Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakásépítési/bővítési/korszerűsítési kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakásépítési/bővítési/korszerűsítési kölcsönhöz"

Átírás

1 A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakásépítési/bővítési/korszerűsítési kölcsönhöz amely egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent László u. 68. adószáma: , Cg: , tevékenységi engedély száma-dátuma: PSZÁF 812/1997/F , PSZÁF 1-833/ ) mint kölcsönnyújtó ( a továbbiakban: Takarékszövetkezet ) másrészről név:... születési név: születési hely, idő:... anyja születési neve:.... lakcím:... levelezési cím: állampolgárság... adóazonosító jel:... személyazonosító okmány típusa, száma:.. mint kölcsönfelvevő/támogatott személy (a továbbiakban:adós) név:... születési név: születési hely, idő:... anyja születési neve:.... lakcím:... levelezési cím: állampolgárság :... adóazonosító jel:... személyazonosító okmány típusa, száma: mint adóstárs(támogatott személy/ nem támogatott személy 1 ) (a továbbiakban: Adós), a továbbiakban együtt Adós vagy Adóstársak, között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel a.. kölcsönszámon jött létre. A nem támogatott személy hiteladós nyilatkozik arról, hogy otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a 341/2011. Kormányrendelet hatálybalépése óta nem vett igénybe és vállalja, hogy a későbbiekben sem vesz igénybe, A nem támogatott személy hiteladósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel, és az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakásban lakóhelyet nem létesít. 1 A megfelelő kiválasztandó, a másik és a lábjegyzet törlendő!

2 1. A Takarékszövetkezet az Adós által... év... hó napján a Takarékszövetkezethez benyújtott otthonteremtési kamattámogatásos hitelkérelem és annak mellékletei alapján megállapította, hogy az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott feltételek szerint az Adós jogosult otthonteremtési kamattámogatott hitel felvételére. 2. A Takarékszövetkezet az Adós részére a jelen szerződésben foglalt alábbi feltételekkel lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt. A Kölcsön célja: 2 új lakás építése használt lakás korszerűsítése/bővítése A Kölcsönnel finanszírozott lakóingatlan adatai: 3 Lakóingatlan címe: Helyrajzi száma: Alapterülete: Energetikai minősítési kategória: Épített új lakás Áfa és telekár nélküli bekerülési költsége: Építési engedély kelte: Használt lakás korszerűsítésének/bővítésének Áfa-t tartalmazó költsége: Az adósok saját része: A hitel bírálatának időpontja:.. Az építkezés/bővítés/korszerűsítés befejezési határideje 4 : A Kölcsön összege:... Ft, azaz... forint A kölcsön futamideje:.hónap Törlesztő részletek száma: A kölcsön lejárata: A kamattámogatásos kölcsön induló, az Adós(ok) által fizetendő havi törlesztő részlete,- Ft. A fogyasztó által visszafizetendő teljes összeg: 2 Az adott hitelcélnak megfelelően a nem kívánt részek törlendők. 3 A lakóingatlan adatai közül a hitelcéltól függően a nem kívánt részek törlendők. 4 Legfeljebb 1 év Hatályos:

3 (A visszafizetendő teljes összeg számítása során az esetlegesen bekövetkezendő kondíció változásokkal nem kalkuláltunk, valamint feltételeztük, hogy a törlesztő részletek határidőre befizetésre kerülnek.) Az első törlesztés év hó 10 én esedékes, ezt követően a további részleteket minden hónap 10 ig kell az adósnak a Takarékszövetnél vezetett fizetési számláján biztosítani a futamidő végéig. Az utolsó törlesztőrészlet esedékessége:... A törlesztő részletek száma és összege a folyósítás időpontjától függően változhat. 3. Az Adós a Kölcsön ellenszolgáltatásaként az alábbi tételekből összetevődő hiteldíjat és a jelen szerződésben meghatározott egyéb díjat, költséget tartozik a Takarékszövetkezetnek megfizetni: a) Ügyleti kamatot, melynek, évi mértéke kamatperiódusonként változó, a kamatperiódusok időszakában állandó. Kamatperiódus: 1 év Kamatforduló napja a folyósítás napjával megegyező nap. Az első kamatperiódus a kölcsön folyósításának napján kezdődik és az első kamatfordulót megelőző napig tart, minden további kamatperiódus a kamatforduló napjától a következő kamatfordulót megelőző napig tart. Jelen szerződés megkötésekor az induló ügyleti kamat mértéke:... %. Az ügyleti kamatláb referencia kamatlábból és kamatfelárból áll. Az ügyleti kamat a kamatforduló napját megelőző hónap harmadik munkanapján az ÁKK Zrt. az internetes honlapján közzétett állampapír átlaghozam, vagy referenciahozam alapján kerül meghatározásra a következő képlet szerint: ÁKK által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam * 1,3+3 % p.a. Kamatfelár az ügyleti kamat és a referencia kamat különbsége. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke a futamidő első 5 évében nem haladja meg: i. az egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegyaukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét, ii. amennyiben az érintett futamidőre az előző bekezdésben meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét. Hatályos:

4 Az Adós a támogatás időszakában 4. pontban meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet. Az ügyleti kamat számítása az annuitás módszerével történik, megfizetése a törlesztő részletekkel havonta, illetve az egyösszegű törlesztéssel esedékes. Az ügyleti kamat a folyósított kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig kerül felszámításra. b) Hitelbírálati/folyósítási díj, melynek mértéke: A hitelbírálati díjat az Adósnak a kölcsön kérelem befogadásakor kell megfizetnie. c) Értékbecslés/műszaki szemle díja:. d) Egyéb díj: - Levelezési költség: 500Ft/levél Levelezési költség felszámításának esetei: - Felszólító/felmondó levél tartozás rendezésére: Ha az Adósok a kölcsönszerződésben foglalt fizetési kötelezettségeiknek határidőben nem tesznek eleget, akkor a Takarékszövetkezet a tartozás rendezésére, felszólító levelet küld az Adósok részére. - Az Adós kérelmére indult bármilyen szerződésmódosítási kérelem írásbeli megválaszolása, - A Takarékszövetkezet által felmondott kölcsön behajtásával kapcsolatban felmerült valamennyi levél postai úton történő továbbítása az Adósok, bíróság, nyomozóhatóság, bírósági végrehajtó, követelés kezelő szerv, önkormányzat ill. bármilyen joghatóság, gazdasági szervezet és magánszemély részére. - Módosítási díj: Amennyiben az Adós a futamidő során bármilyen - jelen szerződésben meghatározott feltételektől eltérő - módosítást kér a Takarékszövetkezet egyszeri szerződésmódosítási díjat számítja fel, melynek mértéke a fennálló hitelösszeg 2%-a Nem számít módosításnak a kölcsön előtörlesztése. Előtörlesztési díj: 0 Ft A 83/2010. (III.25) kormányrendelet rendelkezése szerint számított teljes hiteldíj mutató (THM): % * A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM számításánál alkalmazott képlet: ahol: Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első folyósításig fizetendő költségekkel, D1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, Hatályos:

5 tk: az első folyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1=0, s1: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke A hitel felvételével összefüggő költségeket ** -al jelöljük. A hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek összege (ha pontosan nem határozható meg, akkor becsült összege): Az Adós a törlesztést kizárólag a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájáról fizetheti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a Kölcsönszerződésben megjelölt fizetési számlát az esedékesség napján az Adós minden további rendelkezése, illetve előzetes értesítése nélkül terheli meg. Amennyiben az esedékesség napja nem munkanap, akkor a kölcsön az azt követő első munkanapon esedékes. Az Adós köteles az aktuális törlesztőrészlet kiegyenlítéséhez szükséges fedezetet a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlán rendelkezésre bocsátani. A kölcsön fennállása alatt, annak teljes visszafizetéséig a fizetési számla fenntartása kötelező. A kölcsön futamideje alatt az ügyleti kamat mértéke kamatperiódusonként, a kamatforduló napján kerül felülvizsgálatra és az ÁKK Zrt. által közzétett állampapírhozamok illetve referenciahozamok alapján kerül meghatározásra. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat éves felülvizsgálat során megállapított mértékét a hatályba lépést megelőző 15 nappal Hirdetményben közzéteszi. 4. A kamattámogatásra jogosult Adós részére a Kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének első öt évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást. A kamattámogatás mértéke a 3. pontban foglaltak szerint számított állampapírhozamnak, vagy referenciahozamnak a) 5 új lakás építése esetén legfeljebb két gyermek esetén 60 százaléka, kettőnél több gyermek esetén 70 százaléka. b) használt lakás korszerűsítése/ bővítése esetén 50 százaléka, Az Adós által eltartott, vele közös háztartásban élő, és a felépített új lakásba vele együtt beköltöző gyermekeinek 6 száma: Gyermek neve:.anyja neve:. Születési hely, idő:. Gyermek neve:.anyja neve:. 5 Az a), és b) bekezdések közül az adott hitelcéltól függően a megfelelő részt kell alkalmazni, a többi törlendő. 6 A kamattámogatás mértékének számításánál támogatott személy vér szerinti, örökbe fogadott, vagy legalább egy éve vele együtt élő, gyámsága alatt álló gyermek vehető figyelembe. Hatályos:

6 Születési hely, idő:. Gyermek neve:.anyja neve:. Születési hely, idő:. Az Adóst megillető kamattámogatás mértéke... % Az Adós törlesztési terheit csökkentő kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része. Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az adós a teljes ügyleti kamatot fizeti. Az otthonteremtési kamattámogatás számításánál az osztószám 360 nap. 5. A Takarékszövetkezet a Kölcsönt a 2. pontban körülírt új lakás építése/ használt lakás korszerűsítése/ bővítése 7 esetén a bekerülési költség legalább 70 százalékáról kiállított az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő számla (a továbbiakban: számla) alapján folyósítja Ha az új lakás építése/ a használt lakás bővítése/ során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20 százalékát. 7. A kamattámogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Takarékszövetkezet csak akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla Takarékszövetkezetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója a közzétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. 8. Az Adós köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat a használatbavételi engedély kiadása / a korszerűsítési/ bővítési 9 munkák elkészülte támogatott személy által történő bejelentése évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni. 7 A lakáscéltól függően a nem kívánt részek értelemszerűen törlendők! 8 Ez a bekezdés csak új lakás építés, használt lakás bővítés esetén alkalmazandó, egyéb esetekben törlendő. 9 A hitelcéltól függően a nem megfelelő részek értelemszerűen törlendők. Hatályos:

7 9. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy 10 építés megvalósulását követően az otthonteremtési kamattámogatással épített ingatlanban több támogatott személy esetén együttesen - legalább 50 százalékos tulajdoni hányadot szerez, amelyet a Takarékszövetkezetnek a tulajdonjogának bejegyzésétől számított 30 napon belül bejelent. A bejelentést a Takarékszövetkezet a Takarnet rendszerből szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi. Az adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatási díjat az igénylő köteles a Takarékszövetkezet részére megfizetni. a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül legalább a kölcsön futamidejének első öt éve lejártáig terjedően a lakásban / lakóingatlanban lakóhelyet létesít és a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül bemutatja a Takarékszövetkezet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványát. használt lakás bővítése/ korszerűsítése esetén az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás, lakóingatlan vagy lakóépület legalább a kölcsön futamidejének első öt éve lejártáig terjedően lakóhelyéül szolgál. 10. A kölcsön folyósítása: A Takarékszövetkezet a kölcsönt a kölcsönkérelem mellékleteként becsatolt építési költségvetés alapján, az ott megjelölt építkezési fázisonként mindig a következő készültségi fok eléréséhez szükséges mértékben folyósítja, akkor ha a költségvetés szerinti előző építkezési fázis elkészült, és azt az Adósok a Takarékszövetkezethez az előírt nyomtatványon bejelentették, és arról a Takarékszövetkezet dolgozói a helyszínen meggyőződtek. A kölcsön folyósításának további feltételei: -A kölcsön fedezetét képező ingatlanra a Takarékszövetkezet jelzálogjoga széljegyzésre vagy bejegyzésre került és ezt az adós 3 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolta - A kölcsönigényléskor megjelölt saját erő igazoltan már felhasználásra került - Az adósok az egyes részfolyósítások előtt kötelesek a megelőző készültségi fok 70%-ról, vagy ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön és közvetlen támogatások együttes összege az elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség 70%-nál magasabb, akkor ennek összegét kitevő az építkező ( építtető) nevére kiállított számlákat becsatolni. Kivétel az utolsó kölcsönrész folyósítása, mert ekkor a teljes bekerülési költség 70%-ról már be kell csatolnia a megfelelő számlákat az adósnak a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint. - Az Adós legkésőbb az első kölcsönrész folyósításáig bemutatja az ingatlanra vonatkozó biztosítás megkötésének igazolását. Az Adós köteles a Hitelintézet által elfogadott, a fedezet mértékéhez igazodó vagyonbiztosítási szerződést kötni a jelzáloggal terhelt ingatlan(ok)ra, és a biztosítót értesíteni az ingatlan(ok) elzálogosításáról és az értesítésben a Hitelintézetet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. 11. A kölcsön fedezetéül a hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a város/község kerület 10 A hitelcéltól függően a nem megfelelő bekezdések értelemszerűen törlendők. Hatályos:

8 utca szám alatt található ingatlanra - külön jelzálogszerződésben (2.sz. melléklet) rögzített feltételek szerint jelzálogjog és a jelzálogjog biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára. A kölcsön egyéb biztosítékai: 12. A Hitelintézetet megilleti az Adós által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. 13. Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön hitelcél felhasználása érdekében történő folyósítása a jogszabályban megjelölt kérelem benyújtására előírt végső határidőt követő hat hónapon belül a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti Adós tudomásul veszi, hogy az otthonteremtési kamattámogatást a Takarékszövetkezet visszavonja, és a támogatott személy a már igénybevett kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes a Ptk. 6:47. szerinti kamattokkal együtt köteles a Takarékszövetkezeten keresztül visszafizetni, ha - a kamattámogatás igénybevételének alapját képező építési munkák a kamattámogatás időtartamán belül nem készülnek el, vagy - az építtető támogatott személy az építési szándékától eláll, vagy - a használatbavételi engedély megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, vagy - a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély kamattámogatási időszak végéig történő bemutatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait. 15. Az Adós tudomásul veszi, hogy otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható lejárt tőketartozás esetén. Lejárt tőketartozásnak a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás minősül, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja. 16. Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsön célnak megfelelő felhasználását, és a Kincstár valamint az állami adóhatóság a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét a helyszínen is ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását Adóstól igényelni. 17. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, saját és gyermeke adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Takarékszövetkezet átadja a Magyar Államkincstár és az állami adóhatóság részére. 18. Ha a Takarékszövetkezet azt észleli, hogy a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot. 11 Ez a pont csak új lakás építés, használt lakás bővítés vagy korszerűsítés esetén alkalmazandó, egyéb esetekben törlendő. Hatályos:

9 19. Az állami adóhatóság a számlák valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben az otthonteremtési kamattámogatások igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is jogosult ellenőrizni, és annak eredményéről a Takarékszövetkezet tájékoztatja, vagy, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kincstár hatáskörébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesíti. 20. Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén - előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 6:48. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítését. 21. A Takarékszövetkezet évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad az Adósnak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós részére. 22. Adós késedelmes fizetés esetén a hátralékos tartozás után késedelmi kamatot tartozik a Takarékszövetkezetnek megfizetni, melynek mértéke: az ügyleti kamat és 6 % kamat összege. 23. Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 24. A kölcsönszerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot meghaladó összegben nem számíthat fel. 25. Az Adós a Takarékszövetkezethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges előtörlesztésére. A banki munkanapokon 10:00 óráig befogadott előtörlesztési kérelmet a Takarékszövetkezet a benyújtás napján végrehajtja, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll. A 10:00 óra után benyújtott előtörlesztési nyilatkozatot a Takarékszövetkezet csak a következő banki munkanapra fogadja be. Az esedékesség napjától eltérő időpontban előtörlesztést a Takarékszövetkezet kizárólag abban az esetben fogad el, ha az előtörlesztés összege a Kölcsön törlesztő részletét meghaladja. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a Kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. Hatályos:

10 Az előtörlesztett összeg alapján az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összege ha a felek eltérően nem állapodnak meg újraszámításra kerül. Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Kölcsönszerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az előtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 26. Az állampapírhozam vagy referenciahozam és az ügyleti kamat közötti különbözetet (kamatfelár) az Adós számára kedvezőtlenül kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja a Takarékszövetkezet a 3. pontban meghatározott felső határok figyelembevételével: a) az Adós egyhavi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy b) az Adós a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon történő értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. A kölcsönszerződés az Adósok számára kedvezőtlen mértékben kizárólag kamattekintetében a jogszabályokban meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételekkel és az ott meghatározott módon módosítható. A kamaton felül nem rendszeresen fizetendő egyéb díjat évente legfeljebb a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti. 27. A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha Adós(ok) a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az Adós a Hitelintézetet megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adós a Hitelintézet felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja, f.) más súlyos szerződésszegést követnek el. Hatályos:

11 A Hitelintézet jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. A felek úgy állapodnak meg, hogy a következő eseteket súlyos szerződésszegésnek minősítik: - Ha az Adósok valamelyike hitelmulasztással-, csalással vagy kártya visszaéléssel a KHR rendszerbe kerül, - Ha az Adósok valamelyike ellen bármilyen szerv, vagy magánszemély végrehajtási eljárást indít, - Ha az Adósok valamelyike ellen végrehajtói megkeresés érkezik, - Ha az Adósok valamelyikének fizetési számlájára hatósági átutalás érkezik, - Ha a fedezetül felajánlott lakóház, biztosítási díját nem fizetik és ezért a biztosítási szerződés megszűnik, - Ha az Adósok valamelyike a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül, kölcsönt vesz fel, - Ha a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számla megszüntetésre kerül, vagy a számlára a kölcsön egy havi törlesztő részleténél kisebb összegű jóváírás érkezik. 28. Az Adósok a Takarékszövetkezetet kötelesek értesíteni minden, jelen kölcsönszerződést érintő változásról, így különösen a vagyoni helyzetében vagy a biztosítékot érintő bármilyen változásról. Az Adósok tudomásul veszik, hogy más Hitelintézettől csak a Takarékszövetkezet jóváhagyásával vehetnek fel hitelt vagy vállalhatnak kötelezettséget. A szerződés ezen pontjának megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a kölcsön felmondását vonja maga után. Az Adósok kötelesek az építkezés során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt a Takarékszövetkezetnek bemutatni. Az Adósok (adóstársak) jelen kölcsönszerződésből folyó kötelezettségei egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós (adóstárs) kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 29. Elállási jog: Az Adósok a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhatnak, ha a hitelfolyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha hitelt már folyósította a Takarékszövetkezet. Az Adósok elállási jogukat, a hitelkérelmet befogadó kirendeltséghez címzett ajánlott küldeményben tehetik meg. A felmondó levél beérkezése napjának a postai keletbélyegző dátumát tekinti a Takarékszövetkezet. Ha a kölcsön felmondására, annak folyósítását követően kerül sor, akkor az Adósok kötelesek harminc napon belül a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától megállapított hitelkamatot a Takarékszövetkezetnek megfizetni. Ha az Adósok a hitelszerződést felmondják, és a felmondás napjától számított harminc napon belül a Hatályos:

12 tartozásukat nem fizeti meg, akkor a Takarékszövetkezet felmondás napjától számított 31. naptól kezdődően a teljes hitelt lejárt tartozásként tartja nyilván és a teljes összeg után a felmondástól számított 90. napig késedelmi kamatot számít fel. A felmondástól számított 91. naptól kezdődően annak megfizetéséig ügyleti kamatot érvényesít a Takarékszövetkezet. 30. A jelen kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata az irányadók. 31. Az Adósok kijelentik, hogy a hitelszerződés tervezetét, a hiteldíj mutató mértékét, az MNB KHR tájékoztatóját a szerződés megkötése előtt megismerték és tanulmányozták. Az Adósok kijelentik, hogy a évi CLXII. törvény 3.sz. mellékletében foglalt tájékozatót jelen kölcsönszerződésben meghatározott hitelösszegre és futamidőre a hitelbírálat elvégzését megelőzően a Takarékszövetkezet átadta. Az Adósok kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a hitelező által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték. 32. Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): A jelen szerződés aláírásával az Adós/Adósok megerősíti/k, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. számú függelékben foglalt tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte/megismerték és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta/aláírták. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Kölcsönszerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt tanúk előtt jóváhagyólag aláírják és aláírásukkal a szerződés egy-egy eredeti példányának átvételét igazolják. Jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére az Adósok békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Ha a Szerződő felek a szerződésből eredő jogvitákat peren kívül nem tudják eldönteni, akkor a jogviták eldöntésére a Kisvárdai Járásbíróság illetékességét kötik ki. Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank Telephely cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., telefon: (+36 40) A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei: - 1. sz. melléklet: a választott lakossági bankszámlacsomag mindenkor hatályos hirdetménye - 2. sz. melléklet hirdetmény a jelzálogfedezet mellett nyújtott lakossági hitelekről - 3. sz. melléklet Zálogszerződés jelzálog alapítása céljából - 1.sz függelék MNB tájékoztató a KHR-ről - 2.sz. függelék nyilatkozat a KHR-ben történő adatkezelésről Kelt:..,..év hó nap Hatályos:

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ ÁSZF-015/2015.01.26/002-SZ/86/5 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ Hatálybalépés napja: 2015. július 1. ( ÖKO -lakáshitel, Célegyenesben

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKATÓSZÁMA: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve: Nemesnádudvar

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről 6/e. sz. melléklet Kölcsönszerződés száma: 571 _- KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről amely, létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet (6763 Szatymaz,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZERZŐDÉS. K&H Lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióhoz

ÜGYFÉLSZERZŐDÉS. K&H Lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióhoz K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben