JEGYZİKÖNYV a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV a január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Címerterem 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Jelen vannak: Tagok: L. Simon László elnök Popovics György tag Takács Károly tag Tóth Erika tag Törı Gábor tag Meghívottak: dr. Molnár Krisztián Fakász Tamás Igari Antal munkaszervezet vezetıje állami fıépítész Fejér megyei fıépítész Üdvözölte a megjelenteket tagokat. Egyúttal megállapította, hogy mind az öt tag jelen van, vagyis az ülés határozatképes. Ugyancsak köszöntötte a további megjelenteket. Ismertette a meghívóban is szereplı napirendet. Ezt követıen kérte a Tanács tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. A jelenlévık egyhangúlag, arányban elfogadták a napirendet. Elfogadott napirend: 1) Javaslat a Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására a Tanács mőködési területének bıvítésével összefüggésben 2) Javaslat a évi költségvetésének módosítására 3) Javaslat a évi költségvetésének elfogadására 4) Javaslat a évi közbeszerzési tervére 5) A KEOP 7.9.0/12/A Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a tervezési idıszakra c. pályázati felhívás keretén belül A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja - komplex elıkészítése c. pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 6) Javaslat a kerékpár utak építésével kapcsolatos pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére 7) Javaslat a évi munkatervének elfogadására

2 A napirendi pontok megtárgyalása elıtt ismertette azt, hogy a Velencei-tó déli partján részben a VVVTFT pályázaton nyert pénzébıl épülı kerékpárút elkészülte utáni avatására március 31-én kerül sor, amelyen több illusztris vendég jelenlétére is számítunk. Közöttük valószínőleg ott lesz Orbán Viktor miniszterelnök úr is, ugyanakkor a kerékpározást szívügyének tekintı Naszvadi György államtitkár jelenléte biztosnak mondható. A rendezvény végén egy közös ebédet is tartunk. Valószínőleg ehhez kapcsolódóan VVVTFT is ülést tart. Végéhez közeledik a múlt évben közösen megismert majki beruházás, amelyen a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központtal is együtt dolgozunk. Elıreláthatólag ott is lesz egy ünnepélyes avatás az elıbb említett idıszakban. Támogatjuk Várgesztes fejlesztését is. Ez ügyben egyeztetett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízottal is. Ezt követıen rátértek a napirendi pontok tárgyalására. 1) Javaslat a Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására a Tanács mőködési területének bıvítésével összefüggésben Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a bıvítést elızetesen a két alapító önkormányzat támogatta. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés elfogadását, amit a tagok egyhangúlag, arányban elfogadtak. 1/2014. (I.21.) számú határozata A Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására a Tanács mőködési területének bıvítésével összefüggésben A megtárgyalta a Javaslat a Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására a Tanács mőködési területének bıvítésével összefüggésben. c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Tanács a Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításával tekintettel az alapító körben hozott azonos tartalmú döntésekre - az alábbiak szerint egyetért: 1.1.) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat I. fejezet 8. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 8.) A Tanács mőködési területe: - Fejér Megye térségébıl: o Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakı, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, 2

3 Pusztavám, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu. - Komárom-Esztergom Megye térségébıl: o Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes, Vértessomló. Határidı: január 31. 2) Javaslat a évi költségvetésének módosítására A Fejlesztési Tanács által a Velencei-tó körüli kerékpárút megvalósítására elnyert támogatások terhére, a feladat végrehajtása során több közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség. A közbeszerzési eljárások idıigényessége, valamint az eljárások lezárását követıen a kivitelezésnek a téli hónapokba való belecsúszása miatt a projekt megvalósítási határideje december 31-rıl április 30-ra módosul. Ezzel együtt a pénzügyi teljesítés túlnyomó része is áthúzódik évre, ezért szükséges a VVVTFT évi költségvetési elıirányzatainak módosítása. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés elfogadását, amit a tagok egyhangúlag, arányban elfogadtak. 2/2014. (I.21.) számú határozata A évi költségvetésének módosításáról A az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a Velencei-tó és Térsége, Válivölgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetését, annak ezer forintos bevételi-kiadási fıösszegének ezer forint fıösszegre történı csökkentése mellett, az 1.a, illetve az 1.b számú mellékletben rögzített részletezés szerint módosítja. A évi bevételeinek és kiadásainak egyenlege tekintettel a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetébıl adódó költségvetési hiány elızı évi pénzmaradvány igénybevételével történı finanszírozására 0 Ft. A évi költségvetésének elıirányzat felhasználási ütemtervét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Határidı: jogszabályban foglaltak szerint 3

4 3) Javaslat a évi költségvetésének elfogadására Jelen elıterjesztés két részre osztható. Kérte a Tanács tagjait, hogy az elıterjesztés alapján elıször a évi költségvetésérıl szóló határozatát, másodszor pedig a Fejér Megyei Önkormányzat támogatásából elkészítendı kiadvány megrendeléséhez szükséges felhatalmazásról szóló határozatot fogadják el. Egyéb kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés két határozati javaslat szerinti elfogadását. A évi költségvetésre vonatkozó határozati javaslatot a tagok egyhangúlag, arányban elfogadták. 3/2014. (I. 21.) számú határozata A évi költségvetésérıl A az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26. -a alapján a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetését ezer forintos bevételi-kiadási fıösszeggel, az 1.a. sz., illetve az 1.b. sz. mellékletben rögzített részletezéssel fogadja el. A évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlege ezer forint, mely összeg a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetébıl adódó költségvetési hiány, az elızı évi költségvetési maradvánnyal megegyezı összegő, annak igénybevételével finanszírozott. A éves létszámkerete: 0 fı A évi költségvetésének elıirányzat felhasználási ütemtervét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatás nyújtását nem tervezi. A kötelezı feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Fejlesztési Tanács önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok ellátását nem tervezi. A évi összevont költségvetési mérlegét az 5. sz. melléklet mutatja be. 4

5 Határidı: jogszabályban foglaltak szerint A Velencei-tó körüli kerékpárút hálózatát bemutató kiadvány elkészítésére vonatkozó határozati javaslatot a tagok egyhangúlag, arányban elfogadták. 4/2014. (I.21) számú határozata A Velencei-tó körüli kerékpárút hálózatát bemutató kiadvány elkészítésérıl A a évi költségvetési elıterjesztés keretein belül megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat támogatásából megvalósuló a Velencei-tó körüli kerékpárút hálózatát bemutató kiadvány elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1) A felhatalmazza elnökét a Fejér Megyei Önkormányzat által nyújtandó 6 millió forint összegő támogatásról szóló megállapodás aláírására. 2) A Fejlesztési Tanács egyben felhatalmazza elnökét arra, hogy a Velencei-tó körüli kerékpárút hálózatát bemutató kiadvány elkészítése, és az információs pontokon történı terjesztése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye, az erre irányuló szerzıdést megkösse. Határidı: január 31. 4) Javaslat a évi közbeszerzési tervére dr. Molnár Krisztián: Mint az a Tanács tagjai elıtt is ismeretes a évi összesített közbeszerzési tervben, illetve annak módosításában szerepeltettük a Gárdony és Velence Városok területén aszfalt burkolatú utak felújítása és új aszfalt burkolatú utak építése tárgyú közbeszerzési eljárást. Ennek alapjan a közbeszerzési eljárást a VVVTFT lefolytatta, azonban az eljárás a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelen volt. A eredménytelen eljárás miatt évben a közbeszerzési eljárást meg kell ismételni. Továbbá a megküldött tervezet 3. sorában az eljárás típusa meghívásos eljárás helyett nyílt eljárásra módosul. Kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés elfogadását, amit a tagok egyhangúlag, arányban elfogadtak. 5

6 5/2014. (I.21) számú határozata A évi közbeszerzési tervére A Javaslat a VVVTFT évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1) A Tanács a VVVTFT évi összesített közbeszerzési tervét az elıterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 2) A Tanács felkéri a munkaszervezet vezetıjét, hogy intézkedjen a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által mőködtetett Közbeszerzési Adatbázisban történı közzététele felıl. Felelıs: dr. Molnár Krisztián munkaszervezet vezetıje Határidı: folyamatos a Velencei- tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács évi összesített közbeszerzési terve Szolgáltatási kategória A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Az eljárás megindításának tervezett idıpontja I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatás megrendelése IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió Gárdony és Velence Városok területén aszfaltburkolatú utak felújítása és új aszfaltburkolatú utak építése KEOP /12. Stratégiai tervezés s projekt elıkészítés a tervezési idıszakra vonatkozó pályázat elnyerése esetén projekt menedzseri feladatok ellátása Velencei-tavi komplex partfal rehabilitáció (bontási-helyreállítási és újjáépítési, mederkotrási mőszaki beavatkozások) megalapozása, tervi szintő elıkészítése nemzeti eljárásrend hirdetmény közzététele nélküli (tárgyalás nélküli) közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. (1) bek. alapján nemzeti eljárásrend hirdetmény közzététele nélküli (tárgyalás nélküli) közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. (1) bek. alapján uniós eljárásrend nyílt eljárás nemleges január február április 1. nemleges nemleges 6

7 5) A KEOP 7.9.0/12/A Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a tervezési idıszakra c. pályázati felhívás keretén belül A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja - komplex elıkészítése c. pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok Tavaly tavasz óta dolgozunk a Velencei-tó partfalának rekonstrukciója érdekében. Ennek egyik meghatározó eleme volt, mikor az augusztus 19-i, Székesfehérváron tartott kihelyezett kormányülésen beszámoltam az addigi tevékenységrıl és a majdani elképzeléseinkrıl. A miniszterelnök úr ennek figyelembevételével adott feladatot az érintett minisztereknek. A jelenlegi helyzet feltétlenül intézkedést sürget, mivel az szinte katasztrófa elıtti. Elıször úgy volt, hogy a Tanács pályázhat. Ezt követıen az önkormányzatokat jelölték meg, mint kedvezményezetteket. mely körbıl kivették a megyéket és a megyei jogú városokat. Az ı közremőködésével visszavették a Tanácsot, mint a Belügyminisztérium által kijelölt szervezetet. A most pályázható kb. 791 millió Forint lényegében elıkészítésre, illetve elvi engedélyezési tervek elkészítésére lesz elegendı. A szakmai elıkészítést a KDT Vízügyi Igazgatósága végzi. A VVSI-nél az ı kezdeményezésére összegyőjtötték az közötti tervek és iratok összegyőjtését. Nagy munkát jelentett, pl. 1 teherautónyi tervet a szemétteleprıl hozatott vissza. Ennek is köszönhetıen jelenleg az anyag 90%-a rendelkezésre áll, amit a Székesfehérvári városi levéltár munkatársai folyamatosan katalogizálnak. Az így létrejött tervtárat február 18-án 10 órakor fogják avatni, amelyre ezennel meghívja a Tanács tagjait is. dr. Molnár Krisztián: Az elıterjesztési anyagban szereplı összeg helyett, - tekintettel arra, hogy a pályázatba beépített bérjellegő költségnek nincs Áfa-tartalma, - bruttó ezer Forint a ténylegesen megpályázott összeg. Indítványozza, hogy 2. határozati javaslatként a Tanács hatalmazza fel elnökét árajánlat beszerzésére, ami csak a ténylegesen megnyert pályázatból lenne kifizethetı. Eddig mindenki ingyen dolgozott a projekten, természetesen a pályázaton való sikeres szereplés reményében. Ugyanakkor ennél munkánál az ügyért való ıszinte lelkesedés is nélkülözhetetlen volt, amiért köszönetet mond minden résztvevınek. Popovics György: Ez a pénzkeret mire elegendı? Tóth Erika: A teljes tópartot érinti-e a projekt? Ez az összeg lényegében elıkészítı munkákra, elvi engedélyezési tervek készítésére elegendı. A tavon eddig kiépített partfal rekonstrukcióját foglalja magába, mely érinti a kikötıket, a parti sétányokat és két szigetet. További kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés pályázat benyújtására vonatkozó részének elfogadását, amit a tagok egyhangúlag, arányban elfogadtak. 7

8 6/2014. (I.21) számú határozata a KEOP-7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a tervezési idıszakra címő felhívásra történı pályázat benyújtásáról A megtárgyalta a Javaslat a KEOP-7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a tervezési idıszakra címő felhívásra történı pályázat benyújtásra címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) A egyetért a KEOP-7.9.0/12 azonosító számú kiírásra történı pályázat benyújtásával. 2) A Tanács felkéri és felhatalmazza elnökét, hogy intézkedjen a pályázat elkészítése és határidıben történı benyújtása felıl. Határidı: a pályázati felhívás szerint További kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés pályázattal összefüggı elıkészítési munkákra vonatkozó részének elfogadását, amit a tagok egyhangúlag, arányban elfogadtak. 7/2014. (I.21) számú határozata a KEOP-7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a tervezési idıszakra címő felhívásra történı pályázat benyújtásával kapcsolatos elıkészítési munkákról A megtárgyalta a Javaslat a KEOP-7.9.0/12 Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a tervezési idıszakra címő felhívásra történı pályázat benyújtásra címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) A felhatalmazza elnökét, hogy a projekt elıkészítési munkálatai tárgyára vonatkozóan intézkedjen. 2) Ezen intézkedés keretében három ajánlattevıtıl árajánlatot kérjen be és a legkedvezıbb ajánlattevı kiválasztását követıen a szerzıdést megkösse legfeljebb a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érı összeg erejéig azzal, hogy a megbízott a díjazásra csak nyertes pályázat esetén a projekt költségvetésében a szerzıdött feladatra vonatkozóan meghatározott összeg erejéig jogosult. Határidı: soron kívül 8

9 6) Javaslat a kerékpárutak építésével kapcsolatos pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére A 2031/2013. (XII. 29.) Korm. határozat intézkedett arról, hogy a Közlekedés Operatív Program keretén belül kiemelt felhívást tegyenek közzé a kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében. A Velencei-tó déli partján sikeresen pályáztunk kerékpárút építésére. ezen felbuzdulva, megpróbálunk minden lehetıséget, ami a térség kerékpárút-hálózatának fejlesztését eredményezheti. Az elızetes egyeztetéseken 5 útvonal merült fel, amelybıl 2 rendelkezik építési engedélyezési tervdokumentációval. lehetséges, hogy kettıvel tudunk pályázni, de elıfordulhat, hogy csak eggyel. Ez a konkrét kiírástól is függ. További pénzeket kívánunk szerezni újabb szakaszok terveire. Törı Gábor: Más fontos elfoglaltsága miatt az ülésrıl eltávozik. A Tanács jelenlévı 4 tagja biztosítja a szavazóképességet. Takács Károly: Oroszlány Város Önkormányzata május 8-án pályázatot nyújtott be a Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Együttmőködési Program HUSK/1301/2.3.1 pályázati kiírására az Oroszlány Tatabánya kerékpárút megtervezésére szlovákiai és magyarországi partnereivel együtt. A projekt keretében a szlovákiai oldalon Komárno - Karva között 25 km hosszúságban kerékpárút épül, míg a magyarországi projektrész keretében Almásfüzitı - Süttı közötti, illetve az Oroszlány - Tatabánya közötti kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készül el. Az Oroszlány és Tatabánya közötti mintegy 15 km hosszú kerékpárút a Tata és Tatabánya közötti kerékpárúthoz és a majki mőemlékegyütteshez is csatlakozni fog. A projektre vonatkozó támogatási szerzıdés jóváhagyása és az önerı elkülönítése az oroszlányi Képviselı-testület részérıl októberében megtörtént, a támogatási szerzıdés aláírása folyamatban van. A támogatási szerzıdés aláírását követıen kerül megindításra a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az engedélyezési és kiviteli tervek várhatóan 2014 év végére készülnek el. Ezen tervek elkészítésére az ez évi költségvetésükbe betesznek millió Forintot. Amennyiben lehetıség adódik rá, a Majk Csákvár közötti kerékpárút szakasz tervezését megfontolásra javasolja. Ehhez kéri a Tanács határozatban megfogalmazott elvi támogatását. Javasolja, hogy a Tanács hatalmazza fel ıt ez ügyben az illetékes Kormány szervekkel való tárgyalások lefolytatására. További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte az írásos elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadását, amit a Tanács tagjai egyhangúlag arányban elfogadtak. 8/2014. (I.21) számú határozata 9

10 A kerékpárutak építésével kapcsolatos pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére A Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a kerékpárutak építésével kapcsolatos pályázat benyújtására vonatkozó feladatok elvégzésére c. elıterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozta. Támogatja az elıterjesztésben szereplı valamennyi kerékpárút nyomvonal megvalósítását, mivel azok valós igényeket elégítenek ki, és ezért azok fontos szerepet töltenek be az érintett települések életében, egyúttal a Tanács fejlesztési elképzelései között. 1) A tervek elıkészítettségére való tekintettel a hivatkozott, közel jövıben kiírandó pályázaton való részvételre a Csókakı Mór és a Sukoró Nadap útvonalakat tartja indokoltnak. 2) A Tanács felkéri és felhatalmazza elnökét, hogy a Közlekedés Operatív Program 3.2 keretén belül nyíló Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázat kiírását követıen a szükséges intézkedéseket tegye meg az azokon való eredményes részvétel érdekében. elnök Határidı: folyamatos Javasolja, az ülésen elhangzottak szerinti határozati javaslat elfogadását, amit a Tanács tagjai egyhangúlag arányban elfogadtak. 9/2014. (I.21) számú határozata További kerékpárutak megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzésére A Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Javaslat a kerékpárutak építésével kapcsolatos pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére c. elıterjesztéssel összefüggésben a további kerékpárutak megvalósításával kapcsolatos teendıket és az alábbi határozatot hozta. 1) A Tanács elızetesen egyetért, és elvi támogatását adja a két megyét összekötı Majk Csákvár kerékpárút megvalósításához tekintettel arra, hogy az valós igényeket elégítene ki, és ezért fontos szerepet töltene be az érintett települések életében, egyúttal a Tanács fejlesztési elképzelései között. 2) A Tanács felkéri és felhatalmazza elnökét, hogy az illetékes Kormány szervekkel a szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket folytassa le a térségben megvalósítandó kerékpárutak érdekében. elnök Határidı: folyamatos 10

11 7) Javaslat a évi munkatervének elfogadására Kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta az elıterjesztés elfogadását, amit a tagok egyhangúlag, arányban elfogadtak. 10/2014. (I.21.) számú határozata évi munkatervérıl évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el április Beszámoló a évi gazdálkodásáról Tervezett helyszín: Fejér Megyei Önkormányzat Megyeháza 8000 Székesfehérvár, Szent István tér szeptember Javaslat a évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl Javaslat a évi költségvetésének módosítására A kerékpárútfejlesztési beruházásainak kapcsolódása az Oroszlány Majk Tatabánya kerékpárút terveihez Majk Csákvár közötti kerékpárút szakasz tervezésére vonatkozó elképzelések Tervezett helyszín: Fejér Megyei Önkormányzat Megyeháza 8000 Székesfehérvár, Szent István tér november Javaslat a évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Javaslat évi költségvetésének módosítására 11

12 Javaslat a évi költségvetési koncepciójára Tervezett helyszín: Fejér Megyei Önkormányzat Megyeháza 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Határidı: folyamatos Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszönte a jelenlévıknek az ülésen való részvételt és az aktív közremőködést. Székesfehérvár, január 21. L. Simon László elnök Jegyzıkönyvvezetı: dr. Molnár Krisztián 12

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl

Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu Istvan.sztan@pmhaszod.hu 1138- /2009 szám Jelentés a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i munkaterv szerinti nyílt ülésérıl Az ülés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok,

Részletesebben

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint.

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint. Szám: 5-27 / 2011 Szám: 3-60 / 2011 Melléklet: 1. MTT jelenléti ív 2. TFT jelenléti ív 3. Meghívottak jelenléti íve 4. Láng István elıadása 5. Janák Emil 1. elıadása 6. Janák Emil 2. elıadása 7. Sajtóközlemény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben