I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Isztimér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában és 134/E. -ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Isztimér község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó személyekre. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendeletben az egyes ellátási formáknál használt fogalmat az Szt. 4. -a szerint kell értelmezni. 1

2 3. Hatáskörök 3. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult dönteni. 4. Szociális ellátások általános eljárási szabályai 4. (1) A település támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Isztiméri Kirendeltségén a továbbiakban Hivatal - terjeszthető elő személyesen, vagy hivatalból terjesztheti elő az Szt. 45. (5) bekezdésében foglalt intézmény, szervezet. (2). A kérelemhez csatolni kell az ügy érdemi elbírálásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb bizonyítékokat, az Szt-ben és annak végrehajtási rendeleteiben előírtak szerint. (3) A benyújtott kérelmeket ha jogszabály másként nem rendelkezik a beérkezésüktől számított 15 napon belül kell elbírálni. (4) A Hivatal a kérelmező által benyújtott igazolások valódiságát megvizsgálja, és szükség esetén az igénylőnél környezettanulmányt végez. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező életkörülményeit a Hivatal más ügyben már 3 hónapon belül vizsgálta és nem feltételezhető azokban lényeges változás. A helyszínen történő környezettanulmány lefolytatásának megtagadása esetén az együttműködés hiánya miatt a kérelmet el kell utasítani és az eljárást meg kell szüntetni. (5) A Hivatal a vizsgálat alapján a kérelmeket döntésre előkészíti és a megállapított támogatásra való jogosultság fennállását rendszeresen figyelemmel kíséri. (6) A pénzbeli és természetbeni ellátásoknál egyszerűsített határozat hozható, ha a kérelemnek helyt ad a hatáskör gyakorlója és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. (7) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára utalással vagy lakcímre postai átutalással, vagy a szolgáltatóhoz való közvetlen utalással történik, de létfenntartást veszélyeztető élethelyzetre való tekintettel házi pénztárból is történhet a kifizetés. 2

3 II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 1. Települési támogatás 1. Ápolási támogatás 5. (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg, fekvőbeteg ápolását, gondozását végző hozzátartozó részére ápolási támogatást állapítható meg, ha a) az ápoló családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és b) az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye Isztimér község közigazgatási területén van, és c) az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti. (2) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni az ápolt személy jelzése vagy az ellenőrzésre jogosult családgondozó jelzése alapján, ha az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti: a) az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy b) az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy c) az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az egészségi állapota megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint elvárt feltételeket nem biztosítja, az alapvető ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti. (3) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha az ápolt nem szorul ápolásra. (4) Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díjnak az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a. (5) Az ápolási támogatást egy év időtartamra kell megállapítani. 3

4 2. Gyógyszerkiadásokkal kapcsolatos támogatás 6. (1) Gyógyszerkiadásokkal kapcsolatos támogatásra jogosult az a személy, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, vagy b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) A gyógyszerkiadással kapcsolatos támogatás havi összege megegyezik a háziorvos és a gyógyszertár által leigazolt rendszeres gyógyító ellátás összegével, de legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott rendszeres gyógyító ellátás összegéig terjedhet. (3) A gyógyszerkiadással kapcsolatos támogatást 6 hónap időtartamra kell megállapítani. Rendkívüli települési támogatás 1. Eseti támogatás 7. (1) Eseti támogatásra jogosult a kérelmező, aki: a.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, vagy időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és önmaga vagy családja megélhetéséről egyéb módon nem tud gondoskodni, vagy b.) alkalmanként jelentkező többletkiadásai miatt így különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, vagy iskoláztatáshoz, vagy gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, és c.) a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg. 4

5 (2) Különös méltánylást érdemlő esetekben elemi kár, baleset, mozgásképtelenség, tartós betegség bekövetkező többletkiadások miatt szükséges eseti települési támogatás iránti kérelem elbírálásánál az (1) bekezdés c.) pont szerinti jövedelemhatártól a döntésre jogosult 200 %-kal felfelé az igénylő javára eltekinthet. (3) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi igazolások, gyógyszerköltségről háziorvosi igazolás, illetve elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást kell a kérelemhez csatolni. (4) Az eseti támogatás éves összege a Ft-ot nem haladhatja meg és ugyanazon személy eseti támogatásban évente maximum 4 alkalommal részesülhet. (5) Különös méltánylást érdemlő esetben megállapított eseti támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg. 2. Temetési támogatás 8. (1) Egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult az a személy, aki Isztimér községben állandó lakóhellyel rendelkezik és az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, akkor, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %.-át. A támogatás összege: ,- Ft. (2) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a kérelmező nevére kiállított, a temetés költségét igazoló számla másolatát, a kérelmező családjának jövedelemigazolásait. 3. Születési támogatás 9. Egyszeri pénzbeli támogatásban részesíthető az az újszülött, akinek édesanyja isztiméri állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen állandó lakóhelyén tartózkodik a szülés és a kérelem beadásának időpontjában. A támogatás összege: ,- Ft. A támogatás iránti kérelmet a szülést követő 3 hónapon belül kell előterjeszteni. Az eredeti születési anyakönyvi kivonatot az igényléskor be kell mutatni. 4. Iskolakezdési támogatás 10. Hivatalból, jövedelem vizsgálat nélkül, anyagi terhek enyhítése érdekében iskolakezdési támogatás biztosítható az isztiméri állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló részére, függetlenül attól, hogy a gyermek helyben, vagy más településen tanul. A támogatottak köréről külön határozatban kell dönteni. A támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási igazolást kell bemutatni. 5

6 5. Kamatmentes kölcsön 11. (1) Különös méltánylást igénylő esetekben az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A kamatmentes szociális kölcsön megállapítását követően a jogosulttal 15 napon belül kölcsönszerződést kell kötni, mely rögzíti a visszafizetés módját, idejét és egyéb feltételeit. A kölcsönszerződéshez mellékelni kell a támogatást megállapító határozatot. (3) A kölcsönszerződésnek tartalmazni kell a) kölcsönt igénybevevő személyi adatait, b) kölcsön összegét, a visszafizetés idejét, c) az ügyfél kötelezettség vállalását fizetési kötelezettségének teljesítésére, d) a kölcsönszerződés megszegésének következményeit, e) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy a visszafizetési kötelezettsége jövedelméből közvetlenül levonható, f) a szerződő felek és tanuk aláírását. (4) A kamatmentes kölcsön kezesség vállalás mellett adható. (5) A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg Ft-ot, visszafizetésének futamideje pedig az egy évet. (6) Ha a kölcsön összegét a kölcsönszerződésben rögzítettek szerint, vagy határidőn belül nem fizetik meg, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vettnek kell tekinteni és a kölcsönszerződésben foglaltak szerint kell eljárni. 6

7 Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások 1. Lakhatással kapcsolatos támogatás 12.. (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz- és csatornadíj, gázfogyasztás, lakáscélú önkormányzati vagy pénzintézeti kölcsön törlesztése, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható. (2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege a) 4.000,-Ft ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ,-Ft alatt van, b) 3.000,-Ft ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem és ,-Ft között van, c) 2.000,-Ft ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ,-Ft alatt van. (4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást legalább 3 hónapra, legfeljebb 6 hónapra kell megállapítani. (5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is. (9) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást az önkormányzat közműszolgáltató részére történő átutalással biztosítja. 7

8 2. Köztemetés 13. (1) Közköltségen történő eltemettetés elrendelése, illetve a temetési költség megtérítésére kötelezés, igénylésének elrendelése a Szociális Bizottság hatásköre. (2) A közköltségen történő eltemettetés költségének megtérítési kötelezettség alól a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt. (3) Amennyiben az elhunyt ingatlanvagyonnal rendelkezett, a köztemetés költségét a hagyatéki eljárás során hagyatéki teherként érvényesíteni kell. III. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 1. Szociális alapszolgáltatások 14. (1) Alapszolgáltatások keretében az önkormányzat a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja az Szt. 86. (1) bekezdésében kötelezően előírt étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és nappali ellátást. (2) Étkeztetés esetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni, a) azt a személyt, aki a 62. életévét betöltötte és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át vagy b) a 18. életévét betöltötte és ba) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja a 40 %-ot vagy bb) fogyatékossági támogatásban illetőleg vakok személyi járadékában részesül vagy bc) jövedelemmel nem rendelkezik és pénzbeni támogatásra nem jogosult. 8

9 (3) Az ellátás biztosítása iránti kérelmet a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjénél kell benyújtani, aki a szociális rászorultság tényét vizsgálja, és az ellátást biztosítja. IV. Fejezet Térítési díj 15. (1) A 14. (1) bekezdésében felsorolt alapszolgáltatásokért kivéve a családsegítést- térítési díjat kell fizetni. (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó intézményi térítési díjak megállapítására a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ jogosult. Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát évente április 30-ig kell elvégezni. V. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti szolgáltatás 16. Isztimér Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központján keresztül láttatja el, mely évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületnek a végzett munkáról. 2. Gyermekek napközbeni ellátás 17. Isztimér Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Isztiméri Hétpettyes Tagóvodában és a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájában napközi otthonos ellátás keretében gondoskodik. 3. Gyermekek átmeneti gondozása 9

10 18. Isztimér Község Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozásáról helyettes szülőnél történő elhelyezés útján gondoskodik, a Gyvt-ben meghatározottak figyelembevételével. VI. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díja 19. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat az önkormányzat külön rendelet keretében határozza meg. Záró rendelkezések 20. (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott szociális ellátások keretösszegét éves költségvetési rendeletében határozza meg. (2) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2014.(I.27.) önkormányzati rendelete. Orbán Tibor Nesztor polgármester Jankovicsné Huszár Mónika jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem: Isztimér, február 27. Jankovicsné Huszár Mónika jegyző 10

Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Söréd községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Söréd Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Hangács

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben