ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Értékesítés Vevőszolgálat Holcim Hungária Zrt. H-2541 Lábatlan Rákóczi u. 60. H-2541 Lábatlan, Pf.: 17. H-1037 Budapest Montevideo u. 2/c. Tel.: , Fax: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: január 1-től 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Holcim Hungária Cementipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Szállító által írásban megkötött előkevert betonszállítási szerződésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra (a továbbiakban: Szerződés). 2. A Szerződés létrejötte és megszűnése 2.1. A Szerződés létrejön, amint a Felek a Szerződés tárgyában, a vételárban és a teljesítési határidőben megállapodtak. Írásbeli megállapodás történhet egy okiratban vagy külön nyilatkozatokkal (pl. rendelés és rendelés-visszaigazolás) A Szerződés létrejöttével a Felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban folytatott levélváltások, árajánlatok, esetleges megállapodások hatályukat vesztik A Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik A Szerződést a Felek csak írásban módosíthatják. Amennyiben bármelyik Fél eltér a szerződés szabályaitól és azt a másik Fél nem kifogásolja, önmagában nem lehet a Szerződés módosításának tekinteni A Szerződés a szerződéses időtartam lejártával megszűnik. A Szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos rendes felmondással indoklás nélkül megszüntetni A Szerződés azonnali hatállyal is megszüntethető bármelyik Fél által a másik Fél súlyos szerződésszegése esetében, illetve a Szerződésben felsorolt egyéb esetekben. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a 30 napon túli fizetési késedelem. 3. A Szerződés tárgya 3.1. A Szállító a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű és minőségű terméket vagy szolgáltatást ad el/ szállít le/ szolgáltat későbbi időpontban a Megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) vagy megbízottjának a Szerződésben meghatározott áron A Szállító szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó Magyarországon érvényes Szabványoknak megfelel A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képzik: Árak Általános Szerződési Feltételek 1/10. oldal

2 4. Vételár, számlázási és fizetési feltételek 4.1. A vételárat a Felek a Szerződésben határozzák meg. Eltérő megállapodás hiányában a vételár azonos a Szállítónak a Szerződés megkötésekor hatályos ajánlati áraival A vételár a Szerződésben meghatározott időtartamra érvényes A számlázás gyakoriságát és a fizetési feltételeket Felek a Szerződésben kötelesek rögzíteni. A fizetés a Szállító számláján történő jóváírással tekintendő teljesítettnek Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a fizetési határidővel kapcsolatban kikötött engedményt egyoldalúan visszavonni és/vagy a Szerződés további teljesítését készpénzfizetéshez vagy fizetési biztosíték nyújtásához kötni, vagy a Szerződés további teljesítését a Megrendelő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az itt megjelölt jogokat a Szállító választása szerint együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja. Ezen jogok nem, vagy nem teljes mértékű érvényesítése nem jelenti az azokról való lemondást A Felek a Szerződésben fizetési biztosíték nyújtásában állapodhatnak meg: ez lehet a Szerződésben meghatározott egyidejű összes számlatartozásnak megfelelő összeget vagy annak egy részét fedező akkreditív, bankgarancia, óvadék, kezesség, zálogjog, a jelzálogjogot is beleértve, a Megrendelő követelésének engedményezése, vagy egyéb biztosíték. 5. Teljesítés 5.1. Megrendelés és visszaigazolás A Megrendelő egyedi betonszállítási igényét írásban köteles közölni a Szállítóval. A megrendelésen köteles megjelölni legalább a szállítandó beton jelét, mennyiséget, a betonozás kezdési időpontját, kiszállítás kért intenzitását és az építési területet, ahová a Szállító a betont kiszállítani tartozik, saját fuvar esetén a megrendelő saját tulajdonú szállítóeszközeinek rendszámát vagy a megrendelő megbízott alvállalkozóinak a megnevezését és szállítóeszközeinek rendszámát, esetleg a szabványszámot, a Szerződés számát és a beton bedolgozásához szükséges betonpumpa igényét. A meghatározott napra vonatkozó megrendelést a Megrendelő köteles a Szerződés szerint leadni. A szállítási napot megelőző nap délután 15h után leadott megrendeléseket, illetve a Szerződés szerint leadott, de a szállítás napján módosított megrendeléseket a Szállító jogosult visszautasítani, illetve jogosult olyan tartalommal elfogadni, hogy a szállítási késedelméért nem vállal felelősséget. A Szállító amennyiben a leadott megrendelés értéke túllépi a Megrendelő Szerződés szerinti hitelkeretét, akkor jogosult a megrendelést visszautasítani. A Szállító a szerződés szerint beérkező megrendeléseket előzetesen rögzíti, majd legkésőbb a szállítást megelőző nap 16 óráig a gyártási és szállítási kapacitásai figyelembevételével végleges visszaigazolást ad szóban vagy megrendelői külön kérésre írásban is a Megrendelő számára. A Szállító a végleges visszaigazolást tekinti az általa vállalt szállítási kötelezettségnek A Szállító a szóban (telefonon vagy élőszóban) leadott megrendeléseket nem köteles visszaigazolni. Kivételes esetben saját belátása szerint a Szállító jogosult a szóban tett megrendelést visszaigazolni a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályoknak megfelelően. Ilyen esetben a szóbeli megrendelés visszaigazolásával a Felek között 2/10. oldal

3 a Szerződés létrejön. A Megrendelő a jelen ÁSZF aláírásával az összes vonatkozó jogszabály szerint a későbbi ténybeli vita elkerülése érdekében felhatalmazza a Szállítót a Megrendelő telefonos megrendeléseinek írásos vagy egyéb formájú rögzítésére A szállítási szerződések tartalma és teljesítése A teljesítés helye A Szállító a megrendelésben kiszállítani vállalt előkevert betont a saját szervezésű gépjárművével a Megrendelő által megjelölt építkezés helyszínére (a továbbiakban: az Építési Terület) szállítja vagy szállíttatja. A teljesítés helye az Építési Terület, ahol a beton átvétele szemrevételezés vagy konzisztencia ellenőrzés után a szállítólevél aláírásával történik az 5.4.-es pont szerint. Saját fuvar esetén a teljesítés helye a Szállító telephelye A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Terület olyan állapotban legyen a Szállító által szállított beton fogadására, amely a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelel és garantálja a személyi és vagyonbiztonságot. A Megrendelő köteles az Építési Területre kiérkező mixer-gépkocsit a Megrendelő képviselőjénél való jelentkezéstől számított 60 percen belül kiüríteni. A Szállító a szállítólevélen dokumentálja a kiérkezés időpontját. Utólag ez csak akkor tehető vitássá, ha a Megrendelő ezt a helyszínen kifejezetten kifogásolta. Ha a kiürítés késedelmes, a Szállító állásidő-pótdíjat jogosult felszámítani. Amennyiben az Építési Terület megközelítéséhez behajtási- és/vagy útvonalengedélyt kell kérni, erről a Megrendelő köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségeket is a Megrendelő viseli A Szállító helyszínre érkező képviselője (gépkocsivezető, kísérő, vagy egyéb képviselő) jogosult felmérni az Építési Területet, és jogosult eldönteni, hogy az Építési Terület állapota a balesetmentes, személy- és vagyonbiztonságot garantáló betonkiadást lehetővé teszi-e. A Szállító képviselője jogosult a helyszínen az Építési Terület nem megfelelő állapotáról jegyzőkönyvet felvenni, illetve arról videó- vagy fényképfelvételeket készíteni. Az Építési Terület nem megfelelő állapotáról kialakult vitát Felek a jelen ÁSZF pontja (minőségi reklamációk kezelése) szabályainak megfelelő alkalmazásával rendezik Amennyiben az Építési Terület állapotát Szállító képviselője a fentiek szerint nem ítéli megfelelőnek, jogosult a Megrendelő jelenlévő képviselőit az Építési Terület megfelelő állapotba hozatalára felszólítani. A Szállító a kiszállított betonmennyiséget az Építési Területen átadja, amennyiben a Megrendelő az Építési Területet 2 órán belül megfelelő állapotba hozza. Ellenkező esetben a Szállító az általa kiszállított betonmennyiséget visszaszállítja és a Megrendelő költségén lerakó telepen üríti. A Megrendelő ilyenkor köteles a megrendelt és visszaigazolt betonmennyiséget kifizetni, illetve ezen túlmenően köteles megtéríteni a visszaszállított betonmennyiség előírásoknak megfelelő elszállításának, szakszerű semlegesítésének, illetve a szállítóeszközök elmosásának költségét A fentiektől függetlenül a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Építési Területen a Megrendelő képviselői a Szállító termékét szállító fuvareszköz balesetmentes üzemeltetéséhez minden szükséges segítséget megadnak. Az Építési Területen a betontermék ürítésével, bedolgozásával illetve a fuvareszköz mozgásával kapcsolatban bekövetkezett bármilyen üzemi baleset illetve káresemény következményeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha a Szállító képviselője szándékosan vagy súlyosan gondatlanul eljárva okozza azt, melyet az adott körülmények között a Megrendelő nem háríthatott el. A Felek megállapodnak, hogy bármilyen Havaria 3/10. oldal

4 esetén fokozottan együttműködnek a károk mérséklése és elhárítása érdekében. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF szerinti Teljesítési Hellyel kapcsolatban meggyőződött a szükséges munkabiztonsági és egyéb katasztrófa megelőzési és elhárítási előírások betartásáról A teljesítés ideje: a Teljesítési Nap A teljesítés ideje azon naptári nap azon órája (a továbbiakban: a Teljesítési Nap), amelyet a Megrendelő a megrendelésben megjelöl, és amelyet a Szállító a visszaigazolásban visszaigazol, vagy amelyet a Megrendelő a fenti es pontnak megfelelően a Szállítóval közöl. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a jelen ÁSZF szabályainak megfelelően kifejezett írásbeli közlés hiányában nem köteles indítani fuvareszközeit az Építési Területre Amennyiben a Megrendelő munkaszüneti napon vagy rendes munkaidőn túli időpontban kéri a fuvareszközök helyszínre érkezését, a Szállító minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő ezen igényét kielégítse, a vonatkozó jogszabályoknak (így különösen nehézgépjárművek közlekedésére vonatkozó előírásoknak) megfelelően. Munkaszüneti napon, ünnepnapon és rendes munkaidőn túli kiérkezésért a Szállító csak akkor vállal felelősséget, ha a megrendelést időben megkapja, és a Megrendelő a szükséges engedélyeket a Szállító rendelkezésére bocsátja. A jelen ÁSZF szempontjából rendes munkaidőnek minősül a munkanapon 7 órától 16 óráig terjedő időtartam Amennyiben a Megrendelő a rendes munkaidőn túlra vonatkozó megrendelését az adott napon mondja le, úgy készenléti díjat köteles fizetni a Szállító részére. Készenléti díjnak számít a megrendelt mixerek és pumpák ki és beállási díja, betonüzemek esetén Ft/alkalom, továbbá cementszállító jármű állásideje, amit a Szállító a Megrendelő terhére kiszámláz. Ez alól mentesül, ha előre nem láthatóan szélsőséges időjárás akadályozza a munkavégzés lehetőségét A kiadott és kiszállított beton átvétele A Szerződés alapján kiadott vagy kiszállított beton átvételét a Megrendelő vagy képviselője köteles a szállítólevél aláírásával és/vagy hivatalos pecsétjével igazolni. Amennyiben valamilyen okból bélyegzővel nem rendelkezik úgy a szállítólevélen a cégnevet és az aláíró nevét is nyomtatott nagybetűvel, jól olvashatóan fel kell tüntetnie. A szállítólevél tartalmazza a beton szabványos megnevezését (minőségét), összetételére utaló receptszámot, valamint a kiszállított beton mennyiségét. A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes, annak hátoldalán található Az átvétel szempontjából az Építési Területen tartózkodó személyek a Megrendelő képviselőinek tekintendőek, ezért a Megrendelő elfogadja, hogy a későbbiekben nem lesz jogosult arra hivatkozni, hogy a kiszállított betont nem az ő képviseletében vették át. Amennyiben a Megrendelő fentiek szerinti képviselője nem rendelkezik a Megrendelő hivatalos pecsétjével a Szállító jogosult a beton kiadását megtagadni. Ez esetben a Megrendelő kötelezettségeire a fenti pont rendelkezései megfelelően alkalmazandóak A Szállító telephelyén történő betonátvétel során a megrendelő hivatalos képviselőjének tekinthető a Megrendelő hivatalos bélyegzőjével és/vagy írásbeli meghatalmazásával, vagy a Szállító által visszaigazolt megrendelés másolatával rendelkező személy. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben nem lesz 4/10. oldal

5 jogosult hivatkozni arra, hogy e személy(ek) a betont nem az ő képviseletében vetté(k) át A kiszállított beton bedolgozása A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállított betonmennyiséget a kiadástól számított 2 órán belül be kell dolgozni. Ezen túl a Megrendelő a betont saját felelősségére dolgozhatja be. A Szállító a megjelölt időtartamon túl bedolgozott betonért szavatossági felelősséget nem vállal. A 2 órán túli bedolgozást a Szállító a szállítólevélre köteles feljegyezni és a Megrendelő képviselőjével aláíratni A Szállító kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét a beton szabvány szerinti utókezelésére és védelmére (nedvesen tartás, párolgás elleni védelem, hő-védelem stb.). Ennek elmaradásából eredő károkért a Szállító semminemű felelősséget nem vállal Betonszivattyúzás A Szállító a Megrendelőnek kérésre külön térítés ellenében betonszivattyút biztosít. A betonszivattyúra vonatkozó gép-bérleti Szerződés azzal jön létre, hogy a Szállító írásban visszaigazolja a Megrendelő betonszivattyú szolgáltatására vonatkozó kérését. Ilyen esetben a Szállító a Megrendelő által igényelt időpontban az általa szervezett betonszivattyút szakképzett kezelővel a Megrendelő kizárólagos használatára bérbe adja betonozási munkák elvégzésére. A Szállító köteles a munkagépet munkaképes állapotban kiállítani. A munkagép esetleges meghibásodását a Megrendelő azonnal köteles közölni a Szállítóval. A javítás vagy csere időszakára a Megrendelőnek amennyiben a Szállítónak felróható ok miatt jött létre bérleti díjat fizetnie nem kell. A munkagépet a Megrendelő további bérbe (albérletbe) nem adhatja. A betonozás befejezése után a szivattyú elmosása a bedolgozó munkahelyen (Építési Terület) történik. Amennyiben a helyszínen erre nincsen lehetőség, a Szállító a mosást más helyen végzi el, melynek igazolt költségeit a Megrendelő tartozik megtéríteni. Amennyiben a betonozás elvégzéséhez toldó csövek telepítésére van szükség, azt a Szállító rendelkezésre bocsátja, használatáért bérleti díjat jogosult felszámolni. A csövek szállítását, mozgatását és összeszerelését a Szállító gépkezelőinek szakmai irányítása mellett a Megrendelő saját dolgozóival köteles végeztetni. Az ilyen jellegű szerelési munkához szükséges idő a gép munkahelyen töltött idejébe (és a bérleti díj alapjába) beszámít. A betonszivattyú használata esetén a Szállító jogosult minimálisan 3 óra üzemidőt számlába állítani. Ezen kívül a betonszivattyú ki- és beállásért óradíjat is jogosult felszámolni. A Megrendelő köteles gondoskodni a betonszivattyú részére fenntartott munkaterület munkabiztonsági előírásainak betartásáért (villanyvezetékek megfelelő szigetelése illetve azok áramtalanítása, talpalási terület megfelelő tömörítése, veszélyes fák és ágak ki és levágása, a munkagép hatósugarában tartózkodó gépjárművek eltávolítása, a munkavégzésben résztvevő dolgozók munkavédelmi és balesetvédelmi eszközökkel való ellátása /kivéve gépkezelő/) Amennyiben a Megrendelő nem dolgozza be a teljes megrendelt mennyiséget, a Szállító jogosult a megmaradó betonmennyiséget elszállítani és azt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakó telepen üríteni. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a Megrendelő köteles az pontnak megfelelően megtéríteni A Megrendelő, a Szállító munkaeszközei részére az ürítés után a munkahelyen elmosási lehetőséget köteles biztosítani. Az ennek elmaradásából eredő minden plusz költséget, kárt, bírságot a Megrendelő köteles a Szállítónak megtéríteni. A Felek megállapodnak abban, hogy a környezetvédelmi körülményeknek megfelelő műszaki előírásokat önmagukra nézve kötelezően betartják. 5/10. oldal

6 7. Kárveszélyviselés 7.1. A Megrendelő által megrendelt és a Szállító által visszaigazolt betonra vonatkozó kárveszély akkor száll át a Szállítóról a Megrendelőre, amikor a Szállító fuvareszköze (függetlenül attól, hogy az a Szállító saját tulajdonát képezi, avagy az igénybe vett fuvarozó tulajdonában áll) a közutat elhagyja és arról az Építési Területre tér vagy annak megközelítése céljából letér a közútról. Úgyszintén átszáll a kárveszély, amikor a Szállító fuvareszköze az Építési Területet megközelíti, ám arra nem tud behajtani és ezért az arra vezető közúton vagy közforgalom számára megnyitott magánúton az Építési Területre történő bejutás céljából, várakozni kezd. Amennyiben a megrendelő saját szervezésű fuvareszközzel a Szállító telephelyén veszi át a betont, a kárveszély az átvétel pillanatától a megrendelőt terheli Amennyiben a Megrendelő bármely számla esedékességét elmulasztja, avagy bármilyen más egyéb jogviszonyban a Szállítóval szemben késedelembe esik, a Szállító jogosult a jelen ÁSZF, és vagy ez alapján kötött Szerződés keretében kiszállítandó beton kiadását megtagadni mindaddig, amíg a Megrendelő fizetési késedelme tart. Ilyen esetben tehát a Szállító jogosult a Megrendelő megrendeléseit visszautasítani, illetve jogosult a már létrejött Szerződésben a teljesítést leállítani. Ugyanígy járhat el a Szállító, ha a Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben bekövetkező jelentős megromlása folytán a kiszállítandó beton ellenértékének megfizetése veszélyeztetve van, függetlenül attól, hogy a Megrendelő korábbi fizetési kötelezettségeinek eleget tett. A Megrendelő vagyoni viszonyainak jelentős romlását a Szállító jogosult folyamatosan vizsgálni, így különösen jogosult a Megrendelő nyilvános cégirataiba betekinteni, illetve a Megrendelővel kapcsolatosan a nyilvános adatbázisokban kutatást végezni vagy végeztetni. A Megrendelő vagyoni viszonyaiban bekövetkezett jelentős romlást vélelmezni kell különösen, ha a Megrendelővel szemben felszámolást kezdeményeznek, vagyonára csődeljárás indul, illetve a Szállítóval biztosítási szerződést kötött hitelbiztosító a Megrendelő tekintetében megtagadja kintlévőség-biztosítási kötvény kiadását, avagy a Megrendelő kintlévőség-állománya a Szállítóval szemben átlépi azt a kintlévőségállományt, melyre a hitelbiztosító kintlévőség biztosítási szerződést kötött Olyan esetben, amikor a jelen ÁSZF alapján a Szállító a Megrendelő megrendeléseinek visszaigazolását, illetve a Szerződés alapján a kiszállítást jogosult megtagadni, a Felek közötti bármilyen kereskedelmi viszony csak a Megrendelő általi előrefizetési teljesítéssel lehetséges. 8. Adatkezelés Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító, mint a Holcim Csoport tagja, a jelen ÁSZF-ből bizonyos adatokat továbbít és tárol. Ezek az adatok a Megrendelő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, továbbá a Szerződés főbb feltételeit, így a vételárat, és teljesítési határidőt tartalmazzák. A Szállító kijelenti, hogy az általa alkalmazott biztonsági intézkedések védik a továbbított adatok biztonságát és titkosságát. A Holcim Csoporthoz tartozó adatfeldolgozók rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag csak a szerződések adminisztrálására lehet felhasználni, azok a Megrendelő engedélye nélkül más célokra nem adhatja át vagy nem használhatja fel. 9. Mennyiségi és minőségi reklamáció, szállítási késedelem és számlareklamáció 9.1. A Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Szállító ISO 9001-es szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. A Szállító előzetes egyeztetés alapján bármikor biztosítja a Megrendelő részére a tanúsítványba történő betekintés lehetőségét. A Megrendelő a Szerződés szerint kiszállított friss betonnal kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogását köteles a termék vagy szolgáltatás igazolásakor a 6/10. oldal

7 szállítólevélre felvezetni. Ezen túlmenően a Megrendelő nem jogosult mennyiségi és minőségi kifogással élni A Megrendelő a kiszállított és bedolgozott betonon mutatkozó esetleges hibákat, mennyiségi reklamációt az észlelést követő két munkanapon belül köteles bejelenteni szóban (telefonon), írásban (levél, , fax) a Holcim Hungária Zrt. Vevőszolgálatánál. A szóban (telefonon) tett reklamációs bejelentést írásban is el kell küldeni a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. A Teljesítés Napját követő 35. nap után a Megrendelő minőségi kifogást nem jogosult előterjeszteni. A minőségi kifogást írásban kell bejelenteni megjelölve a minőségi kifogás okait, az észlelt jelenségeket, az építkezés pontos körülményeit és minden egyéb releváns körülményt, a Szerződés számára történő egyidejű hivatkozással A minőségi kifogás előterjesztésére nyitva álló határidőn belül a fentieknek megfelelően bejelentett minőségi kifogást a Szállító haladéktalanul megvizsgálja és azzal kapcsolatban a jelen ÁSZF-nek megfelelően a kivizsgálás megkezdését követő 8 napon belül nyilatkozik, hogy a minőségi kifogást befogadja (lásd alább 9.4.-es pont) vagy azt nem fogadja be (lásd alább 9.6.-os pont). A kivizsgálás időpontjára vonatkozó visszajelzést a Szállító a reklamáció bejelentésétől számított 3 munkanapon belül telefonon, faxon vagy -ben köteles megtenni a Megrendelő felé. A fentiektől eltérő hiányos minőségi kifogást nem-közöltnek kell tekinteni, az nem alkalmas joghatások kiváltására Amennyiben a Szállító megállapítja, hogy az általa szállított beton minőségileg kifogásolható, a Szállító a Megrendelő választásának megfelelően visszatéríti - a hibával arányosan a megrendelt betonmennyiség árát, illetve az ár már megfizetett részét, vagy saját költségén kijavíttatja a hibákat. Az ár előbbiek szerinti visszatérítésének a Szállító hibát elismerő nyilatkozatától számított 30 napon belül kell megtörténnie. Súlyos minőségi hiba esetén, így különösen, ha a minőségi hibák kijavítása több mint 30 napot venne igénybe, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Felek között nem alakul ki egyetértés a hiba súlyát illetően, az alábbi 9.5. pontban foglalt eljárási rend lesz az irányadó. Nem súlyos hibák esetében a Megrendelőt az elállási, illetve azonnali hatályú felmondási jog nem illeti meg. Nem minősül súlyosnak a hiba a jelen ÁSZF szempontjából, ha a hiba ellenére a kiszállított beton az adott épület/építmény/műtárgy rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti A hiba kijavíttatását a Szállító csak a Megrendelővel, illetve a Megrendelő által megjelölt személyekkel egyeztetve kezdheti meg és ennek során nem veszélyeztetheti azt a műszaki létesítményt, amelyhez a Szállító által kiszállított betont használták. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő minőségi kifogása alapján a Szállító felelősségének anyagi terjedelme bármely fentiek szerinti szavatossági igény érvényesítése esetén sem haladhatja meg a Szerződés alapján kiszállított és hibásnak talált beton ellenértékének egyszeresét. Ezen összegen túlmenően a Szállító nem köteles helyt állni a minőségi hibákért, így az esetleges következményi károkért is kizárja a felelősségét Amennyiben a Szállító a minőségi reklamációt nem tartja megalapozottnak, azt elutasítja. Amennyiben a Felek a minőségi reklamáció jogosságának kérdésében nem tudnak megegyezni, a Megrendelő a minőségi reklamáció visszautasítását követő 8 napon belül köteles felkérni a Szállítóval előzetesen egyeztetett és kölcsönösen választott szakértőt. A szakértő költségeit a Megrendelő köteles megelőlegezni. A Megrendelő köteles biztosítani a szakértő számára a bejárást az Építési Területre, és köteles hozzáférést engedni a beépített betonelemekhez. A Szállító köteles biztosítani a szakértő számára a minőségi kifogásolás tárgyát képező 7/10. oldal

8 beton származási helyének (gyáregység) meglátogatását, illetve a minőségi kifogás elbírálásához szükséges bármilyen más információ vagy dokumentum megismerését. A szakértő bármifajta szemlét vagy helyszíni vizsgálatot csak mindkét Fél jelenlétében végezhet, amelyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A szakértő a Felek által együttesen meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a felkéréstől számított 60 napon belül köteles szakvéleményét a Felekkel írásban közölni. A szakértői vizsgálat során a bedolgozási és tömörítési körülmények, a bedolgozott beton utólagos kezelése, vagy bármely más releváns körülmény dokumentálásának elmaradása a Megrendelő terhére számítandó be. Próbakocka bizonyítékként csak akkor használható fel, ha azt a Szállító erre kijelölt képviselőjének jelenlétében állították elő és a Szállító mindvégig zavartalanul ellenőrizni tudja, hogy a próbakockát megfelelően kezelik, abban mesterségesen változásokat nem idéznek elő. Előírt összetételű beton esetében a próbakocka vétele kötelező. Reklamáció esetén a reklamáció kivizsgálásához szükséges mintavételnél jelen kell, hogy legyen a Holcim Hungária Zrt. valamely beton laboratóriumának egy képviselője Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a beton a gyártásból adódó minőségi hibával rendelkezik, a Megrendelő és a Szállító úgy járnak el, mintha a Szállító a minőségi hibát elismerte volna (lásd fentebb 9.4.-es pont). Ez esetben a szakértő minden költségét a szavatossági igényekkel kapcsolatos költségeken túl a Szállító viseli. Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a kiszállított beton minőségi hibában nem szenvedett, a szakértő összes költségét a Megrendelő köteles viselni Amennyiben a Megrendelő a Szállító által kiszállított betont valamely anyaggal keveri vagy keverteti, így különösen a helyszínen vizet ad a betonhoz vagy ahhoz egyéb anyagokat (pl. adalékszer) tesz vagy tetet a bedolgozás során, a Szállító az így előállt anyag minőségéért semmifajta szavatossági felelősséggel nem tartozik. A beton idegen anyaggal történő keveréséről ha ilyesmit észlel a Szállító képviselője jogosult megjegyzést felvenni a szállítólevélre A Szállító késedelembe esik amennyiben a Szerződés szerinti betont a Teljesítési Napon a meghatározott időpontban neki felróható okokból elmulasztja kiszállítani az Építési Területre. Nem minősül késedelemnek a Teljesítési Napon meghatározott időponttól történő legfeljebb 2 órás eltérés, kivéve a Szállító által biztosított betonszivattyús technológia alkalmazása esetén Nem tekinthető a késedelem felróhatónak különösen akkor, ha azt vis maior esemény okozza. Nem tekinthető a késedelem felróhatónak akkor sem, ha az Építési Terület megközelítéséhez szükséges területfoglalási engedélyről a Megrendelő nem gondoskodott és emiatt a kiszállítás késedelmet szenved Késedelem esetén a Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől és jogosult a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeinek megtérítését követelni. Három késedelmet követően bármely további késedelem esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen számlakifogást (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés, stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: a Számlakifogási Határidő) rövid úton írásban ajánlott postai levél megküldésével, a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti a Szállító képviselőjének. A Felek egyetértenek abban, hogy a 15 napos időtartam méltányos és elegendő a számla tüzetes megvizsgálására és az esetleges számlakifogási ok közlésére. A 8/10. oldal

9 Számlakifogási Határidőt követően a Megrendelő sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Szállító képviselője a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az jogos, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Szállító az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Megrendelőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 10. Vegyes, értelmező és záró rendelkezések Akadályközlés A Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben az áru kiadását bármilyen ok akadályozza, akkor a legrövidebb úton erről értesíti a Megrendelőt A Megrendelő képviselője/ügyvezetője a jelen ÁSZF aláírásával saját nevében is személyes kötelezettséget vállal arra, hogy egyrészt a Szerződésben a Megrendelőre és annak képviselőire vonatkozó adatok megfelelnek a valóságnak, másrészt, hogy a jövőben az ezen adatokban bekövetkezett változások Szállítóval történő közléséről haladéktalanul intézkedik. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő károkért felelősséget vállal A Szállító kifejezetten kizárja a felelősségét a következmény károkért A Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben a Szerződés alapján fennálló bármifajta tartozását beszámítással törleszteni, függetlenül attól, hogy a beszámítás alapjául saját követelést, vagy esetleges engedményezett követelést kívánna érvényesíteni. A Megrendelő nem jogosult a Szerződés alapján fennálló tartozásait mennyiségi vagy minőségi hibára, avagy egyéb esetleges szerződésszegésre való hivatkozással visszatartani. Az ilyen körülmények elbírálása nem képezi akadályát a számlázásnak és az az alapján történő fizetésnek A Megrendelő ezúton (rendelésben: a megrendelés visszaigazolásával) kifejezetten és felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy jelen munkákhoz nem alkalmaz a Szállító alkalmazásában álló munkavállalókat. Ha ez mégis kiderül, a Szerződés azonnali hatályú megszűnését jelenti. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tagjai, üzletrész tulajdonosai között nincs olyan természetes vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve, aki a Szállítóval munkaviszonyban állna Korrupcióellenes klauzula A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem ígér, ajánl vagy ad pénzt vagy más előnyt a Holcim Hungária Zrt. munkavállalóinak a Szerződés teljesítésével összefüggésben. Amennyiben a Holcim Hungária Zrt. munkavállalója bármilyen előnyt kér a Megrendelőtől, a Megrendelő köteles erről 24 órán belül írásban értesíteni a Holcim Hungária Zrt-t. Ezen kötelezettség figyelmen kívül hagyásának következménye nem csupán bármely éppen érvényben lévő szerződés felmondása lehet, hanem büntető szankciók alkalmazása végett hivatalos panasszal az arra illetékes szervhez lehet fordulni A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő minden jogvitát elsősorban tárgyalások útján, kölcsönösen együttműködve rendeznek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely, a Szerződés végrehajtásából eredő jogvitát, beleértve a hatályosságából és érvényességéből eredő kérdéseket, a hatáskörrel és 9/10. oldal

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Holcim Magyarország Kft. Tel.: +36 1 329 1080 H-1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. Fax: +36 1 329 1094 kapcsolat-hun@holcim.com 1397 Budapest, Pf.: 532. www.holcim.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. május 07. napjától visszavonásig A FOODNET KFT. (székhely: 1143 Budapest, Hungária

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben