Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről"

Átírás

1 B. Erdős Márta Csürke József Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről Önpusztító életstratégiák Magyarországon a éves korosztályban az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Éppúgy, mint más életkori csoportok esetében, a fiatalok öngyilkossága gyakran valamilyen függőséggel vagy szerhasználattal, például alkohol-fogyasztással és kábítószer-használattal társul. Egyes felmérések szerint az öngyilkosságot elkövetők negyede alkoholista. (Maltsberger, 1995) Amerikai kutatók rámutattak, hogy gyakorlatilag minden, a szuicidium szempontjából érintett korosztály ivási szokásai szoros összefüggést mutatnak a befejezett öngyilkosságokkal, illetve öngyilkossági kísérletekkel. (Windle és mtsai., 1992; Conner, 2003) A magyar adatok hasonló összefüggésekre világítanak rá. (Paksi és mtsai., 1995) A szuicid kísérletek ismétlődésével kapcsolatos vizsgálatok azt mutatják, hogy az ismétlés gyakorisága növekvő tendenciát mutat; számos korcsoportban az ismétlők száma már felülmúlja az öngyilkosságot első alkalommal megkísérlők számát. Különösen szembetűnő ez a tendencia az öngyilkossági kísérletet követő első évben. A szociális destabilizációra utaló jellemzők az ismétlők csoportjában különösen markánsan jelennek meg. (Fekete Osváth, 2003, 57. old.) Öngyilkossági halálozások Megnevezés Összes halálozás Ebből: öngyilkosság és önsértés (Forrás: KSH) 1

2 Öngyilkosság és önsértés következtében bekövetkezett halálozások ( ) öngyilkosság és önsértés A különböző, alkoholfogyasztást vizsgáló eljárások, mint az egy főre jutó alkoholfogyasztás ill. az alkoholos májbetegségben történt halálozások számára vonatkozó kutatások és azok összevetései a szuicidiumok alakulásával szintén arra engednek következtetni, hogy a két jelenség között erőteljes korreláció van (Zonda Veres, 2004). A hosszú idősorok elemzése során egyértelmű és konzekvens, hogy az alkoholizmus és az öngyilkosság igen szoros összefüggést mutat Magyarországon (Zonda Veres, 2004, 22. old.), amely a szuicid prevencióban előrevetíti, hogy összességében az alkoholizmus elleni küzdelmet kell a legfontosabb célnak tekinteni. Ami a gyermekek és fiatalok öngyilkosságát illeti, meg kell jegyeznünk, hogy amíg a magyar társadalom talán a kelleténél megengedőbb attitűdöt mutat az öngyilkosságokkal kapcsolatban, addig a fiatalkorúak szuicid cselekményeire igen érzékenyen reagál (Zonda Veres, 2004). A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy hazánkban között a serdülőkorú éves korosztály öngyilkossági rátája nagyságrendekkel meghaladja a 7-14 éves korosztályét. A statisztikák segítségével nem tudunk egyértelműen tájékozódni azokban az egyedi helyzetben, amelyekben segítő-fejlesztő szakemberként involválódunk: tartozhat a személy egy különösen veszélyeztetett csoportba, mégis lehetséges, hogy megfelelő támogató kapcsolatok valamint saját erőtartalékai igen hatékonyan segítik további fejlődését, egyben védik őt az önpusztító cselekményektől. Az önpusztító magatartásformák és az öngyilkosság szoros kapcsolata azonban több, mint makroszinten értelmezhető statisztikai összefüggés. Az 2

3 önpusztításnak számos kulturálisan elfogadott formája van, amelyet a hétköznapi gondolkodás nem hoz összefüggésbe sem az öngyilkossággal, sem pedig a függőséggel. Így nem tekintünk devianciaként a fokozott baleseti hajlamra, a kockázatkereső magatartásra, sem arra, ha valaki a kínálkozó pozitív alternatívák tagadása révén elzárja maga elől a további fejlődés lehetőségét, vagy destruktív, kodependens kapcsolati mintákat alakít ki közvetlen környezetében. Ezeket az önpusztító életstratégiákat azonban joggal tekinthetjük az öngyilkosság közvetett formáinak, ahol az öndestrukció - gyakorlatilag bármi, amit a személy saját kárára tesz, vagy éppen elmulaszt - rejtett és lassú folyamat. (Firestone, 1997) A közvetett öngyilkosság modern koncepciója a korábban részleges, lassú, álcázott, rejtett, vagy krónikus öngyilkosságnak nevezett jelenségekre terjed ki. Az elnevezések hátterében egy, a megelőzés szempontjából nagyon fontos aspektus húzódik meg: az öngyilkosság lényegében egy folyamat. A befejezett öngyilkosságra tehát egy olyan eseménysor végpontjaként tekinthetünk, amelyet a függőség és más, ártalmatlanabbnak ítélt önpusztító életstratégiák követése alakít. Erre utal, hogy az öngyilkosság legjobb prediktora az önpusztító mintázatok jelenléte, különösen az előzetes öngyilkossági kísérlet. A hatékony megelőző munka érdekében fontos megismernünk azokat a mintázatokat, jelzéseket, amelyek informálnak a veszélyeztetettség tényéről. Öngyilkossági veszély esetén az idevonatkozó kutatások szerint mindig van valamilyen segélykérő (cry for help) kommunikáció. (Kézdi, 1995, Buda, 2001) Részben életkori sajátosság, de a nevelőmunka fogyatékosságait, a tanár és diák közötti bizalom töredezettségét is jelzi, hogy ennek a segélykérő jelzésnek csak egy kis töredéke, mintegy 2%-a irányul a pedagógusok felé. A túlnyomó többség 60% - a kortársaktól kérne segítséget, akik azonban többnyire nincsenek felkészülve a megfelelő válaszra. (Fekete Osváth, 2003) A kortárs-segítésben rejlő potenciálon túl érdemes számba venni a pedagógusok számára elérhető lehetőségeket is. Ha ismerjük az öngyilkosságot megelőző állapot kommunikációs sajátosságait, és számolunk a személy sebezhetőségével, amelyről elsősorban az általa követett öndestruktív életstratégiák árulkodnak, megnyílhat az út a folyamat visszafordítása, ezzel együtt konstruktív viselkedésminták kialakítása felé. A mentálhigiénés prevenció egyik alapvető irányát a továbbiakban ismertetésre kerülő krízisparadigma határozza meg. Fontos tudnunk, hogy a krízis univerzális jelenség, életünk során mindannyian többször átéljük, személyes és kapcsolati fejlődésünk ennek függvényében alakul. A krízis veszélyeztető és vitalizáló állapot is egyben, olyan sorsforduló, amikor életünk menete gyökeresen megváltozik, akár azért, mert valamilyen nem várt eseménnyel 3

4 szembesülünk, amire nem vagyunk felkészülve, akár azért, mert a természetes érés, fejlődés státuszaink, szerepeink megváltozását is maga után vonja. A krízis az a lélektani állapot, amelyben: - a személy kénytelen veszélyeztető körülményekkel szembenézni; - ezek, vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára; - a helyzetet sem megoldani, sem elkerülni vagy kikerülni nem képes; s főként nem a számára elérhető, rá jellemző szokványos probléma-megoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával. A lélektani értelemben vett krízisek lezajlását követő kimenetelek négy fő kategóriába sorolhatóak. Ezeket a kategóriákat az alábbi táblázat foglalja össze: MEGOLDÁS: külső erők mozgósítása révén. KOMPROMISSZUM: alkalmazkodás egy új, a személyiség számára korábban elfogadhatatlan helyzethez. Az ismétlődő krízisek leggyakoribb oka ez a kimenetel. INEFFEKTÍV MEGOLDÁS: neurózis, alkoholizmus, drogfüggőség stb. Ezekben az esetekben a választott megoldás önálló életre kel újabb, a személyiséget terhelő probléma képében. ÖSSZEOMLÁS: szuicidium, pszichózis. A holisztikus, rendszerszemléletű megközelítés alapján gondolkodva, a rendszer valamely elemének változása a további elemeket is kimozdítja korábbi állapotából, így a stabilitást biztosító struktúra minden esetben változik. A korábbi viszonylagos egyensúlyi állapot alapvetően két irányban mozdulhat el: visszalépés/állapotromlás vagy fejlődés/javulás történik az alábbi területeken: - az életmód; - az életminőség; - a szomatikus és pszichés állapot; - és a szociális (környezeti és kapcsolati) faktorok mérhető ill. individuális szinten érzékelhető paraméterei. 4

5 Másfelől, az öndestruktív folyamatnak vannak beszédes állomásai, olyan jelzések, amelyeket értelmezni tudunk, ha felkészültünk rá, hogy ezeket kommunikatívként értékeljük. Az öndestrukció veszélyére utalnak bizonyos beállítódások, megoldási sémák, és egy olyan vezető tényező, ami a teljes folyamatot végigkíséri: az emberi kapcsolatokról való fokozatos lemondás, az izolálódás. Valamennyiünkben jelen vannak bizonyos gondolatok, amelyek önmagunk becsmérlésére irányulnak, alkalmanként előfordul, hogy megtagadjuk saját fejlődési igényeinket, vagy cinikusan viselkedünk. Ha azonban ezek a hiedelmek és viselkedésminták dominánssá válnak, az már az öndestrukció komoly veszélyére utal. A folyamat során jellemző, hogy a személy egyre inkább fantáziában próbál megoldást keresni problémáira. Az életcél hiánya, az élet értelmetlenségének átélése, a számára elérhető kapcsolati hálózatból merített személyes jelentések kiüresedése reménytelenséghez, elkeseredéshez vezet. Egyre szűkülő kapcsolati terében is hajlamos a másikban bűntudatot, kötelezettség-érzetet ébreszteni, egyszóval dependens módon kötődni. Az ilyen kapcsolatokban törvényszerűen átélt düh vagy önsajnálat azután tovább fokozza elszigeteltségét. Gyakori, hogy a személy valamilyen szert kezd használni ez lehet drog, alkohol, vagy gyógyszer majd ezt racionalizálja, önigazolásra törekszik. Abban a fázisban, amikor kialakult függőségét felismeri, önmagát kárhoztatja a szerhasználat miatt. Fontos figyelmeztető jel a fokozott baleseti hajlam, és természetesen az is, ha a személy szándékosan valamilyen fizikai sérülést okoz önmagának. Az öndestruktív folyamat része, hogy felhagy korábbi kedvteléseivel, olyasmikkel, amiket korábban fontosnak tekintett. Amennyiben a folyamat továbbhalad, fellép az öngyilkosságot közvetlenül megelőző tünetcsoport, a preszuicidális szindróma. (Ringel, 1974) Ringel empirikus kutatásában a következő jellegzetességeket hangsúlyozta: - szituatív beszűkülés, ami a kapcsolati korlátok kiépítését, a társas helyzetekből való visszavonulást, a lehetőségek terének beszűkülését jelenti. Ebben az értelemben az öngyilkosságot közvetlenül megelőző állapotban Ringel szerint már nincs tudatos választási lehetőség; - dinamikus beszűkülés: az érzelmi élet szokásos egyensúlya felborul, dominál a szorongás, a düh; - a személy az agressziót önmaga ellen fordítja; - megjelennek az öngyilkossági fantáziák, majd a pontos, racionális részletekbe menő terv kidolgozása következik, megtörténnek az előkészületek a szuicid cselekményre. 5

6 Összefoglaló táblázat az öngyilkossággal kapcsolatos tévhitekről, mendemondákról (Forrás: A Befrienders International nemzetközi öngyilkosság-megelőző szervezet hivatalos, magyar nyelvű honlapjának nyomán. A honlap ismerteti az öngyilkossági veszély figyelmeztető jeleit, tanácsokat ad azoknak, akik aggódnak valakiért, és segíteni szeretnének neki. Hasonló a magyar Lelki Elsősegély-szolgálatok Szövetségének Web-oldala: Nem igaz Ha valaki öngyilkosságot kezd fontolgatni, soha nem tud ettől az érzéstől megszabadulni. Ha egyszer valaki igazán elhatározza, hogy öngyilkos akar lenni, meg is fogja tenni. Ha valaki egyszer megpróbálta kioltani a saját életét, sokkal kisebb az esély arra, hogy megint megpróbálja. Igaz Akik ki akarják oltani az életüket, csak egy adott periódusban éreznek úgy. Abban az időszakban vagy továbblépnek, segítséget keresnek, vagy meghalnak. Az öngyilkosságot fontolgatók nem akarnak feltétlenül meghalni. A bizonytalanság az öngyilkosságon gondolkodók egyik legjellemzőbb ismertetőjegye. Sokan nem akarnak igazán meghalni, pusztán kiutat keresnek egy elviselhetetlen helyzetből. A befejezett öngyilkosságok mintegy 80%-a korábbi kísérletek után következett be. Ez különösen igaz fiatalok esetében. Fiatal férfiak a legveszélyeztetettebbek. (Sok országban így Magyarországon is - a 18 és 24 év közötti férfiak képezik a legveszélyeztetettebb csoportot öngyilkosság elkövetése szempontjából.) Nem jó ötlet rákérdezni, hogy valaki öngyilkosságon gondolkodik-e? Az öngyilkosság megemlítése egyenesen Ellenkezőleg, ha beszélnek róla, az segíthet a kínzó élethelyzet átgondolásában, illetve oldhatja a fennálló feszültséget. A 6

7 rávezetheti a személyt arra, hogy kioltsa saját életét. Ha egy depressziós vagy öngyilkosságra készülő ember jobban érzi magát, az azt jelenti, hogy a probléma megoldódott. Azok, akik arról beszélnek, öngyilkosok lesznek, soha nem teszik meg. Csupán feszültség-levezetést jelent számukra. Azok, akik igazán meg akarják ölni magukat, általában nem beszélnek róla, egyszerűen megteszik. Az öngyilkosság gyávaság. meghallgatás azt bizonyítja, hogy van valaki, aki törődik vele, és hajlandó segíteni. Ha valaki, aki depressziós volt, vagy öngyilkosságot fontolgatott, hirtelen jobb kedvűnek tűnik, ne higgyük, hogy elmúlt a veszély. Ha elhatározta, hogy kioltja a saját életét, "jobban" érezheti magát, és megkönnyebbülhet a döntés eredményeképpen. Súlyosan depressziós állapotban talán nincs is elég energiája ahhoz, hogy az öngyilkosság gondolatát kivitelezze. Ha visszanyerte az energiáit, kezdeményezőkészségét, könnyen elképzelhető, hogy véghezviszi tettét 1. A legtöbben vagy beszélnek róla, vagy olyasmit tesznek, ami szimbolikus módon utal rá, hogy meg akarják ölni magukat. Az öngyilkosság nem gyávaság vagy bátorság kérdése, ez a fajta kategorizáció ebben a helyzetben - a fokozott beszűkülés miatt - egyszerűen értelmetlen. A serdülőkor sajátosságai Láthattuk, hogy a szuicidium, mint megoldóképlet a serdülőkorú populáció számára már megjelenik. Serdülőkorban a szerhasználat vagy más típusú függőség, pl. anorexia vagy bulimia, az egyik legfontosabb indikátor, emellett megfigyelhető az elszigeteltség, alacsony 1 Szendi (2004) ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a pszichoterápiát mellőző gyógyszeres kezelés veszélyeire. 7

8 önértékelés, bűntudat, elkeseredettség, visszavonulás előzőleg fontosnak ítélt kapcsolatokból, kedvtelésekből. Gyakran a teljesítménykényszer áll az események mögött. A középiskolák többségében a pedagógiai munka során elsősorban a tanulmányi eredmények, teljesítmények helyeződnek előtérbe, az életszakasz sajátosságait csak kevéssé, vagy egyáltalán nem veszik figyelembe. A különböző deviáns megnyilvánulásokat, krízistüneteket gyakorta negatív szankciók követik; a krízist jelző viselkedés és tünetek észrevétlenül maradnak, bagatellizálódnak, esetlegesen negatívnak minősítik őket. (Gyenge, 2000) A szexuális problémák, szorongások köréből ma elsősorban a szexuális abúzus és az AIDS-től való félelem kerülhet előtérbe. A nagy-britanniai lelki-elsősegély szolgálat megalapítójának, Chad Varahnak azonban meghatározó tapasztalata volt, amikor az 1950-es években egy kamaszlányt kellett eltemetnie, aki azért lett öngyilkos, mert első menstruációjáról azt hitte, az valami szörnyű nemi betegség tünete. Ezért szervezte meg Varah a The Samaritans öngyilkosság-megelőző telefonszolgálatot. (www.samaritans.org) A serdülők öngyilkossági veszélyeztetettségéhez további kulturális tényezők is hozzájárulnak: - A beavatás-szegény társadalom (Péley, 2002) teóriája szerint a gyermek státuszából a felnőtt státuszába való átlépésénél hiányzik, vagy esetleges a státuszváltás legitimálása, és az azt kísérő közösségi támogatás, valamint a változás spirituális jelentőségének megfelelő hangsúlyozása. - A kiterjesztett család, mint támogató közeg korunkban a serdülők többsége számára már nem elérhető. Az életmód-változás következtében a gyerekek egyfelől túl gyorsan nőnek fel, másfelől mégis kevés felelősséget vállalhatnak életük irányításában. - Hiányoznak a harag, a düh és más negatív érzések kifejezésének és átalakításának kulturálisan elfogadott lehetőségei. - Az individualizmusra jellemző túlhajszolt versengés, a szolidaritás gyengülő kötelékei az iskolai közösségekre is jellemzővé váltak. - Az erőszak a mindennapi életben, a médiában és a virtuális világban egy neves kommunikációkutató, Gerbner találó kifejezésével élve a napi áhítat tárgya. (Griffin, 2001) 8

9 Az iskolai mentálhigiéné lehetőségei az önpusztító magatartásformák megelőzése terén Az iskolai mentálhigiénés tevékenységek alternatíváinak sorában (Buda, 2000) olyan hatékony elvi, pragmatikus, módszertani lehetőségeket találunk, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási-nevelési intézmények belső egészségpromóciós potenciáljának felismeréséhez és kiaknázásához. 1. Mentálhigiénés oktatás. Az egész közoktatást magában foglaló, alapismereteket közlő, egyszerű befolyásolási módszereket közvetítő oktatási forma, melynek témakörei lehetnek: dohányzás, alkohol és drog elkerülésével kapcsolatos ismeretek és készségek, egészséges étkezés, mozgásprogram, televízió, videó és egyéb elektronikus játékok abuzív használata, szexualitás, másságok - tolerancia, nemi úton terjedő betegségek prevenciója, fogamzásgátlás. A racionális ismeretközlés azonban nem bizonyult hatékonynak: ebben a kötetben éppen ezért a tanulás dialogikus jellegét hangsúlyozzuk. 2. Mentálhigiénés prevenciós tevékenység. Az iskola rendszerében megjelenő ártalmak csökkentése. Ilyen többek között a kortárscsoporton belüli agresszió kezelése, a különböző negatív mintákkal, csoportnyomással való megküzdés készségének fejlesztése ( nemet mondás ). 3. Korrektív programok. Fejlődési, szocializációs elmaradások, hátrányos társadalmi helyzetből adódó egyenlőtlenségek kezelése. 4. Az önértékelés fejlesztése: a viselkedésről adott megfelelő pozitív és negatív visszajelzések készségének elsajátítása a pedagógus részéről. 5. Önsegítés, kortárs segítés. 6. Mentálhigiénés pedagógiai munka. 7. A tanári személyiség erősítése, védelme. 8. Szupervízió. 9. Iskolai esetkonzultáció és szervezetfejlesztés. 10. Szülőkapcsolatok befolyásolása. 11. Nyitás a közösség felé. 12. Az iskola, mint a közösségi mentálhigiéné centruma. Ezt a szerepet az iskola akkor tudja betölteni, ha egy lakóhelyi közösség saját intézményeként funkcionál. A centralizáló törekvések eredményeképp jelentkező iskolabezárási hullám egyes lakóhelyi közösségeket mára gyakorlatilag megfosztott ettől a fontos lehetőségtől. 9

10 Láthattuk, hogy a kortárs-hatások szerepét nem szabad lebecsülni a megelőzésben, mégis, úgy tűnik, hogy a deviáns minták sokszor felnőtt közvetítéssel jutnak el a serdülőkhöz. Kultúránk addiktogén jellege miatt a fiatalok környezetében élő felnőttek gyakran maguk is szenvedélybetegek: szerhasználók, munka-alkoholisták, vagy éppen kapcsolati függők. Utóbbi esetekben a függő személy nemegyszer számot tarthat környezete elismerésére, vagy legalábbis együttérzésére határtalan áldozatkészsége miatt. A pedagógusok sem vonhatják ki magukat ezek alól a kulturális hatások alól teljes mértékben, némely esetben az iskolai környezet szinte bátorítja a kodependens viszonyulás kialakítását. Az iskolai mentálhigiéné területén mindenképpen a pedagógusoké a kulcsszerep. Amennyiben mintát nyújtunk önmagunk elfogadására, szeretetére, az önmagunkról való gondoskodásra, már nagyon sokat teszünk másokért is. * * * Dialógus A komlói Leo Amici 2002 Alapítvány felépülő szenvedélybetegei a függőség és az öngyilkosság kapcsolatát, magát az öndestruktív folyamatot közös beszélgetésünk során visszatekintve saját életükre a következőképpen látják: Márta: És hogy jött el az az időpont, amikor érezted, hogy most nem, nincs tovább? Nem tudod tovább csinálni, amit eddig? Marcsi: Hát nem volt ilyen nagy esemény hanem egyszerűen csak így sok volt. Szóval úgy minden szétesett. Tehát mindig azt gondoltam, hogy akkor majd lesz ez, vagy az, és akkor majd minden helyre jön, de nem jött helyre, hanem naponta egyre több olyan dolog lett, ami megoldásra várt, amivel nem tudtam mit kezdeni, amitől így eléggé kétségbe voltam esve igen, a végére már. Márta: És mikre gondoltál akkor, hogyan tudod ezt megoldani, a szétesettséget? Mi minden járt a fejedben? Marcsi: Hát az egyik verzió az az volt, hogy jó lenne, ha elütne egy busz, akkor nem kéne ezzel foglalkozni. A másik az az, hát hogy abba kéne hagyni, de azt hogy hogyan, azt így abszolút nem tudtam elképzelni, hogy egyáltalán lehet úgy élni. Az nekem egyáltalán nem volt vonzó élet, amilyen normális embereket láttam magam körül. Ezek ilyen halál 10

11 unalmasnak tűntek. Viszont az meg már sok volt. Úgyhogy nem tudtam, hogy lehet normálisan élni, meg azt sem tudtam, meg hogy én meg tudnám-e csinálni, meg hogy, hogy lehet ebből kilépni. És akkor én azt gondoltam, hogy bemegyek a kórházba, két hét, és akkor kijövök. És persze keresek munkát, és majd minden rendben lesz. És a kórházban, hát ott volt idő gondolkodni, ott semmit nem lehetett csinálni, és akkor rájöttem, hogy ez nekem nagyonnagyon nem fog menni. Félelmetesnek tűnt az, hogy nekem ki kell menni az utcára, és emberekkel kell beszélni, és munkát kell keresni, úgy, hogy közben magamról beszélek, meg hát ott el kell adni magam meg hogy egyáltalán valakinek a szemébe nézzek. Elképzelhetetlen volt. És akkor bepánikoltam, aztán először én sem akartam hallani a rehabról, hogy vidéken elássam magam egy évre. Nekem voltak ismerőseim rehabon, de persze mivel én anyagoztam, én csak azokkal találkoztam, akik voltak rehabon, de visszaestek. Hát nekik mit jelenthetett ez? Nem sokat. Úgyhogy előttem ilyen példák voltak, és én nem akartam, aztán így bepánikoltam, és akkor mondtam, hogy jó. Akkor mégis. Jó döntés is volt. Azt hiszem ez volt az egyetlen jó döntés, úgy tíz év alatt. Amiben nem csalódtam. Márta: Amit mondtál, ez a szétesés érzés, szerintem ez éppen elég nagy változás, csak tényleg nem olyan, hogy így kívülről jön Marcsi: Hát ez egy folyamat. Amikor így mondtad, hogy változás jön, akkor rögtön megijedtem, hogy ez az egész a tíz év alatt egy folyamat volt. Hogy elkezdődött a piával, aztán szépen lassan így jött a többi. Aztán végül is, jó, a heroin lett a vége, de hát most mindegy, hogy mi lett volna a vége. József: Azt mondod, megijedtél? Marcsi: Hát úgy, hogy erről nem fogok tudni nem tudok válaszolni. Nem volt egy változás, vagy öt változás, hanem mindig, végig egy folyamat volt. És most is itt is egy folyamat van, itt sem látom nap mint nap magamon a változást, hanem József: Kétszáz napja vagy itt? Marcsi: Kétszázöt. József: Könnyebb beszélned magadról? Marcsi: Hát nem. De, de igen jóval könnyebb. Könnyebb, mert én bármiről tudok beszélni, ha nem én vagyok a téma. De most már az is alakul. Gyakoroljuk eleget. Márta: Igen. Jó ez a változás téma, merthogy, amit mondtál, az szerintem nagyon is a változásról szól. És itt Andor mondott két olyan sorsfordítónak tűnő eseményt (Andorhoz beszélve tovább), amitől nem fordult meg a sorsod egyáltalán. Kívülről jött, tehát belülről még nem volt meg ez a felkészültséged, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem. Mert egyszer 11

12 húsz éves korodban, amikor édesanyád elküldött hazulról, akkor az lehetett volna az egyik. A másik lehetett volna a baleset, és igazából nem attól fordult meg... hogyan történt? Andor: Mitől fordult meg? Hát, végül is az elmúl években már nem volt annyira jó inni, mert már kényszeresen ittam. Úgyhogy, ha volt pénzem, akkor merev részegre ittam magam, de úgy hogy öt perc alatt lenyomtam egy liter bort, már nem tudtam lassan inni sem. Meg a másik az, hogy nem tudtam megmaradni egy munkahelyen, egy normális társkapcsolatot kialakítani. Már annyira nem ért semmit az életem, már elviselhetetlen volt otthon is, annyi volt a veszekedés. Márta: Neked is eszedbe jutott, hogyha meghalnál, csak akkor, akkor lehetne csak vége ennek? Andor: Sokszor gondoltam arra, de nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy öngyilkos legyek. Nem. Megmondtam anyám élettársának sokszor az tartott vissza, csak nehogy már ott elpatkoljak. Nehogy már az én temetésem legyen előbb, mint az övé, de hát igazából inkább élni szerettem volna. De így nem, mert, legelőször, amikor rádöbbentem, hogy nagy baj van, akkor már 36 éves voltam. ( ) Adri: Ezt (a változást) én sem tudom egy eseményhez kötni az is rossz volt, hogy eljöttem, le voltam állva, mert akkor meg azért rettegtem, nehogy két óra múlva megint szarul leszek, honnan tudok pénzt szerezni, honnan fogok cuccot szerezni. Tehát eljött az az idő, amikor már nem tudott adni nekem a heroin semmit. És akkor most nem tudtam az érzéseimet mert én régen az érzéseimet, a rossz érzéseimet nagyon jól el tudtam nyomni azzal, hogy szúrok egyet, és mindjárt nincs semmiféle fájdalom, semmiféle bűntudat, semmilyen szomorúság, hanem jól érzem magam, és csak úgy vagyok. És egy idő után eljött az, hogy már nem tudtam az érzéseimet sem elnyomni a heroinnal. József: Tudtad, hogy mit akartál, vagy pedig csak azt, tudtad, hogy azt nem? Adri: Egyáltalán nem tudtam, hogy mit akarok. Szinte bármire így képes lettem volna ha nekem azt mondják, hogy kézen állva kell meztelenül rohangálnom a házba, akkor valószínűleg azt csináltam volna. Lehet, hogy ez egy kicsit erős túlzás, de már majdhogynem bármit megtettem volna, csakhogy ne kelljen visszamennem innen Budapestre, és ugyanúgy folytatni az életemet. Csaba: Ehhez még csak annyit tennék, hogy én nem nagyon ismerek olyan függőt, aki azért jött ide, mert neki 10 kiló heroin állt otthon a szekrényben. Nekem úgy le kellett amortizálni magam testileg, lelkileg, anyagilag, mindenhogy 12

13 József: Ebben az állapotban, vagy ebben a helyzetben, amiről beszéltünk, hogy már nem ad annyit (a drog), és hogy már azt sem bírjátok, akkor az öngyilkosság eszetekbe jut? Felmerül? Csaba: Nekem sokszor. Én próbáltam is. Csak annyira nem erősen, hanem féltem tőle. Hogy metró alá ugorjak, vagy valami, attól paráztam. Ott álltam és jött, és mondtam, bassza meg ez fáj, vagy milyen érzés lehet. És nem mertem megtenni. Gyógyszert vettem be. ( ) Csaba: Nevezhetjük, mélypontnak, mi itt így hívjuk. József: Ehhez a mélyponthoz köthetőek gyakorlatilag az öngyilkossági kísérletek? Adri: Nekem kísérletem nem volt, úgy konkrétan, de végül is mindennap próbálkoztam azzal, hogy hátha most már ez olyan jó ez a cucc, hogy már nem ébredek fel tőle. És mielőtt idejöttem, szinte már napi szinten foglalkoztatott ez a gondolat, hogy remélem, most már holnap nem ébredek föl, hanem egyszerűen csak elalszom. Nem bírom. Nem akarok egy újabb napot, mert tudom, hogy tele lesz szenvedéssel, tehát nekem nagyon sokszor szar. József: Nagyon fontos, amit mondtál. A többieknek ugyanaz a véleményük? Marcsi: Ugyanaz azt gondoltam, meg kéne halni. Csaba: Nálam ugyanaz az, hogy ne létezzek tovább. És ez nekem egy megoldás lett volna. Marcsi: Minden problémára gyógyír lett volna. Andor: Én is úgy éreztem, hogy úgy sem jó, hogyha iszom, fél-egy óra alatt tök részegre leittam magam, utána beteg voltam, utána vagy szenvedtem ott két napig, vagy mentem még inni. Tehát már az alkohol sem adott annyit, úgy, mint eleinte. Pedig akkor lassabban tudtam inni, meg örömet találtam benne. Meg már nem is tudok, utána meg már beteg is voltam, meg nem is voltam olyan boldog tőle. Szóval nem adott annyi örömet sem. De viszont a józan élet sem vonzott, mert azt meg unalmasnak, olyan üresnek éreztem. És úgy éreztem, hogy sehogy nem jó. Úgy sem, hogyha iszom, de akkor sem, hogyha nem iszom. És hogy nem is tudom rendbe hozni az életemet. Mert én is, mikor mélyponton voltam, akkor úgy éreztem, hogy nem tudok szabadulni. Irodalom Buda, B. (1994): Mentálhigiéné A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei Tanulmánykötet. Animula Kiadó, Budapest. 13

14 Buda, B. (2000): Iskolai mentálhigiéné - Álmok, dilemmák, lehetőségek. In: Kézdi, B. (szerk.): Iskolai mentálhigiéné: Tanulmányok. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs. Buda, B.(2001): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula Kiadó, Budapest. Caplan, G. Grunebaum, H.: Az elsődleges megelőzés perspektívái. In: Szöveggyűjtemény a közösségi mentálhigiéné kurzushoz. A Közművelődés Háza, Tatabánya. Conner, K. R.(2003): The Elderly, Alcohol Dependence and Risk Factors for Suicide. American Association of Suicidology s 36 th Annual Conference. 2003, 26 th April, Santa Fe. Internet: Ewles, L. Simnett, I. (1999): Gondolatok az egészségről és az egészségfejlesztésről. In: Ewles, L. Simnett, I. (szerk.): Egészségfejlesztés gyakorlati útmutató. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Fekete, S. Osváth, P. (2003): Hogyan érthető meg és előzhető meg az öngyilkosság? A családorvosok szerepe a szuicídium prevenciójában. PTE, Pécs. Fekete, S. Osváth, P. (2004): Az öngyilkosság - Az örökléstől a kultúráig. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs. Firestone, R.W. (1997): Suicide and the Inner Voice. Sage, Thousand Oaks. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest. Gyenge, E. (2000): Iskolai mentálhigiéné a gyermekpszichiáter szemszögéből. In: Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné: Tanulmányok. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó, Pécs. 14

15 Leenaars, A. A. (2003): Suicide: A Multidimensional Malaise. unibe.ch./a.a.leenaars2.htm Murphy, G. E. (1992): Suicide in Alcoholism. Oxford Press, Oxford. Maltsberger, J. Goldblatt, M. (eds.) (1995): Essential Papers on Suicide. New York University Press, New York. Paksi, B. Bozsonyi, K. Kó, J. (1995): Az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság összefüggésének vizsgálata. Szenvedélybetegségek, Péley, B. (2002): Rítus és történet. Beavatás és kábítószeres létezésmód. Új Mandátum, Budapest. Ringel, E. (1974): A preszuicidális szindróma (öngyilkosság előtti tünetcsoport) tünettana. In: Andorka, R. Buda, B. Füredi, J. (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat, Budapest, Szendi, G. (2004): Antidepresszáns és placebo. Az antidepresszáns vitáról. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest. Windle, M. Miller-Tutzauer, C. Domenico, D. (1992): Alcohol Use, Suicidal Behaviour and Risky Activities among Adolescents. J. Res Adolesc. 2(4), Zonda, T. Véres, E. (2004): Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon ( ), Addiktológia III/

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók Csürke József A mentálhigiénéről Definíciók A mentálhigiéné szemantikailag túlterhelt fogalmának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek tűnik tisztázni az alapvető

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó!

No. 25-30. (2002 2002.) Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó! No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés A 200l. évi statisztikánk Cikkek, tanulmányok a Délkeleti Régió Hírleveléből Beszámolók konferenciákról Tanulmányok

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

Kezelésbõl vagy az utcáról?

Kezelésbõl vagy az utcáról? PATAKI ZOLTÁN Kezelésbõl vagy az utcáról? Felépülési utak különbségei a 12 lépéses programokban Tanulmányomban elsõsorban arra a kérdésre keresek választ, található-e különbség a 12 lépéses önsegítõ közösségek

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben. Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György

Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben. Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György 1 Tartalomjegyzék I. A krízis definíciója, történeti fejlődése... 5 II. A KRÍZISEK TÍPUSAI... 6 II.1. Társadalmi

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A kodependencia és az enabling viselkedésminták a családban és az iskolában

A kodependencia és az enabling viselkedésminták a családban és az iskolában Kelemen Gábor B. Erdős Márta A kodependencia és az enabling viselkedésminták a családban és az iskolában A szociális munkásokat alkohológiai terepmunkára küldő bostoni Gladys Price az 1940-es években elsők

Részletesebben

Szociális munka a büntetés-végrehajtásban és az utógondozásban

Szociális munka a büntetés-végrehajtásban és az utógondozásban Esély, 2005/2. Csáki Anikó Mészáros Mercedes Szociális munka a büntetés-végrehajtásban és az utógondozásban Tehát ha sikerül jó kontaktust kialakítani a segítővel, az mindenen, szó szerint mindenen átsegít.

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok Tanulmány (A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek) Egy kis pszichológia... (Szociálpszichológiai

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

Játék vagy függőség? A játékszenvedély veszélyeztette ifjúság

Játék vagy függőség? A játékszenvedély veszélyeztette ifjúság Galán Anita: Játék vagy függőség? A játékszenvedély veszélyeztette ifjúság Bevezetés Úgy kezdődik, mint egy egyszerű játék szól a holland önsegítő csoportok jelmondata (Veér Erőss, 2000). Azonban nem mindig

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

Lisznyai Sándor. Depressziós tünetek egyetemisták körében. A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitűdök. PhD Disszertáció. Budapest, ELTE, 2005.

Lisznyai Sándor. Depressziós tünetek egyetemisták körében. A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitűdök. PhD Disszertáció. Budapest, ELTE, 2005. Lisznyai Sándor Depressziós tünetek egyetemisták körében A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitűdök PhD Disszertáció Budapest, ELTE, 2005. Lisznyai Sándor Depressziós tünetek egyetemisták körében

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Fináncz Judit Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Bevezetés A tanulmányban az alkoholizmus következményeivel, mindenekelőtt az alkoholista családi környezet gyermekre gyakorolt

Részletesebben

A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon:

A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon: CSAT- projekt Megvalósítás / Tematika P1 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 1. rész A párkapcsolati erőszak fogalma, előfordulása, hazai és nemzetközi

Részletesebben

2003. 4. szám. Tartalom:

2003. 4. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Beszámoló konferenciákról Önkéntesek Hete Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből Tanulmányok Mindentudás Egyeteme

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben