295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet. b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet. b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére"

Átírás

1 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végzõ szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról (2012. október 20-tól hatályos szöveg A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló évi LXXVIII. törvény 28. (1) bekezdése b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 14. tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a Kormány a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerérõl szóló törvény (a továbbiakban: Ükt.) és a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 600/2012/EU bizottsági rendelet) szerinti hitelesítõ szervezeteknek a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NAT tv.) és 600/2012/EU bizottsági rendelet szerinti akkreditálására és a hitelesítõ szervezetek nyilvántartására, továbbá b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére akkreditált hitelesítõ szervezetekre terjed ki. 2. A hitelesítõ szervezetek akkreditálását a NAT tv., a 600/2012/EU bizottsági rendelet és e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell elvégezni. 3. E rendelet alkalmazásában: 1. hitelesítõ szervezet: a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület) által akkreditált jogi személy vagy szervezet; 2. EU ETS hitelesítõ szakértõ: a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom; 3. EU ETS vezetõ hitelesítõ szakértõ: a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk 21. pontjában meghatározott fogalom; 4. más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet: EGT-államban akkreditálási igazolást szerzett hitelesítõ szervezet; 2. A hitelesítõ szervezetek akkreditálásának feltételei 4. Hitelesítési tevékenység folytatására azt a jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot vagy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét (a továbbiakban együtt: szervezet) lehet akkreditálni, amely a kérelem benyújtása idején megfelel a NAT tv. 18. (2a) bekezdésében meghatározott feltételeknek, valamint

2 a) az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, továbbá b) rendelkezik a 10. szerinti biztosítékkal. 3. Akkreditálás iránti kérelem 5. (1) Az akkreditálás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmezõ hatályos létesítõ okiratát vagy annak hiteles másolatát, b) a 10. (2) bekezdésben meghatározott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi intézmény által kiadott igazolást vagy a biztosítási szerzõdés másolatát, c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ - munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében - a 600/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelõ EU ETS hitelesítõ szakértõket és köztük legalább egy EU ETS vezetõ hitelesítõt foglalkoztat, d) a foglalkoztatott EU ETS hitelesítõ szakértõ és vezetõ EU ETS hitelesítõ nevét, levelezési címét, születési idejét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, e) a foglalkoztatott EU ETS hitelesítõ szakértõ és EU ESTS vezetõ hitelesítõ szakképesítését biztosító oktatási intézmény (egyetem, fõiskola, kar, szak) megjelölését, diplomájának (oklevelének) számát és keltét, szakképzettségét, foglalkozását, beosztását, f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetése igazolásának másolatát, g) az alkalmazott hitelesítési eljárások, valamint a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos független felülvizsgálati, felelõsségi, adatkezelési, képzési, összeférhetetlenségi és minõségirányítási rendet meghatározó belsõ szabályzatot, h) a vezetõ tisztségviselõk, a munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott EU ETS hitelesítõ szakértõk, EU ETS vezetõ hitelesítõ szakértõk 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, i) a kérelmezõ 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, j) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintát, illetve annak hiteles másolatát. (2) Az akkreditálás iránti kérelemben meg kell határozni, hogy a hitelesítõ szervezet mely szakterület vagy szakterületek tekintetében kíván hitelesítési tevékenységet végezni. A szakterületek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. (3) Amennyiben a hitelesítõ szervezet több szakterület vonatkozásában kíván hitelesítési tevékenységet végezni, az akkreditálás során be kell mutatnia, hogy minden gyakorolni kívánt szakterület vonatkozásában legalább két EU ETS hitelesítõ szakértõvel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. 4. Hitelesítõ szervezetek akkreditálása 6. (1) A Testület minden egyes a NAT tv. és a 600/2012/EU bizottsági rendelet szerinti értékeléshez külön értékelõ csoportot jelöl ki. Az értékelõ csoport egy vezetõ minõsítõbõl és - szükség szerint - a NAT tv. szerinti minõsítõkbõl, valamint szakértõkbõl áll, akik megfelelnek a 600/2012/EU bizottsági rendelet 56. cikkében, 57. cikk (2) bekezdésében és cikkében foglalt követelményeknek. (2) Az akkreditált státusz odaítélésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésekor a Testület a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. mellékletében foglalt tartalommal akkreditálási okiratot 2

3 bocsát ki, a hitelesítõ szervezetet bejegyzi az akkreditált hitelesítõi szervezetek nyilvántartásába és a hitelesítõ szervezet számára nyilvántartási számot állapít meg. (3) Az akkreditált hitelesítõ szervezet a státusz fennállása alatt bármikor kérelmezheti az akkreditált státusz területének bõvítését, szûkítését, az akkreditált státusz részleges vagy teljes felfüggesztését, részleges vagy teljes visszavonását. Az akkreditált státusz területének szûkítésére vonatkozó kérelmet - ha az Európai Unió jogi aktusa vagy törvény másként nem rendelkezik - a Testület nem utasíthatja el. (4) Az akkreditált hitelesítõ szervezet a státusz fennállása negyedik évében kérelmezheti az akkreditált státusz megújítását. A kérelem elbírálására a 600/2012/EU bizottsági rendelet, a NAT tv. és e rendelet szabályait kell alkalmazni. (5) A (3) bekezdés szerinti felfüggesztés megszüntetése feltételeinek fennállásáról és az akkreditált státusz fenntartásáról a Testület rendkívüli felügyeleti eljárásban dönt. (6) Amennyiben a hitelesítõ szervezet akkreditálását a Testület a NAT tv. 23. a)-b) alapján vonja vissza, a hitelesítõ szervezet a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem akkreditálható. 5. Az EU ETS hitelesítõ szakértõvel szembeni személyi követelmények 7. (1) EU ETS hitelesítõ szakértõ az a természetes személy lehet, aki rendelkezik a 2. mellékletben megjelölt szakirányú felsõfokú végzettséggel, illetve képesítéssel (a továbbiakban együttesen: végzettség) és legalább ötéves szakmai gyakorlattal, valamint megfelel a 2. mellékletben meghatározott szakmai követelményeknek. (2) Az EU ETS hitelesítõ szakértõ, az akkreditált hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja és könyvvizsgálója nem tarthat fenn összeférhetetlen üzleti kapcsolatot a) a hitelesítési tevékenységével érintett üzemeltetõvel, légi jármû üzembentartóval, b) más hitelesítõ szervezettel, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezettel vagy c) kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezettel. (3) Az EU ETS hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja és könyvvizsgálója nem lehet a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõ vagy légi jármû üzembentartó vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy közeli hozzátartozója. (4) Az EU ETS hitelesítõ szakértõ egyidejûleg csak egyetlen hitelesítõ szervezettel létesíthet munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt. (5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget annak felmerülésétõl számított 25 napon belül be kell jelenteni a Testületnek, és a felmerüléstõl számított 45 napon belül meg kell szüntetni és a megszüntetésrõl a Testületet egyidejûleg tájékoztatni kell. (6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha a) a hitelesítõ szervezet, az EU ETS hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok közeli hozzátartozója részesedéssel rendelkezik a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõben vagy légi jármû üzembentartóban, b) az üzemeltetõ vagy a légi jármû üzemben tartó részesedéssel rendelkezik a részére hitelesítési tevékenységet végzõ akkreditált hitelesítõ szervezetben, c) a hitelesítõ szervezetben és az üzemeltetõben vagy a légi jármû üzembentartóban ugyanaz a személy részesedéssel rendelkezik, 3

4 d) a hitelesítõ szervezet, az EU ETS hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok közeli hozzátartozója és a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõ vagy légi jármû üzembentartó és azok vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója között a hitelesítési tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony áll fenn. (7) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha a) a hitelesítõ szervezet, annak vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, vagy az EU ETS hitelesítõ szakértõ részesedéssel rendelkezik más hitelesítõ szervezetben, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetben vagy kibocsátási egység kereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezetben, b) a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy az EU ETS hitelesítõ szakértõ más hitelesítõ szervezet, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet vagy kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, c) a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy az EU ETS hitelesítõ szakértõ és a más hitelesítõ szervezet, nyilvántartásba vett más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet vagy kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezet és azok vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója között a hitelesítési tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony áll fenn. (8) Hitelesítõ szervezet hitelesítési tevékenységet legalább két, a hitelesítõ szakterületére vonatkozó szaktudással rendelkezõ, a hitelesítõvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló EU ETS hitelesítõ szakértõ útján végezhet. 6. A más tagállamban akkreditált hitelesítõ akkreditált státuszának elismerése és nyilvántartása 8. (1) Más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet Magyarországon hitelesítési tevékenységet kizárólag akkor folytathat, ha e szándékát bejelentette a Testületnek, szerepel a más tagállamban akkreditált hitelesítõk nyilvántartásában és a Testület a 600/2012/EU bizottsági rendelet 66. cikke és a NAT tv. 24. (1a) bekezdése szerint elismeri akkreditált státuszát. (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a következõket tartalmazza: a) más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet levelezési címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levelezési címe, b) a társasági jogi formájától függõen a szervezet valamely nyilvános közjogi nyilvántartási folyamatának megnevezése és azonosítója, c) az eredeti akkreditálási igazolás másolata, annak magyar vagy angol nyelvû fordítása, a kiállító hatóság neve, címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, és d) a 10. (2) bekezdésben meghatározott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló pénzintézeti igazolás vagy a biztosítási szerzõdés másolata, illetve a (4) bekezdésben meghatározott esetekben igazolás a felelõsségbiztosításról vagy biztosítékról, továbbá az igazolások magyar fordítása. (3) Nem kell a 10. szerint biztosítékot képeznie annak a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetnek, aki a Magyarország területén végzett hitelesítési tevékenységre is kiterjedõ hatályú felelõsségbiztosítással vagy egyéb megfelelõ biztosítékkal rendelkezik. 9. (1) A 8. szerinti bejelentést követõ 30 napon belül a Testület a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetet nyilvántartásba veszi. 4

5 (2) A más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetek nyilvántartása a következõ adatokat tartalmazza: a) a hitelesítõ szervezet azonosító adatai (név, székhely, saját államában a társasági formától függõ regisztrációs szám, telefonszám, elektronikus levelezési cím), b) a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet nyilvántartási száma, c) a hitelesítési tevékenységre irányuló jogosultságot megállapító dokumentum száma vagy a hitelesítõ szervezet azonosítója, d) a hitelesítési tevékenységre irányuló jogosultság szakterülete, e) a tevékenység megtiltására vonatkozó bejegyzések. (3) A Testület a más tagállamban akkreditált hitelesítõt törli a nyilvántartásból, ha a) a Testület vagy az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerérõl szóló törvényben kijelölt hatóság megállapítja, hogy a hitelesítõ szervezet a vonatkozó jogszabályokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsértette, b) a hitelesítõ szervezet a bejelentés során valótlan információt szolgáltatott, c) a hitelesítõ szervezetet akkreditáló tagállam a Testületet értesíti, vagy más módon a Testület tudomására jut, hogy a hitelesítõ szervezet akkreditált státuszát visszavonták. (4) A Testület a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezet magyarországi hitelesítési jogosultságát felfüggeszti a) ha a pénzügyi biztosítékot felhasználták, korlátozták vagy az megszûnt, annak 10. (2) bekezdés szerinti összegben történõ helyreállításáig, b) ha a hitelesítõ szervezetet akkreditáló tagállam a Testületet értesíti, vagy más módon a Testület tudomására jut, hogy a hitelesítõ akkreditálását felfüggesztették, e felfüggesztés helyreállításáig, c) a 7. (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése esetén az összeférhetetlenség megszüntetéséig. (5) Amennyiben a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetet a (3) bekezdés a) vagy b) pontja alapján törölték, a törlést követõen két évig nem jegyezhetõ be sem az akkreditált hitelesítõ szervezetek, sem a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetek nyilvántartásába. (6) A (3) bekezdés szerinti intézkedésekkel kapcsolatban a Testület haladéktalanul megteszi a 600/2012/EU bizottsági rendelet 71. cikkében foglalt intézkedéseket és értesíti a környezetvédelmi hatóságot. 7. Biztosíték 10. (1) A biztosíték formája pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia, vagy biztosítóval kötött felelõsségbiztosítás lehet. (2) Az (1) bekezdés szerinti biztosíték összege legalább tizenöt millió forint. (3) Az (1) bekezdés szerinti biztosíték felhasználása, korlátozása, megszûnése esetén azt 45 napon belül a (2) bekezdésnek megfelelõ szintre helyre kell állítani. A biztosíték felhasználásáról, korlátozásáról, megszûnésérõl, továbbá helyreállításáról a hitelesítõ a Testületet 8 napon belül értesíti. (4) A hitelesítõ szervezet a hitelesítési tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel. A hitelesítõ szervezet köteles a hitelesítési tevékenységével okozott károk fedezetére a hitelesítõi tevékenysége teljes tartama alatt e rendelet szerint biztosítékot fenntartani. 5

6 Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba. (2) A május 1-jén lép hatályba. (3) A 15. (1) bekezdése április 30-án lép hatályba. (4) A 15. (2) bekezdése január 31-én lép hatályba. 13. A 10. (3) bekezdését az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló 183/2005. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 4. -a alapján engedéllyel rendelkezõ hitelesítõ szervezet és a Korm. rendelet e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 17. (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szereplõ hitelesítõ szervezet esetében május 1-tõl kell alkalmazni (1) (2) 16. Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és tonnakilométer adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 1. melléklet a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez A hitelesítõi akkreditáció szakterületei A B 1 Szakterület neve és száma Akkreditálási alkalmazási kör 2 Energetika 1a/1b Tüzelõanyagok olyan létesítményekben történõ elégetése, amelyekben csak a 601/2012/EU rendeletben meghatározott, kereskedelemben forgalmazott szabványos tüzelõanyagokat használnak, vagy amelyekben földgázt használnak az A vagy B kategóriájú létesítményekben. 3 Tüzelõanyagok létesítményekben történõ elégetése, korlátozások nélkül 4 Ásványolaj finomítása Ásványolaj finomítása 2 5 Koksz, fémek elõállítása - Koksz elõállítása 3/4/5 - Fémérc (beleértve a szulfidércet is) pörkölése vagy szinterelése, ideértve a pelletezést is - Nyersvas vagy acél gyártása (elsõdleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 6 - Vasfémek elõállítása és feldolgozása (beleértve a 6

7 vasötvözeteket is) - Másodlagos alumínium elõállítása - Vasfémek elõállítása és feldolgozása, beleértve a vasötvözetek elõállítását is 7 Elsõdleges alumínium elõállítása (CO 2 - és PFC-kibocsátás) 8 Cement, üveg, kerámia - Cement-klinker elõállítása stb. gyártása - Mész elõállítása, valamint dolomit és magnezit kalcinálása 6 - Üveg gyártása, beleértve az üvegszálgyártást is - Kerámiatermékek égetéses elõállítása - Ásványi gyapot szigetelõanyag elõállítása - Gipszszárítás vagy kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermékek elõállítása 9 Papírgyártás - Faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok gyártása 7 - Papír vagy karton gyártása 10 Vegyipari tevékenységek - Ipari korom elõállítása 8/9 - Ammónia elõállítása - Ömlesztett szerves vegyszerek elõállítása krakkolással, reformálással, részleges vagy teljes oxidálással vagy hasonló eljárásokkal - Hidrogén (H 2 ) és szintetikus gáz elõállítása reformálással vagy részleges oxidálással - Nátrium-karbonát (Na 2 CO 3 ) és nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO 3 ) elõállítása 11 - Salétromsav elõállítása (CO 2 - és N 2 O-kibocsátás) 12 CO 2 elkülönítés és szállítás CO 2 geológiai tárolás Légiközlekedés melléklet a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez - Adipinsav elõállítása (CO 2 - és N 2 O-kibocsátás) - Glioxál és glioxilsav elõállítása (CO 2 - és N 2 O-kibocsátás) - Kaprolaktám elõállítása - Üvegházhatású gázoknak szállítás és a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen történõ geológiai tárolás céljából való elkülönítése olyan létesítményekben, amelyekre a 2003/87/EK irányelv kiterjed - Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen történõ geológiai tárolás céljából való csõvezetékek révén történõ szállítása Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen történõ geológiai tárolása Légiközlekedési tevékenységek (kibocsátás és tonnakilométeradatok) Az EU ETS hitelesítõ szakértõre vonatkozó szakmai követelmények 7

8 I. Általános követelmények I.1 Az EU ETS hitelesítõ szakértõnek energetikai vagy analitikai, vagy az érintett létesítmény által végzett tevékenységhez kapcsolódó ipari eljárástechnológiai vagy légiközlekedési területen szaktudással kell rendelkeznie és meg kell felelnie a 600/2012/EU bizottsági rendelet 37. cikkében foglalt követelményeknek. A megfelelõ szaktudást a II.1.1, II.1.2, II.1.3 vagy II.1.4 pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettség egyikével és a III.1 pont szerinti kapcsolódó szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni. I.2 Az EU ETS vezetõ hitelesítõ szakértõnek az I.1 pontban megjelölteken túl minõségbiztosítási vagy kockázatkezelési vagy audit szaktudással is kell rendelkeznie. A szaktudást a II.2.1, II.2.2, illetve a II.2.3 pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettség egyikével vagy a III.2 pont szerinti szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni. I.3 Az az EU ETS hitelesítõ szakértõ, aki csak a II.1.3 b) pont szerinti ipari eljárástechnológiai végzettséggel rendelkezik, csak a képesítésének megfelelõ kibocsátásokra irányuló hitelesítési tevékenységben vehet részt. II. Szakirányú felsõfokú végzettség II.1 Kötelezõ felsõfokú végzettség EU ETS hitelesítõ szakértõ esetén: II.1.1 Energetika területén: aa) energetikai mérnök vagy szakmérnök; ab) hõerõgépész-mérnök vagy szakmérnök. II.1.2 Analitika területén: ba) vegyész; bb) vegyészmérnök; bc) mûszeres analitikai mérnök. II.1.3 Ipari eljárástechnológia területen: a) az Ükt. 1. számú mellékletében szereplõ valamennyi tevékenységre nézve: aa) vegyészmérnök vagy szakmérnök (mérnök és üzemmérnök); ab) vegyipari gépészmérnök vagy szakmérnök (mérnök és üzemmérnök); ac) vegyész; ad) anyagmérnök vagy szakmérnök; ae) környezetmérnök és -szakmérnök, környezetvédelmi mérnök és -szakmérnök levegõtisztaság-védelmi szakterületen; b) az Ükt. 1. számú mellékletében szereplõ egyes tevékenységekre nézve: ba) ásványolaj-feldolgozás: olaj- és gázipari mérnök; bb) kokszolás: kohómérnök; bc) fémércek pörkölése és zsugorítása: kohómérnök; bd) vas- és acéltermelés: kohómérnök; be) ásványanyag-ipar: kohómérnök. II.1.4 Légiközlekedési területen a) közlekedésmérnök, légiközlekedési szakirány; b) gépészmérnök, légiközlekedési szakterületen; c) energetikai mérnök; d) PPL(A) (Private Pilot License) magánpilóta; e) CPL (Commercial Pilot License) kereskedelmi pilóta. 8

9 II.2 Kötelezõ felsõfokú végzettség vezetõ hitelesítõ szakértõ esetén: II.2.1 Minõségbiztosítási területen: a) minõségbiztosítási mérnök; b) mûszaki menedzser minõségbiztosítás szakterületen; c) gazdaságmérnök, ideértve a mérnök-közgazdász másoddiplomát is. II.2.2 Kockázatkezelési területen: a) aktuárius (biztosítási matematikus); b) közgazdász, pénzügyi szakirány. II.2.3 Audit területen: a) könyvvizsgáló; b) közgazdász, számviteli szakirány; c) közgazdász, pénzügyi szakirány. III. Szakmai gyakorlat III.1 A 6. (1) bekezdés szerinti megfelelõ szakmai gyakorlatnak minõsül a II.1.1, II.1.2 és II.1.3 pont szerinti iparági technológiai szakterületen vagy légiközlekedési szakterületen eltöltött, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá az ezen szakterületekkel kapcsolatos legalább ötéves tudományos és oktatói tevékenység. III.2 Az EU ETS vezetõ hitelesítõ igazolhatja az I.2 pont szerinti szaktudását minõségbiztosítási, kockázatkezelési vagy audit szakterületen eltöltött, legalább ötéves szakmai gyakorlattal is. 9

183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről

183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

1 / :49

1 / :49 1 / 5 2016.01.04. 11:49 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról 2016.01.01 1 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény 2016. évi... törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 1/2009. (II.10.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 1/2009. (II.10.) KvVM rendelete A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 1/2009. (II.10.) KvVM rendelete A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM rendelete az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok? Ki lehet energetikai auditor? Ki lehet energetikai szakreferens? Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? A regisztrációs

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 18. (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

II. A BIZALMI VAGYONKEZELŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK

II. A BIZALMI VAGYONKEZELŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK BIZALMI VAGYONKEZELŐ VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Polgári Törvénykönyvről szóló, 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) új

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

2003. évi XI. törvény

2003. évi XI. törvény 2003. évi XI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról 1. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügytv.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az ügyvéd

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

2005. évi LXXVIII. törvény

2005. évi LXXVIII. törvény 2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról (2012. október. 18-tól hatályos szöveg) Az Országgyûlés annak érdekében, hogy biztosítsa

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2005. évi XV. törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről. A törvény célja. A törvény hatálya.

2005. évi XV. törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről. A törvény célja. A törvény hatálya. 2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről A törvény célja 1. A törvény célja, hogy az Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerében, valamint más,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

III. AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

III. AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE I. AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK Árutőzsdei szolgáltató rendszeres gazdasági tevékenység keretében a Bszt. 9. (1) bekezdése

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELI, ILLETVE SZAKTERÜLET KITERJESZTÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8 Érkezett : 2016 M Á 1 2 3. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben