VII. A TANMENETJAVASLAT (A VÁLTOZAT) JELLEMZÔI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. A TANMENETJAVASLAT (A VÁLTOZAT) JELLEMZÔI"

Átírás

1 VII. A TANMENETJAVASLAT (A VÁLTOZAT) JELLEMZÔI A Földrajz 7. tankönyv a Földünk és környezetünk tantárgy (továbbiakban földrajz) kerettantervben rögzített tartalmait dolgozza fel. Megfelel a NAT, így a kerettanterv szellemének, mely a komplex földrajzi-környezeti gondolkodás kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezt úgy éri el, hogy a természeti, társadalmi, gazdasági folyamatokat kölcsönös egymásra hatásukban, komplex módon vizsgálja, emellett az ismeretanyagot végig áthatja a környezeti nevelés gondolata. Minden kollégának nagy gondot jelent az óraszámcsökkentés! Mindannyian úgy érezzük, hogy tudományunk csorbát szenvedett, legalábbis a tartalmakhoz rendelt óraszámok tekintetében. Eddig két évfolyamon 130 óra állt a kontinensek földrajza rendelkezésére. A kerettanterv kötelezô óraszámait vizsgálva szembetûnik, hogy kb. 50 órával csökken ennek az egységnek a mennyisége, vagyis 130 óra helyett csupán mintegy 70 órát szánhatunk e nagy témának. Ezzel az idôkerettel, a földrajzi elemzés megszokott módszereivel ezt a programot nem tudjuk megvalósítani! A mai oktatási rendszernek egészen mások a kívánalmai. Ne törekedjünk a telefonkönyvszerû ismerethalmaz átadására! Ne akarjunk a gyerekek fejébe többet betölteni, mint ami valójában szükséges. Nem feltétlenül az a jó eredmény, ha minél több lexikális tudással próbáljuk megnehezíteni diákjaink helyzetét, helyette olyan problémákkal foglalkozzunk, melyekkel nap mint nap találkozik, pl. a híradásokban. Igyekezzünk tanítványaink világlátását alakítani! Olyan ismereteket közvetítsünk, melyek segítségével meglátják az ok-okozati összefüggéseket, és ezáltal választ kapnak számtalan, napi problémára! Minden körülmények között törekedjünk a korszerû szemléletformálásra! Éljünk pedagógusi munkánkban azzal a szabadsággal, mellyel a Nemzeti Alaptanterv felruházott bennünket! A tankönyv használatánál tartsuk szem elôtt az egyik legfontosabb alapelvet: nem kell a tankönyvbôl mindent, az elsô betûtôl az utolsóig megtanítanunk! A tankönyv eszköz legyen céljaink megvalósításához, iskolánk prioritásainak és osztályaink összetételének megfelelôen, merjünk bátran gazdálkodni az abban található tartalmakkal! Arra azonban ügyeljünk és mindig tartsuk szem elôtt a törvénynek azt a kitételét, miszerint az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig biztosítani kell a nevelés és oktatás kötelezô és közös követelményeinek teljesítését. Ebben segítségünkre van a évi XXI. törvény (a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról) 3. (3), mely rendelkezik a kerettanterv bevezetésérôl: Az iskola a kerettantervtôl eltérhet... az egyes tantárgyak tananyagának átadását korábbi vagy késôbbi idôpontra helyezheti azzal a megkötéssel, hogy az oktatás idôkerete nem csökkenhet, valamint a helyi tantervnek az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig biztosítania kell a nevelés és oktatás kötelezô és közös követelményeinek teljesítését, továbbá a rendelkezésre álló idôkeretet nem lépheti túl, és a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó korlátokat megtartja. Mivel a hetedik évfolyam tananyagának mennyisége a heti másfél órában tanítók számára aránytalanul soknak bizonyult, élve a törvény adta lehetôséggel a Kelet-Európával foglalkozó egységet a nyolcadik évfolyamra átcsoportosítottam, amit az ajánlott tanmenetjavaslat A változata részletesen tartalmaz. A felvázolt tanmenetjavaslat természetesen csak egy megoldási lehetôség. A tananyag-elrendezésnél a kollégáknak nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Mindenki a saját iskolájára szabott, a helyi prioritásoknak megfelelô, a helyi tantervével koherens tanmenetet készítsen! 14

2 1. Új tantárgyunk a földrajz diasor vagy rövid filmrészletek a kontinensekrôl bevezetô, motiváló jellegû óra 2. Amit a földtörténethez tudni kell a lemeztektonikáról Kôzetlemez fogalma, felépítése Mi mozgatja a kôzetlemezeket? A lemezmozgások fô típusai Az egyes lemezmozgások eredményei és kísérôjelenségei Példák a különbözô lemezmozgásokra A kôzetlemez, kontinentális és óceáni lemez, lemeztektonika, hasadékvölgy, óceáni hátság, mélytengeri árok, vulkáni szigetív fogalmának kialakítása Tematikus térkép és ábraelemzés kôzetlemez, kontinentális lemez, óceáni lemez, lemeztektonika, hasadékvölgy, óceáni hátság, mélytengeri árok, vulkáni szigetív Szent András-törés, San Francisco, Mariana-szigetek Természetismeret 5.: vulkánmûködés, földrengések, hegységképzôdés hôáramlás fôzôpohár, állvány, borszeszégô, víz, papírgalacsin, gyufa falitérképek: Föld szerkezete A heti másfél órás idôkerettel gazdálkodók a tankönyv elsô két leckéjét összevonhatják Lásd: Javaslatok az órák menetéhez c. fejezet 3. Tájékozódás az idôben Idôszámítás a Föld és az emberiség életében; összehasonlítás A földtörténeti korok felsorolása A földtörténeti korbeosztás alapja Az ôsmaradvány fogalmának kialakítása Példák felsorolása az egyes ôsmaradványtípusokra Tematikus térkép és ábraelemzés ôsidô, óidô, középidô, újidô, ôsmaradvány történelmi korok diák, képek, transzparensek lehetôség szerint minél több ôsmaradvány A könyvajánlat minden tanítási egységhez külön jegyzékben szerepel 4. Évmilliók eseményei Az egyes földtörténeti korok jelentôsebb eseményei A Föld felszínfejlôdésének fôbb állomásai ôslégkör, ózonpajzs harmadidôszak, negyedidôszak, jégkor, jelenkor, Pangea, Panthalassa, Laurázsia, Gondwana, Tethys, Pacifikus-hegységrendszer, Eurázsiai-hegységrendszer Természetismeret 5.: kôzetek és ásványok kialakulása hegységképzôdés formái applikációs csíkok falitérképek: Föld szerkezete 15

3 5. Afrika földrajzi helyzete, határai Minek köszönhetô Afrika változatos felszíne? Afrika földrajzi helyzete, határai, partvonala Felszín-kialakulásának fôbb állomásai Nagy tájainak jellegzetességei A tájak elhelyezése a földtörténet rendszerében Afrika tájainak azonosítása a térképen, elhelyezése a kontúrtérképen ôsföld, táblás vidék, Alacsony-Afrika, Magas- Afrika, Afrikai-árokrendszer, Keletafrikai Nagy-árok, Atlaszhegység, Szahara, Ahaggarhegység, Szudán, Guineaiöböl partvidéke, Kongó-medence, Kelet-afrikai-magasföld, Dél-afrikai-magasföld, Etióp-magasföld, Kalahárimedence, Kilimandzsáró Nílus, Niger, Csád-tó, Kongó Livingstone, Stanley, Benyovszky Móric, Magyar László, Teleki Sámuel, Torday Emil Magyar Földrajzi Múzeum Érd Természetismeret 5 6.: partvonaltípusok a hegységképzôdés formái: gyûrôdés, vetôdés, vulkánmûködés felszínformák a külsô erôk felszínformáló tevékenysége Afrika kontúrtérkép falitérképek: Föld szerkezete Afrika domborzata sivatagi homok (lehetôség szerint) A titokzatos földrész megismerése dióhéjban c. leckét kezeljük olvasmányként. A munkafüzeti feladatok tartalmazzák Afrika földrajzi helyzetét. 6. A forró övezet kontinense Éghajlati övezetek Afrikában A trópusi övezet általános jellemzése A trópusi övezet jellemzô szelének kialakulása, általános jellemzôi A passzát szélrendszer mozgása a különbözô évszakokban A forró övezet éghajlatainak kialakulása, általános jellemzôi Az egyes éghajlatok természetes növényzete és állatvilága Átmenet a trópusi és a mérsékelt övezet között, a mediterrán éghajlat általános jellemzôi Függôleges övezetesség Afrikában Az egyenlítôi, a szavanna, a trópusi sivatagi és a mediterrán éghajlat fogalmának kialakítása passzátszél, passzátszélrendszer, egyenlítôi éghajlat, szavanna éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, térítôi öv, mediterrán éghajlat, szubtrópusi öv, csapadékos évszak, száraz évszak, esôerdô, erdôs szavanna, cserjés szavanna, füves szavanna, oázis, keménylombú erdôk Zambézi, Viktória-zuhatag Természetismeret 5 6.: levegô felmelegedése, szél kialakulása, légtömegek mozgása éghajlati övezetek kialakulása, jellemzôi függôleges övezetesség hôáramlás A forró övezet és a szubtrópusi öv élôvilága Afrika kontúrtérkép falitérképek: Föld éghajlata Afrika domborzata földgömb Ezt a tanítási egységet a következô, szabadon felhasználható óra terhére két részre is bonthatjuk. 16

4 A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés feltárása Az éghajlat és a természetes növénytakaró kialakulása közötti összefüggés Az éghajlati elemek változása az Egyenlítôtôl távolodva Éghajlati diagramok, tematikus térképek leolvasása, elemzése Ábraelemzés 7. Szabadon felhasználható óra Afrika éghajlatával kapcsolatos ismeretek Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Afrika kontúrtérkép falitérképek: Föld szerkezete Afrika domborzata 8. A titokzatos kontinens ma Afrika népességének változása, demográfiai robbanás, A kontinens népsûrûsége, a népesség területi eloszlása és annak okai Népcsoportok Afrika országainak legjellemzôbb társadalmi problémái: a gyarmati múlt mai hatásai nyomornegyedek szaporodása politikai bizonytalanság törzsi-családi kötelékek kettészakadása szegénység, pusztító éhínségek, járványok alacsony életszínvonal demográfiai robbanás, arabok, bantu és szudáni népek, hottentották, pigmeusok, nyomornegyed, AIDS, GDP, egy fôre jutó GDP gyarmatosítások kora Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 17

5 9. A faekétôl a korszerû ültetvényekig Az önellátó és az ültetvényes gazdálkodás formái A vadászó-halászó-gyûjtögetô életmód, a nomád pásztorkodás, az irtásoségetéses földmûvelés és a legkezdetlegesebben letelepedett földmûvelés jellemzôi Az ültetvényes gazdálkodás jellemzôi Az éghajlat, a növénytermelés és az állattenyésztés közötti kapcsolat Az éghajlatnak megfelelô övezetes mezôgazdaság jellemzése Ábraelemzés önellátó gazdálkodás, vadászó-halászó-gyûjtögetô életmód, nomád pásztorkodás, irtásos-égetéses földmûvelés, legkezdetlegesebben letelepedett földmûvelés, kapás földmûvelés, ültetvényes gazdálkodás, olajpálma, batáta, manióka, köles, cecelégy, teve Afrika éghajlata a trópusi övezet és a szubtrópusi öv élôvilága Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 10. Az arabok lakta Észak-Afrika Észak-Afrika földrajzi helyzete Az ide tartozó országok felsorolása Észak-Afrika lakói Az itteni országok közös természeti és társadalmi vonásai A mediterrán gazdálkodás Élet a sivatagban Oázisok jellemzôi Az olaj és az észak-afrikai országok kapcsolata Legfôbb bányakincsek A Föld leghosszabb folyójának jellemzése Egyiptom természeti és társadalomföldrajzi viszonyai Ábraelemzés mohamedán vallás (iszlám), paratölgy, lefolyástalan terület, artézi víz, foszfát, ólom, mangánérc Egyiptom, Líbia, Algéria, Marokkó, Tunézia, Transzszaharai-autóút, Nasszer-tó, Asszuáni-gát, Kartúm, Nílus völgye, Szuezi-csatorna, Kairó, Alexandria Afrika tájai, éghajlata az oázisok növényzete, sivatagok állatai, szubtrópusi öv élôvilága Történelem a gyarmati rendszer Afrikában a gyarmati rendszer felbomlása bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 18

6 11. A szegénység földjén A Száhel-övezet elhelyezkedése, jellemzôi Az éhségövezet kialakulásának okai A Guineai-partvidék megváltozott életkörülményeinek jellemzése A térség mezôgazdasága Gazdag bányakincsvagyon Az ipar fejlôdése kaucsuk, sáskajárás Száhel-övezet, Etiópia, Szomália, Ghána, Libéria, Guineai Köztársaság, Volta Afrika tájai, éghajlata a trópusi övezet élôvilága a gyarmati rendszer Afrikában a gyarmati rendszer felbomlása bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 12. A fejlôdésnek indult Dél-Afrika Magas-Afrika országainak felsorolása a térkép alapján Magas-Afrika domborzata, tájainak jellemzôi A térség társadalmi-gazdasági viszonyainak jellemzôi A felszín kialakulása és a gazdag bányakincsvagyon közötti összefüggés A természetvédelem jelentôsége A Dél-afrikai Köztársaság földrajzi helyzete, természeti viszonyainak jellemzése Társadalmi-gazdasági helyzetének jellemzôi kobalt, ólomérc, cinkérc, ipari gyémánt, rézövezet, szizál, merinói gyapjú, mohair, Zambia, Zimbabwe, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Pretoria, Johannesburg Afrika tájai, éghajlata a trópusi övezet élôvilága a gyarmati rendszer Afrikában a gyarmati rendszer felbomlása bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Afrika kontúrtérkép Afrika domborzata 13. A legkisebb földrész: Ausztrália A kontinens legfontosabb adatai Ausztrália földrajzi helyzete, határai, partvonala, elszigeteltsége A Nagy-korallzátony elhelyezkedése, kialakulása, jellemzôi, természetvédelem A földrész felszínének kialakulása, tájainak jellemzése szigethegy, erszényesek, kloákások, eukaliptusz Tasmania, Carpentaria-öböl, Nagy-ausztrál-öböl, Nagykorallzátony, Nyugat-ausztráliai-ôsföld, Nyugat-ausztrál-tábla, Ayers Rock Természetismeret 5.: az egyes felszínformák alakulása a belsô és a külsô erôk hatására a folyóvizek az évszakok alakulása az északi és a déli félgömbön Ausztrália kontúrtérkép Ausztrália domborzata 19

7 A tájak elhelyezése a földtörténet rendszerében Ausztrália tájainak azonosítása a térképen, elhelyezése a kontúrtérképen Ausztrália éghajlatának, vízrajzának jellemzôi Az óceáni éghajlat fogalmának a kialakítása A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés Az éghajlat és a vízhálózat közötti összefüggés A természetes növénytakaró és a csapadék mennyisége közötti kapcsolat Az évszakok alakulása a déli kontinensen Éghajlati diagramok, tematikus térképek leolvasása, elemzése, éghajlati összefüggések feltárása Az elszigeteltség és az itteni élôvilág különlegessége közötti kapcsolat Ábraelemzés Nagy-Vízválasztó-hegység, Ausztrál-alföld, Murray a forró övezet éghajlata Ausztrália különleges élôvilága földgömb 14. Egy kontinensnyi ország: az Ausztrál Államszövetség Az Ausztrál Államszövetség legfontosabb adatai Benépesülésének körülményei Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása A természeti viszonyok és a népesség területi eloszlása közötti kapcsolat Bányászata, ipara A felszín kialakulása és a gazdag bányakincsvagyon közötti összefüggés A mezôgazdaság jellemzôi A farmgazdálkodás Közlekedés A külkereskedelem összetételének megváltozása az utóbbi években transzkontinentális vasút, Ausztrál Államszövetség, Canberra, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Indian-Pacific expressz, Egyesült Királyság, Európai Közösség Ausztrália felfedezése, benépesülése bányászathoz, iparhoz és mezôgazdasághoz kapcsolódó térképjelek, Ausztrália kontúrtérkép Ausztrália domborzata 20

8 15. A milliónyi sziget világa: Óceánia Óceánia jellemzô adatai A szigetvilág földrajzi helyzete A szigetvilág részei A szigetek kialakulása Az atoll fogalmának kialakítása Óceánia éghajlatának jellemzôi A szigetvilág lakói A gazdasági élet jellemzôi Az éghajlat és a mezôgazdaság kapcsolata Természetvédelmi törekvések a szigetvilágban Közlekedési lehetôségek Ábraelemzés atoll, tájfun, gejzír, geotermikus energia, külbirtok, Óceánia, Melanézia, Mikronézia, Polinézia, Új-Guinea, Új-Zéland, Északi-sziget, Déli-sziget, Déli-Alpok, Wellington Természetismeret 5.: vulkánmûködés lemeztektonika trópusi övezet jellemzôi a trópusok élôvilága applikációs csíkok 16. Rendszerezzük ismereteinket! A Föld történetével, Afrikával, Ausztráliával és Óceániával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése, a témazáró dolgozat elôkészítése a témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 17. Témazáró feladatlap kitöltése Az Apáczai Kiadó Földrajz 7. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok 18. A jég birodalma: a Sarkvidékek A sarkvidékek elhelyezkedése a gömb alakú Földön A sarkvidékek tényleges határai Kialakulásuk Az Északi- és Déli-sarkvidék azonos és eltérô jellemzôi (felszín, éghajlat) Az állandóan fagyos és a tundra éghajlat fogalmának a kialakítása Élôlények a sarkvidékeken állandóan fagyos éghajlat, tundra éghajlat, eszkimó, lapp, Sarkvidék, Északi-sarkvidék, Arktisz, Déli-sarkvidék, Antarktisz, Erebus, Antarktiszi Egyezmény, Jeges-tenger, Grönland, Peary, Amundsen, Scott, Titkos Ervin, Hirling György Természetismeret 5.: a nevezetes szélességi körök a hideg övezet jellemzôi a fénnyel kapcsolatos ismeretek a színek a hideg övezet élôvilága applikációs csíkok földgömb 21

9 Az eszkimók és a lappok életkörülményei A Dél-sarkvidék védelme, az Antarktiszi Egyezmény A sarkvidékek meghódítása Barát József, Vissy Károly 19. A nyugati félgömb kontinense: Amerika A kontinens legfontosabb adatai Amerika földrajzi helyzete, határai, partvonala A földrész partvonalához kapcsolódó földrajzi fogalmak Amerika természeti és társadalmi felosztása A földrész népességének jellemzôi Népessége, a népesség területi eloszlása Az egyenlôtlen népességeloszlás okai Latin-Amerika demográfiai gondjai indián, spanyol, portugál, kreol, mesztic, mulatt, barakkváros, favela, gettó Észak-Amerika, Közép- Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika, Alaszka, Labrador-félsziget, Florida, Kaliforniai-félsziget, Yucatánfélsziget, Alaszkai-öböl, Hudson-öböl, Mexikói-öböl, Kaliforniai-öböl, Kuba, Kelet-indiai-szigetvilág, Karibtenger Kolumbusz, Amerigo Vespucci, Cortez, Pizarro a földrajzi felfedezések, Amerika felfedezése, aztékok, inkák, maják kultúrája applikációs csíkok Amerika domborzata földgömb 20. A hármas tagolású felszín Amerika jellegzetes felszínformái Az ôsföldek, röghegységek, lánchegységek és az alföldek kialakulása, legfontosabb jellemzôik A tájak elhelyezése a földtörténet rendszerében Amerika tájainak azonosítása a térképen, elhelyezése a kontúrtérképen Tematikus térkép és ábraelemzés hármas tagolású felszín, Kanadai-pajzs, Guyanaihegyvidék, Brazil-felföld, Appalache, Sziklás-hegység, Kordillerák, Mount St. Helens, Colorado-fennsík, Nagy-medence, Mexikóifennsík, Andok, Cotopaxi, Központi-síkság, Préri, Mississippi-alföld, Parti-síkság, Amazonas-medence, Paraná-alföld, Orinoco-medence Csendes-óceáni-lemez, Délamerikai-lemez Természetismeret 5.: felszínformák kialakulása, vulkánmûködés, földrengés a belsô és a külsô erôk munkája partvonal lemeztektonika applikációs csíkok Amerika domborzata földgömb 22

10 21. A két sarkvidék között: földrajzi övezetesség Amerikában Amerika éghajlatát meghatározó tényezôk elemzése (földrajzi szélesség, óceántól való távolság, tengeráramlások, domborzat, észak-dél irányú nyitottság) Földrajzi övezetesség a kontinensen Amerika éghajlatának a jellemzése A kontinentális éghajlat fogalmának a kialakítása Éghajlati diagramok, tematikus térképek leolvasása, elemzése, éghajlati összefüggések feltárása Függôleges övezetesség a kontinensen Amerika vízrajza Az éghajlat és a vízhozam közötti kapcsolat A vízgyûjtô terület és a vízhozam közötti kapcsolat Az éghajlat és a természetes növénytakaró kialakulása közötti kapcsolat Természetrombolás-természetvédelem Ábraelemzés kontinentális éghajlat tornádó, hurrikán, brasilfa, kínafa, mahagóni Atacama-sivatag Mississippi, Missouri, Szent Lôrinc-folyó, Columbia, Colorado, Amazonas, Paraná, Paraguay, La Plata, Nagy-tavak, Felsô-tó, Michigan-tó, Huron-tó, Erie-tó, Ontario-tó, Titicaca-tó Niagara-vízesés, Iguaçu-vízesés Természetismeret 5 6.: éghajlat-módosító tényezôk, függôleges övezetesség, éghajlati övezetek a hideg, a mérsékelt és a trópusi övezet élôvilága magassági növényövek applikációs csíkok Föld éghajlata Amerika domborzata földgömb Ezt a tanítási egységet a következô, szabadon felhasználható óra terhére két részre is bonthatjuk. Szabadon felhasználható óra Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység applikációs csíkok 22. Föld éghajlata Amerika domborzata földgömb 23

11 23. A sûrû fenyvesek országa: Kanada Kanada földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása A természeti viszonyok és a népesség területi eloszlása közötti kapcsolat Az eszkimók és a franciák helyzete Természeti erôforrásai A természeti viszonyok és a gazdasági élet közötti kapcsolat Ásványkincsei, bányászata A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti összefüggés A tajga jelentôsége A természetes növénytakaró és az ipar közötti kapcsolat Iparának jellemzése A mezôgazdaság jellemzése A közlekedés jellemzése Éghajlati diagramok elemzése azbeszt, cellulóz, cukorjuhar transzkanadai autóút Ottawa NAFTA, Québec, Montréal, Toronto, Vancouver a tajga élôvilága Észak-Amerika természeti viszonyai Kanada kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata Kanada 24. Az angol gyarmatból lett szuperhatalom: az Egyesült Államok Az Egyesült Államok földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása A természeti viszonyok és a népesség területi eloszlása közötti kapcsolat Az indiánok, a feketék és a bevándorlók helyzete Jellegzetes településtípusok Népességtömörülések Megalopolisz jellemzôi Hogyan lett gazdasági világhatalom az USA? indián rezervátum, megalopolisz Washington Mamutvállalat Hawaii-szigetek Megalopolisz Haarlem, Brooklyn Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Neumann János, Teller Ede Észak-Amerika természeti viszonyai USA kontúrtérkép Amerika domborzata USA 24

12 Nobel-díjas magyarok az Egyesült Államokban 25. A fejlett gazdaság Az USA mezôgazdaságának színvonala, fôbb jellemzôi Az övezetes mezôgazdaság jellemzôi A természeti viszonyok és a mezôgazdasági termelés közötti kapcsolat Az ipar színvonala az Egyesült Államokban Az ipar telepítô tényezôi az egyes körzetekben Legfontosabb iparágak Ipari központok megnevezése technológiai park Északi Iparvidék, Déli Iparvidék, Nyugati Iparvidék, Detroit, Chicago, Texas, New Orleans, Houston, Atlanta, Los Angeles, Szilícium-völgy Észak-Amerika természeti viszonyai USA kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata USA 26. A hegyvidéki ország: Mexikó Mexikó földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai Népsûrûsége, a népesség területi eloszlása Természeti erôforrásai A természeti viszonyok és a gazdasági élet közötti kapcsolat Ásványkincsei, bányászata A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti összefüggés Iparának jellemzése Mi jellemzi az emeletes mezôgazdaságot? A mezôgazdaság jellemzése Közép-Amerika természeti viszonyai és a gazdasági élete közötti összefüggések Miért fejletlen Közép-Amerikában az ipar? függôleges mezôgazdasági övezetek Mexikóváros, Panama, Panama-csatorna, Kuba, Jamaica, Bahama-szigetek Természetismeret 6.: függôleges övezetesség Közép- Amerika természeti viszonyai gyarmatosítás Mexikó kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata Közép-Amerika 25

13 27. Fejlôdô gazdaság Dél-Amerikában Dél-Amerika földrajzi helyzete A kontinensrész természeti viszonyai Dél-Amerika népessége, népességnövekedés A mezôgazdaság jellemzôi Az ültetvényes gazdálkodás területi sajátosságai Az állattenyésztés lehetôségei A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti kapcsolat A gyarmati múlt és a mai gazdaság színvonala közötti kapcsolat Brazília földrajzi helyzete, határai, természeti adottságai A felszín kialakulása és a gazdag bányakincsvagyon kapcsolata A természeti erôforrások kihasználása Iparának jellemzése A korszerû ültetvényes gazdálkodás jellemzése, helyi sajátosságai Brazíliaváros, Rio de Janeiro, Santos Itaipu-erômû Dél-Amerika természeti viszonyai az Andok kialakulása a forró övezet élôvilága függôleges növényövek a magashegységekben gyarmatosítás Dél-Amerika kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Amerika domborzata Dél-Amerika 28. Rendszerezzük ismereteinket! A sarkvidékekkel és Amerikával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése, a témazáró dolgozat elôkészítése a témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 29. Témazáró feladatlapok kitöltése Az Apáczai Kiadó Földrajz 7. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok kitöltése 26

14 30. A legnagyobb kontinens Ázsia földrajzi helyzete, határai, partvonala Ázsia népei A földrész népessége, népsûrûsége A népsûrûség területi eloszlása A népességnövekedés társadalmi hatásai Ázsia felfedezése sárga bôrûek, törökök, perzsák, hinduk, finnugor népek, buddhizmus, hinduizmus, Urál-folyó, Dardanellák, Márvány-tenger, Boszporusz, Arab-félsziget, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Maláj-félsziget, Koreai-félsziget, Kis- Ázsia, Aleut-szigetek, Kurilszigetek, Japán-szigetek, Fülöp-szigetek, Indonéz-szigetvilág, Borneo, Szumátra, Celebesz, Jáva, Bengáliöböl, Arab-tenger, Vöröstenger, Perzsa-öböl Marco Polo, Ibn Battúta, Vasco da Gama, Julianus barát, Körösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Lóczy Lajos, Vámbéri Ármin, Cholnoky Jenô, Princz Gyula, Baktay Ervin, Germanus Gyula Természetismeret 6.: a földrészek partvonala mohamedán vallás a földrajzi felfedezések Ázsia kontúrtérkép Ázsia domborzata Földgömb 31. Hatalmas terület változatos felszín Ázsia ôsföldjei A földrész röghegységeinek jellegzetességei Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer kialakulása, vonulataik legfontosabb jellemzôi A földrész partjait kísérô szigetek kialakulása Ázsia alföldjei Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Arabtábla, Dekkán-fennsík, Iránifelföld, Pamír, Tibet, Nyugat-szibériai-alföld, Hindusztáni-alföld, Kínaialföld, Mezopotámia Természetismeret 5.: a hegységképzôdés formái a lánchegységek és a röghegységek jellemzôi a vulkanizmus és a földrengések az alföldek kialakulása és jellemzése lemeztektonika Ázsia kontúrtérkép Ázsia domborzata Föld szerkezete 27

15 32. A tundrától a trópusokig A hideg, a mérsékelt és a forró övezet jellemzôi Ázsiában A mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat fogalmának kialakítása A keleti tengerpartok éghajlatának kialakulása, jellemzôi A monszun fogalmának kialakítása A mérsékelt övezeti, a szubtrópusi és a trópusi monszun fogalmának kialakítása Az egyes éghajlatok jellemzô természetes növényzete és állatvilága A földrész vízrajza Az éghajlat és az élôvilág kapcsolata Az éghajlat és a vízrajz közötti kapcsolat Éghajlati diagramok elemzése mérsékelt övezeti sivatagi, mérsékelt övezeti monszun, dzsungel, kámforfa, bambusz Ob, Jenyiszej, Léna, Tigris, Eufrátesz, Sárga-folyó, Jangce, Gangesz, Mekong, Vörösfolyó Bajkál-tó, Aral-tó Góbi Természetismeret 5.: az éghajlatmódosító tényezôk a folyóvizekhez kapcsolódó fogalmak éghajlati övezetek jellemzôi éghajlati övezetek élôvilága Ázsia kontúrtérkép Föld éghajlata Ázsia domborzata Ezt a tanítási egységet a következô, szabadon felhasználható óra terhére két részre is bonthatjuk. 33. Szabadon felhasználható óra Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Ua. elôzô tanítási egység Ázsia kontúrtérkép Föld éghajlata Ázsia domborzata 34. Az olaj birodalma : Délnyugat-Ázsia Délnyugat-Ázsia országainak felsorolása A kontinensrész lakói A legjellemzôbb vallások A Közel-Kelet legfontosabb jellemzôi, vallási, politikai ellentétek, arab-izraeli viszály, terrorizmus A természeti viszonyok jellemzése A gazdasági élet jellemzôi perzsa Közel-Kelet, Izrael, Jemen, Szaúd-Arábia, Irak, Irán, Kuvait, Afganisztán, Törökország, Mekka, Jeruzsálem Természetismeret 5.: hegységképzôdés, külsô és belsô erôk munkája, alföldek kialakulása lemeztektonika mediterrán, trópusi sivatagi, száraz kontinentális és hegyvidéki éghajlat Délnyugat-Ázsia kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz 28

16 Hagyományos gazdálkodási formák, az oázisgazdálkodás és a nomád pásztorkodás jellemzése A korszerû, öntözéses gazdálkodás megvalósítása, jellemzôi A mediterrán területek mezôgazdasága Az olaj szerepe a térség országainak fellendülésében A gazdasági élet jellemzôi a trópusi, a mediterrán területek és a szélsôségesen száraz zárt medencék élôvilága vallások kialakulása Ázsia domborzata 35. A leggyorsabban növekvô népességû ország: India India földrajzi helyzete, határai, partvonala Természeti viszonyai Népességrobbanás, népsûrûség Társadalmi problémák jellemzôi A hinduizmus Küzdelem a kasztrendszer ellen A mezôgazdaság jellemzôi A zöld forradalom által hozott változások Legjellemzôbb terményei A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A társadalmi viszonyok és a gazdasági élet színvonalának kapcsolata Bányászata Iparának jellemzôi Az ipar fejlôdése Éghajlati diagramok elemzése hindu, kasztrendszer, agrárország, zöld forradalom, juta, szerecsendió, Újdelhi, Bombay, Calcutta, Pakisztán, Banglades, Indiai-szubkontinens Ázsia természeti viszonyai monszun kialakulása a trópusi monszun jellemzôi a trópusi övezet élôvilága a gyarmati rendszer India kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata Dél-Ázsia felszíne 29

17 36. A Föld legnépesebb országa: Kína India földrajzi helyzete, határai Természeti viszonyai A nyugati és a keleti országrész közötti különbségek és annak okai Népességrobbanás, népsûrûség A mezôgazdaság jellemzôi A mezôgazdaság versenyfutása, elért változások Legjellemzôbb terményei, tenyésztett állatai A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti kapcsolat Bányászata Iparának jellemzôi Az ipar fejlôdése, kisvállalkozások, multinacionális vállalatok Cukorcirok (kaoliang), jak, pagoda Peking, Sanghaj, Tiencsin, Kanton, Vuhan, Ansan, Hongkong, kínai Nagy Fal Ázsia természeti viszonyai a monszunvidékek és a magashegységek élôvilága az ókori kelet Kína kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata Dél-Ázsia felszíne 37. A felkelô nap országa : Japán Japán földrajzi helyzete, határai A szigetország-jelleg és a földrajzi fekvés hatása a társadalmi és gazdasági életre Természeti viszonyai A felszín mai fejlôdése Földrengések, vulkánkitörések A téli monszun jellegzetessége A magas színvonalú, övezetes mezôgazdaság jellemzôi Környezetvédelmi törekvések a szigetországban A szegényes ásványkincsvagyon és a felszín kialakulása közötti kapcsolat A domborzat, az éghajlat és a vízrajz közötti kapcsolat Technopolisz Fuji, Tokió, Osaka, Kobe lemeztektonika Ázsia természeti viszonyai a monszun a monszunvidékek és a magashegységek élôvilága az ókori kelet második világháború Japán kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata 30

18 A tengeri fekvés és a kereskedelem kapcsolata Az ipar telepítése, a nyersanyaghiány és a tengeri kereskedelem kapcsolata A kikötôi ipar jellemzése A Távol-Kelet gyára Magas színvonalú ipari termelés A technopoliszok jellemzôi A fejlett közlekedés Kereskedelem a világ minden részével Éghajlati diagramok elemzése 38. Az ezerarcú Délkelet-Ázsia Délkelet-Ázsia földrajzi helyzete, fekvése, határai, partvonala A térség országai és azok fôvárosa Természeti viszonyok jellemzôi Népessége, a népességnövekedés társadalmi problémái Mostoha természeti viszonyok és a gazdasági elmaradottság kapcsolata Kábítószer-elôállítás és -csempészet Túlnépesedés, olcsó munkaerô és a külföldi befektetôk kapcsolata A trópusi mezôgazdaság jellemzôi Délkelet-Ázsiában A természetes növényzet kiaknázása Bányakincsek Az ipar fejlôdésének jellemzôi Ópium, tíkfa, ébenfa Thaiföld, Laosz, Vietnam, Malajzia, Indonézia, Mianmar, Kuala Lumpur lemeztektonika Ázsia természeti viszonyai a monszunvidékek és a trópusi övezet élôvilága gyarmatbirodalmak Délkelet-Ázsia kontúrtérkép, iparhoz és mezôgazdasághoz Ázsia domborzata 39. Rendszerezzük ismereteinket! Az Ázsiával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése, a témazáró dolgozat elôkészítése a témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 31

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam)

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) BEVEZETÉS A földrajz tantárgy feldolgozza a NAT által meghatározott, a Földünk környezetünk műveltségi területben rögzített fejlesztési feladatokat.

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7 9. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv 7. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK Óraszám Európa országainak természet- és társadalomföldrajza

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.11.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.11. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.11. alapján 7-8. évfolyam 2 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

Részletesebben

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 7. évfolyam Heti óraszám:2 Éves óraszám:72 Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szilárd Föld anyagai és folyamatai Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.11. 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 7-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS

Részletesebben

A biológia, földrajz, kémia természettudományos tárgyak tantárgytömbösítésének bevezetése a 7. évfolyamon.

A biológia, földrajz, kémia természettudományos tárgyak tantárgytömbösítésének bevezetése a 7. évfolyamon. A biológia, földrajz, kémia természettudományos tárgyak tantárgytömbösítésének bevezetése a 7. évfolyamon. NKI Bárdos Lajos Általános iskola és Zeneiskola intézményi innováció Készítette: Fatáné Filó Veronika

Részletesebben

Földrajz 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Földrajz 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a földrajz tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola

Részletesebben

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak Az osztályozóvizsga követelményei földrajz tantárgyból 9. és 10. évfolyamon 9. évfolyam I. Általános természetföldrajz Térképi ismeretek, térképi ábrázolás A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam 1 Évi óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra A földrajz tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai földrajz kerettanterv szemlélete és

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Földrajz 7-8. osztály 2 ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.11, 4. melléklet 4.2.11 és 5. melléklet 5.2.15 Földrajz 7.évfolyam számára 1,5 8.évfolyam számára 2 órás változat!

Részletesebben

Földrajz 9. évfolyam

Földrajz 9. évfolyam Földrajz 9. évfolyam Pótvizsga tételsor 2013/2014. tanév 1. A Naprendszer bolygói, a Nap jellemzői 2. A Föld alakja, mozgásai és azok következményei. Helyi idő, zónaidő 3. A Hold mozgásai, fényváltozásai,

Részletesebben

FÖLDRAJZ- 6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK HELYI TANTERVE

FÖLDRAJZ- 6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK HELYI TANTERVE Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam

FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A földrajz tantárgy tanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya A földrajz tanterv szemlélete

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM FÖLDRAJZ 385 Az általános iskolai földrajzoktatásnak nagy szerepe van a kulcskompetenciák fejlesztésében és a kiemelt fejlesztési célok teljesítésében. A földrajzoktatás

Részletesebben

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam Földrajz EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (1 2 2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben