PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt"

Átírás

1 PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a Pécsi Törvényszék 14.Pk /1992./48.sorszámú végzése alapján kijavított szövegezésű ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A Pécs Városi Tenisz Club ( a továbbiakban: PVTC ) a korábban hatályban volt egyesülési jogról szóló évi II. Törvény alapján létrejött és jelenleg a 2011.évi CLXXV. Tv., a 2011.évi CLXXXI. Tv, valamint a évi IV. Tv a Ptk / ) hatálya alá tartozó, továbbá a sportról szóló évi I. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, önálló alapszabállyal, érdekképviseletel, demokratikus önkormányzattal, elkülönült saját gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet, a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás műhelye A PVTC neve: Pécs Városi Tenisz Club (rövidített elnevezés: PVTC) 2. A PVTC székhelye: HU Pécs, Dr Veress E A PVTC működési területe: Pécs Megyei Jogú Város területe, Baranya megye. 4. A PVTC alapításának éve: A PVTC színe: kék-sárga. 6. A PVTC emblémája: Sárga köralakban egy teniszlabdát fon körbe a PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB szöveg, középen a PVTC felirat, az egyesület nevének rövidítésével, alatta az alapítási évvel kék betűzéssel. 7. A PVTC bélyegzőjének lenyomata: A PVTC emblémája. 1

2 II. A PVTC FELÜGYELETE. 3.. A PVTC-t nyilvántartásba vette a Pécsi Törvényszék, mint Társadalmi -Civil- Szervezetek Bírósága, működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést. A PVTC feletti adóellenőrzést az Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az Állami Számvevőszék látja el. A PVTC által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. A PVTC tagja a Magyar Tenisz Szövetségnek és a Baranya Megyei Tenisz Szövetségnek. III. A PVTC CÉLJAI ÉS FELADATAI. 4.. A PVTC célja A tenisz és a racketlon sportágak magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a PVTC sportegyesület elsődleges céljai: 1. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolási lehetőségének biztosítása, sportversenyek, rendezvények, tanfolyamok szervezése, melyek lehetőséget teremtenek az egészséges életmód kialakítására és gyakorlására, a sportemberhez méltó színvonalas sportvetélkedésre. 2

3 2. A sportegyesületi klubélet adta lehetőségek kihasználásával, rendszeres sport tevékenység biztosításával elősegíteni Pécs Város és Baranya megye tenisz,- és racketlon sportjának fejlesztését úgy, hogy esélyt biztosítson minden tenisz- és racketlon szerető sportolónak akár a versenysportban, akár a szabadidős sportolásban. 3. A város és a megye minőségi tenisz sportjának fejlesztése azzal, hogy folyamatosan foglalkozik az utánpótlás képzésével és a sportolók sportszakmai és erkölcsi nevelésével. 4. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 5. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 6. A PVTC sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében, -megállapodások alapján szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. 7. A Club közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5.. A PVTC alaptevékenysége, feladatai. A PVTC sportegyesületi alaptevékenysége, feladatai: 1. Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása. 2. Az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról. 3. Más szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel. 4. Versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása. 5. A sportegyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése. 6. A belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása. 7. Az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának 3

4 elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a Sportegyesület hagyományainak ápolása. 8. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek és anyagi források megteremtése és biztosítása melyhez a szükséges mértékben vállalkozói tevékenységet végez. IV. A PVTC TAGSÁGA A PVTC sportegyesületének rendes tagja lehet: Minden olyan sportoló, magyar vagy külföldi természetes személy, aki tagfelvételi kérelmében tett jognyilatkozatában a PVTC alapszabályát elfogadja, a klubot tevékenységével, erkölcsileg és anyagilag támogatja (tagdíjat megfizeti), a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és rendszeres tenisz, vagy racketlon sporttevékenységet végez. Ilyen sporttevékenységnek minősül a tenisz és racketlon sportági szabályai szerint, szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlét, a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportági szakszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző, aki nem hivatásos sportoló, amatőr sportolónak minősül. 2. A PVTC pártoló tagja lehet: Minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, továbbá jogi személy, szervezet, aki, vagy amely a tagfelvételi kérelmében tett jognyilatkozatában a sportegyesület célkitűzéseit elfogadja és azokat erkölcsileg és 4

5 anyagilag támogatja. A pártoló tag pártoló tagdíj fizetésének feltételeit az elnökség határozza meg. 3. A PVTC tiszteletbeli tagja az lehet Minden olyan magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki kiváló sporteredményeivel vagy társadalmi tevékenységével arra rászolgál a PVTC célkitűzéseivel egyetért és a PVTC közgyűlése tiszteletbeli taggá fogadja. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles. 7.. A tagsági viszony keletkezése. 1. A PVTC sportegyesületi tagsága a tagfelvételi eljárás sikeres befejeződésével keletkezik, a sportegyesületbe történő belépés, illetőleg kilépés önkéntes. A sportegyesület tagjairól a PVTC elnökség nyilvántartást vezet. 2. A tagfelvételi eljárás a tagsági statusok szerint differenciáltak: A) A rendes és a pártolótag felvételi eljárási szabályai. I. A tag felvételi eljárása a tagjelölt felvételi kérelmével indul. a) Az Alapszabály pontja szerinti megfelelőségű tagjelölt a PVTC elnökségéhez írásban intézett és személyesen átadott vagy postán feladott kérelmével kezdeményezi a sportegyesületi tagfelvételét. b) Az érvényes, írásos tagfelvételi kérelem tartalmazza azt a jognyílatkozatot, amelyben a jelölt jognyilatkozatot tesz arra, hogy a PVTC alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. c) Az érvényes írásos tagfelvételi kérelemhez tartalmaznia kell vagy csatolni kell legalább három, pozitív tartalmú, a tagfelvételt támogató írásos ajánlást, melyeket a PVTC érvényes rendes, vagy tiszteletbeli tagságával aktuálisan rendelkező természetes személyek készítettek és írtak alá. II. A tag felvételének elbírálása. 5

6 a) A tag írásos tagfelvételi kérelem elfogadása, vagy elutasítása tárgyában a PVTC elnöksége kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, arról egyszerű többséggel hozott nyílt szavazással dönt, a tagfelvételi kérelem beadását követő első, rendes elnökségi ülés alkalmával. b) Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata, távolléte esetén az alelnök szavazata ügydöntő. c) Az elnökség tagjainak döntésüket nem kell, de lehet indokolni. d) A tagfelvételi kérelem elbírálásakor biztosítani kell mindenki számára az esélyegyenlőséget. e) A Közgyűlés az egyesület tagságának létszámát meghatározhatja. Ezt a jelenlegi alapszabálymódosítással 60 főben határozza meg. A PVTC közgyűlése egyszerű többséggel meghozott nyílt szavazással ennél kevesebb, vagy több évi taglétszámot is meghatározhat. f) Amennyiben az aktuális taglétszám a tagoknak biztosított sportolási feltételek és kedvezmények terén eléri az egyesület aktuális személyi, tárgyi vagy pénzügyi kapacitásainak maximumát, az elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel meghozott döntéssel - ideiglenesen, de nem tovább, mint 6 (hat) naptári hónapig a tagfelvételt szüneteltetheti. g) A tagfelvételi kérelemről hozott döntést az elnökség írásban, a döntéstől számított 30 (harminc) napon belül megküldi a tagjelöltnek. A döntést az elnökségnek indokolnia nem kell. III. Jogorvoslat a tagfelvételi eljárásban. A tagfelvételi eljárásban hozott elnökségi döntés ellen, a döntés kézhezkapásától számított 15 (tizenöt) napon belül, írásban, a PVTC elnökéhez címzett levélben, postai úton tértivevénnyel megküldve, vagy személyesen, átvételi elismervényen átadva lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a PVTC közgyűléséhez. A kérelemről a következő rendes közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel szavaz-nak, melynek eredményét a PVTC elnöke írásban a 6

7 közgyűlést követő 30 napon belül a panaszos részére postán megküldi. IV. A tagsági viszony keletkezése. Amennyiben az elnökség a tagfelvételi kérelmet támogatta, a tagsági viszony a tag nyilvántartásba vételével és az éves tagdíjának befizetésével megkezdődik. B) A tiszteletbeli tagsági viszony keletkezésének eljárási szabályai. I. A tiszteletbeli tagsági viszony felvételi eljárása: a) A pontja szerinti megfelelőségű tagjelöltre, a PVTC elnökségéhez írásban intézett és személyesen, vagy postán feladott ajánlásban a PVTC bármely tagja kezdeményezheti a tiszteletbeli egyesületi tagfelvételt. b) Az írásos ajánlást a PVTC elnöke, a következő rendes közgyűlés elé terjeszti, amely nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt a beadványról. c) A tiszteletbeli tagságról hozott döntést az elnökség írásban, a döntéstől számított 30 (harminc) napon belül megküldi a tagot jelölőnek. A döntést indokolni nem kell. d) Amennyiben a közgyűlés a tiszteletbeli tag jelölését támogatta, a tagsági viszony az új tiszteletbeli tag nyilvántartásba vételével, a belépési - elfogadói nyilatkozat aláírásával azonnal megkezdődik. 8.. A tagsági viszony megszűnése. 1. A tagsági viszony megszűnik: A) A tag halálával. B) A PVTC megszűnésével. C) A tag kilépésével. A PVTC-ből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell bejelen- 7

8 teni, és a tagsági viszony megszűnése azonnal hatályossá válik. D) A tag kizárásával. Az elnökség kizárja a sportegyesület tagjai közül: I. azt a tagot, aki három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz szándékosan, hanyagságból, vagy gondatlanságból nem fizette meg a tagdíjat; A tagdíj megfizetésére annak esedékességét követően ajánlott tértivevényes postai levélben fel kell szólítani a tagot, 15 napos befizetési határidő megadásával és a következményekről történő tájékoztatásával. A felszólítást az elnökség küldi meg, az elnök vagy akadályoztatása esetén az alelnök- aláírásával ellátva. II. azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott; A kizárási eljárás lefolytatására a PVTC elnöksége jogosult. Az eljárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról, valamint a jogorvoslat lehetőségéről írásban értesíteni kell, és a tag számára biztosítani kell a védekezés lehetőségét az eljárás során, amelyet a tag mind személyes meghallgatás során, mind írásban gyakorolhat. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt első fokon a kizárás kérdésében, amelyről írásban ajánlott-tértivevényes levéllel értesíti a tagot, amely döntés ellen a kézhezvételtől a tag írásban 15 napon belül az Elnökséghez benyújtott, de a Közgyűlésnek címzett jogorvoslattal élhet. 9.. A tagsági viszony felfüggesztése. A tag írásos kérelmére - elnökségi, nyílt egyszerű többségű döntéssel a tagsági jogviszony maximum tizenkét hónapra felfüggeszthető, amely időszak alatt a tag mentesül a tagsági díj fizetési kötelezettsége alól, ugyanakkor a tagsággal együttjáró valamennyi joga és kötelezettségi is felfüggesztésre kerül. V. 8

9 A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A PVTC rendes tagjainak jogai: A) Személyesen résztvehet a PVTC közgyűlésén, a sportegyesület vezető szerveinek és tisztségviselőinek megválasztásában, a közgyűlési határozatok meghozatalában. B) A PVTC bármely szervének törvénysértő határozatát, döntését a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. C) Választhat és választható életkorának megfelelően (sportegyesület képviseletével járó tisztségbe csak nagykorú tag választható) a PVTC szerveibe. D) Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a PVTC-t érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban. E) Részt vehet a PVTC tevékenységében és rendezvényein. F) Jogosult a PVTC színeiben versenyezni. G) A pálya- és a házirendnek megfelelően használhatja a PVTC teniszpályáit, létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, továbbá igényelheti a PVTC valamennyi egyéb szolgáltatását és szakembereinek segítségét. H) Részesülhet a PVTC által közvetlenül nyújtott, vagy azon keresztül igénybe vehető kedvezményekben. 2. A PVTC rendes tagjainak kötelezettségei: A) A PVTC fejlődésének és eredményességének elősegítése. B) A PVTC Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, továbbá a PVTC szervezetei által hozott határozatoknak megtartása és betartatása. C) A PVTC által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése. D) Sportemberhez és a PVTC hírnevéhez méltó sportszerű magatartás mind a sportegyesületi tevékenységben, mind azon kívül. E) Részvétel és fegyelmezett, kitartó, becsületes magatartás az edzéseken, és a 9

10 versenyeken. F) A tagdíj megfizetése. G) A PVTC vagyonának megóvása, gyarapítása. H) A PVTC és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása. I) A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását A PVTC pártoló tagjainak jogai: A) Javaslatokat és észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat a PVTC, valamint szerveinek működésével kapcsolatban. B) Javaslatot tehet a PVTC-t, illetve annak szerveit, továbbá a sportágat érintő kérdések megtárgyalására. Az A./ és B./ pontokban írt jogainak gyakorlásához tanácskozási joggal meg kell hívni a pártoló tagot az egyesületi szervek döntéshozatali üléseire.kizárólag a döntéshozatalokkal összefüggésben tehet javaslatokat, észrevételeket, illetőleg indítványt a hivatkozott alapszabályi pontok rendelkezéseiben foglaltakkal összefüggésben. C) Az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet annak rendezvényein. D) Használhatja a PVTC teniszpályáit, létesítményeit, eszközeit, sportszereit a pályaés házirendnek megfelelően, továbbá segítséget kérhet annak szakembereitől. 2. A PVTC pártoló tagjainak kötelezettségei: A) A PVTC fejlődésének elősegítése, a sportág népszerűsítése. B) A PVTC Alapszabályának, egyéb szabályzatainak valamint a sportegyesület szervezetei által hozott határozatoknak megtartása. C) A PVTC által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése. D) A tagdíj megfizetése. E) Sportemberhez és a PVTC hírnevéhezméltó sportszerű magatartás mind a 10

11 sportegyesületi tevékenységben, mind azon kívül. F) A PVTC vagyonának megóvása, gyarapítása. G) A PVTC és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása A PVTC tiszteletbeli tagjainak jogai: A) Tanácskozási joggal részt vehetnek a PVTC közgyűlésén. B) Javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a PVTC működésével kapcsolatban. Az A./ és B./ pontokban írt jogainak gyakorlásához tanácskozási joggal meg kell hívni a tiszteletbeli tagot az egyesületi szervek döntéshozatali üléseire.kizárólag a döntéshozatalokkal összefüggésben tehet javaslatokat, észrevételeket, illetőleg indítványt a hivatkozott alapszabályi pontok rendelkezéseiben foglaltakkal összefüggésben. C) Részesülhetnek a PVTC által nyújtott kedvezményekben. 2. A PVTC tiszteletbeli tagjainak kötelezettségei: A) A PVTC Alapszabályának megtartása. B) A sportegyesület erkölcsi támogatása. C) A PVTC népszerűsítése és hagyományainak ápolása. VI. A PVTC SZERVEZETE PVTC sportegyesület szervei. A) Közgyűlés. B) Elnökség. 11

12 C) Felügyelő bizottság. D) Fegyelmi bizottság. VII. A KÖZGYŰLÉS A közgyűlés összehívása. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. Rendes közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni a hely, az idő és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásos meghívót kell küldenie az elnökségnek legalább nyolc nappal a közgyűlés időpontja előtt. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szervezeteket a közgyűlés helyéről és időpontjáról szintén írásban kell tájékoztatni. A közgyűlés összehívása az elnök feladata. A közgyűlés üléseit az elnök vezeti, de azzal mást is megbízhat A közgyűlés határozatképessége. 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak, vagyis a tagnyilvántartásban szereplő rendes tagok több, mint fele jelen van. 2. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. 3. A megismételt közgyűlés - kizárólag a meghívóban közölt napirendi pontok körében - a jelenlévők számára tekintet nélkül is határozatképes, ha erre a tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették. 4. A (rendkívüli) közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell hívni, ha: A) A tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével kéri ezt. B) Az elnökség vagy a Felügyelő Bizottság rendkívüli közgyűlés összehívását tartja 12

13 szükségesnek. C) Ha a bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli. D) Ha a sportegyesület elnöki tisztsége bármely okból megüresedik A közgyűlés rendje. 1. A rendes közgyűlésnek a következő kötelező napirendi pontokat kell tartalmaznia: A) A sportegyesület előző évi tevékenységéről és az elfogadott pénzügyi terve teljesítéséről szóló (számvitelről szóló évi C. Törvény) rendelkezései szerint készített) beszámoló. B) A PVTC éves szakmai és pénzügyi terve. C) A felügyelő bizottság beszámolója. D) A tagok által a közgyűlésen beterjesztett javaslatok. 2. Az 1. bekezdés D) pontjában nevesített, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok csak abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a többség indítványozza és a jelenlévő tagok több,mint fele támogatja A közgyűlés kizárólagos hatáskörei: 1. A sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása, feloszlásának kimondása. 2. Az Alapszabály megállapítása és módosítása. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása és elfogadása. 4. A PVTC tisztségviselőinek ügyintéző és képviseleti szerv tagjainakmegválasztása és visszahívása. 5. A sportegyesület valamely szakosztályának, vagy szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása. 13

14 6. Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása. 7. A PVTC éves sportszakmai, pénzügyi tervének és költségvetésének megállapítása ide értve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadását, ha a törvény másként nem rendelkezik. 8. Az ügyintéző és képviseleti szerv elnökség- éves beszámolójának elfogadása. 9. A sportegyesület előző évi tevékenységéről és az elfogadott pénzügyi terve teljesítéséről szóló (számvitelről szóló évi C. Törvény rendelkezései szerint készített) beszámoló elfogadása. 10. Az évente kötelezően elkészítendő felügyelőbizottsági jelentés elfogadása. 11. Az elutasított tagfelvételi kérelmek elbírálása. 12. A tag kizárásával kapcsolatban érkezett jogorvoslat kérdésében döntés. 13. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz az ügykör, amelyet a közgyűlés a saját hatáskörébe von, vagy egyébként a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. 14. Vezető tisztségviselő kizárásával kapcsolatos döntés A közgyűlés határozathozatala. 1. A közgyűlés a határozatait fő szabályként nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást, ami előtt ismételten meg kell adni a szót kérdés, észrevétel, hozzászólás, módosító indítvány megtételére- és amennyiben (az egyesület döntése szerinti megismétlések végén) ismételten szavazategyennlőség áll fenn, a határozati javaslatot elvetettnek kell minősíteni. 2. Minden rendes tagnak egy szavazata van. 3. A közgyűlésen jelenlevő tagok a szavazáson kötelesek résztvenni, azaz igennel, vagy nemmel szavazni illetőleg tartózkodni. 4. A , 2., 3. és 4. pontja esetében figyelemmel a pontjában 14

15 meghatározottakra a határozat meghozatalához a jelenlevők kétharmadának egyforma szavazata szükséges. 5. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3 a indítványozza, és az egyszerű többsége támogatja. 6. A sportegyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja a szükséges mértékig, és kizárólag csak azokban az esetekben ha azt a személyes adatok, vagy a személyiségi jogok védelme vagy egyéb jogszabályi rendelkezés kötelezővé teszi. 7. A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges, a személye is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges javaslatokat, észrevételeket, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a sportegyesület iratai között megőrizni, folyamatos kezelését a PVTC elnöke akadályoztatása esetén alelnöke- látja el. 8. A közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban igazolható módon közli az érintettekkel, valamint a sportegyesület székhelyén kifüggeszti. A PVTC működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén a PVTC elnökével, vagy az általa kijelölt személlyel előzetesen egyeztetett időpontban bármely tag betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. A közgyűlés a PVTC honlapján nyilvánosságra hozza a sportegyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit. A sportegyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők A tisztségviselők megválasztása. 15

16 1. A közgyűlés választási hatáskörébe tartozó tisztségviselők: A) Elnökségi tagok; B) Alelnök; C) Elnök; D) Felügyelő Bizottság tagjai; E) Felügyelő Bizottság elnöke; 2. A PVTC tisztségviselőit a közgyűlés 5 (öt) évre választja. 3. A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt a PVTC elnöksége jelölő bizottságot hív össze. A jelölő bizottság az 1. bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre érkezett valamennyi javaslatot és a jelölést elfogadó nyilatkozatot köteles a közgyűlés elé terjeszteni. 3. A tisztségviselők megválasztása az Alapszabály bekezdése szerinti sorrendben, egyenként, nyílt illetve ha a tagok 1/3.-a kéri titkos szavazással történik. 4. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, akire a leadott szavazatok alapján a jelenlévő tagok több mint 2/3-a szavazott. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben az első választási fordulóban legtöbb szavazatot kapott jelöltek jutnak tovább. A megismételt választást azok a jelöltek nyerik meg, akikre a jelenlévő tagok több mint 2/3-a szavazott. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 5. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve a sportegyesület könyvvizsgálója az a személy, aki: A) Az elnökség elnöke vagy tagja. B) Az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási jogviszonyban áll. C) A cél szerinti juttatásból részesülő személy-tag-. D) az A), B), C) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa. 6. A tagok egyharmadának indítványára, a bekezdésében foglalt szabályok sze- 16

17 rint visszahívható az a tisztségviselő, aki: A) Hat hónapon keresztül oly módon nem tesz eleget választott tisztségéből eredő feladatának, hogy nem jelenik meg az összehívott (Elnökségi, vagy Felügyelői Bizottság) ülésen. B) Súlyosan felelőtlen, hanyag, vagy gondatlan magatartásával veszélyezteti az egyesület jogszerű működését, biztonságos gazdálkodását, céljainak teljesülését. C) Visszahívásáról a közgyűlés alakszerű és érvényes döntést hoz. Ebben az esetben a visszahívásra a választásra előírt minősített (2/3-os döntés szükséges. A visszahívás ellen, a döntés meghozatalától távollévő vezető tisztségviselő esetén, a részére 3 munkanapon belül történt írásbeli ajánlott-tértivevényes levélben megküldött- döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat az érintett. D) A visszahívás tisztségből kizárási módozat esetén sem- a tag tagsági viszonyát nem érinti. A tisztség megszűnésének napja a döntéshozatal napja. VIII. A PVTC ELNÖKSÉGE Az elnökség hatásköre: A PVTC tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség 9 (kilenc) főből áll. Az elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve, amelyeket az Alapszabály és a törvények a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utaltak,vagy amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von. 2. Az elnökség feladatai és hatásköre: A) A PVTC rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása napirendjének meghatározása, a működésével kapcso-latos előkészítő, valamint a közgyűlés munkáját elősegítő szervező, továbbá a köz-gyűlés határozatainak végrehajtó és 17

18 ellenőrző tevékenysége. B) A PVTC törvényes, az Alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása és irányítása. C) A PVTC gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves szakmai és feljesztési programok, a költségvetési javalat elkészítése, megvitatása és előterjesztése. D) Éves pénzügyi- és költségvetési beszámoló, valamint megállapítása és az éves beszámoló jelentés elkészítése, előterjesztése. E) Az éves versenynaptár jóváhagyása. F) A tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, döntések meghozatala. G) A fegyelmi szabályzatban írt feladatok ellátása. H) A hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása. I) Irányítja a PVTC gazdálkodását, (létesítmény kihasználás, felújítás, karbantartás). J) Gyakorolja a PVTC alkalmazottjai felett az alapvető munkáltatói jogokat mint munkaviszony létesítése, megszüntesése, jutalmazás, irányítja a személyzeti munkát, a tisztviselőket, munkavállalókat beszámoltatja. K) Dönt az éves tagdíj mértékéről és a pártolói tagok hozzájárulásának legkisebb mértékéről. L) Megállapodásokat létesít támogatókkal, egyéb bázisszervekkel. M) Kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a PVTC Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Fegyelmi Szabályzatát illetve azok módosítási javaslatait. N) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály, Alapszabály vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal. O) Dönt, a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. P) Egyedi határozattal egyéb más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem 18

19 tartozó ügyeket saját hatáskörébe vonhat. Q) Tevékenységéről a PVTC közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel Az elnökség tagjai. 1. A közgyűlés a sportegyesület irányítására és vezetésére és képviseletére, kilenc tagból álló elnökséget választ 5 (öt) év időtartamra. 2. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének elnökség- tagja az lehet a.)aki legalább korlátozottan cselekvőképes kivéve, ha a cselekvőképességet a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozza. b.)a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és c.) aki c.a/ magyar állampolgár, vagy c.b/ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c.c/ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Elnökségi tagnak minden olyan nagykorú magyar állampolgár ill. Magyarországon letelepedett vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki a PVTC rendes tagja, és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket díjazás nélkül, társadalmi megbízásként látják el, megbízatásukat - az alapszabályhoz mellékletként csatolt elfogadó nyilatkozatban írásban is vállalják. 3. Az elnökség tagjai: A) Az elnök; B) az alelnök; 19

20 C) és az elnökségi tagok. 4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: A) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel. B) Észrevételek, javaslatok tétele a PVTC működésével, sporttevékenységével kapcsolatban. C) Javaslattétel rendkívüli közgyűlés vagy elnökségi ülés összehívására. D) Megbízás alapján a sportegyesület képviselete. E) A határozatok és ajánlások megtartása és végrehajtása. F) Felvilágosítás kérése a PVTC vel illetve annak szerveinek működésével, gazdálkodásával kapcsolatban. G) Tagjai jogosultak a PVTC-vel kapcsolatos minden iratba, gazdálkodásával kapcsolatos könyvekbe, számlákba, iratokba betekeinteni, arról másolatot kérni. 5. Az elnökség tagjai újraválaszthatók. 6. Az elnökségi tagság megszűnik: A) A mandátum lejártával. B) Lemondással.A lemondás írásban az elnöknek címezve és igazoltan megküldve/átadva érvényes. A tisztség megszűnésének napja, a lemondás kézbesítésétől számított 15. nap.ezen időtartam alatt dönt az elnökség a lemondás elfogadásáról, illetőleg ezen időtartam alatt határidőben kezdeményezhető tisztségviselő választás miatt közgyűlés összehívása.amennyiben ez elmarad a 15. napon a tisztség az esetben is megszűnik.a lemondott tisztségviselő hatás- és feladatköreit az elnöknek adja át ezen időtartamon belül felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. C) Visszahívással. Visszahívásra egyebekben a pontban írt rendelkezéseket szükséges értelemszerűen alkalmazni. D) Kizárással. Ennek esetei: - három egymást követő szabályszerűen összehívott ülésen oly módon nem tesz eleget választott tisztségéből eredő feladatának, hogy nem jelenik meg az 20

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub (1877-1898-1949-1960-1986-2001) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A Lezárva: 2015.01.09. Tartalom: Bevezető I. Általános rendelkezések.

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Alapszabálya 2010 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a hegy-, a szikla-,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013 A Magyar Atlétikai Szövetség küldöttgyűlése által 2013. május 4-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék I. 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II.

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben