295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet. b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet. b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére"

Átírás

1 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végzõ szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról (2012. október 20-tól hatályos szöveg A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló évi LXXVIII. törvény 28. (1) bekezdése b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 14. tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a Kormány a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerérõl szóló törvény (a továbbiakban: Ükt.) és a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 600/2012/EU bizottsági rendelet) szerinti hitelesítõ szervezeteknek a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NAT tv.) és 600/2012/EU bizottsági rendelet szerinti akkreditálására és a hitelesítõ szervezetek nyilvántartására, továbbá b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére akkreditált hitelesítõ szervezetekre terjed ki. 2. A hitelesítõ szervezetek akkreditálását a NAT tv., a 600/2012/EU bizottsági rendelet és e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell elvégezni. 3. E rendelet alkalmazásában: 1. hitelesítõ szervezet: a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület) által akkreditált jogi személy vagy szervezet; 2. EU ETS hitelesítõ szakértõ: a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom; 3. EU ETS vezetõ hitelesítõ szakértõ: a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk 21. pontjában meghatározott fogalom; 4. más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet: EGT-államban akkreditálási igazolást szerzett hitelesítõ szervezet; 2. A hitelesítõ szervezetek akkreditálásának feltételei 4. Hitelesítési tevékenység folytatására azt a jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot vagy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét (a továbbiakban együtt: szervezet) lehet akkreditálni, amely a kérelem benyújtása idején megfelel a NAT tv. 18. (2a) bekezdésében meghatározott feltételeknek, valamint

2 a) az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, továbbá b) rendelkezik a 10. szerinti biztosítékkal. 3. Akkreditálás iránti kérelem 5. (1) Az akkreditálás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmezõ hatályos létesítõ okiratát vagy annak hiteles másolatát, b) a 10. (2) bekezdésben meghatározott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi intézmény által kiadott igazolást vagy a biztosítási szerzõdés másolatát, c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ - munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében - a 600/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelõ EU ETS hitelesítõ szakértõket és köztük legalább egy EU ETS vezetõ hitelesítõt foglalkoztat, d) a foglalkoztatott EU ETS hitelesítõ szakértõ és vezetõ EU ETS hitelesítõ nevét, levelezési címét, születési idejét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, e) a foglalkoztatott EU ETS hitelesítõ szakértõ és EU ESTS vezetõ hitelesítõ szakképesítését biztosító oktatási intézmény (egyetem, fõiskola, kar, szak) megjelölését, diplomájának (oklevelének) számát és keltét, szakképzettségét, foglalkozását, beosztását, f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetése igazolásának másolatát, g) az alkalmazott hitelesítési eljárások, valamint a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos független felülvizsgálati, felelõsségi, adatkezelési, képzési, összeférhetetlenségi és minõségirányítási rendet meghatározó belsõ szabályzatot, h) a vezetõ tisztségviselõk, a munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott EU ETS hitelesítõ szakértõk, EU ETS vezetõ hitelesítõ szakértõk 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, i) a kérelmezõ 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, j) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintát, illetve annak hiteles másolatát. (2) Az akkreditálás iránti kérelemben meg kell határozni, hogy a hitelesítõ szervezet mely szakterület vagy szakterületek tekintetében kíván hitelesítési tevékenységet végezni. A szakterületek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. (3) Amennyiben a hitelesítõ szervezet több szakterület vonatkozásában kíván hitelesítési tevékenységet végezni, az akkreditálás során be kell mutatnia, hogy minden gyakorolni kívánt szakterület vonatkozásában legalább két EU ETS hitelesítõ szakértõvel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. 4. Hitelesítõ szervezetek akkreditálása 6. (1) A Testület minden egyes a NAT tv. és a 600/2012/EU bizottsági rendelet szerinti értékeléshez külön értékelõ csoportot jelöl ki. Az értékelõ csoport egy vezetõ minõsítõbõl és - szükség szerint - a NAT tv. szerinti minõsítõkbõl, valamint szakértõkbõl áll, akik megfelelnek a 600/2012/EU bizottsági rendelet 56. cikkében, 57. cikk (2) bekezdésében és cikkében foglalt követelményeknek. (2) Az akkreditált státusz odaítélésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésekor a Testület a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. mellékletében foglalt tartalommal akkreditálási okiratot 2

3 bocsát ki, a hitelesítõ szervezetet bejegyzi az akkreditált hitelesítõi szervezetek nyilvántartásába és a hitelesítõ szervezet számára nyilvántartási számot állapít meg. (3) Az akkreditált hitelesítõ szervezet a státusz fennállása alatt bármikor kérelmezheti az akkreditált státusz területének bõvítését, szûkítését, az akkreditált státusz részleges vagy teljes felfüggesztését, részleges vagy teljes visszavonását. Az akkreditált státusz területének szûkítésére vonatkozó kérelmet - ha az Európai Unió jogi aktusa vagy törvény másként nem rendelkezik - a Testület nem utasíthatja el. (4) Az akkreditált hitelesítõ szervezet a státusz fennállása negyedik évében kérelmezheti az akkreditált státusz megújítását. A kérelem elbírálására a 600/2012/EU bizottsági rendelet, a NAT tv. és e rendelet szabályait kell alkalmazni. (5) A (3) bekezdés szerinti felfüggesztés megszüntetése feltételeinek fennállásáról és az akkreditált státusz fenntartásáról a Testület rendkívüli felügyeleti eljárásban dönt. (6) Amennyiben a hitelesítõ szervezet akkreditálását a Testület a NAT tv. 23. a)-b) alapján vonja vissza, a hitelesítõ szervezet a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem akkreditálható. 5. Az EU ETS hitelesítõ szakértõvel szembeni személyi követelmények 7. (1) EU ETS hitelesítõ szakértõ az a természetes személy lehet, aki rendelkezik a 2. mellékletben megjelölt szakirányú felsõfokú végzettséggel, illetve képesítéssel (a továbbiakban együttesen: végzettség) és legalább ötéves szakmai gyakorlattal, valamint megfelel a 2. mellékletben meghatározott szakmai követelményeknek. (2) Az EU ETS hitelesítõ szakértõ, az akkreditált hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja és könyvvizsgálója nem tarthat fenn összeférhetetlen üzleti kapcsolatot a) a hitelesítési tevékenységével érintett üzemeltetõvel, légi jármû üzembentartóval, b) más hitelesítõ szervezettel, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezettel vagy c) kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezettel. (3) Az EU ETS hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja és könyvvizsgálója nem lehet a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõ vagy légi jármû üzembentartó vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy közeli hozzátartozója. (4) Az EU ETS hitelesítõ szakértõ egyidejûleg csak egyetlen hitelesítõ szervezettel létesíthet munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt. (5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget annak felmerülésétõl számított 25 napon belül be kell jelenteni a Testületnek, és a felmerüléstõl számított 45 napon belül meg kell szüntetni és a megszüntetésrõl a Testületet egyidejûleg tájékoztatni kell. (6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha a) a hitelesítõ szervezet, az EU ETS hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok közeli hozzátartozója részesedéssel rendelkezik a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõben vagy légi jármû üzembentartóban, b) az üzemeltetõ vagy a légi jármû üzemben tartó részesedéssel rendelkezik a részére hitelesítési tevékenységet végzõ akkreditált hitelesítõ szervezetben, c) a hitelesítõ szervezetben és az üzemeltetõben vagy a légi jármû üzembentartóban ugyanaz a személy részesedéssel rendelkezik, 3

4 d) a hitelesítõ szervezet, az EU ETS hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok közeli hozzátartozója és a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõ vagy légi jármû üzembentartó és azok vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója között a hitelesítési tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony áll fenn. (7) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha a) a hitelesítõ szervezet, annak vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, vagy az EU ETS hitelesítõ szakértõ részesedéssel rendelkezik más hitelesítõ szervezetben, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetben vagy kibocsátási egység kereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezetben, b) a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy az EU ETS hitelesítõ szakértõ más hitelesítõ szervezet, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet vagy kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, c) a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy az EU ETS hitelesítõ szakértõ és a más hitelesítõ szervezet, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet vagy kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezet és azok vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója között a hitelesítési tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony áll fenn. (8) Hitelesítõ szervezet hitelesítési tevékenységet legalább két, a hitelesítõ szakterületére vonatkozó szaktudással rendelkezõ, a hitelesítõvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló EU ETS hitelesítõ szakértõ útján végezhet. 6. A más tagállamban akkreditált hitelesítõ akkreditált státuszának elismerése és nyilvántartása 8. (1) Más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet Magyarországon hitelesítési tevékenységet kizárólag akkor folytathat, ha e szándékát bejelentette a Testületnek, szerepel a más tagállamban akkreditált hitelesítõk nyilvántartásában és a Testület a 600/2012/EU bizottsági rendelet 66. cikke és a NAT tv. 24. (1a) bekezdése szerint elismeri akkreditált státuszát. (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a következõket tartalmazza: a) más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet levelezési címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levelezési címe, b) a társasági jogi formájától függõen a szervezet valamely nyilvános közjogi nyilvántartási folyamatának megnevezése és azonosítója, c) az eredeti akkreditálási igazolás másolata, annak magyar vagy angol nyelvû fordítása, a kiállító hatóság neve, címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, és d) a 10. (2) bekezdésben meghatározott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló pénzintézeti igazolás vagy a biztosítási szerzõdés másolata, illetve a (4) bekezdésben meghatározott esetekben igazolás a felelõsségbiztosításról vagy biztosítékról, továbbá az igazolások magyar fordítása. (3) Nem kell a 10. szerint biztosítékot képeznie annak a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetnek, aki a Magyarország területén végzett hitelesítési tevékenységre is kiterjedõ hatályú felelõsségbiztosítással vagy egyéb megfelelõ biztosítékkal rendelkezik. 9. (1) A 8. szerinti bejelentést követõ 30 napon belül a Testület a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetet nyilvántartásba veszi. 4

5 (2) A más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetek nyilvántartása a következõ adatokat tartalmazza: a) a hitelesítõ szervezet azonosító adatai (név, székhely, saját államában a társasági formától függõ regisztrációs szám, telefonszám, elektronikus levelezési cím), b) a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet nyilvántartási száma, c) a hitelesítési tevékenységre irányuló jogosultságot megállapító dokumentum száma vagy a hitelesítõ szervezet azonosítója, d) a hitelesítési tevékenységre irányuló jogosultság szakterülete, e) a tevékenység megtiltására vonatkozó bejegyzések. (3) A Testület a más tagállamban akkreditált hitelesítõt törli a nyilvántartásból, ha a) a Testület vagy az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerérõl szóló törvényben kijelölt hatóság megállapítja, hogy a hitelesítõ szervezet a vonatkozó jogszabályokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsértette, b) a hitelesítõ szervezet a bejelentés során valótlan információt szolgáltatott, c) a hitelesítõ szervezetet akkreditáló tagállam a Testületet értesíti, vagy más módon a Testület tudomására jut, hogy a hitelesítõ szervezet akkreditált státuszát visszavonták. (4) A Testület a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet magyarországi hitelesítési jogosultságát felfüggeszti a) ha a pénzügyi biztosítékot felhasználták, korlátozták vagy az megszûnt, annak 10. (2) bekezdés szerinti összegben történõ helyreállításáig, b) ha a hitelesítõ szervezetet akkreditáló tagállam a Testületet értesíti, vagy más módon a Testület tudomására jut, hogy a hitelesítõ akkreditálását felfüggesztették, e felfüggesztés helyreállításáig, c) a 7. (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése esetén az összeférhetetlenség megszüntetéséig. (5) Amennyiben a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetet a (3) bekezdés a) vagy b) pontja alapján törölték, a törlést követõen két évig nem jegyezhetõ be sem az akkreditált hitelesítõ szervezetek, sem a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetek nyilvántartásába. (6) A (3) bekezdés szerinti intézkedésekkel kapcsolatban a Testület haladéktalanul megteszi a 600/2012/EU bizottsági rendelet 71. cikkében foglalt intézkedéseket és értesíti a környezetvédelmi hatóságot. 7. Biztosíték 10. (1) A biztosíték formája pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia, vagy biztosítóval kötött felelõsségbiztosítás lehet. (2) Az (1) bekezdés szerinti biztosíték összege legalább tizenöt millió forint. (3) Az (1) bekezdés szerinti biztosíték felhasználása, korlátozása, megszûnése esetén azt 45 napon belül a (2) bekezdésnek megfelelõ szintre helyre kell állítani. A biztosíték felhasználásáról, korlátozásáról, megszûnésérõl, továbbá helyreállításáról a hitelesítõ a Testületet 8 napon belül értesíti. (4) A hitelesítõ szervezet a hitelesítési tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel. A hitelesítõ szervezet köteles a hitelesítési tevékenységével okozott károk fedezetére a hitelesítõi tevékenysége teljes tartama alatt e rendelet szerint biztosítékot fenntartani. 5

6 Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba. (2) A május 1-jén lép hatályba. (3) A 15. (1) bekezdése április 30-án lép hatályba. (4) A 15. (2) bekezdése január 31-én lép hatályba. 13. A 10. (3) bekezdését az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló 183/2005. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 4. -a alapján engedéllyel rendelkezõ hitelesítõ szervezet és a Korm. rendelet e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 17. (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szereplõ hitelesítõ szervezet esetében május 1-tõl kell alkalmazni (1) (2) 16. Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és tonnakilométer adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 1. melléklet a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez A hitelesítõi akkreditáció szakterületei A B 1 Szakterület neve és száma Akkreditálási alkalmazási kör 2 Energetika 1a/1b Tüzelõanyagok olyan létesítményekben történõ elégetése, amelyekben csak a 601/2012/EU rendeletben meghatározott, kereskedelemben forgalmazott szabványos tüzelõanyagokat használnak, vagy amelyekben földgázt használnak az A vagy B kategóriájú létesítményekben. 3 Tüzelõanyagok létesítményekben történõ elégetése, korlátozások nélkül 4 Ásványolaj finomítása Ásványolaj finomítása 2 5 Koksz, fémek elõállítása - Koksz elõállítása 3/4/5 - Fémérc (beleértve a szulfidércet is) pörkölése vagy szinterelése, ideértve a pelletezést is - Nyersvas vagy acél gyártása (elsõdleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 6 - Vasfémek elõállítása és feldolgozása (beleértve a 6

7 vasötvözeteket is) - Másodlagos alumínium elõállítása - Vasfémek elõállítása és feldolgozása, beleértve a vasötvözetek elõállítását is 7 Elsõdleges alumínium elõállítása (CO 2 - és PFC-kibocsátás) 8 Cement, üveg, kerámia - Cement-klinker elõállítása stb. gyártása - Mész elõállítása, valamint dolomit és magnezit kalcinálása 6 - Üveg gyártása, beleértve az üvegszálgyártást is - Kerámiatermékek égetéses elõállítása - Ásványi gyapot szigetelõanyag elõállítása - Gipszszárítás vagy kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermékek elõállítása 9 Papírgyártás - Faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok gyártása 7 - Papír vagy karton gyártása 10 Vegyipari tevékenységek - Ipari korom elõállítása 8/9 - Ammónia elõállítása - Ömlesztett szerves vegyszerek elõállítása krakkolással, reformálással, részleges vagy teljes oxidálással vagy hasonló eljárásokkal - Hidrogén (H 2 ) és szintetikus gáz elõállítása reformálással vagy részleges oxidálással - Nátrium-karbonát (Na 2 CO 3 ) és nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO 3 ) elõállítása 11 - Salétromsav elõállítása (CO 2 - és N 2 O-kibocsátás) 12 CO 2 elkülönítés és szállítás CO 2 geológiai tárolás Légiközlekedés melléklet a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez - Adipinsav elõállítása (CO 2 - és N 2 O-kibocsátás) - Glioxál és glioxilsav elõállítása (CO 2 - és N 2 O-kibocsátás) - Kaprolaktám elõállítása - Üvegházhatású gázoknak szállítás és a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen történõ geológiai tárolás céljából való elkülönítése olyan létesítményekben, amelyekre a 2003/87/EK irányelv kiterjed - Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen történõ geológiai tárolás céljából való csõvezetékek révén történõ szállítása Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen történõ geológiai tárolása Légiközlekedési tevékenységek (kibocsátás és tonnakilométeradatok) Az EU ETS hitelesítõ szakértõre vonatkozó szakmai követelmények 7

8 I. Általános követelmények I.1 Az EU ETS hitelesítõ szakértõnek energetikai vagy analitikai, vagy az érintett létesítmény által végzett tevékenységhez kapcsolódó ipari eljárástechnológiai vagy légiközlekedési területen szaktudással kell rendelkeznie és meg kell felelnie a 600/2012/EU bizottsági rendelet 37. cikkében foglalt követelményeknek. A megfelelõ szaktudást a II.1.1, II.1.2, II.1.3 vagy II.1.4 pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettség egyikével és a III.1 pont szerinti kapcsolódó szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni. I.2 Az EU ETS vezetõ hitelesítõ szakértõnek az I.1 pontban megjelölteken túl minõségbiztosítási vagy kockázatkezelési vagy audit szaktudással is kell rendelkeznie. A szaktudást a II.2.1, II.2.2, illetve a II.2.3 pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettség egyikével vagy a III.2 pont szerinti szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni. I.3 Az az EU ETS hitelesítõ szakértõ, aki csak a II.1.3 b) pont szerinti ipari eljárástechnológiai végzettséggel rendelkezik, csak a képesítésének megfelelõ kibocsátásokra irányuló hitelesítési tevékenységben vehet részt. II. Szakirányú felsõfokú végzettség II.1 Kötelezõ felsõfokú végzettség EU ETS hitelesítõ szakértõ esetén: II.1.1 Energetika területén: aa) energetikai mérnök vagy szakmérnök; ab) hõerõgépész-mérnök vagy szakmérnök. II.1.2 Analitika területén: ba) vegyész; bb) vegyészmérnök; bc) mûszeres analitikai mérnök. II.1.3 Ipari eljárástechnológia területen: a) az Ükt. 1. számú mellékletében szereplõ valamennyi tevékenységre nézve: aa) vegyészmérnök vagy szakmérnök (mérnök és üzemmérnök); ab) vegyipari gépészmérnök vagy szakmérnök (mérnök és üzemmérnök); ac) vegyész; ad) anyagmérnök vagy szakmérnök; ae) környezetmérnök és -szakmérnök, környezetvédelmi mérnök és -szakmérnök levegõtisztaság-védelmi szakterületen; b) az Ükt. 1. számú mellékletében szereplõ egyes tevékenységekre nézve: ba) ásványolaj-feldolgozás: olaj- és gázipari mérnök; bb) kokszolás: kohómérnök; bc) fémércek pörkölése és zsugorítása: kohómérnök; bd) vas- és acéltermelés: kohómérnök; be) ásványanyag-ipar: kohómérnök. II.1.4 Légiközlekedési területen a) közlekedésmérnök, légiközlekedési szakirány; b) gépészmérnök, légiközlekedési szakterületen; c) energetikai mérnök; d) PPL(A) (Private Pilot License) magánpilóta; e) CPL (Commercial Pilot License) kereskedelmi pilóta. 8

9 II.2 Kötelezõ felsõfokú végzettség vezetõ hitelesítõ szakértõ esetén: II.2.1 Minõségbiztosítási területen: a) minõségbiztosítási mérnök; b) mûszaki menedzser minõségbiztosítás szakterületen; c) gazdaságmérnök, ideértve a mérnök-közgazdász másoddiplomát is. II.2.2 Kockázatkezelési területen: a) aktuárius (biztosítási matematikus); b) közgazdász, pénzügyi szakirány. II.2.3 Audit területen: a) könyvvizsgáló; b) közgazdász, számviteli szakirány; c) közgazdász, pénzügyi szakirány. III. Szakmai gyakorlat III.1 A 6. (1) bekezdés szerinti megfelelõ szakmai gyakorlatnak minõsül a II.1.1, II.1.2 és II.1.3 pont szerinti iparági technológiai szakterületen vagy légiközlekedési szakterületen eltöltött, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá az ezen szakterületekkel kapcsolatos legalább ötéves tudományos és oktatói tevékenység. III.2 Az EU ETS vezetõ hitelesítõ igazolhatja az I.2 pont szerinti szaktudását minõségbiztosítási, kockázatkezelési vagy audit szakterületen eltöltött, legalább ötéves szakmai gyakorlattal is. 9

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására,

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására, 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 1 A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 Források: 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

II. A BIZALMI VAGYONKEZELŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK

II. A BIZALMI VAGYONKEZELŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK BIZALMI VAGYONKEZELŐ VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Polgári Törvénykönyvről szóló, 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) új

Részletesebben

T/ 13081. számú. törvényjavaslat. az egyes fizetési szolgáltatókról

T/ 13081. számú. törvényjavaslat. az egyes fizetési szolgáltatókról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13081. számú törvényjavaslat az egyes fizetési szolgáltatókról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET ALAPSZABÁLY 10. kiadás Hatályos: 2008. november 7. Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ rendelkezések 3/34 I. A Nemzeti Akkreditáló Testület jogállása, feladatai 3/34 II. A NAT tagjai,

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya...

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenységek...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 17234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 99. szám A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról*

2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról* 46158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 191. szám II. Törvények 2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról* A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1 Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

I. A jogosultság megállapításának szabályai

I. A jogosultság megállapításának szabályai 4 I. A jogosultság megállapításának szabályai I.1 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

Részletesebben

A Kormány.../2006. (...) Korm. r e n d e l e t e a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben