T A N T E R V. INFORMATIKA műveltségi terület SZÁMÍTÁSTECHNIKA tantárgy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A N T E R V. INFORMATIKA műveltségi terület SZÁMÍTÁSTECHNIKA tantárgy"

Átírás

1 T A N T E R V INFORMATIKA műveltségi terület SZÁMÍTÁSTECHNIKA tantárgy A számítástechnika előzményei: A tíz műveltségi terület között újként jelent meg az informatika. Erre a területre a 9. és 10. évfolyamon 4-7% közötti időt javasolnak. Több tantárggyal való szoros kapcsolata miatt önálló tantárgyként való megjelenését korábban nem javasolják. Ez azt jelenti, hogy a diákok más tantárgyak keretein belül ismerkednek meg a számítógéppel és használják is mint eszközt. Ezután két fő célunk lehet: a tanulók mélyebb ismereteket szerezzenek a számítástechnikában, magasabb szinten ismerjék meg és sajátítsák el a számítógép használatát kifejezetten gyakorlati, kevésbé elméleti szinten. lehetőség szerint (ahol van rá mód) számítógép-kezelő (-használó) OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére készítsük fel a tanulókat.

2 Heti óraszámok felosztása az általános képzésű osztályokban: Műveltségi terület: Tantárgy neve: Évfolyam: Megjegyzések: Anyanyelv és irodalom anyanyelv 2 1 irodalom 2 2 könyvtárhasználat; mozgóképkultúra és médiaismeret egy része Élő idegen nyelv angol, német, stb. 4 4 Matematika matematika 4 4 Ember és társadalom történelem 3 2 társadalmi, állampolgári, gazdasági ismeretek; emberismeret Ember és természet környezeti kultúra biológia 2 egészségtan fizika 2 2 kémia 2 2 Földünk és környezetünk földrajz 2 2 Életvitel és gyak. ism. gépírás 2 2 osztályfőnöki óra 1 1 Informatika számítástechnika 2 2 könyvtárhasználat megosztva a számítástechnika és irodalom tanításával Művészetek tanórán kívüli és tantárgyakba épített ismeretanyag Testnevelés és sport testnevelés 2 2 Összes óra / hét: 28 28

3 A számítástechnika tanterve A tantárgy tanításának célja A Számítástechnika ismeretkör alapvető célja a számítástechnikai és informatikai alapfogalmak megismertetése, az informatikai, számítástechnikai és irodai eszközök biztonságos kezelésének elsajátítása, az algoritmizáló képesség kialakítása, a megtervezett, precíz munkavégzésre nevelés. Célja továbbá, hogy a tanuló sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: tudja kezelni a számítógépet és perifériáit felhasználói szinten. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában; legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait; ismerje meg és tartsa be a balesetmegelőzés szabályait. A nagy értéket képviselő berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon; tudjon információt megjeleníteni különféle formákban, legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait, a megszerzett információt legyen képes kiértékelni és felhasználni; ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására; legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Találkozzon olyan problémákkal, amit kalkulátorral, illetve számítógépes programokkal tud megoldani; ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen igénye algoritmusokat tervezni és megvalósítani; nyilvántartásban tudjon keresni egyszerű keresővel, legyen képes értelmezni a programok által adott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket; legyen tisztában az informatika és a társadalom kölcsönhatásával, a programok használatának jogi és etikai alapjaival.

4 Tartalom évfolyamonként 9. évfolyam: 1. Alapismeretek, a számítógép felépítése és kezelése 2. Operációs rendszerek és kezelésük 3. Hálózati alapismertek [lokális (iskolai) hálózat kezelése] 4. Rendszerközeli programok a., segédprogramok b., grafikus felhasználói felületek 10 évfolyam: 1. Rendszerközeli programok a., segédprogramok [vírusirtók] 2. Hálózati alapismertek [INTERNET] 3. Szövegszerkesztés 4. Táblázat- és adatbázis-kezelés 5. Grafika-, prezentáció-, kiadványkészítés 6. Multimédia A tantárgy óraterve 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám: 2 2 Évfolyamok összóraszáma: 76 76

5 Értékelés, ellenőrzés Alkalmazhatók a hagyományos és új módszerek is. Formái elméleti ismeretekből: Szóbeli feleltetés Írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, témazáró) Kiselőadások tartása (forráskutatás és előadás-készítés) Formái gyakorlati ismeretekből: Írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, totó, kérdőív) Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás, meglévő ismeretek alkalmazása) Önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig Csoportos munkavégzés Szempontjai: Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat? Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat? Felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat? Tudja-e példával igazolni a megismert ok-okozati összefüggéseket? Tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni? Képes-e önálló munkavégzésre? Tükröződik-e a logikus gondolkodás teljesítményében? Tud-e önálló ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani? Képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására? Ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket? Milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt a mindennapi munkájában? Kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye?

6 A tanterv alkalmazásának feltételei Személyi feltételek: Informatika vagy számítástechnikai szakos egyetemi végzettségű tanár vagy egyetemi végzettségű mérnöktanár (nem praktizáló, illetve újra praktizálni kívánó kollégák esetén a diploma átvételének éve lehetőleg ne legyen 1990-nél korábbi). Tárgyi feltételek: A tanítás helye és eszközei: A tantárgyat jellege miatt célszerű számítógépes szaktanteremben oktatni. E termek fontos berendezései a számítástechnikai berendezéseken kívül: projektor (vagy monitorkivetítés nagy képernyőátmérővel rendelkező TV-re); írásvetítő; diavetítő; vetítőállvány; vetítőernyő; magyarázatot segítő applikációs táblák; szemléltető eszközök (képek vagy működő eszközök). A szaktanterem: Annyi számítógép, hogy lehetőleg egy gépre egy tanuló jusson; (alkalmas konfiguráció: legalább P100-as processzor, 16 MB RAM, 14" color SVGA monitor, PCI videocard 2 MB RAM, billentyűzet, egér, lehetőség szerint 6X CD-ROM, hangkártya aktív hangfalakkal) Hálózati (vagy legalább két gépenként helyi) nyomtató (lehetőség szerint színes). A szaktanteremben (induláskor nem feltétlenül szükséges, de a későbbiek folyamán elengedhetetlen) számítógépes hálózat. Amennyiben más tanórákon is szeretnénk a számítógépet hatékonyan alkalmazni, úgy egy számítógépes kivetítő (projektor) is szükségessé válik. A hangkártya, a CD-meghajtó a gépekben, egy scanner illetve egy színes nyomtató a későbbi minőségi munka előfeltétele.

7 Szoftverek: A számítógépparknak alkalmasnak kell lennie a grafikus felületű, magyar nyelvű operációs rendszer futtatására. Szerényebb teljesítményű gépparkon is futtatható a Windows 3.1 vagy a Windows 3.11, legalább 16 MB operatív memória szükséges viszont a Windows 9x vagy az OS/2 Warp futtatásához. A 9. évfolyamtól szükséges az iskolai hálózat a színvonalas oktatási munkához, külső világhálós kapcsolattal. Az 1997-ben meghirdetett SuliNet programnak köszönhetően 2000-ig várhatóan a legtöbb oktatási intézmény kapcsolata kiépül. A hálózati operációs rendszer legalább a Novell IntraNetware vagy a Windows NT legyen. Ezek tartalmaznak levelezési és WWW használatát lehetővé tevő alkalmazásokat is. A UNIX - vagy az ingyenes LINUX - alapú rendszereket nem ajánlom 10. évfolyamig oktatni, ezt a 11. évfolyamtól érdeklődő diákok számára mutassuk be. Az alkalmazások közül a 9. évfolyamtól ajánlott egy integrált irodai csomag: ilyen például az Office valamelyik magyar nyelvű változata. Fakultáción az algoritmusok oktatásához egy BASIC vagy egy Pascal fejlesztői környezet. A Visual változatokat nem ajánlom a 10. évfolyamig, mivel belső hátterük nem támogatja az algoritmizálási képesség fejlesztését. Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési és hálózati böngésző programok mindenféleképpen szerepeljenek Ezek iskolák számára ingyenesek vagy shareware programok. Szaktanári alapfelszereltség: használaton kívüli számítógép-alkatrészek; számoló eszközök; faliképek számítógép-egységek felépítéséről, alapparancsokról; modellek; tervezőtábla; logikai áramköri alapelemek és kapcsolások. Szaktantermi szabadpolcos könyvtár kialakítása: A következő könyvtípusokat ajánlom beszerezni: Számítógép részeit bemutató képeskönyv; DOS, Windows, OS/2 Warp, stb. szoftverek felhasználói kézikönyvei; Feladatgyűjtemény számítástechnikából; Angol-magyar számítástechnikai szakszótár;

8 Szaklapok régi és új példányai. Tankönyvek, segédkönyvek PC-Start I. kötet: Alapismeretek II. kötet: Szövegszerkesztés III. kötet: Táblázatkezelés Angster-Kertész: Programozás I. A NAT előírásai szerint a 10. évfolyamtól lezárul az informatika kötelező oktatása. A tárgy iránt - érettségi vagy pályaválasztási igény miatt - érdeklődő diákok számára már léteznek segédkönyvek.

9 9. évfolyam Tartalom: 1. Alapismeretek, a számítógép felépítése és kezelése 2. Operációs rendszerek és kezelésük 3. Hálózati alapismertek [lokális (iskolai) hálózat kezelése] 4. Rendszerközeli programok a., segédprogramok b., grafikus felhasználói felületek Óraszámok: Téma: Új anyag: Gyakorlás: Szabad óra: Összes óraszám: a b Összesen: A tanuló legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein alkalmazott számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Ismerje meg az iskolai gépek felépítését, hardverelemeinek működési jellemzőit. Ismerje meg az iskolai hálózat felépítését, alapparancsait és szolgáltatásait. Sajátítsa el a számítástechnikában használt alapfogalmakat, az informatika alapkoncepcióit. Ismerje a személyi számítógép hardverelemeinek paramétereit, kezelésüket.

10 Tudja kezelni és önállóan használni az operációs rendszereket. Tudja használni az adatbeviteli és kiviteli eszközöket. Ismerje a számítógépes hálózathasználat szabályait és előnyeit. Önállóan el tudja látni a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres napi feladatokat. 1. Alapismeretek, a számítógép felépítése és kezelése Számítástechnikai alapfogalmak elsajátítása. Ismerje meg az általa használt hardvereszközök fő jellemzőit. Biztonságosan tudja a számítógépet munkaeszközként kezelni. Ismerje a következő fogalmakat: tárkapacitás, órajel-frekvencia, processzor-típus, cache, DRAM, SRAM, EPROM, PCI, SCSI, porttípusok: IDE, soros, párhuzamos port, GAMEport. Tudja megnevezni az általa használt számítógép egységeinek jellemző adatait. Önállóan tudja kezelni a számítógépet. Iskolai számítógép bemutatásához egy szétszedhető, működőképes számítógép és kézbe vehető alkatrészek, gyakorláshoz diákonként egy számítógép. 2. Operációs rendszerek és kezelésük A tanuló: ismerje meg az operációs rendszer feladatait és funkcióit. ismerje meg a használt operációs rendszer telepítését és konfigurálását. ismerje meg az inicializáló állományok típusait.

11 tudjon kisebb feladatokra batch-file-t vagy makrót készíteni. A tanuló: Ismerje a következő fogalmakat: BIOS, töredezettség-mentesítés, telepítés, installáló lemez, file-szerkezet, könyvtárműveletek, fileműveletek, lemezműveletek, jogtiszta software, shareware, freeware, továbbfejlesztés (upgrade), frissítés (update). Ismerje az általa használt operációs rendszer szolgáltatásait. Ismerje a könyvtár-, file- és lemezkezelés parancsait a használt operációs rendszerben. Tudja telepíteni és segítséggel konfigurálni a használt operációs rendszert. Magyar nyelvű (illetve angol nyelvű), grafikus felületű operációs rendszer, installációs anyag, shareware programok. 3. Hálózati alapismertek Ismerje meg az iskolai hálózat felépítését. Ismerje a hálózati topológiákat, továbbítási módszereket, eszközöket. Ismerje meg a hálózati viselkedés szabályait. Ismerje meg és tudja használni a hálózat fő szolgáltatásait, kezelését. Ismerje a következő fogalmakat: topológia, üzenetszórás, protokoll, csomag, hétrétegű modell szintjei, router, gateway, bridge, jeltovábbítási eszközök: sodrott érpár, koax kábel, mikrohullámú adás, bérelt vonal, modem, használati díj, felhasználói jogok, fileés nyomtatószerver, csoportok, azonosító, jelszó. Ismerje az iskolai hálózat elemeit, működését. Tudja, hogy milyen eszközök szükségesek az otthoni csatlakozáshoz. Tudjon állományokat kezelni hálózaton.

12 Iskolai lokális hálózat hálózati nyomtatóval. 4. Rendszerközeli programok kezelése: a., Segédprogramok kezelése: Ismerje meg a tanuló a számítástechnikában használt korszerű segédprogram szerepét, használatát. Egy többfunkciós segédprogram kezelésének készségszintű elsajátítása. Minden számítógépen (vagy a hálózaton) egy korszerű segédprogram. b., Grafikus felhasználói felület kezelése: Ismerje meg a tanuló a számítástechnikában használt korszerű grafikus felhasználói felület szerepét, használatát. Egy grafikus felhasználói felület kezelésének készségszintű elsajátítása. Minden számítógépen (vagy a hálózaton) egy korszerű grafikus felhasználói felület.

13 10. évfolyam Tartalom: 1. Rendszerközeli programok a., segédprogramok [vírusirtók] 2. Hálózati alapismertek [INTERNET] 3. Szövegszerkesztés 4. Táblázat- és adatbázis-kezelés 5. Grafika-, prezentáció-, kiadványkészítés 6. Multimédia Óraszámok: Téma: Új anyag: Gyakorlás: Szabad óra: Összes óraszám: 1.a Összesen: A tanuló legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein, az adott területhez kapcsolódó irodai és ügyviteli munkában, a gazdasági egységek tartalmi és adminisztratív munkájában alkalmazott számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Legyen igényes adataival szemben, óvja azokat. Ismerje meg az INTERNET-ben rejlő lehetőségeket, az Internet szolgáltatásait és a kapcsolódás módozatait, lehetőségeit.

14 Ismerjen meg egy szövegszerkesztő programot, amit önállóan is legyen képes dokumentumok előállítására alkalmazni. Ismerje meg a szövegbe ágyazható objektumok típusait, azok előállítását, módosítását. Tudjon táblázatot készíteni, a tárolt adatokkal műveleteket végezni, adatokat grafikus formában megjeleníteni. Ismerje meg az adatbázis-készítés lépéseit, tudjon egyszerű lekérdezéseket végrehajtani. Ismerje meg egy irodai programcsomag használatát. Ismerje a számítógépes hálózathasználat szabályait és előnyeit. Legyen igényes adataival szemben, óvja szakszerűen azokat. Legyen tisztában a szövegszerkesztés alapjaival. Tudjon adatokból táblázatot készíteni, adatokat grafikusan megjeleníteni. Tudjon egy létező adatbázist kezelni, benne a karbantartási és lekérdezési feladatokat megvalósítani. Biztonságosan és önállóan kezelje a perifériákat. Tudja a számítógépet mint problémamegoldó eszközt alkalmazni. Ismerje a prezentációs lehetőségeket, és a multimédiához kapcsolódó fogalmakat. 1. Rendszerközeli programok a., segédprogramok [vírusirtók] Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre, legyen képes a fertőzés elleni védekezésre, és a fertőzés elleni védőintézkedések végrehajtására. Tudjon önállóan kezelni egy korszerű vírusvédelmi rendszert. Egy korszerű vírusvédelmi rendszer (lehetőség szerint több shareware program, akár hálózaton is).

15 2. Hálózati alapismertek [INTERNET] Ismerje a hálózat felépítését. Ismerje a hálózati viselkedés szabályait. Ismerje meg és tudja használni a hálózat főbb szolgáltatásait. Ismerje a hálózat elemeit, működését. Belépés a hálózatba. küldése és fogadása. Nyilvános hálózati szolgáltatások használata, információk keresése. Iskolai hálózat külső kapcsolattal, iskolai levelezési rendszer, WWW szolgáltatás az iskolán belül, HTML szerkesztő és böngésző program. 3. Szövegszerkesztés Ismerje meg egy szövegszerkesztő program felépítését és kezelését. Ismerje meg a dokumentum részeit, a beilleszthető objektumok típusait és alakításukat. Legyen képes többoldalas dokumentum önálló előállítására és kinyomtatására. Ismerje meg a következő fogalmakat: dokumentum, margó, bekezdés, élőfej, élőláb, oldalszámozás, fejléc, lábléc, kötési margó, szakasz, stílus, stíluslap, betűtípus, stílus, méret, szín, elhelyezkedés, írássűrűség, igazítás, behúzás, sorköz, térköz, tabulátortípusok, szegélyezés, táblázatkészítés, grafikus objektum, kép, megjegyzés, széljegyzet, lábjegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató, nézet, oldalméretek és beállítások,

16 nyomtatási jellemzők, konverziók, korrektúra, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás. Tudja önállóan kezelni a szövegszerkesztőt. Tudjon szövegegységeket létrehozni és formázni. Ismerje a levélkészítés és a körlevélkészítés szabályait. Tudja kinyomtatni dokumentumait vagy más formátumra konvertálni. Tudja kezelni a szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrző és elválasztási rendszerét, blokkműveleteit. Magyar nyelvű helyesírás-ellenőrzővel és elválasztással rendelkező szövegszerkesztő a beágyazható objektumokat kezelő programokkal együtt. Nyomtatáshoz szükséges eszközök (lehetőleg színes, tintasugaras nyomtató). 4. Táblázat- és adatbázis-kezelés Ismerje meg egy táblázatkezelő program felépítését és kezelését. Ismerje meg a táblázat részeit, elemeinek formázását, a beilleszthető objektumok típusait és alakításukat. Ismerje meg a táblázat adatainak grafikus megjelenítési módjait. Ismerje meg és tudja használni a táblázatkezelő alapfüggvényeit. Tudjon önállóan előállítani és kinyomtatni táblázatokat vagy diagramokat. Tudja gazdasági számítások és tervek készítésére segítséggel felhasználni a táblázatban rögzített adatokat. Tudja értelmezni az adatbázis fogalmát és az adatbázisokon végrehajtható műveleteket. Ismerje a következő fogalmakat: táblázat, cella, számtípusok: normál, dátum, százalék, tört, tudományos, szövegtípus, sorszám, feltöltések, abszolút és relatív cellahivatkozás, diagramtípusok, tendencia, adattábla, adattípus, relációs adatszerkezet, index, rendezés, azonosító, adatmodell, szám, dátum, logikai, szöveg. Szöveges formában megadott adatokból tudjon önállóan táblázatot készíteni.

17 Ismerje a cellaformázás műveleteit. Tudjon diagramot készíteni és formázni. Önállóan tudjon függvényeket kiválasztani és beilleszteni táblázatokba. Ismerje a fontosabb matematikai, logikai és tömbfüggvényeket, a különböző számábrázolási formákat. Tudjon egy létező adatbázist kezelni, benne a karbantartási és lekérdezési feladatokat megvalósítani. Ismerje az adatbáziskezelő függvényeket és használatukat. Magyar nyelvű táblázatkezelő (minimálisan az Ms-EXCEL 5.0) program, színes megjelenítési és esetleg nyomtatási lehetőség. 5. Grafika-, prezentáció-, kiadványkészítés Ismerjen meg egy-egy rajzoló-, prezentációkészítő és kiadványszerkesztő programot és azok felhasználói szintű kezelését. Tudjon ábrákat, képeket scanner-elni és alakítani. Tudjon egyszerű bemutatkozó prezentációt készíteni. Ismerje annak lehetőségeit, hogy milyen módon lehet egyszerűen kiadványokat készíteni, nyomtatni (pl. iskolaújság). hangkártya, aktív hangfalak, mikrofon, scanner (lehetőség szerint színes, nagyfelbontású lap-scanner), rajzoló program,

18 prezentáció készítésére alkalmas szoftver, kiadványszerkesztő program színes, tintasugaras nyomtató. 6. Multimédia Ismerje meg a multimédia eszközeit, azokat önállóan tudja alkalmazni. Tudja önállóan használni a multimédiás eszközöket. Tudjon egyszerű bemutatkozó prezentációt készíteni multimédiás eszközeinek felhasználásával. hangkártya, aktív hangfalak, mikrofon, multimédiás programcsomag. Általános gondolatok a tantárgyról: Vegyük figyelembe a tantárgy tanítása során, hogy a tanulók évfolyamon már minimális szinten el kell hogy sajátítsák a számítógép kezelését és néhány olyan számítástechnikai alapfogalmat, amelyeket elég csak "helyére tennünk". Fektessünk nagy hangsúlyt az újdonságokra, legyünk fogékonyak az informatika állandó változásának követésére. Ne engedjük az erkölcsileg elavult számítógépek és perifériák használatát, frissítsük állandóan szaktudásunkat és eszközeinket. Vegyük tudomásul, hogy a tanulók ebben a korban a legfogékonyabbak főleg a technikai és egyéb újdonságok iránt, teljesítményük ilyenkor a legkihasználhatóbb - aknázzuk ki bátran ezeket a lehetőségeket.

19 E tantárgy tanítása közben nélkülözhetetlen megkövetelni tanítási óráról tanítási órára a pontos, fegyelmezett, precíz munkát és a folyamatos, kiszámítható, korrekt számonkérést. Ahol van lehetőség (szaktanár, megfelelő géppark és eszközök) a gépírás tantárgy önálló tantárgyként való beillesztésére, kölcsönös megegyezéssel a 10. évfolyamon a szövegszerkesztés témakört engedjük át a gépírás tantárgy gépírás-szövegszerkesztés témakörébe, így több lehetőségünk nyílik arra, hogy magasabb óraszámban, ezáltal magasabb követelményekkel taníthassuk a többi témakört, kiemelten kezelve az Internet, a kiadványszerkesztés, a prezentációkészítés és multimédiás lehetőségeket. (a tanterv mellékletében megtalálható ez a változat is!)

Számítástechnika tanterv 7-12. évfolyam számára

Számítástechnika tanterv 7-12. évfolyam számára Számítástechnika tanterv 7-12. évfolyam számára A tíz műveltségi terület között újként jelent meg az Informatika. E területre az 5. és 6. évfolyamon 2-4 %, a 7. és 10. évfolyamon 4-7 % közötti időt javasolnak.

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 52 4641 03 2. 2 A szakképesítés

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai írásbeli vizsgatétel T Szakképesítés: 33 4641 01 Számítógép-kezelő (- használó) (azonosító száma, megnevezése) Tantárgy: Írásbeli feladat Kódszám: T OM 33 4641 01 C5 1 Jóváhagyta:

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Informatika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Az informatikai eszközök

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására:

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására: INFORMATIKA Törvényi háttér: Az informatika tantárgy helyi tanterve a következő szabályozók figyelembe vételével készült: 1993. évi LXXIX. többszörösen módosított Közoktatási törvény, az érvényes NAT előírások,

Részletesebben

Informatika tanmenet a VII. osztály számára

Informatika tanmenet a VII. osztály számára Informatika tanmenet a VII. osztály számára Készítette: Sarkady Attila Ez a tanmenet az általános iskola 7. osztálya számára készült. A kerettantervek szerint az informatika, mint önálló tantárgy, ebben

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv Bevezetve: 2016. szeptember 1-től Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 134 Budapest, Váci út

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben