SZABÓ IMRE NAWROCZKI ÁDÁM AGYAGMŰVESSÉG. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ IMRE NAWROCZKI ÁDÁM AGYAGMŰVESSÉG. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta:"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára SZABÓ IMRE NAWROCZKI ÁDÁM AGYAGMŰVESSÉG Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: TAKÁCS ISTVÁN Budapest,

2 Tartalom 1. A modul célja Általános célkitűzések A célcsoport megnevezése, sajátosságai Közvetítendő értékek Közvetítendő kompetenciák A modul beillesztése a képzésbe...6 Kapcsolódási lehetőségek más tantárgyak, műveltségi területek, részterületek tudásanyagához, témakörönkénti bontásban A modul szerkezete Időkeret Témák, altémák megnevezése, javasolt időbeosztása A tartalom részletes leírása témakör: Történeti áttekintés témakör: Anyagtan témakör: A kézi agyagformázás technikái témakör: Korongolt kerámiák edényformák; funkciójuk díszítés előfordulás méret témakör: Korongozási ismeretek témakör: Égetési technikák és kemencék témakör: Mestermunkák készítése A modul teljesítésének követelménye Értékelés-ellenőrzés Értékelés-ellenőrzés célja Értékelésnél alkalmazott alapelvek Értékelési szempontok Értékelési formák Ellenőrzési módok Házi záróvizsga

3 7. A modul bevezetésének feltételei...41 Személyi feltételek: A szakoktató...41 Tárgyi feltételek: Minőségbiztosítási feltételek A modult alkalmazni szándékozók felkészítésének módjai A képzésben résztvevőktől visszajelzési formák Módszertani ajánlások szakirodalom ajánlás...42 Módszertani ajánlások...42 Témakörök módszerek óraszervezési formák kapcsolata...45 Ajánlott szakirodalom...46 Melléklet: Eszközjegyzék

4 1. A modul célja 1. Általános célkitűzések Pályaválasztási érettség kialakítása az értelmi fogyatékos tanulók fogyatékosságspecifikumának figyelembe vételével: önismeret, szakmaismeret, orientációs és alapozó szakmaspecifikus és általános képességek fejlesztése, döntési képesség. Munkaképesség szakmai és általános szocializációs képességek fejlesztése. Munkavállalási képesség előkészítése (munkaerőpiacon való tájékozottság, intézmények, dokumentumok ismerete stb.) viselkedés-norma tudat. Szakmai célok Megismertesse a tanulókkal a fazekasság történetét őskortól napjainkig, s ezzel áttekintést adjon a kézműipar fejlődéséről. Tegye képessé az enyhén értelmi fogyatékos előkészítő szakiskolában tanuló fiatalokat a leggyakrabban használt agyagtípusok, mázfajták tulajdonságainak, előfordulási helyének, felhasználási és alkalmazási területeinek a megismerésére. Kialakítsa a kézi agyagformázás egyszerű és összetett technikáját, műveleti sorrendjeit, a korongolás munkafolyamatát, a szerszámok adekvát és balesetmentes használatát, ezen tevékenységek során fejlessze a tanulók finommotorikus képességét, vizuomotorikus koordinációját. Segítse az egyes égetési technikák közötti eligazodást. Ismeretet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés között öszszefüggésekre. Az elkészített munkadarabok értékesítési kritériumának bemutatásával segítse a vállalkozási és gondolkodási ismeretek elsajátítását. Pedagógiai célok Mélyítse el a pontos, fegyelmezett értékteremtő munka iránti igényt. Alakítson ki olyan viselkedési formákat, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára a nyugodt balesetmentes munkavégzést, a gazdaságos anyagfelhasználást. Habilitációs célok Készítse fel a tanulókat önálló munkavégzésre, munkába állásra, önálló életvezetésre, az elsajátított ismeretek alkalmazásának képességével egyszerűbb háziipari termékek készítésére. Fejlessze a tanulók önismeretét, segítse reális önértékelésüket, adjon segítséget az adekvát pályaválasztáshoz. Rendszerezze mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket, olyan szinten, hogy képes legyen tudásának továbbfejlesztésére, ezzel felkészítve a tanulókat a speciális szakiskolában való továbbtanulásra. 4

5 2. A célcsoport megnevezése, sajátosságai Értelmileg enyhe fokban sérült (tanulásban akadályozott) előkészítő szakiskolai képzésben részesülő éves fiatalok, nemüktől függetlenül. A modult alkalmazó iskolákba járó tanulók főbb jellemzői: a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés fontossága; a megismerő tevékenységek zavara; a fogalomalkotás során a fogalmi jegyek közül elsősorban a konkrét, érzékletes és funkcionális jegyek kerülnek előtérbe; az analizáló-szintetizáló képességek hiánya; a valóság felszínes megragadása; a gondolkodás merevsége, konkrétumokhoz való kötődés (szemléleti, képi gondolkodás); a megtartó emlékezet csökkent értékűsége, a többszöri ismétlés, gyakorlás szükségessége a bevésésben; a mozgáskoordinációs zavarok, finommozgások csökkent értékűsége; a manipulációs tevékenységek szeretete. A képzés során építeni kell azokra az ismeretekre, tudáselemekre és képességekre, amelyeket az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók (tanulásban akadályozottak) az alapfokú oktatás során az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület tartalmából elsajátítottak. 3. Közvetítendő értékek A fazekasság-agyagozás tevékenysége mint értékhordozó, a következőket erősíti: hagyomány-identitás; önértéktudat hasznosság önmegvalósítás; produktum: esztétikum és funkció egysége; kulturált figyelem, fegyelem; tolerancia monotonítás tűrés; alkotás: reprodukció produkció kreativitás; társadalmi hasznosság; társadalmi integráció. 4. Közvetítendő kompetenciák Szakmai orientációs képességek és kompetenciák: mérés becslés; tervezés kivitelezés; méret arány ritmustartás; szabályfelismerés szabálytartás szabálykövetés szabályalkotás; technikai kompetenciákhoz szükséges képességek. Célirányos szakmai képességek és kompetenciák: anyagismeret; eszközismeret; technikai jártasság; manuális képességek; formaérzék. 5

6 2. A modul beillesztése a képzésbe Az agyagművesség pályaorientációt segítő, szakmai előképzést biztosító kézműves tevékenység egyik lehetősége. A képzés az előkészítő szakiskolai oktatás bármelyik időszakában beléphet mivel a modul egy zárt egységet képez. A modul egy szűkebb szakterületen (agyagmegmunkálás) nyújt tapasztalatszerzési lehetőséget, amely a szakiskolai évfolyamokon ( évfolyam) továbbfejleszthető azoknál a tanulóknál, akik a fazekas szakmát fogják választani. Kapcsolódási lehetőségek más tantárgyak, műveltségi területek, részterületek tudásanyagához, témakörönkénti bontásban Történeti áttekintés A Történelem és társadalmi ismeretek részműveltségi területekhez: Ismeretek népünk életmódjáról, kultúrájáról. Történelmi ismeretek lakóhelyéről. Népmozgások olasz, habán, török hatása a századi magyar fazekasság motívum és forma világára, technikákra, technológiákra. Reneszánsz, barokk hatások és továbbélésük. A Földünk és környezetünk műveltségi területhez: 10. osztály: Természeti adottságok, települések kapcsolatának ismerete. A földrajzi környezet és a népesség kapcsolata. Talaj-, kőzet- és agyagtípusok éghajlat, mezőgazdaság, megjelenő piaci igények a fazekassággal szemben. Az Anyanyelv és irodalom tantárgyhoz: Anyagtan 8. osztály: Fogalmazás a mindennapi élethelyzetben (köznapi, irodalmi, szakszókincs használata). Az Ember és természet műveltségi területhez: Fokozódó önállósággal vegyen részt a tanár által irányított kísérletekben. Értelmezze a halmazállapot-változások jelentőségét a mindennapi életben. Egyszerű mérések végzése fokozódó önállósággal. A leggyakrabban használt mérőeszközök és mértékek ismerete. A Matematika tantárgyhoz: 8. osztály: mérések a henger térfogata, 9. osztály: tömeg mérése. Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területhez: Technika: Gyakorlottság egyszerű mérésekben, leolvasásban, lejegyzésben. A kézi agyagformázás technikái A Történelem és társadalmi ismeretek részműveltségi területhez: 6

7 Ismerje a középkor legfontosabb jellemzőit egyes lakóhelyi-tárgyi emlékeit. Kézműipar és kereskedelem. Tudjon együttműködni társaival a közös feladatokban, vegyen részt a feladatmegoldásban. A korong megjelenését megelőző edénykészítési technikák neolitikum, réz-, bronz-, vaskor. A Földünk és környezetünk műveltségterülethez: 10. osztály: Afrika, Amerika, Ausztrália fekvése, talaja, éghajlata. Kontinensek és óceánok helyzete, természeti adottságai. Korong nélküli fazekas központok más földrészeken. A természeti és gazdasági környezet, földrajzi környezet és népesség kapcsolata. Ember és környezet kölcsönhatásának ismerete. Természeti környezet nyersanyagok, gazdasági élet, életmód a felvevő piac igényei (profán szakrális igények). Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területhez: Technika: részvétel tárgykészítő tevékenységben. Egyszerű és hasznos tárgy készítése növekvő önállósággal. Alakfelismerés, formafelismerés, mérlegelés az építésben. Elemi munkaszokások alkalmazása: rend, tisztaság, pontosság, takarékosság igénye. A problémamegoldáshoz információgyűjtés, megoldási módok keresése. Biztonságos, balesetmentes kéziszerszám-használat. A Rajz-vizuális kultúra részműveltségi területhez: Tudjon kézműves technikával a valóságban használható esztétikus tárgyat létrehozni. Ismerjen népművészeti alkotásokat. Tudjon legalább egy sokszorosító technikát alkalmazni. Tárgy készítésekor vagy tervezésekor ki tudja választani a legmegfelelőbb technikát. Korongolt kerámiák (edényformák, funkciójuk) A Földünk és környezetünk műveltségi területhez: 8. osztály: Ismeretek hagyományőrzésről, hagyományápolásról. 9. osztály: Tudjon tájékozódni a lexikonokban és az ismeretterjesztő irodalomban. Talaj-, kőzetviszonyok agyagminőség edénytípusok előfordulási helyei. A Rajz-vizuális kultúra részműveltségi területhez: Tudjon műalkotásokkal kapcsolatos gondolatokat és érzelmeket megfogalmazni. Tudjon egyszerű természeti formákról és használati tárgyakról tanulmányrajzot készíteni. Ismerje fel az összefüggést a tárgyak formája és funkciója között. Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területez: Technika: konkrét tárgy vizsgálata megadott szempontok szerint. A meglévő ismeretek felhasználása a problémahelyzetek elemzésénél. Információgyűjtés a problémamegoldáshoz, megoldási mód keresése. Anyag forma funkció célszerűség összefüggéseinek megfigyelése irányítással. Korongozási ismeretek A Technika életvitel műveltségi területhez: Konkrét tárgy vizsgálata megadott szempontok szerint. A meglévő ismeretek felhasználása a problémahelyzetek elemzésénél. A problémamegoldáshoz információgyűjtés, 7

8 megoldási mód keresése. Egyszerű munkamenet összeállításának készségei. Gyakorlottság a tárgykészítésben, a megismert anyagok, munkafolyamatok, eszközök felhasználásával. Biztonságos, balesetmentes kéziszerszám-használat. Gyakorlati modellek vizsgálata. Az anyag, forma, funkció, célszerűség összefüggéseinek megfigyelése. Jártasság az eredmény ellenőrzésében, a javításban, tökéletesítésben. Technikatörténethez: Néhány fontos technikai találmány ismerete. A Rajz-vizuális kultúra részműveltségi területhez: Tudjon néhány népművészeti, díszítési technikát a tárgyformálásban felhasználni. Tudja a műszaki rajz legszükségesebb alapelemeit. Tudjon önállóan néhány mondatban beszámolni érzéseiről, gondolatairól figuratív, nonfiguratív képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatban. Az Ember és természet műveltségi területhez: Mondjon gyakorlati példákat az egyenes vonalú egyenletes és változó mozgásra. Alkotórészek vizsgálata mázak fizikai tulajdonságainak módosulása térfogat- és halmazállapot-változások. Az Ember és társadalom Gazdasági ismeretek részműveltségi területhez: Az ország gazdasága: legyenek elemi ismeretei a vállalkozásról, vállalkozóról. Emberismerethez: Törekedjen önmaga reális megítélésére. Legyenek reális elképzelései saját családjának megteremtéséről, jövőjéről. Égetési technikák és kemencék: A Technika életvitel műveltségi területhez: 8. osztály: Gyakorlati (működő) modell vizsgálata. 9. osztály: Technikatörténet: A kemencék fejlődéstörténete. Az Ember és természet műveltségi területhez: Ismerje az égés feltételeit és a tűzoltás elemi tudnivalóit. Ismerje a háztartási áram alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, balesetmegelőzési szabályokat. 3. A modul szerkezete Kézműves tevékenység szakmai előkészítésének egyik lehetőségeként kínáljuk az Agyagművesség modult. A modul időkeretét két ( A és B ) változatban adjuk meg. Akik a kétéves előkészítő szakiskolai képzés során legalább három modult (pl. szövés, kosárfonás, agyagművesség) szeretnének alkalmazni az A változat óratervét javasoljuk. Azoknak az iskoláknak, amelyek egy tanéven keresztül kívánnak ezzel a modullal foglalkozni, a B változat időkeretét javasoljuk alkalmazni. Ez főként azoknál tanulóknál ajánlatos, akik majd a fazekasság szakirányban tanulnak tovább és csak ezt a modult választják az utolsó évfolyamon. 8

9 1. Időkeret A változat: Időtartam: 200 óra (25 hét) Hetente: 8 óra Az elmélet és gyakorlati órák megoszlása: elméleti tananyag: 49 óra (25%) gyakorlati tevékenység: 151 óra (75%) B változat: Időtartam: 222 óra (37 hét) Hetente: 6 óra Az elméleti és gyakorlati órák megoszlása: elméleti tananyag: 49 óra (22%) gyakorlati tevékenység: 173 óra (78%) 9

10 2. Témák, altémák megnevezése, javasolt időbeosztása Téma Történeti áttekintés Anyagtan (nyersanyagok) A kézi agyagformázás technikái Korongolt kerámiák Altéma A Kárpát-medence fazekassága honfoglalás előtt A magyar fazekasság a századig Legfontosabb fazekasközpontok a 19. században Közép-Tisza-vidék Anyagok: az agyag alkotórészei Agyagtípusok Az agyag formálhatósága, térfogatváltozásai Agyag viselkedése a cserépképződés folyamatában Agyag beszerzése tárolása A piaci értékesítés lehetőségei Edénykészítési technikák a korong megjelenését megelőző időkben Agyag meggyúrása rögölés Marokedény Anyag forma méret funkció díszítés összefüggései Európán kívüli fazekasközpontok Hurkaspirál-technika Tárgyi emlékek a Kárpát-medencében Összeállítás képeslapokból Hiedelemvilág vallás és díszítés Szalagfelrakásos technika Préseléses technika Tálasedények Főzőedények Tároló edények Sütőedények Vizeskorsók Butykos, kulacs, butella Boros edények Díszedények Elmélet/óra Gyakorlat/óra Összes/óra A B A B A B

11 Téma Elmélet/óra Gyakorlat/óra Összes/óra Altéma A B A B A B Világítóeszközök, játékok A korongozás kellékei a fazekaskorong Agyaggyúrás rögölés előkészítés a kezek szerepe a korongozás közben Középrefogás Hengerkészítés Díszítőtechnikák: domborműves-csiszolás Tálasedények: kistányér Tálasedények: tányér Tálasedények: tál sima peremű Tálasedények: tál sinces forma Felhúzó munka (fennálló edény): bögre Díszítőtechnikák: mélyített díszítés Fültípusok és készítésük Felhúzó munka: kisköcsög Felhúzó munka: kisszilke Tárgyi emlékek a Közép-Tisza-vidékéről Díszítőtechnikák: áttört díszítés sqraffiato Díszítőtechnikák: színhatás festés csíkozás, tarkázás Díszítőtechnikák: ornamentális festés Felhúzó munka: kiskanta Díszítőtechnikák: Tervezés-ornamentális-sqraffiato Korongozási ismeretek Korongozási ismeretek Égetési technikák Díszítőtechnikák: Tervezés-ornamentális-vonalas-alakos Felhúzó munka: kupa Felhúzó munka: kisbokály Felhúzó munka: bokály Kerámia mázak: alkotórészek mázanyagok Kerámia mázak: színező oxidok égetési hőfok Kerámia mázak: előállítás régen beszerzés napjainkban Mázazás bemártás öntés ecset Égetés szabadtűzön, gödörben; fa-, szén-, olajtüzelésű kemencék Elektromos kemence

12 Téma és kemencék Mestermunka készítése Altéma Az égés feltételei A kemence berakása Égetés: zsengélés mázra égetés hőmérsékletmérés Összes óraszám: 49 Elmélet/óra Gyakorlat/óra Összes/óra A B A B A B

13 4. A tartalom részletes leírása 1. témakör: Történeti áttekintés Altéma: A Kárpát-medence fazekassága a magyar honfoglalás előtt Cél: Átfogó kép kialakítása a kárpát-medencei fazekasság kialakulásáról. Tartalom elmélet: A honfoglalás előtti kárpát-medencei fazekasság kialakulása. Edényformák, motívumok egyes korszakokban. Követelmény-minimum: Nevezze meg a réz-, bronz-, vas-, avarkori edénytípusokat, azok díszítményeit. Optimum: Ismerje fel a kapcsolatokat az éghajlati viszonyok, talaj- és kőzetviszonyok, fazekasok technikai felkészültsége, felvevő piac igényei, a közösség életmódja és az edényformák kialakulása között a réz-, bronz-, vas-, avarkorban. A hiedelemvilág, vallás megjelenése a díszítőművészetben. Tanulói tevékenység: Ismeretek rendszerezése, összefüggések keresése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, elvonatkoztatási képesség, megfigyelő-, emlékezőképesség. Altéma: A magyar fazekasság a századig Cél: A társadalmi, természetföldrajzi, gazdasági viszonyok technológiára, edénytípusok kialakulására gyakorolt hatásának megismerése. Tartalom elmélet: A közép- és újkori magyar fazekasság kialakulására, fejlődésére ható természetföldrajzi, társadalmi körülmények szerepe a technológia, az edénytípusok, a motívum és formavilág fejlődésében. Követelmények (minimum): Nevezze meg a korong fejlődésének főbb állomásait tíz mondatban, önállóan a századig. Optimum: Ismerje meg a népmozgások hatásait török, habán, szláv a magyar edénykészítési, díszítési, égetési technika fejlődésében. Nevezze meg önállóan a reneszánsz, barokk hatásokat, amelyek befolyásolták a díszítőművészet fejlődését. Edények kiválasztásával mutassa be önállóan a korong előtti edényformázási technikákat a 14. századdal bezárólag. Tanulói tevékenység: Ismeretek rendszerezése, összefüggések keresése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, lényegkiemelés, megfigyelő-, emlékezőképesség, ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Legfontosabb fazekasközpontok a 19. században. Közép-Tisza-vidék Cél: A közép-tisza-vidéki fazekasság újkori technológiai fejlődésének a megismerése. Tartalom elmélet: A Közép-Tisza-vidékre jellemző edényformák a hozzájuk szükséges technológiák fejlődése a 19. század végéig. 13

14 Követelmény-minimum: Sorolja fel tíz mondatban a felső-tisza-vidéki fazekasközpontokat és jellegzetes edénytípusaikat. Optimum: Nevezze meg a debreceni, tiszafüredi, nádudvari fazekasközpontok fejlődési irányait önálló beszámolóban. Ismertesse önállóan a jellegzetes edénytípusokat és a hozzájuk tartozó technológiákat. Tanulói tevékenység: Adatok gyűjtése jelentős debreceni fazekasokról. Ismeretek rendszerezése, összefüggések keresése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, lényegkiemelés, megfigyelő-, emlékezőképesség, ok-okozati összefüggések belátása. 2. témakör: Anyagtan Altéma: Anyagok, az agyag alkotórészei Cél: Az agyag összetételének megismerése. Tartalom elmélet: A fazekasság alapvető nyersanyagai. Az agyag és alkotórészei. Követelmény-minimum: Tudja önállóan fölsorolni a nyersanyagokat: agyag, soványító anyagok, mázak. Optimum: Sorolja fel önállóan, hiba nélkül az agyag alkotórészeit. Tanulói tevékenység: Nyersanyagok vizsgálata. Tapasztalok lejegyzése rendszerezése. Fejlesztendő képességek: Megfigyelőképesség, lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Agyagtípusok Cél: Agyagtípusok megismerése. Adalékanyagok és agyagtípusok közötti kapcsolat megismerése. Tartalom elmélet: A természetben előforduló agyagtípusok, előfordulási helyük. Segéd- és soványító anyagok, hatásuk az agyag minőségére. Követelmény-minimum: Nevezze meg önállóan, agyagminták kiválasztásával a főbb agyagtípusokat. Optimum: Agyagtípusokhoz tudjon önállóan hozzárendelni belőlük készült kerámiatárgyakat. Tanulói tevékenység: Agyagtípusok összehasonlítása kísérlettel. Fejlesztendő képességek: Jártasság az agyag tulajdonságainak vizsgálatában, lényegkiemelés. Altéma: Az agyag formálhatósága, térfogatváltozásai Cél: Az agyag tulajdonságairól szerzett ismeretek mélyítése. Bővítse a mérésről szerzett ismereteket. Tartalom elmélet: Az agyag fizikai tulajdonságai, formálhatósága nedves és száraz állapotban. 14

15 Gyakorlat: Az agyag térfogat- és halmazállapot-változásai a száradás során. Nedves és száraz agyag vizsgálata. Követelmény-minimum: Hasonlítsa össze tapintás útján a száraz és nedves agyagot súly, formálhatóság, hajlíthatóság figyelembevételével. Optimum: Méréssel igazolja a száradáskor bekövetkező súly- és térfogatcsökkenést. Nevezze meg önállóan a súlycsökkenést okozó folyamatokat. Tanulói tevékenység: Mérések végzése az átmérő és súly tekintetében. Fejlesztendő képességek: Jártasság az agyag fizikai tulajdonságainak vizsgálatában. Altéma: Az agyag viselkedése a cserépképződés folyamatában Cél: Az agyag égetés során bekövetkező kémiai és fizikai változásainak megismerése. Tartalom elmélet: Az agyag összetételének, színének, víztartalmának módosulása az égetés, cserépképződés során. Követelmény-minimum: Sorolja fel a vízvesztés, színváltozás fázisait az égetés során. Optimum: Sorolja fel önállóan a szerves anyag kiégésének fázisait, az agyag térfogat módosulásait az égetés során 340 o, 490 o, 890 o -on. Tanulói tevékenység: Ismeretek rendszerezése, összefüggések felismerése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Agyag beszerzése tárolása Cél: Adjon útmutatást a későbbiekben önállóan történő beszerzés, feldolgozás lehetőségeihez. Tartalom elmélet: Az agyag előállításának, beszerzésének módjai a történelem során és napjainkban. A tárolás módjai. Követelmény-minimum: Legyen képes önállóan, hibátlanul elmondani az agyagbányászat és agyagelőkészítés fázisait. Optimum: Tervezze meg önállóan az agyag beszerzésének menetét és a tárolási körülményeket. Tanulói tevékenység: Adatfeldolgozás: jelenkori és történelmi agyagfeldolgozás összehasonlítása. Tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. Altéma: A piaci értékesítés lehetőségei Cél: Készítse fel a tanulókat az önálló értékesítés megszervezésére. Tartalom elmélet: A kerámiák nyersanyagainak, bekerülési költségeinek összevetése. Piackutatás. Követelmény-minimum: Tanári útmutatással tervezze meg az értékesítés folyamatát. 15

16 Optimum: Legyen képes önállóan megtervezni a kerámia készítéséhez szükséges költségtervezetet. Tanulói tevékenység: Terv és árkalkuláció készítése. Fejlesztendő képességek: Problémafelismerő, problémamegoldó képesség, kreativitás. 3. témakör: A kézi agyagformázás technikái Altéma: Edénykészítési technikák a korong megjelenését megelőző időkben Cél: A kézi agyagformázás egykori technikáinak a megismerése. Tartalom elmélet: Edénykészítési technikák a korong megjelenését megelőző időszakokban, az őskortól az Árpád-korig. Követelmény-minimum: Sorolja fel önállóan a honfoglalást megelőző nagy kultúrákat és egyegy jellegzetes edénytípusukat. Optimum: Sorolja fel önállóan a honfoglalást megelőző időszakok jellegzetes edénytípusainak díszítésmódját. Nevezze meg az Árpád-kori jellegzetes edényformákat, készítésük módjait. Tanulói tevékenység: Összefüggések felismerése, rendszerezése Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Agyag meggyúrása rögölése Cél: Ismertesse meg a tanulókat a kézi agyagformázáshoz szükséges balesetmentes szerszámhasználattal. Az előkészítő műveletek megismerése. Tartalom gyakorlat: Az agyag előkészítése a megmunkáláshoz. A szerszámhasználat ismeretei és munkafogásai. Követelmény-minimum: Legyen képes a gyúrás és rögölés alkalmazásával az agyagot tárgyak előállításához előkészíteni. Legyen képes önállóan kiválasztani a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket, azokat balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználását. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a kézi agyagformázással kialakítandó edény elkészítésének folyamatát az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tanulói tevékenység: A megmunkáláshoz szükséges szerszámok megismerése. Agyag előkészítése a megmunkáláshoz: meggyúrás, levegőtelenítés, homogenizálás. Rögölés. Agyaggolyók készítése. Szerszámok balesetmentes használata. Fejlesztendő képességek: Manuális képességek, problémamegoldás, probléma-felismerési képesség, kreativitás. Altéma: Marokedény készítése Cél: Kézzel történő edénykészítés megismerése. Tartalom gyakorlat: Marokedény készítése. 16

17 Követelmény-minimum: Legyen képes önállóan kiválasztani a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket, azokat balesetmentesen használni. Tudja a gyúrás és rögölés alkalmazásával az agyagot tárgyak előállításához előkészíteni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználást. Tudjon tanári útmutatással egyenletes falvastagságú marokedényt készíteni a felveregetéses technika alkalmazásával. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a kézi agyagformázással kialakítandó edény elkészítésének folyamatát, az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tudjon önállóan egyenletes falvastagságú marokedényt készíteni és karcolással díszíteni. Tanulói tevékenység: Szerszámok kiválasztása, használata. Előkészítő műveletek: gyúrás, rögölés. Alakító műveletek: falépítés. Befejező műveletek: simítás, díszítés, tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerés, problémamegoldó képesség. Altéma: Az anyag forma méret funkció díszítés összefüggései Cél: Az anyag forma méret funkció díszítés összefüggéseinek a megismerése. Tartalom elmélet: Debreceni fazekastermékek elemzése. Követelmény-minimum: Tanári útmutatással ismerje fel az összefüggéseket a tárgyak anyaga és formája között. Optimum: Fazekastermékeken önállóan ismerje fel az anyag, forma, méret, funkció, díszítés közötti összefüggéseket. Tanulói tevékenység: Adatok lejegyzése. Összefüggések felismerése adatok között. Vázlatkészítés fazekastermékekről. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Európán kívüli fazekasközpontok Cél: A kézi agyagformázás Európán kívüli központjainak a megismerése. Tartalom elmélet: Korong nélküli fazekasközpontok más földrészeken. Követelmény-minimum: Soroljon fel önállóan Európán kívüli fazekasközpontokat: Afrika, Dél-Amerika, Ázsia, Ausztrália. Optimum: Soroljon fel önállóan Európán kívüli fazekasközpontokat, nevezze meg a hozzájuk tartozó edényeket. Tanulói tevékenység: Adatok lejegyzése. Vázlatkészítés fazekastermékekről. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Hurkaspirál-technika Cél: A kézi agyagformázás technikáinak bővítése. Tartalom elmélet: Edény előállítása hurkatechnikával. 17

18 Követelmény minimum: Legyen képes az anyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Legyen képes önállóan kiválasztani a szükséges szerszámokat, azokat balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű, takarékos anyagfelhasználást. Tudjon tanári útmutatással egyenletes vastagságú hurkákból pontos illesztéssel, kötésben edényt készíteni. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a kézi agyagformázással kialakítandó edény elkészítésének folyamatát, az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Legyen képes önállóan edényt készíteni hurkatechnikával. Tanulói tevékenység: Szerszámok kiválasztása, használata. Előkészítő műveletek. Alakító műveletek. Befejező műveletek, tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség, monotónia-tűrés. Altéma: Tárgyi emlékek a Kárpát-medencében Cél: A kézi agyagformázásról szerzett ismeretek bővítése. Tartalom elmélet: Múzeumlátogatás: tárgyi emlékek a Kárpát-medencében. Követelmény minimum: Legyen képes tanári útmutatással adatokat gyűjteni az edénykészítési technikák, edényformák kialakulásáról a Kárpát-medencében. Optimum: Legyen képes önállóan adatokat gyűjteni az edénykészítési technikák, edényformák kialakulásáról. Tudja a gyűjtött adatokat időrendi sorrendbe elhelyezni. Tanulói tevékenység: Múzeumlátogatás. Adatok lejegyzése, rendszerezése. Vázlatkészítés edényekről. Fejlesztendő képességek: Tájékozódási képesség, szocializáció, gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása, megfigyelőképesség. Altéma: Lapokból történő összeállítás Cél: Bővítse a kézi agyagformázás ismereteit. Tartalom gyakorlat: Lapokból felépített edény készítése. Követelmény-minimum: Legyen képes az agyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Tudja a szerszámokat önállóan kiválasztani és balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználást. Legyen képes tanári útmutatással a fenék és palást egyenes falú, egyenletes falvastagságú kialakítására azok pontos légmentes illesztésével edény készítésére. Optimum: Tudja önállóan megtervezni az edény készítésének folyamatát, az anyag, eszköz és időkeret figyelembevételével. Legyen képes önállóan edényt készíteni laptechnikával. Tanulói tevékenység: Szerszámok kiválasztása, használata. Előkészítő műveletek. Alakító műveletek: lapnyújtás, fenék, lap kivágása, illesztés. Befejező műveletek, tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. 18

19 Altéma: Hiedelemvilág vallás és díszítés Cél: A hiedelemvilág, vallás és a díszítés kapcsolatának megismerése. Tartalom elmélet: Ókori és középkori edények elemzése. Követelmény-minimum: Ókori görög, római edényeken húsz mondatban, önállóan mutassa be a mitológiai alakok, történetek megjelenési formáit. Optimum: Középkori reneszánsz, barokk edényeken húsz mondatban, önállóan mutassa be a keresztény hiedelemvilág megjelenési formáit. Tanulói tevékenység: Adatok lejegyzése, rendszerezése. Vázlatkészítés edényekről. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása, megfigyelőképesség. Altéma: Szalagfelrakásos technika Cél: Kézi agyagformázás technikáinak elmélyítése. Tartalom elmélet: Edénykészítés szalagfelrakásos technikával. Követelmény-minimum: Legyen képes az agyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Tudja a szerszámokat önállóan kiválasztani, és balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználást. Legyen képes tanári útmutatással szalagfelrakásos technikával, kötésben egyenes falú, egyenletes falvastagságú edényt építeni. Optimum: Tudja önállóan megtervezni az edénykészítés folyamatát, az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tudjon önállóan edényt készíteni szalagfelrakásos technikával. Tanulói tevékenység: Tervkészítés, szerszámkiválasztás és használat, előkészítő műveletek, alakító műveletek, befejező műveletek. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. Altéma: Préseléses technika Cél: A kézi agyagformázás technikáinak elmélyítése. Tartalom gyakorlat: Tárgykészítés préseléses technikával csigacsináló. Követelmény-minimum: Legyen képes az agyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Tudja a szerszámokat önállóan kiválasztani és balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű, takarékos anyagfelhasználást. Legyen képes tanári útmutatással tárgyat készíteni agyag negatívba préselésével. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a csigacsináló elkészítésének folyamatát az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tudjon tanári útmutatással negatívot készíteni csigacsinálóról, gipsz felhasználásával. Tudjon önállóan tárgyat csigacsináló készíteni agyag negatívba préselésével. 19

20 Tanulói tevékenység: Tervkészítés, negatívkészítés, előkészítő műveletek, mintába préselés, kiemelés, retusálás. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. 4. témakör: Korongolt kerámiák edényformák; funkciójuk díszítés előfordulás méret Altéma: Tálasedények Cél: Képet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés közötti összefüggésekre. Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét. Tartalom elmélet: Tálasedények jellegzetes megjelenési formái. Készítésük főbb központjai. A funkció, méret és díszítés összefüggései. Követelmény-minimum: Nevezze meg a kistányér, tányér, tál funkciójának, méretének, díszítésnek jellegzetességeit. Optimum: Hasonlítsa össze önállóan a debreceni és tiszafüredi tálakat alak, díszítés és méret alapján. Tanulói tevékenység: Jellegzetes tálformák lerajzolása: oldalfal, szél, sinces formák. Fejlesztendő képességek: Megfigyelő-, lényegkiemelő, gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Főzőedények Cél: Képet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés közötti összefüggésekre. Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét. Tartalom elmélet: Főzőedények és köcsögök néhány jellegzetes megjelenési formája, készítésének főbb központjai. A funkció, méret és díszítés összefüggései. Követelmény-minimum: Nevezze meg a fazék, széles fenekű fazék, kisköcsög, bögre funkciójának méretének, díszítésének jellegzetességeit. Optimum: Hasonlítsa össze önállóan a fazekakat díszítés és méret alapján. Tanulói tevékenység: Jellegzetes főzőedények és köcsögök lerajzolása: fazék, kisköcsög, bögre. Néhány jellegzetes díszítmény lerajzolása. Fejlesztendő képességek: Megfigyelőképesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Tárolóedények Cél: Képet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés közötti összefüggésekre. Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét. Tartalom elmélet: Tárolóedények és ételhordó edények néhány jellegzetes megjelenési formája, készítésének főbb központjai. A funkció, méret, díszítés összefüggései. 20

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta:

Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta: Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára FOGARAS CSABÁNÉ POLYÁK LÁSZLÓNÉ CSUHÉMUNKA Értelmileg akadályozottak részére Lektorálta: KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRTA Budapest, 2001 Tartalom 1.

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam HELYI TANTERV Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája 9-10. évfolyam Készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek Művészet, közművelődés, kommunikáció

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A Népi

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 5-8. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. műveltségterület. Technika. 5-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. műveltségterület. Technika. 5-8. évfolyam Életvitel és gyakorlat műveltségterület Technika 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A technika tanterv a Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.18. alapján 7. évfolyam 2 Célok és feladatok

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Helyi tanterv. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Helyi tanterv Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak)

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Szakiskolai képzés szakmai alapozó tantárgyainak helyi tanterve

Szakiskolai képzés szakmai alapozó tantárgyainak helyi tanterve Ikt.sz: 3/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam TECHNIKA Célok és feladatok Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Választható matematika 5-8. évfolyam

Választható matematika 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható matematika 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható matematika tantárgy oktatása

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc st. 10. Tel: (23) 355-787 Fax: (23) 355-569 E-mail: korosi@mail.battanet.hu Technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA)

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) 1 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben