AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 -1- AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Apolló Kulturális Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven működő kulturális érdekvédelmi, társadalmi szervezet. Az egyesület támogatóinak tekintendők mindazon jogi és természetes személyek, egyéni vállalkozók, akik az egyesület anyagi, erkölcsi és egyéb támogatását vállalják. Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 3. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: 4) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés 5) Kulturális tevékenység 11) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, azokat bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a honlapján, szórólapokon, sajtótermékekben és a helyi médiában való közzététel útján biztosítja. 4. Az egyesület kiemelt működési céljai: a) Közművelődési programok bonyolítása Pécs városában és a Dél-Dunántúli Régióban. b) Pécs alternatív színházi kultúrájának erősítése és támogatása egy színházi műhely működtetésével, illetve egy befogadó hely fenntartásával. Ehhez kapcsolódóan színházművészeti, képzőművészeti és zenei produkciók, rendezvények létrehozása, támogatása. c) Pécs városában és a Dél-Dunántúli Régióban a drámapedagógia és a színházi nevelés módszereinek képviselése, alkalmazása és terjesztése. d) Szociális és egészségnevelés e) Pécs város és a régió kulturális tevékenységet folytató diákjainak és a társművészetek képviselőinek bemutatkozási lehetőség és színpadtechnikai eszközök biztosítása. f) Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. g) Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel és a régió közönségével. 5. Az egyesület feladatai a kitűzött célok megvalósulása érdekében: a) Művészeti csoportok létrehozása és működtetése: - alternatív műhely, - színházi nevelési csoport, - vizuális műhely. b) Gondoskodik a keretei között működő amatőr művészeti csoportok műhelymunkájához szükséges alapfeltételekről, az elkészült produkciók és alkotások hazai és külföldi bemutatási lehetőségeinek biztosításáról. c) Az Escargo Hajója alternatív színházi műhelyének működtetése és a Bécsy Tamás Kamraterem fenntartása. d) Alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartása.

2 -2- e) Pécsi Alternatív Drámakör és Színházi Nevelési Műhely (PAD) működtetése. Ehhez kapcsolódóan színházi nevelési csoportot hoz létre, és színházi nevelési programokat készít. f)fogyatékkal élők és sajátos nevelési igényűek számára kulturális és oktatási programokat szervez. g) Hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek számára kulturális és oktatási programokat szervez. h) Segítséget nyújt egyéb amatőr társulatok, művészek, zenekarok tevékenységéhez. i) Közösségépítő, illetve közösségfejlesztő programokat szervez. j) Tartós közérdekű céloknak megfelelő tréningek szervezése és vezetése a civil, az állami és a profitorientált szektor szereplői számára. k) Munkaerőpiacon szükséges és vállalkozói képességek fejlesztése. A célkitűzések részletes leírását az egyesület művészeti vezetői által összeállított szándéknyilatkozat tartalmazza. 6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselőt, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít. II. AZ EGYESÜLET TAGJAI 8. Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, jogi személy, valamint ennek a jogi személyiséggel nem rendelkező szerve, aki elfogadja a szervezet alapszabályát, és vállalja, hogy részt vesz annak működésében. Tiszteletbeli taggá választható az a személy, aki az egyesület tevékenységében való közreműködésével, külföldi kapcsolatainak ápolásával jelentős érdemeket szerzett feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A tiszteletbeli tagok jogai megegyeznek az egyesület tagjainak jogaival. 9. A tagok főbb jogai és kötelezettségei: (1) Az egyesület tagja jogosult: a)a közgyűlés munkájában személyesen, vagy küldött útján részt venni, annak összehívását az ok és a cél pontos megnevezésével kezdeményezni. b)közreműködni az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint az egyesületi csoportok munkájában és azok rendezvényein. c)életkori sajátosságainak megfelelően választható az egyesület szerveibe. d)észrevételt, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban. e) Az egyesület, vagy valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számítottan 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. f) Igényelheti az egyesületi szakemberek segítségét. g)részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. h)igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait. (2)Az egyesület tagja köteles: a) Az alapszabály által előírt kötelezettségeket betartani, a vezető szervek határozatait végrehajtani. b)a szervezeti életben legjobb tudomása szerint részt venni, ha közgyűlés megválasztja egy tisztségre, azt a legjobb képessége szerint ellátni. c) Tevékenységével az alapszabály által meghatározott célkitűzések megvalósulását elősegíteni.

3 -3- d) Az egyesület vagyonát megóvni, a vállalt tagsági díjat rendszeresen fizetni. IV. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 10. A tagság önkéntes. a) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre. A tiszteletbeli tagságról - a vezetőség javaslata alapján - a taggyűlés dönt. b) A tagsági viszony megszűnik: - A kilépés írásbeli bejelentésével. - Törléssel abban az esetben, ha a tag a tagsági díj, illetve az önként vállalt anyagi támogatás fizetését 3 hónapnál hosszabb időn át indokolatlanul elmulasztotta, és azt a felszólítás ellenére sem rendezte. - Kizárással eseti jelleggel, a vezetőség által megalakított fegyelmi bizottság jogerős határozatával. - A tag halálával. A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagság jogviszony megszűnéséről a szervezet vezetősége dönt. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 11. Az egyesület vezető szervei: a taggyűlés és a vezetőség. Működését és gazdálkodását felügyelő bizottság ellenőrzi. Vezető tisztségviselői: az elnök és a művészeti vezető, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. 12. Az egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 13. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak meg megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 14. Az egyesület működése során keletkező iratokba a betekintési lehetőséget az egyesület elnöke biztosítja az érdeklődők részére munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban a szervezet székhelyén az elnök által felhatalmazott személy felügyelete mellett. Az egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet. 15. A vezető szervek határozatait az érintettekkel az elnök, illetve a felügyelő bizottság vezetője szóban vagy írásban igazolható módon (internetes levelező rendszeren, vagy posta útján) közli annak meghozatalától számított 15 napon belül. A határozatok nyilvánosságra hozatala székhelyi hirdető táblán, illetve interneten keresztül történhet.

4 -4- TAGGYŰLÉS 16. A taggyűlés az egyesület legfőbb szerve, a szervezet nyilvántartott tagjainak összességéből áll. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A taggyűlés összehívására jogosult személyek: - az elnök, - a művészeti vezető - a titkár, illetve - a felügyelő bizottság elnöke. A gyűlést a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban kell összehívni a napirend egyidejű közlésével. Ülései nyilvánosak. a) A taggyűlést rendkívüli ülésére az alábbi esetekben kerülhet sor: - Ha a bíróság azt elrendeli. - A tagok legalább egyharmadának kezdeményezése esetén, amennyiben a kérelemben az ülés pontos okát és célját megjelölik. - Ha a vezetőség azt fontosnak tartja. b) A taggyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést - változatlan napirendi pontok mellett legalább 8 nap elteltével, de 30 napon belül újra össze kell hívni, amely esetben a taggyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképesnek minősül abban az esetben, ha erre és a távolmaradás jogi következményeire a tagok figyelmét kifejezetten felhívták a megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó meghívóban. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén rövid szünet elrendelése után a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén rendkívüli ülést kell összehívni. Ha a rendkívüli ülésen a szavazategyenlőség megismétlődik, akkor a döntést elvetettnek kell tekinteni. Kétharmados többség szükséges az egyesület megalakulásához, feloszlásának kimondásához, más társadalmi szervezettel való egyesüléshez, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. Titkos szavazás szükséges, ha a vezetőség így határoz. c) A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik: - Az egyesület megalakuláshoz, más társadalmi szervezettel való egyesüléshez, feloszlásához szükséges határozat meghozása. - Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása. - Az egyesület elnökének és a vezetőségének nyílt szavazás útján 2 évre történő megválasztása. - A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. - Az egyesület elnökének, vezetőségi tagjainak felmentése, illetve e személyek lemondásának tudomásul vétele. - A vezetőség éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megvitatása, elfogadása. - A gazdasági felelős által előkészített tervezet alapján az éves költségvetés meghatározása. - Döntéshozatal mindazon felmerülő kérdésekben, amelyeket a jogszabály, vagy az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. d) A taggyűlés határozatait érintettekkel igazolható módon kell közölni: írásban postai úton, illetve internetes levelező rendszeren keresztül. Az ügyvivő titkár köteles a gyűlésekről jegyzőkönyvet készíteni, az ott meghozott határozatokat oly módon dokumentálni, hogy abból a taggyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A taggyűlésekről szóló jegyzőkönyvek az elnök engedélyével előzetes időpont egyeztetés alapján, munkanapokon megtekinthetők az egyesület irodájában az elnök által felhatalmazott személy felügyeletével.

5 -5- A VEZETŐSÉG 17. A vezetőség az egyesület képviseleti és végrehajtó szerve, amely gondoskodik a taggyűlés határozatainak a végrehajtásáról, valamint biztosítja az ülések közti időszakban az egyesületi munka folytonosságát. A vezetőség a taggyűlés egyszerű többsége által 2 évre megválasztott 2 tisztségviselőből áll. Tagjai: az elnök és a művészeti vezető. Tagjai csak olyan büntetlen előéletű személyek lehetnek, akik tagsági jogviszonnyal rendelkeznek. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak. A vezetőségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a vezetőségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni a napi rendi pontok pontos megjelölésével. A vezetőség ülései határozatképesek, ha azon a vezetőségi tagok több, mint fele jelen van. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, és azokat az elnök közli az érintettekkel a meghozataltól számított 15 napon belül írásban postai útján, illetve internetes levelező rendszeren keresztül, vagy személyesen (tanú jelenlétben). Szavazategyenlőség esetén rövid szünet elrendelése után a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, amennyiben a szavazategyenlőség megismétlődik, akkor a döntést elvetettnek kell tekinteni. A vezetőség feladatai: a) Szervezi és irányítja az egyesület munkáját. b) Éves programtervet készít. c) Hivatalos fórumokon képviseli az egyesületet. d) Tevékenységéről a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja. e) Betekintést biztosít az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba. f) Elkészíti az éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentés tervezetét és azt jóváhagyás céljából a taggyűlés elé terjeszti. g) Összehívja és előkészíti a taggyűlés üléseit. h) Köteles elnökségi ülést tartani, ha azt az elnök indítványozza. AZ EGYESÜLET ELNÖKE (1) Az egyesület elnöke a szervezet törvényes képviseletét látja el más társadalmi szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartásban, valamint a hatóságok előtti eljárásban. Ezáltal felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért. A gazdasági vezetővel együtt, vagy a titkárral együtt rendelkezik az egyesületi bankszámla felett. Feladatai: a) Irányítja és ellenőrzi az egyesület munkáját. b) Vezeti a taggyűlést és a vezetőségi üléseket. c) A vezetőség által nyújtott felhatalmazás keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet a szervezett nevében. d) Ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, utalványozási jogokat gyakorol. e) Gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat. Az elnököt akadályoztatása esetén a művészeti vezetők, illetve a titkár helyettesíthetik. MŰVÉSZETI VEZETŐ (2) Az egyesület keretei között működő művészeti csoportok, műhelyek szakmai vezetője. Mint elnökhelyettes az egyesület vezetőjének akadályoztatása esetén őt helyettesítheti. Feladatai: a) Saját felügyelete alá tartozó csoportok irányítása, és ellenőrzése. b) Az éves programtervezetek előkészítésében javaslatokat, a szakterületükön tervezeteket készíthet. c) Felelős a rendezvényekért.

6 -6- d) Szakmai fórumokon képviseli a szervezetet. e) Saját munkájuk elvégzésére éves költségvetéstervet készít. Munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol. ÜGYVIVŐ TESTÜLET 18. Az ügyvivő testület az egyesület ügyintéző szerve, amelynek tagjait a vezetőség javaslatai alapján a taggyűlés nevezi ki határozott időre. Végrehajtja a vezetőség és a taggyűlés határozatait, valamint biztosítja az egyesületi munka folytonosságát. Feladatairól a munkaköri leírásokban az egyesületi elnök nyilatkozik, és tagjainak juttatásairól a taggyűlés határozata dönt. Mint munkáltató az elnök gyakorolja tisztségviselői felett az ellenőrzési jogokat. GAZDASÁGI VEZETŐ (1) Az egyesület gazdálkodásáért felelős személy. Feladatai: a) Az elnökkel együtt végzik az egyesület gazdasági irányítását. b) Előkészíti és megalkotja a szervezet éves költségvetés-tervezetét. c) Elvégzi a könyvelést. d) A művészeti csoportok gazdálkodását ellenőrzi. e) Segít megalkotni a pályázati költségvetéseket. f) A titkárral közösen elkészíti az éves közhasznúsági jelentést. g) A hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírása alapján. Munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol. ÜGYVIVŐ TITKÁR (2) Az egyesület ügyvitelének szervezéséért, vezetéséért felelős személy. Koordinálja, felügyeli az ügyvivői testület működését. Feladatai: a) A taggyűlés és a vezetőségi ülések összehívása. Ezen ülések írásos anyagának előkészítése és a jegyzőkönyvek vezetése. b) Dokumentáció készítése: jegyzőkönyvek, hivatalos okiratok, archívum. A taggyűlés és a vezetőség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók, valamint ellenzők számaránya megállapítható. A taggyűlés és a vezetőség határozatainak érintettekkel való közlése az alapszabályban megjelölt módon. c) A vezetőség engedélyével betekintést biztosít az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi taggyűlési határozatokba. d) A felvételi ügyek előkészítése, és a tagság nyilvántartásának vezetése. e) Szerződések, hivatalos és belső levelezés kezelése. f) Figyeli a pályázati lehetőségeket. Részt vesz az egyesület által benyújtott pályázatok elkészítésében és elszámolásában. g) A hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján. Munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 19. A felügyelő bizottság feladata az egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése, a közhasznú tevékenység felügyelete. A bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.

7 -7- A felügyelő bizottság 3 tagját a taggyűlés választja meg 3 évre, és a taggyűlésnek tartozik munkájáról számot adni. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 20. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik, munkarendjét maga határozza meg. Üléseit a felügyelő bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze a napirend egyidejű megjelölésével. Akkor határozatképes, ha a teljes tagság jelen van. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről a felügyelő bizottság elnöke jogosult dönteni. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén rövid szünet elrendelése után a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, amennyiben a szavazategyenlőség megismétlődik, akkor a döntést elvetettnek kell tekinteni. A határozatait az érintettekkel a felügyelő bizottság elnöke írásban posta útján vagy tanú jelenlétében szóban közli. A határozatok nyilvánosságra hozatalára az alapszabály 15. -ban foglalt rendelkezések az irányadók. 21. A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé. b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8 -8- VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKOÁSA 20. Az egyesület vagyoni és pénzügyi forrását a tagdíjak, az egyszeri belépési díjak, a szakköri részvételi díjak, a rendezvények jegybevételei és a technikai eszközök bérléti díjai, valamint a pályázatokon elnyert támogatások, magánszemélyek és jogi személyek esetleges hozzájárulásai, felajánlásai képezik. Az egyszeri belépési díj és tagdíj, illetve a szakköri részvételi díj mértékét a taggyűlés határozza meg. A tagdíj befizetését minden naptári év első hónapjának utolsó napjáig átutalással vagy készpénzfizetéssel kell teljesíteni. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Ezek, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 21. Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították. Gazdasági, vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytat. A szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. 22. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. A nagyobb értékű ingó vagy ingatlan vagyontárgyak értékesítéséről a vezetőség a gazdasági felelős javaslatára hoz határozatot. Az egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel. Az egyesület tartozásaiért a tagok az egyszeri belépési díj és a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek. 23. Az egyesület vezetői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A szervezet ügyviteli és gazdálkodási feladatok ellátására, valamint a jogi képviselet biztosítására munkatársakat alkalmazhat, megbízott jogi képviselőt vehet igénybe. Az alkalmazásuk felől a taggyűlés és a vezetőség dönt. Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 24. Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. törvény ai az irányadók. Az egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján közzétenni. A közhasznúsági szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

9 -9- VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 25. Az egyesület megszűnik: a) Ha a feloszlatást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést a taggyűlés kétharmados többséggel kimondja, illetve b) ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a vezetőség döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló biztosok feladata. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 26. Az egyesület törvényességi felügyeletét a rá vonatkozó irányadó szabályok szerint a felügyelő bizottság mellett az illetékes ügyész látja el. Az egyesület tagja által, illetve az ügyész által indított perek a Baranya Megyei Bíróság hatáskörébe tartoznak. a) A bíróság az ügyész keresete alapján: - Megsemmisítheti az egyesület törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el. Ha a működés törvényessége másképp nem biztosítható, abban az esetben tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére új felügyelő-bizottságot rendelhet ki. Feloszlathatja az egyesületet, ha annak a működése az évi II. törvény 2. (2) bekezdésébe ütközik. Megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fő alatt van. ZÁRADÉK 27. Az alapszabály teljes terjedelmében és tartalmában megegyezik a szeptember 15. napján tartott taggyűlésen a tagok által elfogadott alapszabállyal. 28. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt: Pécs, szeptember 15-én Az egyesület elnöke

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya A Banki Hitel Károsultjainak Egyesületét a Fővárosi Bíróság 10896 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Budapesten 2007 szeptember 26-án rendkívüli

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet alapítunk, melynek neve:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben (a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve, a legutóbbi módosítást elfogadta az egyesület 2014.május

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége Alapszabály 1. Az Egyesület adatai 1.1 Az Egyesület neve: Mentrópia Kulturális Közhasznú Egyesület 1.2 Az Egyesület rövidített neve: Mentrópia Egyesület 1.3 Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben