MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET"

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( ) A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tevékenységét Magyarország egész területén fejti ki, gondoskodik a Magyarországon letelepedett lengyelek anyanyelvének és hagyományainak ápolásáról, a kulturális életének fejlesztéséről, képviseli kollektív érdekeiket és ápolja az évszázados lengyel-magyar barátságot. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye és jellege 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech 2. Az Egyesület székhelye: 1051 Budapest, Nádor u Az Egyesület pecsétje: Kör alakú, fehér mezőben magyar és lengyel nyelvű felirat: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema. 4. Az Egyesület zászlója: fehér alapon arany betűkkel, lengyel felirattal az Egyesület neve, a másik oldalon, piros alapon ezüst sas koronával. 5. Az Egyesület hatóköre: A Magyarországon egész területe (országos). 6. Az Egyesület jogi személy. 7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, kivéve a választójogi törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése [2011. évi CLXXV. törvény pontja]. 8. Az Egyesület Magyarország Alaptörvénye és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján végzi tevékenységét. II. fejezet

2 2 Az Egyesület céljai, feladatai és szervezeti felépítése 9. Az Egyesület célja: 1. Magyarország területén letelepedett lengyelek és a lengyel nép magyar barátainak tömörítése. 2. A lengyel nyelv tisztaságának és szépségének megőrzése. 3. A lengyel kultúra ápolása és fejlesztése. 4. Az ifjabb generációkban az ősök hazája iránti érdeklődés felkeltése. 5. Magyarországon letelepedett lengyelek kollektív érdekeinek képviselete. 6. A magyar és a lengyel nemzet közötti barátság ápolása és elmélyítése. 10. Az Egyesület feladatai: 1. Fiatalok számára a lengyel nyelv oktatásának elősegítése, az anyaországban szervezett nyelvtáborokba, nyári és természetjáró táborokba történő kiutazás támogatásával, valamint egyetemi és főiskolai felvétel elősegítésével. 2. A lengyel irodalom, sajtó és filmművészet népszerűsítése. 3. Könyvtár és olvasóklub működtetése. 4. Előadások, találkozók, kiállítások szervezése lengyel írók, költők, művészek, tudósok közreműködésével. 5. A lengyel hagyományos és nemzeti ünnepek, évfordulók megünneplésének megszervezése. 6. Kulturális foglalkozások szervezése gyermekek részére, a lengyel nyelv oktatása, versek, dalok tanítása. 7. Az ifjúság részére találkozók és kirándulások szervezése kulturális programmal. 8. Lengyel cserkészet hagyományainak ápolása. 9. Magyarország területén lévő lengyel emlékhelyek és sírok gondozása, folyamatos nyilvántartás vezetése az emlékekről. 10. A lengyelek történelmi jelentőségű magyarországi tevékenységével kapcsolatos helyek megörökítése. 11. Kiadványok készítése lengyel nyelven; az egyesületi és Magyarországon élő lengyelség életét bemutató időközi lap kiadása. 12. Együttműködés a Wspólnota Polska Egyesülettel és más, az anyaországban működő támogató lengyel szervezetekkel [ Sejm és Senat ], valamint a világ más lengyel szervezeteivel. 13. Beteg honfitársak látogatása és a rászorulók lehetőség szerinti anyagi támogatása. 14. Együttműködés a lengyel nemzetiségi önkormányzatokkal. 15. Nemzetiségi önkormányzati választásokra saját jelöltek küldése, ajánlása. 11. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 34. -ának (1) bekezdése a) pontja értelmében az Egyesület a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény (a továbbiakban Ntv. ) 1. -ával összhangban közreműködik a Magyarországon élő lengyel nemzetiség egyéni és közösségi jogainak érvényesítésében, különösen a lengyel közösség szellemi, épített és tárgyi emlékeinek ápolásában, gyűjtésében, hagyományainak, kultúrájának, történelmének, nyelvének megóvásában, a tudományos adatok feldolgozásában és közzétételében. Együttműködik a magyarországi lengyel nemzetiségi önkormányzatokkal a lengyel közösség szellemi és vallási öröksége és hagyományai megőrzésében, a lengyel nemzetiség épített és tárgyi öröksége védelmében a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.

3 3 A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület Alapszabálya szerint a lengyel nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, és a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület [Ntv pontja]. 12. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályában meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú céljai megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 13. Az Egyesület szervezeti felépítése: 1. Az Egyesület országos szervezet; végrehajtó szerve a budapesti székhelyű vezetősége. 2. A Budapesten kívül eső területeken az Egyesület Tagozatai működnek, és együttműködnek az egyesület szerveivel 3. A Tagozatok élén vezetőségek állnak. 4. A Tagozatok jogi státuszát tekintve jogi személyek is lehetnek. III. fejezet Az Egyesület tagjai 14. Az Egyesület tagsága rendes és tiszteletbeli tagokból áll. 15. Rendes tagok azok a Magyar Köztársaság területén letelepedett, vagy itt született lengyel származású nagykorú természetes személyek, valamint azok a Magyarország területén állandó lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű nagykorú természetes személyek lehetnek, akik írásbeli belépési nyilatkozatot tesznek, és azt az Egyesület Vezetősége elfogadja. 16. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökéhez kell benyújtani, aki azt a Vezetőség soron következő ülése elé terjeszti. A Vezetőség legkésőbb a belépési nyilatkozat beérkezésétől számított 60 napon belül köteles a bejelentésről dönteni. 17. A rendes tagok felvételéről az Egyesület Vezetősége dönt az általános döntéshozatali szabályok alapján. A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az érintett személy fellebbezéssel élhet a Választmányhoz. A Választmány a fellebbezést az általános döntéshozatali szabályok szerint bírálja el. 18. Az Egyesület tiszteletbeli tagja nemzetiségére és lakóhelyére való tekintet nélkül az a természetes személy lehet, aki az Egyesület tevékenységét erkölcsileg és anyagilag segíti. 19. A tiszteletbeli tag címet az Egyesület Közgyűlése vagy Választmánya adományozza a Vezetőség javaslatára. 20. A tagok jogai: 1. Az egyesület rendes tagjának jogai: 1.1. részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 1.2. választhat és választható az egyesület szerveibe, az Egyesület elnöke kizárólag lengyel nemzetiségű tag lehet; 1.3. köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 1.4. nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

4 4 2. A tiszteletbeli tag jogai: 2.1. Részt vehet az Egyesület tevékenységében, találkozóin és rendezvényein Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és a Választmány ülésein. A tiszteletbeli tag(ok) az Egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 21. A tagok kötelességei: Az Egyesület tagjai kötelesek: 1. közreműködni az Egyesület feladatainak és programjának megvalósításában, 2. betartani az Egyesület Alapszabályát és az Egyesület szerveinek határozatait, 3. rendszeresen tagdíjat fizetni. A tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg. 22. A tagság megszűnik: 1. kilépéssel, 2. törléssel, 3. kizárással, 4. az Egyesület megszűnésével. 5. a tag halálával 23. A tag az Egyesületből bármikor a Vezetőséghez intézett - írásbeli bejelentéssel - kiléphet. 24. Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki tagsági kötelezettségének önhibájából egy éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozott. 25. A Vezetőség kizárja azt a tagot az általános döntéshozatali szabályok alapján hozott döntéssel, aki a jelen Alapszabályban rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, megszegi, vagy egyébként az Egyesületet sértő magatartást tanúsít. A tag kizárását az Egyesület Elnöke (Vezetősége) vagy az Ellenőrző Bizottság (elnöke) kezdeményezheti. A kizárással érintett tag jogosult a kizárási eljárásban a védekezését szóban és írásban előterjeszteni, bizonyítékait megjelölni, és kérni személyes meghallgatását. A kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, fellebbezésnek van helye a Választmányhoz. A Választmánynak a fellebbezés elbírálásaként hozott határozatai a székhely szerinti bíróság előtt támadhatók meg. IV. fejezet Az Egyesület szervei Az Egyesület döntéshozó szervei: 1.1. Egyesület Közgyűlése, mint legfőbb szerv 1.2. Egyesület Választmánya 2. Az Egyesület végrehajtó szervei 2.1. Egyesület Vezetősége 2.2. Egyesület Elnöksége 2.3. Egyesület Ellenőrző Bizottsága 27. A közgyűlés által megválasztott szervek megbízatása három évre szól. A Választmányt nyílt, a többi szervet titkos szavazással kell megválasztani.

5 5 Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A Közgyűlés 28. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló, és a hozzá kapcsolódó közhasznúsági melléklet elfogadása; c) a Választmány, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása; d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása; e) az Egyesület elnökének, a Vezetőség, a Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, f) a tagdíj mértékének megállapítása, g) az Egyesület éves programjának meghatározása, h) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 29. A Közgyűlést az Egyesület Vezetősége szükség szerint, de évente legalább egyszer, az időpont és a napirend meghatározásával, az ülést megelőzően legalább 15 nappal, írásban, igazolható módon kiküldött értesítéssel hívja össze. 30. Rendkívüli Közgyűlést kell 15 napon belül összehívni, ha, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada, a Választmány vagy az Ellenőrző Bizottság - az ok és a cél megjelölésével - kéri, továbbá ha az Egyesület ellen 5 millió forintnál nagyobb értékre pert indítottak, vagy tartozásai a vagyonát meghaladják. 31. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 32. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele jelen van. Amennyiben határozatképtelen a Közgyűlés, az eredeti Közgyűlés napjával azonos napon, az eredeti Közgyűlés időpontjához képest 1 órával később megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tárgyában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha ezen jogkövetkezményre az eredeti közgyűlési meghívóban felhívták a tagok figyelmét.

6 6 33. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 34. A Közgyűlés döntéseit a titkár nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. 35. Az Elnök gondoskodik az Egyesület Közgyűlése döntéseinek azok meghozatalától számított 15 napon belül érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A Közgyűlés döntéseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza nyilvánosságra azok meghozatalától számított 15 napon belül. 36. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a székhelyén bárki betekinthet, előre egyeztetett időpontban. Az iratbetekintést az Elnöktől kell írásban kérni. Az Elnök az írásbeli kérelem beérkezését követő 15 napon belül köteles biztosítani az iratbetekintést. 37. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A Választmány 38. A 21 tagú Választmányt a Közgyűlés választja meg a tagok sorából, figyelembe véve a működő Területi Tagozatok számát. A Tagozatok elnökei, valamint a Vezetőség 3 tagja választás nélkül tagja a Választmánynak. A Területi Tagozatok növekedésével a Választmány az új tagozatok számával növekszik. A Választmány a feladatait az évente négy alkalommal összehívott ülésein látja el. 39. A Választmány megbízatása három éves időtartamra szól. 40. A Választmány feladatai a Közgyűlések közötti időszakban: 1. az Egyesület tevékenységi programja és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése, 2. a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság éves jelentéseinek megvitatása és jóváhagyása, 3. az Egyesület éves programjának véleményezése és jóváhagyása, 4. a Vezetőség működésének véleményezése, 5. a Vezetőség hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, 6. a tagfelvételre, az Egyesület tagjainak sorából való kizárásra vonatkozó határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálása, 7. a nemzetiségi önkormányzati választásokhoz saját, egyesületbeli jelöltek kiválasztása a Vezetőséggel egyetértve, különös tekintettel a lengyel közösség érdekében végzett tevékenységükre. 41. A Választmányt az Egyesület Vezetősége szükség szerint, de évenként legalább négyszer, az időpont és a napirend meghatározásával, az ülést megelőzően legalább 15 nappal, írásban, igazolható módon kiküldött értesítéssel hívja össze. 42. Rendkívüli Választmányt kell 15 napon belül összehívni, ha, ha azt a Választmány tagjainak több mint fele vagy az Ellenőrző Bizottság - az ok és a cél megjelölésével kéri. 43. A Választmány ülései nyilvánosak.

7 7 44. A Választmány akkor határozatképes, ha azon a választmányi tagok több mint fele jelen van. Amennyiben határozatképtelen a Választmány, az eredeti ülés napjával azonos napon, az eredeti ülés időpontjához képest 1 órával később megismételt Választmányt kell tartani. A megismételt Választmány az eredeti napirend tárgyában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha ezen jogkövetkezményre az eredeti választmányi meghívóban felhívták a tagok figyelmét. 45. A Választmány határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az Egyesület Vezetősége 46. A Vezetőség nyolc személyből áll, beleértve a Közgyűlés által megválasztott elnököt is. A Vezetőség öt tagját a Közgyűlés választja meg titkosan, a fennmaradó két tagot az Elnök nevez ki, a választások után 5 napon belül. A Vezetőség megbízatása három évre szól. A Vezetőség bármelyik tagjának tisztsége megszűnése esetén az Elnök köteles haladéktalanul új tagot kinevezni, illetve a Közgyűlés köteles új tagot megválasztani. A Közgyűlés által választott Vezetőségi tagok esetén az új tag(ok) megválasztása tagság legközelebbi Közgyűlésén vagy rendkívüli Közgyűlésén történik. 47. A Vezetőség tagjai sorából az általános szabályok szerint, de titkos szavazással választja meg az alelnököt és a titkárt, és nyílt szavazással jelöli ki az egyes funkciók, mint ifjúsági, kulturális stb. felelős betöltőit. A szaktudást igénylő funkció ellátására külső szakember is behívható illetve alkalmazható. 48. A Vezetőség a Közgyűlést követően 15 napon belül tájékoztatja a tagokat a vezetőség megalakulásáról. 49. A Vezetőség hatáskörébe tartozik: 1. Az Egyesület programjának, illetve a Közgyűlés és a Választmány határozatainak végrehajtása. 2. Az Egyesület vagyonának kezelése. 3. a Közgyűlések és a Választmány összehívása. 4. a pénzügyi tervek elkészítése. 5. adminisztratív és irodai tevékenység megszervezése és vezetése. 6. a tagfelvételre és a tagság megszüntetésére vonatkozó határozatok meghozatala. 7. a tiszteletbeli tag cím adományozására javaslat tétele. 8. egyszeri feladatokra a Vezetőség irányítása alatt működő bizottságok (szerkesztői, történelmi, stb.) létrehozása. 50. A választási Közgyűlés időpontja előtt egy hónappal a Vezetőség összehívja a Választmányt, és azzal közösen összeállítja a javasolt jelöltek listáját a Választmány, a Vezetőség, és az Ellenőrző Bizottság megválasztására, illetve az elnökjelöltségre vonatkozó javaslatokat. 51. A Vezetőség a Választmánynak, a Választmány a Közgyűlésnek évente számol be. 52. Az Elnök köteles a Vezetőség üléseit havonta egy alkalommal, vagy szükség szerint illetve a Vezetőség tagjai legalább egyharmadának javaslatára az időpont és a napirend meghatározásával, az ülést megelőzően legalább 5 nappal, írásban, igazolható módon kiküldött értesítéssel összehívni.

8 8 53. A Vezetőség akkor határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Amennyiben határozatképtelen a Vezetőség, az eredeti ülés napjával azonos napon, az eredeti ülés időpontjához képest 1 órával később megismételt vezetőségi ülést kell tartani. A megismételt vezetőségi ülés az eredeti napirend tárgyában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha ezen jogkövetkezményre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét. 54. A Vezetőség határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Elnökség 55. Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, és a titkár. 56. Az Elnököt a Közgyűlés, az alelnököt és a titkárt az általános döntéshozatali szabályok szerint, titkos szavazással választja. Az Elnökség megbízatása 3 évre szól. A két választás között megüresedett helyet pótválasztással kell betölteni. 57. Az Elnök irányítja az Elnökség és a Vezetőség tevékenységét, őrködik a Közgyűlés, a Választmány és a Vezetőség határozatainak végrehajtásán. 58. Az Elnökség feladata az Alapszabályzat betartása és betartatása az Egyesület munkájában. 59. Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az alelnök, a titkár, illetve a Vezetőség bármelyik tagja az Egyesületet az Elnökkel történt előzetes egyeztetés után, is képviselheti az Egyesületet. 60. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén annak feladatait teljes joggal az alelnök látja el. 61. A titkár felügyeli az Egyesület irodai tevékenységét, irányítja az adminisztratív munkát, és felelős a Közgyűlés, a Választmány és a Vezetőség ülései jegyzőkönyveinek, valamint a Határozatok Tára vezetéséért. 62. Az Elnökség Üléseit az Elnök szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal hívja össze, az Elnökségi ülés helyét, idejét és napirendi pontjait tartalmazó, a tagoknak legalább az elnökségi ülést 8 nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívó útján. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Határozatait az Elnökség jelen lévő tagjainak egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Ellenőrző Bizottság 63. Az Ellenőrző Bizottság három tagból áll, akiket a Közgyűlés az általános döntéshozatali szabályok szerint, titkos szavazással az Egyesület tagjai közül választ. Tagjai megbízatása három éves időtartamra szól. Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül választanak Elnököt. 64. Az Ellenőrző Bizottság üléseit évente legalább kétszer össze kell hívni. Az üléseket az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze, az ülés helyét, időpontját, és napirendi pontjait tartalmazó, a tagoknak legalább az ülést megelőző 8 nappal megküldött írásbeli meghívó útján. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha

9 9 valamennyi tag jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén az Ellenőrző Bizottság elnöke szavazata dönt. 65. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi, hogy az Egyesület a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabályban foglaltaknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület bármely munkavállalójától pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe?! ( dokumentumokba )és irataiba, illetve megvizsgálhatja azokat. 66. Az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozik: 1. az Egyesület Alapszabálya szerinti pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése, legalább negyedévenként 2. a leltár szerinti állapot ellenőrzése 3. a tagdíjbefizetések ellenőrzése 4. minden ellenőrzés után a Vezetőség részére jegyzőkönyv készítése, és javaslattétel 5. írásbeli jelentés készítése a Választmány és a Közgyűlés részére 67. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 68. A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 69. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 70. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet a Vezetőség ülésein. V. fejezet Összeférhetetlenségi szabályok 71. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 72. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 73. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

10 10 a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 74. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 75. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VI. fejezet Az Egyesület tagozatai 76. Az Egyesület Tagozatai Budapesten kívül eső területeken működő szervezeti egységek. Az Egyesület Tagozatai az Egyesület Alapszabályból adódó feladatait valósítják meg, a Vezetőséggel egyeztetett, önállóan kidolgozott programok alapján. 77. A Tagozatok neve: Bem József Lengyel Kulturális Egyesület -i (a Tagozat székhelyének megnevezése) Tagozata. 78. Az Egyesület Vezetősége a rendelkezésre álló alapokból segíti a Tagozatok munkáját. 79. A Tagozatok szervei a Tagozatok Közgyűlései, Vezetőségei, Ellenőrző Bizottsága 80. A Tagozat Közgyűlése a Tagozat Elnökét 3 évi időtartamra választja. 81. A Tagozat Közgyűlését a Tagozat Elnöke hívja össze, legalább évente egyszer, az időpont és a napirend meghatározásával, az ülést megelőzően legalább 15 nappal, írásban, igazolható módon kiküldött értesítéssel. 82. A Tagozat Közgyűlése a határozatait a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. A Tagozat Közgyűlése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább fele jelen van. 83. A Tagozat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik:

11 11 1. A Tagozat működési és szervezeti szabályának elfogadása, az anyaegyesület alapszabályzatának figyelembe vételével. 2. A Tagozat Vezetősége és Ellenőrző Bizottsága jelentéseinek megtárgyalása és elfogadása. 3. Az Elnök, a Vezetősége és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása. 84. A Tagozat munkáját a Tagozat Elnöke irányítja, aki felelős az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartásáért. A Tagozat Elnöke képviseli a Tagozatot az Egyesületben és a hivatali szerveknél, valamint harmadik személyeknél is. A Tagozat elnöke egyidejűleg tagja az Egyesület Választmányának. A Tagozat Elnöke az Egyesület Vezetősége ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A Tagozat Elnöke évente egyszer köteles a Tagozat működéséről beszámolni az Egyesület Választmányának, és az Egyesület Közgyűlésének. 85. A Tagozat adminisztratív tevékenységét a Tagozat Vezetősége által kidolgozott, az Egyesület Vezetőségével egyeztetett belső szabályzat szerint végzi. VII. fejezet Az Egyesület vagyona, gazdálkodása, könyvvezetése, beszámolója 86. Az Egyesület az Alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. 87. Az Egyesület bevételei: a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 88. Az Egyesület célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében- gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdasági- vállalkozási tevékenység folytatásához minden esetben a Választmány hozzájárulása szükséges. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

12 12 gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 89. Az Egyesület befektetési tevékenységet a befektetési szabályzata alapján folytat. A befektetési szabályzatot a Közgyűlés fogadja el az általános szabályok szerint. 90. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 91. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 92. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatás bárki által megismerhető, s annak odaítélését a Közgyűlés által jóváhagyott szabályzat alapján az Egyesület pályázathoz kötheti. A pályázat azonban nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Ilyen színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 93. Az Egyesület az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. 94. Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december Az Egyesület beszámolója tartalmazza: a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést ), c) a kiegészítő mellékletet. d) a közhasznúsági mellékletet. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a évi CLXXV. törvény 32. -a szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 96. Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

13 13 Az Egyesület saját honlappal rendelkezik, ezért a közzétételi kötelezettségét, valamint a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a honlapján is elhelyezi, és biztosítja a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét. 97. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok- a tagdíj megfizetésén túl, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 98. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök vagy az Alelnök minden esetben a pénztárossal együttesen jogosultak rendelkezni a Polgári Törvénykönyv 29. -ának (3) bekezdése alapján. 99. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Egyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni Az Egyesület megszűnése: VIII. fejezet Záró rendelkezések Az egyesület megszűnik, ha a) a Közgyűlés döntése alapján átalakul, b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti, vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A b)-e) pontban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül megszűnik. A b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A Közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. [A polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 64. -a] 101. Az Egyesület hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona Magyarországon bejegyzett és működő, a lengyel kultúrát szolgáló intézményre vagy civil szervezetre száll át Az Egyesület a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai irányadók.

14 14 Budapesten, május havának 12 napján. Dr. Csúcs Lászlóné, Elnök 3/2012(V.12) határozat Az Egyesület Közgyűlése az egész Alapszabályt a megismert módosításokkal egységes szerkezetben 31 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tevékenységét Magyarország egész területén fejti ki, gondoskodik a Magyarországon

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Alapszabály a évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Alapszabály a évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapszabály a 2017. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 1 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az egyesület neve: Halásztelki Üdülő Horgászegyesület 2.) székhelye: Szarvas, Nagyfoki holtág 11459 hrsz II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 1.) A Szarvas 0180

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben