ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik minden, az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt., mint Hitelező által megkötött kölcsönszerződésnek. Az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-I-598/2007. számú határozata alapján jogosult végezni. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Kölcsön nyújtás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. tv. 3. (1) b) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás Futamidő: a Kölcsön folyósítástól számított, az utolsó törlesztő részlet esedékességéig tartó időtartam. A kölcsön futamidejének utolsó napja nem egyezik meg feltétlenül a Kölcsönszerződés hatályának utolsó napjával Eszköz: a Kölcsönszerződésben meghatározott eszköz, amelynek a megvásárlásához az Adós a Kölcsönt igénybe veszi Szállító: az Eszköz mindenkori eladója vagy az adásvétel során bizományosként eljáró személy függetlenül attól, hogy az kereskedő, vagy egyéb társaság, illetőleg magánszemély Adós: a Kölcsönt igénybevevő személy Hitelező: a kölcsönt nyújtó IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt Adásvételi szerződés: A Szállító és az Adós által kötött olyan szerződés, amellyel az Adós a Hitelező által nyújtott pénzkölcsön felhasználásával a Kölcsönszerződésben meghatározott Eszköz tulajdonjogát megszerzi. Az Adásvételi szerződésben foglaltakért, illetve az adásvételi jogviszonyból eredő kötelezettségekért a Hitelező semmilyen felelősséggel nem tartozik Opciós szerződés: a Hitelező és az Adós által megkötött, a Kölcsönszerződéssel egybe foglalt olyan szerződés, amely alapján a Hitelező vagy az általa megjelölt harmadik személy, egyoldalú jognyilatkozatával a Kölcsönszerződésben meghatározott Eszköz tulajdonjogát a kikötött vételáron megszerzi Kölcsön: a) Forint alapú finanszírozás esetén: az Eszköz vételárának forintban meghatározott Saját erővel csökkentett összege; b) Euró alapú, de forintban fizetendő finanszírozás esetén: az Eszköz vételárának forintban meghatározott Saját erővel csökkentett összege, mely összeg euró alapú finanszírozás esetén a Referencia árfolyamon átszámítva euróban kerül meghatározásra; c) Euró alapú és euróban fizetendő finanszírozás esetén: az Eszköz vételárának Saját erővel csökkentett összege, mely összeg euróban kerül meghatározásra Szerződéskötési díj: a Kölcsönszerződésben meghatározott érték, amely fedezi a Hitelező Kölcsönszerződéssel illetve a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó egyéb szerződések, nyilatkozatok létrejöttével felmerült költségét és szolgáltatásai ellenértékét Saját erő: A vételár százalékában, vagy fix összegben meghatározott érték Törlesztő részlet: az Adós által az Értesítőben rögzített esedékességkor, az adott teljesítési időszakra utólag fizetendő összeg, amely számviteli szempontból tőke- és kamatrészből, euró alapú finanszírozás esetében árfolyam-különbözetből valamint egyéb a Kölcsönszerződésben, az ÁSZF-ben és Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott díjakból és költségekből áll. A Kölcsönszerződésben meghatározott törlesztő részletek összege a Kölcsönszerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott esetekben módosulhat Kiemelt összegű törlesztő részlet. Hitelező jogosult a rendszeresen fizetendő törlesztő részletektől eltérő összegű törlesztő részletet Adós kérésére - a Kölcsönszerződésben meghatározni Ügyleti kamat: az Adós által a Hitelezőnek a Kölcsön összeg használatáért, kockázatáért fizetendő, az igénybevett összeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő pénzösszeg vagy egyéb hozadék. Mértéke (éves %) a Kölcsönszerződésben kerül rögzítésre. Amennyiben a Kölcsönszerződés eltérően nem rendelkezik, akkor a Kölcsönszerződésben alkalmazott kamatozás jellege változó. Változó kamatozás esetén a Kölcsönszerződésben meghatározott törlesztő részletek mindenkori kalkulációjánál használt kamat mértéke az ÁSZF pontja szerint változhat, ami a törlesztő részletek módosulását eredményezheti Fennálló tőketartozás: Adott időpontban még esedékessé nem vált törlesztő részletek tőkerészének összege Fennálló tartozás: A Fennálló tőketartozás, a kiszámlázott és esedékessé vált, de még pénzügyileg nem rendezett törlesztő részletek, a kiszámlázott egyéb követelések (pl. Hitelező által megfizetett, Kölcsönszerződés 24. pontja szerinti adó, díj, vám és egyéb költség vagy biztosítási díj), valamint a késedelmi kamat és a külön szolgáltatási díjak együttes összege. A Fennálló tartozáshoz tartozik a Hitelező követeléseinek érvényesítésével (pl. nem peresés peres eljárások kezdeményezése, lefolytatása) kapcsolatosan felmerült költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj) is. A Fennálló tartozás összegszerűségének megállapítása esetén Hitelező eredményes ellenkező tartalmú bizonyításáig Hitelező könyvelése és kimutatása az irányadó Árfolyamkockázat: Az euró alapú de forintban fizetendő finanszírozás esetében a Kölcsön és a törlesztő részletek euróban vannak meghatározva, azonban az Adós fizetési kötelezettségét forintban köteles teljesíteni. Az árfolyamkockázat az euró forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az euró árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a forintra átváltott törlesztő részletek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat Külön szolgáltatási díjak: A Kölcsönszerződés során felmerülő külön szolgáltatási díjak és költségek típusát a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzat, míg pontos mértékét a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási díjtáblázat tartalmazza. A Szolgáltatási díjtáblázat mindenkor aktuális változatát a Hitelező Hirdetményként teszi közzé Háromhavi BUBOR: a Reuters BUBOR oldalán megjelenő háromhavi bankközi irányadó kamatláb Háromhavi EURIBOR: a Reuters EURIBOR oldalán megjelenő háromhavi bankközi irányadó kamatláb Szerződéskötéskori referencia árfolyam: A szerződéskötés napját megelőző napon érvényben lévő, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet által közzétett, értéknapra vonatkozó EUR/HUF deviza-vételi árfolyam Referencia árfolyam: A Kölcsön folyósításának napján érvényben lévő, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet által közzétett, értéknapra vonatkozó EUR/HUF deviza vételi árfolyam Árfolyamot meghatározó hitelintézet: Hitelező által Hirdetményben meghatározott hitelintézet, mely hitelintézet által közzétett deviza árfolyam kerül figyelembe vételre a Szerződéskötéskori referencia árfolyam és a Referencia árfolyam meghatározásakor valamint a törlesztő részletek és egyéb fizetési kötelezettségek számításánál. Hitelező egyoldalúan jogosult az Árfolyamot meghatározó hitelintézetet megváltoztatni, melyről az Adóst Hirdetményben értesíti Szerződéskötéskori referencia kamatláb: A Kölcsön folyósításának napján érvényben lévő háromhavi BUBOR vagy háromhavi EURIBOR Referencia kamatláb: Kölcsön folyósításának napján érvényben lévő háromhavi BUBOR vagy háromhavi EURIBOR Teljes hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban, két tizedes jegy pontossággal kifejezve. A THM a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatott mértéke a Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra Tájékoztató teljes hiteldíj mutatóként. A teljes hiteldíj mutató meghatározása a Kölcsönszerződésben foglalt feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A Teljes hiteldíj mutató mértéke nem tükrözi a Kölcsönszerződés árfolyam- és kamatkockázatát Teljesítési időszak: kettő egymást követő törlesztő részlet fizetési esedékessége közötti időszak Teljesítési időpont: a teljesítési időszakot követő első nap Törlesztő részlet fizetési esedékessége: minden hónap első naptári napja, kivéve, ha a Felek a Kölcsönszerződésben eltérően nem állapodnak meg, mely esetben az Értesítőben megjelölt fizetési esedékesség az érvényes Késedelmi kamat: a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár. A késedelmi kamat mértéke a Kölcsönszerződésben, míg számítási módja az Üzletszabályzatban kerül meghatározásra. 1

2 1.31. Hirdetmény: Amennyiben Hitelező valamely információt Hirdetményben hoz az Adós tudomására, akkor azok székhelyén, mindenkori fióktelepein valamint hivatalos honlapján (http://www.impuls-leasing.hu) hozzáférhetőek, illetve igényelhetőek. Amennyiben a Hirdetményként történő közzététel a fentiek szerint bármely ok miatt meghiúsul Hitelező a Hirdetményt Adósnak nyilvántartásában szereplő címére postai úton közvetlenül megküldi Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): zártrendszerű adatbázis törvényben meghatározott adatok nyilvántartása, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélése, ezáltal a pénzügyi intézmények kockázatainak csökkentése. A rendszer két részre tagolódik, a vállalkozói nyilvántartásra és a lakossági nyilvántartásra. Hitelező az Adósnak a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően átadja a KHR-ről szóló Ügyféltájékoztató - t MNB: Magyar Nemzeti Bank 2. AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA 2.1. Adós az Eszközt a Hitelező írásbeli engedélye nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja használatba, bérbe harmadik személynek, nem használhatja az alaprendeltetésnek nem megfelelő módon (pl. gépjárművet taxiként) és nem alakíthatja át. Adós az Eszközön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy és amely az Eszköz állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab csere, stb.) kizárólag a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet Az Adós a Kölcsönszerződés folyamán köteles gondoskodni arról, hogy az Eszköz állaga és értéke legfeljebb csak a rendeltetésszerű használattal azonos mértékben, azzal arányosan csökkenjen. Köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy az Eszköz használatból kifolyólag a Hitelezőt jelen Kölcsönszerződésből illető jogai tekintetében semmilyen kár ne érje Az Eszköz fizikai átadásáról, az átvétel tényeiről, időpontjáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki a Szállító és Adós. Az Eszköz átvételéről kiállított, a Szállító és az Adós által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet az Adós köteles megküldeni a Hitelezőnek az átvételt követő 2 munkanapon belül. Annak pontos kitöltéséért és tartalmának valódiságáért a Szállító és az Adós egyetemlegesen felel Adós köteles az Eszközt saját költségén jó gazda gondosságával kezelni. Az Eszköznek javítási-, karbantartási- és állagmegóvási munkáit az Adós csak márkaszervizben végeztetheti el, más típusú szerviz igénybevételéhez Hitelező előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges. Adós köteles a Gyártó által előírt karbantartási kötelezettségének eleget tenni és ezt a Hitelező kérésére bármikor igazolni (pl. a szervizkönyvvel). E kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül Az Adós a Kölcsönszerződés teljes tartama alatt köteles értesíteni Hitelezőt az Eszköz állagát érintő minden jelentős eseményről Az Eszközzel összefüggésben a kárveszélyviselés vétkességre tekintet nélkül az Adóst terheli, függetlenül az Eszközre vonatkozó biztosítási szerződések hatályától és a Biztosító által fizetett biztosítási összegtől. Adós köteles a káresemény (kivéve totálkár, lopáskár) bekövetkeztét követően az Eszközt késedelem nélkül a káresemény bekövetkezte előtti állapotba helyreállítani Amennyiben az Eszközre vonatkozó biztosítási szerződés korlátozó rendelkezést tartalmaz az Eszköz használatával összefüggésben (pl. a használat földrajzi területének korlátozása), úgy azt Adós köteles betartani. 3. ELÁLLÁSI JOG 3.1. Hitelező jogosult a Kölcsönszerződés 9. pontjában meghatározottak szerint a Kölcsönszerződéstől elállni Elállás esetén a Kölcsönszerződés megkötésének napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. Szállító köteles a Hitelező által részére megfizetett Kölcsön összegét Hitelező számlájára haladéktalanul visszautalni. Adós és Szállító egyetemlegesen kötelesek a Hitelező által a Szállítónak kifizetett Kölcsön összegét és azok kamatait, valamint a Hitelezőnél az elállás következtében felmerülő valamennyi költségét és az esetlegesen felmerülő kárát megtéríteni Hitelezőnek. Szállító mentesül a vételárként megfizetett összeg visszafizetése kivételével a jelen pont szerinti költségek és kár megfizetése alól, amennyiben a Kölcsönszerződés megszűnése nem a Szállítónak felróható. 4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 4.1. Az Adós a kölcsön ellenértékeként - szerződésszerű teljesítés esetén - a teljes hiteldíjat köteles megfizetni A Tájékoztató teljes hiteldíj mutató az Ügyleti kamatláb, valamint a Kölcsönszerződés megkötésekor ismert, az Adós által fizetendő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. A törlesztések összegeinek és azok esedékességének változatlanul hagyására tekintettel a THM értéke a Kölcsön folyósítás idejétől függően változni fog. A Hitelező a THM pontos értékét a folyósítást követő Értesítőben közli az Adóssal Az Adós a lejárat napjáig, az Értesítőben rögzített ütemezés és a Kölcsönszerződésben meghatározott fizetés mód szerint köteles a Kölcsön összegét járulékaival együtt maradéktalanul a Hitelezőnek visszafizetni. Adós a fizetési módtól függően köteles a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt díjat megfizetni Adós a törlesztő részleteket, a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott lezárásra vonatkozó díjat valamint a törlesztő részletet és a lezárásra vonatkozó díjat terhelő késedelmi kamatot köteles a Fizetés pénznemében megfizetni, míg egyéb fizetési kötelezettségeit magyar forintban vagy azok felmerülésének pénznemében köteles teljesíteni a Hitelező - eltérő rendelkezése hiányában - Hirdetményben megjelölt bankszámlájára. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek nem a jelen pont szerinti pénznemben vagy nem a Hirdetményben megjelölt bankszámlára vagy nem a Kölcsönszerződésben megjelölt fizetési mód szerint teljesíti, köteles a Hitelező felmerült költségét és kárát megtéríteni Adós az Értesítőben és a Kölcsönszerződés valamint azok mellékleteiben rögzített fizetési kötelezettségeinek köteles úgy eleget tenni, hogy legkésőbb az esedékesség időpontjában a fizetendő összeg a Hitelező bankszámláján jóváírásra kerüljön. Az Adóst nem mentesíti a fizetési késedelem alól, amennyiben a fizetési értesítő bármely okból hozzá nem érkezik meg vagy a Szállítóval szemben szavatossági jogát gyakorolja. Adós felelőssége, hogy a fizetési értesítő elmaradásáról a Hitelezőt legkésőbb az esedékesség napjáig írásban értesítse. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az Adós felel Az Adós befizetéseit a Hitelező hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeire vonatkozó mindenkori jogszabály előírásainak megfelelő sorrendbe számolja el, azaz ha a követelés egynél több kamatidőszakának esedékes kamatösszege nincs kiegyenlítve, a befizetett kamat a legkorábban esedékes kamat (ideértve a függővé tett kamatot is) összegét egyenlíti ki. Ha a követelés egy vagy több kamatösszege is és egy vagy több tőketörlesztés is esedékes, de még nincs kiegyenlítve, a befolyt összeg a legkorábban esedékes kamat (ideértve a késedelmi kamatot, a függővé tett kamatot is) összegét egyenlíti ki először. A befolyt összegből a kamatok kiegyenlítése után megmaradó összeggel kell a követelés tőkeösszegét csökkenteni. A fentieken túl a Hitelező a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kielégítési sorrend alapulvételével jár el, azaz a befizetéseket először a költségekre, majd a késedelmi kamatokra, a kötbérre, majd az ügyleti kamatokra és végül a tőkére számolja el Ha esedékességig a Hitelező bankszámláján az esedékes összeget nem írták jóvá, úgy a késedelem időtartamára az Adós késedelmi kamatot fizet. A késedelmi kamat mértékét a Kölcsönszerződés, míg a kamatszámítás módját az Üzletszabályzat tartalmazza Fizetési késedelem esetén Hitelező jogosult fizetési felszólítást küldeni, valamint ennek a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott díját Adós részére kiszámlázni Adós fizetési késedelme esetén Hitelező jogosult (de nem köteles) az Adós Eszközre vonatkozó használati jogát megvonni, mely esetben Adós köteles az Eszközt az ÁSZF 10. fejezete szerint a tartozás rendezéséig Hitelező részére visszaszolgáltatni. Amennyiben Adós fizetési kötelezettségének Hitelező írásbeli felszólítására sem tesz eleget Hitelező jogosulttá válik a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani az ÁSZF 9.1. pontja alapján az ÁSZF 10. és 11. fejezetében meghatározott következmények mellett A Kölcsön futamidején belül esedékessé nem vált, még fennálló tőketartozásra jutó kamatot Hitelező kizárólag az alábbi esetek bekövetkezte esetén jogosult módosítani a módosítást követő első kamatperiódustól: (i) a naptári negyedév utolsó előtti banki munkanapján érvényes háromhavi BUBOR, illetve háromhavi EURIBOR referencia kamatlábhoz viszonyított minden +/- 0,10%-os vagy azt meghaladó változásakor. A Hitelező a megváltozott ügyleti kamatlábat először a következő naptári negyedév re vonatkozó első törlesztő részletbe érvényesíti.; (ii) A Kölcsönszerződésre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; (iii) Hitelező tevékenységéhez kapcsolódó közteher (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; 2

3 (iv) Hitelező forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); jegy banki alapkamat; a jegybanki repo-és betéti kamatlábak változása;a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása; a Magyar Állam vagy a Hitelező által kibocsátott kötvény és a SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; (v) Az Adós, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; (vi) A Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy Hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott koc kázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; (vii) A Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett min. 10%-os változás, ha az Adós pót vagy kiegészítő fedezet nyújtását nem vállalja. Amennyiben a fenti felsorolásban rögzített valamely feltétel vagy körülmény változása a kamat csökkentését teszi indokolttá, Hitelező a csökkentést is köteles érvényesíteni. A Hitelező jogosult, a jelen pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan módosítani kamatot, díjat, költséget. A Hitelező ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett Hirdetmény útján teszi közzé Hitelező a kamat ÁSZF pontja szerinti, Adós számára kedvezőtlen módosításról a módosítás hatálybalépését megelőzően, legalább 15 nappal az Adóst Hirdetmény útján értesíti, kivéve a kamat ÁSZF pontjának (i) bekezdése szerinti módosítását Amennyiben euró alapú finanszírozás esetében a Kölcsönszerződés futamideje alatt az Árfolyamot meghatározó hitelintézet által közzétett hivatalos, a fizetési értesítő keltezési dátumakor érvényben lévő értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyam eltér az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott Referencia árfolyamtól, úgy az esedékes törlesztő részleten felül a Hitelező árfolyam-különbözetet számol fel az Adósnak. Ezen árfolyam-különbözetet Adós az esedékes törlesztő részlettel együtt, azzal egy időben és azonos módon köteles megf izetni Amennyiben a teljesítés (fizetési esedékesség) napján érvényes, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyama eltér a fizetési értesítő keltezési dátumakor érvényes értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő fizetési esedékességkor, az esedékes törlesztő részlettel együtt érvényesíti Amennyiben a pénzügyi teljesítés napján érvényes, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyama eltér a teljesítés (fizetési esedékesség) napján érvényes értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő fizetési esedékességkor, az esedékes törlesztő részlettel együtt jogosult érvényesíteni Az ÁSZF pontja szerinti árfolyamváltozásból eredő különbözettel az utolsó törlesztő részlettel illetve a Kölcsönszerződés futamidő lejárta előtti megszűnés esetén a Hitelező utólagosan jogosult elszámolni az Adóssal Hitelező az ÁSZF pontja szerinti árfolyamváltozásból eredő különbözetet devizaalapú finanszírozás esetén - Adós bármely fizetési kötelezettségénél (ideértve a teljes és részleges előtörlesztés esetét is) jogosult érvényesíteni Hitelező Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott díjakat és költségeket évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében jogosult emelni. A Kölcsönszerződés egyoldalúan nem módosítható új díj, vagy költség bevezetésével Hitelező köteles évente egy alkalommal az Adósnak térítésmentesen egyenlegértesítő levelet küldeni Adós hozzájárul, hogy amennyiben Hitelezőt elszámolás vagy bármely biztosíték érvényesítése során a Hitelező felé fizetési kötelezettség terheli és Adósnak a Hitelező felé bármely más jogügylet alapján fizetési kötelezettsége áll fenn a Hitelező az Adóssal szemben fennálló követelését az Adós felé fennálló fizetési kötelezettségébe beszámítsa. Amennyiben a Hitelezőnek más jogügylet alapján nincs követelése Adóssal szemben, de az Adósnak a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásával (továbbiakban: Kapcsolt vállalkozás) szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a Hitelező jogosult az Adóssal szemben fennálló fizetési kötelezettségét ezen követelések összegével csökkenteni, mely követelések így az Adós által részben vagy egészben teljesítettnek minősülnek. Amennyiben az Adósnak illetve az Adós Kapcsolt vállalkozásainak fizetési kötelezettsége Hitelező felé nem, de Hitelező Kapcsolt vállalkozásai felé fennáll, Hitelező jogosult az Adós felé fennálló fizetési kötelezettségét a Kapcsolt vállalkozásainak Adóssal illetve Adós Kapcsolt vállalkozásai felé fennálló követeléseivel csökkenteni Amennyiben a Hitelezőt elszámolás vagy bármely biztosíték érvényesítése során az Adós felé fizetési kötelezettség terheli és ezen összeg az ÁSZF pontja alapján sem számolható el, az Adós ellentétes írásbeli rendelkezése hiányában ezen összeget beszámítja a következő törlesztő részletbe vagy Adós írásbeli kérelmére az ÁSZF pontja szerint előtörlesztésként kezeli vagy azt Adós részére visszautalja Adós köteles a részleges előtörlesztési szándékát Hitelezőnek előre írásban jelezni és a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott előtörlesztésre vonatkozó díjat megfizetni. Az előtörlesztés értéknapját az Adós jogosult meghatározni feltéve, hogy annak időpontjáról a Hitelezőt legalább 15 naptári nappal korábban írásban értesíti. Adós az előtörlesztés során köteles az előtörlesztés összegét a Hitelező által meghatározott határidőn belül megfizetni. Adós tudomásul veszi, hogy euró alapú, de forintban fizetendő finanszírozás esetén az előtörlesztett összeg forintban fizetendő és Hitelező az előtörlesztett összeggel kapcsolatosan felmerülő árfolyam-különbözettel az ÁSZF pontja szerint számol el Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező által részére, bármely ok miatt fizetendő összeg után semmilyen kamatot, díjat és egyéb követelést nem érvényesíthet Hitelező felé, függetlenül attól, hogy az mikor kerül megfizetésre, amennyiben a Hitelező felszólítása ellenére a fizetési feltételekről (pl. bankszámla szám) vagy előtörlesztési szándékáról nem tájékoztatja. 5. AZ ESZKÖZ MINT BIZTOSÍTÉK 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Adós Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig az Eszköz a Kölcsön visszafizetésének dologi fedezetéül szolgál, melyre tekintettel Adós hozzájárulását adja, hogy a Hitelező az Eszközre az Adós tulajdonszerzésének időpontjával vételi jogot valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítson A vételi jogot, illetve annak gyakorlását az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozása (Fennálló tartozás) megfizetéséig, legfeljebb azonban öt (5) évig kötik ki. Amennyiben a Kölcsön futamideje hosszabb, mint 5 év, és az 5 év lejárta előtt Hitelező úgy ítéli meg, hogy a vételi jogra mint biztosítékra a Kölcsönszerződés megszűnéséig igényt tart, úgy erről értesíti az Adóst, aki vállalja, hogy a Hitelezővel új vételi jogot alapító szerződést köt, vagy más a Hitelező által elfogadott biztosítékot nyújt. Amennyiben sem vételi jogot alapító szerződés, sem pedig egyéb biztosíték nyújtására nem kerül sor, a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani Ha az Adós a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeit a Hitelező által írásban elismerten maradéktalanul teljesítette, az opciós szerződés megszűnik A Hitelező javára engedett elidegenítési és terhelési tilalomra tekintettel, az Adós nem jogosult az Eszköz tulajdonjogával rendelkezni, azt elidegeníteni, az Eszközt további hitel fedezetéül, biztosítékként, illetve zálogul lekötni. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az Adós köteles kikötni az Adásvételi szerződésben Nyilvántartásba bejegyezhető Eszköz esetén az Adós köteles a nyilvántartásba a Hitelező javára a vételi jogot, és ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni. A nyilvántartásba vétellel járó valamennyi költség Adóst terheli. Ha az Eszköz gépjármű, az Adós, illetőleg a Szállító köteles az Eszköz gépjármű forgalmi engedélyébe az illetékes hatóságnál az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt.-t mint vételi jog jogosultját bejegyeztetni. A bejegyzést tanúsító okirat (pl. forgalmi engedély) másolatának Hitelező rendelkezésére bocsátása kötelező Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszköz gépjármű a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. (4) bekezdése alapján a tulajdonjogot érintő korlátozásra tekintettel (elidegenítési, terhelési tilalom) az Eszköz törzskönyve kizárólag a Hitelezőnek adható ki. Amennyiben bármely ok miatt a törzskönyv az Adós birtokába kerül köteles azt Hitelezőnek haladéktalanul átadni, mely kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Hitelező jogosult a törzskönyvet a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozás kiegyenlítéséig őrizni. 3

4 5.7. Az Adós köteles az Eszköz zár alá vétele, lefoglalása, vagy az azt érintő végrehajtási eljárás esetén a Hitelezőt haladéktalanul értesíteni és a saját költségén minden elvárható intézkedést megtenni a végrehajtás elhárítása érdekében Amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződés megkötésekor előírja Adós köteles az Eszközre a Hitelező részére zálogjogot engedni, a zálogjogot a közjegyzői kamara (MOKK) által vezetett zálogjogi nyilvántartásba bejegyeztetni. A zálogjog bejegyzésével, módosításával illetve törlésével kapcsolatosan felmerülő költség Adóst terheli. 6. ELLENŐRZÉS 6.1. A Hitelező jogosult az Eszközt akár saját maga, akár meghatalmazottja révén bármikor megtekinteni, működés közben ellenőrizni és az Eszközt az ellenőrzés során megállapított üzemeltetési hibák Adós költségén történő kijavítására felszólítani A Hitelező jogosult az Adós fizetőképességének, vagy a Kölcsönszerződés biztosítékának ellenőrzésére bármikor a futamidő alatt. E kör ben a Hitelező felhívására az Adós 8 nap alatt köteles a kért információ megadására. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. BIZTOSÍTÁS 7.1. Adós köteles az Eszköz birtokbavétele előtt az Eszközre a Hitelező által meghatározott feltételekkel - saját költségére teljes körű (lopásra is kiterjedő) vagyonbiztosítást (Casco biztosítást) kötni és a Kölcsönszerződés futamideje alatt fenntartani. Gépjárműnek minősülő Eszköz esetén Adós köteles az Eszközre a mindenkor hatályos jogszabályban előírt kötelező felelősség biztosítást saját nevében megkötni. A Kölcsönszerződés a vagyonbiztosítás (Casco biztosítás) vonatkozásában eltérően is rendelkezhet, mely esetben a Kölcsönszerződésben foglaltak az irányadóak Az ÁSZF 7.1. pontja szerinti biztosítási szerződések (biztosítási szerződések) létrehozásáért és annak folyamatos fenntartásáért, a biztosítási díjak megfizetéséért a Kölcsönszerződés teljes futamideje alatt az Adós felelős még akkor is, ha a Hitelező e szerződések megkötésénél közreműködik Adós köteles a biztosítási kötvény másolatát annak kézhezvételét követő 5 napon belül a Hitelező részére átadni Adós köteles a biztosítási szerződésekben kedvezményezettként a Hitelezőt megjelölni, mely megjelölés célja, hogy a biztosítási es emény bekövetkezése során a biztosítási összeg közvetlenül Hitelezőnek kerüljön megfizetésre Az Adós olyan biztosítási szerződéseket köteles kötni, amelyekben a Biztosító vállalja a biztosítási díj nemfizetése, a biztosítási szerződés módosítása, illetve a Hitelező felmondása esetére a Hitelező azonnali értesítését és a biztosítási szerződéseket az értesítést követő 30. napig érvényesnek tekinti, lehetőséget adva a Hitelezőnek a biztosítási díj Adós helyetti pótlólagos kiegyenlítésére. Adós köteles a Biztosító erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát az Eszköz birtokbavétele előtt a Hitelező részére átadni. Az Adós az egyénileg megkötött biztosítási szerződésének módosítását Hitelező írásbeli hozzájárulása nélkül a Biztosítónál nem kezdeményezheti Az Eszközt az Adós csak azon országokba viheti ki, melyekre az Eszköz érvényes vagyonbiztosítással illetve CASCO biztosítási fedezettel rendelkezik A biztosítási szerződések megkötésével és fenntartásával kapcsolatos szabályok megsértése (így különösen az adatszolgáltatási, változás bejelentési és kárenyhítési kötelezettség) és a biztosítási díj fizetésének elmulasztása súlyos szerződéssz egésnek minősül Amennyiben Adós késedelme miatt a Biztosító értesítésére Hitelező fizeti meg a biztosítási díjat Adós helyett, úgy Adós köteles a felé számlázott biztosítási díjon felül az Üzletszabályzatban és a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott külön szolgáltatási díjat haladéktalanul megfizetni A biztosítási esemény bekövetkeztekor Adós köteles a kárfelvételi jegyzőkönyv és a javítási számla (vagy a szerviz által kiállított, a javítási költségekre vonatkozó kalkuláció) egy példányát a kárfelvételtől számított 2 munkanapon belül megküldeni Hitelező részére. A Biztosító által fizetett kártérítés összegének Adós vagy az általa megjelölt harmadik személy (pl. szakszerviz részére való kifizetéséhez a Hitelező írásos engedélye szükséges. Amennyiben az Adós az Eszköz helyreállításának megtörténtét hitelt érdemlően igazolta és a kártérítés kifizetésének napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, a Hitelező az adott kártérítés összegéről azadós javára lemondhat. Amennyiben Adósnak lejárt tartozása áll fenn Hitelező felé, Hitelező jogosult a követelését a kártérítés összegével csökkenteni. Ez utóbbi esetben Adós köteles saját költségén az Eszközt helyreállítani és annak megtörténtét a Hitelező felé hitelt érdemlő módon igazolni. Hitelező jogosult az Eszköz helyreállítását szakértővel ellenőrizni, mely ellenőrizés költségét (ideértve a szakértő díját is) az Adós viseli Az Adós tudomásul veszi, hogy a káresemény bekövetkezte esetén a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége alól nem mentesül Totálkár, megsemmisülés vagy lopás esetén Adós a fizetési kötelezettsége alól mindaddig nem mentesül, míg a Biztosító a kártérítés összegét Hitelezőnek meg nem fizeti vagy a kártérítés fizetésének elutasításáról Hitelezőt nem értesíti és a megsemmisülést, lopást, totálkárt igazoló, az ügyben érintett hivatali szervek által kiállított hivatalos okiratok Hitelező rendelkezésére nem állnak Amennyiben a Kölcsönszerződés a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítésével szűnik meg, Adós felelőssége a biztosítási szerződések hatályának fenntartása és ennek érdekében a biztosítási szerződések módosítása az adott biztosító társasággal vagy más biztosító társasággal történő megállapodás Az Adós tudomásul veszi, hogy bárminemű káresemény bekövetkezése esetén az önrész az Adóst terheli. 8. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 8.1. A Kölcsönszerződés megszűnik, ha az Adós a futamidő lejártával valamennyi szerződéses kötelezettségét teljes egészében teljes ítette. Amennyiben a futamidő lejártát követően Hitelezőnek határidőn túli követelése áll fenn az Adóssal szemben, az Adós Eszközre vonatkozó használati joga megszűnik és Hitelező jogosult az azonnali hatályú felmondás esetére kikötött jogait (pl. vételi jog gyakorlása, zálogjog érvényesítése) érvényesíteni A Kölcsönszerződés Adós kérésére a futamidő lejárta előtt megszűnik azon a napon, amely napon az Adós Kölcsönszerződésből eredő fiz etési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és a Hitelezővel szemben semmilyen egyéb tartozása nem áll fenn (teljes előtörlesztés). Az Adós köteles az előtörlesztési szándékát Hiteleznek előre írásban jelezni és a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott teljes előtörlesztés díját megfizetni. Az előtörlesztés iránti kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy az Adós a Hitelező felé fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az előtörlesztés értéknapját figyelembe véve a törlesztő részlet esedékességét a Hitelező jogosult meghatározni. Adós az előtörlesztés során a Hitelező által meghatározott Fennálló tartozását köteles megfizetni a Hitelező által megjelölt fizetési határidőn belül. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az előtörlesztés során a Fennálló tartozását maradéktalanul és határidőben nem rendezi, a Kölcsönszerződés nem szűnik meg és Hitelező az Adós által befizetett összeget az ÁSZF 4.6. pontja szerint számolja el, függetlenül azok esedékességétől A Kölcsönszerződés megszűnik az egyéni vállalkozó Adós halálának napján, de a Fennálló tartozás összegének megállapítása csak azt követően történik, hogy Hitelező a halál tényét igazoló, az ügyben érintett hivatali szervek által kiállított hivatalos okiratokat kézhez vette. A Kölcsönszerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén, az Eszköz a Hitelező javára kikötött vételi joggal illetve amennyiben bejegyzésre került zálogjoggal terhelten képezi a hagyatéki vagyon részét. Hitelező az Adós Fennálló tartozását Adós örököseivel szemben jogosult érvényesíteni. 9. MEGSZÜNTETÉSE 9.1. Hitelező a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani az Adós súlyos szerződésszegése esetén, így különösen: Ha az Adós a Kölcsönszerződés szerinti bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik és azt a Hitelező írásbeli felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt határidőben sem teljes íti maradéktalanul ha a Polgári Törvénykönyv ban foglalt valamely eset bekövetkezik Adós ellen végrehajtási eljárást, felszámolási eljárást, csődeljárást vagy törlési eljárást kezdeményeznek vagy rendelnek el Adós saját maga ellen csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez illetve végelszámolást indít Adós az adataiban (elérhetőséget érintő adatok: pl. név, lakc ím, cégnév, székhely, telefon, telefax, stb.) bekövetkező változ ást azonnali hatállyal írásban nem jelenti be a Hitelezőnek vagy az ÁSZF 13. fejezetében foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget határidőben Adós az Eszköz karbantartásáról, állagmegóvásáról nem gondoskodik megfelelően, illetve nem rendeltetésszerűen használja azt, vagy az ÁSZF 2. fejezetében előírt bármely kötelezettségét megszegi Adós az Eszköz biztosítására vonatkozó bármely kötelezettségét megszegi. 4

5 Hitelező megítélése szerint az Adós gazdálkodásában, tulajdonosi szerkezetében vagy vagyonában olyan változás állt be illetve következhet be, amely változás a Hitelező megítélése szerint veszélyezteti az Adós szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. E körbe tartozik különösen az az eset, amennyiben a Hitelezővel, vagy érdekkörébe tartozó hitelezővel szemben az Adós a fennálló fizetési kötelezettségét súlyosan megszegi Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Kölcsönszerződés vagy a biztosítéki szerződés aláírásakor a Hitelező kockázatviselése szempontjából lényeges körülményt elhallgatott vagy valótlan illetve helytelen adatokat közölt Amennyiben a Hitelező megítélése szerint a Kölcsönszerződés biztosítékainak értéke csökken vagy azok érvényesítésének lehetősége veszélybe kerül A biztosítékot adó személy a biztosítéki szerződésben foglalt valamely kötelezettségét a Hitelező megítélése szerint jelentős mértékben megszegi Adós fedezet elvonására irányuló egyéb magatartása veszélyezteti a törlesztő részletek megfizetésének lehetőségét az Eszköz vonatkozásában totálkár vagy lopáskár következik be; Az Adós az Eszköz állapotával, vagy az Adós vagyoni helyzetével, vagy a teljesítés biztosítékával kapcsolatos ÁSZF 6. fejezet szerinti vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza Adós a Hitelezővel, vagy bármely más hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött finanszírozási illetve egyéb szerződését súlyosan megszegte (pl. fizetési kötelezettségének nem tett eleget) Bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt az Eszközzel kapcsolatosan vagy az Adóssal illetve a biztosítékot adó harmadik személlyel szemben büntető eljárás indul Adós a jelen Kölcsönszerződés bármely pontjában meghatározott egyéb súlyos szerződésszegést (pl. adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi) követ el A felmondásról a Hitelező köteles írásban (megbízottja útján vagy postai úton) értesíteni az Adóst. A felmondás időpontjában az Adós Eszközre vonatkozó használati joga megszűnik és köteles azt az ÁSZF 10. fejezete szerint Hitelező részére visszaszolgáltatni. 10. AZ ESZKÖZ VISSZASZOLGÁLTATÁSA A Kölcsönszerződés ÁSZF 9. fejezete szerinti megszüntetése, a vételi jog gyakorlása illetve az Eszközre vonatkozó használati jog ÁSZF 4.9. pontja szerinti megvonása esetén az Adós köteles az Eszközt haladéktalanul a Hitelező által megjelölt helyen (Hitelező ellenkező rendelkezése hiányában a Hitelező székhelyén) a Hitelezőnek vagy a Hitelező képviselőjeként eljáró személynek átadni, és ezzel egyidejűleg az Eszközhöz tartozó minden dokumentumot és tartozékokat is rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a felmondó levél vagy a használati jog visszavonásáról s zóló levél kézbesítése személyesen történik, akkor az Eszközt és az ahhoz tartozó dokumentumokat és tartozékokat az Adós helyben köteles átadni a Hitelezőnek vagy megbízottjának A visszaszolgáltatásról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. A birtokba vétel időpontja ennek megfelelően a jegyzőkönyv aláírásának napja Amennyiben az Adós a visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Hitelező jogosult saját maga vagy megbízottja útján az Eszközt az Adós költségén birtokba venni és elszállíttatni. Az Adós ez esetben köteles tűrni az Eszköz lezárását, intézkedéseket az Eszköz feltalálási helyén (pl. az Adós telephelyén, ingatlanán). A Hitelező illetve megbízottja az Eszközt bárhol és bármikor birtokba veheti. Ebben az esetben a birtokbavétel napja a Hitelező által felvett teljes bizonyító erejű okiratba foglalt egyoldalú nyilatkozat aláírásának napja Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelező illetve a Hitelező megbízottja az ÁSZF 10. fejezet szerinti intézkedését nem akadályozza. Ha az Adós a felszólítás ellenére megtagadja az Eszköz visszaszolgáltatását, úgy a Büntetőtörvénykönyvbe ütköző cselekmény alapos gyanúja miatt Hitelező azonnal büntetőeljárást kezdeményezhet Adós ellen Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszközt nem szolgáltatja vissza Hitelező részére a Hitelező jogosult az Eszköz visszavételének megkísérlése nélkül az Adós Fennálló tartozását akár polgári jogi peres illetve nem peres eljárás útján érvényesíteni, anélkül hogy a követelése időelőttinek minősülne Az Eszközt a normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles az Adós a Hitelező részére átadni. Normál állapotnak minősül a forgalmi- és üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség A Hitelező jogosult minőségvizsgáló szerv (műszaki szakértő) szakértői véleményét kikérni. A szakértői díjat Adós köteles megfizetni. 11. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSÉVEL ILLETVE MEGSZÜNTETÉSÉV EL KAPCSOLATOS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 11.1 A Hitelező azonnali hatályú felmondása esetén a felmondás napján míg a Kölcsönszerződés futamidejének a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítése nélkül lejárta estén a lejárat esedékessé válik az Adós valamennyi Fennálló tartozása és Adós köteles az Eszközt az ÁSZF 10. fejezete szerinti visszaszolgáltatni és a Kölcsönszerződés megszegésével okozott, a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt költségeket megfizetni Az Eszköz Hitelező általi birtokbavételét követően a Hitelező az opciós jog ellenértékével az Adóssal elszámol A Hitelező az opciós vételárat az Adós hozzájárulása nélkül márkakereskedői vagy szakértői vélemény alapján, - figyelembe véve a visszavétel napjától számított 30 napon belüli újraértékesíthetőséget is határozza meg. Az értékbecslés költségét az Adós köteles viselni Ha a szakértő megállapítja, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, akkor a Hitelező az Adós hibás teljesítéséből eredő javítási költséget, értékcsökkenést, kárt az Adóssal szemben beszámíthatja Az Adós csak abban az esetben, és csak annyiban kifogásolhatja a szakértői véleményben megállapított javítási költséget, értékcsökkentést és kárt, ha egyidejűleg olyan vevőt jelöl meg, aki a Hitelezőtől az Eszközt a szakértő által meghatározott vételár felett megvásárolja a kellékszavatosság kizárása mellett, és a vételárat a Hitelezőnek legkésőbb az értesítéstől számított 12 naptári napon belül megfizeti. Ez utóbbi esetben az opciós vételárnak a jelen pont szerinti adásvételi szerződésben meghatározott vételár minősül A megállapított opciós vételárat a Hitelező köteles az Adós Fennálló tartozásába beszámítani az ÁSZF 4.6. pontjában meghatározott kötelező kielégítési sorrend szerint. A beszámítás értéknapja az Eszköz Hitelező általi birtokbavételének napja A pont szerinti beszámítást követően Hitelező megküldi az elszámolást az Adósnak. Amennyiben a beszámítás a Fennálló tartozást nem elégíti ki, úgy az Adós köteles 8 napon belül megtéríteni a különbözetet, míg ellenkező esetben Hitelező a különbözetet az Adós által megjelölt bankszámlára az Adós írásbeli nyilatkozatának kézhez vételét követő 8 napon belül átutalja A Kölcsönszerződés totálkár illetve lopáskár miatti felmondással történő megszűnése esetén Hitelező a Biztosító által fizetett összegből, az ÁSZF 4.6. pontjában meghatározott kötelező kielégítési sorrend szerint vonja le követeléseit. Totálkár esetén, ha a Biztosító a roncsértéket nem téríti meg és a roncs Hitelező részére visszaszolgáltatásra került, úgy Hitelező a roncs forgalmi értékével is csökkenti az Adós kötelezettségét. A jelen pont szerinti számításról Hitelező elszámolást küld Adósnak Amennyiben az elszámolás alapján az Adósnak tartozása marad fenn, úgy Adós köteles 8 napon belül megtéríteni a fennmaradó tartozását, míg ellenkező esetben Hitelező a különbözetet az Adós által megjelölt bankszámlára az Adós írásbeli nyilatkozatának kézhez vételét követő 8 napon belül átutalja. Amennyiben a Biztosító bármely ok miatt biztosítási összeget (kártérítést) nem fizet az Adós a Fennálló tartozását köteles egyösszegben megfizetni Hitelezőnek Az Adós bárminemű az Eszköz opciós vételárának elszámolására vonatkozó igény kivételével ellenkövetelésének beszámítása kizárt, kivéve a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket. Amennyiben az Adós fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Hitelező jogosult a követelést azonnali hatállyal polgári jogi peres és nem peres úton érvényesíteni. 12 BIZTOSÍTÉKOK 12.1 Adós és Hitelező a Kölcsönszerződésben határozzák meg azokat a biztosítékokat, amelyek az Adós Kölcsönszerződésből eredő fize tési kötelezettségének biztosítására szolgálnak Hitelező a Kölcsönszerződésben foglalt adósi kötelezettségek biztosítékául az Üzletszabályzatban meghatározott biztosítékok nyújtását írhatja elő Az Üzletszabályzat tartalmazza a biztosítékok érvényesítésének módját és annak következményeit. 5

6 13 ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 13.1 Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelezőnek a Hpt. Előírásainak megfelelően adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a központi hitelinformációs rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás felé. Az adattovábbítás részletes feltételeit és az Adóst megillető jogokat a Kölc sönszerződés megkötését megelőzően átadott Ügyféltájékoztató és az Üzletszabályzat tartalmazza Adós a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően aláírt, a személyes adatnak minősülő adatainak, okmányainak valamint aláírás mintájának, továbbá a vagyoni helyzetének, üzleti tevékenységének, gazdálkodásának, üzleti kapcsolatainak a személyes adatok védelméről és a közé rdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. Törvény (Avtv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt) rendelkezéseinek megfelelő nyilvántartására, kezelésére és feldolgozására vonatozó hozzájárulását valamint azok harmadik személy részére történő kiadására vonatkozó felhatalmazását mindaddig fenntartja míg a Kölcsönszerződésből eredően tartozása áll fenn Hitelező az ÁSZF 13.2 pont szerinti adatokról valamint az Adós által rendelkezésére bocsátott dokumentumokban, szerződésekben, nyilatkozatokban valamint a Kölcsönszerződésben és a biztosítéki szerződésekben feltüntetett adatokról nyilvántartást vezet, ezen adatokat a személyes adatok v édelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. Törvény (Avtv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozás okról szóló évi CXII. törvény (Hpt) rendelkezéseinek megfelelően kezeli és védi Hitelező jogosult a székhelyén és fióktelepein megjelenő személyek biztonsági okokból történő - megörökítésére és a készített kép tárolására, felhasználására a rögzítéstől számított öt évig Hitelező az Adósnak a Hitelezővel folytatott telefonbeszélgetését teljes részlegességgel rögzítheti és tárolhatja legfeljebb öt évig az Adóssal történő ügyintézés jogszerűsége érdekében Adós jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Hitelező az ÁSZF 13. fejezete szerint nyilvántart és kezel, kivéve ha erre a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség. Adós jogosult bármely a Hitelezővel kapcsolatos jogügyletére vonatkozó szerződési feltételről tájékozódni Adós köteles a Kölcsönszerződés futamideje alatt eleget tenni a Hitelező felé az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségének: A mindenkor hatályos számviteli törvény szerinti éves, elfogadott beszámolójának egy példányát minden év június 15. napjáig megküldi A gazdálkodására vagy szervezetében, tulajdonosi vagy irányítási struktúrájában bekövetkező változásaira vonatkozó adatokról, tényekről azok bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja A Finanszírozási kérelemben valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXIV. Törvény szerinti azonosítás során megadott adataiban illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíti Csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem beadásának elhatározásáról illetve más hitelezők ilyen irányú szándékáról azonnal tájékoztatja ,-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot meghaladó fizetési kötelezettségre irányuló bírósági vagy hatósági eljárásról, az eljárásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül köteles értesíti Adóssal vagy biztosítékot adó harmadik személlyel szembeni végrehajtási eljárásról, az Eszköz lefoglalásáról vagy zár alá vételéről azonnal köteles Hitelezőt tájékoztatni és az eljárásra vonatkozó adatokat átadni. 14 EGYÉB FELTÉTELEK Az Adós köteles a Hitelező részére minden olyan, az Eszközzel kapcsolatos adatot biztosítani, amelyet a statisztikai- és egyéb hatóságok igényelnek A Kölcsönszerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, továbbá a jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához illetve kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatok csak írásban érvényesek A Hitelező az Adós részére szóló küldeményeket arra a címre küldi meg, amelyet az Adós megadott. A jognyilatkozatok közlésére, és kézbesítésére vonatkozó kikötésre tekintettel az Adós köteles a Hitelező tudomására hozni, amennyiben kézbesítési címe megváltozik A kézbesítés tényleges eredményétől függetlenül az Adóshoz megérkezettnek azaz közöltnek - kell tekinteni a küldeményt a postai feladástól számított 5. napon, ha a Hitelező által megadott címre a levélpostai küldeményt szabályszerűen postára adták A jogviszonyból fakadó elszámolás végleges befejeződéséig az Adós köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a kézbesítési címen rendelkezzen a küldemények átvételére jogosult személlyel, ennek elmulasztása esetén a képviselő személy hiányára előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, ezért az Adós részére közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni a küldeményt még akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást A Hitelező jogosult úgy tekinteni, hogy az Adós a küldeményben foglaltakat tudomásul vette és elfogadta, amennyiben az Adós a küldeményben meghatározott határidő utolsó napjáig észrevételt vagy kifogást nem emelt. Az Adós nyilatkozata akkor tekinthető időben érkezettnek, amennyiben a határidő utolsó napján a szokásos ügyfélfogadási időben a küldemény a Hitelezőhöz megérkezik Nem minősül jogról való lemondásnak, amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződésből eredő jogait késedelmesen, vagy nem gyakorolja Hitelező a Kölcsönszerződés teljesítéséhez vagy a szerződésszegés következményeinek elhárításához vagy kárügyintézéshez, harmadik személy közreműködőt vehet igénybe. Harmadik személy közreműködő igénybevételéhez az Adós kifejezett hozzájárulását adja A Hitelező ügyviteli tevékenységei közül kiszervezett tevékenység(ek) megnevezését valamint a tevékenységet végző cég nevét és székhelyét tartalmazó adatokat Hirdetményben teszi közzé A Hitelező jogosult az Eszközt és a Kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni az Adós hozzájárulása nélkül. 15 ZÁRÓ RENDELKEZÉS 15.1 A Kölcsönszerződés érvényességi ideje alatt felmerült vitás kérdéseket Felek elsősorban békés, peren kívüli úton, egyezséggel kötelesek megoldani Amennyiben jogvita esetén a békés rendezés a felek között nem lehetséges, úgy felek a Kölcsönszerződés 23. pontjában foglaltak szerint járnak el. Kelt:, Adós Szállító Készfizető kezes 1 Készfizető kezes 2 Készfizető kezes 3 (amennyiben az Adós egyéni vállalkozó vagy Készfizető kezes természetes személy (egyéni vállalkozó) tanúk szükségesek:) 1. Név:. Cím:. Aláírás:. 2. Név:.. Cím:.. Aláírás:. 6

7 Szolgáltatási díjtáblázat az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. Kölcsön és pénzügyi lízingszerződései vonatkozásában (Érvényes a ZV001, KF001, KV001, NV001 és a ZF001-es verziószámú általános szerződési feltételekhez) Ügyviteli költség 1. : a szerződés módosításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek költségei (szerződés/alkalom) (átütemezés, biztosítási ügyintézés, devizanemváltás, előtörlesztés, fizetési mód változtatása, jogutódlás átvezetése, egyéb szerződésmódosítások) Átütemezés Biztosítási ügyintézés Totálkár/Lopáskár Egyéb Devizanemváltás Fizetési mód változtatása Jogutódlás átvezetése Egyéb szerződésmódosítás Ügyviteli költség 2. : ügyfél által igényelt külön szolgáltatások adminisztrációs tevékenységének díja (szerződés/alkalom) (címváltozás, engedélyek kiadása, fizetési haladék engedélyezése, bizonylatlista kiadása, igazolások kiadása, iratpótlás, egyéb) Címváltozás átvezetése díjmentes díjmentes Engedélyek kiadása Fizetési haladék engedélyezése Bizonylatlista kiadása Igazolások kiadása Iratpótlás, hiteles számlamásolat készítése Igazolások, iratok továbbítása Teljes előtörlesztésre vonatkozó ajánlat kiadása Ügyletkötés és ügyletgondozás során felmerülő díjak Közhiteles nyilvántartásba való betekintés díjai tulajdoni lap másolat díja cégkivonat díja cégmásolat díja Közigazgatási hatósági eljárás díja általános kérelem ingatlannyilvántartási kérelem jelzálogjog bejegyzése, módosítása törzskönyv/forgalmi engedély ideiglenes forgalmi engedély visszterhes vagyonszerzési illeték Itv. 24. alapján Közokiratban foglalás díja a mindenkor hatályos, ügyérték alapján megállapított díjtábla szerint Ingó jelzálog-nyilvántartásba való betekintés a mindenkor hatályos közjegyzői díjtáblázat szerint Eszközzel kapcsolatos operatív díjak Gps-beszerelésének díj felmerült költség Értékbecslés felmerült költség Üzembehelyezés egyéb díjai (rendszámtábla, stb.): eszközfüggő felmerült költség Állományellenőrzés, átadás-átvétel

8 Külön eljárási díjak (szerződésmódosítási díjak: általában a hátralévő tőke %-ban meghatározva) Jogcím HUF és EUR Szerződésmódosítási díj teljes előtörlesztés miatt fogyasztónak nyújtott kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés lezárásakor 0 minden más esetben kölcsön és pénzügyi lízingszerződés esetén fennálló tőketartozás 5 %-a, de min HUF/120 EUR Szerződésmódosítási díj rész-előtörlesztés miatt fogyasztónak nyújtott kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés lezárásakor 0 minden más esetben kölcsön és pénzügyi lízingszerződés esetén fennálló tőketartozás 3 %-a, de min HUF/60 EUR Szerződésmódosítási díj minden egyéb esetben fogyasztónak nyújtott kölcsönszerződés és pénzügyi lízingszerződés esetén 0 minden más esetben kölcsön és pénzügyi lízingszerződés esetén HUF/120 EUR Futamidő alatti szerződésgondozáshoz kapcsolódó külön eljárási díjak és ügyviteli költségek (kp. befizetések díjai, devizaátutalások díjai, stb.) Szerződéskezelési díj havonta átutalásos fizetési módnál HUF esetében átutalásos fizetési módnál EUR esetében 0 4 csoportos beszedés esetén készpénz átutalási megbízás Készpénz befizetés bármely bankfiókban Követeléskezeléssel kapcsolatos különeljárási díjak és ügyviteli költségek (felmondási eljárás ügyviteli költsége, fizetési felszólítás díja, kiszállási díj, inkasszólehívás díja, stb.) A szerződés felmondása előtt felmerült költségek figyelem felhívó SMS díja 500 felszólító levél díja telefonhívások díja 500 A szerződés felmondása után felmerült költségek felmondással kapcsolatos költség szerződés újraaktiválás költsége intervenciós költség felmerülő költségek lejárt követelés miatti inkasszó lehívás költsége biztosítónál történő kárrendezés ügyviteli költsége finanszírozott eszköz visszaszállításának költsége felmerülő költségek használati díj késedelmes visszaszolgáltatás esetén / nap finanszírozott eszköz tárolási költsége / hó gépjármű forgalomból történő kivonásának költsége felmerülő költségek rendszám, vagy forgalmi engedély cseréje / pótlása felmerülő költségek szakértői költség FMH indításának költsége fizetési megállapodás tartozás rendezésről közjegyzői díj Késedelmi kamat Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % Alapja a késedelmesen teljesített fizetési kötelezettség összege EUR szerződések esetében a számlázás napján érvényes 3 hónapos EURIBOR + 7 % Eljárási díjak, ügyviteli költségek módosítása (indexálása) Jelen eljárási díjak és ügyviteli költségek a finanszírozó döntése értelmében évente egy alkalommal változhatnak a KSH által hivatalosan közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével. 8

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet mellett

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű forint alapú pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2014.03.17.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében .....sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2013.04.01. A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében ..sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke 4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós kijelenti,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: 9100 Tét, Fő u.86. Cégjegyzékszáma: Cg.08-02-000936 PSZÁF engedély száma: 894/1997/F. PSZÁF engedély dátuma: 1997.dec.11.

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben