AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 -1- AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Apolló Kulturális Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven működő kulturális érdekvédelmi, társadalmi szervezet. Az egyesület támogatóinak tekintendők mindazon jogi és természetes személyek, egyéni vállalkozók, akik az egyesület anyagi, erkölcsi és egyéb támogatását vállalják. Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 3. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: 4) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés 5) Kulturális tevékenység 11) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, azokat bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a honlapján, szórólapokon, sajtótermékekben és a helyi médiában való közzététel útján biztosítja. 4. Az egyesület kiemelt működési céljai: a) Közművelődési programok bonyolítása Pécs városában és a Dél-Dunántúli Régióban. b) Pécs alternatív színházi kultúrájának erősítése és támogatása egy színházi műhely működtetésével, illetve egy befogadó hely fenntartásával. Ehhez kapcsolódóan színházművészeti, képzőművészeti és zenei produkciók, rendezvények létrehozása, támogatása. c) Pécs városában és a Dél-Dunántúli Régióban a drámapedagógia és a színházi nevelés módszereinek képviselése, alkalmazása és terjesztése. d) Szociális és egészségnevelés e) Pécs város és a régió kulturális tevékenységet folytató diákjainak és a társművészetek képviselőinek bemutatkozási lehetőség és színpadtechnikai eszközök biztosítása. f) Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. g) Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel és a régió közönségével. 5. Az egyesület feladatai a kitűzött célok megvalósulása érdekében: a) Művészeti csoportok létrehozása és működtetése: - alternatív műhely, - színházi nevelési csoport, - vizuális műhely. b) Gondoskodik a keretei között működő amatőr művészeti csoportok műhelymunkájához szükséges alapfeltételekről, az elkészült produkciók és alkotások hazai és külföldi bemutatási lehetőségeinek biztosításáról. c) Az Escargo Hajója alternatív színházi műhelyének működtetése és a Bécsy Tamás Kamraterem fenntartása. d) Alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartása.

2 -2- e) Pécsi Alternatív Drámakör és Színházi Nevelési Műhely (PAD) működtetése. Ehhez kapcsolódóan színházi nevelési csoportot hoz létre, és színházi nevelési programokat készít. f)fogyatékkal élők és sajátos nevelési igényűek számára kulturális és oktatási programokat szervez. g) Hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek számára kulturális és oktatási programokat szervez. h) Segítséget nyújt egyéb amatőr társulatok, művészek, zenekarok tevékenységéhez. i) Közösségépítő, illetve közösségfejlesztő programokat szervez. j) Tartós közérdekű céloknak megfelelő tréningek szervezése és vezetése a civil, az állami és a profitorientált szektor szereplői számára. k) Munkaerőpiacon szükséges és vállalkozói képességek fejlesztése. A célkitűzések részletes leírását az egyesület művészeti vezetői által összeállított szándéknyilatkozat tartalmazza. 6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselőt, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít. II. AZ EGYESÜLET TAGJAI 8. Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, jogi személy, valamint ennek a jogi személyiséggel nem rendelkező szerve, aki elfogadja a szervezet alapszabályát, és vállalja, hogy részt vesz annak működésében. Tiszteletbeli taggá választható az a személy, aki az egyesület tevékenységében való közreműködésével, külföldi kapcsolatainak ápolásával jelentős érdemeket szerzett feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A tiszteletbeli tagok jogai megegyeznek az egyesület tagjainak jogaival. 9. A tagok főbb jogai és kötelezettségei: (1) Az egyesület tagja jogosult: a)a közgyűlés munkájában személyesen, vagy küldött útján részt venni, annak összehívását az ok és a cél pontos megnevezésével kezdeményezni. b)közreműködni az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint az egyesületi csoportok munkájában és azok rendezvényein. c)életkori sajátosságainak megfelelően választható az egyesület szerveibe. d)észrevételt, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban. e) Az egyesület, vagy valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számítottan 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. f) Igényelheti az egyesületi szakemberek segítségét. g)részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. h)igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait. (2)Az egyesület tagja köteles: a) Az alapszabály által előírt kötelezettségeket betartani, a vezető szervek határozatait végrehajtani. b)a szervezeti életben legjobb tudomása szerint részt venni, ha közgyűlés megválasztja egy tisztségre, azt a legjobb képessége szerint ellátni. c) Tevékenységével az alapszabály által meghatározott célkitűzések megvalósulását elősegíteni.

3 -3- d) Az egyesület vagyonát megóvni, a vállalt tagsági díjat rendszeresen fizetni. IV. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 10. A tagság önkéntes. a) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre. A tiszteletbeli tagságról - a vezetőség javaslata alapján - a taggyűlés dönt. b) A tagsági viszony megszűnik: - A kilépés írásbeli bejelentésével. - Törléssel abban az esetben, ha a tag a tagsági díj, illetve az önként vállalt anyagi támogatás fizetését 3 hónapnál hosszabb időn át indokolatlanul elmulasztotta, és azt a felszólítás ellenére sem rendezte. - Kizárással eseti jelleggel, a vezetőség által megalakított fegyelmi bizottság jogerős határozatával. - A tag halálával. A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagság jogviszony megszűnéséről a szervezet vezetősége dönt. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 11. Az egyesület vezető szervei: a taggyűlés és a vezetőség. Működését és gazdálkodását felügyelő bizottság ellenőrzi. Vezető tisztségviselői: az elnök és a művészeti vezető, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. 12. Az egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 13. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak meg megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 14. Az egyesület működése során keletkező iratokba a betekintési lehetőséget az egyesület elnöke biztosítja az érdeklődők részére munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban a szervezet székhelyén az elnök által felhatalmazott személy felügyelete mellett. Az egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet. 15. A vezető szervek határozatait az érintettekkel az elnök, illetve a felügyelő bizottság vezetője szóban vagy írásban igazolható módon (internetes levelező rendszeren, vagy posta útján) közli annak meghozatalától számított 15 napon belül. A határozatok nyilvánosságra hozatala székhelyi hirdető táblán, illetve interneten keresztül történhet.

4 -4- TAGGYŰLÉS 16. A taggyűlés az egyesület legfőbb szerve, a szervezet nyilvántartott tagjainak összességéből áll. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A taggyűlés összehívására jogosult személyek: - az elnök, - a művészeti vezető - a titkár, illetve - a felügyelő bizottság elnöke. A gyűlést a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban kell összehívni a napirend egyidejű közlésével. Ülései nyilvánosak. a) A taggyűlést rendkívüli ülésére az alábbi esetekben kerülhet sor: - Ha a bíróság azt elrendeli. - A tagok legalább egyharmadának kezdeményezése esetén, amennyiben a kérelemben az ülés pontos okát és célját megjelölik. - Ha a vezetőség azt fontosnak tartja. b) A taggyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést - változatlan napirendi pontok mellett legalább 8 nap elteltével, de 30 napon belül újra össze kell hívni, amely esetben a taggyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképesnek minősül abban az esetben, ha erre és a távolmaradás jogi következményeire a tagok figyelmét kifejezetten felhívták a megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó meghívóban. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén rövid szünet elrendelése után a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén rendkívüli ülést kell összehívni. Ha a rendkívüli ülésen a szavazategyenlőség megismétlődik, akkor a döntést elvetettnek kell tekinteni. Kétharmados többség szükséges az egyesület megalakulásához, feloszlásának kimondásához, más társadalmi szervezettel való egyesüléshez, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. Titkos szavazás szükséges, ha a vezetőség így határoz. c) A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik: - Az egyesület megalakuláshoz, más társadalmi szervezettel való egyesüléshez, feloszlásához szükséges határozat meghozása. - Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása. - Az egyesület elnökének és a vezetőségének nyílt szavazás útján 2 évre történő megválasztása. - A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. - Az egyesület elnökének, vezetőségi tagjainak felmentése, illetve e személyek lemondásának tudomásul vétele. - A vezetőség éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megvitatása, elfogadása. - A gazdasági felelős által előkészített tervezet alapján az éves költségvetés meghatározása. - Döntéshozatal mindazon felmerülő kérdésekben, amelyeket a jogszabály, vagy az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. d) A taggyűlés határozatait érintettekkel igazolható módon kell közölni: írásban postai úton, illetve internetes levelező rendszeren keresztül. Az ügyvivő titkár köteles a gyűlésekről jegyzőkönyvet készíteni, az ott meghozott határozatokat oly módon dokumentálni, hogy abból a taggyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A taggyűlésekről szóló jegyzőkönyvek az elnök engedélyével előzetes időpont egyeztetés alapján, munkanapokon megtekinthetők az egyesület irodájában az elnök által felhatalmazott személy felügyeletével.

5 -5- A VEZETŐSÉG 17. A vezetőség az egyesület képviseleti és végrehajtó szerve, amely gondoskodik a taggyűlés határozatainak a végrehajtásáról, valamint biztosítja az ülések közti időszakban az egyesületi munka folytonosságát. A vezetőség a taggyűlés egyszerű többsége által 2 évre megválasztott 2 tisztségviselőből áll. Tagjai: az elnök és a művészeti vezető. Tagjai csak olyan büntetlen előéletű személyek lehetnek, akik tagsági jogviszonnyal rendelkeznek. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak. A vezetőségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a vezetőségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni a napi rendi pontok pontos megjelölésével. A vezetőség ülései határozatképesek, ha azon a vezetőségi tagok több, mint fele jelen van. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, és azokat az elnök közli az érintettekkel a meghozataltól számított 15 napon belül írásban postai útján, illetve internetes levelező rendszeren keresztül, vagy személyesen (tanú jelenlétben). Szavazategyenlőség esetén rövid szünet elrendelése után a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, amennyiben a szavazategyenlőség megismétlődik, akkor a döntést elvetettnek kell tekinteni. A vezetőség feladatai: a) Szervezi és irányítja az egyesület munkáját. b) Éves programtervet készít. c) Hivatalos fórumokon képviseli az egyesületet. d) Tevékenységéről a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja. e) Betekintést biztosít az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba. f) Elkészíti az éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentés tervezetét és azt jóváhagyás céljából a taggyűlés elé terjeszti. g) Összehívja és előkészíti a taggyűlés üléseit. h) Köteles elnökségi ülést tartani, ha azt az elnök indítványozza. AZ EGYESÜLET ELNÖKE (1) Az egyesület elnöke a szervezet törvényes képviseletét látja el más társadalmi szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartásban, valamint a hatóságok előtti eljárásban. Ezáltal felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért. A gazdasági vezetővel együtt, vagy a titkárral együtt rendelkezik az egyesületi bankszámla felett. Feladatai: a) Irányítja és ellenőrzi az egyesület munkáját. b) Vezeti a taggyűlést és a vezetőségi üléseket. c) A vezetőség által nyújtott felhatalmazás keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet a szervezett nevében. d) Ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, utalványozási jogokat gyakorol. e) Gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat. Az elnököt akadályoztatása esetén a művészeti vezetők, illetve a titkár helyettesíthetik. MŰVÉSZETI VEZETŐ (2) Az egyesület keretei között működő művészeti csoportok, műhelyek szakmai vezetője. Mint elnökhelyettes az egyesület vezetőjének akadályoztatása esetén őt helyettesítheti. Feladatai: a) Saját felügyelete alá tartozó csoportok irányítása, és ellenőrzése. b) Az éves programtervezetek előkészítésében javaslatokat, a szakterületükön tervezeteket készíthet. c) Felelős a rendezvényekért.

6 -6- d) Szakmai fórumokon képviseli a szervezetet. e) Saját munkájuk elvégzésére éves költségvetéstervet készít. Munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol. ÜGYVIVŐ TESTÜLET 18. Az ügyvivő testület az egyesület ügyintéző szerve, amelynek tagjait a vezetőség javaslatai alapján a taggyűlés nevezi ki határozott időre. Végrehajtja a vezetőség és a taggyűlés határozatait, valamint biztosítja az egyesületi munka folytonosságát. Feladatairól a munkaköri leírásokban az egyesületi elnök nyilatkozik, és tagjainak juttatásairól a taggyűlés határozata dönt. Mint munkáltató az elnök gyakorolja tisztségviselői felett az ellenőrzési jogokat. GAZDASÁGI VEZETŐ (1) Az egyesület gazdálkodásáért felelős személy. Feladatai: a) Az elnökkel együtt végzik az egyesület gazdasági irányítását. b) Előkészíti és megalkotja a szervezet éves költségvetés-tervezetét. c) Elvégzi a könyvelést. d) A művészeti csoportok gazdálkodását ellenőrzi. e) Segít megalkotni a pályázati költségvetéseket. f) A titkárral közösen elkészíti az éves közhasznúsági jelentést. g) A hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírása alapján. Munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol. ÜGYVIVŐ TITKÁR (2) Az egyesület ügyvitelének szervezéséért, vezetéséért felelős személy. Koordinálja, felügyeli az ügyvivői testület működését. Feladatai: a) A taggyűlés és a vezetőségi ülések összehívása. Ezen ülések írásos anyagának előkészítése és a jegyzőkönyvek vezetése. b) Dokumentáció készítése: jegyzőkönyvek, hivatalos okiratok, archívum. A taggyűlés és a vezetőség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók, valamint ellenzők számaránya megállapítható. A taggyűlés és a vezetőség határozatainak érintettekkel való közlése az alapszabályban megjelölt módon. c) A vezetőség engedélyével betekintést biztosít az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi taggyűlési határozatokba. d) A felvételi ügyek előkészítése, és a tagság nyilvántartásának vezetése. e) Szerződések, hivatalos és belső levelezés kezelése. f) Figyeli a pályázati lehetőségeket. Részt vesz az egyesület által benyújtott pályázatok elkészítésében és elszámolásában. g) A hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján. Munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 19. A felügyelő bizottság feladata az egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése, a közhasznú tevékenység felügyelete. A bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.

7 -7- A felügyelő bizottság 3 tagját a taggyűlés választja meg 3 évre, és a taggyűlésnek tartozik munkájáról számot adni. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 20. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik, munkarendjét maga határozza meg. Üléseit a felügyelő bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze a napirend egyidejű megjelölésével. Akkor határozatképes, ha a teljes tagság jelen van. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről a felügyelő bizottság elnöke jogosult dönteni. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén rövid szünet elrendelése után a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, amennyiben a szavazategyenlőség megismétlődik, akkor a döntést elvetettnek kell tekinteni. A határozatait az érintettekkel a felügyelő bizottság elnöke írásban posta útján vagy tanú jelenlétében szóban közli. A határozatok nyilvánosságra hozatalára az alapszabály 15. -ban foglalt rendelkezések az irányadók. 21. A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé. b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8 -8- VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKOÁSA 20. Az egyesület vagyoni és pénzügyi forrását a tagdíjak, az egyszeri belépési díjak, a szakköri részvételi díjak, a rendezvények jegybevételei és a technikai eszközök bérléti díjai, valamint a pályázatokon elnyert támogatások, magánszemélyek és jogi személyek esetleges hozzájárulásai, felajánlásai képezik. Az egyszeri belépési díj és tagdíj, illetve a szakköri részvételi díj mértékét a taggyűlés határozza meg. A tagdíj befizetését minden naptári év első hónapjának utolsó napjáig átutalással vagy készpénzfizetéssel kell teljesíteni. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Ezek, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 21. Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították. Gazdasági, vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytat. A szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. 22. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. A nagyobb értékű ingó vagy ingatlan vagyontárgyak értékesítéséről a vezetőség a gazdasági felelős javaslatára hoz határozatot. Az egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel. Az egyesület tartozásaiért a tagok az egyszeri belépési díj és a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek. 23. Az egyesület vezetői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A szervezet ügyviteli és gazdálkodási feladatok ellátására, valamint a jogi képviselet biztosítására munkatársakat alkalmazhat, megbízott jogi képviselőt vehet igénybe. Az alkalmazásuk felől a taggyűlés és a vezetőség dönt. Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 24. Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. törvény ai az irányadók. Az egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján közzétenni. A közhasznúsági szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

9 -9- VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 25. Az egyesület megszűnik: a) Ha a feloszlatást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést a taggyűlés kétharmados többséggel kimondja, illetve b) ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a vezetőség döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló biztosok feladata. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 26. Az egyesület törvényességi felügyeletét a rá vonatkozó irányadó szabályok szerint a felügyelő bizottság mellett az illetékes ügyész látja el. Az egyesület tagja által, illetve az ügyész által indított perek a Baranya Megyei Bíróság hatáskörébe tartoznak. a) A bíróság az ügyész keresete alapján: - Megsemmisítheti az egyesület törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el. Ha a működés törvényessége másképp nem biztosítható, abban az esetben tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére új felügyelő-bizottságot rendelhet ki. Feloszlathatja az egyesületet, ha annak a működése az évi II. törvény 2. (2) bekezdésébe ütközik. Megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fő alatt van. ZÁRADÉK 27. Az alapszabály teljes terjedelmében és tartalmában megegyezik a szeptember 15. napján tartott taggyűlésen a tagok által elfogadott alapszabállyal. 28. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt: Pécs, szeptember 15-én Az egyesület elnöke

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben