KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÖ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM."

Átírás

1 XI. Évfolyam. Budapest, szeptember hó (1030.) í KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ás orazigoi magyar gazdasági egyesület tagjai legyen kapják. Nem tatoknak előfizetési ltj: Sféu érre 10 korona, félévre 10 korona, negyedévre i korona. Az Oruácet Magy. Gazdasási Ecyesiiíet ddajdena. SzerkeaztSség és kiadóhivatal: Budapest (KSxtelelE), tll«i-fit 23. i Kéziratokat a azerkeiztsség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Országos komlókiállitás. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület f. évi október hó 1 10-ig országos komlókiállitást rendez. A komlókiállitás két csoportra oszlik és pedig 1. csoport: melyben részt vehet minden hazai komlótermesztö évben termesztett komlóval. II. csoport: melyben résztvehetnek házai és külföldi komlókereskedők és sörgyárosok. A komlóminták a kiállításra évi szeptember hó 20-tól 27-ig küldendők be. Később érkező mintákat a rendező-bizottság el ném fogad. A legjobbaknak ítélt hazai komló-minták Őszi luxus-lóvásár. A budapesti Tattersall részvénytársaság az idei őszi luxusló-vásárt évi szeptember hó 27-töl október hó l-ig rendezi az Országos Magyar Gazdasági Egyesület védnöksége aiatt A gazdasági ismétlő-iskolákról. A gazdasági ismétlő-iskolák négyévi fennállása elegendő alkalmat nyújtott arra, hogy előnyeiről tényleg meggyőződjünk, de másrészt arra is, hogy azok hiányai kidomborodjanak. A gazdasági ismétlő-iskolák helyes irányú, a nagyközönségre való gyakorlati kihatása szempontjából annak legnagyobb, legszembetűnőbb hiánya tanítóik olyatén kiképeztetése, amely tényleges gazdasági szükségleteinknek s a gazdasági ismétlő-iskolák szűkes pénzforrásainak nem felel meg. Ha csak futó tekintetet vetek gazdasági helyzetünkre, a legnagyobb bajokat, a legfeltűnőbb hiányokat a földmives nép gazdasági rendszerében abban találom, hogy a sok munkát igénylő és igy állandó keresetet nyújtó termelési ágak nincsenek eléggé foglalkozva, mert nem eléggé ismeretesek., Ismerem az Alföld mezőgazdaságának elhagyott állapotát s teljesen osztozom azok nézetében, akik az itt mutatkozó bajokat sürgősen díj áztatnák, a második csoportba tartozó minták azonban csak elismerő-oklevéllel tüntethetők ki. orvosolni kívánják; de ha tekintem az Alföld A kiállításra szánt komlóküldemények sajátságos talajviszonyait, hol ezer meg ezer holdakat foglalnak el a homokos területek, postán, bérmentesítve-, az OMGE. titkári hivatala melyek szemtermesztésre kevéssé alkalmasak: az czimérc Budapest, Köztelek küldendők. alacsony gabonaárakat, melyek gazdasági válságra A rendező-bizottság. vezettek hazánkban akkor arra a meggyőződésre kell jutnom, hogy a kisgazdáknak fokozatosan, de minél előbb gabonatermesztését csökkenteniük kell s nem exluzive, de ez eddiginél kiterjedtebb mértékben át kell térniök a jövedelmezőbb kertgazdaságra : a gyümölcs- és szőlőtermelésre és konyhakertészetre. A gazdasági ismétlő-iskoláknak is tehát első sorban ezen két munkás és jövedelmező a Tattersall istállóiban. termelési ág felkarolására kellene a fősúlyt A luxusló-vásár díjazással lesz egybekötve. Négyesfogatok részére 2, kettős- és juk- Hiszen gazdasági ismétlő-iskoláknak ok- fektetniök. ker-fogátok, valamint hátas lovak részére egyenként 3, azaz mindössze 11 dij tűzetik ki, ösz- oly költséggel jár, hogy ez a körülmények szerű mezőgazdaság üzésére való berendezése szesen 2400 korona összegben. mai állása szerint egyáltalán kivihetetlen, mert Bejelentési határidő szept. 12. a gazdasági gépek, tenyészállatok beszerzése, A vásár tervezete á Tattersall titkárságánál Budapest, Külső-Kerepesi-ut kapható. beruházási költségek legalább 10 15,000 ko- istállók, melléképületek emelése stb., szóval a ronát igényelnek. De az ilyen mintagazdaság létesitése nagy területet is igényel (legalábbis holdat), holott azzal a gazdasági ismétlő-iskolák nem rendelkeznek, mivel a legnagyobb teleppel biró gazd. ism.-iskolának, a kis-kun-dorosmainak is csak 58 kat. hold kiterjedésű telepe van, mig a többieké 2 20 kat. hold között van. Ezekkel szemben a gyümölcsészet és szőlészet üzésésének bemutatása és oktatása egyszerű eszközöket kiván, csekély költséget okoz és kis területen is végezhető ős igy sokkal több helyen be is rendezhető. Egész bátran juthatok tehát arra a következtetésre, hogy a gazd. ismétlő-iskolák csak akkor fognak szélesebb körben sikeréket felmutatni, ha működésüket nem a minta-mezőgazdaság bemutatására fektetik, hanem arra, hogy a köznépet az okszerű gyümölcskertészetre, szölőmivelésre és ahol a helyi viszonyok indokolják, a konyhakertészetre kioktatják. Hogy ez elérhető legyen, elsősorban az szükséges, hogy a gazd. ismétlő-iskolák tanitói ennek megfelelőleg képeztessenek ki. Ebben a tekintetben a jelzett kívánatos helyzet igényeivel szinte homlokegyenest ellenkező irányban haladtunk, a szaktanítóknak pusztán mezőgazdasági kiképzést adván. A földmives-iskolák ugyanis, hol a szaktanítók két év alatt kiképzésüket nyerik, czéljuknak teljesen megfelelően főleg mezőgazdasági irányban képezik ki hallgatóikat, mig a gyümölcskertészetben és szőlészetben nagyon hiányos és fogyatékos ismereteket nyújtanak, ugy, hogy ismétlőiskolák szaktanítói, miután részükre mint mezőgazdák részére működési tér a gazdasági ism.- iskolákban nincs, a, gyümölcskertészethez és szőlészethez pedig ném értenek, alig mutatnak fel eredményeket, néhol épen eredménytelen működésűkkel visszatetszést keltenek s a legszigorúbb kritikát hívják ki maguk, sőt az egész intézmény ellen. Azonban még más hiba is van e téren. A földmives-iskolához beosztott ösztöndíjas tanító első sorban nem hallgató és tanulmányttevő, mint a hogy lennie kellene, hanem sok esetben, ha nem épen mindenütt is első sorban irnok, akinek irodai teendőket kell telgabonaértékesítés. Oszi vetőmagvak Erőtakarmányok. Vegytiszta olajok és kenőcsök, ponyvák, zsákok, szijak, kőszenek; szóval minden cséplési anyagok és gépek. Mai számunk 30 oldal. legteljesebb napi áron való értékesítése. Szőlövédekezési, csomagolási, szüretelés! és pinczegazdasági czikkek.

2 405 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÖ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. jesitenie, másodsorban tanitó, aki reál tárgyakat tanit a földmives-iskola rendes tanulóinak és csak harmadsorban tanfolyam-hallgató. Nézetem szerint sürgető szükség a gazdasági ismétlő-iskolák működésének helyes irányba terelése s azok életképességének biztositása szempontjából, hogy az ismétlő-iskolai szaktanítók kiképeztetésén mielőbb változtassunk legalább annyit, hogy a szaktanitój elölt esak egy évet töltsön a földmives-iskolában, a második évet pedig állami főiskolában ős vinczellér-iskolában töltse, de nem megszakítás nélkül félévig egyikben, félévig másikban, hanem mindenkor legyen ott, ahol az időszaki munkálatok folynak. Ezáltal azt érjük el, hogy a szaktanítók addig is, mig az okszerű mezőgazdaság oktatásának ideje a gazdasági ism.-iskolákra nézve elérkezik és a szükséges feltételek ehhez megszereztetnek, sőt még ekkor is ezzel párhuzamosan, mindig képes lesz a gyümölcskertészet és szőlészet tanítására. Mivel szaktanítónk ma még olyan kevés van, hogy gazdasági ismétlő-iskolánk mindenikébe szaktanítót állítani nem tudunk, a hiányt a néptanítóknak négyhetes tanfolyamokon való kiképeztetésével pótolják. Ezeknek a négyhetes tanfolyamoknak, is szerintem az a legnagyobb hibájuk, hogy jobbára a szűkebb értelemben vett mezőgazdaság szolgálatában állanak. Ezen állításomat a következő adatokkal bizonyítom: *) 1. Földmives-iskoláknál rendezett négyhetes mezőgazdasági tanfolyamra felvétetett: évben : tanitó összesen 1380 tanitó. 2. Szőlő- és borgazdasági tanfolyamra felvétetett: évben... :_',< tanitó évben tanitó 1899., 1900.,,. összesen 103 tanitó. E szerint a mig mezőgazdasági tanfolyamon résztvett az utolsó négy év alatt 1380 tanitó, addig ' a szőlőszeti tanfolyamon csak 659 és a gyümölcsészetin ösak 103 tanitó vett részt, sőt gyümölcsészeti tanfolyam az utolsó három évben nem is tartatott. A szőlő- és borgazdasági tanfolyamok czélját illetőleg a földmivelési miniszter mindig hangsúlyozta, legutóbb 15,389/1900. VIII. szám alatt kelt rendeletében, hogy ezen tanfolyamokra olyan községek néptanítói pályázzanak, vagy már el is pusztította". Ennek a czélnak megfelelőleg lettek a tanfolyamok székhelyei is megválasztva: 1. Szt-Endre, 2. Pécsvárad, 3. Kaposvár, 4. Tápolcza, 5. Veszprém. 6. Pozsony, 7. Eger, 8. Tarczal, 9. Beregszász, 10. Szilágy- Somlyó, 11. Bihar-Diószeg, 12. Ménes, 13. Nagy-Enyed, 14. Torda, tehát mind oly helyek, ahol az Alföld speeziális viszonyai számitásba nem jöhetnek s a hol a homoki szőlőtelepítések ügye előmozdítható és szolgáltató nem volt. Az alföldi homoki szőlőtelepítések kérdése azonban bizonynyal érdemel annyi figyelmet, hogy ezek érdekéből a kecskeméti Miklósszőlőtelepen kizárólag az alföldi-helyes szőlőmi velés terjesztése végett évenként rendszeresen tanfolyamok tartassanak. Ami annál is inkább kívánatos, mivel a vinczellér-iskolák mind a hegyes vidékeken vannak elhelyezve s az Alföldnek egyetlen egy vinczellér-iskolája sincs. Gyümölcsészeti tanfolyam oly kevés rendeztetett s azon oly kevés tanitó vett részt, hogy alig jöhet számitásba. Mindezekből a következő következtetést vonom le. 1. A néptanítók földmives-iskolai négyhetes gazdasági tanfolyamai vagy megszüntetendők volnának, vagy pedig olyként megváltoztatandók lennének, hogy a tanítók azokon kizárólag a gyümölcskertészet, esetleg a szőlészetben nyerjenek kiképzést. 2. Gyümölcskertészeti, szőlő- és borgazda- iskolák ezt különösen ápolják s ezen mivelési ág megismertetésére különös gondot fordítsanak. De hogy ezt tehessék, szükséges, hogy első sorban a vezető tanítók maguk értsenek a dologhoz. Nézetem szerint tehát etsak ugy lesz lehetséges, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák költség nélkül, vagy csekély költséggel és mégis sikerrel működhessenek, ha működésűk súlypontját a gyümölcsészetre és a szőlőmivelésre, mint két olyan fontos gazdasági ágra helyezik, amelyek sikeres kultiválása által az ósdi módon gazdálkodó magyar kisbirtokos gazdasági helyzete leghamarabb javulásnak indul s jó létének emelkedése legrövidebb idő alatt elérhető lesz; ezután, sőt ha a helyi viszonyok indokolják egyidejűleg, a leányok tanításánál mindenesetre át lehet menni a konyhakertészetre. Ezen eljárást és fokozatos haladást kivánja a fejlődés természetes menete is. Hiszen csak nem képzelhető, hogy egy (10 20 holdas) kisbirtokos egyszerre minta-gazdaságot fog birtokán berendezni, akármilyen utánzásra méltó példát nyújtana is erre a gazd. ismétlő-iskola, mikor az ehhez szükséges tőkével nem rendelkezik, mig egy ojtókés és metsző olló 4 K.-ba kerül, ezzel és szorgalmával egy hold területű kis szőlejét, amely ma egy hektoliter boron kivül legfelebb fanyar meggyet s hitvány baraczkot terem, paradicsommá változtathatná, ha értene hozzá. Idevágó szakismeretre s mindenek fölött gyakorlati ügyességre van szüksége a kisgazdának és mai viszonyaink között csakis erre van szüksége, akinek kis szőlőskertje, hogy milyen siralmasan néz ki, azt nem leírni, azt látni kell. Aki nem látta, győződjék meg róla. Ami végül a gazdasági ismétlő-iskolák intézményének jövőjét illeti, ugy hiszem előbbutóbb önálló intézetté kell fejlődnie, még pedig sokkal jobban, mint az iparos és kereskedő tanoncziskolák jelenlegi helyzetükben, amelyek pedig már az ismétlő-iskolának jóval fölötte állanak, de ez a három társ-intézet van hivatva a három nagy társadalmi osztálynak, a földmivelő, iparos és kereskedő-osztálynak megadni az életben nélkülözhetetlen általános miveltsé- 19Ó sági tanfolyamok főleg az Alföldön, felerészben homokos, felerészben fekete agyagos terü- Ha a gazd. ism. iskola alkalmazkodni get, sőt szakképzettséget is. összesen 659 tanitó. 3. Oyümölesészeti tanfolyamra felvétetett: leten levő intézetekben* rendeztessenek s a tud a gyakorlati élet szükségleteihez, ha iskolai évben 36 tanitó gazd. ismétlő-iskolák tanítói főleg ezen ágakban nyerjenek oktatást. Az alföldi viszonyokra mühelylyel is összekapcsoltatik, ha önállósittatik külön igazgató alatt, külön tantestülettel s heti való tekintetből, különösen hangsúlyoznom kell óráinak száma 10-re emeltetik, akkor fogja ezen az uj homoki szőlőtelepek létesítésének szükségességét, azért fontos, hogy a gazd. ism. iskolai oktatás épületét, akkor fogja iskola méltóképen betetőzni az elemi nép- betölteni TÁRCZA. Kanada mezőgazdasága. Az utolsó hetekben olyan meglepő jelentősek érkeztek Kanada gyümöleskiviteléről és az idei nagyszerű gabonatermésről, hogy érdemes lesz megemlékezni azon intézményekről és intézkedésekről, melyeket a kanadai földmivelési minisztérium létesített s mely intézkedések révén emelkedett a kanadai mezőgazdaság oly magas fokra, melyen ma áll. A kanadai miniszter, Sydney Fischer, kinek legnagyobb része van ezen előmenetelben, jelenleg Londonban időzik G. W. Robertson tanárral, ki a növénytermesztési és állattenyésztési osztály élén van. A két amerikai ur európai látogatásának kettős czélja van. Szándékuk ugyanis Londonban egy pár elsőrendű a shorthorn guernseys ayrshires marhát vásárolni, melyek a minisztérium által létesített kísérleti farmokon lesznek felállítva. Továbbá beutazzák azon városokat, hová Kanada legtöbbet exportál, hogy személyesen győződjenek meg, vájjon a nagy kereskedők és átvevők meg vannak-e elégedve a kanadai mezőgazdasági küldeményekkel és különösen, hogy helyes-e a csomagolási mód s esetleg mily ujjitások eszközölendők ben még csak7 /o-át exportálta kanada az Angliába vitt mezőgazdasági termékeknek, mint gabona, marha, hus, sajt, vaj, tojás, baromfi és alma ; 1897-ben már 10% 900-ban pedig 16% jött Kanadából. A kanadai földmivelési miniszter nem rég azon véleményét fejezte ki többek előtt, hogy ha ezen kivitel igy növekszik, 1905-ben már 30%-át, 1910-ben pedig felét fogja Kanada szállítani^ az angliai piaezra kerülő összes élelmi czikkeknek és mezőgazdasági termékeknek. Hogy ma ily magas fokon áll a mezőgazdaságunk Kanadában" igy mondja a miniszter sokban a bevándorlóknak köszönhetjük. Évente nagy számú munkás nép jön át az Egyesült-Államokból mihozzánk, és olcsón dolgoznak." Fischer miniszter nézete szerint ezen nyernünk Nagy-Británia piaczát és oda előnyös összekötetések és kedvezmények révén különösen sok könnyen romló élelmi szert, mint hust, gyümölcsöt, vajat, szállítanunk," igy folytatta Mr. Fischer. Hogy ezen szállítás miképen történjék, hogy a csomagolás milyen legyen, erről felvilágosítottuk a kis- és nagytermesztőket, a minden nagyobb uradalomban összehívott gyűléseken, melyekre minden földmiveléssel foglalkozó ember meghivatott." Az ilyen népes gyűléseken szakemberek, könnyen érthető modorban más hasznos dolgokról is tartanak felolvasásokat, megvitatják és a néppel megismertetik a különféle gazdasági kérdéseket. Ilyen gyűlések széltében tartatnak egész Kanadában és igen népesek. Azonkívül közhasznú bevándorlás oka a következő : először is az tudósítások ős röpiratok lesznek a nép közt Egyesült-Államok nyugati része túlzsúfolt már és kiosztva. Ilyen módon megismerték az emberek, a megélhetés igen nehéz, másodszor pedig nincsenek megelégedve az egyesült-államiak a folytonos u. n. belső vándorlással s azért inkább átköltözködnek Kanadába. Azonban ezen bevándorlók - úgymond a miniszter nem szerencsevadászok, kik a klondykei aranybányák miatt jönnek át, hanem földmivesek, kik az itteni buja földből akarnak megélni." Egy másik tényezője a kanadai mezőgazdaság emelkedésének, mely termékek termesztése fizeti ki magát legjobban s miképen lehet azok számára piaezot teremteni. Továbbá az állam minden részében u, n. kisérletirfarmok állíttattak fel, hol a termesztésről, kezelésről, értékesitésről és az állattenyésztés jövedelmező üzéséről, oktatják ki a gazdát gyakorlati alapon. Az ilyen állami farmokon történteket, tapasztalatokat, ujjitásokat, kísérleteket minden évben egy nyomtatott tudógazdasági a nép kiképzése és pedig főkép mezősításba foglalják össze és szétküldik az egész kiképzése. Lassanként sikerült meg- országba. A minisztériumban, egy hosszú jegyzé-

3 70. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ hivatását ugy, amint azt a földmiveléssel foglalkozó legnagyobb néposztály érdeke meghydrátjait más szénhydrátokkal ugy, hogy az tegyük azt, mikép helyetesitették az árpa szénköveteli. össztakarmány összetétele ugyanaz maradjon. Sürgetnünk kell, hogy a korszerű ujitások Igy pl. két szomszédos időszakban következő ide is mielőbb elérkezzenek. anyagokból állott a kísérleti süldő takarmánya: Fülöp József. TAKARMÁNYOZÁS. Rovatvezető: Cselkd latrán. A melassze mint sertéshizlalótakarmány. A bécsi gazd. vegytani kísérleti állomás az egyedüli, mely a sertés anyagcseréjének tanulmányozásával foglalkozott, ellenben a ló, szarvasmarha s juh anyagcseréjét több külföldi állomáson tanulmányozták már. Ezen anyagcseretanulmányok végtelenül sok munkával járnak, mert az állat összes bevételei (takarmány, ivóviz, oxygén) s kiadásainak (ganaj, hugy, tüdő- s bőrlélegzés) lehető legpontosabb megállapításán alapulnak, ami kémiailag történvén, az elemzési adatok lavinaszerű megnövekedését eredményezik. Ezt a sok fáradságot azonban az eredmények megbízhatósága jutalmazza, mert az anyagcseretanulmányoknál egészen tiszta képet nyerünk arról, hogy mikép használta föl az állat takarmányát, vagyis hogy mennyit bontott szét s mennyi hust és zsirt termelt az elfogyasztott fehérjéből, zsirból és széhhydrátból. Tehát a bécsi kísérleti állomás az egyedüli, mely már ismételve tanulmányozta a sertés anyagcseréjét, nevezetesen és 97-ben is, mely évek tanulmányai csak most tétettek a velük járó végtelen sok munka miatt közzé.*) Ezen utóbbi évek kísérleteinek czélja volt megállapítani, hogy minő hatással van a sertésnél a hus- és zsirképződésre az, ha áz árpa szénhydrátjainak egy részét czukorral, melasszéval, tiszta keményítővel, vagy burgonyával helyettesitjük ugy, hogy az össztakarmány fehérje-, zsirés szénhydráttartalma ne változzék. Miután sem terünk nem engedi, sem az olvasó türelmét nem akarjuk próbára tenni, a két évi kísérlet alkalmával 13 ízben eszközölt takarmányváltoztatás teljes megbeszélése helyett csak egy példát ragadunk ki, hogy érthetővé *) Zéitschrift fiir das landw. Versuchswesen. August ken 6Ö;ÓQ0kanadai gazda-ember czime van feljegyezve^ s ezek mindegyikének megküldik a kisérleti-farntok évi jelentését. A állami farmokon tanulókat nem alkalmaznak, az csakis kiváló sze kemberek által lesz vezetve. Az évi jelentések nemcsak a jő eredményeket, követendö%jitásokat, hanem igen helyesen a nem sikerült kísérleteket is közlik és visszatartják tőle a gazdát. Legutóbbi 3 évben kísérletek történtek a jégszállitással, s ma már erős kereskedelmet folytatnak vele a nagyobb kikötőkbe. Legújabban óriási hűtőházakat létesíttettek, melyekbe a kész vajat raktározzák, honnan az az egész országba szétvitetik, külön e czélra berendezett vasúti kocsikban. A kikötőkben pedig raktárakat építtettek, melyekben a termék addig fekszik, míg a szállító hajó útjára indül, hogy mentől több ilyen raktár és hűtőház létesüljön, az állam három évre biztosítottá a szükségelt tőke kamatjait és persze adóelengedésben részesiti ezen.épületeket. Továbbá a hajóknak, melyek az árukat Angliába szállítják, állami szubvenczió adatik hütőhelyiségek berendezésére. Ez évben egy lépéssel ismét előbbre mentünk mondja Mr. Fiseher amennyiben rábírtuk a gőzhajó társaságokat, hogy romlékony anyagot szállító hajóikon mesterséges ventilláeziót létesítsenek. Különösen a vaj, hus és gyümölcs szenvedett 2*000 kg. árpa 0'150 kg. sz. sörtörköly 0'144 kg. keményítő. II kg. melassze kg. árpa kg. sz.. sörtörköly. A II. időszakban tehát melasszéval helyettesitették az I. időszakban szereplő árpának jelentékeny részét, valamint az egész keményítőt, de miután az elhagyott árpában több a valódi fehérje, mint amennyi a pótlására használt melasszéban foglaltatik, a II. időszakban a szárított sörtörkölyt is szaporítani kellett, miáltal elérték azt, hogy a II. időszakban megközelítőleg ugyanannyi fehérjét, zsirt és szénhydrátot tartalmazott a takarmány, mint az I. időszakban. Mielőtt a kísérleti eredményekre térnék át, csak annyit említek még, hogy mindkét évben egy-egy yorkshire-keresztezésü süldővel történt a kísérlet s hogy mindegyik süldőnél tét főrészre oszlott ez, u. m. egy tavaszi s egy őszire. Ugyanis kísérletező mindkét évben különösen a melassze hizlaló hatását óhajtván behatóan tanujmányozni, czélszerünek vélte annak megállapítását is, hogy mikép hat a melassze a fiatalabb, s mikép az idősebb sül-, dőre. Ezért már akkor kezdte kísérleteit, midőn a süldők 2 3 hónaposak voltak s akkor fejezte be, midőn már 8 9 hónapos kort értek el. A főrészek továbbá mindkét évben napig tartó alrészekre oszlottak, mert az említett takarmányváltoztatás ugy tavaszszal valamint őszszel ismételve lett keresztülvive. A süldőkkel etetett takarmány mennyisége nagyságuk s étvágyuknak megfelelő volt, szintúgy ivóvizet és sót is eleget kaptak s a takarmány előkészítése is ugy történt, mint a hogy azt az életben eszközölni szokták, szóval kísérletező minden tekintetben normális viszonyok betartásán fáradt, amennyire t. i. azt ily anyagcserekisérletekkel össze lehet egyeztetni. Most pedig a következő kimutatásba vonjuk össze a minket érdeklő eredményeket: azelőtt károkat a fülledt meleg következtében, azért tartottuk tanácsosnak ezen előbb említett, előnyös újítást." A mezőgazdasági termékek és gyümölcs, leginkább Nagy-Britániába exportáltatik Kanadából, s csak csekély mennyiség az Egyesült-Államokba. Mint már előbb is említettem, nagyban befolyásolja a kanadai gazdasági viszonyok ily kedvező alakulását, a jó munkás kéz és olcsó munkabér. Hászonbérlés alig van Kanadában így nyilatkozott a kanadai miniszter, mert a gazdálkodás annyira kifizeti magát minálunk, hogy rendesen minden fiatal ember, ki házasodik, képes magának birtokot is vásárolni, mert a nagy haszon mellett is olcsó a föld ára." Á gyümölcsök közül különösen az alma örvend nagy kivitelnek. Ezen kedvelt gyümölcs inemcsak nagy mennyiségben, de kiváló minőségben is termesztetik. Az utóbbi években már ;a, körte, baraczk és szőlőtermesztés és ezzel együtt á kivitel is emelkedett. Sokan állítják tévesen, - hogy Kanada éghajlata igen hideg, s nem lehet a baraczkot és szőlőt sikeresen termeszteni. Az igaz ugyan, hogy a tél ott nagyon hideg, de a tavasz meghozza a kívánt meleget, mely azután olyan tartós és egyenletes, hogy a gyümölcs hamar és jól érik. Leghíresebb gyümölcstermő vidék, Butarió, melynek gyümölcse fölülmúlja a többi összes "a 1896-ban :. ó ó 1 1 Jf Ü ' 1 czukor : árpa : 2-6 I í 1 3 keményítő : 2-1 ~.3 1, 4 melassze :'0-7 5 burgonya :'4'8 f' 1 1 árpa : 5'5 s l 1 7 melassze : beí >i: N í 8 melassze : < 9 árpa ' 183' 1 : 6-0 l l l Ívj 10 melassze : melassze í : burgonya : 1-6' l 13 melassze : 2-0 Minket itt csak a melassze táphatása érdekelvén, a czukorról csupán annyit említünk, hogy az nem hatott e kisőrletnél oly jól, mint az árpában foglalt keményítő; ellenben a melasszera vonatkozólag következőkbe foglalhatjuk össze a kísérlet főbb eredményeit:» A melassze kerekszámban 7Ö /o em. szervésanyagot tartalmaz, melyek közül mintegy 5.% valódi Czukor, 8 9o/o nitrogéntartalmú anyag,.(nagyobbrészt amid), a többi pedig nitrogénmentes vonatanyag; valódi fehérje azonban nagyon kevés van a melasszeban. A -gyakorlatban szokássá vált a melasszeban folég csak a czukrot 1 becsülni, ami azonban azért nem helyes, mert a többi alkatrészek épp oly hatásosak benne, mint a czukor, ami ugy ebből, valamint a Möckernben*) szarvasmarhákkal eszközölt anyagcsere kísérletekből tűnik ki, mert a bécsi kísérleteknél a melassze összes em. szervesanyagai ép oly hatásosaknak, sőt valamivel hatásosabbaknak mutatkoztak mint az árpában foglalt keményítő, a möckerni kísérleteknél pedig szintén valamivel hatásosabbnak tapasztalták a melassze em. szervesanyagait mint a tiszta keményítőt.. A melassze az igen fiatal süldőknél föltűnően hat a husképződésre, ami csekély fehérjetartalma mellett csak ugy magyarázható meg, hogy a benne foglalt amidanyagok fehérje- kimélő hatást fejtenek ki, vagyis óvják a többi *) Lásd a Köztelek" 10. és 11. számait..amerikai gyümölcstermést. Leg gyakoribb fajták, a Kanadában honos famenses", a russet", King", baldwin" és greeriing". Ezeken kívül az u. n. Robston Pippin és a Newton Pippint termesztik Qutarióban. Az almakivitelről, Fischer miniszter óda nyilatkozott, hogy az utolsó négy évben, évente több mint egy millió hordó lett Kanadából kivivé. Nagyon vigyáznak arra, hogy az angol importőrök csakis elsőrendű árut kapjanak. Igy, a kanadai parlament törvénybe iktatta, - hogy tilos az almahordóra rá irni extra minőség" vagy i, extra fein" (amely csalogató szavakat pedig, annyira szeretik a kereskedők és termesztők használni), hogyha csak tényleg nem elsőrendű áruról van szó, melyből 90% teljesen ép, ütéstől, fagyástól ment alma van. Tiltja a törvény továbbá a hordó felületére jó almákat rakni, alatta pedig rossz minőségűt.. Ha.. 15%-a a. küldeménynek használhatatlan, rossz minőségű, csalásnak minősíttetik, s mint ilyen törvényileg üldöztetik. A 2 amerikai szakférfiú nyilatkozataiból kivehetjük, hogy mily praktikus alapon nyugszik, a kanadai mezőgazdaság és minő áldozatokat hoz az- állam, mezőgazdaságának emelésére. A vén Európa sokat tanulhatna tőlük!

4 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ SZÁM ÍI-K ÉVFOLYAM. azokat, minélfogva gyorsabban válnak piaczérettekké. Burgonyatermő vidékeken különben azt lehet a gazdának ajánlani, hogy a melasszenak, mint sertéshizlalótakarmánynak értékbecslésétakarmányokban foglalt fehérjét a szétbontás- l tói. Különösen szépen mutatja a melasszenak hústermelő képességét az igen fiatal állat, nevezetesen föntebbi táblázatunk 4., 8. és 10. szakaszának utolsó rovatja, de a melassze az ölésnél lehetett meggyőződni. Kísérletező tanulmányozta is a leölt süldők zsirját s igen jónak találta azt. szerint nem külömbözik az árpáétól, miután 1 q. melassze körülbelül ugyanakkora súlygyarapodást eredményez mint 1 q. árpa. Ez érthető is, mert az árpában nem több az em. szervesanyag mint a melasszeban, miután az 210. ábra. A Golwer-féle önetető munkában. Pillanatnyi fényképfelvétel Propper Samu turai birtokán. idősebb süldőnél is gyakran fölülmúlja az árpát hustermelőképességben. A hus és zsír minőségére legkevésbbé sem hat a-melassze károsan. Igy pl. a bécsi kísérletek utolsó részleteiben sok melasszet kaptak a süldők, de husuk" ós zsírjuk kifogástalan maradt, amiről a csakhamar eszközölt leárpa 8 /o fehérjét, V7 fo zsírt és 59 /o szénhydrátot s igy összesen 68"7%, a melassze pedig 70% em. szervesanyagot tartalmaz. Nagy előnye továbbá a melasszenak az is, hogy a táplálkozásnál izgató hatást fejt ki s hogy a sertések étvágyára kedvezően hat s nagyobb takarmánymenhyiségek fölvételére ösztönzi 211. ábra. A Golwer-féle kévehordó önetető munkában. (Oldalt a hajlított tömlős tengelylyel.) Pillanatnyi fényképfelvétel Propper Samu turai birtokán. Melasszéval olcsóbban lehet hizlalni mint árpával, mert a. melassze hizlaló hatása rend- nél a burgonya árából induljon ki. Ugyanis a burgonya átlag mintegy 25" a melassze pedig 70 /o em. szervesanyagot tartalmaz s igy mintegy 2'8 q. burgonya tekinthető 1 q. me- Ja.ssz'évál egyenértékűnek. Miután, pedig- a melassze qrja most 6 koronába kerül, az a kérdés, hogy 2'8 q. burgonya olcsóbb vagy drágább-e 6 koronánál; ha olcsóbb, akkor nem érdemes melasszet vásárolni, ellenben ha drágább, akkor igen kifizetheti, magát a melassze. Ha a melasszet ily összehasonlítás alkalmával olcsónak találjuk, akkor nemcsak hizó, de növendék- és tenyészseítésekkel is czélszerü etetni. A sertéssel etethető melassze mennyiségéről azt tartják, hogy a 25 kg.-on aluli süldővel nem tanácsos melasszét etetni, de ettől a súlytól kezvve már 0'2 kg.-ot kaphat naponta, midőn pedig a süldő 50 kg.-os, már 0'8 kg. melasszét, midőn 75 kg.-os 1'2 kg. melasszét, midőn 100 kg.-os 1'6 kg. melasszet, 125 kg.-on fölül pedig 2 kg. melasszét kaphat. Hasas koczáknál azonban csak 0'4 kg. melasszet tanácsos 100 kg. élősúlyra számítani, A melasszet 2 3-szor annyi vizzel fölhigitva; s a többi anyagokkal összehabarva szokás a sertésnek adni. Nyugat-Európában már igen elterjedt a sertésekkel való melasszeetetés,- jeléül annak, hogy igen jónak tapasztalták; ideje tehát, hogy a magyar gazda is hasznára forditsa. e takarmányt addig, mig elég olcsón jut hozzá. CselJcó István. GAZDASÁGI GÉPÉSZET. Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. A leggazdaságosabb cséplés. II., : Golwer hévehordó etetője. A cséplőgép jó munkájára, a cséplés egyenletességére az egyenletes, rendszeres etetés bir első sorban befolyással. Az egyenetlenül etetett cséplőgép az időlegesen hirtelen felszaporodott anyagot képtelen kellően kidolgozni s igy előálló szemveszteség jelentékeny összegre növekedik. Miután a cséplési munkával sietni kell, magától értetődik, hogy a cséplőgép lehetőségig ki van használva munkaközben, az etető munkások iparkodnak minél nagyobb napi., munkaeredményre. Ezzel ^ sietésseí azonban többféle hátrány jár. Első sorban a már emiitett egyenetlen cséplés és ennek következményei, azután a sietéssel. együtt járó vigyázatlanság áldozatai és végül a nagy munkaszemélyzet. Mindhárom hátrányt teljesen kiküszöböli a Golwer-féle Mvehötö-etető, melyről egyizben már emlités lett téve a Köztelek" hasábjain. A Golwer-féle kévehordó etető szerkezete magában véve nagyon egyszerű, kezelése a lehető legkényelmesebb, ami pedig munkáját illeti, ugy minőség.mint mennyiség tekintetében az meglepően jó. A szerkezet áll egy 7'3 méter.hosszú, három részből összetoldott favályuból, melynek középrésze 3'3 méter,, két vége 2 2 méter hosszú részlet. E vályúban jár el a tulajdonképeni kévehordó készülék, a két végnélküli szalagra szerelt keresztpálczákból álló elevátor. A vályú egyik vége, melyen kévék jutnak rá, egyszerűen, nyitottan végződik.. Másik, vége beleszájadzik a cséplőgép, dobja, fölé szerelt négyoldalú garatba. E garat belsejében két csuszólap betét ugy van elhelyezve, hogy a garatba kerülő kéve mielőtt az a dobra jutna, kalászos végével lefelé, szárával pedig a.dobtengelylyel többé-kevésbbé párhuzamos helyzetbe jut. E részeken kivül van még á kévehordó szerkezet hajtóműve, mely áll az elevátor hengert mozgató hajlékony tömlőstengelyből, mely viszont a gép szalmarázó, tengelyétől felnyúló szíjjal hajtott, baklábakra állított, szijkerőkt ől nyeri forgását. A szerkezeti elren-

5 70. SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO dezést a 210. sz. ábra mutatja. Az etető garat kapcsokkal lesz a cséplőgép asztalára erősítve egy alapzatra, ugy hogy az könnyen szétszedhető és átfordítható másik, ellenkező állásba. Maga a garat 50 mm. szélességben befogja az egész dob hosszát, ugy hogy a garatból lehulló gabona, mely mintegy 1 méter magasból esik le, a teljesen szabadonfekvő dobra kerül. Az elevátor hajtóműve mintegy 100 fordulatot tesz perczenként, mozgatása, azaz hajtása alig igényel erőt. Mint fentebb említve lett, a kévehordó etetőnek többféle előnyei vannak. Az egyik az egyenletes cséplés lehetősége. Tudvalevő dolog, hogy az etető munkás bármennyire ügyes legyen is, a hosszú és fárasztó munkát képtelen folytonosan egyenletesen végezni. Különösen képtelen pedig akkor, ha a munkát siettetik. Nem is kell a cséplőgép mellett állani, már messziről meghalatszik a dob egyenletlen bugása s még a legügyesebb etető munkásnál is meghallható a kéve bedobás pillanata, mikor a dob bugása mélyebb lesz. Magától értetődik, hogy sem a dob, sem a gépek egyéb működő részei nem képesek az egyenetlenül jövő anyagot az ezzel együtt járó egyenetlen működés következtében megfelelően kidolgozni. A szalmával kimenő szem, a kalászban maradt szem, a törek és polyva közt levő szem, a rosták elégtelen pusztitási munkája igen szokszor egyenesen a kelytelen, egyenetlen etetés eredménye. Még a legjobb gép sem dolgozhat jól rossz, egyenetlen etetés mellett. Az egyenletes etetést elérendő, számos, u. n. önetető szerkezetet készítettek, melyek azonban nem feleltek meg a hozzájuk kötött várakozásnak, ugy hogy ma már alig van nálunk cséplőgép, mely ily öntetővel dolgozna. A Golwer-féle kévehordó etető teljesen megoldotta a kérdést. Mint az a mellékelt ábrákból is látható, az etetővályu végére dobatik rá a kéve még pedig ugy, hogy kalászos vége balfelé előre álljon. Ugyanekkor a kévekötél elmetszetik s egy munkás a kévét kissé szétteríti. Legtöbbször a kéve magától is szétterül, mihelyest kötele elmetszetik. Az elevátor a szétbomlott kévét az etetőgarathoz szállítja, abba beleejti s a garat bádoggal borított vezetékfalai a szétbomlott kévét kalászszal lefelé ejtik le a dob egész hosszában. A Túrán, Propper Samu birtokán, végzett próbák alkalmával perczenként 35 kévét szállított ez az etető a dobhoz és egyetlen egyszer sem lehetett észlelni, hogy egyenetlen lett volna az etetés. A cséplőgép egész napon át egyenletes bugással járt, pedig éppen a próba kedvéért néha tulerősen is lett etetve. Az elevátor garatja oly helyesen s egyenletesen adja le a kévét illetve szalmás gabonát a dobba, hogy ott megtorlódás elő nem fordulhat. Különösen érdekes és jó e szerkezet munkája az u. n. kusza avagy kaparék cséplésénél. Ezt kézzel etetni elég bajos, a dob fent aránylag szük etető nyílásán keresztül csak nehezen veszi be, akkor is hirtelen és csomókban a kuszát. Itt, miután a dob felül egészen nyitott, a reábomló kuszát is könnyen veszi be. Miután igy az etetés egyenletessége és teljes keresztülvitele teljesen elérhető, a cséplőgép munkája is egyentesebb, ezzel jobbá és hasznosabbá válik. szét is tolja a kévét. Tehát az erőltetett, siettetett munkánál is, mikor perczenként kéve megy a gépbe, elegendő az elevátor, illetve etetés teljes ellátására 3 munkás. Mivel pedig az elevátor az asztagon van s azon jobbra vagy balra, alacsonyabbra és magasabbra elállítható, a kévehányó munkások száma is felére csökkenthető. Legszerényebb számítás mellett is ez, a kévehordó etető 5 munkást tesz feleslegessé. Hogy ez mily nagy megtakarítás, azt a napszámossal csépeltető gazdák mondják meg legjobban. Harmadik előnye a gépnek, a cséplésnél előforduló balesetek kizárása. Minden cséplési idénynek meg van hazánkban az ember élet áldozatja. Hiába intézkedik a törvény az elővigyázati rendszabályok, szigora betartása iránt, hiába készitjk a gépgyárosok a legkülönfélébb biztonsági készületeket a dob fölé, azért a cséplőgépnél előforduló szerencsétlen balesetek kilenczvenkilencz százaléka mégis a dobnál Minden jelenségnek törvénye van az emberi elmének egyik legszebb, legnagyobb feladata kifürkészni e törvényeknek rejtett szadöbbentő adatok kerülnének nyilvánosságra. A Golwer-féle kévehordő-öntetővel a dobon történhető balesetek teljesen s végképp ki vannak zárva. A cséplőgép asztalán nincs munkás, annak még közelébe sem juthat s igy lehetetlenné van téve a szerencsétlenség. Végül még egy előnyét kell a gépnek felemlíteni s ez az, hogy alkalmazásával félszer kevesebbet kell a cséplőgéppel mozogni és felállani. Miután az etetővályu 7-3 m, hosszú, az asztagokat egymás mellé 11 méternyi közzel lehet párhuzamosan szokatni. A két asztag közé a cséplőgép kényelmesen beállítható középre s egy történik s e balesetek legnagyobb része halállal vagy örökös nyomoréksággal végződik. Ha statisztikailag kimutatnák a cséplésnél évenként előforduló balesetek számát, bizonyára megetető-elevátor a földre is helyezhető s épen 8 méter magasságig felemelhető, a legmagasabb asztagon is épugy használható, mint asztag nélkül, szekérről való cséplésnél. A szekérről való cséplésnél e kévék a szekérről egészen az elevátorra dobálhatók s igy a cséplés munkája is lényegesen egyszerűsítve s gyorsítva van. A három darabból álló vályú szédszedhető s m. hosssu darabokban is használható, mert elevátor-szalagja 'is meghoszszabbitható vagy rövidíthető. Amint a turai készletek mutatták,, ezzel a kévehordó etetővel rendkívül értékes és hasznos gépet kap a gazda, mely számos előnyeivel már egy cséplési idény alatt is kifizeti magát. ifj. Sporzon Pál. TEJGAZDASÁG. Rovatvezető : Sierbán János. A vaj a világpiaczon. bályait s megérteni az azokban levő igazságokat. Törvénye van a közgazdasági jelenséeknek is, épen ugy mint pl. a vizek járásának s épen e két törvény közt bizonyos hasonlatosság észlelhető. Minként a patakok és a nagyfolyók az óczeán, a világtenger felé sietnek, hogy lerakhassák medröknek feleslegét, épen ugy özönlenek közgazdasági téren a világpiaczok felé, elhelyeskedést keresve, kis és nagy államok tevékenységi eredményének feleslegei. A hasonlat még tovább is tűrhető, Másik nevezetes előnye a gépnek a mert amiképen apad és emelkedik a világtenger, előidézve az apályt ós dagályt, épen munka- és erőmegtakaritás. A Túrán végzett próbák alkalmával fölvett mellékelt pllanatnyi fényképeken látható, felállítással elcsépelhető a két asztag, mert az ugy mutat jelenségeket a világpiacz fluktuácziója is, hol a hozatalok és az árak szintén hogy a cséplőgépen fent egyáltalában nincs etető elevátor előbb az egyik, majd a másik munkás. Az etetés önműködőlég történvén, agra helyezhető 4 ember 10 perez az esés és emelkedésben lelnek kifejezést. S feleslegessé válik az etető, a kézhez adogató alatt átrakja kényelmesen a nélkül, hogy a nemcsak az óczánnak, de a világpiaeznak is munkás, legkevesebb tehát 3 munkás. Miután cséplőgépet helyéből kimozdítani kellene. A van mindent elsodró vihara: a krizis. pedig az elevátor az asztagon fekszik, legalább mellékelt fényképfelvételeken is*) két asztagot A vajnak világpiacza Londonban áthono- - is két kévehányómunkás válik feleslegessé. Az csépel el a gép egymás után. Mivel pedig az sult, ezt ma már tudják, nemcsak Európának, asztagon az elevátor szájánál áll egy munkás, de tudják minden többi földrétegeknek összes ki a kévét az elevátorra fekteti, siettetett munkánál két munkás is dolgozhat itt. Ezenkívül köszönetet mondani Propper Aranka kisasszonynak, ki van, tőlünk nem is távol, a tapasztalat még is *) Nem mulaszthatom el ugyanezen alkalommal vajtermelői is. E piacz tehát földrészünkön van egy munkás, ki az elevátorra dobott kéve oly szeretetreméltó volt a mellékelt fényképfelvételeket rendelkezésre bocsájtani. az, hogy e piacz Európától mindig jobban elszakad és távolodik. Daczára azonban e kötelét egy csapással elvágja s ugyanekkor ifj. Sporzon Pál. távo-

6 1448 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO SZAM. 11-IK ÉVFOLYAM. lodásnak, epiaczjelenségei mégis megfigyelendők, mert a világpiacznak hatalmi köréhez tartozik, azon helyeken ís éreztetni hatását a termelésre és áralakulásokra, mely helyekkel közvetlenül nincs is vonatkozásban. Az európai államok közül ugy látszik, hogy Németország lesz az első, mely vajávalaz angol piaczról eltűnik óta ugyanis Németországból vajbevivő állam lett s egyben kilépett a vajkivivő államok sorából, ezen idő óta nagyobb vájbevitele a kivitelnél. A 1 bevitel 1899-ben pl. már 99,020 mázsa volt, melynek tekintélyes része gyanánt szerepelnek a vajhelyettesitő anyagok, mint pl. a margarin. Ez átmenet óta Németország, Anglia vajbevitele egyre apadóban Van s az egykor tekintélyes mennyiségű német vaj ma már alig számottevő az angol piaczon. E bevitel 1894-ben még Í 63,869 mázsa volt, 1899-ben azonban már leesett 18,096 mázsára. E kimutatásból kivehetőleg, a gyarmatok behozatala ig alig mutat fel emelkedést, Az angol piacznak vajfogyasztása külömben'csupán ellenkezőleg inkább visszaesést tüntet 1886 óta állapitható meg biztos elő, 1899-ben azonban egyszerre nagy fellendülés számadatok szerint, mivel az angol statisztika tapasztalható, amnnnyiben ezen évnek csupán ez év óta választja szét a vaj- és margarin behozatala 50%-al haladta meg az előző év- behozatalt. Addig vaj gyanánt szerepelt a nek behozatalát. Természetes, hogy a gyarma- statisztikában, mindaz, mi csak vaj név alatt tok felől érkező behozatalnak növekedése az érkezett. A vajbehozatal óta szédületes emelkedést mutat; amennyiben ezen évnek 1.543,566 angol mázsányi (körülbelül 50 kg. egy angol mázsa) behozatalával szemben az 1899-ik év behozatala 3.389,851 mázsa volt. Tizennégy év alatt tehát kereken 120 /o emelkedés. Elég emelkedés arra, hogy az összes vajtermelő országokra a legélénkebb hatást gyakorolja. A vajbehozatalnak ezen szikla szilárd emelkedésével szemben, mely évről-évre egy-egy tekintélyes összegben jut kifejezésre, a margarin behozatala lényegesen más képet nyújt. Bejött ugyanis az országba 1886-ban 887,974 m. margarin, mely mennyiség 1892-ig 1.305,350 mázsára emelkedett, hogy aztán 1898-ra szabályszerű, évről-évre való apadás szerint, 900,615 mázsára sülyedjen. Az 1899-ik. év megint kedvezett némileg a margarin-behozatalnak, amennyiben ezen évben a behozatal ismét felemelkedett s az év végéig elérte a 953,175 angolmázsát. E számadatok kétségtelenné teszik, hogy Angliában a margarinfogyasztás nem hódit s hogy az angolok minden népek közt legkorábban ismerték fel ezen vajhelyettesitőnek tulaj donkép eni értékét. Sokkal korábban mint pl. Németország. Németország margarinfogyasztása ugyanis még ma is igen erős s csupán a legutolsó években tapasztalta-, tik a vajnak élénkebb, kereslete annyiban, amennyiben az erősen reklámozott margarin musában. Az adófizetésre kötelezett gyarmatok más beszerzési forrásokkal szemben előnyben részesitendők, szükséges tehát, hogy a, gyarmatok forgalmát megvilágító adatok, egy magokban és külön vezetve a kereslet és kinálat iránya tekintetében azonnal tájékozódást nyújtsanak. Az utolsó hat évnek ezen különválasztás szerint feltüntetett vajbehozatalát a következő számbeli adatok tárják fel. Össz- Gyarmatok - Idegen államok Év behozatal behozatala behozatala , ,610= 12-20/ ,225 = 87-80/o , ,932 = 12-50/ ,730 = 87-5 / ' " 3X37, ,449 = lo-20/o 2.728,269 = 89-8«/o , ,493 = ll-9 /o 2.836,309 = 88-10/ , ,417 = 12'3 /o 2.813,736 = 87-7 /o , ,207 = 18-50/ ,744 = 81-50/0 idegen államok behozatalának rovására történt, s előbbinek emelkedése az utóbbit apasztotta. Anglia vajforgalmának általános képét és fejlődési fokozatait az alábbi kimutatás tünteti elő, mely nemcsak a behozott mennyiségre, de világot vett a behozott vajnak származására is, E kimutatásban fentjelzett különválasztás nem történt meg, az egyes államok, behozatalok jelentőségének fo,ka szerint vannak felvéve, mely eljárás mellett az időközben beállott változások legkönnyebben megfigyelhetők. Következtethető ez azon körülményből, hogy a várt további fejlődés elmaradt s'mig 1894-ben az összes behozatalnak 11'3%-a esett e földrészre, addig 1899-ben ezen arány leesett ll"l /o-ra. Az ausztráliai vajbehozatal tehát Európára nem éppen annyira veszélyes, mint azt eleinte, behozatalának kezdetén és gyors előnyomulásakor várni lehetett; behozatala legtöbbet ártott Francziaországnak, mely emiatt pozicziót vesztett, leesve az angol piaczon második helyről a harmadik helyre. Francziáország után legjelentékenyebb bevitele van az angol piaezokra Hollandiának. A hollandiai vaj bevitele óta, midőn még az ötödik helyet foglalta el, megszilárdult s az ország a sorrendben negyedik lett. Hollandia a legelső margarintermelő ország s a 80-as évek végén, midőn igen sok vegyitett vajat küldött Angliába, az ország e visszaélés folytán érzékeny károkat szenvedett. E csorbát most kiköszörülni igyekszik s a jelentékenyen emelkedett bevitelnek fellendüléséből arra lehet következtetni, hogy fáradságot nem kiméivé, helyes intézkedések által minden módon azon van, hogy előbbi helyzetét visszahódítsa. Ötödik helyen szerepel Kanada, az ismert észak-amerikai hatalmas angol gyarmat.. Ha Kanadának tejgazdasági viszonyait megfigyeljük,,a felületes szemlélet is arról győz meg, hogy vajtermelése s ezzel együtt exportja is folyton és szabályszerűen emelkedik. Ez emelkedés mellett kétségtelen, hogy helyzete az angol piaczon is erősbödni fog s nincs messze az idő, midőn mint félelmes versenytárs fog jelentkezni az európai államok mellett. Be kell azonban vallani, hogy Kanada kivitelének fejlesztése érdekében valóban sokát tesz s nem A behozott vaj mennyisége angol mázsában. Származási hely Dánia , , ,784 ' 1.334, , , Francziaország 424, , , , , , Ausztrália 292, , , , , , Svédország..; 266, , , , , , Hollandia , , , , , , Németország. 137, , ,825 ; 51,761 41,231 36, Oroszország. 79, , , , , , Belgium 37,977 24,732 38,132 30,518 36,384 62, Egyesült-Államok. 29,996 66, , ,196 66, , Kanada ,887 38,949 88, , , , Norvégia ,688 15,156 17,075-28,212 27,138 30, Argentinia ,676 15,763 10,860 14,729 20,121 A főbeviteli állam tehát, amint sz általá- Ausztráliában, hanem inkább Canadában rejlik ban ismeretes, Dánia. Bevitelét az utolsó annak veszélye, hogy az európai államok angliai mellett, mely árhanyatlást azonban egyáltalán hat évben, a gyarmatok élénk konkurrencziája importja szűkebb mederbe fog tereltetni. A nem.mutat, á közönség á jó vajul értéke szedaczára is fokozni bírta, amennyíbeu épen Kanadaiak ügyes emberek, gyorsan sajátították. rint becsülni kezdi s a vajnak mai ára már ezen hat évre esik 30 /o emelkedése Anglia el nemcsak az európai kereskedői gyakorlatokat s kereskedőinknek előzékeny, modorát, ha- mintegy kétszerese a margarin árának. E két felé irányuló bevitelének. Anglia vajpiaczán termény közti külömbség, a 80-as években még ma is őt illeti a vezérszerep, melyet nemcsak nem különös tanulmány tárgyává tették a vajnak Dániában szokásos készítési és csomagolási 100 : 80 ha volt s a vaj árának emelkedésével hogy megszilárdítani -tudott, de bevitelének a margarinár emelkedése állandóan lépést tartott. E helyzet azonban ma már Németország- folytokos emelkedéséből arra lehet következtetni, hogy domináló helyzetét jövőre még általános s a vajkészités csakis a tejsavanyitó módját is. A pasztörizálás Kanadában ma már ban is megváltozott s mint emiitők az árkülömbség, legalább a'hamburgi piaczon, 100:50. erősbbiteni fogja, bár relatív, az összbevitelhez arányítva, t. i. nem. kis visszaesés kultur) által történik. Ez által s a rendelke- baktériumoknak tisztán való tenyésztése (Rein- Hogy aztán e jelenség indoka a margarin állandó fogyasztása esetén előálló kedvezőtlen Dániánál is megállapítható. Dánia uralkodó zésre álló összes modern eszközöknek alkalmazásával érték el, készítményeiknek teljes egy- helyzete leginkább azon körülményből világlik hatásban, vagy a fogyasztóközönség Ízlésének ki, hogy Ausztrália, mely a vajbehozatalt illetőleg az angol piaezokon mindjárt második hefelelő minőségét. Hozzávéve mindezekhez ezen formaságát s az angol Ízlésnek teljesen meg- fejlődésében s az ezzel járó magasabb követel-. ményekben gyökerezik-e, annak fejtegetése már lyen következik, alig éri el behozatalával gyarmatállamnak az anyaországgal való s kitűnően szabályozott és gyors közlekedését, nemt artozik ide. A jelenség azonban minden- Dánia behozatalának egynegyed részét. Ausz^ ' esetre érdekes is meg tanulságos is. trália, melyhez az ezen földrészhez tartozó könnyű bepillantani azon perspektívába, melyet A dolog tárgyalásánál legnagyobb figyelmet azonban azon kérdés érdemli, hogy honmítandó, csupán 1899-ben küzdötte ki magálélő elé. szigetcsoport s ezek között Uj-Zéland.is szá- a kanadai tejgazdaság jövője tár a szemnét kerül az angol piaezra az Angliában elfogyasztot vajnak ezen nagy tömege? Ez az helyet Francziaország. birta. A franczia vaj, nak ezen előkelő helyzetet, addig a második Mint termelő és beviteli állam, Kanada után Svédország következik. Svédország évek angol statisztikából tudható meg, mely a vajbehozatalt két részben* regisztrálja. Ezek egyi- nagy elterjedésnek és kedveltségnek örvend s főként a normandiai sózatlan vaj Angliában előtt, a mainál sokkal jelentékenyebb bevitellel dicsekedhetett, óta azonban ezen előnyös kében az angol gyarmatoknak, a másik főcsoportban viszont az idegén államoknak behoza- behozatala igen jelentékeny volt. E behozatal daczára annak, hogy igen drágán fizettetik, helyzete megváltozott. Bevitele azonban egyre apadóban van s a megváltozott vámügyi viszonyokon kivül alkalmasint más körülmények is talát szerepelteti. E megkülönböztetés amennyire azonban, mely 1892-ben még 542,687 angol helyes és jogosult, épen annyira czélzatos is mázsa volt, 1896-ig erősen, azóta pedig mérsékeltebben bár, de szünet nélkül hanyatlik. közrejátszanak arra nézve, melyek ezen és főindokát azon igyekezetben birja, mely visszaesésnek további' fejlődését valószínűvé Angliában, a gyarmatok javára, ma már általános s mely bennrejlik Angliának imperializ- való előnyomulásával összes erejét kifejtette. Ausztrália ugy látszik, hogy a második helyre teszik.. Az amerikai Egyesült-Államok, melyeknek

7 70. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ felette ingadozó vajbevitele Svédország bevitele után sorakozik, szintén a visszaesés képét mutatja. Itt azonban ellentétben Svédországgal a bevitelnek emelkedése igen valószinü, mivel biztosra vehető, hogy az amerikai kereskedelem, a friss húsnak Anglia-felé irányuló erős kivitele utján szerzett élénk összeköttetéseket a vajkivitel érdekében is hasznosítani fogja; sajtkivitele épen ezen a réven már is jelentékeny emelkedést mutat. Az amerikai vaj különben az ottani ízlésnek megfelelőleg erősen sózott s e miatt Angliában kevéssé kedvelt, oly körülmény, mely erősen mérsékelni fogja a különben kétségtelenül fenyegető emelkedést. Nyolczadik helyen áll Oroszország. Bevitele igen élénken és sokat ígérően indult s 1894-től 1897-ig állandó emelkedést mutat. Azóta azonban visszaesés mutatkozik, mely körülmény azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy Oroszország igen rövid időn belől ismét és az eddiginél hathatósabb eszközökkel fog kísérletet tenni arra nézve, hogy az angol piaczon tért és befolyást szerezzen. Az Észak- Ázsián átvonuló s befejezéshez közeledő Pacificvasut csupa oly területeket szel át, melyek különösen tejgazdasági ezélokra alkalmasak. Ezen az óriási terjedelmű területeken már évek óta folyik a telepítés s az orosz kormánynak idejében volt gondja arra, hogy a telepesek tapasztalt dán majorosoktól sajátíthassák el a tejgazdasági ismereteket. Az épülő vasútvonal, mely az európai rossz kikötőket Wladiwostokkal köti össze, üzembevétele után előreláthatólag teljesen uj forgalmi elhelyezkedést fog maga után vonni, mely nem maradhat befolyás nélkül az angol piaezokra sem, különösen ha figyelembe veszszük az orosz kormánynak azon előrelátását, melylyel a dán tejgazdasági eljárásokat meghonosítani és általánosítani tudta. Oroszország után Belgium következik, melynek bevitele 1899-ben épen 70%-os emelkedést mutat. Tekintve azonban ezen bevitelének korábbi éveiben tapasztalt ingadozását, az 1899-ik évi gyors emelkedés aligha bir további jelentőséggel ben még a negyedik helyen állott, ma már azonban a tizedik helyen áll Németország. Németország vajkivitelének hanyatlása melyről különben már fentebb is történt említés, nem ujabb keletű s a rendszeres hanyatlás visszavihető már a 80-as évek elejére. E hanyatlásnak főoka, mellékkörülményektől eltekintve, a honi szükségletnek emelkedése és a német közönség fizetési képességének erősbödöse. Előidézte a hanyatlást ezenkívül még. a német vajnál olcsóbb és hasonló jó minőségű vajtömegeknek az angol piaezokra való tódulása is. A felsoroltakon kivül számottevő bevitellel dicsekedhetnek még az angol piaczon Norvégia és Argentinia. Norvégia aránylag csekély bevitelét 1894-től 1899-ig csaknem megkétszerezve jelét adta fejlődósképességének, bár alig valószinü, hogy a jelenleginél nagyobb jelentőségre az angol piaczon felvergődni birjon. Argentinia a társaságban legfiatalabb, bevitele épen olyan ingadozó, mint Ausztráliáé s fejlődésképessége ma még egyáltalán nem állapitható meg. Bizonyos csak az, hogy felette olcsón termel s valószinü. pedig annyi, hogy amily ügyesen tudta megszerezni az angol piaezokat friss hus kivitele számára, épen olyan kitartással és körültekintéssel fogja az igy nyert összeköttetéseket vajkivitele érdekében felhasználni. Ez a vaj világpiaczának mai képe s az itt hűen ecsetelt helyzetből, a felsorolt számbeli adatokból s az angol piaeznak megfigyelhető hatásaiból képet alkothatunk ezen piaeznak további fejlődési fokára s ezen fejlődésnek irányára is. Nincs kétség benne, hogy Dánia jelenlegi vezérlő helyzetét továbbra is megtartja s alig elképzelhető, hogy a távoli, teljesen megbizhatlan s bevitelében felette ingadozó Ausztrália rohamszerűen elfoglalt második helyét állandóan megtarhassa. Ez annál is inkább és joggal kétségbevonható, mivel másrészt alig tételezhető fel, hogy Francziaország, Hollandia és Svédország a küzdtérről félrevonulva, szótlanul engedjék át a tért Ausztráliának. Anglia, Ausztrália vajbevitelében különben sem bizhatik s az említett szomszédos államokra piaczainak állandóan való elláthatása czéljából föltétlenül szüksége van s ez államok pedig bizonyára kitelhetőleg fognak igyekezni Anglia vajszükségletének fedezését saját hatáskörben s idegen beavatkozás nélkül elintézni. Oroszországnak, legkivált pedig Kanadának mindélénkebb versenyére el kell lenni készülve s számolni kell különösen az ezen utóbbi államban a tejgazdaság terén észlelhető rendkívüli haladással és törekvéssel is. Az Egyesült-Államok az európai államoknak kevés gondot fognak okozni. Az Unió belszükséglete óriási módon növekszik, vaja Angliában külömben sem kedvelt, bevitele ki fogja tölteni a mutatkozó hézagokat, de nagy arányokat nem fog ölteni. A többi, az angol piaczon manapság szereplő államok továbbra is küldeni fogják vajfeleslegüket Angliába s emelkedés meg hanyatlás fog váltakozni bevitelök tömegénél, állandó jelentőségre, győzedelmes versenyképességre azonban, az egy Argentiniát' kivéve, egyik sem fog felemelkedni. A német vaj Angliában számottevő már nem igqn lesz, bevitele 1900-ban további hanyatlást mutat s kétségtelen, hogy e hanyatlás már nem tünet, hanem maga a szabály. Ha a német vajnak kivitele továbbra is ily arányban hanyatlik. Németország rövid pár év alatt Angliához hasonlóan, vajbevivő állam lesz. E körülmény a vajtermelő országokat s ezek között hazánkat is a legközelebbről érdekli, miért is okvetlen szükséges a német vajpiacz alakulásának minden mozzanatát éber figyelemmel kisérni. Dánia ez átalakulást már észrevette, megfigyeli és számol a következményekkel, a mint ez kétségtelenül kiviláglik Dánia mezőgazdasági viszonyait ismertető és a párisi világkiállításon bemutatott monografiiából. Legyünk tehát éberek, mert a német piacz az a hely, hol a magyar vajnak megfelelő és határtalan mennyiségben való értékesítésére manapság a legtöbb kilátás kínálkozik. Dr. Góger László. BAROMFITENYÉSZTÉS. Rovatvezető : Hreblay Emil. A ludak és kacsák jelzése. A vizi szárnyasok jelzése nem csak azért szükséges, hogy tulajdonunkat mindenkor biztosan felismerhessük, hanem azért is, mert a baromfiak életkora a tenyésztésnél nagy szerepet játszanak. A kort tehát csak biztos és soha el nem tünő jelzésekről lehet felismerni. Vannak ugyan egyes jelek, vagy tünetek, amelyekről a viziszárnyasok életkorát szokás felismerni, ez azonban nem biztos s ha biztos is, igen nagy gyakorlatot igényel. Igy például a ludak és kacsák életkora a szárnyak külső részén, a nagy evező tollak végei mellett látható egy vagy több erősen oda nőtt apró hegyes tollról határozható meg. Mindkét szárny végén látható ilyen hegyes tollakon a 2 éves ludnál és kacsánál 2, a 3 évesnél 3 egyenlő rézsútosan vonuló barázda látható. Mint az emlős állatok, ugy a szárnyasok jegyzésére is sokféle módot kigondoltak már s eléggé ismeretes, hogy hazánkban is különösen kétféleképen végzik a viziszárnyasok jegyzését. Vagy az uszóhártyáknak kilyukasztásával, vagy pedig a lábak meggyürüzésével. Ami a viziszárnyasoknak az uszóhártyákon való jegyzését illeti, abban áll, hogy alkalmas csipő-fogóval lyukakat vágunk az ujjak t-w w UW w 213. ábra. Viziszárnyasok uszóhártyáinak jelzése. között levő uszóhártyába s e lyukak száma és elhelyezése alapján azután bizonyos kulcs szerint számítunk, miként ezt a 213. számú ábra. mutatja. És pedig; a balláb uszóhártyájában bizonyos helyen egy-egy lyuk = 1 6, ugyanott a 6 jegye az 1 jegyével kombinálva = 7, a 2 a 6-al 8, a 3 a 6-al = 9, mindez a jobb láb uszóhártyáján et számit, következéskép jegyeztetik, pf. a 38, 52, 74, 98 ugy, amint a 213 ábra. mutatja, aztán pl. 100-at a 60-nak és 40-nek, 110-et az 50-nek ós 60-nak stb. összeadásával jegyezhetünk. A viziszárnyasoknak lábgyürüvel való jelzése kevésbé czélszerü, mert részint többe kerül, részint pedig a gyűrűk az állatokról leszedhetők, mindazonáltal ismertetjük e jegyzési módot is. A számú ábrákon látható nyitott és zárt celulóid gyürü. Ezt ugy teszszük fel fts j ábra. Marbing-féle baromfi jelző-gyürük, alud vagy kacsa lábbszárára, nyitott állapotban oldalaslag szétfeszítjük annyira, hogy a lábszár beleférjen s ekkor aztán becsattintjuk. Aki akarja, a gyűrűkhöz adott ragaszszal a zárórészt össze is ragaszthatja, de ekkor a gyürü többé

8 1466 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. A tojási idő alatt a fészek helyét változtatni nem szabad. Az ól tisztítása is ilyen alkalmakkor akkor eszközölendő, amikor az állat már nincs a fészken. A 221. számú ábrán egy igen czélszerü kacsa-ólat mutatunk be. Ezen ól több rekeszből áll és az ólba, egy az ól innenső oldalán látható nagy ajtón lehet bejutni és tovább az egyik rekesztékből, a másikba is ily ajtók vezetnek. A hol több fajtájú kacsát nem tenyésztenek, ott elegendő az ólat három részre osztani, az egyik a törzs, a másik a növendék és a harmadik a költesztő helyiség lehet. Az ól 2 m. magas, favázas és deszkával borított. Teteje papirfedél. A gyűrűk nálunk is különféle szinben és Elől csak 1 m. 60 cm. van bedeszkázva nagyságban kaphatók. Száz drb. 'ára nagysághoz mérten 4 5 koronába kerül. Ezek igen szükségesek már csak azért is, hogy és e deszkázat aljában vannak a kacsa-ajtók. Ujabban Amerikából hozatott jelzőgyürük nappal nyitva lehetnek s azon a kacsák be- és kijárhatnak, mig a fő ajtó zárva lehet s emberek az ólba be nem jöttek forgalomba a 4. sz. ábrákon a Climax" mehetnek. más állatra nem használható. A gyűrűkhöz tintát is adnak, melylyel a szükséges jelek, számok letörölhetlenül felírhatok. Ily jeleket azonban izzó ércztüvel is be lehet sütni a czelluloid gyűrűkbe s a záró részt összeragasztani czélszerü, mivel könnyen kinyithatók ábra. Ideál" baromfi jelző-gyürü. nevű jelzőgyürü látható nyitott és zárt állapotban. Ennek ára 100 dbbonként 10 korona. A Mariing" nevü jelzőgyürüt az 5. sz. ábra mutatja, mely erősebb és vastagabb rézlemezből készül, ennek ára 100 drbonként 9 korona. Az Ideál 11 nevü jelzőgyürüt a 6 sz. ábra métatja, ez közepén nyitható és vastagabb, hengeralaku rézsodronyból készül. Ara 100 drbonként 10 korona. A viziszárnyasok jegyzése tehát, különösen a tenyésztörzsek pontos korú összéállitása czéljából elkerülhetetlen s ezt minden tenyésztőnek ajánljuk. A kacsa ól és berendezése. A kacsa-ól felállításánál legyünk tekintettel arra, hogy az közel legyen a vízhez. Hogy aztán ez a víz patak-, folyó-, tó-, árok- vagy ártézi víz, az nem határoz, a fő dolog az, hogy a kacsáknak a vízre messze ne kelljen járni, rriqrt rossz járókelők lévén a kacsák, hamar elfáradnak, sőt mégis sántulnak. - A víz közelsége ezen bajoknak elejét veszi s a tenyésztési eredményt igen kedvezően befo- íyásolja. A kacsák nem szeretik a nagyon meleg és nagyon világos éjjeli szállást, ennélfogva legyen ez által a közlekedés teljesen szünetel. Kérdés: Jogos volt-e fent leirt körülmények mellett vetett vetőmag s a vetési és ' talaj előkészítési az éjjeli szállás szellős és könnyen szellőztethető, a lovakra vonatkozó zárlat elrendelése. munkák tőkeértéke a vagyonfelvételnél a vevetett valamint homályos. A terület számításánál egy méterre 6 kacsát kell számítani, 456. kérdés. Ha a gazdasági leltár decz. i tési leltár" czime alatt jut kifejezésre és a 31-én készül, az őszszel elvetetett vetőmag s rendszeres vagyonfelvételnek lényeges alkatrésze, amelynek feladata kimutatni azon tőke- ennélfogva 10 méter területen 60 drb kacsa a vetésre fordított összes munka, milyen szerepet játszik a leltárban? felveendő-e egyátaértéket, amely vetések és szántások alakjában helyezhető el. Ami a kacsa-ólak padlózatát illeti ; az a lán? s ha igen, milyen tőkének minősitendő? a következő gazdasági évnek átadatott. lud-ólnál emiitett okok miatt lehetőleg czementbeton B. F. Ha a gazdaság rendes forgók szerint vagy aszfalt legyen. A kacsa-ólat naponta 457. kérdés. A bérleti szerződés értelmében szószerint" leltárilagés pedig tavaszszal évenként egyenlő kiterjedésű területek enged- kezeltetik, vetések és szántások alakjában kell almozni és pedig szalmával, minden más alom nem jó. a bérlet lejártakor 600 kereszt szalma és 6 tetnek át a jövő évnek, akkor a vetési leltár Az ólak alja rézsútosan készítendő, hogy szekér törek hátrahagyandó; de miután a lejáró felvétele a vagyon számadásba felesleges, szint- kimosható legyen és hogy a víz belőle egy bérleten 4700 kereszt szalma van, melyúgy abban az esetben, ha a számvitel julius bizonyos vonal irányában lefolyhasson. ' nek keresztjét a leltárilag átvett fentjelzett 1-én lezáratik, tehát vetések csak csekély kiterjedésben A kacsák fészkét az ólban bent ugy kell mennyiségen kivül tartozik bérlő 25 krajczárjával adatnak át. otthagyni, a törek és polyváról" a szerző- Ha ellenben a számadási év a naptári készíteni, hogy az kissé sötét és rejtett legyen. Ezen fészkek főleg akkor igen szükségesek, ha dés egyáltalán emlitést nem tesz, tisztelettel évvel esik össze és szabad gazdálkodást foly- azt akarjuk, hogy az állat még meg is kotol-: jon. A készített fészkeket a kacsák főleg akkor fogják nagyon kedvelni, ha olyformán készít-; jük azokat, hogy nádat vágunk és ezt az ólegyik vagy másik szegletében a falra támasztjuk ugf, hogy az alá a kacsák bebújhatnak tojni ábra. Czélszerü kacsa-ól. De az ilyen csapós ajtócskák azért is jók, mert rajtok egyszerre csak egy kacsa bújhat ki s igy reggelenként a kacsák, a kibocsájtáskor megolvashatok. Ezen ól amily csinos, oly czélszerü s ezt mindenkinek ajánlhatjuk. Lehet az ily ólban, ludakat is elhelyezni. A deszkafalon felül a padmalyig húzódó nyílás sürü és elég erős ónozott sodrony-hálóval fedendő be, hogy igy a kacsák a ragadozókkal szemben védve legyenek. Télen át, bár a kacsák szívesen eltűrik a legnagyobb hideget is, az ól rácsos oldalát mégis szalmazsupokkál vagy nádfonattal kell betakarni. bl. LEVÉLSZEKRÉNY. Kérdés kérdés. Községünkben néhány darab szarvasmarha lépfenében elhullott és e miatt zárlat lett elrendelve a. szarvasmarhákra. Tíz nappal a zárlat elrendelése után anélkül hogy a lovak közt egyetlen beteg állat találtatott volna, a zárlat ezekre is ki lett terjesztve és 1 kérdem: Mennyire. becsülhető egy-egy kereszt őszi és tavaszi szalma után nyert polyva és törek, és tartozik-e utóbbiakat átvevő utód külön mégfizetni, vagy vele. jár-e a törek és polyva a.szalmával? mindannak daczára, hogy csupán a. szalma" ára van 25 krjával (18 kévés) keresztenkint megállapítva, a mi magában véve már igen alacsony árnak tekinthető. M. L. Felelet. tört lépfenével fertőzve. Augusztus 13-án ismét. 4 udvarban állapítottak meg hivatalosan a szarvasmarhák között lépfenét. Az évi VII. t.-cz. végrehajtására kiadott 40,000 sz. rendelet értelmében azon községben, hol valamelyik udvarban az állatok között a lépfene konstatáltatott, a község elöljárósága a beteg vagy gyanús állattal közös istállóban vagy legelőn volt állatokat a betegtől vagy gyanústól elkülönítve akképen köteles őriztetni, hogy lehetőleg más állatok be ne fertőztessenek". Azaz a lépfene szórvákyos uralgása alkalmával csak azon udvar, hol lépfenében beteg állatok találtattak és az azzal követlenül szomszédos udvarok vétetnek zár alá. Ugyanezen miniszteri rendelet a értelmében azonban akkor, ha valamely községben egyszerre legalább három különféle fekvésű tanyában, majorban vagy istállóban" tör ki a lépfene, akkor a lépfene járványosnak tekintendő. Ezen esetben azután a hatósági intézkedések is sokkal szigorúbbak, mint a csak szórványosan föllépő lépfene esetében. A hatóságnak a járványos föllépés esetén intézkednie kell aziránt, hogy egész község állatai egymással ne érintkezzenek, a határból ki ne hajtassanak, takarmányféle s trágya a határból ki ne szállíttassák s amennyire lehetséges, az állatállomány szigorú istállózása foganatosíttassák s idegen község állatai a községen át ne bocsájtassanak stb". M a községben tehát augusztus 13-ig a lépfene csak szórványosan, aug. 13-ától azonban már járványosán uralkodott. Érthető tehát az, hogy a hatóság miért tett tiz nappal az udvarzárlat elrendelése után szigorúbb intézkedéseket, azaz miért hélyezte az egész községet zár alá. Azt tudjuk, hogy a lépfene nemcsak csupán a szarvasmarhákat támadja meg, hanem a lovat, sertést, juhot stb. egyéb háziállatokra sőt az emberre is ragadós. Mint kérdésttevő az előbbiekből kivehette, a törvényen alapuló rendelet is ugy intézkedik, hogy az egész község állatai ne érintkezzenek egymással ős idegen község állatai ne bocsájtassanak a községen át". Teljesen törvényszerű és jogos volt tehát a hatóságnak azon intézkedése, hogy noha szarvasmarhák betegednek meg a lépfenében, azért a zárlatot lovakra is kiterjesztette. Dorner. A vetőmag és vetési munkák leltári felvétele. (Felélet a 456. sz. kérdésre.) Az el- tatnak, a tiszta jövedelem pontosabb megállapítása végett okvetlenül szükséges, hogy a vagyonszámadásban a vetések és szántások értéke is szerepeljen, mert különben megeshetik az, hogy a több vetést átengedett év jövedelme tetemes csorbát szenved, ami különösen akkor.érezteti hatását, ha a gazdaság szántóföldje irtások vagy ujtörések folytán gyarapszik. Egy kat. hold őszi vetés ugyanis legalább 30 kor. értéket képvisel, 50 holdnyi többlet tehát 1500 kor.-val csökkentené az illető év jövedelmét, ha annak értéke a vagyonszámadásból Lépfenezárlat elrendelése. (Félélet a 455. kihagyatik. Hensch. sz. kérdésre) M a községben 1. é. augusztus Egy kereszt szalma után nyei't polyva 6-án két udvar volt szarvasmarhák között ki- és törek értéke. (Félelet a 457, sz. kérdésre.)

9 70. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO 7. Az egy kereszt gabona után származó, szalma, polyva és törek mennyisége évek szerint felette eltérő, amint ezt sok vidéken ezidén is tapasztalták, amennyiben a gabona keresztje jóval. -kevesebb szalmát szolgáltatott, mint normális években, mig a polyva és törek mennyisége a járásbeli kisbirtokosok olyan piros-tarka szarvasmarhákkal pályázhatnak, melyek legalább egy szokottnál nagyobb volt. Ezen okból a felvetett kérdésre pontos válasz nem is adható, tájékozásul pedig a következő adatok szolgáljanak : mezőgazdasági bizottság Nagy-Bereznán szep- néhol igen jó. A kvalitás is jónak ígérkezik, év óta tulajdonukat képezik. Az Ungmegyei van; az eredmény tulnyomólag kielégítő, sőt Egy 18 kévés kereszt után őszi gabonánál tember 10-én, Nagy-Kaposon 11-én, Szobránczon kivéve a jégvert és a mozaik betegségben kg. szalma és kg. polyva és 12-én és Ungváron 13-án borzderes tájfajta szenvedett dohányokat. A répatermés kilátások törek nyerhető; tavaszi gabona után pedig tenyészállatokat dij az. Érdekes és ezt itt emiitjük fel, hogy a földmivelésügyi miniszter 26 ezer eléggé kedvezők, a ezukorrépa ezukortartalma is jónak Ígérkezik. A lent és kendert kg. szalma és 5 10 kg. polyva. Hogyha tehát 100 kg. polyva és törek értéke 2 korona, koronát utalványozott ki ez idén tenyészállatdíjazásokra. nagyobbára kinyütték, többnyire közepes eredménynyel. Az áztatás, tílolás folyamatban van. akkor egy kereszt őszi után szármázó polyva értéke átlagban 30 fillérre, a tavaszi után A mesterséges takarmányból a terméskilátások A monarchia állatkereskedelmi forgalma származóé 15 fillérre. tehető, habár ezidén ezen nagyobbára gyengék. A rétek sarjú terméshozama nagyobbrészben gyenge közepes. A le- ' a folyó év január juliusí félévében összehasonlítva a mult év ezidei kivitel és behoza- termények ára sok helyütt ennél magasabb. Hogy a megváltandó keresztek alatt csupán kaszált sarjuban az eső több helyen tetemes. tallal szemben érték és darabszámban a következő volt: a*szalma, vagy annak polyvája is értendő, a kárt okozott. A legelők ahol kellő eső járt,. közölt adatokból meg nem Ítélhető s tekintettel az erre vonatkozó szerződésbeli kikötés kezdenek felujulni. Néhol azonban még mindig egészen kopárok. A szőlő-termés, bár a peronoszpóra, rothadás és egyéb bajok az idén hiányos voltára, esetleg a szerződés intencziójáhól lehetne ezt a kérdést eldönteni; mert ha Koronaértékben Darabszám Különb ség db nem hiányoznak, sőt néhol terjednek és szaporodnak is, általában még mindig kielégítő- Ökör , ,000 42,0g3 44,657 a szerződésben az foglaltatik, hogy a talajerő + 2,57 Bika 1.339, ,300, 2,97 fentartása végett a birtokról szalmát eladni, Tehén 6.188, ,390 17,189 18,572 nek, sőt jónak ígérkezik. Kivétel csak az érdélyrészi vármegyékben mutatkozik, ahol a í.3 vagy elszállitani nem szabad, akkor önként Növendékmarha , ,980 12,859 15, ,151 értetődik, hogy a szalma kiegészítő részét- termés néhol igen gyenge. Az Alföld némely képező polyvát és töreket sem szabad eladni, meíy esetben az 50 fillérben megállapított ár a keresztenként nyerhető szalma "és polyvára vonatkozik, habár kétségtelen, hogy különösen ezidén ez az ár nem felel meg a piaczi árnak, hanem ennél jóval alacsonyabb. Ezen a bájon azonban a szerződés hiányos fogalmazása miatt aligha lehet segíteni. Hensch. VEGYESEK. Oldal OMGE. közleményei A gazdasági ismétlő-iskolákról Tárcza. Kanada mezőgazdasága Takarmányozás. A melassze mint sertéshizlaló takarmány Gazdasági gépészet. A leggazdaságosabb cséplés 1446 Tejgazdaság. A vaj a világpiaczon Baromfitenyésztés. A. ludak és kacsák jelzése 1449 A kacsa-ól és berendezése Levélszekrény _ 1450 Vegyesek ÍKereskedelem, tőzsde 1452 Gazdasági tudósítók. A földmivelésügyi miniszter Moisch István bátori lakost Kolozs vármegye tekei, Zentál Gyula pelyvási lakost Trencsén vármegye vágbeszterczei, Csiba Lajos kölesdi lakost Tolna vármegye simontornyai és CseJcme Ferenez gernyeszegi lakost Maros-Torda vármegye régeni alsó-járására nézve, a gazdasági tudósító tiszttel bízta meg. Tenyészállatdijazások. Vásárral egybekapcsolt szarvasmarhadijazás Sasvárott. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület a szorgalom és igyekezet jutalmazása, valamint a szarvasmarhaállomány minőségének javítása czéljából a földmivelésügyi minisztérium anyagi támogatásával szarvasmarhadijazást rendez Sasvárott f. évi szeptember hó 18-án. Összesen 10 díj kerül kiosztásra, amely dijakra szenicsi, miavai, hohicsi í' Borjú 501, ,150 7,16 567, ,100 28,355 36,605 + Kecske és bárány Sertés 26,597 + í 4,818 ±j összesen , , , , Kecske és bárány Sertés , ,250 19,017 17, , , , ,(!, ,1 >7, ,444 84, , ,413 Zalbszállitás a hadsereg részére. A Szarajevóban állomásozó hadtest a következő mennyiségű zabot óhajtja beszerezni: Szarajevó számára 8372 q., Mostar számára 3000 q. Trebinje számára 1785 q., Bilek számára 1300 q. és Dolna-Tusla számára 1910 q., összesen mm. A szállítandó zab csakis Ausztria és Magyarországból eredő termés lehet és szállítást elvállaló gazdák a zabot nem egyszerre, hanem minden egyes hónapban külön meghatározott mennyiségben kötelesek a felsorolt városokban fekvő katonai raktárba illetve állomásra szállítani. A szállítási ajánlatokat legkésőbb szeptember 23-áig kell benyújtani a szarajevói 15. hadtest parancsnokságához, ahol a továbbiakra szívesen megadják a szükséges felvilágosításokat. A termés és a gazdasági munkák. Augusztus hó végével az időjárás az országban többnyire változó volt; gyakran esett az eső és igy a kedvező körülmények között az ugarolás, szántás és helyenként a vetés is könynyen folyik. A repezét az országban már nagyobbára elvetették, sőt néhol a mag már szépen ki is kelt. A köles aratása augusztus végén még folyt; az eredmény részben elég jó. A korai burgonya szedése javában folyik. A termés helyenkint igen jó, másutt csak kielégítő, néhol azonban egészen gyenge. A gumók ugyanis, melyek a szárazság miatt nem fejlődhettek kellőleg, sok helyen aprók maradtak. A dohány törése országszerte napirenden részében a korai szőlő már annyira érett, hogy szüretelhető; itt-ott, ahol a rothadás nagyobb bajt okoz, a szüretelés folyik is már. Az őszi gyümölcs terméskilátások egyes vidékeken jók, másutt és túlnyomó részben gyengék és, rosszak. A szilva-, alma- és körtetermés igen bőségesnek ígérkezik. Gazdák állatértékesitö irodái a külföldön. A hamburgi állatértékesitö iroda, amelynek czélja a gazdák részéről bejelentett s eladó állatokat a kereskedők kezébe juttatni, a következő jutalékokat szedi. 1. Szarvasmarhákért, a) ökrök, tinók és bikák után a bruttó bevétel 3 1 /2 /'o-át, de darabonként nem többet 1.0 márkánál és nem kevesebbet hatnál; b) tehenek után az ár 2 1 /2%-át ; c) borjuk után 3V2o/o-ot, legtöbb 3'50, legkevesebb 2'50 márkát; 2. birkák után 3 1 /2 /o-ot, legtöbb 2 márkát s legkevesebb 1 márkát; 3. sertések után 3, 2V2 és 2%-ot a suly szerint, de darabonként legfeljebb 3'50 márkát, legkevesebb 2 márkát. A huzumi állatkereskedelmi és szállítási iroda, amely juníus 15-én kezdte meg működését, megbízás szerint elad és vesz, közvetít, valamint szállít vágó- és soványmarhát és felvilágosítást nyújt minden az állatkereskedelmet érdeklő ügyben. Ez iroda a huzumi állatvásáron a rendkívüli kiadásokon kívül a következő dijakat számítja fel a megbízóknak: hajtópénz, szállitási-dij, fertőtlenítés, ápolás, kötelek, piaczi dij, istállópénz és takarmány, mázsálás, biztosítás, levelezésért összesen 3 márkát és 1 márkát kisebb marhától. A vásáron kívül a nagymarháért 4 márka fizetendő, mig a növendékmarha költsége csak egy márka marad. A tönningi tudakozódó és szállító iroda fölvilágosítást nyújt a gazdáknak az állatkereskedelemről, nyilván tart és közvetít tenyésztésben levő hízó- és sovány marhát, valamint bérbeadandó legelőterületeket, vágómarhát szállít a hamburgi és huzumi irodák telepeire, végül közvetít közvet- H A U T H N E R BUDAPESTEN, VII., Rottenbiller-utcza 33. sz., és VI., Andrássy-ut 23. sz. Ajánl és veszs biborherét, homok (szöszös) bükkönyt (Vicia Villosa) őszi borsót, őszi bükkönyt, tavaszi repezét, őszi repezét, (káposzta-repezét), mustármagot, csibehurt.

10 1,552 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. szállításra vágómarhát a közép- és délnémetországi piaczokra, a németországi marha-, értékesítő társulat (Genossenscheft fürviehverwertung in Deutschland) számára. Minden nyilvántartás czéljából történt bejelentést, ha abból az irodának egyébként készkiadása nem származik, az iroda díjtalanul fogad el. De ha az iroda közvetítése folytán üzlet jön létre, a bejelentő a következő dijakat tartozik fizetni: hízó- és soványmarha közvetlen közvetítéséért darabonként 2 márkát, borjúért 1 márkát, birkáért 40 pfenniget, tenyészmarháért 12 márkát, tenyészbirkáért 2 márkát, legelők bérbeadásáért hektáronként 2 márkát. Tenyészszarvasmarhakiállitás Nagyszécsényben. Nagyszécsényben 1901 október 3-án tenyészszarvasmarhakiállitás rendeztetik, a melyen Nógrádmegyében nevelt piros-tárka bika, bikaborjuk, tehenek és üszők lesznek kiállítva. Dijazva és oklevéllel kitüntetve csupán kisgazdák saját nevelésű tenyészállatai lesznek, a közép- és nagybirtokosok tulajdonát képező tenyészállatok díjazásban nem, csupán arany-, dicsérő- és elismerő^oklevelekkel tüntettetnekki. A kiállitás rendezésében Buszinko Antal jószágigazgató fáradozik, a kihez a bejelentések legkésőbb szeptember 15-ig küldendők be. ^ Állatkereskedelmünk Bajorországgal. A monarchiából tavaly mintegy 3,81 állattal többet hajtottak fel a müncheni közvágóhidra, mint harmadéve s a felhajtott marhák kétharmadrésze Ausztria-Magyarországból szallitatott. Az összes felhajtott állatok 38'47%-a bajor és 61'53%-a magyar származású volt. E mellett a bajor ökröknek csak 20%-a, mig a felhajtott magyar marhák közül csaknem mind első minőségű volt. Felhajtottak még a monarchiából 6675 borjut, sok sertést. A monarchiából behozott állatok közt egész éven át semminemű járványos betegség nem fordult elő. Ökröt 31,659 drbot vágtak le a müncheni vágóhidakon s ezek közül 25,245, tehát 79 /o volt a monarhiából eredő. NYILTTER.*) Stassfurti kainitot szavatolt 12.4% tiszta káli = /o énsavas káli tartalommal, szavatolt 40 /o tiszta káli = 74 76% kénsavas káli tartalommal, továbbá mindennemű egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállit HUNGÁRIA" műtrágya, kénsav és vegyi Ipar részvénytársaság BUDAPEST, V. ker., Fűpdő-utcza 8. szám évi forgalom: 26000zsák. % Felhívjuk S9 t. GZa ggazdiafceszobaaséfi L ffssijvielswiéft <7 melyek második sorozata f. év szeptember hó 18. és 19-én tai-tatik meg. Az aukeziókra felküldött és ^aiijuárvéréül vállalat Budapest, Dunaparti teherpályaudvar* czimzett gyapjuküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes díjkedvezményben, valamint Ingyen raktározásban részesülnek. Gyapjoáiverési vállalat HELLERM.s TÁRSA, BUDAPEST. V., EroMr 13. t KERESKEDELEM,TŐZSDE. (Outtmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentése.) Napijelentés a gabonaüzletről szeptember 6. Ma reggel szilárdabb amerikai jegyzések érkeztek, de ezek daczára.csendes lefolyású volt a mi üzletünk ; utóvégre a tegnapi 41,000 mmázsás hozatallal szemben csak 30,000 mm.-ra rug a ma eladott készbuza és. igy csak természetes dolog, hogy a jelenleg még mindig igen rossz lisztüzletnél a gabonaárak biztos talajt felfelé nem nyerhetnek. Készbuza ma jó kinálat és. ugyanoly véíelkedv mellett csendes irányzatot követ; elkelt összesen körülbelül 30,000 métermázsa változatlan árakon.] Mai eladások Uj buza : Tiszavidéki: 100 mmázsa 80 kg korona 3 hóra i, 1640, mmázsa 80 kg korona mmázsa 77 5 kg korona 3 hóra. 100, 765, i5-8o, ; 100, 78 4, 16., mmázsa 78 kg » 16. (Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) Rozs (uj) kellemesebb forgalom mellett szintén változatlan. Azonnali szállításra budapesti egyenértékben koronás árakat jegyzünk. Takarmányárpában elég jó a kinálat, de gyenge a kereslet; helyben koronáig terjedő árakat fizetnek. Kiviteli czélokra árut ez időszerint nem keresnek. Zabban változatlan árak mellett szilárd az irányzat. Minőség szerint helyben 12/ koronát jegyzünk. Tengeri változatlanul csendes, azonnali szállításra budapesti egyenértékben korona elérhető, mig Kőbányán 10"50 koronáig fizetnek. A szeszüzletben e héten az üzletmenet változatlan élénk volt és a szeszárak ugy a nagyban, mint kicsinyben változaüanul a legutóbbi zárlatjegyzés A budapesti finomitógyáraktól elkelt finomított szesz nagyban adózva K., adózatlanul K., denaturált szesz 33 K. Az adózott nyersszesz ára változatlan. Élesztőszeszben a ftwv néhány tétel kelt el Vidéki szeszfinomitók részéről finomított szesz, adózva K., adózatlanul 44. K. volt ajánlva és több tétel ez áron ab állomás zárulva is lett. Galicziából denaturáltszeszt nagyban hordóstul K. ajánlottak.. Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyersszesz e héten K. lett eladva szeptemberdeczemberi szállításra ab termelő állomás. A kontingens nyersszesz ára Budapesten K. Bécsi jegyzés 42 nyersszeszért. Prágai jegyzés korona kontingens. korona adózott és korona adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés korona kiviteli szeszért, 90% hektoliterje. Kivitelre több tétel finomított szeszt vásároltak,, mely Dél-Törőkország felé lett szállítva. Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben korona korona Finomitott szesz Elesztőszesz ' Nyersszesz adózva _ Denaturáltszesz Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bérmentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz fizetés mellett értendők. Vetőmagvak. (Mautner Ödön tudósítása.) Őszi borsó és homokbükköny az elmúlt hét legkeresetebb czikkei közé sorozhatok, azonban biborhere, Szt.-János rozs, téli árpa is elég élénk forgalomban részesültek. Vörösheremag. Az elmúlt hét óta lényeges változás nem történt. A Bánságból beérkező magminták közt néhány minőségileg szép tétel is fordult elő. A Dunántuli kerületekből mennyiségileg csekély, de minőségre nézve szép tételek ajánltattak. Luczernamag alig kináltatott és most már kétség sem fér ahhoz, hogy hazánkban a termés igen gyenge. A francziaországi jelentések kedvezőbbek. Uj áru 118 ~ 125 f. áron ajánltatik Provencei állomáson. Baltaczimmag az eddigi jelentések szerint szintén gyenge termést fog adni. Fümagvakra ugy Angolországból, mint Dániából és egyáltalán az összes termelőországokból igen. kedvező tudósítások érkeznek. Jegyzések. 50 kilónként Budapesten : Vörösheremag korona. Luczernamag Biborheremag " Baltaczimmag 13 j4-_ Őszi borsó _ Az Erzsébet-Gőzinalom-Társaság üzleti tudósítása a Köztelek' részére. Budapest, szept. 5-én.. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, zsákostul, összsúlyt tiszta súlynak véve, a budapesti vasúti és hajóállomásokhoz szállítva: Ár : as takarmányliszt buzakorpa finom goromba Lujza gőzmalom r.-t. jelentése a Köztelek" reszére. Budapest, szept. 5-én. Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. Szám : Ar K.:

11 70. SZÁMÚIK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO '90 Korpa: F. G. Ár korona: 8" Rozslisztárak : 0 0/1. I. FR. n. n/b. in. Rkorpa K.: Budapesti takarmány-vásár. (IX. kerület, Mesterutcza szeptember 6-án. A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhozatott a szokott községekböl 38 szekér réti széna, 12 szekér muhar, 12 szekér zsupszalma, 5 szekér alomszalma, takarmányszalma, szekér tengeriszár, 1 szekér egyéb takarmány (zabosbükköny stb.), 300 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak fillérekben q-ként a következők: réti széna , muhar , zsupszalma , alomszalma , takarmányszalma, tengeriszár, egyéb takarmány.zabosbükköny , lóhere, luczerna, köles, sarjú, szalmaszeeska Ö. Összes kocsiszám 71. összes suly kg. Állatyásárok. Budapesti szurómarhavásár szept. hó 5-én. A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóságának jelentébe. Felhajtatott: belföldi 612 db, eladatott db, galicziai drb, eladatott drb, tiroli drb, eladatott drb, növendék élőborju 41 db, eladatott drb, élő bárány db, eladatott db; leölt belföldi drb, eladatott drb, galicziai drb, eladatott drb, tiroli drb, eladatott drb, béesi leölt drb, eladatott drb, növendék borjú drb. eladatott drb, leölt bárány drb, eladatott drb, élő kecske gödölye drb, eladatott drb. A vásár irányzata élénk, az árak 6 8 fillérrel emelkedtek kg.-ként. Arak a következők: Élő borjuk: belföldi koronáig, kivételesen koronáig}; dbonkint, 68" 86 koronáig, kivételesen 88 koronáig súlyra, galicziai, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig kiv. koronáig drbonkint, koronáig kiv. koronáig súlyra, növendék borjú, koronáig, kiv. koronáig drbkint, koronáig, kiv. koronáig súlyra. Leölt borjú: belföldi koronáig kiv. koronáig súlyra, galicziai koronáig kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig drbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig súlyra, kecske ' koronáig, kiv. koronáig páronkint, élő bárány koronáig páronkint, leölt bárány koronáig párja. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár évi szept. hó 5-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhajtatott: 327 drb, úgymint: jármos ökör első minőségű drb, közép 84 darab, alárendelt darab. Fejőstehén: fehér 1 drb, tarka 141 darab, tenyészbika drb, tarka tinó drb, fehér darab, jármosbivaly 4 drb, bonyhádi 87 darab, hizlalni való ökör darab, üsző fehér darab. Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos ökör 680=740 K.-ig, középmin, jfamog ökör K.-ig pár.-kint, alárendelt minőségű jármos ökör K--if páronkint, jármos bivaly K. é. s. mm., ' r K.-ig páronkint, jobb minőségű jármos ökör K.-ig é. s. mm.-kint, tarka bekötni való ökör K.-ig é. s. mm. Fejőstehenekért és pedig: Fejősszőrű magyar tehén koronáig darabonkmt, tarka kevert származású tehén K.-ig darábonkint, bonyhádi tehén K.-ig, kiv. korona darabonkínt. Budapesti vágómarhavásár szeptember hó 5-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2001 drb nagy vágómarha, nevezetesen : 1145 darab magyar és tarka ökör,; 640 darab magyar és tarka tehén, drb szerbiai ökör, drb szerbiai tehén, drb boszniai ökör, drb boszniai tehén, 122 drb szerb bika és 94 drb bivaly. Minőség szerint: 12 darab elsőrendű hizott bika, 101 drb középminőségü bika és 14 drb alárendelt minőségű bika, 207 darab elsőrendű hizott ökör,,921 darab középminőségü ökör és 27 drb alárendelt minőségű ökör^ 44 drb elsőrendű hizott tehén, 544 drb középminőségü tehén, 130. drb alárendelt minőségű tehén.. A vágómarha felhajtás 177 darabbal több, mint a mult héten. A vásár irányzata lanyha, minthogy idegen vevők nem voltak, a helybeli mészárosok pedig szükségleteiket a vesztegvásárdn elégítették ki. Az árak általánosságban 2 koronávat csökkentek mmázsánként. Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör jobb minőségű , kivételesen 73.. K hizott magyar ökör középminőségü , kiv., alárendelt minőségű magyar ökör , jobb minőségű magyar tehén , tarka kivételesen tarka tehén., magyar tehén középminőségü., kiv.., alárendelt minőségű magyar és tarka tehén,., kiv.., szerbiai ökör jobb minőségű.., kiv., szerbiai ökör középminőségü.., kiv.., szerbiai ökör alárendelt minőségű.., kiv..', ; magyar bika :, kiv.., magyar tehén , kiv.., magyar légelőmarha I. rendű , kiv.. II. rendű.., kiv.. koronáig métermázsánkint, élősúlyban. Budapesti lóvásár. Bpest, szept. 5-én. (A budapesti vásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) A vásár forgalma közép volt. Felhajtatott összesen 470 db. Eladatott 285 drb. Jobb minőségű lovakból (hátas) 8 db, eladatott db, K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 16 drb, eladatott 4 drb, K.-ért, nehezebb kocsiló (hintós) 30 drb, eladatott 10 drb K.-ért, igás kocsiló (nehéz nyugoti faj) 50 drb, eladatott 20 darab K.-ért, ponnj drb, eladatott 0 drb koronáért. Középminőségü lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 150 db, eladatott 100 db K.-ért, könnyebb félék (parasztló stb.) 180 drb, eladatott 125 darab K.-ért: alárendelt minőségű lovakból 36 drb, eladatott 26 drb K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 60 drb, az állatkert részére vásároltatott 4 drb, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott darab, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott darab, takónykór miatt a gyepmesterhez küldetett drb. Kőbányai sertés vásár évi szept. hó 6-án. (Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefonjelentése a»köztélek" részére.) Az üzlet csendes volt. Heti átlag-árak: Magyar válogatott kilogrammos nehéz fillér, 280-^300 kgrammos nehéz fillér, öreg 300 kg. tuli fillér, vidéki sertés könnyű fii., szerb fillér, román fii., tiszta kgr. páronkint 45 kgr. életsulylevonás és 4o/o engedmény szokásos. Eleségárak: Tengeri (ó) 11- korona, árpa. (ó) 13' korona Kőbányán átvéve. Helyi ^állomány: aug. 30-án maradt darab. Felhajtás: Belföldről 2170 darab, Szerbiából 1785 drb, Romániából darab, egyéb államokból darab, összesen 3955 drb. F ő ö s s z e g : drb. Állomány és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I X. kerület) 819 drb, belföldre Budapest környékére 1320 darab, Bécsbe 92 drb, osztrák tartományokba 987 drb, Ausztriába drb, Német birodalomba darab, egyéb országokba darab, összesen 2925 drb. A szappangyárakban feldolgoztatott 1 darab, szállásokban elhullott darab, waggonokból kirakott hulla 2 drb, borsókásnak találtatott 8 drb, összesen 10 darab. Maradt állomány darab. A részvényszállásokban darab van elhelyezve. Az egészségi és tranzitószállásokban maradt aug. 30-án 2698 darab. Felhajtás: Szerbiából 1785 drb, Romániából drb, összesen 3483 darab. Elhajtás: 1381 darab, maradt állomány 3102 darab és pedig 3102 darab szerb és drb román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 232 darab a fogyasztás alól kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. Bécsi vágómarha vásár szeptember hó 2-án. (Fass Jenő tudósítása Köztelek" részére.) Összes felhajtás 5774 db. Ebből magyar 4766 db, galicziai. 270 darab, bukovinai 23, német 715 db, hizott 3531 db, legelő 437 db, fiatal 1806 db, ökör 3758 db, bika 901 db, tehén 790 db, bivaly 325 db. Az üzlet irányzata változatlan. A prima jószág mult heti árát megtartotta. A bikák utáni kereslet meg-. lanyhult, ezek ára, 1 2 koronával esett. Árak: príma magyar (79' 80), szekunda 60 69, tertia 52 59, galicziai prima 74' 76' - ( ), szekunda 68 70, tertia Német príma 77 83' (86 87), szekunda 68 76, tertia Legelőmarha: szerb és magyar 50 60', rosszabb minőségű '. Bika és tehén (63.-64), és bivaly 36' 48'. Az összes eladások, élősúlyban, 100 kilogrammonként, koronákban értendők. Bécsi szurómarhavár augusztus 29-én. Felhozatott: 3338 borjú, 2631 élő sertés, 868 kizsigerelt sertés, 280 kizsigerelt juh, 110 bárány. A borjuvásár a kisebb felhajtás következtében élénk. Az árak 4 6 fillérrel emelkedtek. A sertések a mult heti árak mellett lanyhán keltek. A többi árura vonatkozólag az üzlet irányzata változatlan volt. Árak kilogrammonkínt: kizsigerelt borjú prima, primissima ( ), élő borjú 64 80, prima ( ), primissima ( ), fiatal sertés 68 88, kizsigerelt hússertés , nehéz , süldő , ( -), könnyű süldő , kizsigerelt juh pr. kiló fillérekben, bárány páronkint ( ) korona. Bécsi sertésvásár szept. 3-án. (Schleiffelder és társai bizományi czég távirati jelentése a Köztelek" részére). Felhajtás: 3949 lengyel, 8816 magyar összesen drb. A vásár igen lanyha volt. Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül prima fillér kivételesen 81 fillér, közepes fillér könnyű fillér, süldő fillér. Bécsi juhvásár aug. hó 29-én. Felhajtás 3159 db. juh. Az üzlet vontatottan folyt le. Az árak változatlanok. Árak: juh 47 51, kiv. 52, raczka fillér pr. kiló élősúlyban. Ingatlanok árverései (40,000 korona becsértéken felül.) (Kivonat a hivatalos lapból.) atkviha- Etsy 9t590 tóság Ferencz József Szept. 11. Budapesti atkviha- Wilhelm kir. tvszék tóság Lina Szept. 12. Tornaaljai atkviha-nehrer kir. jbiróság tóság László Szept. 12. Budapesti atkviha- Fuchs kir. tvszék tóság Karolina Szept. 16. Belényesi atkviha- Henry JanBarenél kir. jbiróság tóság Tan Royen Szept. 23. Topotyai atkviha- Kirshaber kir. jbiróság tóság Adolf Szept. 24. Budapesti atkviha- Seidl kir. tvszék tóság Károlyné Szept. 24. Bajai atkviha- Weiner kir. jbiróság tóság Mátyás Szept. 27. Kassai atkviha- Lipóczy kir. tvszék tóság Vilmos Szept. 30. Budapesti atkviha- Róth kir. tvszék tóság Mihály Szept. 30. Tornai atkviha- Tamlényi kir. jbiróság tóság Mária Szept Budapesti atkviha- Szénási kir. tvszék tóság István Okt. 8. Rimaszombati atkviha- Vajda kir. tvszék tóság András Okt. 10. Aradi a tkvi ha- Wechsler kir. tvszék tóság Ede Okt. 10. Szentesi a tkvi ha- br. Maasburg kir. jbiróság tóság Sándor Nov. 18. Kolozsvári Meiőgaadáfc a ügyeimébe! tkvi ha- Solymosi kir. tvszék tóság Olivér Decz. 2. Dicső-szt-márt. atkviha- Thuróczy Elismert kir. jbiróság kitűnő hazai tóság gyártmány! Kálmán 1600 gözcséplökészlet üzemben! ELSŐ MAGYAR gazdasági gépgyár RÉSZ VÉNYTÁRSULAT BUDAPESTEN, YÁCZl-UT 10. 8XÁM. 2Vi, 3'/i, 4, <H/«, 6, 8, 10, IS lóerejüek. Magánjárók (uti mozdonyok.) KArjQkmlndtn izakbavágók<rdé«!bizalommal hozzánk fordulni, ké«z»<ggel adunk klmtrlta éa felvllágotltá yálaitzt. Árjtgyzék kívánatra tll]mhtwm kttdatlk.

12 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. HYDRA HYDRA a szabad. HYDfW vefigépiisiesér teljesen zárt falu llajlékony aczéltömltibcíl. Hajlékony, ruganyos és nem törékeny. Szakértők véleménye szerint jobb magvezetöcsö nem is képzelhető. MT Kaphat*: az előkelőbb vetó'gépgyárosoknál, valamennyi műszaki és vaskereskedőnél. "M Nagybani eladás: Pforzheimi fémtömlőgyár társ. M^Té3S íla99s OáS és F d r czégnél BUDAPEST, V., Váczi-körut 44. HYDRA: HYDRA jdupepfoszfátok «^ ^ ^ S S S S Z S S S S ^ T ' állati és ásványi eredetűek, legolcsóbb fosxforsavas trágyasaer minden talajra. Gyors hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. Nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél, semmi más foszforsavakkal nem pótolható. Ajánlok továbbá: Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, kálisőt, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és kalászos növények alá, themenani szab. szuperfoszfátgypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; takarmánymeszet stb. bárhova versenyképes áron szállit a legszigorúbb tartalomszavatolás mellett Kénsav- és Jk. ffl ** "E /f\ WW Ludenburg-Themenau műtrágyagyár «és Lissek Rostok m. Központi iroda: Prágfa, Heinrichsgasse 27. Eladó uri birtok. Jászfelsöszentgyörgy község határában a pusztamonostori vasúti állomástól 6 km.-re fekvő circa 300 hold kiterjedésű (1200 a-öles) földbirtok, rajta uj emeletes kastélylyal, parkkal és újonnan épült gazdasági épületekkel szabad kézbő 1 eladó. Nyaralásra kiválóan alkalmas. A gazdaság tehenészetre is újonnan van berendezve. Dohánytermelés 12 kat. hóid. Venni szándékozók forduljanak Dr. Weisz István ügyvédhez, Jászberényben Gulyaeladás: Gulyaállomány redukálás végett IOO drb tehén és 10 drb bika eladatik. Tudakozódások intézendök 4564 rumai uradalmi igazgatósághoz Rumán (Szlavónia). Importált eredeti ümgei kaphatók: PICK OSWALD-níl BUDAPEST, VIII., Kiilső-Kerepesi-ut 1. sz. B E C S ÉS GEROEil.'ir :< 1 BUDAPEST, V. KES., VÁCZX-ÍÍT 12. SZ. K >»y BENZIN - HE 0 T 0 H 0 K OdZGtPEKte.j GCIZBKÉE / Uradalmak, gazdaságok, földbirtokosok, szeszgyárak stb. körében kitűnően bevált, P e P (Porcellán- -Festék) Falakon és fán porcellánszerü, mosható mázolatot ad. Legnagyobb tisztaság. Sok évi tartósság. Nincs por, piszok, penész a vele mázolt falakon. Gazdasági üzemek, mint tej-, vajkezelési és sajtkészitési helyiségek, istállók, gépházak, élesztőkamrák, konyhák, fürdőszobák, klosettek stb. részére felette célszerű. Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok: a) Lutz Ede és Társa, Bérbeadó birtok hold gazdasági épületekkel Borsodmegye Monosbél községben (Egertől egy órányira) folyó évi októbertől hat, esetleg kilencz évre = b é r b e s L d a / b i l s. Haszonbéri összeg évente fo.ooo korona és az adók. A birtok bármikor megtekinthető Mezey József gazda kalauzolásával. Bővebb felvilágosítással szolgál és komoly ajánlatokat elfogad ELEK LÁSZLÓ Demeoser, Szabolcsmegye. 4531

13 70. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ Gazdák Biztosító Szövetkezete Budapest, VIII., Baross-utcza 10. sz. II. emelet az Országos Magyar Gat dasági Egyesület úgyis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége erkölcsi támogatásával. Alakult: Biztosítéki alap: Összesen: 1, kor. Biztosításokat elfogad tüz- és jégkár ellen. Az üzlet eredményében biztositott tagok a dijarányában részesülnek. Biztositási ajánlatokat elfogad közvetlenül a központ vagy a képviselők közvetítésével és felvilágosítással és nyomtatványokkal minden irányban készséggel szolgál 1898 az igazgatóság. Lapunk bekötési táblája 2 kor. 7 2 fill. ( p o r t ó m e n t e s e n ) kapható kiadóhivatalunkban Értesítés. A pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir. katonaélelmező-raktáraknál és pedig : Pozsonyban évi október 7-én, Sopronban évi október hó 3-án és Komáromban évi október hó IO-én, délelőtt 10 órakor az illető élelmezési-kerületek számára évi január l-től évi december hó 31-éig terjedő időre kenyér- és zab élelmezési-szükséglet bérbeadása nyilvános tárgyalásban fog biztosíttatni. Az egyes cikkek és azoknak a külöaféle állomásokon való szükséglété az erre vonatkozó részletes ad számú tudósításból észlelhetők, valamint minden ezen bérleti üzletre irányuló feltételek a pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir. katonaále mezési-raktároknál meglevő feltételi füzetekből naponta a h vatalos órák alatt kivehetők. Az egykoronás bélyegekkel ellátott és lepecsételt ajánlatok a bánatpénzzel együtt és egy időben a pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir. élelmező-raktároknál a tárgyalási napon legkésőbb 10 óráig délelőtt benyújtandók. Kelt Pozsony, évi szeptember hó 1-én Az 5. hadtest hadbiztossága. Méltóságos Sólymosy Ödön báró bolhói uradalmában a tenyésztés feloszlatása miatt eladásra kerül 26 darab 4 8 évesig, kitűnő magyarfaju i tehén. Bővebb értesítést nyújt: Az uradalmi intézőség, Bolhón, Somogymegye Ajánlati felhívás. A magy. kir. államvasutak igazgatósága évben szükséges métermázsa kőolaj szállítása iránt ezennel nyilvános pályázatot hirdet. A kiirt mennyiség csak megközelíts évi előirányzatot képezvén, a szállítást elnyerők kötelesek lesznek tekintet nélkül a tényleges szükségletre 25 /o-kal többet vagy kevesebbet szállítani. A szállítások a /96. sz. általános és a köólajszállitásra nézve érvényben levő 39916/92. sz. különleges feltételek alapján eszközleneök. Minden ajánlattevő tartozik azonban nemcsak a 39986/92, számú különleges szállítási feltételek 2. ában körülirt' 28 Ábel fokú, Hanem azonkívül is a kereskedelemben előforduló jó minőségű 21 Ábel fokkal biró kőolaj szállításra ajánlatot tenni. A 21 Ábel fokos kőolaj színére nézve kikötjük, miszerint az legalább 140 Slanmernek feleljen meg, s hogy ennél sötétebb kőolaj szállítása teljesen ki Különösen hangsúlyozzuk, hogy a kötendő szerződésben ha 21 -os kőolajat biztosítunk nem a legalsóbb 140 3, hanem a üemutatott és elfogadott minta színének megfelelő. Slamoner fokot fogjuk kötelezőnek felvenni, tehát a szállítandó kőolaj szinfoka a bemutatott minta szinfo'ának kell hogy megfeleljen. A fmagy. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának azon jogot, hogy akár az egyik, akár a másik minőséget, akár pedig mindkét minőséget szállításra elfogadhassa és ajánlattevő tartozik a szállítást e szerint eszközölni. A fent emiitett feltételek a magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál (Andrássy-ut 73. sz. 11. em.) a hivatalos érákban naponként megtekinthetők, vagy a megállapított ár előzetes lefizetése mellett budapesti nyomtatványtárnál posta utján is megszerezhetők, megjegyezvén, hogy a különleges szállítási feltételekért 30 fiu., az általános feltételekért pedig 50 fill., postaköltség fejében pedig 20 fill. fizetendő. Az ajánlattétel alkalmával a szállítani szándékolt mindenkét nembeli, tehát a 28 és 21 fokos kőolajból minta beküldendő és pedig két-két üvegben egy-egy kgr. Mindegyik ajánlóról feltételeztetik, hogy az illető szállítási feltételeket ismeri és egész terjedelműkben elfogadja. Az igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy addig is, mig az ajánlatok felett döntőleg határozna, egyes ajánlattevőknél az ajánlati árban megrendeléseket tehessen. Az illető ajánlattevők ezen megrendeléseket teljesíttetni köteleztetnek, anélkül azonban, hogy ebből folyólag a szállításnak átengedését követelhetnék. Ajánlattévő ajánlatával a szállítás elhatározásáig szóban maradni tartozik és azt nem vonhatja vissza. Az ajánlott anyagra nézve minden kétséget kizáró módon kiemelendő, hogy a nyers anyag hazai vagy külföldi termék-e, illetve vájjon a kőolaj hazai vagykül- * földi származású nyersanyagból készült-e és hogy annak feldolgozása, illetve a szállításra ajánlott Kőolaj gyártása mely gyárban eszközöltetik. Ehhez képest jogá-, ban áll a m. kir. államvasutak igazgatóságának az anyag minőségéről és származásáról idenkint meggyőződést szerezni és szállitó tartozik mindazon adatokat, melyeket a m. kir. államvasutak igazgatósága a gyártási hely és eljárás hiteles igazolására nézve szükségesnek tart, kívánatra bármikor rendelkezésre bocsájtani. Ha a nyertes szállitó az anyag gyártására illetve származására nézve elvállalt kötelezettségének meg nem felelne, az esetben a szállitó minden körülmények között köteles a nem szállított vagy nem a kitűzött nyers anyagból szállított és nem a kikötött gyárban előállított anyag szerződes szerinti árának 20%-át szóval husz százalékát kötbérképen fizetni és ezenfelül jogában áll a magy. kir. államvasutak igazgatóságának saját valásztása szerint vagy a szerződés teljesítését.ragy a teljesítés helyett a szerződést megszűntnek jelenteni ki s annak megszerzése okából kártérítést követelhetni s a szállítás tárgyát képező anyagokat szállitó terhére és veszélyére máshol bármely áron beszerezni Mindazon czégek, melyek a magy. kir. államvasutakkal szállítási viszonyban mindeddig nem állottak, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat keresk. kamarai bizonyitványnyal igazolni. Az ivenkint egy koronás bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve ezen külczimmel Ajánlat /901. számhoz évi szeptember hó 20-án déli 12 óráig a m. kir. államvasutak anyag és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók, vagy oda posta utján beküldendők Ezen ajánlathoz jelen pályázati felhívás, ajánlattevő által aláírva és 60 fillér mellék bélyeggel ellátva melléklendő. Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 5% készpénzben vagy állami betétekre alkalmas értékpapírokban szeptember hó 19-én déli 12 óráig a m. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő. Az ajánlatban a bánatpénz letétele megemlitendő az arról nyert letéti elismervény az ajánlathoz nem csatolandó. Az ajánlati árak métermázsánkint tisztán, olvashatóan számmal és szóvalkiírva; bér és vámmentve a m. kir. államvasutak vonalainak valamely, az ajánlatban határozottan megnevezendő, állomásra teendők, kiköttetik azonban a mennyiségi és minőségi átvétel kizárólag a magy. kir államvasutak valamely szertárában történjék és a kőolajszállitó által a megrendelés alkalmával közlendő szertár czime alatt adassék fel. A szállítási ügyletből eredő bélyeg és illeték-költségeket szállitó fizeti. Az illeiék az XXVI. t.-cz ának megfelelően rovandó le, hogy a fizetések alkalmával a fél által kiállítandó minden nyugtatvány nemcsak a nyugtatványi bélyegilletékek czimén a II. fokozat szerint járó bélyegjegyekkel látandó el, hanem arra még külön a szereződés után a III. fokozat szerint járó illetékek fejében az utalványozott összegnek megfelelő értékű bélyegjegyek is ragasztandók. Szállitó számlabeli követelései a magy. kir. postatakarékpénztár utján egyenlittetnek ki. Szállító tartozik tehát a magy. kir. postatakarékpénztár cheque- és clearing-forgalmába belépni. Ezen feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olyanok, melyek nem a kitűzött határidőben érkeznek, vagy táviratilag tétetnek, végre oly ajánlatok, melyek lényeges részükben javításokat vagy vakarásokat mutatnak és melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, figyelembe vételre egyáltalán nem számithatnak. A magy. kir. államvasutak igazgatósága fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok közt, tekintet nélkül az árra, szabadom választhasson, továbbá, hogy az ajánlott mennyiségből tetszés szerinti vízmennyiség szállítását is átengedhesse, oly formán, hogy az ajánlattevők ily részbeni szállítás elfogadására is kötelesek, hacsak ennek ellenkezőjét ajánlatukban világosan ki nem kötötték és végre, hogy e czél elérésére másféle intézkedéseket tehessen. Budapest, augusztus hóban. A magy. kir. államvasutak igazgatósága. (Utánnyomás nem dijaztatik).

14 1456 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. FONTOS! Tejgazdaságoknak és Tejszövetkezeteknek. Az Első Magyar Tejgazdasági Gép- és Eszközgyár óriási fellendülése azon körülménynek tulajdonitható, hogy a magyar gazdaközönség mindjobban belátja, hogy árak és fizetési feltételeket illetőleg nincsen többé sem Bécs, sem Stockholm önkényének kiszolgáltatva, miután szükségletét tejgazdasági telepek és szövetkezetek berendezésénél, úgyszintén kisebb megrendülések esetében magyar gyárnál jobban és előnyösebben fedezheti. A gyár a következő czikieket hozza forgalomba: Separatorokat S í f f i S n J Sajt-berendezéseket, Sén^éfpíi Tejvizsgáló-készülékeket, S^aJ Hütő-készülékeket, ffigíe LOzogépeket tányérs: Yaj-készitő gépeket Mesterséges hűtőtelepek Tejhygieniai készülékeket, Z pasteurizáld^és^l^efcet^ugybzimm Tejgazdasági szükségleti czikkeket^rtaní Az első Magyar Tejgazdasági Gép- és Eszközgyár különlegessége: téjte- I Kitűnő gépeinél fogva azon helyzetben van fenti gyár, hogy jó és exportlepek és szövetkezetek berendezése, melyek a gyárvezetőségnél tanácscsal és képes vajat tud előállítani, minek, következtében, a magyar vajnak kültettel támogattatnak. földön biztos piaezot biztosított., Fentnevezett gyár tejgazdasági telepek és szövetkezeteket rendez be, melyeknek vajtermékét szerződésileg veszi át hosszabb időre. A gyár által berendezett telepek időközönként iskolázott és tapasztalt vajmesterek által kerestetnek fel. Első Magyar Tejgazdasági Gép- és Eszközgyár FUCHS és SCHLICHTER Budapest, YL, Angyalföld, Jász-utcza 7. sz. BW Árjegyzéket, költségvetéseket, terveket ingyen és bérmentve küld szét, úgyszintén díjmentesen ad tanácsot bármely tejgazdasági kérdésben. " 8 Haszonbér lel. Tőkével rendelkező szolid haszonbérlő kerestetik, egy, Kassától 16 kilométernyire fekvő 3600 katasteri hold kiterjedésű birtok részére, melyből 1880 hold szántóföld, 320 hold rét, körülbelül 950 hold erdő, a maradék legelő, ut és belsőség. A körülbelül 2 kilométer távolságban fekvő rétektől eltekintve a birtok egy tagból áll, 3 majorral s minden szükséges épülettel el van látva; a birtokot 35 év óta a tulajdonos maga miveli, rajta minden a legjobb állapotban van, kitűnő állami ut s a vasút mellett fekszik; vasúti állomás, postaés távirdahivatal helyben van, mely egy élénk forgalmú, 1900 lakossal biró község. A bő fundus instructus megegyezés esetén átvehető. A taonftt október, 1902, január vapy április 1-én vehető át Felvilágosítást nyújt 4451 Dr. Kazinczy Gyula, kassai kir. közjegyző. ACZÉL-SZÉLMOTOROK f automatikus szabályozással szélerő és szélirány után, teljesen felszerelve, dugattyuszivattyúval, javitott vascső-vezetőrudazattal és vezetőrud-csapágyakkal ára 320 korona H őlégszivattyu-gépek szagtalan petróleum-tüzeléssel; vizvezetéki-csővek, szerelékek és mindennemű szivattyú-berendezésék. 99 lagricolit" Tul. Schwarz M. műszaki iroda és gépgyár BÉCS, X X 2. i»assetistr. 37. (f) MT Képes árjegyzékek ingyen és Ibérmentve. Wészen átment másfél éwes t e n y é s z k a n o k kaphatók in testi Nagy-Szalonta, (Pata-puszta). Magyar kii. államvasutak. 7891/901. szám. Pályázati hirdetmény. Az alulirott igazgatóság a magy. kir. államvasutak részéró a jövő 1Ö02. évi január l-től év végéig a következő lakkokból felmerülő szükségletének szállítását biztositani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot hirdet nevezetesen: Szárító kencze (siccativ) dámár-fénymáz, előkészítési fénymáz, tíesi fénymáz, mozdonyfénymáz és tölgyfa-fénymázra. A kiirás tárgyát képező lakkokat előtüntető jegyzék, mely egyszersmind ajánlati mintául szolgál, valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok, valamennyi hazai kereskedelmi- és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. királyi államvasutak igazgatósága anyag- és leltárbeszerzési (A III.) szakosztályánál (Budapest, Andrássy-ut 73. sz II. emelet 47. ajtószám) ingyen kaphatók. A szabályszerűen kiállított, egy koronás magy. kir. okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve legkésőbb f. évi szeptember hó 10-iki déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályában átadandók, illetőleg posta utján oda küldendők és a\boríték ezen külczimmel látandó el: Ajánlat lakkok szállítására 97891/901. számhoz'. Bánatpénzül az ajánlott lakkok egy évi értékének 5%-a készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapirosokban legkésőbb f. évi szeptember hó 9-iki déli 12 óráig a magy. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő. Később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek nem pontosan és részletes módozatok betartása mellett állíttatnak ki, végül olyanok, melyek után bánatpénz nem tétetett le, nem vétetnek figyelembe. Budapest, évi augusztus hóban. Az igazgatóság. K F? i v r K 2 T 2 L I P Ó T BUDAFEST, m ^ C ^ - l ^ M BTJ M ^ V ^ _Jt_ AKadémia-utcza ÍO. szám. A leg jutányosabb árakon ajánl: Oliva gépolajat, repczeolajat, ásvány kenőolajat, hengerolajat, lámpaolajat, petroleumot, kocsikenőcsöt, sűrített gépkenőcsöt, olvasztott szinfagygyút, kenőszappant, kékkövet, kénvirágot, Maffia-háncsot, saponáriát, creolint, carbololeumot, fedóllakkot, zsákot, ponyvát, műtrágyát és minden e szakba vágó czikket. Továbbá: Disznózsírt, szalonnát a legolcsóbb napi árban. Szalonnáról lerázott sót. Mezőgazdasági vetőmagvakat, szavatolt jó minőségben. Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánságra készséggel szolgálok. =

15 70. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ KÜHNE E MOSON HAMPHSIREOOWN"JUHOKmezőgazdasági gépgyárában készülnek: és az őszi idényre szállíthatók: Egy- és többvasu aczélekék, leggondosabb kivitelben és szerkezetben. Boronák és rögtörő hengerek, Mosoni Drill" to,ók ir ke %,Hungaria Drill" meriíőkorongos bevált sorvetőgépek. Tisztító- és szelelő-rosták, konkolyválasztógépek. Borsajtók, szőlőzúzók és bogyozók. Uj! Szabadalmazott Casali-féle nagy morzsolok erőműhajtásra. Takarmánykésztitögépek. Kitűnő hus, jó gyapjú, nagy suly Ezen kiválóan értékes angol juh-fajta bámulatosan korai ezenkívül pedig oly erős szervezetüek, hogy minden éghajlathoz alkalmasak, és a hus minőségére nézve egyedül állanak. Közelebbi felvilágosítást nyújt JAMES E, RAWLENCE, a Hampshire Down juhtenyésztök szövetségének titkárja. SAL1SBURY, England. ne, házi, nyilvános, iparczélokra. Legjobb gununi- és Kei Mindenféle psö Árjegyzékek p f ingyen és bérmentve, lif H LEGEK, legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embereiéilegek, mérlegek házi használatra, barommérlegek. Cominandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásrr >p WSölIp Sclwarzeiorptrasse 6. KI AKAR = egyéves önkéntes LENNI? Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat gezték, előkészültségükre és foglalkozásukra tekintet nélkül megszerezhetik az egyéves. önkéntesi jogot. Aki már sor alatt állott, elkésett. Születési év kö'jlends. Prospektust ingyen és bérmentve küld LICHTBLAUALBERT Ta-ib zottság" eddei DRMJGeNTFjANOS Skír.'honvédezredes ny. és MAYER ADOLF cs. és kir. őrnagy ny. Felügyelő : a nm. vallás- és közokt. ügyi m.kir. minisztérium megbízásából a tank, kir. főigazgató. Pályázati hirdetmény. A magy. kir. államvasutak igazgatósága az évi január hó 1-től számítandó két éven át, vagyis évi deczember végéig a kiadásában megjelenő Hivatalos Lap" szállítását biztosítani, kívánván ezennel nyilvános pályázatot hirdet. A kiírás tárgyát képező Hivatalos. Lap" szállítására vonatkozó árszabályok és részletes módozatok a budapesti kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. kir. államvasutak igazgatósága anyagi és leltár beszerzési A. III. szakosztályánál (Budapest, VI. Andrássy-ut 73. sz. II. em. 54. aitó) kaphatók. 1 ' Végül megjegyeztetik, hogy a Hivatalos Lap* szállítására, természeténél fogva, csak is helybeli czégek pályázhatnak. Budapesten, augusztus hóban. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: A sertés javitásaés hizlalása mm gazdák és hizlalók használatára. ^ Alapcsöveket elismert legjobb minőségben legjutányosabban szállit a Fiileki Gőztéglagyár FÜLEK (Nógrádmegye.) Előfizetési felhívás! Vaidmannsheil»ra. Képes folyóirat vadászat, halászat, lövészet és kutyatenyésztésre. Weidmannsheil az összes austria és magyarországi vadászati lapok közt legjobban van elterjedve. E M kiállítás, jó czim, pyönyörii lépet Ára negyedévenként s korona. STAHELésLENNER TRIEÜRGYÁR, JSfíU&i Ajánljuk trieiirjeinket minden gabona tisztítására 5 kiló nyerstermény beküldése mellett speciális trieurt Lekopott tneurköpenyt gyorsan és olcson ujjal felcserélünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bérmentve. Jutalék mellett szolid elárusítók r"-' nyerhetnek. JEHC* Lovak szarvasmarháknak.

16 1458 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ? 70 SZÁM IL-IK ÉVFOLYAM. ^ lelml Merek értékesíti tését eszközük az elö- L Irt «/ mellett Felvilágosítást és csomagolási utasítást Ingyen nynjt tagok és nem tagoknak. Azonnali kíszpinzelszámolá*. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN, ^ Magyar Gazdák Értékesítésre elfogad: HnsnemSket, füstölt Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete hőst, vadakat, szárnyasokat élő és leölt álla- HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ potban, tojást, vajat, halat horgonyát, káposztát, zöldségféléket, gyümölcsöt stb. B Ó N I " G Y Á R T E L E P és mezőgazdasági részvénytársaság azelőtt M a u d e l E d u á r d é s T á r s a i Nyírbátorban. Ajánlja előnyösen ismert, szabadalmazott két tengelyű BÚNI" eketaligáit, A szegedi mezőgazdasági kiállításnál Uj és figyelemreméltó" jelzővel, a párisi nemzetközi kiállitáson bronzéremmel kitüntetve. Megrendelhetők Nyírbátorban, lenti czégrnél, Budapesten Kann és Heller és Bacher Rudolf czégeknél, valamint a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél". Magyar-Óvári m. k. gazd akadémia gépkisérleti állomása. S S-s 13 : BS szám 189?. ~ (Másolat). Tekintetes Standéi Eduárd és társai uraknak I P Hűi._ ^ s-ab g aj?. is 43 ««a SÍ e s u. * {MM: - m & í s ílpl < s 1 = = «- 1 A kettsá tengelyű Btini" nevezetű elte-tálig.-íjul aelyet Uraságtok saját gyártmányukként küldöttek meg\ tálás es kipróbálás végett a gépkisérleti "- 1 - segíteni, melyek a kerék-agyak és tengelyvégek gyors ki-, illetőleg lekopása kiséietében lépnek fel, s melyek egyes i s/ kn k tengelyek beágyazott részeihez most már oda nem frrhetvén moktalajonéa talljavtart«ss^aa^'asybaib ^"meíkediu. A zárt kenddobozok, melyekkel Uraságtok eke-taligájukat rhomokó?'ér ort távoi n fa y e ek ^kastá" 'kme''te? mind el van érve a fcemésnél klvánatos^gyenlltossígr inöfemli^'érdemel állítható taligájuknál a kerekekarázdam'ílység szerinti beállítására szolgáló szerlftrdsága mellett, szerkezete egyszersmind : Uraságtok törekvését, mely az eke-talig tartóssága emelésére volt irányítva, telje siker koronázta és bátran kijelenthetem, ismerést érdemlő haladást jelent. Magyar-Óvár, junius hó 6-én. A gépkisérleti állom Magyarország legjobb sorvetőgépeit, szabadalm. kiváltható kapacsuklyokkal. Homokos talajhoz a ZALA DRILL" különösen e czélra készített és kitűnőnek bizonyult vetösarukkal lesz. ellátva..perfecta' töltögetöit 20 korona árban. ílsski p I SB5»B I Pl II I tff WEISER J. C. gazdasági gépgyára NAGY-KANIZSÁN. Ajánlja egyetemes egyes és kétvasu aczélekéit, legkiválóbb anyagból és legjobb kivitelben, az egyetemes ekékhez alkalmazható összes felszerelvényeit, boronált és egyéb talajmivelő eszközeit. f f sík és legyes talajhoz fisíaránt alkalmas. UJ! Kézi vetőgépek UJ! CS imllt UJ! J^ Olcsó és tartós ir és Fernau, Wien, XV. Neubaugürtei 7 és 9. TT T [ Prospektusok kívánatra küldetnek. Uu Lovak és egyéb házi állatok nevelése és épségben tartására feltétlenül szükséges az Amon gyógyszerész Restitutionsfluid-essentiája* a melyet egy liter denaturált szeszszel kell összekeverni és azonnal készen van a legkitűnőbb Restitutions-Fluid, a mely rándulás, ficzam, túlerőltetés, hülés, -tb bántalmaknál a legbiztosabb eredménynyel használtatik. Egj' üveg ára 1 Korona. 12 ÍO,Sá's drogériában", Budapest, VII., Kerepesi-út 70, Farasá-fóle CstidsömciB*«kenőes. Biztos hatású szer, csíldlsöriör, hám és nyereglsrés ellen Faragó-féle M e p s e n f f l y i d. Izom, iziilet-ránduíéi, valamint rokkantság esetében kitűnőnek bizonyult Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint kisebb gazdáknál kipróbálva; már több év éta igen ji eredméiiynyel használtatik. f Kapható a feltaláló és készítőnél FARAGÓ ÖDÖN gyógyszerésznél Tőt-K omlós Békés-megye. 1 nagy tégely CsüdsömörkeGŐcs 2 korona. 1 üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 Másolat. Tukintetes gyógyszeréíz^ur I ^ ^ ^ ^ Önt, hogy^ktildstt tégely Cs«dsem6r-ken6os" vtrako- Őszi vetésre ajánlunk vörös tarbuzat (Lásd a Wiener Landw. Zeitung augusztus 18-iki 66. számát.) rendkívül hozamdus, kipróbált fagyálló, rozsda és megdülésnek igen ellentállni tudó fajta. Ára ab Zborowitz 100 kilónként 24 korona. 500 kilón

17 70. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ Mindennemű tejgazdasági eszközt és gépet szállít, tejgazdasági telepeket és tejszövetkezeteket rendez be az psrator Részvény-Társaság ezelőtt Pfanhauser A. Budapest, V., Báthory-utcza 4. szám.!! MEGJELENT!! a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztérium anyagi és az Országos Központi Hitelszövetkezet erkölcsi támogatása mellett Dr, GfiLOVICS ZOLTÁN A Magyar Szövetkezeti Jog czimü müvé, mely a szövetkezetekre vonatkozó iösszes jogszabályokat tárgyalja és az összes szövetkezeti eszme minden barátja számára = nélkülözhetetlen kézikönyvül szolgál. = Ezen mű utmutatóul szolgál : a szövetkezetek alapítására, a tagok jog-viszonyaira, a közgyűlés, igazgatóság és felügyelőbizottságra, ezek tagjainak jogaira, kötelességére, felelősségére stb. A mű ára portomentesen megküldve 6 korona 30 fillér. Kötve 7 K. 30 fillér, megrendelhető a Köztelek kiadóhivatalában Budapest, IX. ker., Üllői-ut 25. *íayton & Sbuttleworth q / mezőgazdasági gépgyárospjt <?) BlldapeS* a ltgjutényosafeb Ar»k nwllatt ujánltatnik: Locomobil és Úribb* Utn érf'kmdk<* MM- Llncolni törzsgyárunk «vgág legnagyobb locomobil- ía cséplggép-gyára. M o*y«i> (udiuáo géfx. k o n k o ly ozók,' k ilsz&jó- ét S Colnmbla-Drill" leejoks «orv«u!r*»ak, «ioosk».v* ák, répar&sük. daráiők. SrU-miűmok, tgyatomso acz41-*k«k. jftéüj Jószágigazgatók, uradalmi intézők, üsjíszeti, közjegyzők, magasabb rangú tisztviselők s más előkelő társadalmi állást betöltő urak, egyes uradalmak és nasyow földbirtokokra vonatkozó adatok megnevezése és nagyobb jelzálog üzleteknek beküldése által elctkektés évi 10,000 (tízezer) koronaés még nagyobb állandó és biztos jövedelemre tehetnek szert. Csakis részletes adatokkal ellátott ajánlatok Bizalmas 16970" je ige alatt a Pesti Birlap" kiadóhivatalába Budapesten (V., Váczi-körut 78.) kéretnek Magyar kir. államvasutak igazgatóság. * sz. F/VI. Hirdetmény. (Gabona és őrlemények soronkivüli szállítása az üzletszabályzat , pontjának életbeléptetése, a dijszabásszerü rakodási időuek 9 nappali árárra való leszállításra és vámkülföldre rendelt bizonyos szállítmányoknak ideiglenes megőrzésre való elfogadása). A m. kir. államvasutak igazgatósága közli, hogy a nagyméltóságú ur kir. kereskedelemügyi miniszter ur engedélye alapján az üzletszabályzat pontja alatti általános határozmányokból eltérőleg a Fiúméba, valamint általában a vámkülföldre rendelt gabona szállítmányokat és őrleményeket soronkivül és első sorban fegja továbrittatni, mig a magyar bel (Fiumét, kivéve) és a magyar osztrák forgaa kocsirakományu teherárukra nézve (élő állatokat és romlandó árukat kivéve) a felvétel és szállítási határidő iránt az üzletszabályzat pontját fogja alkalmazni. A m. kir. államvasutak igazgatósága közli továbbá, hogy ugyanezen miniszteri engedély alapján a dijszabásszerü rakodási határidőt mindazokon árukra nézve, melyek a mindenkor érvényes díjszabási határozmányok szerint a felek által rakan- ^k ki, vagy bé, 9 nappali órára szállitatta le. Hogy a szállító közönség ezen intézkedés terhét leheti csekély mérvben érezze, intézkedések történtek, hogy ott ahol a felek kívánják, a ki és berakás a fél költsé- 's veszályére a vasút által foganatosittatik. Továbbá miheztartásnál egyben közöltetik még, hogy a gabonaőrlemények, élő és romlandó áruk kivitelével a váinkülföldre rendelt valamennyi oly egyéb kocsirákómányu teherszállítmányok, melyeknek elfuvarozása azonnal nem eszközölhető a német vasút egyleti üzletszabályzat , póthatározmánya alapján csakis lehető elszállításig való ideigenes megőrzésré fogadtatnak el. Ezen intézkedések folyó évi szeptember hó elsejére lépnek életbe, és visszavonásig érvéntelen maradnak. Budapest, augusztus hó. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Bonyhádi fajta 57 darab 4 5 éves saját nevelésű tinó bérlet lejárata folytán eladó élősúlyban kilónként^ 30 krért. Továbbá tinó 12 és egyéves üsző 10 darab; ezek kilója 28 kr. = L ö v y J e n ő ^,F(;ls()-Alap. 4574

18 1460 KŐZTELEK, SZEPTEMBER HÓ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. f~ aczél gerendelylyel, állítható szarvakkal, pánczéllemezekkel, aezélöntvényeketesttel. Többvasu ekék, am- Finom-, szántó-, csuklóés rét-boronák, ^ ^ ^ SSr Háromtagú- és egytagú hengerek, Szabadalm. egyetemes-sorvetögépek, UMRATH és TÁRSA BUDAPEST, V., Váczi-körut 60. szám. Gőzcséplökészletek 12 lóerőig. Ipari mozgonyok 100 4L. ZISKA JÓZSEF utóda tostély György ajánlja a legmegbízhatóbb fjabona minőségű tizedes és százados-hidmérlegeket. A budapesti gabona-és értéktőzsde szállítója. Gyár- és 43. SZ. Alapíttatott JaVitások pontosan. Árjegyzék bérmentve. (3511) Keresek mieiőbb bérbe egy holdas birtokot felszereléssel vagy anélkiij, lehetőleg nem messze a fővárostól. Szives ajánlattétel Kraicsovits Rezső Ráfeos-Szt.-Míhályra czimzendő Gazdák a gazdálkodók figyelmébe. Számos uradalomba már bevezetett pyroleum 50%-al olcsóbb mintbí'rmely más Yilágitó any g. baküldeiní vé^ mehen. BegenJakab BUDAPEST, II, Közraktár-ut 28. At. gazdaközönség kényelmére a jelenleg kelendő czikkekből, u, m.: őszi borsó biborhere stb. vidéken is s pedig ott, a hol már tisztított árut vehetek tarok készletet, miáltal a közelben fekvő gazdaságok a fuvardijat Budapestre ésvissza HALDEK magnagykereskedése, Jüisef főhercsegr f cs. éí kir^femége udv. Budapest, Károly-körut 9. sz. Kis-Székly pusztulása." Regény a m»gyar szabadság- Közös sors" edeti székely regény, fl rinttal eladtf. ScheftsiU OTTYNIA" 8zére 0^ry» 1 ' Bredt E. & Co., gépgyára és vasöntödéje Ottyniában (Galiezia.) i. Kóregöntésü J.- J^' h k tán g forgalomba jött apzél- "ísás malmokkal. Eddig, jljesitmény őrlemény minőségét é9 mennyiségét illetőleg. Legegyszerűbb kezelés. MT Olcsó telep. ~m Maiié 4 ; Vilmos.Badapest, VU^ kitűnő minőségű terményzsákot 85 fillértől vízhatlan,tiszta lenponyvát SOO fillérért -méterét vásárolhatnak a FISCHER-féle zsák- és ponyvagyárban, Budapest, Na^korona-ntca 18. Minták ingyen és bérmentve. Fairbanks Mérleg és gépgyárrészvénytársaság. Várost Írod* és raktár Budapest, iadriny-it 14 A legjobban bevált és legolcsóbb: eredeti KALMÁR" rostát, a melyeket a legnagyobb uradalmak is, mint feliilmulhatatlant ismernek el. A magyar korona birodalom területén létező bármely vasút vagy hajóállomásra, bérmentve küldöm, mint Számtalan elismi vélek állanak r if rudapest, VII., Csömöri-út 15., II. 8. Nlunhái > Baromfi hizlalás 1 kor. 60 fillér. Baromfi tenyésztésre vonatkozó tudnivalók 1 kor. Tyuktenyésztés 2 korona. Lad- és kacsatenyésztés Pulykatenyésztós 2 kor. séggel szolgálok, Czim : I Ernő, Szőllős pa. u. p. (Somogym). 4., 6., 8 10., 18. lóerejü gőz- és cséplőgépek kijavítva nálam mindenkor kaphatók, és használtak becserélhetők. Megvételre keresek 4 lóerejü cséplöt. Posgay Sándor műgépész. Nemesi birtok!! 500 magyar hold, melyből 400 hold szántóföld egy tagban, a többi rét, legelő és belsőség, lakház és gazdasági Vlctoria sí.yorssziirfí, Wapi liter Híres zalai tenyészrák express-kosarakbanélveszállit FISCHER IZIDOR, Megjelent! A sertés Magyarországban a. Előkelő szakírók ált ílott ksaérdektt m(f' rendelhető Merzím Megrendelhetők a szerzőnél, legegyszerűbben a pénz előleges beküldése mellett. Vetőmagrozsdamentes, megdiilésnek bármely mennyiségben ílienálló,,jól átteleli 82'/2 Saápi bérgazdaság u. kgrammoi jhr<s-bu*at Magyarbél, Pozsonymegy ssákkafegyült 100 kgrmmon- kitűnő gyártmányt, szavatosság mellett. Árjegyzőket Ingyen éa bérmentve küldök i Kalmár Zs, különleges tcrmínytlsz. Termelő telep és egyedüli s elárusító hely, Hódmezö-Vásárhely. Eladó. s<t vetőmag; gróf Széna mennyiségben vaggon nzuasaoól nőid hí ÜL tiniiiniklt, * végrehajtásira vanatkrzó miniszteri rendelet, magyarázatokkal ellátva, egy füzetben. Ara b«rm»nt»» k Posnansby és Strelitz Budapest, VI., Podmaniczky-u.»T. Gyár: Srzsébetfalva. Aszfalt, Fedőpapirlemez, Kátrány, Carbolineum, Carbolsav, Cpeolin-t stb. legjobb minőségben, jutányos árak mellett

19 70. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, SZEPTEMBER HŐ 7. Hirdetési ár 15 szóig 60 fillér, ezen felül minden szó 4 fillér, kövér betűkkel minden szó 8 fillér beiktatásonként. A legkisebb hirdetési dij 60 fillér. KIS HIRDETESEK. Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis a hirdető czlmének kitételével közlünk. MT KIS HIRDETÉSEK ELŐRE FIZETENDŐK. I N BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. Számtartól Gazdatiszt, állást keres azonnali belépésre gazdasági és állatorvosi aka- Ispán, démiát végzett, ajánlt szak- kl hosszabb Idei gyakorlattal "fiákkal rendelkező egyé"n,"ki ember, a ménes, tehenészet bir, a gazdaság minden ágá- kettős könyvvitelben tökéletesen jártas, mérlegképes, a ban és a gazdaság többi gőzeke czukorrépa cultnrában teljesen jártas és egy ágai- nagyobb gazdaságot önállóan ban is, a magyar, német és kezelni képes, f. évi október Sjeseí bir?a". Több évig"egy román nyeltet birja, állást 1-én történő belépésra keres- nagyobb uradalomban leg- ^ tetik. Pályázni óhajtók nyújtsák be ajánlatukat bizonyit- Budapest, Nefelejts-utoza 7. sz. Szükség esetén óvadékkal is 2. ajtó melyek vissza nem adatnak - rendelkezik. Szives megkere- és jelöljék megfizetésiigésések Megbi*ható jelige Kezelőtiszti nyeiket. Grdsi és Scbwarcz állást keres gyakorlati és el- Tlsza-Lucz méleti képzettségű, gazdasági tanintézetet végzett, állami "alhatna, y Czim ""Fleissner 8 Majorsrazda Állást keres bármikori belépésre, földmives-iskolát végzett, 38 éves, évi gyakorlattal kerestetik január 1-ére. Sajátkezüleg Irt nős, ker. férfi, jő bizonyítvá- ksrlztény^nőtíev'egyén, é ki a ajánlatok Hosszupályi Uradanyokkal rendelkező, 14 évi gya- gazdaság minden ágában jártas dalom czlmre küldendők korlattal, ki a gazdaság minden Szives megkeresések Krampera u.p.kadarkut, Somogymegye Kertész bo^u^eveíé^^gabona^^zőlől SlMnyi'ván'yokkal "rendelkező, mánytermelés, hizlaus'és szám- 4 ^ Földmives- ^ adásvezetésekben alaposan járfizetésigények megjelölésével (^in^a^^i^d^hrataíban^iö^i étl h gyakirilttai n6 blr,^ó C8 biío' intéiendők Somogyi Albert Fta Podluzsányi gazdaságához kulcsári*". gazdai'áíás" keres' u. p. B.-Gyarmat Kezelőtiszti mie őbbi belépésre. Megkeresések a kiadóhivatalba kérflt^- Kertész, későbbi k be?épésre egy 46 éves, kisosaládu gazdatiszt, a ki a disz-, gyümölcs- és konyha- gazdaság minden ágában kitűnő jártassággal blr. Czime a kiadóban rény d fiafat e mbe ^írm'ikori belépésre állást keres. KívájelMésevel ^aláver*" LajoSoz, natra személyesen jelentkez- Nagy-Rábé, Pta-Pernyésre inté- M&kertész het. Czim Cichiny Lajos, Vinga Kttlsőkerthez oktöbed^belépésre ke- minőségben már 'működött, jó nös, kiscsaládu, katonakötelezettségének eleget tett, szak- Ispán í're S kerestettk 5 műkertész, bizonyítványai vannak. Czim a kiadóhivatalban Szerény igényű^ Bzakképzett ''li v^'fíletéa'- nős, középkorú kis családos, ki kertészet minden ágá- ki a gazdaság minden ágában, ban a legmagasabb igényeinek Utlífrőzs 800 Htér', árpa 400 megfelel, úgymint tájkerté- liter, tűzifa 10 méterm. durungfa, marhatartás 2 drb., serlés- vlrá'gkertészet,- 8Z ter?rajzolá8t^ konyhakerti növények korai (1200 d-öles), 'ruhapénz 40 kor', tenyésztését, ananász kulti- és az itt mes állapított lőpénz. válását, üvegházak legjobb Folyamodók másolni bizonyítványaikkal, melyek vissza nem küldetnek, forduljanak az Uradalmi igazgatóság- kerest B?stél mb mag arní tásá Zirzon kaptáros méhémegye. Dé,fl,,re ' VeBZP szetet, ffizvbszzőnevelést, S kosárfonást, k sok r >d koszoru- Lajosházai Tehenészgrazda karbantar ását, ^uj kert, uj Földmlvesé^te^jga^daságl ^BzaWsko át leu^válfaí^'lan^ó^fkafmazást havi^próbaid? mellett nőtlen keres f. évi október hő l-re ispán kerestetik, kl felsőbb elsőrendű ^WzoiiyHványaiv^l gazdasági intézetet végzett, nagyobb bérgazdaságokban huzamosabban volt alkalmazva, gazdasági könyvelésben jártas, Kezelőtisztnek fivifizetis:ezerkétszáz korona, Az adal Ks 8 dasági Z tanin^fzetet V vé'gfett, ' ellátás. Egyévi alkal- * ki é e éverpraxi8át r 'nev g esebb toslttaiik. Folyamodványok, uradalmakban nyerte s^mrom melyek vissza nem küldetnek, vmni IV óhajm ó 8 " fotduljanak b a küldend"k. SB iskoirigazgatóságához. 6 ágáía 4547 r klterjexx«rlvan n - ' "4684 gement kilátásában elfogad s. tiszti állást is. Megkeresések: Szeszgryárvezető, Birtokrendezés Dózsa^Mihály ozimén Kapos- ozéljából kerestetik oazdasági szakértő^egy^közel 1C00 Magyár a kassai szeszfőző tanfolyamot vizsgázott gépkezelő is.^jelen- Gazdallszt, keiik. P c5m 8 a kfadóhivata!- gazdasági iskolát végzett és ban me^őgal'd^gl^lizes^gy'ártás- már 12 év ón e szakmányban ban teljesen jártas s eddig is nagy gazdasagodban f ök t e (j i igen szép eredménynyel ön- ÁLLÁST KERESŐK. állóan működött, állást keres. Eddigi működéséről kitűnő bi- leg 8 pedig mi egy 300 iioldbs bérgazdaságba^n mint rendel- { k j t rölílmiveskezésre. "czim a kiadóhivatalba ntegkeresések^ lltélyes S 4487" czim^ alatt a kiadóhivatalába í?áombih Ó m)n a t g^mok g mü a Állást keres, - ködik, azóta nyert képzett- melyet azonnal elfoglalhat, iégének megfelelő nős állást egy igen szerény igényű, nőtlen egyén, a ki az érdiószegi Számadó kanász, Mlke'.'Somogym. aray " 4347 sikerrel végezte. ^A szőlő ujjá- Ssba^tue'sen Mrtts é 39" Z es" Mazdának készülő Vi k y akollattal"'okt líre főreáliskola! érettségit tett ^os^olthőno ugy a» Z gyü- esetleg újévre állást keres. kedett, mielőtt a M.-óvárI "konyhak'ertészet^ül'is- és gazdasági akadémiára beiratkozik, egy évre gyakor- kezétü kaptájbó^lm^méhé ÁLLATOK. latra óhajt menni, belterjesen kezelt gazdaságba, vagy gazdasági 2 irnok is bel-'és külterjes gazdaságban működött tisztafajta febérkan és kettő az egész a szolgálati fe. és az irodai teendőkben, naplók fog dolgozni, csak "teljes vitelben "jártassággal, jó^és ellátást kér. Szives értesí- sebes Írással bir. Több nyelven téseket JLttley Rezső Eladó be-zél. Szívélyes aiánlatokat Garam SzőUős kér. Önálló szőlőkezelő" jelige alatt a kiadóhivatalba 2 rsz r á,1 '\ö iön n vbe U felvéve' Stephani Ervin, Fülek (Nógrád- Kezelőtiszti megye) den'ágában jártatf^évi gya- Kezelőtiszti korlattal,földmives és tejgazdasági szakiskola űzletvezelőitan- tiszt, ki öt * ismeretségénél TTorksldrel uradalomba. Aláveti magát ^^ ^ 2, ab folyamát végzett 37 éves, nős, fogva biztos álláshoz juttatja, 600 korona tiszteletdíjban részesíti. Czim a kiadóban ban. istálló. Czim a kiadóhivatal Csak mezőgazdák éi a szakirodalom terményei, továbbá álláat keresők és adók hirdetményei vétetnek fel e kedvezményes rovatban és árban. Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra, szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. Vöröstsrka tinó és Ü S Z Ő legprímább, 1 2 esetleg 3 évesek és pedig hizlalni való likrak eladására és későbbi szerződésre legolcsóbb árért vállalkoznak WEILE^ é{5 Kis-Czelll kereskedők. Hizlalásra való és mindenféle fajta jármos ökröket ivalamint szép 1 3 éves vöröstarka növendék ökörborjakat bármely mennyiségben és szerződéses szállítás mellett eladásra ajánlanak szarvasmarha-kereskedők Zala - Szt.-Balázs. Nagy-Kanizsa mellett. Lóeladási hirdetés! Karsat Vilmos IVagry- TeleKi gazdaságában következő számfeletti lovak adatnak el: magas, ára 800 kor. 1 pár ponny, 6 éves, szürke kaneza, kanoza, 157 om. magas, ára 65Ó kor. E kettő esetleg négyesben is használható. 1 pár ponny 16*'- 2 2 d?b r Uamteíett ir 3 ll éves csikó. Bővebb felvilágosítást ad: Számtartóság, Nagy-Telek, posta, Vöröstarka tinó és üsző teljesen príma, 1 2 esetleg 3 éves, nálam^ minden mennyinegtekinthetők, ks- Eredeti Rambouillet kosok mindenkor nagyobb mennyiségben, dus választékban kaphatók Gróf Herberstefn Albert 8181 uradalmi Igazgatóságánál gtrllefc, Morvaország. Hanna vetőárpa mig a készlet tart 100 kgként 19 koronáért kapható vasúti állomásainktól. Igen szép, válogatott vc növendék Ökör és üsző borjakat ugycaintén lesprimább lekötni való éa Jármos 5kr6ket legjutányosabb párakon aján- Klein és Spitzer Klt-Gzelll kereskedők. Megrendelések egyezsjgizerlnt VEGYESEK. ELADUNK ém kölcsön adnak uj és egyszer használt visliatlan TAKARÓ Ipohyyíkít, oindenféle nagyságban, uj és használt mindennemű TERMEIY ZSÁKOT repczeponyvákat a legjutányosabb árak, il- Ietve kölcsöndljak mellett KOHN&s STEIN I zsák és ponyva gyári raktár BUDAPEST, V. Béla-u. 5. Megvételre kerestetik 6000 darab ákáczfa, legalább 150 centiméter magas. 3 drb Marhamérleg 1500 klg. hordképességü erős vaskorláttal 2Va méter hosszú l'/s m. széles drb Hídmérleg 3000 kg. horderejű százados, toló sulylyal 4 méter hosszú, 2 méter széles. Becserélek ócska marhamázsákat uj marhamérlegekre. Minden mérleg törvényesen hitelesítve öt évi jókarban tar tás mellett. DÉNES MANÓ mérlegmüszerész BUD APÍ3ST, VII., Dohány-utcza 78. Építkezéseknél és trágyázásra használjuk csa a meszet. Mindenkor frissen égetve kap- KIEIN MÁRKUS FIAI megvételre kerestetik. BOROSS DEZSŐ Budapest, V.,Vécsey-u. 5. Legolcsóbb, leghatásosabb "1 "1. kőbányai szárított hízósertéstrágya, az állami szőlőtelepeken fényes sikerrel kipróbálva, nagyobb szőlőgazdaságokban bámulatos eredményűnek bizonyult! Budapest, V., Bálvány-u. 2.

20 406 EÖZEKÉKET, GAZ-UTIHENGEREKET és GÖZ-UTIMOZOONYOKAT legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállit JOHNFOWLER & Co. SS^Í BUDAPEST-KELENFÖLD Iroda, raktár, KÖZTELEK, SZEPTEMBER HÓ SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. javítóműhely. Klzlekedés vasúton és vin^aos vasutas. KALMAR VILMOS Budapest, VI. ker., Teréz-körut 3. sz. a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezérképviselője ajánl: Tlioiiiasfoszfsítiisztet (TlOMSSalaí), Martellin" dohánytrágyát, Eredeti stassfurti kálisók és kainitot. A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. T T T f T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Őszi vetésre ajánljuk diószeghi óriási búzánkat, mely már igen elterjedt s melynek eredménye a hozzánk érkezett összhangzó értesítések szerint általában a leg-nag-yol*!* megelégedést keltette, miután a rozsda elleni ellenálló képesség-ét nagy mértékben igazolta. Diószeghi czukorgyárhoz Diószeyh (Pozsonymegyében) intézendők TAKACS OSZKÁR Ajánl], jól felszerelt műhelyét mindennemű, különösen gizcségsbőkészlefek javítására. == > RAKTÁRON TART: mindennemű mezőgazdasági gépeket és eszközöket, u. m: vetögépektt, rostákat, ekéket morzsolókat, szeoskavágókat J á i g á n y o s - é s t i s s t i t ó cséplőkészlets'ket. Raktáron tart: kijavított gözoséplőkésaleteket, valamint az Első Magy. Gazd. gépgyárban készült uj göascséplsgarnlturákat. Csereüzletek köttetnek. Mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek. PBOPPER SAMU mezőgazdasági gépralitára Budapest, V. ker., Váczi-körut 52. szám. Ajánlja mérsékelt árokon a jelen idényre S A C K l í Ü D O L F elismert kitűnő gyártmányait Aczélekéit, eszközeit. Ez alkalommal különösen feihivja a t. gazdaközönség b. figyelmét az általa képviselt DEERING-íéle a T,,4ff aratógép fűkaszálógépeire, marokrakó és kévekötő aratógépeire, aczéibói S f SZÉNAGYUJTO Bizonyítványok fenti gépekről, kimerítő árjegyzékek és készséges felvilágosítások ZucMvereinfürdasPinzgauerRindinSteiermark. Szarvasmarsák megtekintése, egybekötve eladási kiállítással f. évi szept. hó ig a gráczi déli vasútnál. Csakis jő és fajtiszta tenyészbikák, tehenek, üszök és tenyészborjak bajtatnak' fel. A. fiatal marba majdnem kizárólag közvetlenül az Alpesekről jön a kiállításba. Minden á dijazásra pályázó állat eladó. Vasárnap, szeptember 22-én dij- és próbavontalás pinzgaui tenyészbikákkal és ökrökkel. Este 8 órakor a kiállításban résztvevők gyűlése az Annen8alen"-ben, állattenyésztési k'-rdesek megbeszélése czéljából.,, Közelebbi felvilágosítást nyújt 45S2 H. Graír, Ycreinsverwalter, Mendelalpe Ix-i Stainz. Graz, aug. 28-án. Az egyleti választmány. Eladó állatok. Nagyméltóságú Tisza Kálmánné, gróf Degenfeld Ilona urnö kocsordi gazdaságában eladó: 70 drb. 4 és 5 éves magyar fajta tinó éves, számfeletti anyabirka 48 öreg mustra Bővebb felvilágosítást nyújt: BERffÁTH SÁNDOR urad. kasznár KOGSORD, Sz atmárm SAI8DUUÜ8EII M&mmvA B U D A P E S T, (Külső-váczi-nt) Csákiya-sitcza 33. sz. re. " = Vasöntöde, gép- és i^ézmügjár. ===== mr speciál-qépiíyár -t Elvállalja mindenfajta szeszfőzde, szeszfinomitó rés élesztögyár teljes gépészeti berendezését a legnagyobb méretekig. Átlakit meglevő gyártelepeket és szállit minden egyes gépet és készüléket külön-külön is. TERVEKKEL ÉS KÖLTSÉGVETÉSSEL KÉSZSÉGESEN SZOLGÁLUNK «PÁTRIA» irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, Üllői-ut 25. (Köztelek.)

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE I. BEVEZETŐ Bácska Jugoszlávia legjelentősebb mezőgazdasági vidéke, amely a legtöbb mezőgazdasági

Részletesebben

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz.

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz. ajánlott kedvezményeket, amelye k inkáb b a kiseb b erdő - birtokok javár a esnének, elegendőkne k ne m tartom, mer t mihelyt a z erd ő év i jövedelm e a 200.000 K- t meghaladja, az erdőjövedelem különváiasztoitmegadóztatása

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA 2015. I III. hónap Vágóhidak élőállat vágása Vágóhidak élőállat vágása VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Dr. Rubner Miksa: Változások a népélelmezésben.

Dr. Rubner Miksa: Változások a népélelmezésben. Dr. Rubner Miksa: Változások a népélelmezésben. A hiányos táplálkozás mindig a relatív táplálékhiányon alapszik. Lehetséges, hogy a hiányos táplálkozás jelensége fellép, ha a felvett táplálék kalóriamennyisége

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

XVI. évfolyam, 15. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVI. évfolyam, 15. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVI. évfolyam, 15. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVI. évfolyam, 15. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. augusztus 14. Felelős

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban

Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Szedlák Tamás Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Erdõgazda az Unió küszöbén 2. Elõszó Az elmúlt években igen sokszor lehetett arról hallani, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás milyen

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III.

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. AZ AGRÁRPIAC SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN A tantárgyba vágó ismereteket 3 részre bontva adom

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag

Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag Arányok és százalékszámítás 3.4 Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 12 15 műveletek törtekkel százalékszámítás

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

A fiatal bor pinczekezelése.

A fiatal bor pinczekezelése. A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét,

Részletesebben

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: Svájc.

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: Svájc. fëëëëêkêmëèëëêêëëëêëëêëëëëêêëm m l é KONZULI JELENTÉSEK A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: > Amerikai Egy. Áll. 1926 703 Cseh-Szlovákia.... 1928 433

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Dr. Rodics Katalin A helyi-és tájfajták jelentõsége, elterjedésük elõsegítése 2012.augusztus 11 EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL, a földi élet védelméről A Biológiai

Részletesebben

A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll.

A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll. A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll. A takarmánynövények termelése az állattenyésztés, a tejgazdaság, s így az egész gazdálkodás és annak jövedélmezıvé tételére

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

A bükkfának egyik ujabb értékesítése.

A bükkfának egyik ujabb értékesítése. A gömbölyüfából 10 15 %-kal kevesebb fagyapot kerül ki, mint a hasábfából. A bemutatott kisérleti adatokból világosan kiderül, hogy a hárs jóval több íagyapotot szolgáltat, mint a nyárfa, eltekintve a

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái A képzés néhány kérdésének, problémájának elemzése előtt célszerű röviden áttekinteni az érdekelt szakterület jelenlegi helyzetét, ellátottságát, igényeit

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Megjelenik kéthetente május 7. Felelős szerkesztő

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM?

MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM? Kizárólag ingatlan eladóknak szóló tanulmány! MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM? - avagy honnan tudjuk, mikor adjuk túl olcsón és mikor túl drágán? - Ismerje meg azt a módszert, mellyel lézer pontossággal

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Állatállomány, augusztus 1.

Állatállomány, augusztus 1. 2007/81 Összeállította: Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály Mezõgazdasági statisztikai osztály www.ksh.hu I. évfolyam 81. szám 2007. október 12. Állatállomány, 2007. augusztus 1. A tartalomból

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. szeptember 10.

Részletesebben

Esettanulmányok és modellek 2

Esettanulmányok és modellek 2 Esettanulmányok és modellek Kereskedelem Mezőgazdaság Készítette: Dr. Ábrahám István Kereskedelem. Kocsis Péter: Opt. döntések lin.pr. (. oldal) nyomán: Kiskereskedelmi cég négyféle üdítőt rendel, melyek

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

Fenyőmagpergetőkről C S Ö K A L A.T O S

Fenyőmagpergetőkről C S Ö K A L A.T O S A padkákat a telepítést megelőzően kell kiképezni, hogy legyen idő azok megüllepedésére, rézsűjüket meredekebb terepen fűvel vagy rőzsefonással célszerű biztosítani. Az ápolás sbrán tányéros megművelést,

Részletesebben

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN*

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* Magyarországon nem véletlenül a rejtett gazdaság általános érdeklődésre számot tartó örökzöld téma. Ennek ellenére az e témakörről rendelkezésre

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.)

FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.) FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.) Az Európai Unió mezőgazdasági politikájában igen fontos szerepet játszó földhasználati és földbirtok-politika általános elveit és

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is.

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu Hírlevél 17. TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

Szociális tulajdonrészt!

Szociális tulajdonrészt! Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 19. Felelős

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

Az életvitelszerűen külföldön tartózkodó magyar fiatalok munkavállalási és migrációs stratégiái

Az életvitelszerűen külföldön tartózkodó magyar fiatalok munkavállalási és migrációs stratégiái Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt a Magyarországról kivándorlók száma, e tény önmagában is, s a jelenlegi migrációs tendenciák mellett is figyelmet érdemel, hiszen jelentős társadalmi-gazdasági hatásai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia IX. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. 32001 L 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati

Részletesebben

TAPASZTALATCSERE. A fogvatartottak élelmezésének kérdéséhez

TAPASZTALATCSERE. A fogvatartottak élelmezésének kérdéséhez TAPASZTALATCSERE A fogvatartottak élelmezésének kérdéséhez A fogvatartottak élelmezéssel kapcsolatos jogait, illetve a büntetésvégrehajtás ezirányú kötelezettségeit magas szintű jogszabály, az 1979. évi

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben