Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről"

Átírás

1 B. Erdős Márta Csürke József Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről Önpusztító életstratégiák Magyarországon a éves korosztályban az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Éppúgy, mint más életkori csoportok esetében, a fiatalok öngyilkossága gyakran valamilyen függőséggel vagy szerhasználattal, például alkohol-fogyasztással és kábítószer-használattal társul. Egyes felmérések szerint az öngyilkosságot elkövetők negyede alkoholista. (Maltsberger, 1995) Amerikai kutatók rámutattak, hogy gyakorlatilag minden, a szuicidium szempontjából érintett korosztály ivási szokásai szoros összefüggést mutatnak a befejezett öngyilkosságokkal, illetve öngyilkossági kísérletekkel. (Windle és mtsai., 1992; Conner, 2003) A magyar adatok hasonló összefüggésekre világítanak rá. (Paksi és mtsai., 1995) A szuicid kísérletek ismétlődésével kapcsolatos vizsgálatok azt mutatják, hogy az ismétlés gyakorisága növekvő tendenciát mutat; számos korcsoportban az ismétlők száma már felülmúlja az öngyilkosságot első alkalommal megkísérlők számát. Különösen szembetűnő ez a tendencia az öngyilkossági kísérletet követő első évben. A szociális destabilizációra utaló jellemzők az ismétlők csoportjában különösen markánsan jelennek meg. (Fekete Osváth, 2003, 57. old.) Öngyilkossági halálozások Megnevezés Összes halálozás Ebből: öngyilkosság és önsértés (Forrás: KSH) 1

2 Öngyilkosság és önsértés következtében bekövetkezett halálozások ( ) öngyilkosság és önsértés A különböző, alkoholfogyasztást vizsgáló eljárások, mint az egy főre jutó alkoholfogyasztás ill. az alkoholos májbetegségben történt halálozások számára vonatkozó kutatások és azok összevetései a szuicidiumok alakulásával szintén arra engednek következtetni, hogy a két jelenség között erőteljes korreláció van (Zonda Veres, 2004). A hosszú idősorok elemzése során egyértelmű és konzekvens, hogy az alkoholizmus és az öngyilkosság igen szoros összefüggést mutat Magyarországon (Zonda Veres, 2004, 22. old.), amely a szuicid prevencióban előrevetíti, hogy összességében az alkoholizmus elleni küzdelmet kell a legfontosabb célnak tekinteni. Ami a gyermekek és fiatalok öngyilkosságát illeti, meg kell jegyeznünk, hogy amíg a magyar társadalom talán a kelleténél megengedőbb attitűdöt mutat az öngyilkosságokkal kapcsolatban, addig a fiatalkorúak szuicid cselekményeire igen érzékenyen reagál (Zonda Veres, 2004). A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy hazánkban között a serdülőkorú éves korosztály öngyilkossági rátája nagyságrendekkel meghaladja a 7-14 éves korosztályét. A statisztikák segítségével nem tudunk egyértelműen tájékozódni azokban az egyedi helyzetben, amelyekben segítő-fejlesztő szakemberként involválódunk: tartozhat a személy egy különösen veszélyeztetett csoportba, mégis lehetséges, hogy megfelelő támogató kapcsolatok valamint saját erőtartalékai igen hatékonyan segítik további fejlődését, egyben védik őt az önpusztító cselekményektől. Az önpusztító magatartásformák és az öngyilkosság szoros kapcsolata azonban több, mint makroszinten értelmezhető statisztikai összefüggés. Az 2

3 önpusztításnak számos kulturálisan elfogadott formája van, amelyet a hétköznapi gondolkodás nem hoz összefüggésbe sem az öngyilkossággal, sem pedig a függőséggel. Így nem tekintünk devianciaként a fokozott baleseti hajlamra, a kockázatkereső magatartásra, sem arra, ha valaki a kínálkozó pozitív alternatívák tagadása révén elzárja maga elől a további fejlődés lehetőségét, vagy destruktív, kodependens kapcsolati mintákat alakít ki közvetlen környezetében. Ezeket az önpusztító életstratégiákat azonban joggal tekinthetjük az öngyilkosság közvetett formáinak, ahol az öndestrukció - gyakorlatilag bármi, amit a személy saját kárára tesz, vagy éppen elmulaszt - rejtett és lassú folyamat. (Firestone, 1997) A közvetett öngyilkosság modern koncepciója a korábban részleges, lassú, álcázott, rejtett, vagy krónikus öngyilkosságnak nevezett jelenségekre terjed ki. Az elnevezések hátterében egy, a megelőzés szempontjából nagyon fontos aspektus húzódik meg: az öngyilkosság lényegében egy folyamat. A befejezett öngyilkosságra tehát egy olyan eseménysor végpontjaként tekinthetünk, amelyet a függőség és más, ártalmatlanabbnak ítélt önpusztító életstratégiák követése alakít. Erre utal, hogy az öngyilkosság legjobb prediktora az önpusztító mintázatok jelenléte, különösen az előzetes öngyilkossági kísérlet. A hatékony megelőző munka érdekében fontos megismernünk azokat a mintázatokat, jelzéseket, amelyek informálnak a veszélyeztetettség tényéről. Öngyilkossági veszély esetén az idevonatkozó kutatások szerint mindig van valamilyen segélykérő (cry for help) kommunikáció. (Kézdi, 1995, Buda, 2001) Részben életkori sajátosság, de a nevelőmunka fogyatékosságait, a tanár és diák közötti bizalom töredezettségét is jelzi, hogy ennek a segélykérő jelzésnek csak egy kis töredéke, mintegy 2%-a irányul a pedagógusok felé. A túlnyomó többség 60% - a kortársaktól kérne segítséget, akik azonban többnyire nincsenek felkészülve a megfelelő válaszra. (Fekete Osváth, 2003) A kortárs-segítésben rejlő potenciálon túl érdemes számba venni a pedagógusok számára elérhető lehetőségeket is. Ha ismerjük az öngyilkosságot megelőző állapot kommunikációs sajátosságait, és számolunk a személy sebezhetőségével, amelyről elsősorban az általa követett öndestruktív életstratégiák árulkodnak, megnyílhat az út a folyamat visszafordítása, ezzel együtt konstruktív viselkedésminták kialakítása felé. A mentálhigiénés prevenció egyik alapvető irányát a továbbiakban ismertetésre kerülő krízisparadigma határozza meg. Fontos tudnunk, hogy a krízis univerzális jelenség, életünk során mindannyian többször átéljük, személyes és kapcsolati fejlődésünk ennek függvényében alakul. A krízis veszélyeztető és vitalizáló állapot is egyben, olyan sorsforduló, amikor életünk menete gyökeresen megváltozik, akár azért, mert valamilyen nem várt eseménnyel 3

4 szembesülünk, amire nem vagyunk felkészülve, akár azért, mert a természetes érés, fejlődés státuszaink, szerepeink megváltozását is maga után vonja. A krízis az a lélektani állapot, amelyben: - a személy kénytelen veszélyeztető körülményekkel szembenézni; - ezek, vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára; - a helyzetet sem megoldani, sem elkerülni vagy kikerülni nem képes; s főként nem a számára elérhető, rá jellemző szokványos probléma-megoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával. A lélektani értelemben vett krízisek lezajlását követő kimenetelek négy fő kategóriába sorolhatóak. Ezeket a kategóriákat az alábbi táblázat foglalja össze: MEGOLDÁS: külső erők mozgósítása révén. KOMPROMISSZUM: alkalmazkodás egy új, a személyiség számára korábban elfogadhatatlan helyzethez. Az ismétlődő krízisek leggyakoribb oka ez a kimenetel. INEFFEKTÍV MEGOLDÁS: neurózis, alkoholizmus, drogfüggőség stb. Ezekben az esetekben a választott megoldás önálló életre kel újabb, a személyiséget terhelő probléma képében. ÖSSZEOMLÁS: szuicidium, pszichózis. A holisztikus, rendszerszemléletű megközelítés alapján gondolkodva, a rendszer valamely elemének változása a további elemeket is kimozdítja korábbi állapotából, így a stabilitást biztosító struktúra minden esetben változik. A korábbi viszonylagos egyensúlyi állapot alapvetően két irányban mozdulhat el: visszalépés/állapotromlás vagy fejlődés/javulás történik az alábbi területeken: - az életmód; - az életminőség; - a szomatikus és pszichés állapot; - és a szociális (környezeti és kapcsolati) faktorok mérhető ill. individuális szinten érzékelhető paraméterei. 4

5 Másfelől, az öndestruktív folyamatnak vannak beszédes állomásai, olyan jelzések, amelyeket értelmezni tudunk, ha felkészültünk rá, hogy ezeket kommunikatívként értékeljük. Az öndestrukció veszélyére utalnak bizonyos beállítódások, megoldási sémák, és egy olyan vezető tényező, ami a teljes folyamatot végigkíséri: az emberi kapcsolatokról való fokozatos lemondás, az izolálódás. Valamennyiünkben jelen vannak bizonyos gondolatok, amelyek önmagunk becsmérlésére irányulnak, alkalmanként előfordul, hogy megtagadjuk saját fejlődési igényeinket, vagy cinikusan viselkedünk. Ha azonban ezek a hiedelmek és viselkedésminták dominánssá válnak, az már az öndestrukció komoly veszélyére utal. A folyamat során jellemző, hogy a személy egyre inkább fantáziában próbál megoldást keresni problémáira. Az életcél hiánya, az élet értelmetlenségének átélése, a számára elérhető kapcsolati hálózatból merített személyes jelentések kiüresedése reménytelenséghez, elkeseredéshez vezet. Egyre szűkülő kapcsolati terében is hajlamos a másikban bűntudatot, kötelezettség-érzetet ébreszteni, egyszóval dependens módon kötődni. Az ilyen kapcsolatokban törvényszerűen átélt düh vagy önsajnálat azután tovább fokozza elszigeteltségét. Gyakori, hogy a személy valamilyen szert kezd használni ez lehet drog, alkohol, vagy gyógyszer majd ezt racionalizálja, önigazolásra törekszik. Abban a fázisban, amikor kialakult függőségét felismeri, önmagát kárhoztatja a szerhasználat miatt. Fontos figyelmeztető jel a fokozott baleseti hajlam, és természetesen az is, ha a személy szándékosan valamilyen fizikai sérülést okoz önmagának. Az öndestruktív folyamat része, hogy felhagy korábbi kedvteléseivel, olyasmikkel, amiket korábban fontosnak tekintett. Amennyiben a folyamat továbbhalad, fellép az öngyilkosságot közvetlenül megelőző tünetcsoport, a preszuicidális szindróma. (Ringel, 1974) Ringel empirikus kutatásában a következő jellegzetességeket hangsúlyozta: - szituatív beszűkülés, ami a kapcsolati korlátok kiépítését, a társas helyzetekből való visszavonulást, a lehetőségek terének beszűkülését jelenti. Ebben az értelemben az öngyilkosságot közvetlenül megelőző állapotban Ringel szerint már nincs tudatos választási lehetőség; - dinamikus beszűkülés: az érzelmi élet szokásos egyensúlya felborul, dominál a szorongás, a düh; - a személy az agressziót önmaga ellen fordítja; - megjelennek az öngyilkossági fantáziák, majd a pontos, racionális részletekbe menő terv kidolgozása következik, megtörténnek az előkészületek a szuicid cselekményre. 5

6 Összefoglaló táblázat az öngyilkossággal kapcsolatos tévhitekről, mendemondákról (Forrás: A Befrienders International nemzetközi öngyilkosság-megelőző szervezet hivatalos, magyar nyelvű honlapjának nyomán. A honlap ismerteti az öngyilkossági veszély figyelmeztető jeleit, tanácsokat ad azoknak, akik aggódnak valakiért, és segíteni szeretnének neki. Hasonló a magyar Lelki Elsősegély-szolgálatok Szövetségének Web-oldala: Nem igaz Ha valaki öngyilkosságot kezd fontolgatni, soha nem tud ettől az érzéstől megszabadulni. Ha egyszer valaki igazán elhatározza, hogy öngyilkos akar lenni, meg is fogja tenni. Ha valaki egyszer megpróbálta kioltani a saját életét, sokkal kisebb az esély arra, hogy megint megpróbálja. Igaz Akik ki akarják oltani az életüket, csak egy adott periódusban éreznek úgy. Abban az időszakban vagy továbblépnek, segítséget keresnek, vagy meghalnak. Az öngyilkosságot fontolgatók nem akarnak feltétlenül meghalni. A bizonytalanság az öngyilkosságon gondolkodók egyik legjellemzőbb ismertetőjegye. Sokan nem akarnak igazán meghalni, pusztán kiutat keresnek egy elviselhetetlen helyzetből. A befejezett öngyilkosságok mintegy 80%-a korábbi kísérletek után következett be. Ez különösen igaz fiatalok esetében. Fiatal férfiak a legveszélyeztetettebbek. (Sok országban így Magyarországon is - a 18 és 24 év közötti férfiak képezik a legveszélyeztetettebb csoportot öngyilkosság elkövetése szempontjából.) Nem jó ötlet rákérdezni, hogy valaki öngyilkosságon gondolkodik-e? Az öngyilkosság megemlítése egyenesen Ellenkezőleg, ha beszélnek róla, az segíthet a kínzó élethelyzet átgondolásában, illetve oldhatja a fennálló feszültséget. A 6

7 rávezetheti a személyt arra, hogy kioltsa saját életét. Ha egy depressziós vagy öngyilkosságra készülő ember jobban érzi magát, az azt jelenti, hogy a probléma megoldódott. Azok, akik arról beszélnek, öngyilkosok lesznek, soha nem teszik meg. Csupán feszültség-levezetést jelent számukra. Azok, akik igazán meg akarják ölni magukat, általában nem beszélnek róla, egyszerűen megteszik. Az öngyilkosság gyávaság. meghallgatás azt bizonyítja, hogy van valaki, aki törődik vele, és hajlandó segíteni. Ha valaki, aki depressziós volt, vagy öngyilkosságot fontolgatott, hirtelen jobb kedvűnek tűnik, ne higgyük, hogy elmúlt a veszély. Ha elhatározta, hogy kioltja a saját életét, "jobban" érezheti magát, és megkönnyebbülhet a döntés eredményeképpen. Súlyosan depressziós állapotban talán nincs is elég energiája ahhoz, hogy az öngyilkosság gondolatát kivitelezze. Ha visszanyerte az energiáit, kezdeményezőkészségét, könnyen elképzelhető, hogy véghezviszi tettét 1. A legtöbben vagy beszélnek róla, vagy olyasmit tesznek, ami szimbolikus módon utal rá, hogy meg akarják ölni magukat. Az öngyilkosság nem gyávaság vagy bátorság kérdése, ez a fajta kategorizáció ebben a helyzetben - a fokozott beszűkülés miatt - egyszerűen értelmetlen. A serdülőkor sajátosságai Láthattuk, hogy a szuicidium, mint megoldóképlet a serdülőkorú populáció számára már megjelenik. Serdülőkorban a szerhasználat vagy más típusú függőség, pl. anorexia vagy bulimia, az egyik legfontosabb indikátor, emellett megfigyelhető az elszigeteltség, alacsony 1 Szendi (2004) ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a pszichoterápiát mellőző gyógyszeres kezelés veszélyeire. 7

8 önértékelés, bűntudat, elkeseredettség, visszavonulás előzőleg fontosnak ítélt kapcsolatokból, kedvtelésekből. Gyakran a teljesítménykényszer áll az események mögött. A középiskolák többségében a pedagógiai munka során elsősorban a tanulmányi eredmények, teljesítmények helyeződnek előtérbe, az életszakasz sajátosságait csak kevéssé, vagy egyáltalán nem veszik figyelembe. A különböző deviáns megnyilvánulásokat, krízistüneteket gyakorta negatív szankciók követik; a krízist jelző viselkedés és tünetek észrevétlenül maradnak, bagatellizálódnak, esetlegesen negatívnak minősítik őket. (Gyenge, 2000) A szexuális problémák, szorongások köréből ma elsősorban a szexuális abúzus és az AIDS-től való félelem kerülhet előtérbe. A nagy-britanniai lelki-elsősegély szolgálat megalapítójának, Chad Varahnak azonban meghatározó tapasztalata volt, amikor az 1950-es években egy kamaszlányt kellett eltemetnie, aki azért lett öngyilkos, mert első menstruációjáról azt hitte, az valami szörnyű nemi betegség tünete. Ezért szervezte meg Varah a The Samaritans öngyilkosság-megelőző telefonszolgálatot. (www.samaritans.org) A serdülők öngyilkossági veszélyeztetettségéhez további kulturális tényezők is hozzájárulnak: - A beavatás-szegény társadalom (Péley, 2002) teóriája szerint a gyermek státuszából a felnőtt státuszába való átlépésénél hiányzik, vagy esetleges a státuszváltás legitimálása, és az azt kísérő közösségi támogatás, valamint a változás spirituális jelentőségének megfelelő hangsúlyozása. - A kiterjesztett család, mint támogató közeg korunkban a serdülők többsége számára már nem elérhető. Az életmód-változás következtében a gyerekek egyfelől túl gyorsan nőnek fel, másfelől mégis kevés felelősséget vállalhatnak életük irányításában. - Hiányoznak a harag, a düh és más negatív érzések kifejezésének és átalakításának kulturálisan elfogadott lehetőségei. - Az individualizmusra jellemző túlhajszolt versengés, a szolidaritás gyengülő kötelékei az iskolai közösségekre is jellemzővé váltak. - Az erőszak a mindennapi életben, a médiában és a virtuális világban egy neves kommunikációkutató, Gerbner találó kifejezésével élve a napi áhítat tárgya. (Griffin, 2001) 8

9 Az iskolai mentálhigiéné lehetőségei az önpusztító magatartásformák megelőzése terén Az iskolai mentálhigiénés tevékenységek alternatíváinak sorában (Buda, 2000) olyan hatékony elvi, pragmatikus, módszertani lehetőségeket találunk, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási-nevelési intézmények belső egészségpromóciós potenciáljának felismeréséhez és kiaknázásához. 1. Mentálhigiénés oktatás. Az egész közoktatást magában foglaló, alapismereteket közlő, egyszerű befolyásolási módszereket közvetítő oktatási forma, melynek témakörei lehetnek: dohányzás, alkohol és drog elkerülésével kapcsolatos ismeretek és készségek, egészséges étkezés, mozgásprogram, televízió, videó és egyéb elektronikus játékok abuzív használata, szexualitás, másságok - tolerancia, nemi úton terjedő betegségek prevenciója, fogamzásgátlás. A racionális ismeretközlés azonban nem bizonyult hatékonynak: ebben a kötetben éppen ezért a tanulás dialogikus jellegét hangsúlyozzuk. 2. Mentálhigiénés prevenciós tevékenység. Az iskola rendszerében megjelenő ártalmak csökkentése. Ilyen többek között a kortárscsoporton belüli agresszió kezelése, a különböző negatív mintákkal, csoportnyomással való megküzdés készségének fejlesztése ( nemet mondás ). 3. Korrektív programok. Fejlődési, szocializációs elmaradások, hátrányos társadalmi helyzetből adódó egyenlőtlenségek kezelése. 4. Az önértékelés fejlesztése: a viselkedésről adott megfelelő pozitív és negatív visszajelzések készségének elsajátítása a pedagógus részéről. 5. Önsegítés, kortárs segítés. 6. Mentálhigiénés pedagógiai munka. 7. A tanári személyiség erősítése, védelme. 8. Szupervízió. 9. Iskolai esetkonzultáció és szervezetfejlesztés. 10. Szülőkapcsolatok befolyásolása. 11. Nyitás a közösség felé. 12. Az iskola, mint a közösségi mentálhigiéné centruma. Ezt a szerepet az iskola akkor tudja betölteni, ha egy lakóhelyi közösség saját intézményeként funkcionál. A centralizáló törekvések eredményeképp jelentkező iskolabezárási hullám egyes lakóhelyi közösségeket mára gyakorlatilag megfosztott ettől a fontos lehetőségtől. 9

10 Láthattuk, hogy a kortárs-hatások szerepét nem szabad lebecsülni a megelőzésben, mégis, úgy tűnik, hogy a deviáns minták sokszor felnőtt közvetítéssel jutnak el a serdülőkhöz. Kultúránk addiktogén jellege miatt a fiatalok környezetében élő felnőttek gyakran maguk is szenvedélybetegek: szerhasználók, munka-alkoholisták, vagy éppen kapcsolati függők. Utóbbi esetekben a függő személy nemegyszer számot tarthat környezete elismerésére, vagy legalábbis együttérzésére határtalan áldozatkészsége miatt. A pedagógusok sem vonhatják ki magukat ezek alól a kulturális hatások alól teljes mértékben, némely esetben az iskolai környezet szinte bátorítja a kodependens viszonyulás kialakítását. Az iskolai mentálhigiéné területén mindenképpen a pedagógusoké a kulcsszerep. Amennyiben mintát nyújtunk önmagunk elfogadására, szeretetére, az önmagunkról való gondoskodásra, már nagyon sokat teszünk másokért is. * * * Dialógus A komlói Leo Amici 2002 Alapítvány felépülő szenvedélybetegei a függőség és az öngyilkosság kapcsolatát, magát az öndestruktív folyamatot közös beszélgetésünk során visszatekintve saját életükre a következőképpen látják: Márta: És hogy jött el az az időpont, amikor érezted, hogy most nem, nincs tovább? Nem tudod tovább csinálni, amit eddig? Marcsi: Hát nem volt ilyen nagy esemény hanem egyszerűen csak így sok volt. Szóval úgy minden szétesett. Tehát mindig azt gondoltam, hogy akkor majd lesz ez, vagy az, és akkor majd minden helyre jön, de nem jött helyre, hanem naponta egyre több olyan dolog lett, ami megoldásra várt, amivel nem tudtam mit kezdeni, amitől így eléggé kétségbe voltam esve igen, a végére már. Márta: És mikre gondoltál akkor, hogyan tudod ezt megoldani, a szétesettséget? Mi minden járt a fejedben? Marcsi: Hát az egyik verzió az az volt, hogy jó lenne, ha elütne egy busz, akkor nem kéne ezzel foglalkozni. A másik az az, hát hogy abba kéne hagyni, de azt hogy hogyan, azt így abszolút nem tudtam elképzelni, hogy egyáltalán lehet úgy élni. Az nekem egyáltalán nem volt vonzó élet, amilyen normális embereket láttam magam körül. Ezek ilyen halál 10

11 unalmasnak tűntek. Viszont az meg már sok volt. Úgyhogy nem tudtam, hogy lehet normálisan élni, meg azt sem tudtam, meg hogy én meg tudnám-e csinálni, meg hogy, hogy lehet ebből kilépni. És akkor én azt gondoltam, hogy bemegyek a kórházba, két hét, és akkor kijövök. És persze keresek munkát, és majd minden rendben lesz. És a kórházban, hát ott volt idő gondolkodni, ott semmit nem lehetett csinálni, és akkor rájöttem, hogy ez nekem nagyonnagyon nem fog menni. Félelmetesnek tűnt az, hogy nekem ki kell menni az utcára, és emberekkel kell beszélni, és munkát kell keresni, úgy, hogy közben magamról beszélek, meg hát ott el kell adni magam meg hogy egyáltalán valakinek a szemébe nézzek. Elképzelhetetlen volt. És akkor bepánikoltam, aztán először én sem akartam hallani a rehabról, hogy vidéken elássam magam egy évre. Nekem voltak ismerőseim rehabon, de persze mivel én anyagoztam, én csak azokkal találkoztam, akik voltak rehabon, de visszaestek. Hát nekik mit jelenthetett ez? Nem sokat. Úgyhogy előttem ilyen példák voltak, és én nem akartam, aztán így bepánikoltam, és akkor mondtam, hogy jó. Akkor mégis. Jó döntés is volt. Azt hiszem ez volt az egyetlen jó döntés, úgy tíz év alatt. Amiben nem csalódtam. Márta: Amit mondtál, ez a szétesés érzés, szerintem ez éppen elég nagy változás, csak tényleg nem olyan, hogy így kívülről jön Marcsi: Hát ez egy folyamat. Amikor így mondtad, hogy változás jön, akkor rögtön megijedtem, hogy ez az egész a tíz év alatt egy folyamat volt. Hogy elkezdődött a piával, aztán szépen lassan így jött a többi. Aztán végül is, jó, a heroin lett a vége, de hát most mindegy, hogy mi lett volna a vége. József: Azt mondod, megijedtél? Marcsi: Hát úgy, hogy erről nem fogok tudni nem tudok válaszolni. Nem volt egy változás, vagy öt változás, hanem mindig, végig egy folyamat volt. És most is itt is egy folyamat van, itt sem látom nap mint nap magamon a változást, hanem József: Kétszáz napja vagy itt? Marcsi: Kétszázöt. József: Könnyebb beszélned magadról? Marcsi: Hát nem. De, de igen jóval könnyebb. Könnyebb, mert én bármiről tudok beszélni, ha nem én vagyok a téma. De most már az is alakul. Gyakoroljuk eleget. Márta: Igen. Jó ez a változás téma, merthogy, amit mondtál, az szerintem nagyon is a változásról szól. És itt Andor mondott két olyan sorsfordítónak tűnő eseményt (Andorhoz beszélve tovább), amitől nem fordult meg a sorsod egyáltalán. Kívülről jött, tehát belülről még nem volt meg ez a felkészültséged, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem. Mert egyszer 11

12 húsz éves korodban, amikor édesanyád elküldött hazulról, akkor az lehetett volna az egyik. A másik lehetett volna a baleset, és igazából nem attól fordult meg... hogyan történt? Andor: Mitől fordult meg? Hát, végül is az elmúl években már nem volt annyira jó inni, mert már kényszeresen ittam. Úgyhogy, ha volt pénzem, akkor merev részegre ittam magam, de úgy hogy öt perc alatt lenyomtam egy liter bort, már nem tudtam lassan inni sem. Meg a másik az, hogy nem tudtam megmaradni egy munkahelyen, egy normális társkapcsolatot kialakítani. Már annyira nem ért semmit az életem, már elviselhetetlen volt otthon is, annyi volt a veszekedés. Márta: Neked is eszedbe jutott, hogyha meghalnál, csak akkor, akkor lehetne csak vége ennek? Andor: Sokszor gondoltam arra, de nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy öngyilkos legyek. Nem. Megmondtam anyám élettársának sokszor az tartott vissza, csak nehogy már ott elpatkoljak. Nehogy már az én temetésem legyen előbb, mint az övé, de hát igazából inkább élni szerettem volna. De így nem, mert, legelőször, amikor rádöbbentem, hogy nagy baj van, akkor már 36 éves voltam. ( ) Adri: Ezt (a változást) én sem tudom egy eseményhez kötni az is rossz volt, hogy eljöttem, le voltam állva, mert akkor meg azért rettegtem, nehogy két óra múlva megint szarul leszek, honnan tudok pénzt szerezni, honnan fogok cuccot szerezni. Tehát eljött az az idő, amikor már nem tudott adni nekem a heroin semmit. És akkor most nem tudtam az érzéseimet mert én régen az érzéseimet, a rossz érzéseimet nagyon jól el tudtam nyomni azzal, hogy szúrok egyet, és mindjárt nincs semmiféle fájdalom, semmiféle bűntudat, semmilyen szomorúság, hanem jól érzem magam, és csak úgy vagyok. És egy idő után eljött az, hogy már nem tudtam az érzéseimet sem elnyomni a heroinnal. József: Tudtad, hogy mit akartál, vagy pedig csak azt, tudtad, hogy azt nem? Adri: Egyáltalán nem tudtam, hogy mit akarok. Szinte bármire így képes lettem volna ha nekem azt mondják, hogy kézen állva kell meztelenül rohangálnom a házba, akkor valószínűleg azt csináltam volna. Lehet, hogy ez egy kicsit erős túlzás, de már majdhogynem bármit megtettem volna, csakhogy ne kelljen visszamennem innen Budapestre, és ugyanúgy folytatni az életemet. Csaba: Ehhez még csak annyit tennék, hogy én nem nagyon ismerek olyan függőt, aki azért jött ide, mert neki 10 kiló heroin állt otthon a szekrényben. Nekem úgy le kellett amortizálni magam testileg, lelkileg, anyagilag, mindenhogy 12

13 József: Ebben az állapotban, vagy ebben a helyzetben, amiről beszéltünk, hogy már nem ad annyit (a drog), és hogy már azt sem bírjátok, akkor az öngyilkosság eszetekbe jut? Felmerül? Csaba: Nekem sokszor. Én próbáltam is. Csak annyira nem erősen, hanem féltem tőle. Hogy metró alá ugorjak, vagy valami, attól paráztam. Ott álltam és jött, és mondtam, bassza meg ez fáj, vagy milyen érzés lehet. És nem mertem megtenni. Gyógyszert vettem be. ( ) Csaba: Nevezhetjük, mélypontnak, mi itt így hívjuk. József: Ehhez a mélyponthoz köthetőek gyakorlatilag az öngyilkossági kísérletek? Adri: Nekem kísérletem nem volt, úgy konkrétan, de végül is mindennap próbálkoztam azzal, hogy hátha most már ez olyan jó ez a cucc, hogy már nem ébredek fel tőle. És mielőtt idejöttem, szinte már napi szinten foglalkoztatott ez a gondolat, hogy remélem, most már holnap nem ébredek föl, hanem egyszerűen csak elalszom. Nem bírom. Nem akarok egy újabb napot, mert tudom, hogy tele lesz szenvedéssel, tehát nekem nagyon sokszor szar. József: Nagyon fontos, amit mondtál. A többieknek ugyanaz a véleményük? Marcsi: Ugyanaz azt gondoltam, meg kéne halni. Csaba: Nálam ugyanaz az, hogy ne létezzek tovább. És ez nekem egy megoldás lett volna. Marcsi: Minden problémára gyógyír lett volna. Andor: Én is úgy éreztem, hogy úgy sem jó, hogyha iszom, fél-egy óra alatt tök részegre leittam magam, utána beteg voltam, utána vagy szenvedtem ott két napig, vagy mentem még inni. Tehát már az alkohol sem adott annyit, úgy, mint eleinte. Pedig akkor lassabban tudtam inni, meg örömet találtam benne. Meg már nem is tudok, utána meg már beteg is voltam, meg nem is voltam olyan boldog tőle. Szóval nem adott annyi örömet sem. De viszont a józan élet sem vonzott, mert azt meg unalmasnak, olyan üresnek éreztem. És úgy éreztem, hogy sehogy nem jó. Úgy sem, hogyha iszom, de akkor sem, hogyha nem iszom. És hogy nem is tudom rendbe hozni az életemet. Mert én is, mikor mélyponton voltam, akkor úgy éreztem, hogy nem tudok szabadulni. Irodalom Buda, B. (1994): Mentálhigiéné A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei Tanulmánykötet. Animula Kiadó, Budapest. 13

14 Buda, B. (2000): Iskolai mentálhigiéné - Álmok, dilemmák, lehetőségek. In: Kézdi, B. (szerk.): Iskolai mentálhigiéné: Tanulmányok. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs. Buda, B.(2001): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula Kiadó, Budapest. Caplan, G. Grunebaum, H.: Az elsődleges megelőzés perspektívái. In: Szöveggyűjtemény a közösségi mentálhigiéné kurzushoz. A Közművelődés Háza, Tatabánya. Conner, K. R.(2003): The Elderly, Alcohol Dependence and Risk Factors for Suicide. American Association of Suicidology s 36 th Annual Conference. 2003, 26 th April, Santa Fe. Internet: Ewles, L. Simnett, I. (1999): Gondolatok az egészségről és az egészségfejlesztésről. In: Ewles, L. Simnett, I. (szerk.): Egészségfejlesztés gyakorlati útmutató. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Fekete, S. Osváth, P. (2003): Hogyan érthető meg és előzhető meg az öngyilkosság? A családorvosok szerepe a szuicídium prevenciójában. PTE, Pécs. Fekete, S. Osváth, P. (2004): Az öngyilkosság - Az örökléstől a kultúráig. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs. Firestone, R.W. (1997): Suicide and the Inner Voice. Sage, Thousand Oaks. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest. Gyenge, E. (2000): Iskolai mentálhigiéné a gyermekpszichiáter szemszögéből. In: Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné: Tanulmányok. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó, Pécs. 14

15 Leenaars, A. A. (2003): Suicide: A Multidimensional Malaise. unibe.ch./a.a.leenaars2.htm Murphy, G. E. (1992): Suicide in Alcoholism. Oxford Press, Oxford. Maltsberger, J. Goldblatt, M. (eds.) (1995): Essential Papers on Suicide. New York University Press, New York. Paksi, B. Bozsonyi, K. Kó, J. (1995): Az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság összefüggésének vizsgálata. Szenvedélybetegségek, Péley, B. (2002): Rítus és történet. Beavatás és kábítószeres létezésmód. Új Mandátum, Budapest. Ringel, E. (1974): A preszuicidális szindróma (öngyilkosság előtti tünetcsoport) tünettana. In: Andorka, R. Buda, B. Füredi, J. (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat, Budapest, Szendi, G. (2004): Antidepresszáns és placebo. Az antidepresszáns vitáról. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest. Windle, M. Miller-Tutzauer, C. Domenico, D. (1992): Alcohol Use, Suicidal Behaviour and Risky Activities among Adolescents. J. Res Adolesc. 2(4), Zonda, T. Véres, E. (2004): Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon ( ), Addiktológia III/

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Hátrányos helyzet és agresszió

Hátrányos helyzet és agresszió , Budapest Hátrányos helyzet és agresszió Buda Mariann Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet buda.mariann@arts.unideb.hu AGRESSZIÓ ÉS ERŐSZAK Ne feledjük! Őszi Pedagógiai Napok Az agresszió

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Alkoholizm us és neurózis

Alkoholizm us és neurózis Alkoholizm us és neurózis Az iszákosság és alkoholizmus egyértelmű terjedése világszerte komoly probléma. A megelőzésével és eredményes gyógykezelésével kapcsolatos feladatok m indenütt gondokat okoznak.

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Deviancia és medikalizáció

Deviancia és medikalizáció Deviancia és medikalizáció A deviáns viselkedés az általánosan elfogadott normák megszegését jelenti. A norma megszegését szankció követi, amely elősegíti a konformitást. Különböző országokban és korokban

Részletesebben

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében Maradj velünk királylány A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat VII. Nemzetközi Médiakonferencia

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Érdeklődés és jelentkezés

Érdeklődés és jelentkezés 06-20- 913 9432 Érdeklődés és jelentkezés SPIRITUÁLIS, LELKI ÉRTÉKEK Őszinteség Elhatározás Alázatosság Lelkesedés Jótett Hajlandóság Tisztelet Harmónia Türelem Közvetlenség Átélés Tudatosság Méltóság

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Krízis - öngyilkosság 2 ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Krízis - öngyilkosság 2 ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Krízis - öngyilkosság 2 ea. vázlat ÉLMÉNYEK, GONDOLATOK KÍRÍZISBEN (Varga G. nyomán) Az időérzékelés megváltozása Tudatszűkült állapot A gondolkodás beszűkülése A figyelem beszűkülése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28.

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. Baleset-megelızés gyermekkorban Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. 0 18 éves korban baleset következtében meghaltak száma 2000-2004 Halálok 0 18 éves

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL Dr. Barabás Katalin PRÉDIKÁTOR 12. Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre azt mondod, majd: nem

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében

Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében Busa Csilla*, Tistyán László*, Kesztyüs Márk*, Füzesi Zsuzsanna** *Fact Alkalmazott Társadalomtudományi

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban)

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) Szerkesztette: Bitter István M.D, Ph.D., D. Sc. Kalmár M.D.,Ph.D. Németh Attila M.D.

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben