E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881."

Átírás

1 A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á

2 Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben bevégzett tananyag. 3. Adatok a tanoda történetéhez: I. Jeentés a efoyt évrő... I I 2. Vaás-erköcs, oktatás és fegyeem 13 3 A tanári testüet irodami, közmüveődési s másnemü nyivános müködése Jótékonysági rovat S Tanszergyüjtemények szaporítása Fesőbb nevezetesb rendeetek és tudósítások tárg ya 7. Jeentés az önképzőkörrő K.özemények a vegytani aboratóriumbó g. Érettségi vizsgáat..... '\ 13 q A tanári kar és müködésének kimutatása IV. A jövö tanév kezdetérő..... V. Az ifjuság érdemsorozata az 1880/ 81: tanév végén VI. Statisztikai tábázatok..... VII. Ipariskoa : VIi. A sopronyi vasárnapi kereskedemi iskoa

3 u Az 1880/81. tanévben bevégzett tananyag. I. osztáy. Tan Magyar nyev. A nyevnek mondattanra fektetett aaktana. könyv: Ihász nyevtana és Bodnár ovasókönyve. 1-Ieti óra 5 Német nyev. A rendes aakok tana mondattani aapon ehetőeg párhuzamosan a magyar nyevve. Tankönyv: Schwicker.,nyevtana, Fesmann I. ovasó könyve. Heti óra 4 Födrajz. A térkép ovasása, eemzése és a tábán készitett e ő rajzok aapjin a magyar kiráyság és a födközi tengert környező országok hydro-, oro- és topographiája. Tankönyv: Hunfavy I. Heti óra 2. Történeem. Hunok és magyarok eredete. A vezérek kora. A kereszténység terjedése Magyarországban. Szent István és utódai. A keresztes hadak. Az arany bua. Tankönyv: Horváth tf. I. r ész. I-Ie ti óra 2. Mennyiségtan. A mérés és a mérték ek, t örvényes mértékrendszerünk, a közönséges t örtek, a tizedes törtek, a négy aapmüveet nevezett számokka és az idő számoás. Tankönyv: Dr. Császár Károy, I. Heti óra 4 Mértan és mártani rajz. A sík mértani ábrák szemétetése. A sikidomok k erüetének és t erüetének kiszámítása. Egyszerü síkrnértaní díszítmények szabadkézze vaó rajzoása.. Tankönyv: Geometriai aaktan, I. r ész, Dr. Császár Károytó. Heti óra 4 Természetrajz. ' Az emősök rendjeinek és a növények összenőttszirmú, sziromtaan, vaamint egyszíkü osztáyú főbb k épvi se ői szeméeti módon, küönös tekintette a haszonra vagy kárra.. Tankönyv : Pokorny áattan, növénytan. Heti óra 3 II. osztáy. Magyar nyev. getan, határozók tana, szóképzés r észetesen; mondattanbó küönösen a függő mondatok, subordinatio, coordinatio, többszörösen összetett mondat - körmondat, mondatrövidités - r észben mondatkötés. Az eső osztáy anyagának ismétése. Tankönyv : Ihász nyevtana, Bodnár -Iványi ovasókönyve II. Heti óra 5 )

4 4 Német nyev. Párhuzamosan a magyar anyagga az igeragozás, határozó és szóképzés tana. Függő mondatok, coordinatio, subordinatio. Az eső osztáy anyagának ismétése. Tankönyv : Schwicker nyevtana, Fesmann II. ovasókönyve. Heti óra 3 Francia nyev. IV! ondattani aapon az aaktan eemei: az áítmány ige, a jeentő mód egyszer ű és összetett idői, a fötétees mód jeene és mutja. Körüírt hajtogatás. Igeragozási kivéte'ek. Birtokos, mutató, kérdő névmások. Számnevee Tankönyv : Hofer-Mager, a francia nyp-v módszeres tankönyve I. rész. Heti óra 3 Födrajz. Az örökös vagy osztrák tartományok s európai országok (a födközi tenger medencéje körü fekvők kivéteéve) föd- és terményrajzi viszonyai, akói, nemzetisége, müvetsége, ipara és kereskedeme. Térkép-vázatok készítése. A meteoroogia és kimatoogia egeemibb részei küönös tekintette hazánkra. Heti óra 2. Történeem. IV. Béátó. A vegyes házbei kiráyok korszaka. I-Iunyadiak kora. J agebók és a nemzeti süyedés kora, a mohácsi vészig. Az e ső osztáyban tanutakhó a vérszerződés, honfog aás és Szent István intézményeinek ismétése. Tankönyv: Horváth M. 1\1:agyarország története, I. r ész. 1-Ieti óra 2. Mennyiségtan. A számoási eőnyök és rövidítések, a kettős tétenek akamazása a mértani arányok s arányatokra, az egyszerü hármasszabáy. Tankönyv: Dr. Császár K.ároy, IL }Jeti óra 3 Mértan és mértani rajz. Az egyes vonaak és sikok a térben. A mértani testek szemétetése, összehasonítása aak és nagyságra nézve. A mértani testek feüetének és köbtartamának kiszámítása. Sik ábrák és t estek szabadkézze vaó távati rajzoása sodrony és faminták után. Tankönyv : Geometriai aaktan, I. rész, Dr. Császár Károytó, Heti óra 2. Természetrajz. A madarak, hüők, csupasz hüők, rovarok, százábúak, pankányok, héjancok, férg-ek, puhányok, tüskebőrüek, törniő sök és ősáatok eg-fontosabb k é pviseő i. A növény-morphoogia és terminoogia szeméeti módon vaó begyakorása. Tankönyv: Pokorny-Dékány, áattan és növénytan. Heti óra 2. Szabadkézi rajz. Iskoai tábán készített rajzok után, szintúgy mint egyes többszinü minták után eemi díszítmények és kapcsoatban a sty fajok megmagyarázása. - Egyszerü dombormüvek utáni tanumányok Heti óra 2. III. osz tá y. Magyar nyev. Mondattan. Szóegyeztetés. Szóvonzat. Szórend. Mondatkötés. Aaktan ismétése. Tankönyv: Ihász nyevtana, Bodnár-Iványi ovaókönyve, III r ész- Heti óra 4 Német nyev. Az összetett mondatszerkezet. dőtan. Az aaktan és szóképzéstan kiegészítése az ovasmány aapján. Tankönyv: Deutsches Lesebuch von Fesmann, III. rész. Heti óra 3

5 5. Francia nyev. N ő nem és t öbbes szám k épzése fő- és tuajdonságnevekben. Kérdő és visszamutató névrnások. Artice partitif. Apposition. Főnév i jezök. Tuajdonságnév heyzet e. K. ö tő rnód. Oir-ra végződő igék hajitása. R endhagyó igék. Tankönyvek : Iofer médszeres nyevtan, I. II. r ész. Saamin-Leupin Francia ovasmányok. H eti óra 3 Födrajz. Ázsia és Afrika föd- és t erményrajzi visziszanyai; térkép aapján g raphikus m ódon. A mathe matikai födrajz eeme i. Tankönyv: Hunfavy III. H e ti óra 2. Történeem. A Habsburgház k or szaka. Tankönyv: Tankó J. VIagyarország t örténe te. Magyar ovasókönyv aapján : Perikes és kora. A peoponesusi háború. Görögorszig t ovábbi sor sa macedonia i F üöpig. H eti óra 2. Mennyiségtan. Az oasz praktika. A kettő s t éte akamazása. Az egyszerü há rmasszabá y. A határidő számoás. Az összetett hármasszabáy. Az arányos osztás. Az eegyítés szá moás. Tankönyv : Dr. Császár I(ároy, III. rész. Heti óra 3 Mértan és mértani rajz. A tömör mérta n néhány főbb e ve, a vetüet és vetítés fogama. 3, 4, 5 és 6 szög és a kör vetüe tei. Hasáb, g úa, henger, kúp és a gömb orth. vetüetei. A gömb k ör ök vetüetei. Barna fest ékke árnyékoás. Tankönyv nincs. H e ti óra 2. Természettan. A testek átaános és küön ös tuajdonságai. Hőtan. Fényta n. Deejesség és vianyosság. Tankönyv: P iskó- Saamin. - H e ti óra 4 Szabadkézi rajz. A tanár áta az iskoa i tábán k észített díszítmények systematicus m enetben; domború ciszítmények, színezett ro intaa apok tanumányozása. Heti óra 4 IV. osztáy. Magyar nyev. Az iráy sajátságai. Aakzatok. Szók ép ek. Verstan eemei, hangsúyos és id ő m ért éki rithmus, v ersábak, antik versszakok, a rim. Pogári ügyiratok Tankönyv: Bodnár Zs. iráytan és ovasók önyv. H eti <h-a 4 Német nyev. A n émet nyevtan r endszeres áttekintése. A sajátos n émet v er stan eemei. Synonimák, szóásmódok. Pogári ügyiratok Tankönyv: Deutsches L esebuch von F esmann, IV. rész. Heti óra J. Francia nyev. A szókötéstanbó: a j eentő-, kötő- é s fötétees rnór és idői, infinitif. Aaktan foytonos ismétése, kivát a főné v és t öbbese, a meéknév, nőnem e, többese, fokozás ; névrnások. Tankönyv : Oendorf-Saamin Francia nyevtan, 1 ' Saamin-Leupin Francia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Amerika, Ausztráia födrajza (természeti és ethnoóraphiai viszonyai) tekintette a föfödözések és gyarmatositások t örténet ére. Tankönyv: Hunfavy IV. H eti óra 2. *

6 G Történeem. Ó-kori t örténet á ttekintése. Róma t örténetének tüzetes tárgyaása Augusztus csaádjának urakodásáig. T anköny v : Ribári, viágtörténeem. H eti óra J. Mennyiségtan. A áncszab áy. A egfontosabb p énznemek megismertetése és átszámítása. É rtékpapírokra és vátókra vonatkozó számoási feadványok. A b e tűszámta n négy aapmüveete egész számokka. E s ő fokú egyenetek egy ismeretennel T ankönyv: Császár számtan III. r ész, és Mocnik-Kamarik, számtan és agebra. Heti ót a 3 Mértan és mértani rajz. Sz erkesz t ő síkmérta n. A mértani szerkesztések akamazása a gyak orati födmérésné és heyszínrajz. T a nkönyv : K.riessz Fer e nc. H eti óra 2. Természettan. A sziá rd, csepfoyós és égnemü teste$ nyugvása és mozgása. I.Zezgéstan és hang ta n. Tankönyv : Pisk ó-saamin. 1-Ieti óra 2. Vegytan. A k özée tben eőfo rdu ó anyagokbó kiinduva a z ee mek nek és fontosabb vegyeiknek ismertetése. K a p\csoatba n ezze a nevezetesebb ásványok és szikafajok. A vegymüveetek megismertetése. Tankönyv : B aó Mát yás, eemi vegytan. H eti óra J. Szabadkézi rajz. Díszítmé nyek mind eőr ajz o ás, mind cassicai stykisérete k után. A z emberi ar c és fej ará nyszámai megmagyarázása s a tanár e ő raj zo ása utáni k örvonaozása. I-Ieti óra 4 V. osztáy. Magyarnyev. Az iráy. Az írásművek szerkezete. A szerkezet t örvényei. A nyevbei e őad ás és formái. A eírás, ebeszéés és fajaik. Értek ezés. A evéaak. ']an k önyv : Bodnár, S zerkezetta n. Heti ór a 5 Német nyev. A n yevtani ismeret ek ébrentartása. Ovasmá nyok : i beun gen, Lied in P roza von U h and. C id von H erder. D ie K.raniche des Ibykus, von S chie r. Der Ring des P oykrates, von S chier. Paraben und R athse, von S chier. Heti óra 3 Francia nyev. A z egész aakta n r endszeres ismétése francia nyeven írt tankönyv aa pján. A fra ncia versta n ee mei (de a mesure des vers, de a césure, de a rime), ver ses ovasmányok a a pján. Óránkint egy negyed órai francia társagási gyakora tok. A ta nítás nye ve r észben francia. - Tankönyvek: Bonnea u, A brégé de a g ramroaire franaisc ; S aamin, Ovasók öny v ; Saamin-L eupin, F rancia ovasmá nyok. Heti óra 3 Födrajz. Európa áamainak födrajza, az osztrák-magyar monarchia kivéteéve. Tanköny: R equiny i. H eti óra 2. Történeem. A k ereszténység története A merika föfedezéséig (a kereszt énység er edete és terjedése Constantinusig). A népek nagy vándorása és az annak foytá n aakut új á a mok t örténete a magyar áa m aakuásáig. Az izam e redete és terjedése. A pápaság ura ma és a k er esztes hadjáratok. A k özépkori viszonyok b omása. T ankönyv : Ribár y. H eti óra 3

7 7 Mennyiségtan. A numerikus egész szám küönös tekintette a tízes számrendszerre. A tízes egész számma vaó müveetek. A szorosabban vett számtan eemei. I<.özönséges és tizedes t örtek. Arányok és ará nyatok; ezeknek küönböző feadványokra vaó akamazása. Hatványok és gyökök. Es ő és másod fokú egyenetek. Az egyenes vonaú sík idomok egybevágósága, hasonósága és terüetök kiszámítása. A k ö rrő szóó tan kivéve a sok szögek és a k ör között vaó vonatkozásokat. - Tankönyv: Thifocnik-K.amarik, Számtan, Mértan. H eti óra 5 _Mértan és mártani rajz. A körre vonatkozó feadatok A kúp metszete és magasabb rendű vonatok, azok akamazása a gépészet és építészetben. Tankönyv nincs. H eti óra 2. Természetrajz. A növenyek szövezet e és fejőd ése. A müszerek r endszerei. A természeti rendszer aapjá n a egfontosabb csaádok gazdaság i, ipari vag y orvosi képvi seőinek eemzése. Tankönyv: Criesch Simkovics, Növénytan. Heti óra 2. Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek. Tankönyv: Baó :rviátyás eemi vegytan. Heti óra 2. Szabadkézi rajz. Domború diszitményi tanumányok egyszerü árnyékoássa, vagy akamas szinezett minták, t ekintette a styusra, adott akaomma az emberi vagy áati aak is beevonatik a gyakoratba. Heti óra 4 VI. osztáy. Magyar nyev. Beszédek nyomán a szónokattan tüzetes tárgyaása. Tankönyv: Névy, Irásmüvek eméete. Ovasókönyv: Névy. - Heti óra 3 Német nyev. A mag yar oktatássa párhuzamosan a szónoki s szóbei eőadás. Ovasmányok: Zschokke: J on a tha n F rock; Herder: Ci d; Schier: Das Lied von der Gocke. I-Ieti óra 2. Francia nyev. A szókötéstan francia nyeven, Bonneau: Abrégé de a gramroaire franyais.' Szónoki ovasmá nyok. Péissier Principes de stye et de composition nyomán: a kifejtés eszközei, az ér vek, a közheyek, a,páthosz, a szerkesztés rendje, a bevezetés, kifejtés, befejezés. Óránkint egy negyed órai francia társagási gyakoratok. A tanítás nyeve nagy részben francia. Tankönyvek: Saamin, Ovasókönyv; Saamin-Leupin, Ovasmá nyok. H eti óra 3 Födrajz. Az osztrák-magyar monarchia tüzetes eírá a. Tankönyv : \1iháyfi. H et i ór a 2. Történeem. Ujkor II. J ózsef koráig. Tankönyv : Ribári viágtörténete, III. r ész. Heti óra 3. Mennyiségtan. A ogarithmusok. Kitevőeges egyenetek. E ső és másodfoku egyenetek határozott rendszere inek megodása. A ánctörtek Diophantikus egyenetek. A számtani és a mértani haadványok ; a kamatos kamatra vonatkozó aapfeadványok. A húr- és. érintő sokszögek

8 8 meghatározása szerkesztés és számítás á ta ; a k örmérés. Sík háromszögtan; keő bevezetés után a poyederek mérése, kivéve a szabáyos testeket. Tankönyv: Mocnik-KJamarik, Számtan, Mér tan! I-Ieti óra 5 Leiró mértan és mértani rajz. A vetítés módjai s akamazásuk a pont, vona és síkokra. Födézetek, gúa és hasáb egyszerű h eyzetekb en. Tankönyv : Kriessz F., eíró mértan. Heti óra J. Termésietrajz. Az á a tok szervezete és müszereinek rendszere. A egfontosabb csaádok gazdasági vagy orvosi képv i se őinek ee mzése és heyzete a rendszerben. Tankönyv : K riesch, á attan. 1-Ieti óra 2. Vegytan. A vegyüet ek törvényei, vegyszámtan, a parány, tömecs, egyenértékesség és vegyértékesség fogamai stb. Küönfée képete k ismertetése. Az eemek és fontosabb vegyeiknek b ehatóbb ismertetése foytonos tekintette a gyakorati akamazásukra. Tabkönyv : B ier bauer-lorscheid. I, r ész. Heti óra J. Szabadkézi rajz. Rajzoás domboru díszítmény minták utá n, határozott árnyékoássa ; az emberi fej reiefben; építészeti r észek (aapzat, párkányzat stb.). Heti óra 2. VII. osztáy. Magyar nyev. K öte mények ovasása és ee mzése aa pjá n, a három kötő i műfaj ismertetése. Tankönyv: Dr. Erődi B. k ötészettana. Ovasókönyv : Névy Lászó. 1-Ieti óra J. Német nyev. Hermann und Dorothea, von Goethe. Leier und Schwert, von Körner. Wihem Te, von Schier. Heti óra 2. Francia nyev. 1\Ioiere L' Avare-ja az e ső fövonás I. s II., a má sodik fövonás I. jeenetének kivéteéve egészen ; megfe e ő nyevi, irodami s dramaturg iai magyarázatokka (Gaicismusok). A tanítás nyeve francia. Heti óra 2. Födrajz. A föd feszinének megaakuása és vátozása; a vízrendszerne k müködése. A égburok viszonyai s az égaj. A XXIII természetrajzi vidék. TankönyY : Roth összehasonító födrajz. Heti óra 2. Történeem. A egujabb kor t örténe te. Az amerikai szabadságharc. A francia forradaom és Napoeon kora. Az ujabb forradamak; az ujabb áami aakuás. Tankönyv : Ribáry. Heti óra J. Mennyiségtan. A k apcsoástan. \ binorniais téte. V égteen sorok összehajóságának néhány i smer tető jee. A magasabb rendű számtani haadványok. Az áb rá számok. Fesőb b foku numerikus egyenetek végszerü és végszerüten g yökereinek meghat á rozása (regua fasi). Az eemi mértanba tartozó görbe feüetü testek. A gömháromszögtan. Szab áyos poyederee Tankönyv: Mocnik-KJamarik, Számtan, i\1rtan. eti óra 4 Természettan. Erőmütan, r ezgésta n, hang és fénytan. Tankönyv: Fehér-Ipoy. Heti óra 4

9 9 Leiró mártan és mártani rajz. A szabáyos, forgási és torz föüetek. Áthatási. és érintési feadatok. Bevezetés az árnyéktan ba. Tankönyv : { ries sz F. Heti óra z. Természetrajz. Rendszeres ásvány- és k őze ttan; geoogia eemei, kiönös tekintette a magyar birodaomra és a szomszéd t erüetekre. Tankönyv: Dr. Roth Samu : ásvány-, k őze ttan- és födtan. Heti óra 3 Vegytan. A nevezetese bb s.zerves vegyüete k beha.tóbb ismertetése foytonos tekintette a gyakorati akamazásukra. Tankönyv: Bierbauer--Lorscheid, vegytan II. r ész. Heti óra 2. Szabadkézi rajz.. Diszítményi rajzoás mindenfée styus utá n kütönös t ekintette a e hető egnagyobb k ivitei pontosságra. Az emberi test szabad pasticus részei: kezek és ábak. Heti óra 2. VIII. osztáy. Magyar nyev. A magyar irodaom ó, k özép, uj és egujabb kora. Tankönyv: Beőthy Zsot, irodaom tört énete és ovasókönyv. J-Ieti óra z. Német nyev. A német irodaom fejőd ésé n ek á ttekintése. Tank önyv.: Leitfaden der deutschen Literatugeschichte von St. Iványi. - Ovasmányok: Aus der Sammung wissenschafticher Vortdige, herausgegeben von Virchow und Hotzencorff, Beft 20. W esen und P reis der Arbeit, von Dr. E nge, Heft 21. D ie Sebstkosten d er A rbeit, von Dr. Enge, Heft 285. Die amahige E ntwickung des sinnichen U nterscheidungsvermögen der Menschheit, von Dr. Schmidt. Heti óra 2. Francia nyev. A nyevtan reneszeres ismétése Bonneau: Abrégé de a gramroaire franaise és ovasmányok aapján. A tanítás nyeve francia. Ovasmányok: Boieau: Art poétique Cha nt. r., 2., 3 Saamin Leupin: f raneia ovasmányok. J-Ieti óra 2. Födrajz. A akhatóság physikai, materiáis és moráis fötéteei aa p ján a föd áamainak és eseteges gyarmatainak ismertetése és összehasonítása 1:agyaroszágga. Tankönyv: Hauke-Kuttner. I. és III. rész. Heti óra 2. Történeem. Magyarország pragmatikai t örténete. - Tankönyv : R.ibáry. Heti óra. J. Mennyiségtan. Az agebra akamasása mértani fea<.ványok megodására. A sik eemző mértan eemei. Tankönyv: Mocnik. Heti óra 3 Természettan. I-Iő tan, d eejesség, vianyosság. Tankönyv: F e hér Ipoy természettana. -Viágegyetem; a nap, a föd, a hod ; naprendszedink többi boygói; naprendszerek Tankönyv: Saamin-Linkess : Csiagászati födrajz eemei. I-Ie ti óra 5. Böcseet. Psychoogia: isme rő, érző és vágyó tehetség. Logika: a fogaom, ítéetek, következtetések. Tudománytan. Tankönyv: {amarik Lindtner. Heti óra 3 Leiró mértan és mértani rajz. Az árnyék tana és a távati rajzoás módjai. Gyakorati pédák. Tankönyv: {riessz F. Heti óra J

10 10 Természetrajz. Az emberi t est szö\ ettana, a müszerek r endszerei; az egyes mű sze r-rend sze rekn e k az á atország osztáyainak során vaó összehasonítása. Tankönyv: Thomé-Paszavszky: Az ember. I-Ieti óra 2 Vegytan. A VIII. oszt. vizsgáata utá n átaá pos is métése az egész tananyag nak. Tankönyv: Bierbauer-Lorscheid, I. és IL r ész. Heti óra 3 Szabadkézi rajz. A ehető eg nag yobb üg yesség a nev ezett tárgyak s rég ibb mestermüvek szabad fefogásában, azoknak styszerü megértése. A rajzok küőnfé e kiviteben. Heti óra 2. R. kath. hittan. I. sz t. A hitrő átaában és : ::Jön ö!-c :1. Az Isten par ancsairó. Közép katekizmus. II. oszt. Az a nyaszenteg yház p arancsair ó. A sze ntsége kr ő. A sienteményekrő és az im ádág r ó. T ankönyv: Közép k atekizmu::;. III. oszt. Tananyag : A k er. k ath. a nyaszentegyház szerta rtásainak magyarázata. Z. k. FreneL IV. oszt. Tananyag : Az ó és új szövetség t örténete. <. k. Schmied-Cucor. V. oszt. Tananyag : A k er. kath. hittan átaános r észe. K. k. Dr. Wapper. VI. oszt. Tananyag: \. ker. kath. hittan. küönös része K. k. Dr. W apper. VII. oszt. Tananyag : A k er. kath. erköcstan. I<. k. Dr. Wapper. VIII. oszt. Tananyag : A ker. kath. egyház t örténeme. I<. k. Dr. Wappe r. Evang. vaásta n. I - II. oszt. Páfi, Uj szövetségbibia i t örténete k. III- IV. oszt. Páfi, K át é Wende magyarázatáva. A k ereszt ény anyaszentegyház rövid története. }eti óra 1. V-VIII. oszt. magyarhoni egyházt örténet. H eti óra 1. Mózes vaástan. I- II., és IIL, IV., V., VI., VII. oszt. Sámuei és a kiráyok k önyvei. H e ti óra 2. Tornászat és énekoktatás mint tava1. Intézetünkben a efoyt évb en c e r c e fr a n a i s-t, francia ovasó és tá rsagó k ört is aakítottunk, meyben a négy fe ső osztáy tanutói két csoportban vettek r észt. A VIII. oszt áy tanutói h eti 1 órában : francia fordítások, ny evtani ismétések, Boieau,,Art poétique' Chant I - III. többnyire francia nyeve n vaó tá rgyaása á ta ügyekeztek jeentést tevő vezetése aatt nyevtani és társagási ismereteiket bővíteni. - Az V., VI. és VII. osztáy t anuói két-hetenkint egy-egy órában (vasárnaponkint déeőtt) gyütek össze Ujvári Béa szaktanár v ezetése aatt. Á mbár e h árom osztáy tanuóira a részvéte n em vot k ö tee ző, egy-két kivétee tanuóink a séance-okat szorgamasan á tog attá k. E séance okban a tanuók ovasták Sc r i b e Les indépenda nts cím ü há rom fö v. vígjátékát oy módon, hogy a szer epek a tanuók k özt ki votak osztva s ők az eőbb föovasott r észek et fordították; a ceree t öbbi - nem sze re pő - tagjai, az ovasott vigjátékka k ezökben, figyeemme kisérték az ovasást és fordítást. A vígjáték egyes jeeneteinek iyetén ovasása után szavaatok is ta rtattak s minden akaomma á tag 20 percig társagá. Szavaták:,,Le ion d e Foren ce,'' Le je une emig r é, Mort

11 d J d'a p. ' L' A I 'd d F e eanne re, n ez pour mo1, aumone,.e n1 e auvette, Adieux de Marie Stuart círnü k öteményeket; a szavaatok a ceree tagjainak bíráata aá estek, küönösen a mi a heyes kiejtést ieti. Észrevéteeiket a tanuók franciáu rnondották e. Eőadták még a VII. osztáybei tanuók \1oiere: L'avare-jábó az I. fövonás III. jeenetét (kétszer) s a III. fövonás IV. jeenetét. u Adatok az iskoa történetéhez.. Jeentés a efoyt évrő. A nyivános tanuók fövétee a ug. hó 30., 31. és szept. hó három e ső napján vot; ugyan e napokon foytak a fevétei, javító és p ótvizsgáatok. A tanév szept. hó 4-én vette kezdetét a Veni Sancte va, és tartott f.. évi jun 1 I 7-ig, mey napon az évi záróvizsgáatok megkezdettek. A tanári kar étszámában csak annyiban történt vátozás, hogy nt. Freytag Győző ev. ekész Pozsonyba meghivást nyervén, az eddig még egyesített 4 feső osztáyban adott 1 órát nt. Brunner János ev. ekész és hitoktató vette át e tanév kezdetétő. A tornaoktatássa Dr. Kárpáti Károy és Rösch Frigyes rend. tanárok végegesen bizattak meg és mindegyikök r észére évi 250 frtnyi j utaomdíj rendszeresítetett. Az egészségi áapot tanadánkban ez évben nem vot oy örvendeztető mint más években a mennyiben a himő és torokobban t öbb tanuó megbetegedett, minek foytán habár vaamennyien feábbadtak, a tancénak tejesen megfeeni képesek nem votak. Tanodánk iskoai ünnepéyye üte meg okt. 4-én Ö cs. kir. és a post. Fesége nevenapját és a koronázása évforduóját (ásd Önképző k ör) f. évi jun. 6-án; az esőn Bea Lajos r. tanár tartott hazafias a nap métóságának megfeeő beszédet; a tanév kezdetén és végén p edig jeentésttevő. Az Önképző kör még Petőfi ünnep éyt rendezett f. évi február hó I 2-én (ásd Önképző kör). Az ünnepéyeken Moer Ede. tanár vezetése aatt közremüködött az iskoai énekkar is. A mut évi érettségi vizsgáaton nmgu Trefort Ágoston miniszter úr Hegedüs miniszteri tanácsos úr kiséretében megjeenvén, a vizsgáat foyamát hosszabb időig figyeemme kisérte. Dr. Németh Anta győrtankerüeti kir. főigazgató úr iskoánkat mut évi december hó 6. és 7-én átogatta és a tanári karra decernber J 1-én értekezetet is tartott.

12 12 A bécsi cs. kir. egyetem és a budapesti m. nemzeti muzeum igazgatáságai ez évben is a egnagyobb készségge köcsönözték az átaunk kért könyveket, sőt gyakran megtörtént, hogy az eső utasítást is adott arra nézve, ho kapható az átaunk kért de az ottani könyvtárban hiányzó mü. Fogadják a tanári kar háás köszönetét. Tanári testüetünk tagja Ujvári Béa r. tanár a nmgu vaás és közoktatási m. kir. miniszter úrtó f. évi apri hó 18-án k et sz. rendeetéve egy évi szabauság időt nyert a párisi egyetemen francia nyevészeti és irodami tanumányainak foytatása céjábó ; Ujvári tanár a francia nyevészetnek etymoogiai, az irodaomnak drámai ágát fogja főeg tanumányai tárgyává tenn_i. N mtgu Trefort Ágost vaás- és közoktatási m. kir. miniszter urnak Ö F esége áta beső titkos tao:ácsosi métóságra \aó emeése akamábó a sopronyi m. kir. á. főr eáiskoa tanári testüete diszemékiratot küdött, meynek címapját }auser Károy iskoánk tanára kitün ő gondda és müvészette festette; a feirat szövege következő vot: Nagymétóságú vaás- és k özoktatásügyi m. kir.!\1iniszter Úr, K egyemes Urunk! A sopronyi főreáiskoa tanárkara szerencsét kiván ama kitüntetéshez, meyben tetszett a Föség kegyének Nagymétóságodat r észesítenie. Nagymétóságod szeméyében a egmagasabb eismerés oy vaódi érdemeknek jutott métó osztáyrészeü, a miyeneket a Haza -és!{iráy körü gyüjthetni: vajmi keveseknek adatik! Éénken érezzük e kitüntetés fontosságát kivát mi tanító férfiak, kik hivatásunkná fogva mindenkor ankadatan figyeemme s hazafiui örömme szemiéitük azon tanításügyi ujításokat s javításokat, meyekben Nagymétóságod oy fáradhatatan vot eddig, mint a miy kimeritheteten még ma is. S növete iyetén örömünket az a sziárd meggyőződéssé vát tudat, hogy szer etett magyar Hazánk bodogabb j övőjé t csak a müveődés és tanítás ügyének gyökeres fejődése biztosíthatja. De Nagymétóságod vot ép az, ki bennünk e tudatot meggyőző d éssé sziárditá; Nagymé óságod vot az, ki, ha keett: tette, ha k eett: szóva, a közm üve ő dés rninden ágának endüetet adni mindig oy buzgón k ész vaa; Nagymétóságod vot az, ki midőn heves, bár reméjük múó áramat a Hazánkra nézve oy nagy fontosságú reáis tanítás ügyét megbénítani igyekvék, iy törekvések ee nében kettőzött buzgaomma fordítá áamférfiúi gondját e veszéyeztetett pont feé. Midőn.. tehát N agymétóságod érdemeit érte a Föség eismerő kegye : ekesedésse határozók e, hogy örömünket s őszinte szerencsekivánatunkat e sorokban Nagymétóságod szives tudomására fogjuk juttatni. N agymétóságod aázatos szogái ; Sopron y, 188 I máj. I 5 a sopronyi m. kir. á. főreáiskoa t a n á r t e s t ü e t e.

13 13 2. Vaás-erköcs, oktatás és fegyeem. g yakoratok - s ájtatosság A ta nuók minden a vaásuk áta e ő irt ba n r észt vettek hitoktatóik vezetése aatt. Októb er hó 4-én és n ovember Ig-én mint apostoi Feségeik magas névünnepein, ug y f. évi május h ó 10-én mint Ö cs. és k ir. :fensége R ezső trónör ök ösnek Stephánia kir. F enségéve, hahatatan emékü J ózsef nádorunk unok ájáva vaó egybek eése napjá n jeen vot az ifjúság a há aadó isteni tiszteeten. A ta nári k ar a t anításb a n szorosan a reáisk oa i t antervhez r ngaszk odott (ásd I.). A tanuó ifjuság viseet e átaában jó v ot, és oromemre szogá kimondani, hog y a z iskoai szabáyokhoz pontosa n a kamazkodott. 3. A tanári testüet irodami, közműveődési s másnemü nyivános működése. A födmíveés-, ipar-, és k eresk edemi nag ymétóságu miszterium hazánk szöömiveését veszéyye fe ny ege tő phioxera csap á::; ehárítása végett 188o év nyarán t öbb természetrajzi s zakférfiut szójitott fö, hogy tudományukat e céra feajánva az or szág egyes heyein tartandó t a nfoyamokban a vész jeeinek föb meréséb en gyakoratot szerezzenek s egyes vidék ek et á tvizsgáhassanak. Testüe tün kb ő D r. F i a o w s k i L a j os k öveue e föb zóitást és részt vett a Cserháti Sándor á ta Ta h i T ótfaván (Pest-Piis-Sot-IZis-K.ún vármegye) megt artott ta nfoyamon és Mosony-Soprony megyék szöeinek á tvizsgáására k apott megbizást, meynek küönösen a mut, nagy sziinidö a kamáva feet meg. Sajnáatos ug yan, hogy feada tát az i dő r övidsége miatt csak k ét harmadrészben odhatta meg, de másr észt megnyng tató, hogy a megbizott nem jut ott azon szomoru heyzetbe, hog y a szöövész jeenjétét e k ét megyében, h o a sző ő miv e és majdnem százezer emberre nézve éetk érdés, megáa p í tsa. D r..f i a o w s k y L a j o s irodami tevék enysége ez évben csak arra szorítkozott, hogy a \Iagyar Nye v ő rb e n megk ezdett cikksorozatot (A nép bota nika poézise) foyta tta; mert fő t ö r ekvése arra irá nyut, hogy az évek óta munká ban evő \feius-kiadást befejezze. 1\tiüve már anynyira haadt, hogy a szövegnek ny vésze ti, irodaomtörténeti és növénytani át vizsgáása be van fejezve és csak Meius P éter éetrajzi adatainak gyüjtése van még hátra. A zer ző e müvet a \'Iagyar Tudományos A k a dé miá nak ajá notta fö kia dá végett. A z A k adémia ter mészettudomán y i ájiandó bizottsága a zer ző n e k a hiányzó éetrajzi adatok fök ereséséhez szükséges k önyvtárkutatás és az ezze járó utazás k ötségeih ez 150 frt segítségge já rut: fenn tartván magának, hogy a föajánott munka kiadása ügyében csak a tejes eikészüés utá n fog végegesen határozni.

14 14 \1 o 11 e r E d e: Ke-e a tin és gorog nyev a középiskoában? Grimm Gusztáv Budapest, 188o. -Ke-e atin é görög nyev a középiskoában? (A Pesti Napó bíráójának). - Zichy festménye (az éjféi temető). - Több cikk a sopronyi színügyrő és szinbiráatok. U j v á r i B é a: Farkasok közt, szinmü öt fö v ás ban, eőjáró beszédde. Budapest, Grimm Gusztáv IZét apa, a 1\fagy. Tud. Akadernia áta a gr. Teeki-aapítványbó 100 aranynya jutamazott páyanyertes vígjáték (még k éziratban). - Racine: Eszter. a 1(isfaudy-. Társaságtó kiadásra efogadott fordítás (még kéziratban). - Fordítások Victor Hug-o köteményeibő (megjeentek a 1\1agyarország és a Nagyviág-ban és másutt). - Hirapi közemények budapesti és heyi apokban. B e a L a j os, Fi a o w sk i L a j os dr., Z r p á t i IZ á r o y dr., 1\1 o e r E d e, Sa am i n L e o, U j v á r i B é a, dr. W a n e r I g n á c tanárok az irodami és müvészeti kör, úgy a kereskedemi egyetben feovasásokat tartottak. 4. Jótékonysági ro va t. a) Ös z t ö n d i j as ok. 1) Fiaowski Lászó VII. oszt.; pénzügyőrség i aapitvány. 2) Hess Sándor VIII. oszt. ; Ros en fed 3) Infeder I-Ienrik V, oszt.; 4) Jieek Ferenc VI. oszt.; sopronyi r eáiskoai 5) Raid Anta V. oszt.; Rosenfed 6) Rözsényi Iván IL oszt.; 150 frt! Összesen 8oo frt A jövő tanév kezde tétő páyázat nyittatik, és pedig: 2 Rosenfed J aka b és 2 Rosenfed K.atain-fée 125 frtos ösztöndíjra; ezekre szorgamas jó erköcsü és vaóban szegény tanuók foyamodhatnak vaás küönbség nékü; a foyamodványok szab. kir. Soprony városa tanácsához cimzendők. A keresetek f. évi szep tmber hó 2o-ig benyujtandók a főreáiskoa igazgatóágáná. E határidő után érkező foyamodványok tekintetbe vétetni nem fognak. b) I s koai takarékpénztár. 1 88o. évi junius hó 6-án.... Az 188oj81. iskoai évben új betévők után Az 188o. évi kamat Z i a d ás: 14 tanuó kivett Összesen Ö!Sszes maradvány frt 98 kr. o 6 39 frt 43 kr. 6 g krt frt 74 kr.,

15 mey összegbő a köcsön- és takarékpénztárba eheyezt etett. IZészpénz 15 Sopron y, I 881. évi junius hó 3-án. Összesen c).a D e á k Fe r e n c ös z t ö n d ij a a p. 123 frt 68 kr. 2 o6 I 25 frt 74 kr. R ö sc h Fr i g y e s. pénztárnok. Az 188oj8I. iskoai év kezdetén vot frt 76 kr. Kamat r88o. évrő Az I 88oj81. évben köv etkező adakozások foytak be : A tanuóktó: I. oszt. Bieringer Hugo 20 kr., Bischi ts testvérek 20 kr., Czegédy Anta 20 kr., Fischer Adof 25 kr., Geísse Mikós so kr., Gesemann János 2 0 kr., Godner Mór 20 kr., Graf J e nő so kr., Heimer Pá IO kr., Ladits Gyua 30 kr. Laszvitz Kámán 10 kr., L öffer VIihá y 20 kr., Luksandór Ferenc 10 kr., tachup Jónás 10 kr., Petresi ts Imre 20 kr., Purt Lajos 20 kr., Radakovits Ödön 20 kr., Röszer Pá 10 kr., Saamin Oskár 1 frt, Schuhof Lipót ro kr., Stern Ignác 22 kr., Supper Ferenc 20 kr., Urich Gyua 20 kr., Zosc1an I-Ienrik 10 kr., II. oszt. Hacker Zsig mond IO kr., Buchthauser György kr., Joyiczics Péter so kr., IZarg F erenc 20 kr., Lindt Miháy 20 kr., Mayherr Ferenc 30 kr., Schmid Gusztáv 25 kr., Stetka IZároy 40 kr., Székeyi I<.ámán 10 kr., Veancsis István 10 kr. 2 III. oszt. Bruckbauer János 20 kr., Buck Gyua 20 kr., 35 Fábián Zsigmond 20 kr., Geist Samu 20 kr., H ess Henrik 20 kr., K u ge J en ő 20 kr., IZ ohn Éiás 15 kr., Prager IZáJmán 20 kr., Schreiner J á nos 2 0 kr., Stehe Emi 20 kr., Steiger Mikós 20 kr., Stetka J á nos so kr. IV. oszt. Aranyos Ferenc 40 kr., Bruckner Adof 20 kr., 2 6s Bokor János 20.T., Emme Gyua 40 kr., Friedrich Gyua so kr., Gayer Lajos 30 kr., IZausz András 40 kr., Riedinger Pá 6o kr., Simanis Ferenc 40 u., Trink István so kr., Tschürz Mátyás 20 kr., Wof Lipót I frt, Wrchovszky Nándor so kr.. 5 6o Összesen. 443 frt 75 kr., ezen összegbő a köcsön- és takarékpénztárba eheyeztetett s,, IZészpé nz Sopron y, I 881. évi junius hó 3-án. Összesen IQ 443 frt 7 5 kr. R ö s c h F r i g y e s, pénztárnok.

16 1G d) F ő r e á i s k o 1 a i s e g é y e g y es ü e t. A segéyegyesüet ez évi mük dé ének eredménye kö e tkező : Bevé t e : A z 188o. év végén maradt k észpénzben Egy sz frtos és egy q.oo. sz. soo frtos mainap a tő zs dé n jezett érték szerint födtehermente<;íté i k ötvényekben számu sopronyi t akarékpénztári k önyvben J , A födtehermentesítési k ötvények ért 188oj8 1. évre 3 drb Tiszai sor jegyb en (Serie J2Ó.f., Nt,. 78., ) b efizetve 6 r észetben 10 frtonk nt gs. Dr. H érics -Tóth Jáno úrtó Az 1 88o/ 8 I. évre b efi zettek : R ndf!s pártoó tacroktó : crróf S zéché ny i J Jász 2 frt, Vaniss Lajos 2 frt. Vaniss Adof 2 frt, Zaka 1\:Iiháy 2 frt, Rreiner E k:'tn I frt, Tomsich B ertaan 2 frt, Pottyondy Mikós 2 frt, Bauer Anta 2 frt, Tamaska I tv án 2 frt, Steiner Ig nác 2 frt, Spies. Anta 2 frt, Fözy K:'troy 2 frt, H ering Zsig mond 2 frt, T hiring (-i-ynb 2 frt, {uge Lajos 2 frt, Uber 1\fátyás 2 frt, R ösch F1 igyes 2 frt, Genthon K.ároy 2 frt, S chwartz ]{ároy 2 frt, chö Anta 2 frt, F riedrich L ajns 2 frt, Tiefenbrunner Tófor 2 frt, Hauser I{ároy 2 frt, Stad Jer Lajos 2 frt, y ar J ózsef 2 fr t, Dr. T öpe 1 2 frt fner J á nos 2 frt, 1\feer Ig nác 2 frt, Dr. S chrein er JCár oy 2 frt, iasenauer Ágost 2 frt, Hoczmann György 2 frt, Hctyésy 2 frt, Sztrokay Pá 2 frt, Dar vas O rbá n 5 frt, báró Augusztinecz Anta 6 frt Rupprecht Lajos 6 frt, Hannibá J ózs f 1 frt, N oszopy Lajos I frt, Simon Ödön I fr t, K.uruc J ózsef I frt, Baán J ózsef 1 frt, Tóth Istvi n I frt, Feh r. 'ándor I frt, Wrchovszky Nándor 2 frt, Hajas Tyua I frt, Dr. Schwartz Ignác 1 frt, Nagy János I frt, Dr. Winker Adof 2 frt, W eisz 2 frt, F rank Gyua 2 frt, Pfeiffer Bódorr 2 frt, Bie 2 frt, Tauber 2 frt. Saamin Leo 2 frt. Összesen. B eíratás akamáva: Czegédy Anta I frt, Geisse Mikós 1 frt, Libinger 1\tfikós sokr.: Neub rg er 1\tátyás 1 frt J o visi ts Péter 1 frt 5 kr., Schrein e r J á no. 2 frt, Pfeiffer onrad -t frt, Bruckner Adof so kr.: 1\ifayer A rthur 2 frt, IZarg L eonhart I frt, Thiering György 2 frt, Schwartz nernit I f rt, vvo f Ig nác ú frt, Radakovics Bódog 2 frt, iajász Lajos 1 frt, Lindt 89 frt 28 kr. 14<;8 I b n 259 IS so 73 ' 1 8o JO n 10 I 08 -,,,,

17 Miháy so kr., Purth Gusztáv so kr., Supper Fer enc so kr., Schmidt Sándor 30 kr., Nag y Pá so kr., Simonyi Sándor r frt, (Dubay István) Gót István g yámja so kr., uck Gyua 2 frt, Pert I stván sokr., Aranyos Ferenc I frt., Scsihá n Gyua 1 frt, Stetka 1\'[átyás 1 frt, Trink Tófor 4 frt, KJuge Jenő so kr., Gottieb Endre so kr., Scheiffer Mór 3 frt, IZokas 2 frt, J ug o vics Lenárd 2 frt, Hacker Zs. so kr., Biringer Hugó 40 kr., I-Iuchthauser Györ g y 2 frt, Riedt Imre 1 frt, Riedinger Pá I frt, E ipetauer Károy r frt, Riedt Sándor 15 kr., Stern Ig nác 1 frt 15 kr. Ö. szemn A Zaa. kiadóhivataának A tápintézet kötségeire 8/ I 1 17 K. iadás: 188o S-t frt 55 kr. Összes b evéte frt 32 kr. 1, 4/ I 188 I. Lakatos száma k1 fizetésére. Tiszai sorsjegyekért (Serie 25-P , N r ) 6 r észetben ro frtonként fi zetve Turnerauf Andrásnak Tápintézeti k ötség 9/ 5 r 881. É rtékpapirokban, takarékpénztári köny,rbeen Soprony, évi junius h ó g-én. Összesen 3 frt 3 7 ' JÓ 3 kr. so ,, 33 so 2 2 I I 1, J 2 2S I O frt 32 kr. V a n is s J j a j o s, pénzt<í.'ok. J( ö t e e s s é g e m n e k i s m e r e m e z a 1 k a o m m a a s z e Y é n y t a n u ó k ö s s z e s b a r á t j a i - é s p á r t o ó i n a k ö s z i n t e k ö s z ö n e tem e t kifej e zni. Vajha nemes pé.dájuk min é több ut á n z óra taána! hogy k é pese k e h e tn é nk id őve nagyobb menoyiség ü szegé ny, jó e rk ö cs ü t a nuót segít e ni, és igy tanumányaik foytatását e h etövé t e nni! A jövő tanéva e nézve következökre figyemeztetjük a tanuók t. c. szüeit és gyámjait: A sopronyi áami föreáiskoán fená ó Segéyegyesüet részérő a j övő 188 1/ 82. tanév k ezdetéve a tipintéze tb e n több hey üre e désbe jön, azért a tápintézetbe vaó fövéteér e n ézve következök e t hozza tudomásra: 1. A tápintézetbe szorgamas és jó erköcs ü tanuók vé tetnek fö. 2. Az éemesési t ejes dij egész évre 6o frt. Í a) 2 h ey 30 frtos, ICiadandó kedvezményes heyek: b) frtos, c) 4 so frtos. J. A tejes éeme zési díjt (6o fi tot) fizetök a beiratásná jeentkezhetnek; kedvezményes heyek ért foyamodók i e tő k érvényeiket f.

18 f. é. aug. hó 2o-ig a segéyegy esüet váasztmányá hoz intézve, auírt enökné nyujtsá k be. 4 A foyamodvány hoz a efoy t ta n é vrő szóó iskoai bizony ítvány rneékendó. 5 A t ápintézetbe fevett tanujók e \ őeszk özö kr ő (tányér, p ohár, kés, v ia, k anf) mag uk k öt eesek gondoskodni. 6. Azon segé yzett e kt ő, kik jó erköcsi v iseetet és eégséges ta numá ny i e őm e n e te t femutatni n em k ' pesek, a segéyezést a bizottmán y év k özb en is meg-vonhatja. I< e t Sopr on y b an, évi junius h ó 1 5 J:C á r p ú. t i IZ á r o y d r. s. k., St'g qyegycsiicti jrgyzíí. _ S a a min Leo s. k., segéyeo'.resüeti enük. e) A z i g r á b i f ö c r e n g és á t a su j t o t t a k e n y h í t és é r e a dakozt a k: Az I. osztáybó: ra f Je n ő 50 kr., Löffer Miháy 20 kr., B iringer Hug-o 20 kr., P urt Lajos 10 kr., F ischer Adof 10 kr. Pert Ferenc ro kr., H eimer Pá 30 kr., Sumeth K.á roy 4 0 kr., S zoucek Artur 2 0 kr., B inder Feren c 20 kr., Dob ai I st ván 20 kr., Jug ovics L ajos ro kr., Radakovias Ödön 10 kr., Strasiripka Öd ön 10 kr., G esemann J. 16 kr., a Jamin Oscár 50 kr., Fener Gyua 10 kr., F riscmann S. 10 kr., Godner M. 1 0 kr., S zuper F erenc 10 kr., S chuhof L. ro kr., Stern Ig nác 10 kr., U rich Gyua 5 0 kr., B uresch Richard 50 kr., Bischitz Miksa 20 kr., S chwarz Géza 20 kr., Czegécy Anta 10 kr., I<.ar J ózsef 10 kr., Purt Lajos 2 0 kr., L assvitz K.. ámán 2 0 kr., Gottieb E ndre r o kr., Zoscha n 1-fenrik L k r., Schneider J á nos 1 0 kr., Mayer Rezső 10 k r., Ladics Gyua 2 0 kr., :Machup J ónás 1 0 kr. 6 frt 7 0 kr. A II. osztáybó: S chmidt S á nuor 2 0 kr., V eancsics I st ván 1 0 kr., K.org 1 Fere nc 20 kr., Stetka J{ároy 5 0 kr., Ludwig- Ferenc 30 kr., S imany i Ern ő I frt, B eich Pá 15 kr., S aamon I stvá n 2 0 kr., Riedt Sándor 20 kr., \Io1dauer J{ár oy 10 kr., Mayh err Ferenc 20 kr., Hack er Zsig mond 1 o kr., Antoni J ózsef 20 kr., J ovicic P é t r 1 frt, Tornek Ödön 40 kr., Lehner Anta 20 kr., Púfy 20 kr., Jiek Gyua 20 kr., Schmidt IZároy 20 kr., Lindt \1iháy 2 0 kr. 5 frt 75 kr. A III. osztúybó : Gáfy Béa 2 0 kr., Németh Gyua 20 k r., Gei. t Samu 20 kr., K.uge J en ő 40 kr., J a nkó S ándor 20 kr., R uck Gyua 2 0 k r., I<.iss H enrik 20 kr., Stehe E mi 10 kr., chreiner J ános 10 kr., Steiger Mikós 10 kr.. 1 frt go kr. A IV. osztá yb ó : S er ény i J e n ő 25 kr., vvof Lipót 1 frt, Geyer L ajos 25 k r., Neuberger Róbert I frt, D ux

19 Bernát (az iskoai takar kp é n z tárban evő pénzét) I frt 28 kr., Riedt Imre 25 kr., Wrchovszky Nándor 1 frt, Emme :Tyua 30 kr., Skoff Mór 20 kr., Aranyos Ferenc 30 kr., Riedinger P i 2 5 kr. Sírnonis Ferenc 30 kr., Friedrich Gyua 50 kr., Brandehofer Anta 20 u., K.aus András 50 kr., Bruckner Adof 20 kr., Bokor János 20 kr. Az V. osztáybó: S erényi Imre 25 kr., Kokas Józ e f 25 kr., Fendt J{_ároy 40 kr., Haász Lajos 2 0 kr., Németh Zsig mond 30 kr., Franek Imre 50 kr., Gáffy r stvá n 20 kr., Raid Anta 20 kr., Bauer Anta 50 kr., Stieger Lajos 20 kr., Hadnyi Vince 20 kr., Jiek JCároy 20 kr., G-ratz Aajos 20 kr., JCund yua 50 kr., Me r 1-Ienrik 40 kr., Szkotnitzky Sándor 50 kr., 19 Pfeiffer \ imos 50 kr., Ve1ancsics I stvá n 20 kr.. A VI. osztáybó : Prónay 1\iháy 2 frt, Simonyi Cámán I frt, Pfe iffer K_onrád 1 frt, Bischitz Dávid 50 kr., Füzy Zotán 50 kr., Jiek Ferenc 50 kr., Antoni J e n ő 40 kr., appert Samu 20 kr., Poá k Mór 20 kr., Pitroff Kámán 50 kr., Mészáros Gyua 30 kr., Ferst J á nos 20 kr., Arnes Sándor 50 kr.. Fürst Bernát 20 kr., N. 20 kr.. A V II. osztáybó: Dein Ferenc 40 kr., ]{_oppányi Lajos 40 kr., _Borcsitzky Zotán 30 kr., Fiáth I stvá n 50 kr., N. 10 kr,, Rösch Jenő 40 kr., Scheiber :Miháy 20 kr., Tiefenbach Pá 20 kr., V eancsics János 50 kr.. A VIII. osztáybó: Fiáth Poropejus 50 kr., Grüssner Anta 50 kr., Hamberger József 50 kr., Haász Géza 8 frt 28 kr. 5 frt - kr. 8 frt - kr. 3 frt 40 kr. 50 kr., Hanusch Ferenc 30 kr., Hess ándor 50 kr., J{ ammeroher József 50 kr., Szechődy Lajos 50 kr. 3 frt 50 kr Főösszeg. 43 frt 64 kr. 5. Tanszergyüjtemények sza-paritása... Tanári kön.yv'tá.r. a) A j á n d é k u t j á n : \. magy ar födtani tár s uat: Födtani Közöny 1., 2.: J., 4., 5., 6., 7., 8. és g-ik kötet. A magyar födtani társuat munkáatai, J., 4 és 5-ik kötet. A magyar tud. Akadernia ajándé ka: Vass József, hazai és küfödi iskoázás az Arpad korszak aatt. Értesi tő 187g-ik évi 7. és 8-ik szám; 188o. évi évi 1-8. szám. Értekezések a nyev- és széptudományok k ö réből 8-ik kötet, szám. g-ik kötet, 1., 2. szám. É rtekezések a társadami tudományok köré bő, 5-ik kötet, g-ik szám; 6-ik kötet, 1-5. szám; R-ik kötet, I o-ik szám; g-ik kötet, 1., 2. és 3-ik szám.. 2

20 20, Ertekezések a mathematikai tudományok körébő, 7-ik k öt et, 6-I 2., 23. és 24. Ertekezések a természettudományok k ö rébő, Io-ik kötet, 1-18-ik szám: -ik kötet, szám. A v a ás- és k özo kt a t ás ü g y i mag yar kir. ministeriumtó: 8-ik és g-ik jee ntés a k özoktatás áapotáró az I877/8-I878/ 9 és I 878/ g I 879/ 8o-ik tanévrő L Cataogue du 1\ifinistre de Pinstruction pubique, des c'utes et des beaux arts. 3 k ötet B u d a p es t főv á r os: Budapest és k örnyéke természetraj zi, orvosi t éren. 3 r ész. és közm iv e ődés i R e cs ik A d e h e i d kisass z o n y: Mozart D. D e utsches L esebuch für die oberen Kassen der Gymnasien. Fr i d e m a n n Fr i e d r., Paranesen für studierende Jüng inge. So d n e r J., théorie et tabes d 'une nou v ee fonction transcendante. T e ka m p F. A d., Vorschue der M:a thematik. G rüs o n P h i i p p, Leonhard E uers vostandige Anieitung zur niedern und höhern Agebra, 3 Theie. }(_a s t n e r A b r. G o t t h i f, Anfangsgründe d er Arithmetik, Geometrie, oberen u. spharischen Trigonometrie und Persp ective, 2 Theie. K. as t n e r A b r a h. G o t t h i f, astronomische Abhandungen; geometrische Abhandungen, 1. u. 2. S a mmung. - Anfangsgründe d er A naysis endoser Grössen. Anfangsgründe der Anaysis d es U nendichen. - Anfangsgründe der a ngewandten J\1athematik. \Vo ff C h ri st i a n, Anfangsgründe d er m.ath. \i\tissenschaften. C u r t e n C a r, a gemeiner Schüsse zur Rechenkunst. K ö h e r H e i n r i c h Dr., J e rome de a Condé 's ogarithmischtrigonometrisch e Tafe n. B o z a n o B e r n h a r d, der binornische Le hrsatz. D e B e a um o n t, suadaux e printe, e magasin des enfants, k ét kötet. J e r om e P a t u r o t, a a rech erche d 'une positi on socia e. G e r i s contra ts, es R oseaux du Tibre. A so pr o n yi keres k e d e mi és iparkamara, I 87g-ik évi főjeentése. Vaás- és k öz okt. m. kir. mini s t e rium: Szombath e y v á r os: Dr. J(unz Adof. Szomba they monog raphiája. I- ső r ész. Bischítz 1\Iiksa I. oszt. tan. : Gatter er Christop h J oh a nn, Wappen<:aender auf das Jahr U b e r Mátyás tr. : Greg uss Gyua, természettana. Sc h im e t i t s c h J ó zs ef IV. oszt. tan.: Bode J oh., Anieitung zur aig. Kenntniss der Erdkuge. b) V é t e u t j á n : Dün tze r Hei nri c h : Uebersichten und Erauterungen zum Briefwech se zwischen Schier und Goethe. G o t ts c h a R u d o f, un sere Zeit, J abrgang I 88o. B u d e n z J ó zs e f, n yevtudományi k özeményee Cs iky G e r g e y, Sophokes tragoediá i. B o d n á r _z s i g mon d,

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben