1. BEVEZETŐ. 1. Az intézmény neve: Általános Művelődési Központ. 2. Az intézmény székhelye: Szabadbattyán Iskola u. 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. BEVEZETŐ. 1. Az intézmény neve: Általános Művelődési Központ. 2. Az intézmény székhelye: 8151. Szabadbattyán Iskola u. 7. sz."

Átírás

1 HPP-06/2010 Az úrhidai Általános Művelődési Központ Géza Fejedelem Általános Iskola nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete augusztus 27-én fogadott el. 1. BEVEZETŐ Általános Művelődési Központ Alapító Okirata Egységes szerkezetben a 14/2008.(II.11.) a 41/2008.(VIII.11.) a 42/2008.(VIII.11.) sz. és a 23/2009.(IV.27.) sz. és a 42/2009.(IX.14.) sz. határozattal elfogadott módosításokkal. Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete előzetes vélemény-nyilvánításának ismeretében s Úrhida Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetértésével a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg: 1. Az intézmény neve: Általános Művelődési Központ 2. Az intézmény székhelye: Szabadbattyán Iskola u. 7. sz. Az intézmény telephelyei: 3. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: Képviselőtestülete, Szabadbattyán, Csikvár tér 1. sz. Az intézmény közös fenntartója: Szabadbattyán Árpád u sz Szabadbattyán Árpád u. 10. sz Úrhida, Kossuth L. u. 64. sz Úrhida, Templom u. 1. sz. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Szabadbattyán Kőszárhegy Úrhida Közoktatási Intézményi Társulás székhelye: Szabadbattyán, Csikvár tér 1. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 4. Az intézmény irányító szerve: Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Szabadbattyán, Csikvár tér 1. sz. 5. Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény Általános Művelődési Központ 6. Az Általános Művelődési Központ intézmény egységei: 6.1. Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz. 1

2 Évfolyamok száma: 8 Intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 430 fő 6.2. Cifrakert Óvoda 8151 Szabadbattyán, Árpád u Csoportok száma 6. Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 8151 Szabadbattyán, Árpád u. 10.sz Géza Fejedelem Általános Iskola 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 64. sz. Évfolyamok száma: 8 Intézményegységbe felvehető legmagasabb tanulói létszám 100 fő 6.5. Úrhidai Napköziotthonos Óvoda 8142 Úrhida, Templom u. 1. sz. Az Óvoda részeként konyha üzemel. Csoportok száma: 3 Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 fő 7. Az intézmény működési területe: Szabadbattyán Nagyközség, Kőszárhegy Község és Úrhida Község közigazgatási területe 8. Az intézmény jogállása: Helyi költségvetési szerv Tevékenységének jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv. Közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat lát el. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely szerint saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, alaptevékenységét önállóan látja el. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 9. Az intézmény szakágazat kódja: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) a.) Alaptevékenység szakfeladatai: december 31. napjáig érvényes szakágazati rend szerint b.) Kiegészítő tevékenység szakfeladatai: december 31. napjáig érvényes szakágazati rend szerint. Alaptevékenység szakfeladatai január 1. napjától érvényes szakágazati rend szerint: Szakfeladat száma megnevezése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 2

3 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése Könyvtári szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés Kiegészítő Tevékenység szakfeladatai január 1. napjától érvényes szakágazati rend szerint száma megnevezése Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás A képviselő-testület a 9.a) pontjában meghatározott szakfeladat rendet december 31. napjával hatályon kívül helyezi. 9/A Az Általános Művelődési Központban az alábbi fogyatékosság típusú gyermekekkel történik foglalkozás: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása a Géza Fejedelem Általános Iskolában, a Cifrakert Óvodában és a Napközi Otthonos Óvoda Úrhida tagintézményben integrált, a Gróf Batthyány Lajos Általános Iskolában integrált és szegregált formában történik. 10. Az intézmény vezetője: az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 10 évi meghatározott időtartamra Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az Általános Művelődési Központ vezetője egyidejűleg intézményegység vezetői feladatokat is ellát. Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármestere. Az ÁMK igazgatói megbízatását annak lejárati időtartamáig a Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása s ahhoz történő csatlakozás nem érinti. Az intézményt az igazgató képviseli. 11. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: A szabadbattyáni 1306 hrsz-ú, ténylegesen Szabadbattyán Iskola u. 7. sz. alatt fekvő ingatlan, melyben a Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola intézményegység működik A szabadbattyáni 811 hrsz-ú Szabadbattyán, Árpád u sz. alatti ingatlan, melyben a Cifrakert Óvoda intézményegység nyert elhelyezést. 3

4 11.3. A szabadbattyáni 784 hrsz-ú Szabadbattyán Árpád u. 10. sz. alatt fekvő ingatlan, melyben a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményegység gyakorolja a tevékenységét Az úrhidai 385 hrsz-ú, 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 64. sz. alatti ingatlan, melyben a Géza Fejedelem Általános Iskola működik Az úrhidai 351 hrsz-ú, 8142 Úrhida, Templom u. 1. sz. alatti ingatlan, melyben az Úrhidai Napköziotthonos Óvoda nyert elhelyezést A pont szerinti ingatlanok, a bennük levő valamennyi berendezés, felszerelés, ingóságok Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata, a pontban nevesített ingatlanok, s a bennük lévő valamennyi felszerelések, berendezések és ingóságok Úrhida Község Önkormányzata tulajdonában állnak A pontban rögzített vagyontárgyak felett Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata a és pont szerinti vagyontárgyak felett Úrhida Község Önkormányzata jogosult rendelkezni azzal, hogy szeptember 1-i időpontot követően a Társult Önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény Szabadbattyán - Kőszárhegy Intézményi Közoktatási Társulás, augusztus 1-i időpontot követően Szabadbattyán-Kőszárhegy-Úrhida Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelési-oktatási feladatok, továbbá közművelődési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatói és nem oktatói célú helyiségeket egy oktatási évnél nem hosszabb határozott időre bérbe adhatja, amennyiben ez nem akadályozza az alaptevékenység végzését. 13. Az Általános Művelődési Központ vállalkozói tevékenységet nem folytat. V. A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 52/2005. (VIII.30.) számú határozattal módosított 35/2004. (V.10.) számú határozattal kiadott Alapító Okiratát július 31-i hatállyal hatályon kívül helyezi. VI. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Szabadbattyán-Kőszárhegy-Úrhida egységes szerkezetbe foglalt Közoktatási Társulási Megállapodást, továbbá az Általános Művelődési Központ új Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága részére 8 napon belül küldje meg. Az Alapító Okiratot Kőszárhegy Község Önkormányzat képviselőtestülete 77/2006.(VII.10) számú határozatával jóváhagyta. Úrhida Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 65/2006(VII.10) számú határozatával jóváhagyta. Az Alapító Okirat hatályos szövegének hatályba lépésének napja: szeptember 14. Szabadbattyán, szeptember 14. Borsó Pál polgármester Némethné Jenei Éva jegyző 4

5 1.2. Az iskola öndefiníciója Iskolánk legfőbb előnye a kislétszámú osztályok, ami leginkább alkalmas a képességekhez igazodó foglalkoztatásra Számítástechnika tantárgyat már 3. osztálytól oktatjuk és többek között a matematikát, magyart az ajánlott tanterveknél magasabb óraszámban tanítjuk. Idegen nyelvként a németet 4. osztálytól oktatjuk. Tesnevelés órákon választhatóan karate vagy táncfoglalkozásokat tartunk. A felvételire, a továbbtanulásra való felkészítést nemcsak a hagyományos számonkérési módon, felvételi előkészítőkkel, házi és más versenyeken való részvétellel valósítjuk meg, hanem 7. év végén és 8. félévkor és év végén magyar nyelv, matematika tantárgyból vizsgajellegű beszámolót tartunk. A tanórán kívüli foglalkozások, programok széles választékát kínáljuk tanulóinknak, amit az igényektől függően tudunk tovább működtetni. Eseménynaptár formájában havonta más-más jellegű, témájú programokat ajánlunk tanulóinknak (pl: egészség, sport, természetismeret hónapja). A szakkörök nagy része ingyenes kisebb része költségtérítéses, mint például a művészeti alapiskola által indított szak(ok), amiket az igényektől függően indítunk. Az alapkészségek és képességek fejlesztését kiemelten fontosnak tartjuk. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1.Az intézmény tárgyi és személyi feltételei Iskolánk majdnem 150 éve épült feltehetőleg 1854-ben. Az épületben római katolikus felekezeti iskola működött. Az 1906-ban majd az 1988-ban tovább bővítették, mígnem elérte jelenlegi méretét ban belső átalakításokra is sor került, amikor egy nagyobb méretű tanteremből válaszfal segítségével két kisebb méretű tantermet alakítottak ki. Ezen kívül 1993-ban az épület elején található szolgálati lakást tantermekké alakították. Épületünkben így sem tudták elhelyezni a 8 osztályt, így az 1988-ban az óvodának épített épületben kapott még ideiglenesen helyiséget iskolánk. A két épületben így iskolánk az alábbi helységekkel rendelkezik: 8 tanteremmel (1 ideiglenesen az óvoda épületében) 2 kisméretű szertárral 1 kisméretű könyvtárral 1 ebédlővel 1 tanári és igazgatói szobával 9 tanulócsoport (8 osztály és egy napközis csoport),az ideiglenes használatra megkapott óvodai termekkel együtt a, 8 tanteremben elhelyezhető. 100 fő befogadására alkalmas a jelenleg rendelkezésünkre álló épületünk. A számítógépparkunkat kényszermegoldásként az egyik nagyobb méretű tantermünk hátsó részében helyeztük el. A végleges megfelelő méretű terem kialakítása megoldandó feladat a gépek műszaki állagmegóvása miatt. Tornaterem hiányában tornaszobaként használjuk az önkormányzat dísztermét, ami a kis létszámú osztályok miatt megoldható. A többcélú tornaterem építése elsődleges feladat, amit a fenntartó is kiemelt célként fogalmazott meg. 5

6 Bútorzatunk nagyobb részét sikerült lecserélni új modern berendezésekre. Az erősen elhasznált székek cseréje folyamatosan megtörtént. Az iskola szemléltetőeszköz ellátottsága az előző évek folyamatos gyarapodásának köszönhetően közepes, jó. A jelenlegi épület felújítása már nem gazdaságos, ezért önkormányzatunk nyolc osztály elhelyezésére, fő befogadására alkalmas tantermekkel, szaktantermekkel, logopédia és fejlesztő szobával, könyvtárral, sószobával, orvosi szobával, tornateremmel felszerelt új, teljesen akadálymentes iskolát terveztetett Személyi feltételek Intézményünkben 10 pedagógus dolgozik, amely létszámra minimálisan szükség van. Tantestületünk korösszetétele az alábbi: év között: 0 fő év között: 5fő év között: 4fő - 50 év felett 1 fő A nők aránya testületünkben: 90 %. A testület korösszetétel szerint fiatal, aminek nagy előnye a korszerű, a mai követelményeknek megfelelő ismeretanyagot, módszert már a főiskolán elsajátították. Így a pedagógusokkal szemben folyamatosan, országos szinten is változó követelményekhez való alkalmazkodásuk sem okoz problémát. Minden pedagógusunk rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel, 3 másoddiplomás további szakképesítéssel és 1 egyetemi végzettséggel rendelkezik. Az intézmény szakos ellátottsága 94%-os. (Csak egyes készségtantárgyból hiányzik az adott felsőfokú szakképesítés). A tantestület munkájára a rugalmasság, a tanulókért érzett felelősség, gyermekszeretet, eredményre törekvés jellemző. 2.3.A családi környezet Iskolánk beiskolázási körzete Úrhida községe, de más körzetekből is szívesen fogadunk tankötelezetteket. A település lakosságszáma miatt kislétszámú iskola vagyunk. Viszonylag sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos családban élő tanulónk van, pl: munkanélküliek a szülők 20%-a. A családok helyzetének alaposabb megismerése érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a gyerekek és a szülők körében. A szülők 94 %-a válaszolt, ami bizonyítja együttműködő szándékukat. Jellemző a kétgyermekes család (49,5%), de jelentős a 3 vagy több gyermekes is (38,5%). Az egy gyermeket nevelők aránya alacsony (11%). A családok 19%-ánál az egyik szülő gyermekét egyedül neveli, elvált. A szülők iskolázottságuk szerinti megoszlása a következő: ált. isk. szakmunkás. érettségi felsőfokú Apák végzettsége: 22% 62% 15,5% 5% Anyák végzettsége: 46% 31% 18,5% 1% A családok 54%-a nyilatkozik úgy, hogy jut nem létfontosságú dolgok megvásárlására. 6

7 A nehéz anyagi helyzetre visszavezethetők a következők: - A családok mindössze 66%-a rendelkezik 50 db-ot meghaladó könyvvel és 9%-a 500 fölötti könyvtárral. - Az utóbbi öt évben 47%-a volt nyaralni. Színházba, moziba járást is kevesen engedhetik meg (színházba 14,5%; moziba 35%). A szülők elvárásának általában jól megfelel iskolánk. Az iskola közelségén kívül a kis létszámú osztályok a legfőbb vonzerő. (A tanárok jó felkészültsége és a jó tanár-diák viszony is nagy számban szerepel a válaszokban.) Az iskola legfőbb feladatának az alapismeretek elsajátítását és ezáltal a következő iskolafokba való helytállást tartják. A szülők többsége általában az érettségit adó szakközépiskolába, kisebb hányada szakiskolába szeretné gyermekét taníttatni. Gimnáziumba iskolázók aránya kevés (12%). A tanulók helyzetét ugyancsak kérdőív segítségével vizsgáltuk. 84 tanuló válaszolt kérdőívünkre 106-ból. Meglepően kedvező adat, hogy mintegy 51%-a vallja az a gyerekeknek, hogy van külön szobája. A tanulóinknak véleménye szerint viszont csak 83%-a tud nyugodt körülmények között tanulni. A rendszeresen, minden órára készülők száma alsóban viszonylag kedvező (66%), de felsőben sajnos nagyon kedvezőtlen (51%). Tanulóink többségénél (63%-ánál) az órai magyarázathoz, az órán elsajátított tananyaghoz még hozzá kell tanulniuk, csak az órai magyarázat 21%-nál elég a tananyag elsajátításához. A tanulásban való önállóságra általában elmondható, hogy a tanulók nagyobb része (87%-a) önállóan tanul. Segítséget inkább a szülők a kikérdezésben nyújtanak. Felsőben azonban igen magas (33%), azok aránya, akit senki se kérdez ki, míg alsóban (10%). Segítséget a szülőktől, tanároktól kapnak elsősorban. A tanulásnak délután mindkét tagozaton egy kis pihenés után állnak neki (68%) vagy kisebb része (31%-a) rögtön. A tanulási módszereket illetően mindkét korosztálynál a lényegkiemeléssel történő tanulás a jellemző (80%), ezen kívül 24%-uk még hozzá is olvas. A szó szerinti tanulás csak az alsósoknál említésre méltó (20%). A diákok 44%-a használ a magától tanulásban segédeszközöket, 40%-uk csak ha felhívják rá a figyelmeket. Tanulóink 73%-a szeret iskolába járni, az okoknál örvendetes, hogy a tanárok szeretete, az érdekes tananyag, kislétszámú osztályok többször szerepelnek a társakhoz való kötődés mellett. A gyermekek tanórán kívüli elfoglaltsága szinte teljesen iskolai szervezésű foglalkozások. Tanulóink 61%-a jár könyvtárba, de a szabadidő eltöltésében a televízió, számítógép meghatározó szerepet játszik. A kerékpározás, foci, természetjárások is jelentős százalékuknál megjelenik a válaszok között Eredményességi mutatók Továbbtanulási mutatók 2008/2009- es tanév 2007/2008- as tanév 2006/2007- es tanév 2005/2006- os tanév 1 vagy 2. helyre felvett (%) 91% 100% 86% 100% 1 helyre felvett (fő) 8 fő 8 fő 9 fő 12 fő 7

8 2 helyre felvett (fő) 3 fő 2 fő 3 fő 3 fő 3 helyre felvett (fő) 1 fő 0 2 fő 0 fő osztálylétszám 12 fő 10 fő 14 fő 15 fő Ebből: Gimnáziumba felvett (fő) 2 fő 3 fő 2 fő 1 fő Szakközépiskola (fő) 8 fő 3 fő 8 fő 9 fő Szakiskola (fő) 2 fő 4 fő 4 fő 5 fő májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, ami szerint minden osztályunk mindkét tantárgyból az országos átlagot jóval meghaladta, kivétel a szövegértés 6. évfolyam, ahol az országos átlaggal pontosan megegyező lett a pontszámunk. 2007/2008 tanév iskolánk átlaga országos átlag községi ált.isk. átlag városi ált.isk. átlag matematika 6. évf szövegértés 6. évf matematika 8. évf szövegértés 8. évf májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, ami szerint minden osztályunk mindkét tantárgyból az országos átlagot jóval meghaladta, kivétel a szövegértés 6. évfolyam, ahol az országos átlaggal pontosan megegyező lett a pontszámunk. matematika 8. évf szövegértés 8. évf községi 473 városi 485 iskolánk országos 2008/2009 tanév átlaga átlag ált.isk. átlag ált.isk. átlag matematika 6. évf szövegértés 6. évf

9 3. Az iskola NEVELÉSI PROGRAMja 3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógusai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - Az úrhidai Géza Fejedelem Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, a gyermekeket a diákönkormányzaton keresztül bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során kiemelten figyelembe vesszük, minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémájában, az iskola életében a másikat elfogadó, tisztelő emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: - tanuló és tanuló, - tanuló és nevelő, - szülő és nevelő, - nevelő és nevelő között. 2.Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, fejlődésük nyomon követését kiemelten fontosnak tartjuk. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 9

10 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretet Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai: Az iskola célja, hogy - Olyan felnőtteket neveljen tanítványaiból, akik érdeklődésüknek megfelelő az általa kiválasztott iskola sikeres elvégzése után a szakirányának megfelelő munkában örömüket leljék, tanulmányaik befejezése után képesek lesznek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz. - Segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogulásra és boldogságra képes emberré válhatnak. A fentieken kívül olyan korszerű, a mindennapi életben hasznosítható alapműveltségű személyiség elérése, aki képes: - szűkebb és tágabb környezetébe eligazodni, megismerésre törekedni, - megszerzett információt rendszerezni és alkalmazni, - tudásukat hasznosítani. Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1-4. évfolyam): Cél: Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: - Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. - Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. - Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet a társas kapcsolatok, majd a magasabb társadalom értékei iránt. - Az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának. - Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. - Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Célok az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára (5-8. évfolyam): Cél: az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: - Folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapkészségek, képességek további fejlesztésére és biztos alkalmazására. (Tanulás tanítása) - A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra. - A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a társadalomba való majdani beilleszkedésre. - Alapozza meg a felkészülés a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 10

11 - A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük Sikerkritériumok 1. Az alsó tagozat alapozó jellegű. Elsődleges feladata azoknak a készségeknek képességeknek a kialakítása, amelyek döntőek a további ismeretek szerzése céljából. Az alsó tagozat alapozó feladatát akkor teljesíti eredményesen, ha az 5. osztály tanulónak eredménye maximum 0,4-el csökken a tanulólétszám változását figyelembe véve a 4. osztályos tanulmányi eredményhez képest. A célok elérését nevelőtestület a félévi és év végi értekezleten a tanulmányi eredmények összehasonlításával, valamint az év eleji, félévi, év végi felmérők alapján méri. 2. A magyar nyelv és irodalom tanítás célja, hogy a 4. osztály végére értő olvasási készséggel, jó olvasástechnikával, helyes áttekinthető írásképpel és fogalmazási alapképességekkel rendelkezzenek a tanulók. A kitűzött cél akkor sikeres, ha: - A családban és az óvodában elsajátított nyelvi tudást tovább fejlesztjük, a tanulók befogadó és kifejező képességének gondozásával. - A tanítók által összeállított, másfél oldal terjedelemben tud a tanulók 85 %-os teljesítménnyel tud megfelelő tartalmú és formájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveget olvasni,75%-os teljesítménnyel megérteni és elemezni, és 70%-os teljesítménnyel egy oldal terjedelemben a műfaji sajátosságoknak megfelelő fogalmazást írni. 3. Célunk az anyanyelvi ismeretek rendszerezése és a nyelvhasználatra vonatkozó alapismeretek elsajátítása. Továbbá cél, hogy a helyesírás legyen a nyelvhasználat része. A munkánk sikeres, ha: - Tanulónk 75%-os teljesítménnyel képes a nyelvhasználatra vonatkozó alapismereteket valamennyi nyelvi szinten szóban és írásban alkalmazni. - Az alsó tagozatos munkaközösség által összeállított szóanyagra épülő helyesírási szöveget egy oldal terjedelemben 70%-os teljesítménnyel tollbamondás útján leírni. 4. Célunk az esztétikus lendületes írás kialakítása, melyet a tanulók eszközként képesek alkalmazni a tanulásban. Akkor mondhatjuk magunkat sikeresnek, ha: - 80%-os teljesítménnyel képesek másolni egy írott oldalnyi szöveget esztétikus külalakkal, betűtévesztés, kihagyás, betűcsere nélkül. 5. Célunk a könyvtárhasználat, az olvasási kedv fejlesztése. Akkor vagyunk sikeresek, ha: - 90% alsó tagozatos tanuló tagja az iskolai könyvtárnak az első osztály kivételével, és - ismeri a kölcsönzés módját, 11

12 - a osztályosok az érdeklődésüknek megfelelően rendszeresen olvasnak. 6. Célunk az életkornak megfelelő logikus gondolkodás és számolási készség kialakítása Akkor vagyunk sikeresek, ha: - Tanulóink a képességeiknek megfelelően teljesítenek a tanórákon, és 70%-os teljesítményt nyújtanak az évközi témazáró, valamint a negyedikes év végi felmérő dolgozatok írásánál. 7. Célunk, hogy a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzéssel jussanak ismeretekhez az őket körülvevő társadalmi és természeti környezetről. Munkánk akkor sikeres, ha: - A gyermekek szívesen vesznek részt a lakókörnyezet, az iskola, a város természeti és épített környezetének, történetének megismerésében, és rendelkeznek az életkoruknak megfelelő ismeretekkel. - A gyerekek igényévé válik a közvetlen környezet értékeinek megóvása és gazdagítása. - A cél megvalósulását a természetismeret tantárgy eredményei alapján, illetve a nevelőtestület benyomásai, tapasztalatai alapján a félévi és tanévzáró értekezleten értékeljük. 8. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek eszközök, modellek kivitelezéséhez szükséges manuális képességekkel, rajztudással, sematikus ábrázolási technikával. Akkor vagyunk sikeresek, ha az alkotás örömforrás a gyerek számára. Célunk megvalósulását az osztályokban tanítók tapasztalatai alapján és a tanulói munkák értékelésévek és kiállításával, különböző szintű pályázatok eredményei alapján mérjük fel. 9. Célunk, hogy az alsó tagozatos gyerekek szeressenek énekelni és hangjuk fejlődjön, szívesen hallgassanak zenét és rendelkezzenek hangtani alapismeretekkel. A kitűzött célunk akkor valósul meg, ha a gyerekek mozgáskoordinációja, ritmusérzéke folyamatosan fejlődik, és valamennyi gyerek szívesen énekel, és örömmel vesz részt a táncórákon és az ilyen jellegű rendezvényeken. A cél teljesülését a nevelőtestület a szülők, az iskolaszék bevonásával óralátogatások, ünnepélyek, bemutatók, műsorok- benyomásai alapján évente közösen értékeli. 10. Gondot fordítunk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére, az erőnlét, edzettség fokozására, a testi és lelki egészség megőrzése érdekében. E területen akkor vagyunk sikeresek, ha: - A negyedik évfolyam végére fizikai állóképességük jelentősen javul és több tanuló rendszeresen részt vesz az iskolai vagy más iskolán kívüli sporttevékenységben. A testnevelés tantárgy céljainak elérésében a testnevelés tantárgy értékelése, edzettségi tesztek, diáksportkör- és egyesületi taglétszám alapján tájékozódunk. 12

13 A felső tagozatban segítjük tanulóinkat: - Felkészítjük őket a továbbtanulásra, a képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő középfokú iskolában való sikeres helytállásra. Ennek érdekében céljaink az alábbiak: 1. Tovább erősítjük tanulóink alapkészségeit, folyamatos önképzésre ösztönözzük őket, megismertetjük az információszerzés és feldolgozás módjaival, az információhordozó és eszközök használatával. Akkor vagyunk sikeresek, ha: - A tanulók 75%-os teljesítményt nyújtanak a néma értő olvasásban és 85%-os teljesítményt az életkorának megfelelő szöveg olvasásában. - A tanulók 80%-a értelmesen, kifejezően beszél, írásbeli munkája igényes, tetszetős. - A helyesírást diákjaink eszközként használják írásbeli munkájuk során.legalább 70%-os teljesítményt nyújtanak tanulóink a helysírás felmérőkben. - A tanulók képességeiknek megfelelő szinten logikusan gondolkodnak, ötletes, eredeti ésszerű megoldásokra törekednek. - Az összes tanuló a mindennapos gyakorlatban a szakmai és természettudományos tantárgyakhoz szükséges alapvető matematikai ismeretek birtokában van. - A tanulók 90%-a az iskolai és/vagy városi könyvtár látogatója ( az első osztályosokat leszámítva), s a tanórai tevékenység mellett önállóan képes ismeretszerzése (lexikonok, kézikönyvek, szótárak, egyéb multimédia eszközök felhasználásával). - A tanulók (8. osztály évvégére 100%-a) képes a számítógép alapvető kezelői használatára. A célok megvalósulásáról az iskola nevelőtestülete, esetenként külső szakértő bevonásával minden osztályban év elején, félévkor és év végén hangos és néma értő olvasási, helyesírási illetve matematika tantárgyi felmérésekkel tájékozódik, valamint az iskola könyvtárosának éves beszámolója, illetve a szaktanárok tapasztalatai alapján a tanév során folyamatosan. A külalakot év közben érdemjeggyel értékeljük, és a bizonyítványban 5 fokú skálán osztályozzuk. 2. Törekszünk a verbális kommunikáció (a mondanivaló szabatos megfogalmazása, meggyőző előadása, az érvelés, a vélemények kultúrált ütköztetése) életkorának megfelelő alakítása. Akkor vagyunk sikeresek, ha: - A tanulók többsége mondanivalóját szabatosan fogalmazza meg, aktívan vesz részt különféle beszédhelyzetekben, együttműködik a beszédpartnerrel, meggyőzően érvel és véleménykülönbség esetén a vitában is kultúráltan vesz részt. - Képes saját álláspontjának korrigálására. 13

14 A cél megvalósulását mutatja az osztályfőnökök és szaktanárok a napi munka során folytatott értékelése, esetenként az egy osztályban tanítók értekezleten való megbeszélése. A tantestület két évente tűzi a témát megvitatásra. 3. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az emberiség történetének legfontosabb szakaszait, fordulópontjait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. A célt akkor tartjuk megvalósultnak, ha: - A jeles és jó rendű tanulóink meg tudják magyarázni a tanult társadalmi és történelmi események, jelenségek okait, és legfőbb összefüggéseit, s életkorának megfelelően következtetéseket tudnak levonni az ok- okozati összefüggésekről. A cél megvalósulását A tanuló szóbeli és írásbeli megnyilatkozása, véleményalkotása alapján a szaktanár folyamatosan értékeli, illetve az iskolavezetés óralátogatásai során ellenőrzi. 4. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerjék az európai egység erősödésének jelentőségét, a jelen társadalmi gyakorlatát, a demokratikus közéletben való szereplés fontosságát, a véleményalkotás tudatos gyakorlását. Legyenek érdeklődők és nyitottak: - Az európai kultúra, életmód, szokások és hagyományok iránt. - Más népek és népcsoportok eredményeinek, értékeinek megismerésére, megbecsülésére, s ezáltal mélyítsék el a nemzettudatot, hazaszeretetet. - Az emberiség közös problémáira. Akkor vagyunk sikerese, ha - A tanulók életkoruknak megfelelően tájékozottak a társadalmi és politikai eseményekről. - A tanulók többsége magyarságát vállalva tiszteletben tartja más népek, népcsoportok kultúráját, hagyományait, és igyekszik megismerni azokat. A cél megvalósulását mutatja az osztályfőnökök és szaktanárok a napi munka során folytatott értékelése, esetenként az egy osztályban tanítók értekezleten való megbeszélése. A nevelőtestület a félévi és év végi értekezleten szükség szerint napirendre tűzi. 5. Elősegítjük, hogy a hozzánk járó gyermekek a társadalomba jól illeszkedő, a demokrácia szabályait megtapasztalva megtanuló iskolapolgárrá (állampolgárrá) váljanak. Akkor vagyunk sikeresek, ha: - Minden tanuló tájékozott, hogy iskolai ügyeinek intézésében kihez fordulhat segítségért. - Minden tanuló rendelkezik a közügyekben való részvételhez szüksége információkkal. - A képességeinek megfelelően tud hivatalos szöveget fogalmazni. A cél megvalósulásáról a nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék bevonásával évente tájékozódik és értékeli. 6. Elősegítjük, hogy gyermekeink érdeklődő, nyitott, kreatív gondolkodású személyekké váljanak. 14

15 Akkor vagyunk sikeresek, ha: - A tanulóink növekvő hányada a tananyaghoz kapcsolódó gyűjtőmunkát végez és az így szerzett ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni tudja. - Az érdeklődő tanulók a különböző szintű (iskolai, városi, megyei, országos) versenyeken eredményesen szerepelnek. A cél teljesülését a szaktanárok a napi munka során folytatott értékelése alapján, a tanévet értékelő tantestület értekezleten vizsgáljuk. 7. Célunk, hogy természettudományunk alapjait elsajátítva a tanulók megértsék: a természet egységes egész, és az ember harmonikus kapcsolatban kell, hogy éljen környezetével. Az alapvető természettudományos ismeretek járuljanak hozzá a tudatos, aktív természet és környezetvédelemhez. Akkor tartjuk a célt megvalósultnak, ha: - A tanulók többsége elsajátítja a természettudományos ismeretek alapjait. - A gyerekek többsége megérti a természetben lejátszódó kölcsönhatásokat. - Ha a tanulók többsége tevékenyen részt vesz a természet és környezetvédelemben. 8. Alakuljon ki a tanulóinkban az egészséges életmód igénye és képessége. Akkor tartjuk magunkat sikeresnek, ha: - A tanulók mind otthoni, mind iskolai környezetben rendelkeznek a helyes egészségügyi szokásokkal, beleértve a személyi higiéniát, a környezet iránti igényességet, s a helyes életmódot. - Elsősorban a testnevelés- és néptáncórák révén javul mozgáskoordinációjuk, mozgásműveltségük, és ritmusérzékük. Napközis csoportok részére Fontosnak tartjuk, hogy: 1. Gyermekközpontú, otthon pótló, derűs, nyugodt és szeretetteljes légkört biztosítunk. Akkor tartjuk sikeresnek, ha a gyermekek jól érzik magukat a napköziben. 2. A tanulók testi épségét megóvjuk, és képessé tegyük őket arra, hogy önmagukra és társaikra vigyázzanak. Sikeresek vagyunk akkor, ha gyerekek döntő többsége kerüli a durvaságot. 3. Megismertessük a tanulókat a különböző tanulási technikákkal, melyek segítségével képesek az önálló ismeretszerzésre. Akkor vagyunk sikeresek, ha a gyermekek döntő többsége segítséggel alkalmazza egyéniségére szabva a technikákat. 4. Olyan feladattudatot alakítsunk ki, mely helyes időtervezéssel optimális munkavégzést eredményez. Akkor vagyunk sikeresek, ha a gyerekek nagy része kötelességüknek érzik a tanulást. 5. A házi feladatokat minden tanuló a megértés szintjén elsajátítsa, és az írásbeli feladatokat a tanulás végére maradéktalanul elkészítse. A tevékenység akkor sikeres, ha minden gyerek írásbeli munkája napköziben készül el, és a tanulók egy része a szóbeli tananyagot képességeinek megfelelően megtanulja. 15

16 6. Az osztályfőnökökkel és szülőkkel konstruktív jó kapcsolat alakuljon ki. Munkánk akkor sikeres, ha ez a kapcsolat a gyermekek érdekeit, értelmi és érzelmi fejlődését szolgálja. 7. Felszabadult, örömteli szabadidős tevékenységet biztosítunk a játék, sport, művelődés és alkotás terén. A célt akkor tartjuk megvalósultnak, ha minden gyermek érdeklődésének megfelelően választ a felkínált lehetőségekből és az élményszerű számára. 8. Megismerjék, és alkalmazni tudják az alapvető illemszabályokat. Sikeresek vagyunk, ha gyermek a házirend szabályait betartják. 9. Egészséges életmódot alakítsunk ki. Az alapvető tisztálkodási szokásokat betartsák. Akkor vagyunk sikeresek, ha igényükké válik a gondozott külső, a tisztaság, és a kultúrált viselkedés Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladatai Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítéletmentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben 16

17 tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszköz és eljárásrendszere A megfelelő tudásszint eléréséhez az általunk is használt és alkalmazott nevelési eljárások közül kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a folyamatos ellenőrzésnek, értékelésnek és a követelésnek. Természetesen többek közt a segítségadásra, ösztönzésre, mint nevelői eszközre is nagy figyelmet fordítunk. A gyakoroltatás is folyamatosan megjelenő eszközünk (a tanórák számától és jellegétől függően változó arányban) a tudás megszerzésére, de emellett az otthoni gyakorlást elengedhetetlennek tartjuk. A tananyag elsajátítását a természettudományoknál a gyakorlati megközelítésű magyarázatokkal próbáljuk segíteni. A személyiségformálás, fejlesztés tekintetében kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk a felvilágosítást, beszélgetést, a konkrét példák megismertetését, az értékek felismertetését, meggyőzést a megérdemelt dicséretet és elmarasztalást és példakép állítását. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. Közvetlen módszerek - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenőrzés - Ösztönzés. Magatartási modellek - Elbeszélés. - A nevelő részvétele a 17

18 bemutatása, közvetítése. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemző munkája. tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - Vita A tanulók jutalmazásának elvei és formái 1. Azt a tanulót, aki képességihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, - vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. A jutalmazás formái a. Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: ügyeletes tanári szaktanári napközis nevelői osztályfőnöki igazgatói nevelőtestületi A szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt; - iskolai összejöveteleken. b) Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén - szaktárgyi teljesítményért, - kiemelkedő közösségi munkáért - példamutató magatartásért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. d) Az iskolai szintű versenyeken eredményesen szereplő tanulók szaktanári dicséretben, az előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplők osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 18

19 e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel- el lehet térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: ügyeletes tanári figyelmeztetés szaktanári figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés és intő, megrovás igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás. A fegyelmező intézkedés lehet: Szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszerelés hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség és a házi feladat többszöri hiánya miatt. Ügyeletes tanári: a tanítás előtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt és ellenőrző, váltócipő háromszori hiányai miatt (az ellenőrző és váltócipő hiánya miatt 2 ügyeletes tanári után osztályfőnöki fegyelmező intézkedés). Osztályfőnöki: a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. Az osztályfőnök figyelmeztetést, illetőleg intőt ad annak a tanulónak, aki egy hónapban több mint kettő szaktanári figyelmeztetést kapott, illetőleg abban az esetben, ha az osztályfőnöki figyelmeztető, illetőleg intő adását felsőben kettő, alsóban egy szaktanár javasolja. Az osztályfőnöki intés az osztályfőnöki figyelmeztetést követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé. Az igazgatói intést a körülmények mérlegelésével- az osztályfőnök kezdeményezi. Újabb fegyelmezetlenség esetén igazgatói rovót lehet adni. Az iskola igazgatója rovót adhat annak a tanulónak, aki kiemelkedően súlyos fegyelemsértést követett el, illetőleg aki már a félévben kapott osztályfőnöki intőt és súlyosabb osztályfőnöki intőt kellene részére adni. A fegyelmi és jutalmazási intézkedéséket, büntetéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni! Fegyelmi büntetések: 19

20 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A közoktatási törvény ai szabályozzák a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A személyiségfejlesztés célja, hogy a tanulók rendelkezzenek azokkal az értékes emberi tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel, amelyek képessé teszik őket arra, hogy bármilyen szituációban, bármilyen körülmények között a társadalmi követelményeknek, az erkölcsi normáknak, a közösség igényeinek megfelelően tudjanak dönteni, cselekedni, viselkedni. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése A család mellett az iskola feladata, hogy a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek folyamán megismertesse a tanulókkal az alapvető erkölcsi értékeket és tudatosítsa azokat. Célunk, hogy a tanulók ismeretei meggyőződéssé alakuljanak, és viselkedéskultúrájuk alapját adja. 2. A tanulók értelmi nevelése Az oktatási folyamat során célunk az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. Sikeresek vagyunk, ha a tanulóink 90%-a tagja az iskolai könyvtárnak, ha 60% rendszeresen jár. A tananyag feldolgozása és az összefüggések feltárásával megszeretnénk alapozni a tanulók: - műveltségét, - világszemléletük, világképük formálódását, - eligazodásukat testükön, - tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 3. A tanulók közösségi nevelése Az iskola feladata az emberi együttélés szabályainak megismertetése a tanulókkal, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. Fontos a másik ember tiszteletére, megbecsülésére nevelés, amelyek nélkülözhetetlenek a közösségi életben. A társas kapcsolatokra felkészítő nevelés végső célja a kultúrált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Az érzelmi nevelés célja, hogy a tanulók önmagukra, közösségeikre és környezetükre irányuló helyes, cselekvésre késztető érzelmeket tudjanak kialakítani, képesek legyenek érzelmeik kifejezésére. 5. A tanulók akarati nevelése A pedagógiai munka folyamán az egyik legfontosabb feladat az önismeret fejlesztése, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 20

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2013. március 20. Tartalomjegyzék I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 II. ISKOLÁNKRÓL... 6 III. NEVELÉSI PROGRAM... 7 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben