PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt"

Átírás

1 PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a Pécsi Törvényszék 14.Pk /1992./48.sorszámú végzése alapján kijavított szövegezésű ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A Pécs Városi Tenisz Club ( a továbbiakban: PVTC ) a korábban hatályban volt egyesülési jogról szóló évi II. Törvény alapján létrejött és jelenleg a 2011.évi CLXXV. Tv., a 2011.évi CLXXXI. Tv, valamint a évi IV. Tv a Ptk / ) hatálya alá tartozó, továbbá a sportról szóló évi I. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, önálló alapszabállyal, érdekképviseletel, demokratikus önkormányzattal, elkülönült saját gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet, a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás műhelye A PVTC neve: Pécs Városi Tenisz Club (rövidített elnevezés: PVTC) 2. A PVTC székhelye: HU Pécs, Dr Veress E A PVTC működési területe: Pécs Megyei Jogú Város területe, Baranya megye. 4. A PVTC alapításának éve: A PVTC színe: kék-sárga. 6. A PVTC emblémája: Sárga köralakban egy teniszlabdát fon körbe a PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB szöveg, középen a PVTC felirat, az egyesület nevének rövidítésével, alatta az alapítási évvel kék betűzéssel. 7. A PVTC bélyegzőjének lenyomata: A PVTC emblémája. 1

2 II. A PVTC FELÜGYELETE. 3.. A PVTC-t nyilvántartásba vette a Pécsi Törvényszék, mint Társadalmi -Civil- Szervezetek Bírósága, működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést. A PVTC feletti adóellenőrzést az Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az Állami Számvevőszék látja el. A PVTC által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. A PVTC tagja a Magyar Tenisz Szövetségnek és a Baranya Megyei Tenisz Szövetségnek. III. A PVTC CÉLJAI ÉS FELADATAI. 4.. A PVTC célja A tenisz és a racketlon sportágak magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a PVTC sportegyesület elsődleges céljai: 1. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolási lehetőségének biztosítása, sportversenyek, rendezvények, tanfolyamok szervezése, melyek lehetőséget teremtenek az egészséges életmód kialakítására és gyakorlására, a sportemberhez méltó színvonalas sportvetélkedésre. 2

3 2. A sportegyesületi klubélet adta lehetőségek kihasználásával, rendszeres sport tevékenység biztosításával elősegíteni Pécs Város és Baranya megye tenisz,- és racketlon sportjának fejlesztését úgy, hogy esélyt biztosítson minden tenisz- és racketlon szerető sportolónak akár a versenysportban, akár a szabadidős sportolásban. 3. A város és a megye minőségi tenisz sportjának fejlesztése azzal, hogy folyamatosan foglalkozik az utánpótlás képzésével és a sportolók sportszakmai és erkölcsi nevelésével. 4. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 5. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 6. A PVTC sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében, -megállapodások alapján szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. 7. A Club közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5.. A PVTC alaptevékenysége, feladatai. A PVTC sportegyesületi alaptevékenysége, feladatai: 1. Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása. 2. Az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról. 3. Más szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel. 4. Versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása. 5. A sportegyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése. 6. A belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása. 7. Az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának 3

4 elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a Sportegyesület hagyományainak ápolása. 8. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek és anyagi források megteremtése és biztosítása melyhez a szükséges mértékben vállalkozói tevékenységet végez. IV. A PVTC TAGSÁGA A PVTC sportegyesületének rendes tagja lehet: Minden olyan sportoló, magyar vagy külföldi természetes személy, aki tagfelvételi kérelmében tett jognyilatkozatában a PVTC alapszabályát elfogadja, a klubot tevékenységével, erkölcsileg és anyagilag támogatja (tagdíjat megfizeti), a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és rendszeres tenisz, vagy racketlon sporttevékenységet végez. Ilyen sporttevékenységnek minősül a tenisz és racketlon sportági szabályai szerint, szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlét, a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportági szakszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző, aki nem hivatásos sportoló, amatőr sportolónak minősül. 2. A PVTC pártoló tagja lehet: Minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, továbbá jogi személy, szervezet, aki, vagy amely a tagfelvételi kérelmében tett jognyilatkozatában a sportegyesület célkitűzéseit elfogadja és azokat erkölcsileg és 4

5 anyagilag támogatja. A pártoló tag pártoló tagdíj fizetésének feltételeit az elnökség határozza meg. 3. A PVTC tiszteletbeli tagja az lehet Minden olyan magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki kiváló sporteredményeivel vagy társadalmi tevékenységével arra rászolgál a PVTC célkitűzéseivel egyetért és a PVTC közgyűlése tiszteletbeli taggá fogadja. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles. 7.. A tagsági viszony keletkezése. 1. A PVTC sportegyesületi tagsága a tagfelvételi eljárás sikeres befejeződésével keletkezik, a sportegyesületbe történő belépés, illetőleg kilépés önkéntes. A sportegyesület tagjairól a PVTC elnökség nyilvántartást vezet. 2. A tagfelvételi eljárás a tagsági statusok szerint differenciáltak: A) A rendes és a pártolótag felvételi eljárási szabályai. I. A tag felvételi eljárása a tagjelölt felvételi kérelmével indul. a) Az Alapszabály pontja szerinti megfelelőségű tagjelölt a PVTC elnökségéhez írásban intézett és személyesen átadott vagy postán feladott kérelmével kezdeményezi a sportegyesületi tagfelvételét. b) Az érvényes, írásos tagfelvételi kérelem tartalmazza azt a jognyílatkozatot, amelyben a jelölt jognyilatkozatot tesz arra, hogy a PVTC alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. c) Az érvényes írásos tagfelvételi kérelemhez tartalmaznia kell vagy csatolni kell legalább három, pozitív tartalmú, a tagfelvételt támogató írásos ajánlást, melyeket a PVTC érvényes rendes, vagy tiszteletbeli tagságával aktuálisan rendelkező természetes személyek készítettek és írtak alá. II. A tag felvételének elbírálása. 5

6 a) A tag írásos tagfelvételi kérelem elfogadása, vagy elutasítása tárgyában a PVTC elnöksége kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, arról egyszerű többséggel hozott nyílt szavazással dönt, a tagfelvételi kérelem beadását követő első, rendes elnökségi ülés alkalmával. b) Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata, távolléte esetén az alelnök szavazata ügydöntő. c) Az elnökség tagjainak döntésüket nem kell, de lehet indokolni. d) A tagfelvételi kérelem elbírálásakor biztosítani kell mindenki számára az esélyegyenlőséget. e) A Közgyűlés az egyesület tagságának létszámát meghatározhatja. Ezt a jelenlegi alapszabálymódosítással 60 főben határozza meg. A PVTC közgyűlése egyszerű többséggel meghozott nyílt szavazással ennél kevesebb, vagy több évi taglétszámot is meghatározhat. f) Amennyiben az aktuális taglétszám a tagoknak biztosított sportolási feltételek és kedvezmények terén eléri az egyesület aktuális személyi, tárgyi vagy pénzügyi kapacitásainak maximumát, az elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel meghozott döntéssel - ideiglenesen, de nem tovább, mint 6 (hat) naptári hónapig a tagfelvételt szüneteltetheti. g) A tagfelvételi kérelemről hozott döntést az elnökség írásban, a döntéstől számított 30 (harminc) napon belül megküldi a tagjelöltnek. A döntést az elnökségnek indokolnia nem kell. III. Jogorvoslat a tagfelvételi eljárásban. A tagfelvételi eljárásban hozott elnökségi döntés ellen, a döntés kézhezkapásától számított 15 (tizenöt) napon belül, írásban, a PVTC elnökéhez címzett levélben, postai úton tértivevénnyel megküldve, vagy személyesen, átvételi elismervényen átadva lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a PVTC közgyűléséhez. A kérelemről a következő rendes közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel szavaz-nak, melynek eredményét a PVTC elnöke írásban a 6

7 közgyűlést követő 30 napon belül a panaszos részére postán megküldi. IV. A tagsági viszony keletkezése. Amennyiben az elnökség a tagfelvételi kérelmet támogatta, a tagsági viszony a tag nyilvántartásba vételével és az éves tagdíjának befizetésével megkezdődik. B) A tiszteletbeli tagsági viszony keletkezésének eljárási szabályai. I. A tiszteletbeli tagsági viszony felvételi eljárása: a) A pontja szerinti megfelelőségű tagjelöltre, a PVTC elnökségéhez írásban intézett és személyesen, vagy postán feladott ajánlásban a PVTC bármely tagja kezdeményezheti a tiszteletbeli egyesületi tagfelvételt. b) Az írásos ajánlást a PVTC elnöke, a következő rendes közgyűlés elé terjeszti, amely nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt a beadványról. c) A tiszteletbeli tagságról hozott döntést az elnökség írásban, a döntéstől számított 30 (harminc) napon belül megküldi a tagot jelölőnek. A döntést indokolni nem kell. d) Amennyiben a közgyűlés a tiszteletbeli tag jelölését támogatta, a tagsági viszony az új tiszteletbeli tag nyilvántartásba vételével, a belépési - elfogadói nyilatkozat aláírásával azonnal megkezdődik. 8.. A tagsági viszony megszűnése. 1. A tagsági viszony megszűnik: A) A tag halálával. B) A PVTC megszűnésével. C) A tag kilépésével. A PVTC-ből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell bejelen- 7

8 teni, és a tagsági viszony megszűnése azonnal hatályossá válik. D) A tag kizárásával. Az elnökség kizárja a sportegyesület tagjai közül: I. azt a tagot, aki három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz szándékosan, hanyagságból, vagy gondatlanságból nem fizette meg a tagdíjat; A tagdíj megfizetésére annak esedékességét követően ajánlott tértivevényes postai levélben fel kell szólítani a tagot, 15 napos befizetési határidő megadásával és a következményekről történő tájékoztatásával. A felszólítást az elnökség küldi meg, az elnök vagy akadályoztatása esetén az alelnök- aláírásával ellátva. II. azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott; A kizárási eljárás lefolytatására a PVTC elnöksége jogosult. Az eljárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról, valamint a jogorvoslat lehetőségéről írásban értesíteni kell, és a tag számára biztosítani kell a védekezés lehetőségét az eljárás során, amelyet a tag mind személyes meghallgatás során, mind írásban gyakorolhat. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt első fokon a kizárás kérdésében, amelyről írásban ajánlott-tértivevényes levéllel értesíti a tagot, amely döntés ellen a kézhezvételtől a tag írásban 15 napon belül az Elnökséghez benyújtott, de a Közgyűlésnek címzett jogorvoslattal élhet. 9.. A tagsági viszony felfüggesztése. A tag írásos kérelmére - elnökségi, nyílt egyszerű többségű döntéssel a tagsági jogviszony maximum tizenkét hónapra felfüggeszthető, amely időszak alatt a tag mentesül a tagsági díj fizetési kötelezettsége alól, ugyanakkor a tagsággal együttjáró valamennyi joga és kötelezettségi is felfüggesztésre kerül. V. 8

9 A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A PVTC rendes tagjainak jogai: A) Személyesen résztvehet a PVTC közgyűlésén, a sportegyesület vezető szerveinek és tisztségviselőinek megválasztásában, a közgyűlési határozatok meghozatalában. B) A PVTC bármely szervének törvénysértő határozatát, döntését a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. C) Választhat és választható életkorának megfelelően (sportegyesület képviseletével járó tisztségbe csak nagykorú tag választható) a PVTC szerveibe. D) Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a PVTC-t érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban. E) Részt vehet a PVTC tevékenységében és rendezvényein. F) Jogosult a PVTC színeiben versenyezni. G) A pálya- és a házirendnek megfelelően használhatja a PVTC teniszpályáit, létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, továbbá igényelheti a PVTC valamennyi egyéb szolgáltatását és szakembereinek segítségét. H) Részesülhet a PVTC által közvetlenül nyújtott, vagy azon keresztül igénybe vehető kedvezményekben. 2. A PVTC rendes tagjainak kötelezettségei: A) A PVTC fejlődésének és eredményességének elősegítése. B) A PVTC Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, továbbá a PVTC szervezetei által hozott határozatoknak megtartása és betartatása. C) A PVTC által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése. D) Sportemberhez és a PVTC hírnevéhez méltó sportszerű magatartás mind a sportegyesületi tevékenységben, mind azon kívül. E) Részvétel és fegyelmezett, kitartó, becsületes magatartás az edzéseken, és a 9

10 versenyeken. F) A tagdíj megfizetése. G) A PVTC vagyonának megóvása, gyarapítása. H) A PVTC és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása. I) A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását A PVTC pártoló tagjainak jogai: A) Javaslatokat és észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat a PVTC, valamint szerveinek működésével kapcsolatban. B) Javaslatot tehet a PVTC-t, illetve annak szerveit, továbbá a sportágat érintő kérdések megtárgyalására. Az A./ és B./ pontokban írt jogainak gyakorlásához tanácskozási joggal meg kell hívni a pártoló tagot az egyesületi szervek döntéshozatali üléseire.kizárólag a döntéshozatalokkal összefüggésben tehet javaslatokat, észrevételeket, illetőleg indítványt a hivatkozott alapszabályi pontok rendelkezéseiben foglaltakkal összefüggésben. C) Az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet annak rendezvényein. D) Használhatja a PVTC teniszpályáit, létesítményeit, eszközeit, sportszereit a pályaés házirendnek megfelelően, továbbá segítséget kérhet annak szakembereitől. 2. A PVTC pártoló tagjainak kötelezettségei: A) A PVTC fejlődésének elősegítése, a sportág népszerűsítése. B) A PVTC Alapszabályának, egyéb szabályzatainak valamint a sportegyesület szervezetei által hozott határozatoknak megtartása. C) A PVTC által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése. D) A tagdíj megfizetése. E) Sportemberhez és a PVTC hírnevéhezméltó sportszerű magatartás mind a 10

11 sportegyesületi tevékenységben, mind azon kívül. F) A PVTC vagyonának megóvása, gyarapítása. G) A PVTC és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása A PVTC tiszteletbeli tagjainak jogai: A) Tanácskozási joggal részt vehetnek a PVTC közgyűlésén. B) Javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a PVTC működésével kapcsolatban. Az A./ és B./ pontokban írt jogainak gyakorlásához tanácskozási joggal meg kell hívni a tiszteletbeli tagot az egyesületi szervek döntéshozatali üléseire.kizárólag a döntéshozatalokkal összefüggésben tehet javaslatokat, észrevételeket, illetőleg indítványt a hivatkozott alapszabályi pontok rendelkezéseiben foglaltakkal összefüggésben. C) Részesülhetnek a PVTC által nyújtott kedvezményekben. 2. A PVTC tiszteletbeli tagjainak kötelezettségei: A) A PVTC Alapszabályának megtartása. B) A sportegyesület erkölcsi támogatása. C) A PVTC népszerűsítése és hagyományainak ápolása. VI. A PVTC SZERVEZETE PVTC sportegyesület szervei. A) Közgyűlés. B) Elnökség. 11

12 C) Felügyelő bizottság. D) Fegyelmi bizottság. VII. A KÖZGYŰLÉS A közgyűlés összehívása. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. Rendes közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni a hely, az idő és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásos meghívót kell küldenie az elnökségnek legalább nyolc nappal a közgyűlés időpontja előtt. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szervezeteket a közgyűlés helyéről és időpontjáról szintén írásban kell tájékoztatni. A közgyűlés összehívása az elnök feladata. A közgyűlés üléseit az elnök vezeti, de azzal mást is megbízhat A közgyűlés határozatképessége. 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak, vagyis a tagnyilvántartásban szereplő rendes tagok több, mint fele jelen van. 2. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. 3. A megismételt közgyűlés - kizárólag a meghívóban közölt napirendi pontok körében - a jelenlévők számára tekintet nélkül is határozatképes, ha erre a tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették. 4. A (rendkívüli) közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell hívni, ha: A) A tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével kéri ezt. B) Az elnökség vagy a Felügyelő Bizottság rendkívüli közgyűlés összehívását tartja 12

13 szükségesnek. C) Ha a bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli. D) Ha a sportegyesület elnöki tisztsége bármely okból megüresedik A közgyűlés rendje. 1. A rendes közgyűlésnek a következő kötelező napirendi pontokat kell tartalmaznia: A) A sportegyesület előző évi tevékenységéről és az elfogadott pénzügyi terve teljesítéséről szóló (számvitelről szóló évi C. Törvény) rendelkezései szerint készített) beszámoló. B) A PVTC éves szakmai és pénzügyi terve. C) A felügyelő bizottság beszámolója. D) A tagok által a közgyűlésen beterjesztett javaslatok. 2. Az 1. bekezdés D) pontjában nevesített, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok csak abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a többség indítványozza és a jelenlévő tagok több,mint fele támogatja A közgyűlés kizárólagos hatáskörei: 1. A sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása, feloszlásának kimondása. 2. Az Alapszabály megállapítása és módosítása. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása és elfogadása. 4. A PVTC tisztségviselőinek ügyintéző és képviseleti szerv tagjainakmegválasztása és visszahívása. 5. A sportegyesület valamely szakosztályának, vagy szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása. 13

14 6. Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása. 7. A PVTC éves sportszakmai, pénzügyi tervének és költségvetésének megállapítása ide értve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadását, ha a törvény másként nem rendelkezik. 8. Az ügyintéző és képviseleti szerv elnökség- éves beszámolójának elfogadása. 9. A sportegyesület előző évi tevékenységéről és az elfogadott pénzügyi terve teljesítéséről szóló (számvitelről szóló évi C. Törvény rendelkezései szerint készített) beszámoló elfogadása. 10. Az évente kötelezően elkészítendő felügyelőbizottsági jelentés elfogadása. 11. Az elutasított tagfelvételi kérelmek elbírálása. 12. A tag kizárásával kapcsolatban érkezett jogorvoslat kérdésében döntés. 13. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz az ügykör, amelyet a közgyűlés a saját hatáskörébe von, vagy egyébként a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. 14. Vezető tisztségviselő kizárásával kapcsolatos döntés A közgyűlés határozathozatala. 1. A közgyűlés a határozatait fő szabályként nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást, ami előtt ismételten meg kell adni a szót kérdés, észrevétel, hozzászólás, módosító indítvány megtételére- és amennyiben (az egyesület döntése szerinti megismétlések végén) ismételten szavazategyennlőség áll fenn, a határozati javaslatot elvetettnek kell minősíteni. 2. Minden rendes tagnak egy szavazata van. 3. A közgyűlésen jelenlevő tagok a szavazáson kötelesek résztvenni, azaz igennel, vagy nemmel szavazni illetőleg tartózkodni. 4. A , 2., 3. és 4. pontja esetében figyelemmel a pontjában 14

15 meghatározottakra a határozat meghozatalához a jelenlevők kétharmadának egyforma szavazata szükséges. 5. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3 a indítványozza, és az egyszerű többsége támogatja. 6. A sportegyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja a szükséges mértékig, és kizárólag csak azokban az esetekben ha azt a személyes adatok, vagy a személyiségi jogok védelme vagy egyéb jogszabályi rendelkezés kötelezővé teszi. 7. A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges, a személye is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges javaslatokat, észrevételeket, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a sportegyesület iratai között megőrizni, folyamatos kezelését a PVTC elnöke akadályoztatása esetén alelnöke- látja el. 8. A közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban igazolható módon közli az érintettekkel, valamint a sportegyesület székhelyén kifüggeszti. A PVTC működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén a PVTC elnökével, vagy az általa kijelölt személlyel előzetesen egyeztetett időpontban bármely tag betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. A közgyűlés a PVTC honlapján nyilvánosságra hozza a sportegyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit. A sportegyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők A tisztségviselők megválasztása. 15

16 1. A közgyűlés választási hatáskörébe tartozó tisztségviselők: A) Elnökségi tagok; B) Alelnök; C) Elnök; D) Felügyelő Bizottság tagjai; E) Felügyelő Bizottság elnöke; 2. A PVTC tisztségviselőit a közgyűlés 5 (öt) évre választja. 3. A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt a PVTC elnöksége jelölő bizottságot hív össze. A jelölő bizottság az 1. bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre érkezett valamennyi javaslatot és a jelölést elfogadó nyilatkozatot köteles a közgyűlés elé terjeszteni. 3. A tisztségviselők megválasztása az Alapszabály bekezdése szerinti sorrendben, egyenként, nyílt illetve ha a tagok 1/3.-a kéri titkos szavazással történik. 4. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, akire a leadott szavazatok alapján a jelenlévő tagok több mint 2/3-a szavazott. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben az első választási fordulóban legtöbb szavazatot kapott jelöltek jutnak tovább. A megismételt választást azok a jelöltek nyerik meg, akikre a jelenlévő tagok több mint 2/3-a szavazott. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 5. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve a sportegyesület könyvvizsgálója az a személy, aki: A) Az elnökség elnöke vagy tagja. B) Az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási jogviszonyban áll. C) A cél szerinti juttatásból részesülő személy-tag-. D) az A), B), C) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa. 6. A tagok egyharmadának indítványára, a bekezdésében foglalt szabályok sze- 16

17 rint visszahívható az a tisztségviselő, aki: A) Hat hónapon keresztül oly módon nem tesz eleget választott tisztségéből eredő feladatának, hogy nem jelenik meg az összehívott (Elnökségi, vagy Felügyelői Bizottság) ülésen. B) Súlyosan felelőtlen, hanyag, vagy gondatlan magatartásával veszélyezteti az egyesület jogszerű működését, biztonságos gazdálkodását, céljainak teljesülését. C) Visszahívásáról a közgyűlés alakszerű és érvényes döntést hoz. Ebben az esetben a visszahívásra a választásra előírt minősített (2/3-os döntés szükséges. A visszahívás ellen, a döntés meghozatalától távollévő vezető tisztségviselő esetén, a részére 3 munkanapon belül történt írásbeli ajánlott-tértivevényes levélben megküldött- döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat az érintett. D) A visszahívás tisztségből kizárási módozat esetén sem- a tag tagsági viszonyát nem érinti. A tisztség megszűnésének napja a döntéshozatal napja. VIII. A PVTC ELNÖKSÉGE Az elnökség hatásköre: A PVTC tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség 9 (kilenc) főből áll. Az elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve, amelyeket az Alapszabály és a törvények a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utaltak,vagy amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von. 2. Az elnökség feladatai és hatásköre: A) A PVTC rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása napirendjének meghatározása, a működésével kapcso-latos előkészítő, valamint a közgyűlés munkáját elősegítő szervező, továbbá a köz-gyűlés határozatainak végrehajtó és 17

18 ellenőrző tevékenysége. B) A PVTC törvényes, az Alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása és irányítása. C) A PVTC gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves szakmai és feljesztési programok, a költségvetési javalat elkészítése, megvitatása és előterjesztése. D) Éves pénzügyi- és költségvetési beszámoló, valamint megállapítása és az éves beszámoló jelentés elkészítése, előterjesztése. E) Az éves versenynaptár jóváhagyása. F) A tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, döntések meghozatala. G) A fegyelmi szabályzatban írt feladatok ellátása. H) A hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása. I) Irányítja a PVTC gazdálkodását, (létesítmény kihasználás, felújítás, karbantartás). J) Gyakorolja a PVTC alkalmazottjai felett az alapvető munkáltatói jogokat mint munkaviszony létesítése, megszüntesése, jutalmazás, irányítja a személyzeti munkát, a tisztviselőket, munkavállalókat beszámoltatja. K) Dönt az éves tagdíj mértékéről és a pártolói tagok hozzájárulásának legkisebb mértékéről. L) Megállapodásokat létesít támogatókkal, egyéb bázisszervekkel. M) Kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a PVTC Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Fegyelmi Szabályzatát illetve azok módosítási javaslatait. N) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály, Alapszabály vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal. O) Dönt, a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. P) Egyedi határozattal egyéb más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem 18

19 tartozó ügyeket saját hatáskörébe vonhat. Q) Tevékenységéről a PVTC közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel Az elnökség tagjai. 1. A közgyűlés a sportegyesület irányítására és vezetésére és képviseletére, kilenc tagból álló elnökséget választ 5 (öt) év időtartamra. 2. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének elnökség- tagja az lehet a.)aki legalább korlátozottan cselekvőképes kivéve, ha a cselekvőképességet a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozza. b.)a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és c.) aki c.a/ magyar állampolgár, vagy c.b/ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c.c/ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Elnökségi tagnak minden olyan nagykorú magyar állampolgár ill. Magyarországon letelepedett vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki a PVTC rendes tagja, és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket díjazás nélkül, társadalmi megbízásként látják el, megbízatásukat - az alapszabályhoz mellékletként csatolt elfogadó nyilatkozatban írásban is vállalják. 3. Az elnökség tagjai: A) Az elnök; B) az alelnök; 19

20 C) és az elnökségi tagok. 4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: A) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel. B) Észrevételek, javaslatok tétele a PVTC működésével, sporttevékenységével kapcsolatban. C) Javaslattétel rendkívüli közgyűlés vagy elnökségi ülés összehívására. D) Megbízás alapján a sportegyesület képviselete. E) A határozatok és ajánlások megtartása és végrehajtása. F) Felvilágosítás kérése a PVTC vel illetve annak szerveinek működésével, gazdálkodásával kapcsolatban. G) Tagjai jogosultak a PVTC-vel kapcsolatos minden iratba, gazdálkodásával kapcsolatos könyvekbe, számlákba, iratokba betekeinteni, arról másolatot kérni. 5. Az elnökség tagjai újraválaszthatók. 6. Az elnökségi tagság megszűnik: A) A mandátum lejártával. B) Lemondással.A lemondás írásban az elnöknek címezve és igazoltan megküldve/átadva érvényes. A tisztség megszűnésének napja, a lemondás kézbesítésétől számított 15. nap.ezen időtartam alatt dönt az elnökség a lemondás elfogadásáról, illetőleg ezen időtartam alatt határidőben kezdeményezhető tisztségviselő választás miatt közgyűlés összehívása.amennyiben ez elmarad a 15. napon a tisztség az esetben is megszűnik.a lemondott tisztségviselő hatás- és feladatköreit az elnöknek adja át ezen időtartamon belül felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. C) Visszahívással. Visszahívásra egyebekben a pontban írt rendelkezéseket szükséges értelemszerűen alkalmazni. D) Kizárással. Ennek esetei: - három egymást követő szabályszerűen összehívott ülésen oly módon nem tesz eleget választott tisztségéből eredő feladatának, hogy nem jelenik meg az 20

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület Alapszabály A Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános Rendelkezések 1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A KŐBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A KŐBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ALAPSZABÁLYA A KŐBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kőbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben