ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Értékesítés Vevőszolgálat Holcim Hungária Zrt. H-2541 Lábatlan Rákóczi u. 60. H-2541 Lábatlan, Pf.: 17. H-1037 Budapest Montevideo u. 2/c. Tel.: , Fax: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: január 1-től 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Holcim Hungária Cementipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Szállító által írásban megkötött előkevert betonszállítási szerződésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra (a továbbiakban: Szerződés). 2. A Szerződés létrejötte és megszűnése 2.1. A Szerződés létrejön, amint a Felek a Szerződés tárgyában, a vételárban és a teljesítési határidőben megállapodtak. Írásbeli megállapodás történhet egy okiratban vagy külön nyilatkozatokkal (pl. rendelés és rendelés-visszaigazolás) A Szerződés létrejöttével a Felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban folytatott levélváltások, árajánlatok, esetleges megállapodások hatályukat vesztik A Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik A Szerződést a Felek csak írásban módosíthatják. Amennyiben bármelyik Fél eltér a szerződés szabályaitól és azt a másik Fél nem kifogásolja, önmagában nem lehet a Szerződés módosításának tekinteni A Szerződés a szerződéses időtartam lejártával megszűnik. A Szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos rendes felmondással indoklás nélkül megszüntetni A Szerződés azonnali hatállyal is megszüntethető bármelyik Fél által a másik Fél súlyos szerződésszegése esetében, illetve a Szerződésben felsorolt egyéb esetekben. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a 30 napon túli fizetési késedelem. 3. A Szerződés tárgya 3.1. A Szállító a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű és minőségű terméket vagy szolgáltatást ad el/ szállít le/ szolgáltat későbbi időpontban a Megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) vagy megbízottjának a Szerződésben meghatározott áron A Szállító szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó Magyarországon érvényes Szabványoknak megfelel A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képzik: Árak Általános Szerződési Feltételek 1/10. oldal

2 4. Vételár, számlázási és fizetési feltételek 4.1. A vételárat a Felek a Szerződésben határozzák meg. Eltérő megállapodás hiányában a vételár azonos a Szállítónak a Szerződés megkötésekor hatályos ajánlati áraival A vételár a Szerződésben meghatározott időtartamra érvényes A számlázás gyakoriságát és a fizetési feltételeket Felek a Szerződésben kötelesek rögzíteni. A fizetés a Szállító számláján történő jóváírással tekintendő teljesítettnek Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a fizetési határidővel kapcsolatban kikötött engedményt egyoldalúan visszavonni és/vagy a Szerződés további teljesítését készpénzfizetéshez vagy fizetési biztosíték nyújtásához kötni, vagy a Szerződés további teljesítését a Megrendelő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az itt megjelölt jogokat a Szállító választása szerint együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja. Ezen jogok nem, vagy nem teljes mértékű érvényesítése nem jelenti az azokról való lemondást A Felek a Szerződésben fizetési biztosíték nyújtásában állapodhatnak meg: ez lehet a Szerződésben meghatározott egyidejű összes számlatartozásnak megfelelő összeget vagy annak egy részét fedező akkreditív, bankgarancia, óvadék, kezesség, zálogjog, a jelzálogjogot is beleértve, a Megrendelő követelésének engedményezése, vagy egyéb biztosíték. 5. Teljesítés 5.1. Megrendelés és visszaigazolás A Megrendelő egyedi betonszállítási igényét írásban köteles közölni a Szállítóval. A megrendelésen köteles megjelölni legalább a szállítandó beton jelét, mennyiséget, a betonozás kezdési időpontját, kiszállítás kért intenzitását és az építési területet, ahová a Szállító a betont kiszállítani tartozik, saját fuvar esetén a megrendelő saját tulajdonú szállítóeszközeinek rendszámát vagy a megrendelő megbízott alvállalkozóinak a megnevezését és szállítóeszközeinek rendszámát, esetleg a szabványszámot, a Szerződés számát és a beton bedolgozásához szükséges betonpumpa igényét. A meghatározott napra vonatkozó megrendelést a Megrendelő köteles a Szerződés szerint leadni. A szállítási napot megelőző nap délután 15h után leadott megrendeléseket, illetve a Szerződés szerint leadott, de a szállítás napján módosított megrendeléseket a Szállító jogosult visszautasítani, illetve jogosult olyan tartalommal elfogadni, hogy a szállítási késedelméért nem vállal felelősséget. A Szállító amennyiben a leadott megrendelés értéke túllépi a Megrendelő Szerződés szerinti hitelkeretét, akkor jogosult a megrendelést visszautasítani. A Szállító a szerződés szerint beérkező megrendeléseket előzetesen rögzíti, majd legkésőbb a szállítást megelőző nap 16 óráig a gyártási és szállítási kapacitásai figyelembevételével végleges visszaigazolást ad szóban vagy megrendelői külön kérésre írásban is a Megrendelő számára. A Szállító a végleges visszaigazolást tekinti az általa vállalt szállítási kötelezettségnek A Szállító a szóban (telefonon vagy élőszóban) leadott megrendeléseket nem köteles visszaigazolni. Kivételes esetben saját belátása szerint a Szállító jogosult a szóban tett megrendelést visszaigazolni a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályoknak megfelelően. Ilyen esetben a szóbeli megrendelés visszaigazolásával a Felek között 2/10. oldal

3 a Szerződés létrejön. A Megrendelő a jelen ÁSZF aláírásával az összes vonatkozó jogszabály szerint a későbbi ténybeli vita elkerülése érdekében felhatalmazza a Szállítót a Megrendelő telefonos megrendeléseinek írásos vagy egyéb formájú rögzítésére A szállítási szerződések tartalma és teljesítése A teljesítés helye A Szállító a megrendelésben kiszállítani vállalt előkevert betont a saját szervezésű gépjárművével a Megrendelő által megjelölt építkezés helyszínére (a továbbiakban: az Építési Terület) szállítja vagy szállíttatja. A teljesítés helye az Építési Terület, ahol a beton átvétele szemrevételezés vagy konzisztencia ellenőrzés után a szállítólevél aláírásával történik az 5.4.-es pont szerint. Saját fuvar esetén a teljesítés helye a Szállító telephelye A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Terület olyan állapotban legyen a Szállító által szállított beton fogadására, amely a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelel és garantálja a személyi és vagyonbiztonságot. A Megrendelő köteles az Építési Területre kiérkező mixer-gépkocsit a Megrendelő képviselőjénél való jelentkezéstől számított 60 percen belül kiüríteni. A Szállító a szállítólevélen dokumentálja a kiérkezés időpontját. Utólag ez csak akkor tehető vitássá, ha a Megrendelő ezt a helyszínen kifejezetten kifogásolta. Ha a kiürítés késedelmes, a Szállító állásidő-pótdíjat jogosult felszámítani. Amennyiben az Építési Terület megközelítéséhez behajtási- és/vagy útvonalengedélyt kell kérni, erről a Megrendelő köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségeket is a Megrendelő viseli A Szállító helyszínre érkező képviselője (gépkocsivezető, kísérő, vagy egyéb képviselő) jogosult felmérni az Építési Területet, és jogosult eldönteni, hogy az Építési Terület állapota a balesetmentes, személy- és vagyonbiztonságot garantáló betonkiadást lehetővé teszi-e. A Szállító képviselője jogosult a helyszínen az Építési Terület nem megfelelő állapotáról jegyzőkönyvet felvenni, illetve arról videó- vagy fényképfelvételeket készíteni. Az Építési Terület nem megfelelő állapotáról kialakult vitát Felek a jelen ÁSZF pontja (minőségi reklamációk kezelése) szabályainak megfelelő alkalmazásával rendezik Amennyiben az Építési Terület állapotát Szállító képviselője a fentiek szerint nem ítéli megfelelőnek, jogosult a Megrendelő jelenlévő képviselőit az Építési Terület megfelelő állapotba hozatalára felszólítani. A Szállító a kiszállított betonmennyiséget az Építési Területen átadja, amennyiben a Megrendelő az Építési Területet 2 órán belül megfelelő állapotba hozza. Ellenkező esetben a Szállító az általa kiszállított betonmennyiséget visszaszállítja és a Megrendelő költségén lerakó telepen üríti. A Megrendelő ilyenkor köteles a megrendelt és visszaigazolt betonmennyiséget kifizetni, illetve ezen túlmenően köteles megtéríteni a visszaszállított betonmennyiség előírásoknak megfelelő elszállításának, szakszerű semlegesítésének, illetve a szállítóeszközök elmosásának költségét A fentiektől függetlenül a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Építési Területen a Megrendelő képviselői a Szállító termékét szállító fuvareszköz balesetmentes üzemeltetéséhez minden szükséges segítséget megadnak. Az Építési Területen a betontermék ürítésével, bedolgozásával illetve a fuvareszköz mozgásával kapcsolatban bekövetkezett bármilyen üzemi baleset illetve káresemény következményeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha a Szállító képviselője szándékosan vagy súlyosan gondatlanul eljárva okozza azt, melyet az adott körülmények között a Megrendelő nem háríthatott el. A Felek megállapodnak, hogy bármilyen Havaria 3/10. oldal

4 esetén fokozottan együttműködnek a károk mérséklése és elhárítása érdekében. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF szerinti Teljesítési Hellyel kapcsolatban meggyőződött a szükséges munkabiztonsági és egyéb katasztrófa megelőzési és elhárítási előírások betartásáról A teljesítés ideje: a Teljesítési Nap A teljesítés ideje azon naptári nap azon órája (a továbbiakban: a Teljesítési Nap), amelyet a Megrendelő a megrendelésben megjelöl, és amelyet a Szállító a visszaigazolásban visszaigazol, vagy amelyet a Megrendelő a fenti es pontnak megfelelően a Szállítóval közöl. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a jelen ÁSZF szabályainak megfelelően kifejezett írásbeli közlés hiányában nem köteles indítani fuvareszközeit az Építési Területre Amennyiben a Megrendelő munkaszüneti napon vagy rendes munkaidőn túli időpontban kéri a fuvareszközök helyszínre érkezését, a Szállító minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő ezen igényét kielégítse, a vonatkozó jogszabályoknak (így különösen nehézgépjárművek közlekedésére vonatkozó előírásoknak) megfelelően. Munkaszüneti napon, ünnepnapon és rendes munkaidőn túli kiérkezésért a Szállító csak akkor vállal felelősséget, ha a megrendelést időben megkapja, és a Megrendelő a szükséges engedélyeket a Szállító rendelkezésére bocsátja. A jelen ÁSZF szempontjából rendes munkaidőnek minősül a munkanapon 7 órától 16 óráig terjedő időtartam Amennyiben a Megrendelő a rendes munkaidőn túlra vonatkozó megrendelését az adott napon mondja le, úgy készenléti díjat köteles fizetni a Szállító részére. Készenléti díjnak számít a megrendelt mixerek és pumpák ki és beállási díja, betonüzemek esetén Ft/alkalom, továbbá cementszállító jármű állásideje, amit a Szállító a Megrendelő terhére kiszámláz. Ez alól mentesül, ha előre nem láthatóan szélsőséges időjárás akadályozza a munkavégzés lehetőségét A kiadott és kiszállított beton átvétele A Szerződés alapján kiadott vagy kiszállított beton átvételét a Megrendelő vagy képviselője köteles a szállítólevél aláírásával és/vagy hivatalos pecsétjével igazolni. Amennyiben valamilyen okból bélyegzővel nem rendelkezik úgy a szállítólevélen a cégnevet és az aláíró nevét is nyomtatott nagybetűvel, jól olvashatóan fel kell tüntetnie. A szállítólevél tartalmazza a beton szabványos megnevezését (minőségét), összetételére utaló receptszámot, valamint a kiszállított beton mennyiségét. A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes, annak hátoldalán található Az átvétel szempontjából az Építési Területen tartózkodó személyek a Megrendelő képviselőinek tekintendőek, ezért a Megrendelő elfogadja, hogy a későbbiekben nem lesz jogosult arra hivatkozni, hogy a kiszállított betont nem az ő képviseletében vették át. Amennyiben a Megrendelő fentiek szerinti képviselője nem rendelkezik a Megrendelő hivatalos pecsétjével a Szállító jogosult a beton kiadását megtagadni. Ez esetben a Megrendelő kötelezettségeire a fenti pont rendelkezései megfelelően alkalmazandóak A Szállító telephelyén történő betonátvétel során a megrendelő hivatalos képviselőjének tekinthető a Megrendelő hivatalos bélyegzőjével és/vagy írásbeli meghatalmazásával, vagy a Szállító által visszaigazolt megrendelés másolatával rendelkező személy. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben nem lesz 4/10. oldal

5 jogosult hivatkozni arra, hogy e személy(ek) a betont nem az ő képviseletében vetté(k) át A kiszállított beton bedolgozása A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállított betonmennyiséget a kiadástól számított 2 órán belül be kell dolgozni. Ezen túl a Megrendelő a betont saját felelősségére dolgozhatja be. A Szállító a megjelölt időtartamon túl bedolgozott betonért szavatossági felelősséget nem vállal. A 2 órán túli bedolgozást a Szállító a szállítólevélre köteles feljegyezni és a Megrendelő képviselőjével aláíratni A Szállító kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét a beton szabvány szerinti utókezelésére és védelmére (nedvesen tartás, párolgás elleni védelem, hő-védelem stb.). Ennek elmaradásából eredő károkért a Szállító semminemű felelősséget nem vállal Betonszivattyúzás A Szállító a Megrendelőnek kérésre külön térítés ellenében betonszivattyút biztosít. A betonszivattyúra vonatkozó gép-bérleti Szerződés azzal jön létre, hogy a Szállító írásban visszaigazolja a Megrendelő betonszivattyú szolgáltatására vonatkozó kérését. Ilyen esetben a Szállító a Megrendelő által igényelt időpontban az általa szervezett betonszivattyút szakképzett kezelővel a Megrendelő kizárólagos használatára bérbe adja betonozási munkák elvégzésére. A Szállító köteles a munkagépet munkaképes állapotban kiállítani. A munkagép esetleges meghibásodását a Megrendelő azonnal köteles közölni a Szállítóval. A javítás vagy csere időszakára a Megrendelőnek amennyiben a Szállítónak felróható ok miatt jött létre bérleti díjat fizetnie nem kell. A munkagépet a Megrendelő további bérbe (albérletbe) nem adhatja. A betonozás befejezése után a szivattyú elmosása a bedolgozó munkahelyen (Építési Terület) történik. Amennyiben a helyszínen erre nincsen lehetőség, a Szállító a mosást más helyen végzi el, melynek igazolt költségeit a Megrendelő tartozik megtéríteni. Amennyiben a betonozás elvégzéséhez toldó csövek telepítésére van szükség, azt a Szállító rendelkezésre bocsátja, használatáért bérleti díjat jogosult felszámolni. A csövek szállítását, mozgatását és összeszerelését a Szállító gépkezelőinek szakmai irányítása mellett a Megrendelő saját dolgozóival köteles végeztetni. Az ilyen jellegű szerelési munkához szükséges idő a gép munkahelyen töltött idejébe (és a bérleti díj alapjába) beszámít. A betonszivattyú használata esetén a Szállító jogosult minimálisan 3 óra üzemidőt számlába állítani. Ezen kívül a betonszivattyú ki- és beállásért óradíjat is jogosult felszámolni. A Megrendelő köteles gondoskodni a betonszivattyú részére fenntartott munkaterület munkabiztonsági előírásainak betartásáért (villanyvezetékek megfelelő szigetelése illetve azok áramtalanítása, talpalási terület megfelelő tömörítése, veszélyes fák és ágak ki és levágása, a munkagép hatósugarában tartózkodó gépjárművek eltávolítása, a munkavégzésben résztvevő dolgozók munkavédelmi és balesetvédelmi eszközökkel való ellátása /kivéve gépkezelő/) Amennyiben a Megrendelő nem dolgozza be a teljes megrendelt mennyiséget, a Szállító jogosult a megmaradó betonmennyiséget elszállítani és azt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakó telepen üríteni. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a Megrendelő köteles az pontnak megfelelően megtéríteni A Megrendelő, a Szállító munkaeszközei részére az ürítés után a munkahelyen elmosási lehetőséget köteles biztosítani. Az ennek elmaradásából eredő minden plusz költséget, kárt, bírságot a Megrendelő köteles a Szállítónak megtéríteni. A Felek megállapodnak abban, hogy a környezetvédelmi körülményeknek megfelelő műszaki előírásokat önmagukra nézve kötelezően betartják. 5/10. oldal

6 7. Kárveszélyviselés 7.1. A Megrendelő által megrendelt és a Szállító által visszaigazolt betonra vonatkozó kárveszély akkor száll át a Szállítóról a Megrendelőre, amikor a Szállító fuvareszköze (függetlenül attól, hogy az a Szállító saját tulajdonát képezi, avagy az igénybe vett fuvarozó tulajdonában áll) a közutat elhagyja és arról az Építési Területre tér vagy annak megközelítése céljából letér a közútról. Úgyszintén átszáll a kárveszély, amikor a Szállító fuvareszköze az Építési Területet megközelíti, ám arra nem tud behajtani és ezért az arra vezető közúton vagy közforgalom számára megnyitott magánúton az Építési Területre történő bejutás céljából, várakozni kezd. Amennyiben a megrendelő saját szervezésű fuvareszközzel a Szállító telephelyén veszi át a betont, a kárveszély az átvétel pillanatától a megrendelőt terheli Amennyiben a Megrendelő bármely számla esedékességét elmulasztja, avagy bármilyen más egyéb jogviszonyban a Szállítóval szemben késedelembe esik, a Szállító jogosult a jelen ÁSZF, és vagy ez alapján kötött Szerződés keretében kiszállítandó beton kiadását megtagadni mindaddig, amíg a Megrendelő fizetési késedelme tart. Ilyen esetben tehát a Szállító jogosult a Megrendelő megrendeléseit visszautasítani, illetve jogosult a már létrejött Szerződésben a teljesítést leállítani. Ugyanígy járhat el a Szállító, ha a Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben bekövetkező jelentős megromlása folytán a kiszállítandó beton ellenértékének megfizetése veszélyeztetve van, függetlenül attól, hogy a Megrendelő korábbi fizetési kötelezettségeinek eleget tett. A Megrendelő vagyoni viszonyainak jelentős romlását a Szállító jogosult folyamatosan vizsgálni, így különösen jogosult a Megrendelő nyilvános cégirataiba betekinteni, illetve a Megrendelővel kapcsolatosan a nyilvános adatbázisokban kutatást végezni vagy végeztetni. A Megrendelő vagyoni viszonyaiban bekövetkezett jelentős romlást vélelmezni kell különösen, ha a Megrendelővel szemben felszámolást kezdeményeznek, vagyonára csődeljárás indul, illetve a Szállítóval biztosítási szerződést kötött hitelbiztosító a Megrendelő tekintetében megtagadja kintlévőség-biztosítási kötvény kiadását, avagy a Megrendelő kintlévőség-állománya a Szállítóval szemben átlépi azt a kintlévőségállományt, melyre a hitelbiztosító kintlévőség biztosítási szerződést kötött Olyan esetben, amikor a jelen ÁSZF alapján a Szállító a Megrendelő megrendeléseinek visszaigazolását, illetve a Szerződés alapján a kiszállítást jogosult megtagadni, a Felek közötti bármilyen kereskedelmi viszony csak a Megrendelő általi előrefizetési teljesítéssel lehetséges. 8. Adatkezelés Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító, mint a Holcim Csoport tagja, a jelen ÁSZF-ből bizonyos adatokat továbbít és tárol. Ezek az adatok a Megrendelő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, továbbá a Szerződés főbb feltételeit, így a vételárat, és teljesítési határidőt tartalmazzák. A Szállító kijelenti, hogy az általa alkalmazott biztonsági intézkedések védik a továbbított adatok biztonságát és titkosságát. A Holcim Csoporthoz tartozó adatfeldolgozók rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag csak a szerződések adminisztrálására lehet felhasználni, azok a Megrendelő engedélye nélkül más célokra nem adhatja át vagy nem használhatja fel. 9. Mennyiségi és minőségi reklamáció, szállítási késedelem és számlareklamáció 9.1. A Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Szállító ISO 9001-es szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. A Szállító előzetes egyeztetés alapján bármikor biztosítja a Megrendelő részére a tanúsítványba történő betekintés lehetőségét. A Megrendelő a Szerződés szerint kiszállított friss betonnal kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogását köteles a termék vagy szolgáltatás igazolásakor a 6/10. oldal

7 szállítólevélre felvezetni. Ezen túlmenően a Megrendelő nem jogosult mennyiségi és minőségi kifogással élni A Megrendelő a kiszállított és bedolgozott betonon mutatkozó esetleges hibákat, mennyiségi reklamációt az észlelést követő két munkanapon belül köteles bejelenteni szóban (telefonon), írásban (levél, , fax) a Holcim Hungária Zrt. Vevőszolgálatánál. A szóban (telefonon) tett reklamációs bejelentést írásban is el kell küldeni a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. A Teljesítés Napját követő 35. nap után a Megrendelő minőségi kifogást nem jogosult előterjeszteni. A minőségi kifogást írásban kell bejelenteni megjelölve a minőségi kifogás okait, az észlelt jelenségeket, az építkezés pontos körülményeit és minden egyéb releváns körülményt, a Szerződés számára történő egyidejű hivatkozással A minőségi kifogás előterjesztésére nyitva álló határidőn belül a fentieknek megfelelően bejelentett minőségi kifogást a Szállító haladéktalanul megvizsgálja és azzal kapcsolatban a jelen ÁSZF-nek megfelelően a kivizsgálás megkezdését követő 8 napon belül nyilatkozik, hogy a minőségi kifogást befogadja (lásd alább 9.4.-es pont) vagy azt nem fogadja be (lásd alább 9.6.-os pont). A kivizsgálás időpontjára vonatkozó visszajelzést a Szállító a reklamáció bejelentésétől számított 3 munkanapon belül telefonon, faxon vagy -ben köteles megtenni a Megrendelő felé. A fentiektől eltérő hiányos minőségi kifogást nem-közöltnek kell tekinteni, az nem alkalmas joghatások kiváltására Amennyiben a Szállító megállapítja, hogy az általa szállított beton minőségileg kifogásolható, a Szállító a Megrendelő választásának megfelelően visszatéríti - a hibával arányosan a megrendelt betonmennyiség árát, illetve az ár már megfizetett részét, vagy saját költségén kijavíttatja a hibákat. Az ár előbbiek szerinti visszatérítésének a Szállító hibát elismerő nyilatkozatától számított 30 napon belül kell megtörténnie. Súlyos minőségi hiba esetén, így különösen, ha a minőségi hibák kijavítása több mint 30 napot venne igénybe, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Felek között nem alakul ki egyetértés a hiba súlyát illetően, az alábbi 9.5. pontban foglalt eljárási rend lesz az irányadó. Nem súlyos hibák esetében a Megrendelőt az elállási, illetve azonnali hatályú felmondási jog nem illeti meg. Nem minősül súlyosnak a hiba a jelen ÁSZF szempontjából, ha a hiba ellenére a kiszállított beton az adott épület/építmény/műtárgy rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti A hiba kijavíttatását a Szállító csak a Megrendelővel, illetve a Megrendelő által megjelölt személyekkel egyeztetve kezdheti meg és ennek során nem veszélyeztetheti azt a műszaki létesítményt, amelyhez a Szállító által kiszállított betont használták. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő minőségi kifogása alapján a Szállító felelősségének anyagi terjedelme bármely fentiek szerinti szavatossági igény érvényesítése esetén sem haladhatja meg a Szerződés alapján kiszállított és hibásnak talált beton ellenértékének egyszeresét. Ezen összegen túlmenően a Szállító nem köteles helyt állni a minőségi hibákért, így az esetleges következményi károkért is kizárja a felelősségét Amennyiben a Szállító a minőségi reklamációt nem tartja megalapozottnak, azt elutasítja. Amennyiben a Felek a minőségi reklamáció jogosságának kérdésében nem tudnak megegyezni, a Megrendelő a minőségi reklamáció visszautasítását követő 8 napon belül köteles felkérni a Szállítóval előzetesen egyeztetett és kölcsönösen választott szakértőt. A szakértő költségeit a Megrendelő köteles megelőlegezni. A Megrendelő köteles biztosítani a szakértő számára a bejárást az Építési Területre, és köteles hozzáférést engedni a beépített betonelemekhez. A Szállító köteles biztosítani a szakértő számára a minőségi kifogásolás tárgyát képező 7/10. oldal

8 beton származási helyének (gyáregység) meglátogatását, illetve a minőségi kifogás elbírálásához szükséges bármilyen más információ vagy dokumentum megismerését. A szakértő bármifajta szemlét vagy helyszíni vizsgálatot csak mindkét Fél jelenlétében végezhet, amelyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A szakértő a Felek által együttesen meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a felkéréstől számított 60 napon belül köteles szakvéleményét a Felekkel írásban közölni. A szakértői vizsgálat során a bedolgozási és tömörítési körülmények, a bedolgozott beton utólagos kezelése, vagy bármely más releváns körülmény dokumentálásának elmaradása a Megrendelő terhére számítandó be. Próbakocka bizonyítékként csak akkor használható fel, ha azt a Szállító erre kijelölt képviselőjének jelenlétében állították elő és a Szállító mindvégig zavartalanul ellenőrizni tudja, hogy a próbakockát megfelelően kezelik, abban mesterségesen változásokat nem idéznek elő. Előírt összetételű beton esetében a próbakocka vétele kötelező. Reklamáció esetén a reklamáció kivizsgálásához szükséges mintavételnél jelen kell, hogy legyen a Holcim Hungária Zrt. valamely beton laboratóriumának egy képviselője Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a beton a gyártásból adódó minőségi hibával rendelkezik, a Megrendelő és a Szállító úgy járnak el, mintha a Szállító a minőségi hibát elismerte volna (lásd fentebb 9.4.-es pont). Ez esetben a szakértő minden költségét a szavatossági igényekkel kapcsolatos költségeken túl a Szállító viseli. Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a kiszállított beton minőségi hibában nem szenvedett, a szakértő összes költségét a Megrendelő köteles viselni Amennyiben a Megrendelő a Szállító által kiszállított betont valamely anyaggal keveri vagy keverteti, így különösen a helyszínen vizet ad a betonhoz vagy ahhoz egyéb anyagokat (pl. adalékszer) tesz vagy tetet a bedolgozás során, a Szállító az így előállt anyag minőségéért semmifajta szavatossági felelősséggel nem tartozik. A beton idegen anyaggal történő keveréséről ha ilyesmit észlel a Szállító képviselője jogosult megjegyzést felvenni a szállítólevélre A Szállító késedelembe esik amennyiben a Szerződés szerinti betont a Teljesítési Napon a meghatározott időpontban neki felróható okokból elmulasztja kiszállítani az Építési Területre. Nem minősül késedelemnek a Teljesítési Napon meghatározott időponttól történő legfeljebb 2 órás eltérés, kivéve a Szállító által biztosított betonszivattyús technológia alkalmazása esetén Nem tekinthető a késedelem felróhatónak különösen akkor, ha azt vis maior esemény okozza. Nem tekinthető a késedelem felróhatónak akkor sem, ha az Építési Terület megközelítéséhez szükséges területfoglalási engedélyről a Megrendelő nem gondoskodott és emiatt a kiszállítás késedelmet szenved Késedelem esetén a Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől és jogosult a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeinek megtérítését követelni. Három késedelmet követően bármely további késedelem esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen számlakifogást (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés, stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: a Számlakifogási Határidő) rövid úton írásban ajánlott postai levél megküldésével, a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti a Szállító képviselőjének. A Felek egyetértenek abban, hogy a 15 napos időtartam méltányos és elegendő a számla tüzetes megvizsgálására és az esetleges számlakifogási ok közlésére. A 8/10. oldal

9 Számlakifogási Határidőt követően a Megrendelő sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Szállító képviselője a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az jogos, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Szállító az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Megrendelőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 10. Vegyes, értelmező és záró rendelkezések Akadályközlés A Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben az áru kiadását bármilyen ok akadályozza, akkor a legrövidebb úton erről értesíti a Megrendelőt A Megrendelő képviselője/ügyvezetője a jelen ÁSZF aláírásával saját nevében is személyes kötelezettséget vállal arra, hogy egyrészt a Szerződésben a Megrendelőre és annak képviselőire vonatkozó adatok megfelelnek a valóságnak, másrészt, hogy a jövőben az ezen adatokban bekövetkezett változások Szállítóval történő közléséről haladéktalanul intézkedik. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő károkért felelősséget vállal A Szállító kifejezetten kizárja a felelősségét a következmény károkért A Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben a Szerződés alapján fennálló bármifajta tartozását beszámítással törleszteni, függetlenül attól, hogy a beszámítás alapjául saját követelést, vagy esetleges engedményezett követelést kívánna érvényesíteni. A Megrendelő nem jogosult a Szerződés alapján fennálló tartozásait mennyiségi vagy minőségi hibára, avagy egyéb esetleges szerződésszegésre való hivatkozással visszatartani. Az ilyen körülmények elbírálása nem képezi akadályát a számlázásnak és az az alapján történő fizetésnek A Megrendelő ezúton (rendelésben: a megrendelés visszaigazolásával) kifejezetten és felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy jelen munkákhoz nem alkalmaz a Szállító alkalmazásában álló munkavállalókat. Ha ez mégis kiderül, a Szerződés azonnali hatályú megszűnését jelenti. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tagjai, üzletrész tulajdonosai között nincs olyan természetes vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve, aki a Szállítóval munkaviszonyban állna Korrupcióellenes klauzula A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem ígér, ajánl vagy ad pénzt vagy más előnyt a Holcim Hungária Zrt. munkavállalóinak a Szerződés teljesítésével összefüggésben. Amennyiben a Holcim Hungária Zrt. munkavállalója bármilyen előnyt kér a Megrendelőtől, a Megrendelő köteles erről 24 órán belül írásban értesíteni a Holcim Hungária Zrt-t. Ezen kötelezettség figyelmen kívül hagyásának következménye nem csupán bármely éppen érvényben lévő szerződés felmondása lehet, hanem büntető szankciók alkalmazása végett hivatalos panasszal az arra illetékes szervhez lehet fordulni A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő minden jogvitát elsősorban tárgyalások útján, kölcsönösen együttműködve rendeznek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely, a Szerződés végrehajtásából eredő jogvitát, beleértve a hatályosságából és érvényességéből eredő kérdéseket, a hatáskörrel és 9/10. oldal

10 illetékességgel rendelkező Tatabányai Városi bíróság illetőleg a Tatabányai Törvényszék bírálja el, ha ez a vétlen félnek megfelel A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szerződéssel együtt átvettem:., M e g r e n d e l ő 10/10. oldal

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a CRH

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015.január 01-től

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015.január 01-től ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015.január 01-től 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1 Az Augusztin Betongyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnevén

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Holcim Magyarország Kft. Tel.: +36 1 329 1080 H-1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. Fax: +36 1 329 1094 kapcsolat-hun@holcim.com 1397 Budapest, Pf.: 532. www.holcim.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) eltérő

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Reklámberendezések értékesítésére vonatkozóan. Euroneon Korlátolt Felelősségű Társaság. Budapest, december 01.

Általános Szerződési Feltételek Reklámberendezések értékesítésére vonatkozóan. Euroneon Korlátolt Felelősségű Társaság. Budapest, december 01. Általános Szerződési Feltételek Reklámberendezések értékesítésére vonatkozóan Euroneon Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2014. december 01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Euroneon Korlátolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján

1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2013.03.25. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Abrasives Divizió továbbiakban Szállító

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Az Általános szerződési feltételek hatálya Az Általános Szerződés Feltételek a Protoszer Bt. (fantázia név: Hencz Bútor) által gyártott, forgalmazott termékek, az általa

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben