VII. A TANMENETJAVASLAT (A VÁLTOZAT) JELLEMZÔI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. A TANMENETJAVASLAT (A VÁLTOZAT) JELLEMZÔI"

Átírás

1 VII. A TANMENETJAVASLAT (A VÁLTOZAT) JELLEMZÔI A Földrajz 7. tankönyv a Földünk és környezetünk tantárgy (továbbiakban földrajz) kerettantervben rögzített tartalmait dolgozza fel. Megfelel a NAT, így a kerettanterv szellemének, mely a komplex földrajzi-környezeti gondolkodás kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezt úgy éri el, hogy a természeti, társadalmi, gazdasági folyamatokat kölcsönös egymásra hatásukban, komplex módon vizsgálja, emellett az ismeretanyagot végig áthatja a környezeti nevelés gondolata. Minden kollégának nagy gondot jelent az óraszámcsökkentés! Mindannyian úgy érezzük, hogy tudományunk csorbát szenvedett, legalábbis a tartalmakhoz rendelt óraszámok tekintetében. Eddig két évfolyamon 130 óra állt a kontinensek földrajza rendelkezésére. A kerettanterv kötelezô óraszámait vizsgálva szembetûnik, hogy kb. 50 órával csökken ennek az egységnek a mennyisége, vagyis 130 óra helyett csupán mintegy 70 órát szánhatunk e nagy témának. Ezzel az idôkerettel, a földrajzi elemzés megszokott módszereivel ezt a programot nem tudjuk megvalósítani! A mai oktatási rendszernek egészen mások a kívánalmai. Ne törekedjünk a telefonkönyvszerû ismerethalmaz átadására! Ne akarjunk a gyerekek fejébe többet betölteni, mint ami valójában szükséges. Nem feltétlenül az a jó eredmény, ha minél több lexikális tudással próbáljuk megnehezíteni diákjaink helyzetét, helyette olyan problémákkal foglalkozzunk, melyekkel nap mint nap találkozik, pl. a híradásokban. Igyekezzünk tanítványaink világlátását alakítani! Olyan ismereteket közvetítsünk, melyek segítségével meglátják az ok-okozati összefüggéseket, és ezáltal választ kapnak számtalan, napi problémára! Minden körülmények között törekedjünk a korszerû szemléletformálásra! Éljünk pedagógusi munkánkban azzal a szabadsággal, mellyel a Nemzeti Alaptanterv felruházott bennünket! A tankönyv használatánál tartsuk szem elôtt az egyik legfontosabb alapelvet: nem kell a tankönyvbôl mindent, az elsô betûtôl az utolsóig megtanítanunk! A tankönyv eszköz legyen céljaink megvalósításához, iskolánk prioritásainak és osztályaink összetételének megfelelôen, merjünk bátran gazdálkodni az abban található tartalmakkal! Arra azonban ügyeljünk és mindig tartsuk szem elôtt a törvénynek azt a kitételét, miszerint az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig biztosítani kell a nevelés és oktatás kötelezô és közös követelményeinek teljesítését. Ebben segítségünkre van a évi XXI. törvény (a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról) 3. (3), mely rendelkezik a kerettanterv bevezetésérôl: Az iskola a kerettantervtôl eltérhet... az egyes tantárgyak tananyagának átadását korábbi vagy késôbbi idôpontra helyezheti azzal a megkötéssel, hogy az oktatás idôkerete nem csökkenhet, valamint a helyi tantervnek az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig biztosítania kell a nevelés és oktatás kötelezô és közös követelményeinek teljesítését, továbbá a rendelkezésre álló idôkeretet nem lépheti túl, és a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó korlátokat megtartja. Mivel a hetedik évfolyam tananyagának mennyisége a heti másfél órában tanítók számára aránytalanul soknak bizonyult, élve a törvény adta lehetôséggel a Kelet-Európával foglalkozó egységet a nyolcadik évfolyamra átcsoportosítottam, amit az ajánlott tanmenetjavaslat A változata részletesen tartalmaz. A felvázolt tanmenetjavaslat természetesen csak egy megoldási lehetôség. A tananyag-elrendezésnél a kollégáknak nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Mindenki a saját iskolájára szabott, a helyi prioritásoknak megfelelô, a helyi tantervével koherens tanmenetet készítsen! 14

2 1. Új tantárgyunk a földrajz diasor vagy rövid filmrészletek a kontinensekrôl bevezetô, motiváló jellegû óra 2. Amit a földtörténethez tudni kell a lemeztektonikáról Kôzetlemez fogalma, felépítése Mi mozgatja a kôzetlemezeket? A lemezmozgások fô típusai Az egyes lemezmozgások eredményei és kísérôjelenségei Példák a különbözô lemezmozgásokra A kôzetlemez, kontinentális és óceáni lemez, lemeztektonika, hasadékvölgy, óceáni hátság, mélytengeri árok, vulkáni szigetív fogalmának kialakítása Tematikus térkép és ábraelemzés kôzetlemez, kontinentális lemez, óceáni lemez, lemeztektonika, hasadékvölgy, óceáni hátság, mélytengeri árok, vulkáni szigetív Szent András-törés, San Francisco, Mariana-szigetek Természetismeret 5.: vulkánmûködés, földrengések, hegységképzôdés hôáramlás fôzôpohár, állvány, borszeszégô, víz, papírgalacsin, gyufa falitérképek: Föld szerkezete A heti másfél órás idôkerettel gazdálkodók a tankönyv elsô két leckéjét összevonhatják Lásd: Javaslatok az órák menetéhez c. fejezet 3. Tájékozódás az idôben Idôszámítás a Föld és az emberiség életében; összehasonlítás A földtörténeti korok felsorolása A földtörténeti korbeosztás alapja Az ôsmaradvány fogalmának kialakítása Példák felsorolása az egyes ôsmaradványtípusokra Tematikus térkép és ábraelemzés ôsidô, óidô, középidô, újidô, ôsmaradvány történelmi korok diák, képek, transzparensek lehetôség szerint minél több ôsmaradvány A könyvajánlat minden tanítási egységhez külön jegyzékben szerepel 4. Évmilliók eseményei Az egyes földtörténeti korok jelentôsebb eseményei A Föld felszínfejlôdésének fôbb állomásai ôslégkör, ózonpajzs harmadidôszak, negyedidôszak, jégkor, jelenkor, Pangea, Panthalassa, Laurázsia, Gondwana, Tethys, Pacifikus-hegységrendszer, Eurázsiai-hegységrendszer Természetismeret 5.: kôzetek és ásványok kialakulása hegységképzôdés formái applikációs csíkok falitérképek: Föld szerkezete 15

3 5. Afrika földrajzi helyzete, határai Minek köszönhetô Afrika változatos felszíne? Afrika földrajzi helyzete, határai, partvonala Felszín-kialakulásának fôbb állomásai Nagy tájainak jellegzetességei A tájak elhelyezése a földtörténet rendszerében Afrika tájainak azonosítása a térképen, elhelyezése a kontúrtérképen ôsföld, táblás vidék, Alacsony-Afrika, Magas- Afrika, Afrikai-árokrendszer, Keletafrikai Nagy-árok, Atlaszhegység, Szahara, Ahaggarhegység, Szudán, Guineaiöböl partvidéke, Kongó-medence, Kelet-afrikai-magasföld, Dél-afrikai-magasföld, Etióp-magasföld, Kalahárimedence, Kilimandzsáró Nílus, Niger, Csád-tó, Kongó Livingstone, Stanley, Benyovszky Móric, Magyar László, Teleki Sámuel, Torday Emil Magyar Földrajzi Múzeum Érd Természetismeret 5 6.: partvonaltípusok a hegységképzôdés formái: gyûrôdés, vetôdés, vulkánmûködés felszínformák a külsô erôk felszínformáló tevékenysége Afrika kontúrtérkép falitérképek: Föld szerkezete Afrika domborzata sivatagi homok (lehetôség szerint) A titokzatos földrész megismerése dióhéjban c. leckét kezeljük olvasmányként. A munkafüzeti feladatok tartalmazzák Afrika földrajzi helyzetét. 6. A forró övezet kontinense Éghajlati övezetek Afrikában A trópusi övezet általános jellemzése A trópusi övezet jellemzô szelének kialakulása, általános jellemzôi A passzát szélrendszer mozgása a különbözô évszakokban A forró övezet éghajlatainak kialakulása, általános jellemzôi Az egyes éghajlatok természetes növényzete és állatvilága Átmenet a trópusi és a mérsékelt övezet között, a mediterrán éghajlat általános jellemzôi Függôleges övezetesség Afrikában Az egyenlítôi, a szavanna, a trópusi sivatagi és a mediterrán éghajlat fogalmának kialakítása passzátszél, passzátszélrendszer, egyenlítôi éghajlat, szavanna éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, térítôi öv, mediterrán éghajlat, szubtrópusi öv, csapadékos évszak, száraz évszak, esôerdô, erdôs szavanna, cserjés szavanna, füves szavanna, oázis, keménylombú erdôk Zambézi, Viktória-zuhatag Természetismeret 5 6.: levegô felmelegedése, szél kialakulása, légtömegek mozgása éghajlati övezetek kialakulása, jellemzôi függôleges övezetesség hôáramlás A forró övezet és a szubtrópusi öv élôvilága Afrika kontúrtérkép falitérképek: Föld éghajlata Afrika domborzata földgömb Ezt a tanítási egységet a következô, szabadon felhasználható óra terhére két részre is bonthatjuk. 16

4 A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés feltárása Az éghajlat és a természetes növénytakaró kialakulása közötti összefüggés Az éghajlati elemek változása az Egyenlítôtôl távolodva Éghajlati diagramok, tematikus térképek leolvasása, elemzése Ábraelemzés 7. Szabadon felhasználható óra Afrika éghajlatával kapcsolatos ismeretek Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Afrika kontúrtérkép falitérképek: Föld szerkezete Afrika domborzata 8. A titokzatos kontinens ma Afrika népességének változása, demográfiai robbanás, A kontinens népsûrûsége, a népesség területi eloszlása és annak okai Népcsoportok Afrika országainak legjellemzôbb társadalmi problémái: a gyarmati múlt mai hatásai nyomornegyedek szaporodása politikai bizonytalanság törzsi-családi kötelékek kettészakadása szegénység, pusztító éhínségek, járványok alacsony életszínvonal demográfiai robbanás, arabok, bantu és szudáni népek, hottentották, pigmeusok, nyomornegyed, AIDS, GDP, egy fôre jutó GDP gyarmatosítások kora Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 17

5 9. A faekétôl a korszerû ültetvényekig Az önellátó és az ültetvényes gazdálkodás formái A vadászó-halászó-gyûjtögetô életmód, a nomád pásztorkodás, az irtásoségetéses földmûvelés és a legkezdetlegesebben letelepedett földmûvelés jellemzôi Az ültetvényes gazdálkodás jellemzôi Az éghajlat, a növénytermelés és az állattenyésztés közötti kapcsolat Az éghajlatnak megfelelô övezetes mezôgazdaság jellemzése Ábraelemzés önellátó gazdálkodás, vadászó-halászó-gyûjtögetô életmód, nomád pásztorkodás, irtásos-égetéses földmûvelés, legkezdetlegesebben letelepedett földmûvelés, kapás földmûvelés, ültetvényes gazdálkodás, olajpálma, batáta, manióka, köles, cecelégy, teve Afrika éghajlata a trópusi övezet és a szubtrópusi öv élôvilága Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 10. Az arabok lakta Észak-Afrika Észak-Afrika földrajzi helyzete Az ide tartozó országok felsorolása Észak-Afrika lakói Az itteni országok közös természeti és társadalmi vonásai A mediterrán gazdálkodás Élet a sivatagban Oázisok jellemzôi Az olaj és az észak-afrikai országok kapcsolata Legfôbb bányakincsek A Föld leghosszabb folyójának jellemzése Egyiptom természeti és társadalomföldrajzi viszonyai Ábraelemzés mohamedán vallás (iszlám), paratölgy, lefolyástalan terület, artézi víz, foszfát, ólom, mangánérc Egyiptom, Líbia, Algéria, Marokkó, Tunézia, Transzszaharai-autóút, Nasszer-tó, Asszuáni-gát, Kartúm, Nílus völgye, Szuezi-csatorna, Kairó, Alexandria Afrika tájai, éghajlata az oázisok növényzete, sivatagok állatai, szubtrópusi öv élôvilága Történelem a gyarmati rendszer Afrikában a gyarmati rendszer felbomlása bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 18

6 11. A szegénység földjén A Száhel-övezet elhelyezkedése, jellemzôi Az éhségövezet kialakulásának okai A Guineai-partvidék megváltozott életkörülményeinek jellemzése A térség mezôgazdasága Gazdag bányakincsvagyon Az ipar fejlôdése kaucsuk, sáskajárás Száhel-övezet, Etiópia, Szomália, Ghána, Libéria, Guineai Köztársaság, Volta Afrika tájai, éghajlata a trópusi övezet élôvilága a gyarmati rendszer Afrikában a gyarmati rendszer felbomlása bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 12. A fejlôdésnek indult Dél-Afrika Magas-Afrika országainak felsorolása a térkép alapján Magas-Afrika domborzata, tájainak jellemzôi A térség társadalmi-gazdasági viszonyainak jellemzôi A felszín kialakulása és a gazdag bányakincsvagyon közötti összefüggés A természetvédelem jelentôsége A Dél-afrikai Köztársaság földrajzi helyzete, természeti viszonyainak jellemzése Társadalmi-gazdasági helyzetének jellemzôi kobalt, ólomérc, cinkérc, ipari gyémánt, rézövezet, szizál, merinói gyapjú, mohair, Zambia, Zimbabwe, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Pretoria, Johannesburg Afrika tájai, éghajlata a trópusi övezet élôvilága a gyarmati rendszer Afrikában a gyarmati rendszer felbomlása bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 13. A legkisebb földrész: Ausztrália A kontinens legfontosabb adatai Ausztrália földrajzi helyzete, határai, partvonala, elszigeteltsége A Nagy-korallzátony elhelyezkedése, kialakulása, jellemzôi, természetvédelem A földrész felszínének kialakulása, tájainak jellemzése szigethegy, erszényesek, kloákások, eukaliptusz Tasmania, Carpentaria-öböl, Nagy-ausztrál-öböl, Nagykorallzátony, Nyugat-ausztráliai-ôsföld, Nyugat-ausztrál-tábla, Ayers Rock Természetismeret 5.: az egyes felszínformák alakulása a belsô és a külsô erôk hatására a folyóvizek az évszakok alakulása az északi és a déli félgömbön Ausztrália kontúrtérkép Ausztrália domborzata 19

7 A tájak elhelyezése a földtörténet rendszerében Ausztrália tájainak azonosítása a térképen, elhelyezése a kontúrtérképen Ausztrália éghajlatának, vízrajzának jellemzôi Az óceáni éghajlat fogalmának a kialakítása A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés Az éghajlat és a vízhálózat közötti összefüggés A természetes növénytakaró és a csapadék mennyisége közötti kapcsolat Az évszakok alakulása a déli kontinensen Éghajlati diagramok, tematikus térképek leolvasása, elemzése, éghajlati összefüggések feltárása Az elszigeteltség és az itteni élôvilág különlegessége közötti kapcsolat Ábraelemzés Nagy-Vízválasztó-hegység, Ausztrál-alföld, Murray a forró övezet éghajlata Ausztrália különleges élôvilága földgömb 14. Egy kontinensnyi ország: az Ausztrál Államszövetség Az Ausztrál Államszövetség legfontosabb adatai Benépesülésének körülményei Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása A természeti viszonyok és a népesség területi eloszlása közötti kapcsolat Bányászata, ipara A felszín kialakulása és a gazdag bányakincsvagyon közötti összefüggés A mezôgazdaság jellemzôi A farmgazdálkodás Közlekedés A külkereskedelem összetételének megváltozása az utóbbi években transzkontinentális vasút, Ausztrál Államszövetség, Canberra, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Indian-Pacific expressz, Egyesült Királyság, Európai Közösség Ausztrália felfedezése, benépesülése bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Ausztrália kontúrtérkép Ausztrália domborzata 20

8 15. A milliónyi sziget világa: Óceánia Óceánia jellemzô adatai A szigetvilág földrajzi helyzete A szigetvilág részei A szigetek kialakulása Az atoll fogalmának kialakítása Óceánia éghajlatának jellemzôi A szigetvilág lakói A gazdasági élet jellemzôi Az éghajlat és a mezôgazdaság kapcsolata Természetvédelmi törekvések a szigetvilágban Közlekedési lehetôségek Ábraelemzés atoll, tájfun, gejzír, geotermikus energia, külbirtok, Óceánia, Melanézia, Mikronézia, Polinézia, Új-Guinea, Új-Zéland, Északi-sziget, Déli-sziget, Déli-Alpok, Wellington Természetismeret 5.: vulkánmûködés lemeztektonika trópusi övezet jellemzôi a trópusok élôvilága applikációs csíkok 16. Rendszerezzük ismereteinket! A Föld történetével, Afrikával, Ausztráliával és Óceániával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése, a témazáró dolgozat elôkészítése a témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 17. Témazáró feladatlap kitöltése Az Apáczai Kiadó Földrajz 7. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok 18. A jég birodalma: a Sarkvidékek A sarkvidékek elhelyezkedése a gömb alakú Földön A sarkvidékek tényleges határai Kialakulásuk Az Északi- és Déli-sarkvidék azonos és eltérô jellemzôi (felszín, éghajlat) Az állandóan fagyos és a tundra éghajlat fogalmának a kialakítása Élôlények a sarkvidékeken állandóan fagyos éghajlat, tundra éghajlat, eszkimó, lapp, Sarkvidék, Északi-sarkvidék, Arktisz, Déli-sarkvidék, Antarktisz, Erebus, Antarktiszi Egyezmény, Jeges-tenger, Grönland, Peary, Amundsen, Scott, Titkos Ervin, Hirling György Természetismeret 5.: a nevezetes szélességi körök a hideg övezet jellemzôi a fénnyel kapcsolatos ismeretek a színek a hideg övezet élôvilága applikációs csíkok földgömb 21

9 Az eszkimók és a lappok életkörülményei A Dél-sarkvidék védelme, az Antarktiszi Egyezmény A sarkvidékek meghódítása Barát József, Vissy Károly 19. A nyugati félgömb kontinense: Amerika A kontinens legfontosabb adatai Amerika földrajzi helyzete, határai, partvonala A földrész partvonalához kapcsolódó földrajzi fogalmak Amerika természeti és társadalmi felosztása A földrész népességének jellemzôi Népessége, a népesség területi eloszlása Az egyenlôtlen népességeloszlás okai Latin-Amerika demográfiai gondjai indián, spanyol, portugál, kreol, mesztic, mulatt, barakkváros, favela, gettó Észak-Amerika, Közép- Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika, Alaszka, Labrador-félsziget, Florida, Kaliforniai-félsziget, Yucatánfélsziget, Alaszkai-öböl, Hudson-öböl, Mexikói-öböl, Kaliforniai-öböl, Kuba, Kelet-indiai-szigetvilág, Karibtenger Kolumbusz, Amerigo Vespucci, Cortez, Pizarro a földrajzi felfedezések, Amerika felfedezése, aztékok, inkák, maják kultúrája applikációs csíkok Amerika domborzata földgömb 20. A hármas tagolású felszín Amerika jellegzetes felszínformái Az ôsföldek, röghegységek, lánchegységek és az alföldek kialakulása, legfontosabb jellemzôik A tájak elhelyezése a földtörténet rendszerében Amerika tájainak azonosítása a térképen, elhelyezése a kontúrtérképen Tematikus térkép és ábraelemzés hármas tagolású felszín, Kanadai-pajzs, Guyanaihegyvidék, Brazil-felföld, Appalache, Sziklás-hegység, Kordillerák, Mount St. Helens, Colorado-fennsík, Nagy-medence, Mexikóifennsík, Andok, Cotopaxi, Központi-síkság, Préri, Mississippi-alföld, Parti-síkság, Amazonas-medence, Paraná-alföld, Orinoco-medence Csendes-óceáni-lemez, Délamerikai-lemez Természetismeret 5.: felszínformák kialakulása, vulkánmûködés, földrengés a belsô és a külsô erôk munkája partvonal lemeztektonika applikációs csíkok Amerika domborzata földgömb 22

10 21. A két sarkvidék között: földrajzi övezetesség Amerikában Amerika éghajlatát meghatározó tényezôk elemzése (földrajzi szélesség, óceántól való távolság, tengeráramlások, domborzat, észak-dél irányú nyitottság) Földrajzi övezetesség a kontinensen Amerika éghajlatának a jellemzése A kontinentális éghajlat fogalmának a kialakítása Éghajlati diagramok, tematikus térképek leolvasása, elemzése, éghajlati összefüggések feltárása Függôleges övezetesség a kontinensen Amerika vízrajza Az éghajlat és a vízhozam közötti kapcsolat A vízgyûjtô terület és a vízhozam közötti kapcsolat Az éghajlat és a természetes növénytakaró kialakulása közötti kapcsolat Természetrombolás-természetvédelem Ábraelemzés kontinentális éghajlat tornádó, hurrikán, brasilfa, kínafa, mahagóni Atacama-sivatag Mississippi, Missouri, Szent Lôrinc-folyó, Columbia, Colorado, Amazonas, Paraná, Paraguay, La Plata, Nagy-tavak, Felsô-tó, Michigan-tó, Huron-tó, Erie-tó, Ontario-tó, Titicaca-tó Niagara-vízesés, Iguaçu-vízesés Természetismeret 5 6.: éghajlat-módosító tényezôk, függôleges övezetesség, éghajlati övezetek a hideg, a mérsékelt és a trópusi övezet élôvilága magassági növényövek applikációs csíkok Föld éghajlata Amerika domborzata földgömb Ezt a tanítási egységet a következô, szabadon felhasználható óra terhére két részre is bonthatjuk. Szabadon felhasználható óra Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység applikációs csíkok 22. Föld éghajlata Amerika domborzata földgömb 23

11 23. A sûrû fenyvesek országa: Kanada Kanada földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása A természeti viszonyok és a népesség területi eloszlása közötti kapcsolat Az eszkimók és a franciák helyzete Természeti erôforrásai A természeti viszonyok és a gazdasági élet közötti kapcsolat Ásványkincsei, bányászata A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti összefüggés A tajga jelentôsége A természetes növénytakaró és az ipar közötti kapcsolat Iparának jellemzése A mezôgazdaság jellemzése A közlekedés jellemzése Éghajlati diagramok elemzése azbeszt, cellulóz, cukorjuhar transzkanadai autóút Ottawa NAFTA, Québec, Montréal, Toronto, Vancouver a tajga élôvilága Észak-Amerika természeti viszonyai Kanada kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata Kanada 24. Az angol gyarmatból lett szuperhatalom: az Egyesült Államok Az Egyesült Államok földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása A természeti viszonyok és a népesség területi eloszlása közötti kapcsolat Az indiánok, a feketék és a bevándorlók helyzete Jellegzetes településtípusok Népességtömörülések Megalopolisz jellemzôi Hogyan lett gazdasági világhatalom az USA? indián rezervátum, megalopolisz Washington Mamutvállalat Hawaii-szigetek Megalopolisz Haarlem, Brooklyn Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Neumann János, Teller Ede Észak-Amerika természeti viszonyai USA kontúrtérkép Amerika domborzata USA 24

12 Nobel-díjas magyarok az Egyesült Államokban 25. A fejlett gazdaság Az USA mezôgazdaságának színvonala, fôbb jellemzôi Az övezetes mezôgazdaság jellemzôi A természeti viszonyok és a mezôgazdasági termelés közötti kapcsolat Az ipar színvonala az Egyesült Államokban Az ipar telepítô tényezôi az egyes körzetekben Legfontosabb iparágak Ipari központok megnevezése technológiai park Északi Iparvidék, Déli Iparvidék, Nyugati Iparvidék, Detroit, Chicago, Texas, New Orleans, Houston, Atlanta, Los Angeles, Szilícium-völgy Észak-Amerika természeti viszonyai USA kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata USA 26. A hegyvidéki ország: Mexikó Mexikó földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása Természeti erôforrásai A természeti viszonyok és a gazdasági élet közötti kapcsolat Ásványkincsei, bányászata A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti összefüggés Iparának jellemzése Mi jellemzi az emeletes mezôgazdaságot? A mezôgazdaság jellemzése Közép-Amerika természeti viszonyai és a gazdasági élete közötti összefüggések Miért fejletlen Közép-Amerikában az ipar? függôleges mezôgazdasági övezetek Mexikóváros, Panama, Panama-csatorna, Kuba, Jamaica, Bahama-szigetek Természetismeret 6.: függôleges övezetesség Közép- Amerika természeti viszonyai gyarmatosítás Mexikó kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata Közép-Amerika 25

13 27. Fejlôdô gazdaság Dél-Amerikában Dél-Amerika földrajzi helyzete A kontinensrész természeti viszonyai Dél-Amerika népessége, népességnövekedés A mezôgazdaság jellemzôi Az ültetvényes gazdálkodás területi sajátosságai Az állattenyésztés lehetôségei A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti kapcsolat A gyarmati múlt és a mai gazdaság színvonala közötti kapcsolat Brazília földrajzi helyzete, határai, természeti adottságai A felszín kialakulása és a gazdag bányakincsvagyon kapcsolata A természeti erôforrások kihasználása Iparának jellemzése A korszerû ültetvényes gazdálkodás jellemzése, helyi sajátosságai Brazíliaváros, Rio de Janeiro, Santos Itaipu-erômû Dél-Amerika természeti viszonyai az Andok kialakulása a forró övezet élôvilága függôleges növényövek a magashegységekben gyarmatosítás Dél-Amerika kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata Dél-Amerika 28. Rendszerezzük ismereteinket! A sarkvidékekkel és Amerikával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése, a témazáró dolgozat elôkészítése a témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 29. Témazáró feladatlapok kitöltése Az Apáczai Kiadó Földrajz 7. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok kitöltése 26

14 30. A legnagyobb kontinens Ázsia földrajzi helyzete, határai, partvonala Ázsia népei A földrész népessége, népsûrûsége A népsûrûség területi eloszlása A népességnövekedés társadalmi hatásai Ázsia felfedezése sárga bôrûek, törökök, perzsák, hinduk, finnugor népek, buddhizmus, hinduizmus, Urál-folyó, Dardanellák, Márvány-tenger, Boszporusz, Arab-félsziget, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Maláj-félsziget, Koreai-félsziget, Kis- Ázsia, Aleut-szigetek, Kurilszigetek, Japán-szigetek, Fülöp-szigetek, Indonéz-szigetvilág, Borneo, Szumátra, Celebesz, Jáva, Bengáliöböl, Arab-tenger, Vöröstenger, Perzsa-öböl Marco Polo, Ibn Battúta, Vasco da Gama, Julianus barát, Körösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Lóczy Lajos, Vámbéri Ármin, Cholnoky Jenô, Princz Gyula, Baktay Ervin, Germanus Gyula Természetismeret 6.: a földrészek partvonala mohamedán vallás a földrajzi felfedezések Ázsia kontúrtérkép Ázsia domborzata Földgömb 31. Hatalmas terület változatos felszín Ázsia ôsföldjei A földrész röghegységeinek jellegzetességei Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer kialakulása, vonulataik legfontosabb jellemzôi A földrész partjait kísérô szigetek kialakulása Ázsia alföldjei Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Arabtábla, Dekkán-fennsík, Iránifelföld, Pamír, Tibet, Nyugat-szibériai-alföld, Hindusztáni-alföld, Kínaialföld, Mezopotámia Természetismeret 5.: a hegységképzôdés formái a lánchegységek és a röghegységek jellemzôi a vulkanizmus és a földrengések az alföldek kialakulása és jellemzése lemeztektonika Ázsia kontúrtérkép Ázsia domborzata Föld szerkezete 27

15 32. A tundrától a trópusokig A hideg, a mérsékelt és a forró övezet jellemzôi Ázsiában A mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat fogalmának kialakítása A keleti tengerpartok éghajlatának kialakulása, jellemzôi A monszun fogalmának kialakítása A mérsékelt övezeti, a szubtrópusi és a trópusi monszun fogalmának kialakítása Az egyes éghajlatok jellemzô természetes növényzete és állatvilága A földrész vízrajza Az éghajlat és az élôvilág kapcsolata Az éghajlat és a vízrajz közötti kapcsolat Éghajlati diagramok elemzése mérsékelt övezeti sivatagi, mérsékelt övezeti monszun, dzsungel, kámforfa, bambusz Ob, Jenyiszej, Léna, Tigris, Eufrátesz, Sárga-folyó, Jangce, Gangesz, Mekong, Vörösfolyó Bajkál-tó, Aral-tó Góbi Természetismeret 5.: az éghajlatmódosító tényezôk a folyóvizekhez kapcsolódó fogalmak éghajlati övezetek jellemzôi éghajlati övezetek élôvilága Ázsia kontúrtérkép Föld éghajlata Ázsia domborzata Ezt a tanítási egységet a következô, szabadon felhasználható óra terhére két részre is bonthatjuk. 33. Szabadon felhasználható óra Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Ázsia kontúrtérkép Föld éghajlata Ázsia domborzata 34. Az olaj birodalma : Délnyugat-Ázsia Délnyugat-Ázsia országainak felsorolása A kontinensrész lakói A legjellemzôbb vallások A Közel-Kelet legfontosabb jellemzôi, vallási, politikai ellentétek, arab-izraeli viszály, terrorizmus A természeti viszonyok jellemzése A gazdasági élet jellemzôi perzsa Közel-Kelet, Izrael, Jemen, Szaúd-Arábia, Irak, Irán, Kuvait, Afganisztán, Törökország, Mekka, Jeruzsálem Természetismeret 5.: hegységképzôdés, külsô és belsô erôk munkája, alföldek kialakulása lemeztektonika mediterrán, trópusi sivatagi, száraz kontinentális és hegyvidéki éghajlat Délnyugat-Ázsia kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz 28

16 Hagyományos gazdálkodási formák, az oázisgazdálkodás és a nomád pásztorkodás jellemzése A korszerû, öntözéses gazdálkodás megvalósítása, jellemzôi A mediterrán területek mezôgazdasága Az olaj szerepe a térség országainak fellendülésében A gazdasági élet jellemzôi a trópusi, a mediterrán területek és a szélsôségesen száraz zárt medencék élôvilága vallások kialakulása Ázsia domborzata 35. A leggyorsabban növekvô népességû ország: India India földrajzi helyzete, határai, partvonala Természeti viszonyai Népességrobbanás, népsûrûség Társadalmi problémák jellemzôi A hinduizmus Küzdelem a kasztrendszer ellen A mezôgazdaság jellemzôi A zöld forradalom által hozott változások Legjellemzôbb terményei A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A társadalmi viszonyok és a gazdasági élet színvonalának kapcsolata Bányászata Iparának jellemzôi Az ipar fejlôdése Éghajlati diagramok elemzése hindu, kasztrendszer, agrárország, zöld forradalom, juta, szerecsendió, Újdelhi, Bombay, Calcutta, Pakisztán, Banglades, Indiai-szubkontinens Ázsia természeti viszonyai monszun kialakulása a trópusi monszun jellemzôi a trópusi övezet élôvilága a gyarmati rendszer India kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata Dél-Ázsia felszíne 29

17 36. A Föld legnépesebb országa: Kína India földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai A nyugati és a keleti országrész közötti különbségek és annak okai Népességrobbanás, népsûrûség A mezôgazdaság jellemzôi A mezôgazdaság versenyfutása, elért változások Legjellemzôbb terményei, tenyésztett állatai A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti kapcsolat Bányászata Iparának jellemzôi Az ipar fejlôdése, kisvállalkozások, multinacionális vállalatok Cukorcirok (kaoliang), jak, pagoda Peking, Sanghaj, Tiencsin, Kanton, Vuhan, Ansan, Hongkong, kínai Nagy Fal Ázsia természeti viszonyai a monszunvidékek és a magashegységek élôvilága az ókori kelet Kína kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata Dél-Ázsia felszíne 37. A felkelô nap országa : Japán Japán földrajzi helyzete, határai A szigetország-jelleg és a földrajzi fekvés hatása a társadalmi és gazdasági életre Természeti viszonyai A felszín mai fejlôdése Földrengések, vulkánkitörések A téli monszun jellegzetessége A magas színvonalú, övezetes mezôgazdaság jellemzôi Környezetvédelmi törekvések a szigetországban A szegényes ásványkincsvagyon és a felszín kialakulása közötti kapcsolat A domborzat, az éghajlat és a vízrajz közötti kapcsolat Technopolisz Fuji, Tokió, Osaka, Kobe lemeztektonika Ázsia természeti viszonyai a monszun a monszunvidékek és a magashegységek élôvilága az ókori kelet második világháború Japán kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata 30

18 A tengeri fekvés és a kereskedelem kapcsolata Az ipar telepítése, a nyersanyaghiány és a tengeri kereskedelem kapcsolata A kikötôi ipar jellemzése A Távol-Kelet gyára Magas színvonalú ipari termelés A technopoliszok jellemzôi A fejlett közlekedés Kereskedelem a világ minden részével Éghajlati diagramok elemzése 38. Az ezerarcú Délkelet-Ázsia Délkelet-Ázsia földrajzi helyzete, fekvése, határai, partvonala A térség országai és azok fôvárosa Természeti viszonyok jellemzôi Népessége, a népességnövekedés társadalmi problémái Mostoha természeti viszonyok és a gazdasági elmaradottság kapcsolata Kábítószer-elôállítás és -csempészet Túlnépesedés, olcsó munkaerô és a külföldi befektetôk kapcsolata A trópusi mezôgazdaság jellemzôi Délkelet-Ázsiában A természetes növényzet kiaknázása Bányakincsek Az ipar fejlôdésének jellemzôi Ópium, tíkfa, ébenfa Thaiföld, Laosz, Vietnam, Malajzia, Indonézia, Mianmar, Kuala Lumpur lemeztektonika Ázsia természeti viszonyai a monszunvidékek és a trópusi övezet élôvilága gyarmatbirodalmak Délkelet-Ázsia kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata 39. Rendszerezzük ismereteinket! Az Ázsiával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése, a témazáró dolgozat elôkészítése a témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 31

19 40. Témazáró feladatlap kitöltése Az Apáczai Kiadó Földrajz 7. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok kitöltése 41. A mi kontinensünk Európa Európa földrajzi helyzete, fekvése, partvonala A kontinens legfontosabb adatai Európa népessége, népsûrûsége Az öregedô kontinens jellemzôi Legjellemzôbb népcsoportok és nyelvek szláv, germán, újlatin, finnugor Skandináv-félsziget, Pireneusi-félsziget, Ibériai-félsziget, Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Botteniöböl, Finn-öböl, Vizcayaiöböl, Brit-szigetek, Baleárszigetek, Izland, Szardínia, Korzika, Szicília, Korfu, Kréta, Rodosz, Ciprus Természetismeret 6.: kontinensek partvonala Európa kontúrtérkép Európa domborzata földgömb 42. Évmilliók eseményei a kontinensen Az ôsföldek kialakulása A Balti-pajzs jellemzôi A röghegységek kialakulása Európa rögvidékei A középidô eseményei Európában, az üledékes kôzetek kialakulása Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulása, európai tagjai A negyedidôszak eseményei A jég felszínformáló munkájának eredménye Európában Európa alföldjei A mai partvonal kialakulása Balti-pajzs, Skandinávhegység, Urál, Német-középhegység, Lengyel-középhegység, Francia-középhegység, Pireneusok, Dinári-hegység, Pindosz, Kárpátok, Balkán, Kaukázus, Finn-tóvidék, Lengyel-alföld, Germán-alföld, Román-alföld, Genfi-tó Természetismeret 5.: a röghegységek, a lánchegységek és az alföldek kialakulása az üledékes kôzetek kialakulása a jég felszínformáló tevékenysége lemeztektonika Európa kontúrtérkép Európa domborzata 32

20 43. A természeti viszonyok közötti kapcsolat Földrajzi övezetesség Európában A tenger szerepe Európa éghajlatának alakulásában A tenger hûtô-fûtô hatása Az Észak-atlanti-áramlás szerepe Éghajlatok Európában Természetes növénytakaró alakulása Az éghajlat és a természetes növénytakaró közötti kapcsolat Európa vízrajza Éghajlati diagramok elemzése Rajna Természetismeret 5 6.: éghajlatmódosító tényezôk éghajlati övezetek a hideg és a mérsékelt övezet éghajlatai a hideg és a mérsékelt övezet élôvilága Európa kontúrtérkép éghajlati tematikus térképek Föld éghajlata Európa domborzata földgömb 44. Az Európai Unió Az Európai Unió kialakulásának elôzményei Az Európai Unió ma Az Unió intézményrendszere Montánunió, Közös Piac (Európai Gazdasági Közösség), Római Szerzôdés, Schengeni Szerzôdés, Európai Központi Bank, Európai Bizottság, Európai Parlament, Miniszterek Tanácsa, Európai Bíróság, Brüsszel, Strasbourg, Luxembourg a XX. század történelme applikációs csíkok Európa országai Európai Unió 45. A jégformálta Észak-Európa Észak-Európa földrajzi helyzete Észak-Európa országai és azok fôvárosa Felszínének kialakulása és tájai Éghajlata, vízrajza, természetes növénytakaró Éghajlati diagramok elemzése éghajlatválasztó hegység, Narvik Természetismeret 5 6.: a jég felszínformáló tevékenysége éghajlatmódosító tényezôk éghajlati övezetek Európa kialakulása, felszíne, természeti viszonyai Észak-Európa kontúrtérképe Európa domborzata Észak-Európa a hideg és a mérsékelt övezet élôvilága 33

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Földrajz 9. évfolyam

Földrajz 9. évfolyam Földrajz 9. évfolyam Pótvizsga tételsor 2013/2014. tanév 1. A Naprendszer bolygói, a Nap jellemzői 2. A Föld alakja, mozgásai és azok következményei. Helyi idő, zónaidő 3. A Hold mozgásai, fényváltozásai,

Részletesebben

Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok. Kompetenciák, (készségek, képességek) Javasolt taneszközök

Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok. Kompetenciák, (készségek, képességek) Javasolt taneszközök Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Kompetenciák, (készségek, képességek) Javasolt taneszközök Projektmunkajavaslatok a témakörhöz 1. Új tantárgyunk, a földrajz I. témakör

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára. 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára. 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

FÖLDRAJZ. Heti 1,5 óra. Évi 54 óra

FÖLDRAJZ. Heti 1,5 óra. Évi 54 óra FÖLDRAJZ HETEDIK ÉVFOLYAM Heti 1,5 óra Évi 54 óra A 7. évfolyam ismeretanyagának beosztása témakörök szerint Év eleji ismétlés: 1 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél A szilárd Föld anyagai és folyamatai

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

AMERIKA A TÉRKÉPEN AMERIKA NÉPESSÉGE

AMERIKA A TÉRKÉPEN AMERIKA NÉPESSÉGE AMERIKA A TÉRKÉPEN 1. Fekvése: a nyugati félgömb földrésze Tengeri határai: a) Csendes-óceán b) Atlanti-óceán c) Jeges-tenger Szigetei: d) Grönland e) Nyugat-indiai-szigetvilág (Kuba) f) Tűzföld 2. Tájai:

Részletesebben

EMMI KERETTANTERV51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 3. SZ. MELLÉKLET 3.2.10. Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

EMMI KERETTANTERV51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 3. SZ. MELLÉKLET 3.2.10. Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ 7-8. EMMI KERETTANTERV51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 3. SZ. MELLÉKLET 3.2.10. Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Földrajz. Osztályozó vizsga 9. évfolyam. I. félév

Földrajz. Osztályozó vizsga 9. évfolyam. I. félév Földrajz Osztályozó vizsga 9. évfolyam I. félév 1. A csillagászati ismerete fejlődése. A világegyetem kialakulása 2. A Nap és a Hold jellemzői (felépítés, mozgások, fogyatkozások) 3. A Föld- és a Jupiter-típusú

Részletesebben

Kovács Pál Gimnázium 1 Osztályozó vizsga FÖLDRAJZ - Témakörök 9. évfolyam I. FÉLÉV: 1. A csillagászat, mint tudomány fejlődése. 2.

Kovács Pál Gimnázium 1 Osztályozó vizsga FÖLDRAJZ - Témakörök 9. évfolyam I. FÉLÉV: 1. A csillagászat, mint tudomány fejlődése. 2. Kovács Pál Gimnázium 1 Osztályozó vizsga FÖLDRAJZ - Témakörök 9. évfolyam I. FÉLÉV: 1. A csillagászat, mint tudomány fejlődése. 2. A Naprendszer kialakulása, részei. 3. A csillagok (a Nap) felépítése,

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

AFRIKA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AFRIKA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA Területe: 30,3 millió km 2 Lakossága: kb. 700 millió fő AFRIKA FÖLDRAJZA Afrika a legek kontinense: a második legnagyobb területű kontinens (az első Ázsia - 44,4 millió km 2 ) a második legnagyobb átlagmagasságú

Részletesebben

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK foldrajz 7:Layout 1 4/15/11 11:06 AM Page 1 Dr. Hári Ferencné KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK Témazáró feladatlapok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 13 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 7:Layout 1 4/15/11

Részletesebben

AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP /

AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP / MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT FÖLDRAJZ 2015. FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK. 6 8. évfolyam

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK. 6 8. évfolyam FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 6 8. évfolyam Célok és feladatok A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, a természeti és a

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A földtörténet bizonyítékai Ősmaradványok (fosszíliák) Vezérkövületek Lenyomatok Földtörténeti idők: - Ősidő - Óidő - Középidő: - Triász - Jura - Kréta - Újidő: - Harmadidőszak

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: I. Alapadatok: Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2015. október 19. 8:00-8:45 Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088 Budapest, Trefort utca 8. Osztály: 7.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT Minden fogalom helyes

Részletesebben

Tanítási tervezet. Simkó Krisztián Afrika, Ausztrália és a sarkvidékek földrajza ÖSSZEFOGLALÁS

Tanítási tervezet. Simkó Krisztián Afrika, Ausztrália és a sarkvidékek földrajza ÖSSZEFOGLALÁS Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2016. november 17. 13.15 Iskola neve: Vezetőtanár: Osztály: 7.D Tanít: Témakör megnevezése: Tanítási egység (téma) címe: Az óra (jellemző) típusa: ELTE Apáczai Csere

Részletesebben

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa tájai és vizei topográfiai kötelező névanyag A topográfiai névanyag az érettségi követelményekben meghatározottakat tartalmazza.

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez FÖLDRAJZ TANMENET a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez Készítette: Ütőné Visi Judit 1 7 8. évfolyam A földrajz tantárgy oktatásának célja az általános iskola 7 8. osztályában A Földünk,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

Kötelező topográfiai névanyag

Kötelező topográfiai névanyag Kötelező topográfiai névanyag Föld Földrajzi fokhálózat: Baktéritő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi sarkkör, Ráktérítő; kezdő hosszúsági (greenwichi) kör; Óceánok: Atlantí-óceán,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Teleki Pál Országos Földrajz Földtan Verseny Megyei Döntő. 7. osztály 2003.

Teleki Pál Országos Földrajz Földtan Verseny Megyei Döntő. 7. osztály 2003. Teleki Pál Országos Földrajz Földtan Verseny Megyei Döntő 7. osztály 2003. A versenyzőknek két óra áll rendelkezésre a feladatok megoldásához, ezen idő alatt egy értékelőlapon a megfelelő válasz betűjelét

Részletesebben

TANMENET. Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 7. című tankönyvhöz. földrajz tantárgyban

TANMENET. Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 7. című tankönyvhöz. földrajz tantárgyban Szentirmainé Brecsok Mária TANMENET Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 7. című tankönyvhöz földrajz tantárgyban Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján.

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Európa

Dél- és Délkelet-Európa Dél- és Délkelet-Európa Határok: Atlanti-ó. Gibraltári-szoros Földközi-tenger Égei-tenger Dardanellák- Márvány-tenger Boszporusz Félszigetek:Pireneusi-fsz. (Ibériai-fsz.), Appennini-fsz., Balkán-fsz. (Isztriai-fsz.)

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Földrajz 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma Bioklimatikus övezetek Bioklimatické pásma Az egyenlítőtől való távolság függvényében a Föld felszínén a növény- és állatvilág horizontális tagolódása figyelhető meg. Ennek alapvető oka az eltérő klimatikus

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra időpontja: óra. Iskola, osztály: általános iskola, 8. osztály

Tanítási tervezet. Az óra időpontja: óra. Iskola, osztály: általános iskola, 8. osztály Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2016.11.25. 5. óra Iskola, osztály: általános iskola, 8. osztály Iskola neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Tanít: Sebe Márton Témakör megnevezése: Afrika,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

FÖLDRAJZ KISÉRETTSÉGI TÉTELEK 10/B

FÖLDRAJZ KISÉRETTSÉGI TÉTELEK 10/B FÖLDRAJZ KISÉRETTSÉGI TÉTELEK 10/B A vizsga két részből áll: a) Vaktérkép. A megadott földrajzi helyeket, kell a vaktérképen jelölni és a rövid kérdésekre válaszolni. Atlasz nem használható! b) Természetföldrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Perth 2. Melbourne 3.

Részletesebben

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak Az osztályozóvizsga követelményei földrajz tantárgyból 9. és 10. évfolyamon 9. évfolyam I. Általános természetföldrajz Térképi ismeretek, térképi ábrázolás A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. 190 m, B. 195 m 1+ D

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. a) 2. d) 3. c) 4. e)

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: november 24.

FÖLDRAJZ 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: november 24. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 FÖLDRAJZ 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 50 p Név:.. Iskola

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Földrajz. 7. évfolyam. Heti: 1,5 óra. A kőzetbolygó titkai

Földrajz. 7. évfolyam. Heti: 1,5 óra. A kőzetbolygó titkai Földrajz 7. évfolyam Heti: 1,5 óra Órakeret A kőzetbolygó titkai 8 A trópustól a jégvilágig 6 Gazdasági alapismeretek 4 Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza 8 Amerika földrajza 7 Ázsia földrajza

Részletesebben

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK Földrajz. fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK Földrajz. fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK Földrajz fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ 7-8. ÉVFOLYAM 1. BEVEZETÉS A földrajz tantárgy feldolgozza a NAT által meghatározott, a Földünk környezetünk

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt!

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Készítette: Kovács Veronika, 2014. október A játék célja A 7. osztályban tanult földtörténet összefoglalása

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET VÁZLATOK XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET A valós forró éghajlati övezet az északi és déli szélesség 30 o -a között helyezkedik el. - az évi középhőmérséklet mindenütt meghaladja

Részletesebben

TÓTH ILDIKÓ ÓRATERVEZET. Óratervezet

TÓTH ILDIKÓ ÓRATERVEZET. Óratervezet Óratervezet I. Alapadatok Tantárgy: földrajz Osztály: 7. osztály Témakör: Afrika és Ausztrália Tanítási egység: Afrika születése és mai felszíne Előző óra: Titokzatos-e még Afrika? (a kontinens helyzete,

Részletesebben

Topográfiai névanyag: A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak

Topográfiai névanyag: A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak FÖLDRAJZ osztályozó vizsga 2009/2010 9. évfolyam Tankönyv: Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz (Nemzeti Tankönyviadó) Témakörök: 1. Helyünk a Világegyetemben 2. Lakóhelyünk a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam)

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) BEVEZETÉS A földrajz tantárgy feldolgozza a NAT által meghatározott, a Földünk környezetünk műveltségi területben rögzített fejlesztési feladatokat.

Részletesebben

Szakaszvizsga követelmények földrajz tantárgyból

Szakaszvizsga követelmények földrajz tantárgyból Szakaszvizsga követelmények földrajz tantárgyból Szóbeli és írásbeli vizsgarész (összesen 100 pont) írásbeli követelmények: szóbeli témakörök: szóbeli vizsgarész: a kijelölt témakörökből 1 kihúzott tétel

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben