VASUTASOK SZAKSZERVEZETE P É C S TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tárgyalta: A Területi Bizottság 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VASUTASOK SZAKSZERVEZETE P É C S TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Tárgyalta: A Területi Bizottság 2008."

Átírás

1 VASUTASOK SZAKSZERVEZETE P É C S TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tárgyalta: A Területi Bizottság február hó 18-án Elfogadta: A Titkári Testület március hó 5-én

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vasutasok Szakszervezete Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapszervezetek munkájának segítése és a VSZ szervezetpolitikai feladatainak ellátása, koordinálása érdekében működik a VSZ Pécs Területi Képviselet (továbbiakban Ps. TK.) A Pécs Területi Képviselet jogi személy. Székhelye: 7623 Pécs, Indóház tér 2. Működési területe: az l. sz. mellékletben felsorolt Vasutasok Szakszervezete Szakszervezetei Bizottságai (alapszervezetek ). Bélyegzője: VASUTASOK SZAKSZERVEZETE TERÜLETI KÉPVISELETE PÉCS A Területi Képviselet feladata. /VSZ SZMSZ / Működési területéhez tartozó alapszervezetek munkájának segítése, az alapszervezetek képviselete, a VSZ szervezetpolitikai feladatainak ellátása, tevékenységének koordinálása. A Területi Képviselet jogosultságai (VSZ SZMSZ ) A pécsi régióban kiírt infrastruktúra-fejlesztéssel, oktatással, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos pályázaton részt venni, az Elnökség előzetes hozzájárulása alapján. Együttműködési megállapodást kötni más szervezetekkel, az Elnökség előzetes hozzájárulása alapján. A VSZ munkaszervezetét és eszközrendszerét igénybe venni. Javaslatot tenni a tisztségviselők munkájának elismerésére, ösztönzésére. Indítványokat, javaslatokat előkészíteni és előterjeszteni a VSZ vezető testületei számára. A kifogásolási jogot gyakorolni. A Területhez tartozó alapszervezetek és tagjaik érdekeinek jogi képviselete érdekében Jogi Irodát működtetni.

3 A Területi Képviselet kötelességei (VSZ SZMSZ ) A VSZ Alapszabályával, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban elkészíteni saját szervezeti és működési szabályzatát. Megszervezni a tisztségviselők megválasztását, értékelni és ellenőrizni tevékenységüket. A TK.működéséhez rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel éves felhasználási terv alapján gazdálkodni. Megszervezni a VSZ által meghirdetett munkaharc akciókat, a tisztségviselők képzését, szakszervezeti, kulturális- és sport rendezvényeket, a szakszervezeti tagságot érintő választásokat. Tagszervező munkát végezni. A tagszervezéssel, tagmegtartással kapcsolatos létszámadatokat, szervezettségi mutatókat elemezni, következtetéseket levonni, a szükséges intézkedéseket megtenni. Szervezetépítési, tagszervezési kérdésekben beszámolókat, javaslatokat, az alapszervezetek részére módszertani segédanyagokat készíteni, együttműködve a Szervezetpolitikai Csoporttal. Az alapszervezetek kérésének megfelelően szolgáltatásként a területi könyvelést ellátni. A tagdíjfizetéssel, tagnyilvántartással kapcsolatos területi szintű feladatokat ellátni. Tagdíjelmaradás esetén a tagdíjfizetésre a tag figyelmét felhívni, illetve felszólítani tagdíjhátraléka megfizetésére. A területhez tartozó alapszervezetek beszámolóit (féléves, éves), költségvetéseit határidőre beszedni, felülvizsgálni, elemezni, összesíteni és megküldeni a központ részére. Az alapszervezetek pénzügyi gazdálkodását figyelemmel kísérni, működésükhöz megfelelő segítséget adni, szükség esetén pénzügyi ellenőrzést tartani. munkáról. Évente egy alkalommal beszámolni a titkári testületnek a végzett A választott tisztségek és megnevezéseik: Területi Képviselet vezetője Területi Képviselet vezető-helyettese Területi Képviselet irodavezetője (területi könyvelő) Területi Bizottság tagjai Felügyelő Ellenőrző Bizottság vezetője Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetője

4 II. A TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Titkári Testület 2. Területi Bizottság 3. Szakmai, Üzletági Bizottságok. 4. Területi Ifjúsági Tagozat 5. Területi Női Tagozat Titkári Testület A Titkári Testület a Pécs TK. legfelsőbb döntéshozó testülete. A VSZ felsőbb szervei és saját határozatai alapján szervezi, irányítja, ellenőrzi, és segíti a hatáskörébe tartozó alapszervezetek szakszervezeti munkáját. Tagjai: A Területi Képviselet működési körébe tartozó alapszervezetek titkárai.(a Területi Képviseletekhez tartozó alapszervezetek felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza.) Ifjúsági tagozat, Női tagozat vezetői. Állandó meghívottak: vezetői. A FEB és PEB Pécs TK küldöttértekezletén megválasztott Szakmai Képviseletek, Intéző Bizottságok vezetői. KÜT-be delegált tagok Feladata, jog- és hatásköre: A VSZ felsőbb szervei és saját határozatai alapján meghatározza a Területi Képviselet fő feladatait. Beszámoltatja a Területi Bizottságot két ülés, és a két választás között végzett munkáról. Szervezi, segíti, ellenőrzi működési területén a törvények, rendeletek érvényesítését, a Vasutasok Szakszervezete testületei határozatainak feldolgozását és gyakorlati végrehajtását. Állást foglal a területén működő VSZ szakszervezeti szervek működésével, hatáskörével, szervezeti felépítésével kapcsolatos kérdésekben. Gyakorolja a Területi Képviselet hatáskörébe tartozó szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmét. Hatáskörét meghaladó esetekben javaslatokkal él a VSZ vezető testületei felé.

5 Dönt: A Szervezeti- és Működési Szabályzatról, Ügyrendjéről. Megválasztja a Pécs Területi Képviselet vezetőjét, FEB vezetőjét, PEB vezetőjét. A Területi Képviselet működéséhez biztosított pénzeszközök felhasználásáról, az éves pénzügyi tervről, valamint a Pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Szolidaritási akcióban való részvételről és annak mértékéről. A szakszervezeti munkáért adható, hatáskörébe utalt anyagi, erkölcsi elismerésekről Ellenőrzi: A VSZ felsőbb szakszervezeti szerveinek és saját határozatainak végrehajtását. A Területi Képviselet vezetője, vezető-helyettese és az irodavezető tevékenységét. A Titkári Testület működési rendje: A Titkári Testületet szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni, amelyért a Területi Képviselet vezetője a felelős. A TT. tag helyettesítéséről az alapszervezet dönt. A TT akkor határozatképes, ha tagjai, vagy helyetteseik 2/3-a jelen van. Ha az ülés meghirdetett időpontjában a testület tagjainak 2/3-a nincs jelen, a levezető elnök ezt köteles bejelenteni és az ülést bezárni. Ezt követően az ülést 1 óra elteltével az elnök újra megnyitja és amennyiben a testületi tagok legalább 50 %-a, plusz 1 fő jelen van, akkor azt jogosult határozatképesnek nyilvánítani. Az üléseket a Területi Képviselet vezetője, vagy helyettese vezetik. A levezető elnök köteles az ülés határozatképességét folyamatosan figyelemmel kísérni, a napirendeket, ha szükséges szavazással lezárni. A szavazatokat a levezető elnök köteles összeszámolni és az adatokat rögzíteni kell az ülésről készült jegyzőkönyvben, emlékeztetőben. Az ülések jegyzőkönyvvezetője az irodavezető, távollétében a levezető elnök által felkért, a Testület által elfogadott személy. A Határozatokat meg kell küldeni a TT. tagjainak és azokat Határozat gyűjteményben kell megőrizni. A TT. ülés kötelező napirendje a TK vezetőinek beszámolója a két ülés között végzett munkáról. Az előterjesztéseket lehetőség szerint írásban előre kiküldve kell a testület tagjainak tudomására hozni. Az ülésekre meghívottakról - a napirendi pontok figyelembe vételével - a Területi Bizottság dönt. Az ülések nyilvánosak, zárt ülést a napirendi pont és a szavazás függvényében - minősített többséggel- az elnök rendelhet el. A TT rendkívüli összehívását az alapszervezetek a szakmai Testületeken keresztül a Területi Bizottságnál kezdeményezhetik. Az ülések végén időt kell biztosítani a szakszervezeti szempontból közérdekű bejelentések,

6 kérdések felvetésére. A TT ülésről hangfelvétel készíthető, kivétel a zárt ülés, amelyen a hangfelvételt külön szavaztatni kell. A Területi Bizottság A Titkári Testület operatív végrehajtó szerve a Területi Bizottság.A két titkári testületi ülés között a Területi Bizottság szervezi, segíti és ellenőrzi a területén lévő és hatáskörébe tartozó szakszervezeti szervek munkáját és feladatok végrehajtását. Tagjai: Területi Képviselet vezetője. Területi Képviselet vezető helyettese. 1 fő Forgalmi Szakmai Bizottság vezető. 1 fő MÁV-START Szakmai Bizottság vezető. 1 fő CARGO Szakmai Bizottság vezető. 1 fő Gépész Intéző Bizottság vezető. 1 fő Pálya Mérnöki Létesítményi Szakmai Bizottság vezető. 1 fő GT-s Szakmai Bizottság vezető. 1 fő TEB Szakmai Bizottság vezető. 1 fő KHI Szakmai Bizottság vezető. Feladata, jog- és hatásköre: Dönt: Szervezi és ellenőrzi a felsőbb szervek, a Titkári Testület és saját határozatainak végrehajtását. Gyakorolja a Titkári Testület által hatáskörébe utalt jogokat /munkaterv, illetve eseti felhatalmazás alapján. / Előkészíti a Titkári Testület üléseit, beszámol a két ülés között végzett munkáról. Koordinálja az alapszervezetek munkáját. Állást foglal minden olyan esetben, amelyek a Területi Képviselethez tartozó alapszervezetek, szakszervezeti tagok sajátos élet- és munkakörülményeit érintő érdekvédelmi, érdekképviseleti kérdésében jelentkezik. Kapcsolatot tart fenn a Vasutasok Szakszervezete Elnökségével, Választmányával, a VSZ FEB és PEB budapesti tagjaival, a VSZ Osztályaival, csoportjaival, a Szakmai Képviseletekkel, Intéző Bizottságokkal. A TT felé javaslatot tesz - felsőbb szervek felhatalmazása alapján - a VSZ Választmány tagjaira. A TT rendkívüli összehívásáról. Előkészíti a TT. soros és rendkívüli érterkrezleteit, előzetesen véleményezi a TT. elé kerülő előterjesztéseket. Javaslatot tesz a TT. Ülések napirendjére, valamint a meghívottak személyére. Dönt minden olyan kérdésben amelyet a felsőbb szervek, vagy a Titkári Testület a hatáskörébe utal. TK hatáskörbe tartozó Tanfolyamok szervezéséről.

7 Szakszervezeti kitüntetésre tett javaslatokról, esetleg keretek SZB részére történő leosztásáról. Megválasztja a TK titkárhelyettesét, valamint irodavezetőjét. A Területi Bizottság működési rendje: Szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, vagy telefonos körkonferenciába kapcsolva tartja üléseit. Munkáját a Területi Képviselet vezetőjének és helyettesének operatív irányításával végzi. Össze kell hívni a TB -t, ha a TB tagjainak 25 % -a kezdeményezi. Határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.a TB. tagjai nem helyettesíthetők. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseiről emlékeztető (jegyzőkönyv készül), Határozatait Határozatgyűjteményben kell megőrizni. A TB ülésen hangfelvétel készíthető, mely alapján a jegyzőkönyv, vagy emlékeztető készül Területi Szakmai Bizottságok A TK működési területén, a különböző Üzletágak, Szakszolgálatok munkavállalóinak hatékonyabb szakmai érdekképviselete és érdekvédelme céljából Területi Szakmai Bizottságok működnek: Forgalmi Szakmai Bizottság. MÁV-START Szakmai Bizottság. CARGO Szakmai Bizottság. GIB Intéző Bizottság. Pálya Mérnöki Létesítményi Szakmai Bizottság. GT-s szakmai Bizottság. TEB Szakmai Bizottság. KHI Szakmai Bizottság. Tagjai: A régióban működő egyes szakágakhoz, üzletághoz tartozó alapszervezetek titkárai, illetve szakmai képviselői. A szakágon belül működő tagozatok vezetői. Feladatai: A Bizottság működési körébe tartozó Üzletágak, Szakágak területi szerveinél az érintett munkavállalók érdekeinek képviselete. Megválasztja a Szakmai Képviseletek, Intéző Bizottságok küldötteit. Megválasztja a Területi Szakmai Bizottság vezetőit. A testületek működési rendjét, jog- és hatáskörét a VSZ Alapszabályával és SZMSZ-ével összhangban saját Szervezeti és Működési Szabályzatukban rögzítik.

8 Rétegszervezetek A nőket és a fiatalokat érintő sajátos érdekek, feltárása és az ebből adódó feladatok megoldása céljából területi és alapszervezeti szinten rétegszervezetek működnek. A TK területén működő rétegszervezetek: Területi Ifjúsági tagozat Területi Női tagozat Területi Ifjúsági tagozat Feladata a Területi Képviselethez tartozó alapszervezetek fiatal tagjainak érdekvédelme, életkori sajátosságaiból adódó igényeinek kielégítése, kulturális- és sporttevékenység szervezése. Területi Női tagozat Feladata a nők sajátos problémáira elfogadható megoldásokat találni. Célzott érdekvédelmet, szociális, kulturális érzékenységet vinni a VSZ munkájába a nők érdekében. Segíteni a vasutas nők, családok érdekeinek védelmét, képviseletét az esélyteremtés jegyében. Az egyenlő bánásmód eszmeiségének elterjesztése és alkalmazásának elősegítése a VSZ érdekvédelmi tevékenységébe. Alapszervezetek: A Pécs Területi Képviselet működési területén lévő Vasutasok Szakszervezete alapszervezetei. Működésüket a VSZ Alapszabály VI. fejezet 1., 1.1., 1.2., 1.3., valamint a VSZ SZMSZ és saját SZMSZ-ük alapján fejtik ki. Kapcsolatot tartanak fenn a Pécs Területi Képviselettel, annak munkáját, tevékenységét figyelemmel kísérik, eredményességét segítik. A Pécs Területi Képviselet határozatainak végrehajtásában részt vesznek, azok teljesülését ellenőrzik. Alapszervezet Vezetője: titkár /a Pécs Területi Képviselet tagjai/ Az Alapszervezetek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

9 III. A Területi Képviselet vezetőinek feladata (VSZ SZMSZ 4.1.5) A területi képviselet testületeit a VSZ szabályzataiban foglaltak szerint működtetni. A VSZ vezető testületei által meghatározott képviseleti megbízatásokat maradéktalanul ellátni. Mindazon munkaszervezeti feladatokat ellátni, amelyeket a VSZ vezető testületei meghatároznak számukra. Kapcsolatot tartani a területi képviselet működési területén lévő szakszervezetekkel, önkormányzati, állami és civil szervekkel, szervezetekkel. Működési területén a partner munkáltatókkal, (munkáltatói jogkör gyakorlókkal) illetve tulajdonosokkal szemben érdekvédelmi, érdekképviseleti kérdésekben az Mt-ben, az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szakszervezeti jogosítványokat gyakorolni. Hatóság előtti képviseletet ellátni az Elnökség felhatalmazása alapján. Rendszeres kapcsolatot tartani a működési körébe tartozó alapszervezetekkel. A többirányú információ áramlás biztosítása érdekében folyamatos kapcsolatot tartani a VSZ Elnöksége és Választmánya - a terület működési körébe tartozó - tagjaival, a szervezetpolitikai alelnökkel, a Szakmai Képviseletek és Intéző Bizottságok vezetőivel, Az MSZOSZ megyei és regionális testületeivel és tisztségviselőivel. A VSZ vezető testületei által hozott határozatokat, állásfoglalásokat megismerttetni az alapszervezetekkel, a határozatok végrehajtását ellenőrizni és a hatásvizsgálatot elvégezni. Az alapszervezetek munkájához szakértői segítséget adni. Mindazon feladatokat ellátni, amelyekkel a VSZ elnöke, alelnökei, megbízzák. Kötelességei: Képviselni a Területi Képviselet /Területi Bizottság/ állásfoglalásait /határozatait/ a felsőbb szakszervezeti szervek előtt. Rendszeresen tájékoztatni a választókat a /TB/ Területi Képviselet munkájáról, a hozott határozatokról. Kapcsolattartás a Szakmai Képviseletek, Intéző Bizottságok vezetőivel, a VSZ választott testületeivel, osztályaival, csoportjaival. A Területi Képviselet Vezetője

10 A Területi Képviselet képviselője, aláírási és utalványozási jogkörrel bír, a TK számláján és a Területi Bizottsága Alapszervezetei címen vezetett számlán. A Területi Bizottsága Alapszervezetei pénzügyeiért felel, az adóhatóságnál eljár. A Területi Képviselet /TB/ működési rendjének biztosítása a VSZ alapszabálya és az SZMSZ szerint. A testületektől kapott feladatok szervezése, végrehajtása. Az irodavezető munkájának felügyelete, irányítása. A Területi Képviselet pénzügyi gazdálkodási rendjének biztosítása, az elfogadott éves pénzügyi terv szerinti gazdálkodás. A testületektől kapott feladatok szervezése, végrehajtása. A Területi Képviselet vezető-helyettes A TK. vezető távolléte esetén gyakorolja a vezető jogait, ellátja feladatait, utalványozási jogkörrel rendelkezik. A Pécs Területi Képviselettől kapott feladatok végrehajtása. A feladatok szervezésében, végrehajtásában együttműködik a TK vezetőjével. A Pécs Területi Képviselet tevékenységének koordinálása. Területi Képviselet irodavezetője OTP számláról pénzfelvétel a TK vezetőjével, vagy a vezető helyettessel. A TK, vagy vezetői címére érkezett postai küldemények átvétele. A TK valamennyi adminisztrációs feladatának ellátása. Értekezletek előkészítése. A közös könyveléshez tartozó alapszervezetek területi könyvelésének ellátása. Jegyzőkönyv vezetőként részt vesz a testületi üléseken, vagy a hangfelvételről jegyzőkönyvet, emlékeztetőt készít. Minden olyan feladat, amellyel a TK vezetője, vagy helyettese megbízza. IV. A Területi Képviselet gazdálkodása A Pécs Területi Képviselet működéséhez szükséges pénzeszközöket a Választmány által elfogadott költségvetésből kapja. A működéséhez rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A Pécs Területi Képviselet éves pénzügyi tervét a Területi Bizottság terjeszti jóváhagyás végett a Titkári Testület elé. A pénzügyi gazdálkodás lebonyolításához aláírási joggal a TK vezetője, a TK vezetőhelyettese és az Irodavezető rendelkezik. V. A Területi Képviselet testületeinek, tisztségviselőinek választási rendje

11 A TK. tisztségviselőinek választásával kapcsolatban, a Vasutasok Szakszervezete Választási Szabályzatában előírtakat kell megfelelően alkalmazni. VI. Záró rendelkezések Ezen SZMSZ a Titkári Testület Határozata értelmében március hó 5-től lép életbe, ennek alapján az június hó 8-án elfogadott többször módosított SZMSZ érvényét veszti. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Vasutasok Szakszervezete Alapszabályának illetve Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. A Pécs Területi Bizottság SZMSZ-t kapják: Titkári Testület tagjai Ifjúsági és Női tagozat vezetője TK irodavezetője VSZ FEB, PEB VSZ Szervezetpolitikai Csoport Pécs, március 5. Vasutasok Szakszervezete Pécs Területi Képviselet Titkári Testület

12 1./ Területi Képviselet vezetője: Horváthné Czindery Zsuzsanna 2./ Területi Képviselet vezető-helyettese: Tarjányi Zoltán 3./ Területi Képviselet irodavezetője: László Ilona 1. sz. melléklet A VSZ. Pécsi Területi Képviselet választott tisztségviselői 4./ Területi Képviselet Titkári Testület tagjai: Titkárok: Ács László Anyaggazdálkodási Főnökség Pécs Berta Levente Villamos Vonalfőnökség Dombóvár Faragó Ferenc Villamos Vonalfőnökség Nagykanizsa Berghammer Vilmos Gépészeti Főnökség Pécs Fazekas Ferenc Gépészeti Főnökség Dombóvár Károlyi Csaba Gépészeti Főnökség Nagykanizsa Gábor András Állomásfőnökség Balatonszentgyörgy Hajdu Ferenc Állomásfőnökség Somogyszob Nagy Zsolt Állomásfőnökség Murakeresztúr Miháczi Attiláné Állomásfőnökség Nagykanizsa Pintér Jánosné Állomásfőnökség Pécs Rosta István Állomásfőnökség Szentlőrinc Sebestyén Atrtiláné Állomásfőnökség Kaposvár Tillman Józsefné Állomásfőnökség Dombóvár Farkas Józsefné DRV Villány Faluhelyi Sándor Ingatlankezelő Kft.Pécs Porkoláb Andrásné Igazgatóság Pécs Tarjányi Zoltán TEB Főnökség Pécs Toklászka István PMLI Pécs Faluvégi József Kocsivizsgálók Dombóvár Szabó Ilona Nagykanizsa SZESZA

13 5./ Területi Képviselet Területi Bizottságának tagjai: Nagy Zsolt Állomásfőnökség Murakeresztúr SZB (Forgalmi SZK.) Toklászka István PMLI Pécs SZB (PMLI SZK.) Fazekas Ferenc Vontatási Főnökség Dombóvár SZB (GIB.) Porkoláb Andrásné Pécs Igazgatóság SZB (KHI SZK.) Tarjányi Zoltán TEB Főnökség Pécs SZB (TEB. SZK.) Deák Tibor Nagykanizsa SZESZA SZB (START SZK.) Miháczi Attiláné Állomásfőnökség Nagykanizsa SZB (CARGO SZK.) Faluhelyi Sándor Ingatlankezelő Kft.Pécs SzB (GT SZK.) 6./ Területi Képviselet Női Tagozata Vezetője: Matisné Tóth Ágnes Állomásfőnökség Pécs SZB 7./ Területi Képviselet Ifjúsági Tagozata Vezetője: Novok-Rostás Péter Kocsivizsgálók Dombóvár 8./ Területi Képviselet Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Vezetője: Varga Józsefné TEB Főnökség Pécs 9/ Területi Képviselet Felügyelő Ellenőrző Bizottság Vezetője: Bosznay József TEB Főnökség Pécs

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE BUDAPEST TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 Tárgyalja: A Területi Bizottság 2007. december hó 14-én. Elfogadja: A Titkári Testület 2007. december hó 18-án.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE DEBRECEN TERÜLETI KÉPVISELET

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE DEBRECEN TERÜLETI KÉPVISELET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vasutasok Szakszervezete Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapszervezetek munkájának segítésére és a VSZ szervezetpolitikai feladatainak ellátása,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MISKOLC TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MISKOLC TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MISKOLC TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és elfogadta: a Területi Képviselet Titkári Testületének 2011. január 31.-ei ülése. 1. Bevezetés: 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

M I N T A. Alapszervezet Szervezeti- és Működési Szabályzata (tervezet)

M I N T A. Alapszervezet Szervezeti- és Működési Szabályzata (tervezet) I. Általános rész: M I N T A Alapszervezet Szervezeti- és Működési Szabályzata (tervezet) 1.) Az alapszervezet a Vasutasok Szakszervezete a. (szolgálati hely(ek), gazdasági társaság, vagy intézmény(ek)

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Választmánya 2007. október 4-ei ülésén 1. BEVEZETÉS A Vasutasok Szakszervezete XVI. Kongresszusa 2007.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE IFJÚSÁGI TAGOZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE IFJÚSÁGI TAGOZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE IFJÚSÁGI TAGOZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete Ifjúsági Tagozata (továbbiakban VSZ IT) demokratikus felépítésű, önkéntes tagsági viszonyon alapuló,

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE Elfogadta: Vasutasok Szakszervezete Választmánya 2015. október 1-ei ülésén 1 1. BEVEZETÉS A Vasutasok Szakszervezete XVIII. Kongresszusa 2015. május 15-én módosította Alapszabályát.

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1999. május 27. Módosítva: 2004. november 19. Módosítva: 2009. november 30. 2 I. Az Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezetének

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (ÖDOSZT)

ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (ÖDOSZT) Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa (ÖDOSZT) 1146 Budapest, Abonyi u. 31. Telefon: 338-4002 Telefax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya I. A szakszervezet általános meghatározása és célja 1. A szervezet neve: Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete A rövidített neve: PVDSz 2. A szervezet

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya (Tervezet változásokat a félkövér szövegrészek jelzik)

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya (Tervezet változásokat a félkövér szövegrészek jelzik) A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya (Tervezet változásokat a félkövér szövegrészek jelzik) I. A szakszervezet általános meghatározása és célja 1. A szervezet neve: Pályavasúti Dolgozók

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG 1036 Budapest Bécsi út 85. Telefon/Fax: (1) 363-8720 E-mail: kozpont@mavesz.hu Honlap: www.mavesz.hu A L A P S Z A B Á L Y - a 2006.május 9.-i közgyűlés 1/2006. (V.9.) sz. határozatával

Részletesebben

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg 2 A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 1) Az alapszervezet SZMSZ-ében meghatározott testületének - általában a szakszervezeti bizottságnak - a feladata : A VSZ Választási

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya Tartalom 1. Általános rendelkezések... 1 2. A Szülői Szervezet alapvető céljai... 1 3. Szülői Szervezet alapvető feladatai... 2 4. Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete. Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések. 1)A köztestület neve: MOK Pest megyei Területi Szervezete (Rövidített neve: PMOK) Székhelye:

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

MVM DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE (MVM DSZ) A L A P S Z A B Á L Y A

MVM DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE (MVM DSZ) A L A P S Z A B Á L Y A MVM DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE (MVM DSZ) A L A P S Z A B Á L Y A 2012. március 23. 1 I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete (MVM DSZ) 2. Székhelye:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A u t o n ó m ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt elfogadta a VKDSZ VIII. kongresszusa 2009. március 26-án. 2 1. A szakszervezet neve, célja és feladata

Részletesebben

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata... 1 I. A tagsági viszony szabályai...

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A társadalmi szervezet - neve: KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE

Részletesebben

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben.

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben. A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben. 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1. A szakszervezet neve: Helyiipari és Városgazdasági

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORVOSI KAMARA VAS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK (MOK VMTSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzatot a 2012. május 15-én tartott küldöttgyűlés elfogadta és azonnali hatállyal hatályba

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben