T A N T E R V. INFORMATIKA műveltségi terület SZÁMÍTÁSTECHNIKA tantárgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A N T E R V. INFORMATIKA műveltségi terület SZÁMÍTÁSTECHNIKA tantárgy"

Átírás

1 T A N T E R V INFORMATIKA műveltségi terület SZÁMÍTÁSTECHNIKA tantárgy A számítástechnika előzményei: A tíz műveltségi terület között újként jelent meg az informatika. Erre a területre a 9. és 10. évfolyamon 4-7% közötti időt javasolnak. Több tantárggyal való szoros kapcsolata miatt önálló tantárgyként való megjelenését korábban nem javasolják. Ez azt jelenti, hogy a diákok más tantárgyak keretein belül ismerkednek meg a számítógéppel és használják is mint eszközt. Ezután két fő célunk lehet: a tanulók mélyebb ismereteket szerezzenek a számítástechnikában, magasabb szinten ismerjék meg és sajátítsák el a számítógép használatát kifejezetten gyakorlati, kevésbé elméleti szinten. lehetőség szerint (ahol van rá mód) számítógép-kezelő (-használó) OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére készítsük fel a tanulókat.

2 Heti óraszámok felosztása az általános képzésű osztályokban: Műveltségi terület: Tantárgy neve: Évfolyam: Megjegyzések: Anyanyelv és irodalom anyanyelv 2 1 irodalom 2 2 könyvtárhasználat; mozgóképkultúra és médiaismeret egy része Élő idegen nyelv angol, német, stb. 4 4 Matematika matematika 4 4 Ember és társadalom történelem 3 2 társadalmi, állampolgári, gazdasági ismeretek; emberismeret Ember és természet környezeti kultúra biológia 2 egészségtan fizika 2 2 kémia 2 2 Földünk és környezetünk földrajz 2 2 Életvitel és gyak. ism. gépírás 2 2 osztályfőnöki óra 1 1 Informatika számítástechnika 2 2 könyvtárhasználat megosztva a számítástechnika és irodalom tanításával Művészetek tanórán kívüli és tantárgyakba épített ismeretanyag Testnevelés és sport testnevelés 2 2 Összes óra / hét: 28 28

3 A számítástechnika tanterve A tantárgy tanításának célja A Számítástechnika ismeretkör alapvető célja a számítástechnikai és informatikai alapfogalmak megismertetése, az informatikai, számítástechnikai és irodai eszközök biztonságos kezelésének elsajátítása, az algoritmizáló képesség kialakítása, a megtervezett, precíz munkavégzésre nevelés. Célja továbbá, hogy a tanuló sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: tudja kezelni a számítógépet és perifériáit felhasználói szinten. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában; legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait; ismerje meg és tartsa be a balesetmegelőzés szabályait. A nagy értéket képviselő berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon; tudjon információt megjeleníteni különféle formákban, legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait, a megszerzett információt legyen képes kiértékelni és felhasználni; ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására; legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Találkozzon olyan problémákkal, amit kalkulátorral, illetve számítógépes programokkal tud megoldani; ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen igénye algoritmusokat tervezni és megvalósítani; nyilvántartásban tudjon keresni egyszerű keresővel, legyen képes értelmezni a programok által adott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket; legyen tisztában az informatika és a társadalom kölcsönhatásával, a programok használatának jogi és etikai alapjaival.

4 Tartalom évfolyamonként 9. évfolyam: 1. Alapismeretek, a számítógép felépítése és kezelése 2. Operációs rendszerek és kezelésük 3. Hálózati alapismertek [lokális (iskolai) hálózat kezelése] 4. Rendszerközeli programok a., segédprogramok b., grafikus felhasználói felületek 10 évfolyam: 1. Rendszerközeli programok a., segédprogramok [vírusirtók] 2. Hálózati alapismertek [INTERNET] 3. Szövegszerkesztés 4. Táblázat- és adatbázis-kezelés 5. Grafika-, prezentáció-, kiadványkészítés 6. Multimédia A tantárgy óraterve 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám: 2 2 Évfolyamok összóraszáma: 76 76

5 Értékelés, ellenőrzés Alkalmazhatók a hagyományos és új módszerek is. Formái elméleti ismeretekből: Szóbeli feleltetés Írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, témazáró) Kiselőadások tartása (forráskutatás és előadás-készítés) Formái gyakorlati ismeretekből: Írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, totó, kérdőív) Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás, meglévő ismeretek alkalmazása) Önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig Csoportos munkavégzés Szempontjai: Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat? Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat? Felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat? Tudja-e példával igazolni a megismert ok-okozati összefüggéseket? Tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni? Képes-e önálló munkavégzésre? Tükröződik-e a logikus gondolkodás teljesítményében? Tud-e önálló ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani? Képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására? Ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket? Milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt a mindennapi munkájában? Kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye?

6 A tanterv alkalmazásának feltételei Személyi feltételek: Informatika vagy számítástechnikai szakos egyetemi végzettségű tanár vagy egyetemi végzettségű mérnöktanár (nem praktizáló, illetve újra praktizálni kívánó kollégák esetén a diploma átvételének éve lehetőleg ne legyen 1990-nél korábbi). Tárgyi feltételek: A tanítás helye és eszközei: A tantárgyat jellege miatt célszerű számítógépes szaktanteremben oktatni. E termek fontos berendezései a számítástechnikai berendezéseken kívül: projektor (vagy monitorkivetítés nagy képernyőátmérővel rendelkező TV-re); írásvetítő; diavetítő; vetítőállvány; vetítőernyő; magyarázatot segítő applikációs táblák; szemléltető eszközök (képek vagy működő eszközök). A szaktanterem: Annyi számítógép, hogy lehetőleg egy gépre egy tanuló jusson; (alkalmas konfiguráció: legalább P100-as processzor, 16 MB RAM, 14" color SVGA monitor, PCI videocard 2 MB RAM, billentyűzet, egér, lehetőség szerint 6X CD-ROM, hangkártya aktív hangfalakkal) Hálózati (vagy legalább két gépenként helyi) nyomtató (lehetőség szerint színes). A szaktanteremben (induláskor nem feltétlenül szükséges, de a későbbiek folyamán elengedhetetlen) számítógépes hálózat. Amennyiben más tanórákon is szeretnénk a számítógépet hatékonyan alkalmazni, úgy egy számítógépes kivetítő (projektor) is szükségessé válik. A hangkártya, a CD-meghajtó a gépekben, egy scanner illetve egy színes nyomtató a későbbi minőségi munka előfeltétele.

7 Szoftverek: A számítógépparknak alkalmasnak kell lennie a grafikus felületű, magyar nyelvű operációs rendszer futtatására. Szerényebb teljesítményű gépparkon is futtatható a Windows 3.1 vagy a Windows 3.11, legalább 16 MB operatív memória szükséges viszont a Windows 9x vagy az OS/2 Warp futtatásához. A 9. évfolyamtól szükséges az iskolai hálózat a színvonalas oktatási munkához, külső világhálós kapcsolattal. Az 1997-ben meghirdetett SuliNet programnak köszönhetően 2000-ig várhatóan a legtöbb oktatási intézmény kapcsolata kiépül. A hálózati operációs rendszer legalább a Novell IntraNetware vagy a Windows NT legyen. Ezek tartalmaznak levelezési és WWW használatát lehetővé tevő alkalmazásokat is. A UNIX - vagy az ingyenes LINUX - alapú rendszereket nem ajánlom 10. évfolyamig oktatni, ezt a 11. évfolyamtól érdeklődő diákok számára mutassuk be. Az alkalmazások közül a 9. évfolyamtól ajánlott egy integrált irodai csomag: ilyen például az Office valamelyik magyar nyelvű változata. Fakultáción az algoritmusok oktatásához egy BASIC vagy egy Pascal fejlesztői környezet. A Visual változatokat nem ajánlom a 10. évfolyamig, mivel belső hátterük nem támogatja az algoritmizálási képesség fejlesztését. Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési és hálózati böngésző programok mindenféleképpen szerepeljenek Ezek iskolák számára ingyenesek vagy shareware programok. Szaktanári alapfelszereltség: használaton kívüli számítógép-alkatrészek; számoló eszközök; faliképek számítógép-egységek felépítéséről, alapparancsokról; modellek; tervezőtábla; logikai áramköri alapelemek és kapcsolások. Szaktantermi szabadpolcos könyvtár kialakítása: A következő könyvtípusokat ajánlom beszerezni: Számítógép részeit bemutató képeskönyv; DOS, Windows, OS/2 Warp, stb. szoftverek felhasználói kézikönyvei; Feladatgyűjtemény számítástechnikából; Angol-magyar számítástechnikai szakszótár;

8 Szaklapok régi és új példányai. Tankönyvek, segédkönyvek PC-Start I. kötet: Alapismeretek II. kötet: Szövegszerkesztés III. kötet: Táblázatkezelés Angster-Kertész: Programozás I. A NAT előírásai szerint a 10. évfolyamtól lezárul az informatika kötelező oktatása. A tárgy iránt - érettségi vagy pályaválasztási igény miatt - érdeklődő diákok számára már léteznek segédkönyvek.

9 9. évfolyam Tartalom: 1. Alapismeretek, a számítógép felépítése és kezelése 2. Operációs rendszerek és kezelésük 3. Hálózati alapismertek [lokális (iskolai) hálózat kezelése] 4. Rendszerközeli programok a., segédprogramok b., grafikus felhasználói felületek Óraszámok: Téma: Új anyag: Gyakorlás: Szabad óra: Összes óraszám: a b Összesen: A tanuló legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein alkalmazott számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Ismerje meg az iskolai gépek felépítését, hardverelemeinek működési jellemzőit. Ismerje meg az iskolai hálózat felépítését, alapparancsait és szolgáltatásait. Sajátítsa el a számítástechnikában használt alapfogalmakat, az informatika alapkoncepcióit. Ismerje a személyi számítógép hardverelemeinek paramétereit, kezelésüket.

10 Tudja kezelni és önállóan használni az operációs rendszereket. Tudja használni az adatbeviteli és kiviteli eszközöket. Ismerje a számítógépes hálózathasználat szabályait és előnyeit. Önállóan el tudja látni a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres napi feladatokat. 1. Alapismeretek, a számítógép felépítése és kezelése Számítástechnikai alapfogalmak elsajátítása. Ismerje meg az általa használt hardvereszközök fő jellemzőit. Biztonságosan tudja a számítógépet munkaeszközként kezelni. Ismerje a következő fogalmakat: tárkapacitás, órajel-frekvencia, processzor-típus, cache, DRAM, SRAM, EPROM, PCI, SCSI, porttípusok: IDE, soros, párhuzamos port, GAMEport. Tudja megnevezni az általa használt számítógép egységeinek jellemző adatait. Önállóan tudja kezelni a számítógépet. Iskolai számítógép bemutatásához egy szétszedhető, működőképes számítógép és kézbe vehető alkatrészek, gyakorláshoz diákonként egy számítógép. 2. Operációs rendszerek és kezelésük A tanuló: ismerje meg az operációs rendszer feladatait és funkcióit. ismerje meg a használt operációs rendszer telepítését és konfigurálását. ismerje meg az inicializáló állományok típusait.

11 tudjon kisebb feladatokra batch-file-t vagy makrót készíteni. A tanuló: Ismerje a következő fogalmakat: BIOS, töredezettség-mentesítés, telepítés, installáló lemez, file-szerkezet, könyvtárműveletek, fileműveletek, lemezműveletek, jogtiszta software, shareware, freeware, továbbfejlesztés (upgrade), frissítés (update). Ismerje az általa használt operációs rendszer szolgáltatásait. Ismerje a könyvtár-, file- és lemezkezelés parancsait a használt operációs rendszerben. Tudja telepíteni és segítséggel konfigurálni a használt operációs rendszert. Magyar nyelvű (illetve angol nyelvű), grafikus felületű operációs rendszer, installációs anyag, shareware programok. 3. Hálózati alapismertek Ismerje meg az iskolai hálózat felépítését. Ismerje a hálózati topológiákat, továbbítási módszereket, eszközöket. Ismerje meg a hálózati viselkedés szabályait. Ismerje meg és tudja használni a hálózat fő szolgáltatásait, kezelését. Ismerje a következő fogalmakat: topológia, üzenetszórás, protokoll, csomag, hétrétegű modell szintjei, router, gateway, bridge, jeltovábbítási eszközök: sodrott érpár, koax kábel, mikrohullámú adás, bérelt vonal, modem, használati díj, felhasználói jogok, fileés nyomtatószerver, csoportok, azonosító, jelszó. Ismerje az iskolai hálózat elemeit, működését. Tudja, hogy milyen eszközök szükségesek az otthoni csatlakozáshoz. Tudjon állományokat kezelni hálózaton.

12 Iskolai lokális hálózat hálózati nyomtatóval. 4. Rendszerközeli programok kezelése: a., Segédprogramok kezelése: Ismerje meg a tanuló a számítástechnikában használt korszerű segédprogram szerepét, használatát. Egy többfunkciós segédprogram kezelésének készségszintű elsajátítása. Minden számítógépen (vagy a hálózaton) egy korszerű segédprogram. b., Grafikus felhasználói felület kezelése: Ismerje meg a tanuló a számítástechnikában használt korszerű grafikus felhasználói felület szerepét, használatát. Egy grafikus felhasználói felület kezelésének készségszintű elsajátítása. Minden számítógépen (vagy a hálózaton) egy korszerű grafikus felhasználói felület.

13 10. évfolyam Tartalom: 1. Rendszerközeli programok a., segédprogramok [vírusirtók] 2. Hálózati alapismertek [INTERNET] 3. Szövegszerkesztés 4. Táblázat- és adatbázis-kezelés 5. Grafika-, prezentáció-, kiadványkészítés 6. Multimédia Óraszámok: Téma: Új anyag: Gyakorlás: Szabad óra: Összes óraszám: 1.a Összesen: A tanuló legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein, az adott területhez kapcsolódó irodai és ügyviteli munkában, a gazdasági egységek tartalmi és adminisztratív munkájában alkalmazott számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Legyen igényes adataival szemben, óvja azokat. Ismerje meg az INTERNET-ben rejlő lehetőségeket, az Internet szolgáltatásait és a kapcsolódás módozatait, lehetőségeit.

14 Ismerjen meg egy szövegszerkesztő programot, amit önállóan is legyen képes dokumentumok előállítására alkalmazni. Ismerje meg a szövegbe ágyazható objektumok típusait, azok előállítását, módosítását. Tudjon táblázatot készíteni, a tárolt adatokkal műveleteket végezni, adatokat grafikus formában megjeleníteni. Ismerje meg az adatbázis-készítés lépéseit, tudjon egyszerű lekérdezéseket végrehajtani. Ismerje meg egy irodai programcsomag használatát. Ismerje a számítógépes hálózathasználat szabályait és előnyeit. Legyen igényes adataival szemben, óvja szakszerűen azokat. Legyen tisztában a szövegszerkesztés alapjaival. Tudjon adatokból táblázatot készíteni, adatokat grafikusan megjeleníteni. Tudjon egy létező adatbázist kezelni, benne a karbantartási és lekérdezési feladatokat megvalósítani. Biztonságosan és önállóan kezelje a perifériákat. Tudja a számítógépet mint problémamegoldó eszközt alkalmazni. Ismerje a prezentációs lehetőségeket, és a multimédiához kapcsolódó fogalmakat. 1. Rendszerközeli programok a., segédprogramok [vírusirtók] Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre, legyen képes a fertőzés elleni védekezésre, és a fertőzés elleni védőintézkedések végrehajtására. Tudjon önállóan kezelni egy korszerű vírusvédelmi rendszert. Egy korszerű vírusvédelmi rendszer (lehetőség szerint több shareware program, akár hálózaton is).

15 2. Hálózati alapismertek [INTERNET] Ismerje a hálózat felépítését. Ismerje a hálózati viselkedés szabályait. Ismerje meg és tudja használni a hálózat főbb szolgáltatásait. Ismerje a hálózat elemeit, működését. Belépés a hálózatba. küldése és fogadása. Nyilvános hálózati szolgáltatások használata, információk keresése. Iskolai hálózat külső kapcsolattal, iskolai levelezési rendszer, WWW szolgáltatás az iskolán belül, HTML szerkesztő és böngésző program. 3. Szövegszerkesztés Ismerje meg egy szövegszerkesztő program felépítését és kezelését. Ismerje meg a dokumentum részeit, a beilleszthető objektumok típusait és alakításukat. Legyen képes többoldalas dokumentum önálló előállítására és kinyomtatására. Ismerje meg a következő fogalmakat: dokumentum, margó, bekezdés, élőfej, élőláb, oldalszámozás, fejléc, lábléc, kötési margó, szakasz, stílus, stíluslap, betűtípus, stílus, méret, szín, elhelyezkedés, írássűrűség, igazítás, behúzás, sorköz, térköz, tabulátortípusok, szegélyezés, táblázatkészítés, grafikus objektum, kép, megjegyzés, széljegyzet, lábjegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató, nézet, oldalméretek és beállítások,

16 nyomtatási jellemzők, konverziók, korrektúra, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás. Tudja önállóan kezelni a szövegszerkesztőt. Tudjon szövegegységeket létrehozni és formázni. Ismerje a levélkészítés és a körlevélkészítés szabályait. Tudja kinyomtatni dokumentumait vagy más formátumra konvertálni. Tudja kezelni a szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrző és elválasztási rendszerét, blokkműveleteit. Magyar nyelvű helyesírás-ellenőrzővel és elválasztással rendelkező szövegszerkesztő a beágyazható objektumokat kezelő programokkal együtt. Nyomtatáshoz szükséges eszközök (lehetőleg színes, tintasugaras nyomtató). 4. Táblázat- és adatbázis-kezelés Ismerje meg egy táblázatkezelő program felépítését és kezelését. Ismerje meg a táblázat részeit, elemeinek formázását, a beilleszthető objektumok típusait és alakításukat. Ismerje meg a táblázat adatainak grafikus megjelenítési módjait. Ismerje meg és tudja használni a táblázatkezelő alapfüggvényeit. Tudjon önállóan előállítani és kinyomtatni táblázatokat vagy diagramokat. Tudja gazdasági számítások és tervek készítésére segítséggel felhasználni a táblázatban rögzített adatokat. Tudja értelmezni az adatbázis fogalmát és az adatbázisokon végrehajtható műveleteket. Ismerje a következő fogalmakat: táblázat, cella, számtípusok: normál, dátum, százalék, tört, tudományos, szövegtípus, sorszám, feltöltések, abszolút és relatív cellahivatkozás, diagramtípusok, tendencia, adattábla, adattípus, relációs adatszerkezet, index, rendezés, azonosító, adatmodell, szám, dátum, logikai, szöveg. Szöveges formában megadott adatokból tudjon önállóan táblázatot készíteni.

17 Ismerje a cellaformázás műveleteit. Tudjon diagramot készíteni és formázni. Önállóan tudjon függvényeket kiválasztani és beilleszteni táblázatokba. Ismerje a fontosabb matematikai, logikai és tömbfüggvényeket, a különböző számábrázolási formákat. Tudjon egy létező adatbázist kezelni, benne a karbantartási és lekérdezési feladatokat megvalósítani. Ismerje az adatbáziskezelő függvényeket és használatukat. Magyar nyelvű táblázatkezelő (minimálisan az Ms-EXCEL 5.0) program, színes megjelenítési és esetleg nyomtatási lehetőség. 5. Grafika-, prezentáció-, kiadványkészítés Ismerjen meg egy-egy rajzoló-, prezentációkészítő és kiadványszerkesztő programot és azok felhasználói szintű kezelését. Tudjon ábrákat, képeket scanner-elni és alakítani. Tudjon egyszerű bemutatkozó prezentációt készíteni. Ismerje annak lehetőségeit, hogy milyen módon lehet egyszerűen kiadványokat készíteni, nyomtatni (pl. iskolaújság). hangkártya, aktív hangfalak, mikrofon, scanner (lehetőség szerint színes, nagyfelbontású lap-scanner), rajzoló program,

18 prezentáció készítésére alkalmas szoftver, kiadványszerkesztő program színes, tintasugaras nyomtató. 6. Multimédia Ismerje meg a multimédia eszközeit, azokat önállóan tudja alkalmazni. Tudja önállóan használni a multimédiás eszközöket. Tudjon egyszerű bemutatkozó prezentációt készíteni multimédiás eszközeinek felhasználásával. hangkártya, aktív hangfalak, mikrofon, multimédiás programcsomag. Általános gondolatok a tantárgyról: Vegyük figyelembe a tantárgy tanítása során, hogy a tanulók évfolyamon már minimális szinten el kell hogy sajátítsák a számítógép kezelését és néhány olyan számítástechnikai alapfogalmat, amelyeket elég csak "helyére tennünk". Fektessünk nagy hangsúlyt az újdonságokra, legyünk fogékonyak az informatika állandó változásának követésére. Ne engedjük az erkölcsileg elavult számítógépek és perifériák használatát, frissítsük állandóan szaktudásunkat és eszközeinket. Vegyük tudomásul, hogy a tanulók ebben a korban a legfogékonyabbak főleg a technikai és egyéb újdonságok iránt, teljesítményük ilyenkor a legkihasználhatóbb - aknázzuk ki bátran ezeket a lehetőségeket.

19 E tantárgy tanítása közben nélkülözhetetlen megkövetelni tanítási óráról tanítási órára a pontos, fegyelmezett, precíz munkát és a folyamatos, kiszámítható, korrekt számonkérést. Ahol van lehetőség (szaktanár, megfelelő géppark és eszközök) a gépírás tantárgy önálló tantárgyként való beillesztésére, kölcsönös megegyezéssel a 10. évfolyamon a szövegszerkesztés témakört engedjük át a gépírás tantárgy gépírás-szövegszerkesztés témakörébe, így több lehetőségünk nyílik arra, hogy magasabb óraszámban, ezáltal magasabb követelményekkel taníthassuk a többi témakört, kiemelten kezelve az Internet, a kiadványszerkesztés, a prezentációkészítés és multimédiás lehetőségeket. (a tanterv mellékletében megtalálható ez a változat is!)

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

Informatika. 5-8. osztály

Informatika. 5-8. osztály Informatika 5-8. osztály INFORMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM 1. Informatikai feladatokhoz kapcsolódó kulcskompetenciák fejlesztése Fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák Fejlesztési területek 1. Az informatikai

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben