MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008."

Átírás

1 MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008.

2 T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya... 6 A házirend nyilvánossága... 6 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok... 7 A tanulók kötelességei... 8 A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége... 8 Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába... 9 A tanulók jogai... 9 A tanulói jogok gyakorlása A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása Az iskola működési rendje A tanulók tantárgyválasztása A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák előkészítésében A tanulók mulasztásának igazolása Tanulmányi kötelezettségek Tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A tanulók jutalmazása A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések A házirend elfogadásának és módosításának szabályai Záró rendelkezések Mellékletek

3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. A Házirendet: az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség iskolai vezetősége és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen Házirend: a Közoktatásról szóló évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 8/2000. (V. 24.) rendelet; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 3

4 ELFOGADÓ HATÁROZAT A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 64. (3) bekezdése értelmében a házirend módosításához a szülői munkaközösség iskolai vezetőségének és az iskolai diákönkormányzatnak az egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Bánki Donát Utcai Általános Iskola házirendjét elfogadjuk. A nevelőtestület nevében:. a nevelőtestület nevében Pécs, március 17. EGYETÉRTÉS A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 64. (3) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Bánki Donát Utcai Általános Iskola házirendjének tartalmával egyetértünk. A szülői munkaközösség iskolai vezetősége nevében:. a Szülői Munkaközösség vezetője Pécs, március 17. EGYETÉRTÉS A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 64. (3) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Bánki Donát Utcai Általános Iskola házirendjének tartalmával egyetértünk. A diákönkormányzat nevében:. Diákönkormányzat Elnök Pécs, március 17. 4

5 A HÁZIREND HATÁLYA 1. A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a Házirend előírásait. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 1. Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 2. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskola könyvtárában; az iskola nevelői szobájában; az iskola igazgatójánál; az iskola igazgatóhelyetteseinél; az osztályfőnököknél; a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; a szülői munkaközösség vezetőjénél; az iskola valamennyi osztálytermében. 3. A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 4. Az újonnan elfogadott módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. 5. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. 5

6 A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK 1. A tanuló kötelessége, hogy: óvja saját és társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve rendkívüli eseményt észlel; azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóink utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 2. A testnevelési órákra, edzésekre sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; a sportfoglalkozásokon a tanulóknak fehér pólót, valamint az időjárásnak megfelelő sportfelszerelést kell viselniük; a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevaló. 3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti 1 alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 4. Az iskolaorvos elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiénia, tisztasági szűrővizsgálatát. 6. Dohányozni az iskola épületében felnőtt személyeknek csak a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyet az iskola igazgatója jelöli ki. 6

7 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy: Betartsa az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit; Tiszteletben tartsa az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse; Részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon; Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelően-tanulmányi kötelezettségének; Érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében; Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kultúrált környezetet; A tanuló által szándékosan okozott kárt a közoktatási törvény 77. -a szerint a szülő köteles megtéríteni; Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem; A tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza; Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását; Védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás; Az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg; Az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg: sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing; A napszaknak megfelelően köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának; Tartsa meg a közlekedési-, a balesetvédelmi- és a tűzrendészeti szabályokat. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA ÉS NAGYOBB KÖZÖSSÉGE 1. A szülői szervezetnek a közoktatásról szóló 59. (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatban a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 7

8 AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA Tanuláshoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, kés, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Mobiltelefonját a tanórán a tanuló köteles a táskájában kikapcsolva tartani. A tanuláshoz nem tartozó elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. A TANULÓK JOGAI A tanuló joga, hogy: Kulturált formában tájékozódjon a tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről; Tájékozódjon, véleményt mondjon és javaslatot tegyen a tanulókkal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban; Megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit; Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, és kezdeményezze azok létrehozását; Családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, ennek feltételeiről, szabályairól az iskola gyermekvédelmi felelőse ad felvilágosítást; Az iskola felszereléseit, létesítményeit, helyiségeit engedéllyel, rendeltetésszerűen használja; Választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre; Testnevelésóra előtt kérheti értékeinek elzárását; Kabátját, felszerelését a folyosói zárható szekrényben helyezze el; Betegség esetén, bejelentés után ebédjét az arra kijelölt helyen átvehesse; Ha júniusig egyetlen napot sem hiányzik, 1 szabad napot kapjon; A csoportbontásban tanított tantárgyakat a képességeinek megfelelő csoportban tanulja; 8

9 Szülői kérésre a napközit igénybe vegye; Az iskolában folyó hitoktatásban részt vegyen; A témazáró dolgozatok időpontját legalább 1 héttel előtte tudja; egy nap csak 2 témazáró dolgozatot írhat; hatodik órában csak akkor, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5 óra; az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül kapja meg szaktanáraitól; Kérheti átvételét más iskolába. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az iskolai közösségek bármely, életüket érintő kérdésben a diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik jogaikat. A diákönkormányzat pedagógus vezetőjét a nevelőtestület és a diákok véleményének kikérésével az igazgató bízza meg. A diákönkormányzat törvény szerinti jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesíti. A diáktanács havi rendszerességgel tanácskozik. Az iskola a diáktanács működéséhez szükséges feltételeket biztosítja. (Pl: klubszoba, tantermek használata, iskolarádió, fénymásolás.) A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50%-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját, pl: osztályt érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. Tanévenként egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. Az iskolába beiratkozott tanulók a KÖZOKTATÁSI törvény 11. (1) bekezdé- 9

10 se a, -d, pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról Az iskola igazgatója iskolagyűléseken-, Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják. 3. A tanulók a jogszabályokban biztosított jogaiknak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján iskola nevelőihez, az osztályfőnökükhöz, a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatóságához az fordulhatnak. 4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról Az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésen minden félév elején tájékoztatja, Az osztályfőnökök szülői értekezleteken tájékoztatják. 5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban: - a családlátogatásokon, - a szülői értekezleteken - a nevelők fogadó óráin, - a nyílt tanítási napokon, írásban: - a tájékoztató füzetben, évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő napokon. 6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. 7. A szülők a tanulók és a saját jogainak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján az iskola nevelőihez, adott ügyben 10

11 érintett gyermek osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatóságához fordulhatnak. AZ ISKOLA MŰKŐDÉSI RENDJE 1. Az iskola épülete tanítási időben 7 órától 17 óráig tart nyitva. 2. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő. a) Délelőtti foglalkozásoknál: Óra Becsengetés Kicsengetés b) Délutáni foglalkozásoknál a tanóra: Tanulószobánál: ig Napközinél: 1-2. évf.: ig 3-4. évf.: ig Iskolaotthonos csoportnál 2 vagy 3 tanítási óra: ig ill ig tart. 3. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 4. A tanórán kívüli foglalkozások óra és óra között kerülnek megszervezésre. 5. A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt negyed órával az iskolába kell érkezniük. 7 órától 7 óra 30 percig az iskolában reggeli ügyeletet biztosítunk. A tantermekbe az alsó tagozatosok 7 óra 30 perckor, a felső tagozatosok 7 óra 45 perckor mehetnek be. 6. Az óraközi szünetekben a termeket zárva tartjuk. A tanulók jó idő esetén az szünetet az udvaron, más esetben a folyosókon töltik tanári felügyelettel. 7. A szakkörbe és a választható foglalkozásra való jelentkezéshez írásos szülői hozzájárulás szükséges, mely egész tanévre szól. 11

12 8. A tanulók az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak délelőtt és délután egyaránt. 9. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 10. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik: - napközisek vagy tanulószobások, - az iskolában ebédelnek, - szakköri foglalkozásra, diákönkormányzati megbeszélésre várnak, - a könyvtárat látogatják, - iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében vesznek részt, - külön engedélyük van tanítójuktól, osztályfőnöküktől. 11. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 16 óra között. 12. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 13. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető pedagógus javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 1. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 2. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a 14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 3. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 12

13 4. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 1. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen. 2. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: - hetesek; - folyosói tanulói ügyeletesek; - tantárgyi felelősök. 3. A hetesek feladatai: - letörlik a táblát, gondoskodnak krétáról; - felelősek a folyosó tisztaságáért; - szellőztetésről gondoskodnak; - az óra elején jelentik a hiányzókat; - ha 5 perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára, ezt a tanáriban bejelentik. 4. A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók- külön beosztás szerint- reggel 7 30 és 7 45 óra között, valamint az óraközi szünetekben tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletesi munkát. 5. Az egyes tanítási órákon a tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. 6. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában, a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjai közreműködnek. A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási óráról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. 13

14 2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének 3 nap hiányzását igazolhatja. 3 napot meghaladó hiányzásra indokolt esetben, előzetes kérelem alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. 3. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 1 héten belül igazolhatja mulasztását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 4. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 5. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni. 6. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 10 órát az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. 7. Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30%-át, a szaktanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 8. Egy tanévben a tanulóknak igazolt és igazoltatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 14

15 TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI.8) MKM rendeletben meghatározott mértéket. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításakor a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület úgy dönt, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: félévkor: február a tanítási év végén: június Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 1. Napközi otthon, tanulószoba: A Közoktatási törvény előírásának megfelelően, ha a szülők igénylik, az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-4. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon igény esetén összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknél a gyermek otthoni felügyelete nem megoldott. 2. Diákétkeztetés: A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola menzát (ebédet) biztosít. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő az étkezést 1 nappal előre lemondja. 3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 4. Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója lehet. Az iskolai sportkör foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók min- 15

16 dennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 5. Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak. A szakkörök indításáról minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 6. Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. 7. Kirándulások: Az osztályok számára évente 2 alkalommal ősszel és tavasszal kirándulást szervezünk. A tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 8. Erdei iskola: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskola falain kívül szervezett erdei iskolai foglalkozások. A tanulók felmerülő költségeit a szülőknek kell fedezniük. 9. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások: 1-1 tantárgy néhány témájának feldolgozását segítik ezek a csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon, ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 10. Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a különféle szabadidős programokat szervez (pl: túrák, kirándulások, színházlátogatások, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 11. Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Általános rendelkezések: A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A jelentkezés egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. 16

17 A NAPKÖZI OTTHONRA ÉS A TANULÓSZOBÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 2. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra is tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a felvétel tanév közben is lehetséges. 3. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 4. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután 16 óráig tartanak. Szülői igény esetén a tanulók számára 16 óra és 17 óra között az iskola felügyeletet biztosít. 5. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdik és délután 15 óra 30 percig tart. 6. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 7. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 8. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működhetnek: tanulmányi felelősök; tisztaságfelelősök; játékfelelős; naposok. 9. A tanulmányi felelősök feladatai: gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap a nevelők asztalára készítik; figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra; segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 10. A tisztaságfelelősök feladatai: felügyelnek a terem, a mosdó rendjére, tisztaságára; ellenőrzik a tisztálkodás rendjét; a tanulás végén letörlik a táblát. 11. A játékfelelős feladatai: 17

18 a nevelőknek segítenek a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában; felügyel a csoport játékainak megóvására; rendet tart a csoport játékszekrényében. 12. A naposok feladatai: segítenek megteríteni, tálalni; ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 1. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít; képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez; versenyeken vesz részt; bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez; az iskola jutalomban részesíti. 2. A jutalmazás formái Egyéni: Fokozatok: ügyeletvezetői dicséret; szaktanári szóbeli dicséret; szaktanári írásbeli dicséret (országos levelező verseny I.-V. helyezett) osztályfőnöki szóbeli dicséret; osztályfőnöki írásbeli dicséret (háziverseny I.-III. helyezett); igazgatói szóbeli dicséret; igazgatói írásbeli dicséret (területi, városi, megyei I.-IV. helyezett); nevelőtestületi dicséret (kitűnő+ 3 tantárgyi dicséret; országos tanulmányi verseny I.-X. helyezett, nemzetközi verseny). Más elismerési formák: - Kicsinyek közt a legkiválóbb cím (4. évf.) - Az év diákja cím (8. évf.) - Az év legjobb sportolója (fiú, lány) 18

19 - Tanulmányi, művészeti, sportversenyeken elért jó helyezések ismertetése a hangosbemondón illetve iskolagyűlésen. Csoportos: A DÖK, illetve az iskola munkatervében megjelölt célfeladatok osztályszintű kiemelkedő végrehajtásáért: 1 jutalomnap (adományozó: DÖK, tantestület). Felhasználásáról az osztály tetszés szerint dönthet. Időpontját legalább 2 héttel előbb köteles bejelenteni az osztály. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti; a tanulói házirend előírásait megszegi; igazolatlanul mulaszt; bármely módon árt az iskola hírének büntetésben kell részesíteni. 2. A fegyelmező intézkedések formái ügyeletvezetői figyelmeztetés szaktanári: - figyelmeztetés - intés - megrovás napközis nevelői: - figyelmeztetés - intés - megrovás osztályfőnöki: - figyelmeztetés - intés - megrovás igazgatói: - figyelmeztetés - intés - megrovás 19

20 nevelőtestületi: - figyelmeztetés - intés - megrovás 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni. 4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásáról el kell tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésében kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskola nevelőinek és alkalmazottainak emberi méltóságában való megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint FEGYELMI ELJÁRÁS is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. A Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 2. A Házirend tervezetét megvitatják az osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 3. A Házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. 20

21 4. A Házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet véleményét. 5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség iskolai vezetőségének egyetértését az elkészített tervezettel kapcsolatban. 6. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉ- NEK jóváhagyásával lép hatályba. 7. Az érvényben lévő Házirend módosítását - bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége. 8. A Házirend módosítását az pontban leírt módon kell végrehajtani. 21

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák. HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartó

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben