E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 30-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően öt alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A költségvetés főösszegének jelentős változását a költségvetési maradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, az általános választások lebonyolítására, koordinálására kapott támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jelentette. A Veszprém Megyei Önkormányzat kiemelkedő, egyben legfontosabb feladata volt a területfejlesztéssel kapcsolatos tervezés és a felkészülés a as Európai Uniós operatív programok területi szintű fogadására. A tervezési dokumentumok előkészítésének támogatására, és az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítésére irányult a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a közötti időszakra című, ÁROP /A azonosítószámú projekt. A pályázat megindítása évben kezdődött, azonban a megvalósítás kiemelkedő részfeladatai évben valósultak meg. Fő elemei voltak: A megyei szintű helyzetértékelő dokumentum utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása. A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. Megyei szintű, középtávú stratégia, a megyei területfejlesztési program elkészítése. A közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése (ITP). Területi koordináció ellátása. Partnerség biztosítása. Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése. A projekt keretében elkészült fenti dokumentumok jelentik a uniós költségvetési időszak Veszprém megyét érintő fejlesztései sikerességének alapját. Ezen dokumentumok elkészítésével a Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárult a közötti uniós támogatási időszak tervezési munkáihoz, elősegítve az uniós forrásból támogatandó projektek generálását, fejlesztését és megvalósulását. A területfejlesztési feladatok mellett az önkormányzatnak jelentős szerepe jutott a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások területi szinten 2

3 történő előkészítése, koordinálása, illetve lebonyolítása, valamint az Európai Parlamenti, országgyűlési képviselőválasztások lebonyolítása terén történő közreműködésben. A fenti, Európai Uniós, illetve központi forrásból finanszírozott feladatok mellett az önkormányzat megyei turisztikai kiadványt készített, turisztikai kiállítást szervezett az idegenforgalmi értékek bemutatására, jelentős szerepet vállalt a Megyei Értéktár Bizottság a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételének gondozásában. Nemzetközi kapcsolatok révén szakmai tapasztalatcsere történt a területfejlesztés gyakorlatának megismerésében. Európai Uniós forrásból került megvalósításra "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt. Bevételi források és azok teljesülése Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő megyei ön kormányzatok működésének általános támogatása a költségvetési törvény 2. melléklete szerint ezer Ft illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt. A központosított támogatásban a december havi bérkompenzáció összege jelentkezik. A bérkompenzáció évre eső része 291 ezer Ft kiegészítő támogatásként érkezett. A megyei ön kormányzati t artalékból ezer Ft támogatást egyedi elbírálás alapján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére, továbbá a pénzügyi egyensúly helyreállítására került benyújtásra összesen ezer Ft összegben. A támogatás csökkentett összegben december 23-án került folyósításra az önkormányzat számlájára, így szükségessé vált a támogatási célok felülvizsgálata a Közgyűlés februári ülésén. A támogatás felhasználása és elszámolása évben történt meg. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások több forrásból folytak be. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a téli közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült 848 ezer Ft bevétel. A helyhatósági választások lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatban ezer Ft támogatás érkezett. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázaton, valamint "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázaton. A TÁMOP pályázaton elnyert pénzből önként vállalt feladat valósult meg a Hivatal egészséges munkahely szemléletének kialakításával összefüggésben. A pályázat tekintetében évben összesen ezer Ft lehívása történt meg. Az ÁROP pályázat október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása évre tolódik át. A pályázatból évben ezer Ft támogatás teljesült, ezer Ft folyósítására a helyszíni vizsgálat, valamint a végelszámolás teljes befogadását követően kerül sor. 3

4 A bevételi források közül a működési bevételek a módosított hoz képest 88,43 %- on ezer Ft teljesültek. A bevétel között döntő részt a Kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott szolgáltatások (telefon használat díja, közös költség) szerepelnek, ezen túlmenően a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az ellátott turisztikai- és sportfeladatokkal összefüggésben keletkezett bevétel, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó teljesülése, valamint a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítése. A felhalmozási bevételek összességében a módosított hoz viszonyítva 100 %-on teljesültek 188 ezer Ft összegben. A bevétel tárgyi eszközök, képviselői laptopok értékesítésből származik. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött a megyei önkormányzat élve a sok évre visszanyúló nemzetközi kapcsolataival Wunsiedel körzet és Veszprém Megye közötti ifjúsági csere lebonyolításának céljából. A megállapodás alapján az Alapítvány 750 ezer Ft-ot biztosított a feladat megvalósítására. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök vi sszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. Finanszírozási c élú b evételként jelentkezik évi költségvetési maradvány felhasználása. Az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott évi költségvetési maradvány felhasználása. A évi maradvány összegéből ezer Ft tényleges felhasználás történt, azonban az államháztartás számvitelének módosulása során keletkezett joghézag következtében, a maradvány értékének pontos meghatározása érdekében a évi maradvány fel nem használt részét is teljesített bevételként kell kezelni. A jogi hiányosság kezelésére állásfoglalást nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, azonban az előterjesztés megküldéséig válasz nem érkezett. A évi maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került, a beszámoló szerint kimutatott, fel nem használt általános működési támogatás visszautalása megtörtént. A Hivatal finanszírozására ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 50 millió Ft-tal 36,23 %-kal magasabb. A többletként jelentkező támogatás az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival, valamint a megyei önkormányzati támogatás részben Hivatal költségvetésében történő megvalósításával indokolható. A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára december 29-én került átutalásra ezer Ft finanszírozási bevétel. A évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a január 5-én esedékes bérek fedezetére biztosított forrást. 4

5 A költségvetés beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat gazdálkodása stabilitást mutat, azonban a Közgyűlés a 30/2014. (VII.10.), valamint a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzati tartalékra történő pályázati igény benyújtásáról, ami azzal volt indokolható, hogy szeptemberoktóber hónapban került sor az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat lezárására, így a kifizetések jelentős hányada is ebben az időszakban jelentkezett. A részelszámolások befogadásáig az önkormányzatnak komoly likviditási nehézségekkel kellett szembenéznie, mivel a folyó kiadások mellett a pályázat zavartalan lebonyolítását is biztosítania kellett. A pénzügyi egyensúly csak november hónapban állt helyre, így a folyósított támogatás beszerzésekhez, illetve kiadványok készítéséhez nyújthatott fedezetet. A központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás az önkormányzat kötelező feladataira fedeztet nyújtott. A támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént. A bevételek tekintetében elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható pályázati tevékenységtől független kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást. Kiadások alakulása A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak. A működési célú támogatások teljesülése mutatja a sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodásokon alapuló kiadásokat, valamint a kitüntetések adományozására, a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésére nyújtott támogatások összegét. A beruházási ki adások jelentős része a évben folyósított megyei önkormányzati tartalékból valósultak meg, melyek az önkormányzat informatikai eszközállományát, személygépkocsi parkját gyarapították. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított ának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Létszám alakulása Az eredeti költségvetés az önkormányzat engedélyezett létszámát 29 főben határozta meg, és további 2 főt a téli közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott a Hivatal. Az ÁROP- 5

6 1.2.11/A kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Hivatal engedélyezett létszáma november 1. és szeptember 30. közötti időszakban, majd azt meghosszabbítva december 31-ig 3 fő területfejlesztési koordinátorral egészült ki. Az Önkormányzat Közgyűlése vonatkozásában az októberi önkormányzati választásokat követően 1 fő képviselői létszámmal csökkenve alakult meg az új képviselő testület, figyelemmel Veszprém megye lakosságszámának előző ciklusidőszakhoz képest történő csökkenésére. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 5/2014. (II.13.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2014-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal. Vagyon alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.13.) Kormányrendelet az államháztartás költségvetési szerveinél megvalósuló gazdálkodási adminisztratív feladatok ellátására jelentős terhet rótt. A bevezetett könyvelési rendszerrel a kettős könyvvitelt a költségvetési és a pénzügyi számvitel területén alkalmazni kellett. Az új számviteli fogalmak, műveletek az eddig használt számviteli gyakorlatot alapjaiban formálta át, ennek megfelelően a könyvviteli mérleg új rendszerre történő átkonvertálására is szükség volt. A rendeletben bemutatásra kerülő vagyonmérleg szerkezete, tartalmi elemei az ún. rendező mérleg segítségével kerültek meghatározásra, majd a Magyar Államkincstár által pénzügyileg jóváhagyásra. Az önkormányzat mérlegfőösszege 8,36 %-kal csökkent. Annak ellenére, hogy az önkormányzat döntő részben pályázatok útján nyert forrásból ezer Ft-ot fordított beruházásokra, a fentiekben jelzett jogszabályi előírások alapján a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó mértéke az előző évektől eltérően a vagyont nem gyarapítja. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ezer Ft-os növekedését ezer Ft értékcsökkenés terhelte. Az önkormányzat a Területfejlesztésről szóló évi XXI. törvény 29. (2) bekezdése alapján térítésmentesen részesedést szerzett a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-ben 33,3%-os tulajdoni résszel ezer Ft összegben. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának csökkenése volt a legnagyobb hatással, itt 29,89 %-os csökkenés ezer Ft figyelhető meg. A pénzeszközállomány csökkenésében az előző évi általános működési támogatásból származó a pályázatok zavartalan lebonyolítása céljára megtakarított maradvány elvont része mutatkozik. A követelések állománya ezer Ft-tal csökkent a Munkáltatói Lakásalap számlán jóváírt törlesztő részletek következtében. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő csökkenés forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke negatív irányú változását vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény ezer Ft szerinti összegével. 6

7 Költségvetési maradvány megállapítása A Magyar Államkincstár felé leadott, illetve általa jóváhagyott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal december 31-i záró pénzeszközállománya együttesen ezer Ft volt. A jóváhagyásra kerülő ezer Ft költségvetési maradvány ezer Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek ezer Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat. A megyei önkormányzat a évi elemi költségvetése meghatározásakor ezer Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott. A gazdasági év lezárása megtörtént. A Magyar Államkincstár április 15. nappal elkészítette a Veszprém Megyei Önkormányzat konszolidált éves költségvetési beszámolóját. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük. 7

8 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék. Veszprém, április 22. Polgárdy Imre s.k. 8

9 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2015. (. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a évi költségvetésének végrehajtását a.) ezer Ft bevétellel, b.) ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei önkormányzatok működésének támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék ezer Ft kivételével felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5,6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja. 9

10 3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök ezer Ft, b.) Források ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet, 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 7/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet, 10

11 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 14/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 11

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet i n d o k o l á s a ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé benyújtott a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó elemi költségvetési beszámoló jóváhagyása megtörtént, azokról a Magyar Államkincstár konszolidált éves költségvetési beszámolót készített. A rendelet tervezet szerint kerül jóváhagyásra az elemi költségvetési beszámoló szerint megállapított költségvetési maradvány. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés. A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a továbbszámlázott, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, helyhatósági választásokkal összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni. Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket -csoportonként és kiemelt onként az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege ezer Ft, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás jellemezte annak 12

13 ellenére, hogy az év közben megvalósított két Európai Uniós pályázat kiadásait az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie. A helyhatósági választásokban nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, a pályázati elszámolások elfogadását követően kapott forrás, valamint a téli közfoglalkoztatáshoz a Megyei Munkaügyi Központtól megigényelt támogatás után ezer Ft bevételhez jutott az önkormányzat. A működési bevételek 88,43 %-ban teljesültek, mely döntően a továbbszámlázott szolgáltatások, illetve kiadványok, önkormányzati együttműködések bevételének ellenértékéből adódik. Az csoporton belül megjelenő bevételekre jellemző, hogy döntően ugyanakkora értékben tartozik hozzá kiadás. Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítésével keletkeztek. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az önként vállalt feladatok forrása az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft bevételeit tartalmazza. A költségvetési bevételek összességében 96,89 %-on teljesültek a módosított hoz képest. A bevételek összességében ezer Ft-ban teljesültek évben. Kiadások alakulása A kiadásokat onként és kiemelt onként az 1. melléklet mutatja be. A költségvetés összes kiadásai a módosított hoz képest 86,32 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása, továbbá a ezer Ft tartalék maradványértékével indokolható. A működési kiadások 85,28%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok ezer Ft nagysága indokolja a kiadások nagyarányú alulteljesítését. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások alacsony teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a megyei rendkívüli támogatásra benyújtott pályázat decemberben került elbírálásra, így a támogatás felhasználása - mely döntő részben beruházási célú évre tolódik. 3. -hoz Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 9/c melléklet mutatja 13

14 be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak. A 10. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 4. -hoz A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat ezer Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik. A könyvviteli mérleg szerint a december 31-i záró pénzkészlet ezer Ft melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be. A rendelkezésre álló pénzkészlet felosztásán túl ezer Ft kiadási megteremtésére is szükség volt. Az eltérés abból adódik, hogy a kiadás a pénzügyi számvitel szerint pénzforgalmilag évben megtörtént, azonban költségvetési szempontból a költségvetési számvitelben csak évben jelentkezik. 5. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona ezer Ft. A vagyon változását a 9/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a évet, mely a saját tőke állományának csökkenését jelenti. A 9/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A évben összességében ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására. 6. -hoz A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák. 14

15 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám ok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. és 91. -a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 15

16 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013 költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzeszközének változása 9/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben 9/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatása 9/c melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról december 31-én 16

17 9/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása december 31-i nettó értéken 9/e melléklet Ingatlan vagyonkataszter év 9/f melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről évben 9/g melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 17

18 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény eredeti módosított tény kötelező feladatok önként vállalt feladatok évi %- ában adatok ezer Ft-ban tény eredeti %- ában módosított %- ában A B C D E F G H I J K 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,94 109,66 100, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00 100,00 100, Működési célú központosított ok ,91-100, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,37-100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,60 113,43 86, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,60 113,43 86,48 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek ,21-88, Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,16-87, Kiszámlázott általános forgalmi adó , Álatlános forgalmi adó visszatérítése ,55-100, Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,00-100, Egyéb működési bevételek ,43-100, Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel ,10-100,00 5 Felhalmozási bevételek ,41-100, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,41-100,00 6 Működési célú átvett pénzeszközök , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,27-93, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,30-93, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,23 113,43 95,27 9. Maradvány igénybevétele ,69 415,38 100, Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ,82 348,68 100, Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás ,71 105,34 98, Központi, irányító szervi támogatás működési célra ,23 105,34 98, Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) ,53 145,16 99, Finanszírozási bevételek (12) ,53 145,16 99,15 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (8+13) ,87 125,14 96,89 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény eredeti módosított tény kötelező feladatok önként vállalt feladatok évi %- ában adatok ezer Ft-ban tény eredeti %- ában módosított %- ában A B C D E F G H I J K 1. Működési kiadások összesen ( ) ,58 111,93 85, Személyi juttatások ,72 97,80 94, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,64 96,50 89, Dologi kiadások ,75 114,54 89, Egyéb működési célú kiadások ,83 415,49 52, Elvonások és befizetések , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,68 720,00 100, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,33 108,58 99, Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ( ) ,85 181,42 60, Beruházások ,85 181,42 60, Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,72 114,47 83,28 4. Belföldi finanszírozás kiadásai ,71 105,34 93, Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra ,23 105,34 98, Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) ,71 105,34 93,97 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen (3+6) ,26 111,48 86,32

19 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,00 1. Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Személyi juttatások , Működési célú központosított ok , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása , Dologi kiadások ,51 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Elvonások és befizetések ,00 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,59 4. Működési bevételek , Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Kamatbevételek Beruházások , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felújítások Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 5 Felhalmozási bevételek , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,66 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra , Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,40 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről ,40 6. Finanszírozási kiadások (4+5) , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,17 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Finanszírozási bevételek (12) , Bevételek mindösszesen (8+13) ,76 7. Kiadások mindösszesen (3+5) ,63 Létszám: 1 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

20 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %- ában A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások , Működési célú központosított ok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Dologi kiadások ,69 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Elvonások és befizetések - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 4. Működési bevételek , Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó , Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb pénzügyi műveletek bevételei , Felújítások Egyéb működési bevételek , Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 5 Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,39 6 Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,63 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás , Központi, irányító szervi támogatás működési célra , Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Finanszírozási bevételek (12) , Bevételek mindösszesen (8+13) ,27 7. Kiadások mindösszesen (3+5) ,39 Létszám: 24 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (LIII.) évfolyam 6. szám 2015. június 18. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 11/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben