SZABÓ IMRE NAWROCZKI ÁDÁM AGYAGMŰVESSÉG. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ IMRE NAWROCZKI ÁDÁM AGYAGMŰVESSÉG. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta:"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára SZABÓ IMRE NAWROCZKI ÁDÁM AGYAGMŰVESSÉG Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: TAKÁCS ISTVÁN Budapest,

2 Tartalom 1. A modul célja Általános célkitűzések A célcsoport megnevezése, sajátosságai Közvetítendő értékek Közvetítendő kompetenciák A modul beillesztése a képzésbe...6 Kapcsolódási lehetőségek más tantárgyak, műveltségi területek, részterületek tudásanyagához, témakörönkénti bontásban A modul szerkezete Időkeret Témák, altémák megnevezése, javasolt időbeosztása A tartalom részletes leírása témakör: Történeti áttekintés témakör: Anyagtan témakör: A kézi agyagformázás technikái témakör: Korongolt kerámiák edényformák; funkciójuk díszítés előfordulás méret témakör: Korongozási ismeretek témakör: Égetési technikák és kemencék témakör: Mestermunkák készítése A modul teljesítésének követelménye Értékelés-ellenőrzés Értékelés-ellenőrzés célja Értékelésnél alkalmazott alapelvek Értékelési szempontok Értékelési formák Ellenőrzési módok Házi záróvizsga

3 7. A modul bevezetésének feltételei...41 Személyi feltételek: A szakoktató...41 Tárgyi feltételek: Minőségbiztosítási feltételek A modult alkalmazni szándékozók felkészítésének módjai A képzésben résztvevőktől visszajelzési formák Módszertani ajánlások szakirodalom ajánlás...42 Módszertani ajánlások...42 Témakörök módszerek óraszervezési formák kapcsolata...45 Ajánlott szakirodalom...46 Melléklet: Eszközjegyzék

4 1. A modul célja 1. Általános célkitűzések Pályaválasztási érettség kialakítása az értelmi fogyatékos tanulók fogyatékosságspecifikumának figyelembe vételével: önismeret, szakmaismeret, orientációs és alapozó szakmaspecifikus és általános képességek fejlesztése, döntési képesség. Munkaképesség szakmai és általános szocializációs képességek fejlesztése. Munkavállalási képesség előkészítése (munkaerőpiacon való tájékozottság, intézmények, dokumentumok ismerete stb.) viselkedés-norma tudat. Szakmai célok Megismertesse a tanulókkal a fazekasság történetét őskortól napjainkig, s ezzel áttekintést adjon a kézműipar fejlődéséről. Tegye képessé az enyhén értelmi fogyatékos előkészítő szakiskolában tanuló fiatalokat a leggyakrabban használt agyagtípusok, mázfajták tulajdonságainak, előfordulási helyének, felhasználási és alkalmazási területeinek a megismerésére. Kialakítsa a kézi agyagformázás egyszerű és összetett technikáját, műveleti sorrendjeit, a korongolás munkafolyamatát, a szerszámok adekvát és balesetmentes használatát, ezen tevékenységek során fejlessze a tanulók finommotorikus képességét, vizuomotorikus koordinációját. Segítse az egyes égetési technikák közötti eligazodást. Ismeretet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés között öszszefüggésekre. Az elkészített munkadarabok értékesítési kritériumának bemutatásával segítse a vállalkozási és gondolkodási ismeretek elsajátítását. Pedagógiai célok Mélyítse el a pontos, fegyelmezett értékteremtő munka iránti igényt. Alakítson ki olyan viselkedési formákat, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára a nyugodt balesetmentes munkavégzést, a gazdaságos anyagfelhasználást. Habilitációs célok Készítse fel a tanulókat önálló munkavégzésre, munkába állásra, önálló életvezetésre, az elsajátított ismeretek alkalmazásának képességével egyszerűbb háziipari termékek készítésére. Fejlessze a tanulók önismeretét, segítse reális önértékelésüket, adjon segítséget az adekvát pályaválasztáshoz. Rendszerezze mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket, olyan szinten, hogy képes legyen tudásának továbbfejlesztésére, ezzel felkészítve a tanulókat a speciális szakiskolában való továbbtanulásra. 4

5 2. A célcsoport megnevezése, sajátosságai Értelmileg enyhe fokban sérült (tanulásban akadályozott) előkészítő szakiskolai képzésben részesülő éves fiatalok, nemüktől függetlenül. A modult alkalmazó iskolákba járó tanulók főbb jellemzői: a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés fontossága; a megismerő tevékenységek zavara; a fogalomalkotás során a fogalmi jegyek közül elsősorban a konkrét, érzékletes és funkcionális jegyek kerülnek előtérbe; az analizáló-szintetizáló képességek hiánya; a valóság felszínes megragadása; a gondolkodás merevsége, konkrétumokhoz való kötődés (szemléleti, képi gondolkodás); a megtartó emlékezet csökkent értékűsége, a többszöri ismétlés, gyakorlás szükségessége a bevésésben; a mozgáskoordinációs zavarok, finommozgások csökkent értékűsége; a manipulációs tevékenységek szeretete. A képzés során építeni kell azokra az ismeretekre, tudáselemekre és képességekre, amelyeket az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók (tanulásban akadályozottak) az alapfokú oktatás során az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület tartalmából elsajátítottak. 3. Közvetítendő értékek A fazekasság-agyagozás tevékenysége mint értékhordozó, a következőket erősíti: hagyomány-identitás; önértéktudat hasznosság önmegvalósítás; produktum: esztétikum és funkció egysége; kulturált figyelem, fegyelem; tolerancia monotonítás tűrés; alkotás: reprodukció produkció kreativitás; társadalmi hasznosság; társadalmi integráció. 4. Közvetítendő kompetenciák Szakmai orientációs képességek és kompetenciák: mérés becslés; tervezés kivitelezés; méret arány ritmustartás; szabályfelismerés szabálytartás szabálykövetés szabályalkotás; technikai kompetenciákhoz szükséges képességek. Célirányos szakmai képességek és kompetenciák: anyagismeret; eszközismeret; technikai jártasság; manuális képességek; formaérzék. 5

6 2. A modul beillesztése a képzésbe Az agyagművesség pályaorientációt segítő, szakmai előképzést biztosító kézműves tevékenység egyik lehetősége. A képzés az előkészítő szakiskolai oktatás bármelyik időszakában beléphet mivel a modul egy zárt egységet képez. A modul egy szűkebb szakterületen (agyagmegmunkálás) nyújt tapasztalatszerzési lehetőséget, amely a szakiskolai évfolyamokon ( évfolyam) továbbfejleszthető azoknál a tanulóknál, akik a fazekas szakmát fogják választani. Kapcsolódási lehetőségek más tantárgyak, műveltségi területek, részterületek tudásanyagához, témakörönkénti bontásban Történeti áttekintés A Történelem és társadalmi ismeretek részműveltségi területekhez: Ismeretek népünk életmódjáról, kultúrájáról. Történelmi ismeretek lakóhelyéről. Népmozgások olasz, habán, török hatása a századi magyar fazekasság motívum és forma világára, technikákra, technológiákra. Reneszánsz, barokk hatások és továbbélésük. A Földünk és környezetünk műveltségi területhez: 10. osztály: Természeti adottságok, települések kapcsolatának ismerete. A földrajzi környezet és a népesség kapcsolata. Talaj-, kőzet- és agyagtípusok éghajlat, mezőgazdaság, megjelenő piaci igények a fazekassággal szemben. Az Anyanyelv és irodalom tantárgyhoz: Anyagtan 8. osztály: Fogalmazás a mindennapi élethelyzetben (köznapi, irodalmi, szakszókincs használata). Az Ember és természet műveltségi területhez: Fokozódó önállósággal vegyen részt a tanár által irányított kísérletekben. Értelmezze a halmazállapot-változások jelentőségét a mindennapi életben. Egyszerű mérések végzése fokozódó önállósággal. A leggyakrabban használt mérőeszközök és mértékek ismerete. A Matematika tantárgyhoz: 8. osztály: mérések a henger térfogata, 9. osztály: tömeg mérése. Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területhez: Technika: Gyakorlottság egyszerű mérésekben, leolvasásban, lejegyzésben. A kézi agyagformázás technikái A Történelem és társadalmi ismeretek részműveltségi területhez: 6

7 Ismerje a középkor legfontosabb jellemzőit egyes lakóhelyi-tárgyi emlékeit. Kézműipar és kereskedelem. Tudjon együttműködni társaival a közös feladatokban, vegyen részt a feladatmegoldásban. A korong megjelenését megelőző edénykészítési technikák neolitikum, réz-, bronz-, vaskor. A Földünk és környezetünk műveltségterülethez: 10. osztály: Afrika, Amerika, Ausztrália fekvése, talaja, éghajlata. Kontinensek és óceánok helyzete, természeti adottságai. Korong nélküli fazekas központok más földrészeken. A természeti és gazdasági környezet, földrajzi környezet és népesség kapcsolata. Ember és környezet kölcsönhatásának ismerete. Természeti környezet nyersanyagok, gazdasági élet, életmód a felvevő piac igényei (profán szakrális igények). Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területhez: Technika: részvétel tárgykészítő tevékenységben. Egyszerű és hasznos tárgy készítése növekvő önállósággal. Alakfelismerés, formafelismerés, mérlegelés az építésben. Elemi munkaszokások alkalmazása: rend, tisztaság, pontosság, takarékosság igénye. A problémamegoldáshoz információgyűjtés, megoldási módok keresése. Biztonságos, balesetmentes kéziszerszám-használat. A Rajz-vizuális kultúra részműveltségi területhez: Tudjon kézműves technikával a valóságban használható esztétikus tárgyat létrehozni. Ismerjen népművészeti alkotásokat. Tudjon legalább egy sokszorosító technikát alkalmazni. Tárgy készítésekor vagy tervezésekor ki tudja választani a legmegfelelőbb technikát. Korongolt kerámiák (edényformák, funkciójuk) A Földünk és környezetünk műveltségi területhez: 8. osztály: Ismeretek hagyományőrzésről, hagyományápolásról. 9. osztály: Tudjon tájékozódni a lexikonokban és az ismeretterjesztő irodalomban. Talaj-, kőzetviszonyok agyagminőség edénytípusok előfordulási helyei. A Rajz-vizuális kultúra részműveltségi területhez: Tudjon műalkotásokkal kapcsolatos gondolatokat és érzelmeket megfogalmazni. Tudjon egyszerű természeti formákról és használati tárgyakról tanulmányrajzot készíteni. Ismerje fel az összefüggést a tárgyak formája és funkciója között. Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területez: Technika: konkrét tárgy vizsgálata megadott szempontok szerint. A meglévő ismeretek felhasználása a problémahelyzetek elemzésénél. Információgyűjtés a problémamegoldáshoz, megoldási mód keresése. Anyag forma funkció célszerűség összefüggéseinek megfigyelése irányítással. Korongozási ismeretek A Technika életvitel műveltségi területhez: Konkrét tárgy vizsgálata megadott szempontok szerint. A meglévő ismeretek felhasználása a problémahelyzetek elemzésénél. A problémamegoldáshoz információgyűjtés, 7

8 megoldási mód keresése. Egyszerű munkamenet összeállításának készségei. Gyakorlottság a tárgykészítésben, a megismert anyagok, munkafolyamatok, eszközök felhasználásával. Biztonságos, balesetmentes kéziszerszám-használat. Gyakorlati modellek vizsgálata. Az anyag, forma, funkció, célszerűség összefüggéseinek megfigyelése. Jártasság az eredmény ellenőrzésében, a javításban, tökéletesítésben. Technikatörténethez: Néhány fontos technikai találmány ismerete. A Rajz-vizuális kultúra részműveltségi területhez: Tudjon néhány népművészeti, díszítési technikát a tárgyformálásban felhasználni. Tudja a műszaki rajz legszükségesebb alapelemeit. Tudjon önállóan néhány mondatban beszámolni érzéseiről, gondolatairól figuratív, nonfiguratív képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatban. Az Ember és természet műveltségi területhez: Mondjon gyakorlati példákat az egyenes vonalú egyenletes és változó mozgásra. Alkotórészek vizsgálata mázak fizikai tulajdonságainak módosulása térfogat- és halmazállapot-változások. Az Ember és társadalom Gazdasági ismeretek részműveltségi területhez: Az ország gazdasága: legyenek elemi ismeretei a vállalkozásról, vállalkozóról. Emberismerethez: Törekedjen önmaga reális megítélésére. Legyenek reális elképzelései saját családjának megteremtéséről, jövőjéről. Égetési technikák és kemencék: A Technika életvitel műveltségi területhez: 8. osztály: Gyakorlati (működő) modell vizsgálata. 9. osztály: Technikatörténet: A kemencék fejlődéstörténete. Az Ember és természet műveltségi területhez: Ismerje az égés feltételeit és a tűzoltás elemi tudnivalóit. Ismerje a háztartási áram alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, balesetmegelőzési szabályokat. 3. A modul szerkezete Kézműves tevékenység szakmai előkészítésének egyik lehetőségeként kínáljuk az Agyagművesség modult. A modul időkeretét két ( A és B ) változatban adjuk meg. Akik a kétéves előkészítő szakiskolai képzés során legalább három modult (pl. szövés, kosárfonás, agyagművesség) szeretnének alkalmazni az A változat óratervét javasoljuk. Azoknak az iskoláknak, amelyek egy tanéven keresztül kívánnak ezzel a modullal foglalkozni, a B változat időkeretét javasoljuk alkalmazni. Ez főként azoknál tanulóknál ajánlatos, akik majd a fazekasság szakirányban tanulnak tovább és csak ezt a modult választják az utolsó évfolyamon. 8

9 1. Időkeret A változat: Időtartam: 200 óra (25 hét) Hetente: 8 óra Az elmélet és gyakorlati órák megoszlása: elméleti tananyag: 49 óra (25%) gyakorlati tevékenység: 151 óra (75%) B változat: Időtartam: 222 óra (37 hét) Hetente: 6 óra Az elméleti és gyakorlati órák megoszlása: elméleti tananyag: 49 óra (22%) gyakorlati tevékenység: 173 óra (78%) 9

10 2. Témák, altémák megnevezése, javasolt időbeosztása Téma Történeti áttekintés Anyagtan (nyersanyagok) A kézi agyagformázás technikái Korongolt kerámiák Altéma A Kárpát-medence fazekassága honfoglalás előtt A magyar fazekasság a századig Legfontosabb fazekasközpontok a 19. században Közép-Tisza-vidék Anyagok: az agyag alkotórészei Agyagtípusok Az agyag formálhatósága, térfogatváltozásai Agyag viselkedése a cserépképződés folyamatában Agyag beszerzése tárolása A piaci értékesítés lehetőségei Edénykészítési technikák a korong megjelenését megelőző időkben Agyag meggyúrása rögölés Marokedény Anyag forma méret funkció díszítés összefüggései Európán kívüli fazekasközpontok Hurkaspirál-technika Tárgyi emlékek a Kárpát-medencében Összeállítás képeslapokból Hiedelemvilág vallás és díszítés Szalagfelrakásos technika Préseléses technika Tálasedények Főzőedények Tároló edények Sütőedények Vizeskorsók Butykos, kulacs, butella Boros edények Díszedények Elmélet/óra Gyakorlat/óra Összes/óra A B A B A B

11 Téma Elmélet/óra Gyakorlat/óra Összes/óra Altéma A B A B A B Világítóeszközök, játékok A korongozás kellékei a fazekaskorong Agyaggyúrás rögölés előkészítés a kezek szerepe a korongozás közben Középrefogás Hengerkészítés Díszítőtechnikák: domborműves-csiszolás Tálasedények: kistányér Tálasedények: tányér Tálasedények: tál sima peremű Tálasedények: tál sinces forma Felhúzó munka (fennálló edény): bögre Díszítőtechnikák: mélyített díszítés Fültípusok és készítésük Felhúzó munka: kisköcsög Felhúzó munka: kisszilke Tárgyi emlékek a Közép-Tisza-vidékéről Díszítőtechnikák: áttört díszítés sqraffiato Díszítőtechnikák: színhatás festés csíkozás, tarkázás Díszítőtechnikák: ornamentális festés Felhúzó munka: kiskanta Díszítőtechnikák: Tervezés-ornamentális-sqraffiato Korongozási ismeretek Korongozási ismeretek Égetési technikák Díszítőtechnikák: Tervezés-ornamentális-vonalas-alakos Felhúzó munka: kupa Felhúzó munka: kisbokály Felhúzó munka: bokály Kerámia mázak: alkotórészek mázanyagok Kerámia mázak: színező oxidok égetési hőfok Kerámia mázak: előállítás régen beszerzés napjainkban Mázazás bemártás öntés ecset Égetés szabadtűzön, gödörben; fa-, szén-, olajtüzelésű kemencék Elektromos kemence

12 Téma és kemencék Mestermunka készítése Altéma Az égés feltételei A kemence berakása Égetés: zsengélés mázra égetés hőmérsékletmérés Összes óraszám: 49 Elmélet/óra Gyakorlat/óra Összes/óra A B A B A B

13 4. A tartalom részletes leírása 1. témakör: Történeti áttekintés Altéma: A Kárpát-medence fazekassága a magyar honfoglalás előtt Cél: Átfogó kép kialakítása a kárpát-medencei fazekasság kialakulásáról. Tartalom elmélet: A honfoglalás előtti kárpát-medencei fazekasság kialakulása. Edényformák, motívumok egyes korszakokban. Követelmény-minimum: Nevezze meg a réz-, bronz-, vas-, avarkori edénytípusokat, azok díszítményeit. Optimum: Ismerje fel a kapcsolatokat az éghajlati viszonyok, talaj- és kőzetviszonyok, fazekasok technikai felkészültsége, felvevő piac igényei, a közösség életmódja és az edényformák kialakulása között a réz-, bronz-, vas-, avarkorban. A hiedelemvilág, vallás megjelenése a díszítőművészetben. Tanulói tevékenység: Ismeretek rendszerezése, összefüggések keresése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, elvonatkoztatási képesség, megfigyelő-, emlékezőképesség. Altéma: A magyar fazekasság a századig Cél: A társadalmi, természetföldrajzi, gazdasági viszonyok technológiára, edénytípusok kialakulására gyakorolt hatásának megismerése. Tartalom elmélet: A közép- és újkori magyar fazekasság kialakulására, fejlődésére ható természetföldrajzi, társadalmi körülmények szerepe a technológia, az edénytípusok, a motívum és formavilág fejlődésében. Követelmények (minimum): Nevezze meg a korong fejlődésének főbb állomásait tíz mondatban, önállóan a századig. Optimum: Ismerje meg a népmozgások hatásait török, habán, szláv a magyar edénykészítési, díszítési, égetési technika fejlődésében. Nevezze meg önállóan a reneszánsz, barokk hatásokat, amelyek befolyásolták a díszítőművészet fejlődését. Edények kiválasztásával mutassa be önállóan a korong előtti edényformázási technikákat a 14. századdal bezárólag. Tanulói tevékenység: Ismeretek rendszerezése, összefüggések keresése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, lényegkiemelés, megfigyelő-, emlékezőképesség, ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Legfontosabb fazekasközpontok a 19. században. Közép-Tisza-vidék Cél: A közép-tisza-vidéki fazekasság újkori technológiai fejlődésének a megismerése. Tartalom elmélet: A Közép-Tisza-vidékre jellemző edényformák a hozzájuk szükséges technológiák fejlődése a 19. század végéig. 13

14 Követelmény-minimum: Sorolja fel tíz mondatban a felső-tisza-vidéki fazekasközpontokat és jellegzetes edénytípusaikat. Optimum: Nevezze meg a debreceni, tiszafüredi, nádudvari fazekasközpontok fejlődési irányait önálló beszámolóban. Ismertesse önállóan a jellegzetes edénytípusokat és a hozzájuk tartozó technológiákat. Tanulói tevékenység: Adatok gyűjtése jelentős debreceni fazekasokról. Ismeretek rendszerezése, összefüggések keresése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, lényegkiemelés, megfigyelő-, emlékezőképesség, ok-okozati összefüggések belátása. 2. témakör: Anyagtan Altéma: Anyagok, az agyag alkotórészei Cél: Az agyag összetételének megismerése. Tartalom elmélet: A fazekasság alapvető nyersanyagai. Az agyag és alkotórészei. Követelmény-minimum: Tudja önállóan fölsorolni a nyersanyagokat: agyag, soványító anyagok, mázak. Optimum: Sorolja fel önállóan, hiba nélkül az agyag alkotórészeit. Tanulói tevékenység: Nyersanyagok vizsgálata. Tapasztalok lejegyzése rendszerezése. Fejlesztendő képességek: Megfigyelőképesség, lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Agyagtípusok Cél: Agyagtípusok megismerése. Adalékanyagok és agyagtípusok közötti kapcsolat megismerése. Tartalom elmélet: A természetben előforduló agyagtípusok, előfordulási helyük. Segéd- és soványító anyagok, hatásuk az agyag minőségére. Követelmény-minimum: Nevezze meg önállóan, agyagminták kiválasztásával a főbb agyagtípusokat. Optimum: Agyagtípusokhoz tudjon önállóan hozzárendelni belőlük készült kerámiatárgyakat. Tanulói tevékenység: Agyagtípusok összehasonlítása kísérlettel. Fejlesztendő képességek: Jártasság az agyag tulajdonságainak vizsgálatában, lényegkiemelés. Altéma: Az agyag formálhatósága, térfogatváltozásai Cél: Az agyag tulajdonságairól szerzett ismeretek mélyítése. Bővítse a mérésről szerzett ismereteket. Tartalom elmélet: Az agyag fizikai tulajdonságai, formálhatósága nedves és száraz állapotban. 14

15 Gyakorlat: Az agyag térfogat- és halmazállapot-változásai a száradás során. Nedves és száraz agyag vizsgálata. Követelmény-minimum: Hasonlítsa össze tapintás útján a száraz és nedves agyagot súly, formálhatóság, hajlíthatóság figyelembevételével. Optimum: Méréssel igazolja a száradáskor bekövetkező súly- és térfogatcsökkenést. Nevezze meg önállóan a súlycsökkenést okozó folyamatokat. Tanulói tevékenység: Mérések végzése az átmérő és súly tekintetében. Fejlesztendő képességek: Jártasság az agyag fizikai tulajdonságainak vizsgálatában. Altéma: Az agyag viselkedése a cserépképződés folyamatában Cél: Az agyag égetés során bekövetkező kémiai és fizikai változásainak megismerése. Tartalom elmélet: Az agyag összetételének, színének, víztartalmának módosulása az égetés, cserépképződés során. Követelmény-minimum: Sorolja fel a vízvesztés, színváltozás fázisait az égetés során. Optimum: Sorolja fel önállóan a szerves anyag kiégésének fázisait, az agyag térfogat módosulásait az égetés során 340 o, 490 o, 890 o -on. Tanulói tevékenység: Ismeretek rendszerezése, összefüggések felismerése az adatok között. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Agyag beszerzése tárolása Cél: Adjon útmutatást a későbbiekben önállóan történő beszerzés, feldolgozás lehetőségeihez. Tartalom elmélet: Az agyag előállításának, beszerzésének módjai a történelem során és napjainkban. A tárolás módjai. Követelmény-minimum: Legyen képes önállóan, hibátlanul elmondani az agyagbányászat és agyagelőkészítés fázisait. Optimum: Tervezze meg önállóan az agyag beszerzésének menetét és a tárolási körülményeket. Tanulói tevékenység: Adatfeldolgozás: jelenkori és történelmi agyagfeldolgozás összehasonlítása. Tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. Altéma: A piaci értékesítés lehetőségei Cél: Készítse fel a tanulókat az önálló értékesítés megszervezésére. Tartalom elmélet: A kerámiák nyersanyagainak, bekerülési költségeinek összevetése. Piackutatás. Követelmény-minimum: Tanári útmutatással tervezze meg az értékesítés folyamatát. 15

16 Optimum: Legyen képes önállóan megtervezni a kerámia készítéséhez szükséges költségtervezetet. Tanulói tevékenység: Terv és árkalkuláció készítése. Fejlesztendő képességek: Problémafelismerő, problémamegoldó képesség, kreativitás. 3. témakör: A kézi agyagformázás technikái Altéma: Edénykészítési technikák a korong megjelenését megelőző időkben Cél: A kézi agyagformázás egykori technikáinak a megismerése. Tartalom elmélet: Edénykészítési technikák a korong megjelenését megelőző időszakokban, az őskortól az Árpád-korig. Követelmény-minimum: Sorolja fel önállóan a honfoglalást megelőző nagy kultúrákat és egyegy jellegzetes edénytípusukat. Optimum: Sorolja fel önállóan a honfoglalást megelőző időszakok jellegzetes edénytípusainak díszítésmódját. Nevezze meg az Árpád-kori jellegzetes edényformákat, készítésük módjait. Tanulói tevékenység: Összefüggések felismerése, rendszerezése Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Agyag meggyúrása rögölése Cél: Ismertesse meg a tanulókat a kézi agyagformázáshoz szükséges balesetmentes szerszámhasználattal. Az előkészítő műveletek megismerése. Tartalom gyakorlat: Az agyag előkészítése a megmunkáláshoz. A szerszámhasználat ismeretei és munkafogásai. Követelmény-minimum: Legyen képes a gyúrás és rögölés alkalmazásával az agyagot tárgyak előállításához előkészíteni. Legyen képes önállóan kiválasztani a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket, azokat balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználását. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a kézi agyagformázással kialakítandó edény elkészítésének folyamatát az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tanulói tevékenység: A megmunkáláshoz szükséges szerszámok megismerése. Agyag előkészítése a megmunkáláshoz: meggyúrás, levegőtelenítés, homogenizálás. Rögölés. Agyaggolyók készítése. Szerszámok balesetmentes használata. Fejlesztendő képességek: Manuális képességek, problémamegoldás, probléma-felismerési képesség, kreativitás. Altéma: Marokedény készítése Cél: Kézzel történő edénykészítés megismerése. Tartalom gyakorlat: Marokedény készítése. 16

17 Követelmény-minimum: Legyen képes önállóan kiválasztani a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket, azokat balesetmentesen használni. Tudja a gyúrás és rögölés alkalmazásával az agyagot tárgyak előállításához előkészíteni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználást. Tudjon tanári útmutatással egyenletes falvastagságú marokedényt készíteni a felveregetéses technika alkalmazásával. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a kézi agyagformázással kialakítandó edény elkészítésének folyamatát, az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tudjon önállóan egyenletes falvastagságú marokedényt készíteni és karcolással díszíteni. Tanulói tevékenység: Szerszámok kiválasztása, használata. Előkészítő műveletek: gyúrás, rögölés. Alakító műveletek: falépítés. Befejező műveletek: simítás, díszítés, tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerés, problémamegoldó képesség. Altéma: Az anyag forma méret funkció díszítés összefüggései Cél: Az anyag forma méret funkció díszítés összefüggéseinek a megismerése. Tartalom elmélet: Debreceni fazekastermékek elemzése. Követelmény-minimum: Tanári útmutatással ismerje fel az összefüggéseket a tárgyak anyaga és formája között. Optimum: Fazekastermékeken önállóan ismerje fel az anyag, forma, méret, funkció, díszítés közötti összefüggéseket. Tanulói tevékenység: Adatok lejegyzése. Összefüggések felismerése adatok között. Vázlatkészítés fazekastermékekről. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Európán kívüli fazekasközpontok Cél: A kézi agyagformázás Európán kívüli központjainak a megismerése. Tartalom elmélet: Korong nélküli fazekasközpontok más földrészeken. Követelmény-minimum: Soroljon fel önállóan Európán kívüli fazekasközpontokat: Afrika, Dél-Amerika, Ázsia, Ausztrália. Optimum: Soroljon fel önállóan Európán kívüli fazekasközpontokat, nevezze meg a hozzájuk tartozó edényeket. Tanulói tevékenység: Adatok lejegyzése. Vázlatkészítés fazekastermékekről. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Hurkaspirál-technika Cél: A kézi agyagformázás technikáinak bővítése. Tartalom elmélet: Edény előállítása hurkatechnikával. 17

18 Követelmény minimum: Legyen képes az anyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Legyen képes önállóan kiválasztani a szükséges szerszámokat, azokat balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű, takarékos anyagfelhasználást. Tudjon tanári útmutatással egyenletes vastagságú hurkákból pontos illesztéssel, kötésben edényt készíteni. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a kézi agyagformázással kialakítandó edény elkészítésének folyamatát, az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Legyen képes önállóan edényt készíteni hurkatechnikával. Tanulói tevékenység: Szerszámok kiválasztása, használata. Előkészítő műveletek. Alakító műveletek. Befejező műveletek, tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség, monotónia-tűrés. Altéma: Tárgyi emlékek a Kárpát-medencében Cél: A kézi agyagformázásról szerzett ismeretek bővítése. Tartalom elmélet: Múzeumlátogatás: tárgyi emlékek a Kárpát-medencében. Követelmény minimum: Legyen képes tanári útmutatással adatokat gyűjteni az edénykészítési technikák, edényformák kialakulásáról a Kárpát-medencében. Optimum: Legyen képes önállóan adatokat gyűjteni az edénykészítési technikák, edényformák kialakulásáról. Tudja a gyűjtött adatokat időrendi sorrendbe elhelyezni. Tanulói tevékenység: Múzeumlátogatás. Adatok lejegyzése, rendszerezése. Vázlatkészítés edényekről. Fejlesztendő képességek: Tájékozódási képesség, szocializáció, gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása, megfigyelőképesség. Altéma: Lapokból történő összeállítás Cél: Bővítse a kézi agyagformázás ismereteit. Tartalom gyakorlat: Lapokból felépített edény készítése. Követelmény-minimum: Legyen képes az agyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Tudja a szerszámokat önállóan kiválasztani és balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználást. Legyen képes tanári útmutatással a fenék és palást egyenes falú, egyenletes falvastagságú kialakítására azok pontos légmentes illesztésével edény készítésére. Optimum: Tudja önállóan megtervezni az edény készítésének folyamatát, az anyag, eszköz és időkeret figyelembevételével. Legyen képes önállóan edényt készíteni laptechnikával. Tanulói tevékenység: Szerszámok kiválasztása, használata. Előkészítő műveletek. Alakító műveletek: lapnyújtás, fenék, lap kivágása, illesztés. Befejező műveletek, tervkészítés. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. 18

19 Altéma: Hiedelemvilág vallás és díszítés Cél: A hiedelemvilág, vallás és a díszítés kapcsolatának megismerése. Tartalom elmélet: Ókori és középkori edények elemzése. Követelmény-minimum: Ókori görög, római edényeken húsz mondatban, önállóan mutassa be a mitológiai alakok, történetek megjelenési formáit. Optimum: Középkori reneszánsz, barokk edényeken húsz mondatban, önállóan mutassa be a keresztény hiedelemvilág megjelenési formáit. Tanulói tevékenység: Adatok lejegyzése, rendszerezése. Vázlatkészítés edényekről. Fejlesztendő képességek: Gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása, megfigyelőképesség. Altéma: Szalagfelrakásos technika Cél: Kézi agyagformázás technikáinak elmélyítése. Tartalom elmélet: Edénykészítés szalagfelrakásos technikával. Követelmény-minimum: Legyen képes az agyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Tudja a szerszámokat önállóan kiválasztani, és balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű és takarékos anyagfelhasználást. Legyen képes tanári útmutatással szalagfelrakásos technikával, kötésben egyenes falú, egyenletes falvastagságú edényt építeni. Optimum: Tudja önállóan megtervezni az edénykészítés folyamatát, az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tudjon önállóan edényt készíteni szalagfelrakásos technikával. Tanulói tevékenység: Tervkészítés, szerszámkiválasztás és használat, előkészítő műveletek, alakító műveletek, befejező műveletek. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. Altéma: Préseléses technika Cél: A kézi agyagformázás technikáinak elmélyítése. Tartalom gyakorlat: Tárgykészítés préseléses technikával csigacsináló. Követelmény-minimum: Legyen képes az agyagot tárgykészítéshez önállóan előkészíteni. Tudja a szerszámokat önállóan kiválasztani és balesetmentesen használni. Tartsa szem előtt a célszerű, takarékos anyagfelhasználást. Legyen képes tanári útmutatással tárgyat készíteni agyag negatívba préselésével. Optimum: Tudja önállóan megtervezni a csigacsináló elkészítésének folyamatát az anyag, eszköz, időkeret figyelembevételével. Tudjon tanári útmutatással negatívot készíteni csigacsinálóról, gipsz felhasználásával. Tudjon önállóan tárgyat csigacsináló készíteni agyag negatívba préselésével. 19

20 Tanulói tevékenység: Tervkészítés, negatívkészítés, előkészítő műveletek, mintába préselés, kiemelés, retusálás. Fejlesztendő képességek: Finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, problémafelismerő, problémamegoldó képesség. 4. témakör: Korongolt kerámiák edényformák; funkciójuk díszítés előfordulás méret Altéma: Tálasedények Cél: Képet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés közötti összefüggésekre. Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét. Tartalom elmélet: Tálasedények jellegzetes megjelenési formái. Készítésük főbb központjai. A funkció, méret és díszítés összefüggései. Követelmény-minimum: Nevezze meg a kistányér, tányér, tál funkciójának, méretének, díszítésnek jellegzetességeit. Optimum: Hasonlítsa össze önállóan a debreceni és tiszafüredi tálakat alak, díszítés és méret alapján. Tanulói tevékenység: Jellegzetes tálformák lerajzolása: oldalfal, szél, sinces formák. Fejlesztendő képességek: Megfigyelő-, lényegkiemelő, gondolkodási képességek: ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Főzőedények Cél: Képet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés közötti összefüggésekre. Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét. Tartalom elmélet: Főzőedények és köcsögök néhány jellegzetes megjelenési formája, készítésének főbb központjai. A funkció, méret és díszítés összefüggései. Követelmény-minimum: Nevezze meg a fazék, széles fenekű fazék, kisköcsög, bögre funkciójának méretének, díszítésének jellegzetességeit. Optimum: Hasonlítsa össze önállóan a fazekakat díszítés és méret alapján. Tanulói tevékenység: Jellegzetes főzőedények és köcsögök lerajzolása: fazék, kisköcsög, bögre. Néhány jellegzetes díszítmény lerajzolása. Fejlesztendő képességek: Megfigyelőképesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati összefüggések belátása. Altéma: Tárolóedények Cél: Képet adjon a kerámiák funkciójáról, rámutasson az alak, méret és díszítés közötti összefüggésekre. Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét. Tartalom elmélet: Tárolóedények és ételhordó edények néhány jellegzetes megjelenési formája, készítésének főbb központjai. A funkció, méret, díszítés összefüggései. 20

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Fazekasság alapjai szakkör

Fazekasság alapjai szakkör Fazekasság alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Kézművesség- Fazekasság alapjai 1.B A tematika sablon

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Fajátékkészítő Népi kézműves

Fajátékkészítő Népi kézműves szorgalmi időszakban elkészített minimum 10 db tárgy és a műhelyrajzok bemutatása ( vizsgaremek és a kiállított tárgyak szakmai bemutatása) 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.)

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

a) Szakmatörténet 1. Ismertesse a kerámia kialakulásának történetét és a Kárpát-medence fazekasságát a honfoglalás előtt időktől!

a) Szakmatörténet 1. Ismertesse a kerámia kialakulásának történetét és a Kárpát-medence fazekasságát a honfoglalás előtt időktől! a) Szakmatörténet 1. Ismertesse a kerámia kialakulásának történetét és a Kárpát-medence fazekasságát a honfoglalás előtt időktől! 2. Ismertesse a magyar fazekasság kialakulását és az azokat befolyásoló

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait!

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! 2. Határozza meg a szíjgyártó-nyerges tárgyak, tárgy-együttesek

Részletesebben

ÓRACSOPORT TEMATIKUS TERVE

ÓRACSOPORT TEMATIKUS TERVE ÓRACSOPORT TEMATIKUS TERVE modul címe: Világörökségünk (Tokaj-hegyalja történelmi borvidék - kultúrtáj) tanegység neve és mintatantervi helye (félév): Mesterségek, népművészet (7. félév) Szak: óvodapedagógus,

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Kereszttantervi kompetenciák a technika tantárgyban Az Országos Közoktatási Intézet az elmúlt években tantárgyi obszervációs kutatásokat végzett, amelynek egyik

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Fazekas Népi kézműves

Fazekas Népi kézműves 08-06 Fazekas termékek készítése fazekasság szakmatörténete, technológiái, anyagai és biztonságtechnikája /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M-15-0003 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2016. július 30. A programban építészeti szakiskolába járó kiemelkedő tehetségű

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben