ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 Gazdasági és közlekedési miniszter./meh/... ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, március

2 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő: 8 munkanap MeH Kormányiroda MeH Jogi és Koordinációs SZÁT MeH Koalíciós Koord. Felelős Államtitkár MeH NFÜ MeH EKK MeH NBI EüM FVM HM IRM KvVM KüM OKM ÖTM PM SZMM név egyetért nem ért egyet észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt 2

3 I. Tartalmi összefoglaló: VEZETŐI ÖSZEFOGLALÓ Az előterjesztés üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására irányul. Az Államtitkári Értekezlet március 6-i ülésén elhangzottaknak megfelelően, az érintett tárcák bevonásával, március 10-én szakértői egyeztetés történt, amelynek eredményeként a csomagküldőkre vonatkozó módosítás elválik az R. notifikált módosításától annak érdekében, hogy a törvénymódosítással összhangban március 31-én hatályba léphessen. A notifikált módosítás egyeztetése pedig, figyelemmel annak összetettségére szakértői szinten folytatódik. Ennek megfelelően tartalmazza jelen előterjesztés kizárólag a notifikált módosításokat. Az R.-t tartalmazó MeH-652/2007. számú kormány-előterjesztést a Kormány június 6-i ülésén megtárgyalta. Az R. elfogadásával egyidejűleg, az előterjesztéshez kapcsolódó jegyzőkönyvi határozat 3. pontjában foglaltak értelmében a fenti I. pontban foglalt módosítás-tervezetnek tekintettel arra, hogy műszaki tartalmú jogszabálytervezetnek minősül a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti bejelentése és egyeztetése szükséges. A kereskedelmi szabályozás egységének, továbbá a termékbiztonság és a vásárlók védelmének biztosítása érdekében a jelen előterjesztésben foglalt műszaki tartalmú szabályok a bejelentés megtörténtéig a korábban a kereskedelmi szabályozás egészét tartalmazó, az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben kerültek fenntartásra. A jegyzőkönyvi határozatban foglaltaknak megfelelően a bejelentés megtörtént. A bejelentés során az Európai Bizottság részéről a kormányrendelet-tervezettel kapcsolatosan a következő észrevétel érkezett: Az Európai Bizottság csomagküldő kereskedelemre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatosan kifejtette, hogy az abban foglalt, az élelmiszerek értékesítésére vonatkozó korlátozás amely szerint Magyarországon csomagküldő kereskedelem útján kizárólag a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által nyilvántartásba vett, vagy engedélyezett élelmiszer-előállító helyen készült és csomagolt, hűtés nélkül tartósan tárolható élelmiszer értékesíthető nagyobb hatást gyakorol a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező csomagküldő kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokra, és ily módon jobban gátolná a más tagállamokból érkező termékek piacra jutását, mint a hazai termékekét. Ez végeredményben az EK-Szerződés 28. cikkével ellentétesen akadályozná a Közösségen belüli kereskedelmet. Az észrevételről szakmai szintű egyeztetést folytattunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: FVM). Az FVM megerősítette az Európai Bizottság észrevételének megalapozottságát és a tervezetnek az Európai Bizottság észrevételének megfelelő módosításával egyetértett. Ennek 3

4 megfelelően a rendelkezést az észrevételnek megfelelően módosítottuk és arról válaszunkban az Európai Bizottságot tájékoztattuk. Arra tekintettel ugyanakkor, hogy a gyógynövények forgalomba hozatalára vonatkozó, a tervezet új 14/A. -ában rögzített szabályok alkalmazandóak a csomagküldő kereskedelem során is, miután a 14/A. csomagolási szabályai minden forgalmazási módra érvényesek, e rendelkezés szükségtelen, a tervezetből törlésre került. Az Európai Bizottság a tervezet 3. -ában foglalt rendelkezéssel kapcsolatosan ( Szexuális termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban értékesíthető. ) arról kért felvilágosítást, hogy az abban foglalt követelmény azokra az üzletekre is vonatkozik-e, amelyek a szexuális termékek értékesítésére szakosodtak és kizárólag szexuális termékeket árusítanak. Az Európai Bizottság észrevétele alapján a rendelkezést áttekintettük, és úgy találtuk, hogy az Európai Bizottság által felvetett értékesítési gyakorlatra a bejelentésre küldött tervezet szabályozása valóban nem tartalmaz megfelelő előírást. Az észrevételnek megfelelően a rendelkezést úgy módosítottuk, hogy az abban foglalt követelmény alól a kizárólag a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek mentesülnek. A fentiek alapján az Európai Bizottság észrevételeit elfogadtuk, és a tervezetbe átvezettünk. Az észrevételek elfogadásáról és a tervezetben foglalt szabályozás módosításáról az Európai Bizottságot válaszunkban tájékoztattuk, válaszunkat és a tervezet módosítását az Európai Bizottság elfogadta. A bejelentésre küldött tervezet mellékletében foglalt, a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét tartalmazó melléklettel kapcsolatosan a bejelentést követően az Országos Gyógyszerészeti Intézet jelezte, hogy néhány, a mellékletben foglalt gyógynövény latin és magyar elnevezése nem felel meg a Magyar Gyógyszerkönyvben foglalt, nemzetközileg egységesen elfogadott elnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a gyógynövények latin és magyar megnevezésének pontosítása a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét, azaz a műszaki tartalmat nem érinti, azt nem módosítja, így a magyar Notifikációs Központtal folytatott szakmai egyeztetés alapján a gyógynövények elnevezésének pontosítása miatt újabb bejelentés nem volt szükséges. Ennek megfelelően a tervezet mellékletében foglalt gyógynövények megnevezése pontosításra került. II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés a kormányprogramhoz nem kapcsolódik. III. Előzmények: Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet 4

5 IV. Várható szakmai hatások: Az előterjesztésben foglalt rendelkezéseknek az R.-be való beépülésével egységessé, áttekinthetőbbé válik a kereskedőkre és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó szabályozás. Az előterjesztésben foglalt rendelkezések nem támasztanak minőségileg új elvárásokat, a tervezet lényegében a jelenleg hatályos, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozást tartalmazza, összhangba a korábbi szabályozás megalkotása óta megváltozott hazai és uniós jogi környezettel. V. Várható gazdasági hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen gazdasági hatása nincs, költségvetési többletet nem igényel. VI. Várható társadalmi hatások: Az előterjesztésben foglalt szabályozás a legálisan működő kereskedők, és a vásárlók, fogyasztók érdekeit szolgálja azáltal, hogy a tervezetben foglalt rendelkezéseknek a hatályos kereskedelmi szabályozásba való beépülésével mind a jegyző és az eljáró hatóságok, mind a kereskedők és a vásárlók számára egyértelművé és átláthatóvá válik a kereskedelmi tevékenység folytatásának szabályozása. A fentiekkel is összefüggésben a tervezetben foglalt szabályozás elfogadásának és a hatályos szabályozásba való beépülésének várható társadalmi hatás kedvező. VII. Kapcsolódások: Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a december 28-án hatályba lépett, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseihez, az előterjesztésben foglalt kormányrendelet-tervezet és az azzal módosítani kívánt R. azonban még nem felel meg az irányelv rendelkezéseinek. Tekintettel arra, hogy az R.-ben és a kormányrendelet-tervezetben foglalt szabályozást legkésőbb december 28-áig, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hazai jogba történő átültetésére nyitva álló határidőig kell az irányelv rendelkezéseivel összhangba hozni, továbbá arra, hogy az R.-ben és az előterjesztésben foglalt szabályozás irányelv szerinti felülvizsgálatát meg kell előznie a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) módosításának, az előterjesztés elfogadását követően kerülhet sor az R. irányelvnek megfelelő módosítására. Annak érdekében, hogy az R.-nek és az előterjesztésben szereplő kormányrendelettervezetnek az irányelv szerinti, és annak megfelelő felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség megfelelően deklarált és megfelelő súlyú legyen, a tárgyi előterjesztést a bejelentés előtt tartalmazó MeH-652/2007. számú előterjesztéshez kapcsolódó jegyzőkönyvi határozat 2. pontja felhívta a gazdasági és közlekedési minisztert arra, hogy az R.-t a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében legkésőbb júniusáig vizsgálja felül. A kereskedelmi törvény és az R. felülvizsgálata folyamatban van. VIII. Fennmaradó vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége): 5

6 IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására. Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e kommunikáció X Kormányülést követő tájékoztató X Tárcaközlemény X Tárca által szervezett sajtótájékoztató X További szakmai programok szervezése X Részletezve: További lakossági tájékoztatás X Részletezve: Tárcán belül nyilatkozók szintje: Főosztályvezető Általános tájékoztatás (sajtózáradék): A rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) módosítja, és az R.-be beépíti azokat a műszaki tartalmú előírásokat, amelyeket előzetesen szükséges volt az Európai Bizottságnak bejelenteni. Műszaki tartalmú, így bejelentés köteles szabályozás volt többek között a gyógynövények, vegyipari termékek, szexuális termékek, illetve a szeszes ital és dohánytermék forgalmazására vonatkozó előírások. E rendelkezések nem támasztanak minőségileg új elvárásokat, a módosítás lényegében a jelenleg hatályos, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás tartalmazza. A rendelkezések bejelentése megtörtént, azokat az Európai Bizottság és a tagállamok elfogadták. Ennek következtében a tervezetben foglalt szabályozás beépítésre kerülhet az R.-be, így a kereskedelmi szabályozás mind a vásárlók, mind a kereskedők számára egységesebbé, és átláthatóbbá válik. X. Megjegyzések A rendelet a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Az előírt egyeztetés megtörtént. 6

7 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező rendeletnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. 7

8 A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete Melléklet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének a), e), i) és j) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. -a a következő mondattal egészül ki: Dohánytermék és szeszes ital automatából történő értékesítése tilos. Az R. a következő 13/A. -sal egészül ki: 2. 13/A. Vegyipari termék, háztartás-vegyipari készítmény a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék-kiszerelés kivételével valamint gépjármű-üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval és a külön jogszabály szerint kötelező jelölésekkel ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmény zárt csomagolásban értékesíthető. 3. Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Szexuális termék, a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek kivételével a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban értékesíthető. 8

9 Az R. a következő 14/A. -sal egészül ki: 4. 14/A. (1) Gyógynövény, illóolaj és zsíros olaj (a továbbiakban együtt: gyógynövény) csak előre kiszerelt jellegének megfelelően aromatartó, fényvédő zárt csomagolásban vagy cserepes változatban hozható forgalomba. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni: a) a gyógynövény gyógyászati célra használt részének magyar és latin megnevezését; b) a kiszerelt gyógynövény nettó/bruttó tömegét; c) az előállító, az importáló, a kiszerelő cég nevét, székhelyét és telephelyét; d) a hatósági forgalomba hozatali engedély számát; e) a kiszerelés keltét és a felhasználhatóság határidejét; f) a termék alkalmazási és elkészítési javaslatát; g) a termékben felhasználásra kerülő védett növény termesztett vagy importból származásának tényét, illetve származási helyét. (2) A forgalomba hozható gyógynövények körét a rendelet 7. melléklete állapítja meg. A 7. mellékletben * jelzéssel ellátott gyógynövények és zsíros olajok a , valamint a és üzletköri számot tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletben is értékesíthetők. 5 Az R a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki: (3) Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola sportlétesítményeiben. Tilos az 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvényeken, amennyiben azokat sportlétesítményben tartják, a sportlétesítmény bármely bejáratától 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a sportrendezvény kezdetét megelőző két órától, a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban. (4) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni, árusítani nevelési, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. (5) A (4) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést, árusítást a jegyző az árusítás helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével engedélyezheti. 9

10 6. Az R a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki: (6) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi egészség és élet védelme, illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. (7) A 8. -nak, 13/A. -nak, a 14. (3) bekezdésének, a 14/A. -nak, a 15. (3) (5) bekezdésének, valamint a 7. mellékletnek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében előírt egyeztetése megtörtént. 7. Az R. az e rendelet mellékletében foglalt 7. melléklettel egészül ki. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, és az e rendelet ai, valamint a 8. -ának (2) bekezdése, továbbá a melléklete a hatályba lépést követő napon hatályukat vesztik. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet; b) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet; c) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet. (3) Az e rendelet 5. -ában meghatározott, nevelési intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül elhelyezkedő, e rendelet hatályba lépésekor már működő vendéglátó üzletben, az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott a nevelési intézmény napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérés, árusítás iránti kérelem jogerős elbírálásáig lehet a nevelési intézmény napi működési ideje alatt is szeszes italt kimérni, árusítani. 10

11 (4) E rendelet hatályba lépésekor már kereskedelmi forgalomba hozott gyógynövények a minőségmegőrzési idejük lejártáig az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti névvel forgalmazhatók. 11

12 (1) Melléklet a../2008.(..) Korm. rendelethez 7. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez A rendelet 14/A. -a alapján a forgalomba hozható gyógynövények jegyzéke Magyar név Latin név Akácvirág Ánizstermés* Babhéj Bakfű Benedekfű Berkenyebogyó Bojtorjángyökér Boróka tobozbogyó* Borsikafű* Borsosmentalevél* Ceyloni fahéjfa kéreg* Csalángyökér Csalánlevél* Csalán virágos hajtás Csarab virágos hajtás Cseresznye és meggyszár Cserszömörcelevél Csipkerózsa áltermés* Csipkerózsa áltermés (aszmaggal)* Csipkerózsa terméshús * Diófalevél Édeskömény termés* Erdei mályva levél Erdei mályva virág Erdei szamóca levél* Fehér árvacsalán virágos hajtás Fehér mustármag* Fehér szappangyökér Fekete áfonya termés* Fekete bodza bogyó Fekete bodza virág* Fekete eperfalevél Fekete mályvarózsa-virág Fekete mustármag* Fekete nyárfa rügy Fekete ribizlilevél Fodormentalevél* Földibodza gyökér 12 Robiniae pseudacaciae flos Anisi vulgaris fructus Phaseoli legumen Betonicae herba Cardui benedicti herba Sorbi aucupariae fructus Bardanae radix Juniperi pseudo-fructus Saturejae herba Menthae piperitae folium Cinnamomi cortex Urticae radix Urticae folium Urticae herba Callunae herba Cerasi stipes Cotini coggygriae folium Rosae pseudofructus Rosae pseudofructus (cum seminibus) Rosae pseudofructus (sine seminibus) Juglandis folium Foeniculi dulcis fructus Malvae silvestris folium Malvae silvestris flos Fragariae folium Lamii albi herba Sinapis albae semen Saponariae albae radix Myrtilli fructus Sambuci nigrae fructus Sambuci flos Mori nigri folium Malvae arboreae flos Sinapis nigrae semen Populi gemma Ribis nigri folium Menthae crispae folium Sambuci ebuli radix

13 Fűzfakéreg Galagonyatermés Galagonya virágos hajtásvég Ginzenggyökér Görögszénamag* Gyermekláncfűlevél Gyermekláncfű gyökér Gyermekláncfű virágos hajtás gyökérrel Gyömbér gyökértörzs* Hársfavirágzat* Házi lenmag* Házi lenmagliszt Hibiszkuszvirág csészelevél* Homoki szalmagyopár virágos hajtás Igazi édesgyökér Izlandi zuzmó Izsópfű Japánakácvirág Jávai tea levél Kamillavirágzat* Kamillavirágzat-szitálmány* Kanadai és magas aranyvessző virágos hajtás Kankalingyökér Kapor virágos hajtás* Kaportermés* Kardamomumtermés* Kenderkefű virágos hajtás Kerek repkény virágos hajtás Kerti bazsalikom virágos hajtás* Kerti és spanyol kakukkfű levél és virág* Keserű édeskömény termés* Kínai csillagánizs termés* Kis ezerjófű virágos hajtás Kisvirágú füzike virágos hajtás Komlótoboz Koriandertermés* Kökénytermés* Kökényvirág Köménytermés* Körömvirág Körömvirág csészelevéllel Közönséges aranyvessző virágos hajtás Közönséges cickafark virágos hajtás Közönséges cickafark virágzat Közönséges párlófű virágos hajtás Közönséges pásztortáska virágos hajtás Közönséges vasfű virágos hajtás Kukoricabibe 13 Salicis cortex Crataegi fructus Crataegi folium cum flore Ginseng radix Trigonellae foeni-graeci semen Taraxaci folium Taraxaci radix Taraxaci herba cum radice Zingiberis rhizoma Tiliae flos Lini semen Lini seminis farina Hibisci sabdariffae flos Helichrysi herba Liquiritiae radix Lichen islandicus Hyssopi herba Sophorae japonicae flos Orthosiphonis folium Matricariae flos Matricariae cribratum Solidaginis herba Primulae radix Anethi herba Anethi fructus Cardamomi fructus Galeopsidis herba Hederae terrestris herba Basilici herba Thymi herba Foeniculi amari fructus Anisi stellati fructus Centaurii herba Epilobii herba Lupuli flos Coriandri fructus Pruni spinosae fructus Pruni spinosae flos Carvi fructus Calendulae flos Calendulae flos cum calicibus Solidaginis virgaureae herba Millefolii herba Achilleae flos Agrimoniae herba Bursae pastoris herba Verbenae herba Maydis stigma

14 Lándzsás útifűlevél Lestyángyökér* Lestyánlevél* Libapimpó virágos hajtás Macskagyökér Madár keserűfű virágos hajtás Majoránna* Málnalevél* Maté levél* Méhszurok Mezei kakukkfű virágos hajtás* Mezei katángkóró gyökér Mezei katángkóró virágos hajtás Mezei sóska mag Mezei zsurló meddő hajtás Mirha Mórmályvavirág Nagylevelű csodamogyoró kéreg Nagylevelű csodamogyoró levél Nyírfalevél Orvosi angyalgyökér Orvosi citromfű levél* Orvosi citromfű virágos hajtás* Orvosi pemetefű virágos hajtás Orvosi somkóró virágos hajtás Orvosi veronika virágos hajtás Orvosi ziliz gyökér Orvosi ziliz levél Orvosi zsálya levél Ökörfarkkóró virágpárta Örvénygyökér Pettyegetett tüdőfű levél Pipacs sziromlevél Porcika virágos hajtás Ratanhiagyökér Réti legyezőfű virágos hajtás Réti palástfű virágos hajtás Rómaikamilla virág Rozmaringlevél* Rózsaszirom Sáfrányos szeklice virág* Szagosmüge virágos hajtás Szegfűszeg* Szemvidító(fű) virágos hajtás Szurokfű levél és virág* Szúrós gyöngyajak virágos hajtás Tajgagyökér Tarackbúza gyökértörzs Tárkonyüröm virágos hajtás* 14 Plantaginis lanceolatae folium Levistici radix Levistici folium Anserinae herba Valerianae radix Polygonii herba Majoranae herba Rubi idaei folium Mate folium Propolis Serpylli herba Cichorii radix Cichorii herba Rumicis fructus Equiseti herba Myrrha Malvae silvestris subsp. mauritianae flos Hamamelidis cortex Hamamelidis folium Betulae folium Angelicae radix Melissae folium Melissae herba Marrubii herba Meliloti herba Veronicae officinalis herba Althaeae radix Althaeae folium Salviae officinalis folium Verbasci flos Inulae radix Pulmonariae folium Papaveris rhoeados flos Herniariae herba Ratanhiae radix Filipendulae ulmariae herba Alchemillae herba Chamomillae romanae flos Rosmarini folium Rosae petalum Carthami flos Asperulae odoratae herba Caryophylli flos Euphrasiae herba Origani herba Leonuri cardiacae herba Eleutherococci radix Graminis rhizoma Dracunculi herba

15 Tárnicsgyökér Tealevél, fekete/zöld* Tejoltógalaj virágos hajtás Tökmag* Tölgyfakéreg Tövises iglice gyökér Vad szeder levél* Vadárvácska virágos hajtás Valódi levendula virág Vidrafűlevél Gentianae radix Theae folium Galii veri herba Cucurbitae peponis semen Quercus cortex Ononidis radix Rubi fruticosi folium Violae tricoloris herba Lavandulae flos Trifolii fibrini folium Illóolajok Ánizs termésolaj Bazsalikomolaj Bergamottolaj Boróka tobozbogyóolaj Borsikaolaj Borsosmentaolaj Cajuput olaj Cédrusolaj Ceyloni fahéjfa levélolaj Cickafarkolaj Citromolaj Édes narancs olaj Erdeifenyő olaj Eukaliptuszolaj Fodormentaolaj Gerániumolaj Gyömbérolaj Kakukkfűolaj Kamillaolaj Kapor termésolaj Kasszia fahéj olaj Keserű édeskömény termésolaj Korianderolaj Köményolaj Lestyángyökérolaj Levendulaolaj Majoránnaolaj Mandarinolaj Mirtuszolaj Muskotályzsálya olaj Narancs virágolaj Neroli olaj Orvosi citromfűolaj Orvosi zsálya olaj Pacsuliolaj 15 Anisi aetheroleum Basilici aetheroleum Bergamottae aetheroleum Juniperi aetheroleum Saturejae aetheroleum Menthae piperitae aetheroleum Cajuputi aetheroleum Atlanticae cedri aetheroleum Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum Achilleae aetheroleum Limonis aetheroleum Aurantii dulcis aetheroleum Pini silvestris aetheroleum Eucalypti aetheroleum Menthae crispae aetheroleum Geranii aetheroleum Zingiberis aetheroleum Thymi aetheroleum Matricariae aetheroleum Anethi aetheroleum Cinnamomi cassiae aetheroleum Foeniculi amari fructus aetheroleum Coriandri aetheroleum Carvi aetheroleum Levistici aetheroleum Lavandulae aetheroleum Majoranae aetheroleum Citri nobilis aetheroleum Myrti aetheroleum Salviae sclareae aetheroleum Citri aurantii floris aetheroleum Neroli aetheroleum Melissae aetheroleum Salviae officinalis aetheroleum Patchouli aetheroleum

16 Rozmaringolaj Rózsafaolaj Rózsaolaj Szantálfaolaj Szegfűszegolaj Tárkonyürömolaj Teafaolaj Törpefenyőolaj Ylang-ylang olaj Rosmarini aetheroleum Ligni rhodii aetheroleum Rosae aetheroleum Santali ligni aetheroleum Caryophylli floris aetheroleum Dracunculi aetheroleum Melaleucae aetheroleum Pini pumilionis aetheroleum Canangae odoratae aetheroleum Zsíros olajok Avokádóolaj Avocado oleum Csukamájolaj Iecoris aselli oleum (A v. B) Finomított borágóolaj Borago officinalis oleum raffinatum Finomított búzacsíraolaj* Ttritici aestivi oleum raffinatum Finomított földimogyoró-olaj* Arachidis oleum raffinatum Finomított kókuszolaj* Cocois oleum raffinatum Finomított mandulaolaj Amygdalae oleum raffinatum Finomított napraforgóolaj* Helianthi annui oleum raffinatum Finomított olivaolaj* Olivae oleum raffinatum Finomított repceolaj* Rapae oleum raffinatum Finomított sáfrányos szeklice olaj* Carthami oleum raffinatum Finomított szezámolaj* Sesami oleum raffinatum Finomított szójaolaj* Soiae oleum raffinatum Homoktövisolaj Hyppopheae oleum Kukoricacsíra-olaj* Maydis germini oleum Lenolaj Lini oleum virginale Mákolaj* Papaveris oleum Natív mandulaolaj Amygdalae oleum virginale Tökmagolaj* Cucurbitae peponis oleum 16

17 ELŐTERJESZTÉS Hazánk európai uniós csatlakozása és a piacgazdaság fejlődése miatt a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó szabályozások áttekintése és korszerűsítése kiemelkedően időszerűvé vált. A belkereskedelemről szóló évi I. törvényt a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) június 1-jén a hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezte. A Kertv.-ben foglalt felhatalmazás alapján készült el és fogadta el a Kormány júniusában az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet), amely az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás helyébe lépett. Az előterjesztés üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására irányul. Az R.-t tartalmazó MeH-652/2007. számú kormány-előterjesztést a Kormány június 6-i ülésén megtárgyalta. Az R. elfogadásával egyidejűleg, az előterjesztéshez kapcsolódó jegyzőkönyvi határozat 3. pontjában foglaltak értelmében a fenti I. pontban foglalt módosítás-tervezetnek tekintettel arra, hogy műszaki tartalmú jogszabálytervezetnek minősül a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti bejelentése és egyeztetése szükséges. A kereskedelmi szabályozás egységének, továbbá a termékbiztonság és a vásárlók védelmének biztosítása érdekében a jelen előterjesztésben foglalt műszaki tartalmú szabályok a bejelentés megtörténtéig a korábban a kereskedelmi szabályozás egészét tartalmazó, az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben kerültek fenntartásra. IRM felvetése alapján a Kormány az R. elfogadásával egyidejűleg jegyzőkönyvi határozatában úgy döntött, hogy az egyes termékek csomagolására, illetve forgalmazására vonatkozó rendelkezések, a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti olyan műszaki előírásnak, vagy forgalmazási tilalomnak minősülnek, amely alapján a tervezet a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti műszaki tartalmú jogszabály-tervezetnek minősül, így azt a Kormány döntését megelőzően be kell jelenteni az Európai Bizottságnak. A jegyzőkönyvi határozat foglaltaknak megfelelően a bejelentés megtörtént. Az Európai Bizottság részéről a kormányrendelet-tervezettel kapcsolatosan a következő észrevétel érkezett: Az Európai Bizottság a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatosan kifejtette, hogy az abban foglalt, az élelmiszerek értékesítésére vonatkozó korlátozás amely szerint Magyarországon csomagküldő kereskedelem útján kizárólag a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által 17

18 nyilvántartásba vett, vagy engedélyezett élelmiszer-előállító helyen készült és csomagolt, hűtés nélkül tartósan tárolható élelmiszer értékesíthető nagyobb hatást gyakorol a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező csomagküldő kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokra, és ily módon jobban gátolná a más tagállamokból érkező termékek piacra jutását, mint a hazai termékekét. Ez végeredményben az EK-Szerződés 28. cikkével ellentétesen akadályozná a Közösségen belüli kereskedelmet. Az észrevételről szakmai szintű egyeztetést folytattunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: FVM). Az FVM megerősítette az Európai Bizottság észrevételének megalapozottságát és a tervezetnek az Európai Bizottság észrevételének megfelelő módosításával egyetértett. Ennek megfelelően a rendelkezést az észrevételnek megfelelően módosítottuk és arról válaszunkban az Európai Bizottságot tájékoztattuk. Arra tekintettel ugyanakkor, hogy a gyógynövények forgalomba hozatalára vonatkozó, a tervezet új 14/A. -ában rögzített szabályok alkalmazandóak a csomagküldő kereskedelem során is, miután a 14/A. csomagolási szabályai minden forgalmazási módra érvényesek, e rendelkezés szükségtelen, a tervezetből törlésre került. Az Európai Bizottság a tervezet 3. -ában foglalt rendelkezéssel kapcsolatosan ( Szexuális termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban értékesíthető. ) arról kért felvilágosítást, hogy az abban foglalt követelmény azokra az üzletekre is vonatkozik-e, amelyek a szexuális termékek értékesítésére szakosodtak és kizárólag szexuális termékeket árusítanak. Az Európai Bizottság észrevétele alapján a rendelkezést áttekintettük, és úgy találtuk, hogy az Európai Bizottság által felvetett értékesítési gyakorlatra a bejelentésre küldött tervezet szabályozása valóban nem tartalmaz megfelelő előírást. Az észrevételnek megfelelően a rendelkezést úgy módosítottuk, hogy az abban foglalt követelmény alól a kizárólag a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek mentesülnek. A fentiek alapján az Európai Bizottság észrevételeit elfogadtuk, és a tervezetbe átvezettünk. Az észrevételek elfogadásáról és a tervezetben foglalt szabályozás módosításáról az Európai Bizottságot válaszunkban tájékoztattuk, válaszunkat és a tervezet módosítását az Európai Bizottság elfogadta. A bejelentésre küldött tervezet mellékletében foglalt, a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét tartalmazó melléklettel kapcsolatosan a bejelentést követően az Országos Gyógyszerészeti Intézet jelezte, hogy néhány, a mellékletben foglalt gyógynövény latin és magyar elnevezése nem felel meg a Magyar Gyógyszerkönyvben foglalt, nemzetközileg egységesen elfogadott elnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a gyógynövények latin és magyar megnevezésének pontosítása a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét, azaz a műszaki tartalmat nem érinti, azt nem módosítja, így a magyar Notifikációs Központtal folytatott szakmai egyeztetés alapján a gyógynövények elnevezésének pontosítása miatt újabb bejelentés nem volt szükséges. Ennek megfelelően a tervezet mellékletében foglalt gyógynövények megnevezése pontosításra került. 18

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. I. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Budapest, 2007. november

Budapest, 2007. november OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. Tárgy: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3R/71/4/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 13.383-1/2007-SZMM A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996.

Részletesebben

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Elıterjesztés a Kormány részére a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl Budapest, 2008. július 2 E G Y E Z T

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. JÚLIUS 27. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben