Budapest, október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. október"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA QttSZÁGGY'ULi:S Hi\' ALfi. Érkezett : 2014 OKT 2 7. B/1763. számú JELENTÉ S a gyógyszernek nem min ősülő gyógyhatású készítményekr ől és a hagyományos növényi gyógyszerekr ől Előadó: Balog Zoltá n emberi erőforrások minisztere Budapest, október

2 Tartalomjegyzé k I. BEVEZETES 2 II. ÖSSZEFOGLALÓ 3 III. A GYÓGYTEMÉKEK ÉS HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZÁSAI Az uniós jog irányelv a hagyományos növényi gyógyszerekr ő l Az irányelv 2005-ös átültetése a magyarjogba 6 IV. A GYÓGYSZERNEK NEM MIN Ő SÜLŐ GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK ÉS A HAGYOMÁNYO S NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK HELYZETE MA 8 IV.1. A gyógyhatású készítményekre és a hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozó hatóság i adatok 8 IV.2. A szakmai érdekképviseleti szervek helyzetértékelése 9 IV.3. Az Európai Bizottság és a tagállamok helyzetértékelése 1 2 IV.4. A gyógyszernek nem min ő sül ő gyógyhatású készítmények újbóli engedélyezéséne k lehet ő ségei 13 V. KITÖRÉSI LEHETŐ SÉGEK A GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZAT SZÁMÁRA 1 6 V.1. Természeti adottságok és f ő bb gazdasági adatok 1 6 V.2. Termékkategóriák, ahol gyógynövények felhasználhatóak 1 8 V.3. Kezdeményezések az ágazat fellendítésére 1 9 V.4. Miniszteri rendelettervezet a gyógynövény termékekr ő l 20 V.5. Vizsgáló laboratóriumok a gyógynövény ágazatban 2 1 V.5. Gyógynövény ágazati stratégia 2 1 MELLÉKLET: A gyógynövény ágazati stratégia-tervezet összefoglalója 2 3 1

3 I. BEVEZETÉ S A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 86/B. -a elrendeli, hogy a gyógyszerek forgalomba hozatalára, a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre vonatkozó szabályok gyakorlat i megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetése alapján a január 1. és július 1. közötti időszakra vonatkozóan a Kormány október 1. napjáig jelentést terjesszen az Országgy űlés elé. A Gyftv. fent említett rendelkezésének elfogadására egy olyan id őszakban került sor, amikor az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexér ől szóló 2001/83/E K irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történ ő módosításáról szól ó március 31-i 2004/24/EK számú európai parlamenti és tanácsi irányelvben el őirányzott felkészülési id ő eltelt és a gyógynövény ágazat szerepl ői szembesültek az uniós szabályozá s számukra hátrányos következményeivel. Az irányelv 2004-es elfogadására egy hónappa l Magyarország uniós csatlakozása előtt került sor, és április 30-ig írta el ő, hogy a tagállamokban forgalomban lévő hagyományos növényi gyógyszernek min ősül ő termékek megfeleljenek az irányelvnek. Ez a rendelkezés gyakorlatilag a gyógyszernek nem min ősülő gyógyhatású készítmények, más néven gyógytermékek termékkategóriáját érintette a legérzékenyebben. A Gyftv. 86/B. -ában foglalt, a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatás ú készítményekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség arra irányult, hogy a gyógyszernek ne m min ősül ő gyógyhatású készítmények helyzetét, ideértve e termékek gyógyszerré történ ő átminősítésének kérdéseit, 2014-ben újra vizsgálja meg a Kormány. A Jelentés a fentiek figyelembe vételével készült, bemutatja a gyógytermékek körüli vitá t kiváltó uniós szabályozást, annak átültetését és korrekcióit, illetve a jelenleg is fennálló problémákat. A Jelentés a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények körén túl kitér a magyarországi gyógynövény ágazat helyzetelemzésére, bemutatja az érintett szerepl ők álláspontját, és beszámol az egészségügyi szakmapolitika körén kívül es ő egyéb intézkedésekről is. A Jelentés elkészítésében segítségünkre volt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min őség- és Szervezetfejlesztési Intézet, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács és a Magyarország i Gyógyszergyártók Országos Szövetsége is. 2

4 II. ÖSSZEFOGLAL Ó A Jelentés megírását azért írta el ő az Országgy űlés, hogy tájékoztatást kapjon a gyógyszerne k nem minősül ő gyógyhatású készítményeket érintő jogszabályváltozások hatásairól. Az Európai Parlament és a Tanács egy hónappal hazánk uniós csatlakozása el őtt fogadta el a hagyományos növényi gyógyszerekről szóló 2004/24/EK irányelvet, amely elrendelte, hogy a kihirdetésekor már forgalomban lév ő minden olyan termék, amely megfelel a hagyományo s növényi gyógyszer definíciójának, hét éven belül feleljen meg az uniós szabályozásnak. Tekintettel arra, hogy Magyarország csatlakozását megel őzően nem nyújtott be derogáció s kérelmet, így április 30-ig meg kellett feleltetnie az uniós szabályozásnak mindazo n termékeket, amelyeket az irányelv érint. Az irányelv átültetési határidejét (2005. október 30.) követően indult eljárásokban már csak az irányelv alapján lehetett engedélyezni a hatálya alá tartozó termékeket. A leginkább érintett termékek körét az 1987-ben a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelettel bevezetett gyógyszernek nem minősül ő gyógyhatású készítmények (más néven gyógytermékek) jelentették. Az irányelv 2005-ös hazai jogharmonizációja a szükségesnél nagyobb mértékben módosított a a gyógytermék szabályozást, hiszen el őirányozta a termékkategória 2011-re történ ő teljes megszüntetését, és már október 26-i hatállyal törölte a gyógytermékek engedélyezésér e vonatkozó jogszabályi követelményeket és az irányelv hatályán kívül es ő tehát alapvetően nem növényi alapú új gyógytermékek engedélyezését is megtiltotta. Új rendelet született a gyógytermékek átminősítéséről annak érdekében, hogy a termékkategória kivezetése 2011-i g megtörténjen re vált nyilvánvalóvá a gazdasági szerepl ők részére, hogy az átmin ősítések a vártná l nehezebben történnek és az átmin ősített gyógytermékek gyógyszerként történő gyártása és forgalmazása jelentősen nehezebb és költségesebb. Az ezzel kapcsolatos aggályokat a gyártók jelezték a kormányzat részére. A Kormány 2010 őszétől kezdődően számos javaslatot készített el ő annak érdekében, hogy az uniós irányelvnek a magyarországi forgalmazókat érintő kedvezőtlen hatásait csökkentse. A z Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítások eredményeképpen : két évvel meghosszabbításra került a hét éves átmeneti id őszak ; nem került kivezetésre a gyógyhatású készítmények termékkategóriája, csupán a hagyományos növényi gyógyszerek definícióját betölt ő termékek tekintetében vol t szükséges a termék forgalmazási státuszát felülvizsgálni, de az ebbe a körbe nem tartozó gyógytermékek változatlan feltételek mellett tovább forgalmazhatóak ; lehetségessé vált a tea formájú hagyományos növényi gyógyszerek szabadpolc i forgalmazása is, jóllehet ilyen termék forgalmazására egyel őre nem került sor. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szerepl ők részér ől arra is igény mutatkozik, hogy nyíljo n meg újra a lehet őség új gyógytermékek engedélyezése iránt, a kormányzat ennek lehetőségét is megvizsgálta. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy túl azon, hogy a gyógyterméke k többsége esetében megmarad a változatlan feltételek melletti forgalmazás vagy a z átmin ősítéssel új termékkategóriába történ ő átsorolás lehet ősége, új engedélyezési szabályok elfogadására nincs mód, mert az ellentétes lenne az uniós gyógyszerszabályozással, amel y 3

5 szerint gyógyhatásra hivatkozással engedélyezni csak gyógyszereket lehet. Az új gyógytermékek engedélyezésére vonatkozó rendelkezések m űszaki szabálynak min ősülnek és azt el őzetesen egyeztetni kellene az Európai Bizottsággal, valamint a többi tagállammal. Várható, hogy az uniós gyógyszerszabályozással fennálló kollízió miatt a Bizottság ne m engedélyezné a szabályozás hatályba léptetését. Az uniós szabályozás felülvizsgálatára az Európai Bizottság nem mutatott nyitottságot és má s tagállamok sem jeleztek hajlandóságot arra, hogy nyomást gyakoroljanak az unió s intézményekre az engedélyezési feltételek könnyítése érdekében. Jóllehet a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények termékkategóriájána k megmentésére a jogalkotó számos intézkedést hozott, a forgalomban lév ő gyógyterméke k száma folyamatosan csökken. Az átminősítési eljárások szintén nem mutatkoztak annyira sikeresnek, mint ahogyan azt 2005-ben a jogalkotó el őre becsülte. Ezért szükséges anna k megvizsgálása, hogy mely pontokon lehet elősegíteni az eljárások sikeres kimenetelét. A fentiekre tekintettel felmerül az is, hogy az újonnan 2014 októberében felálló Európa i Bizottságnál a magyar Kormány szorgalmazza a hagyományos növényi gyógyszerekr e vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Mindemellett a Magyarországon jelent ős gazdasági potenciált képvisel ő gyógynövény ágazat számára olyan kitörési lehetőséget kell találni, amely az eddig jellemz ő nyersanyagtermelése n túl magas hozzáadott értékű termékek gyártását, forgalmazását és nem utolsó sorban exportját teszi lehetővé. Ilyen termékkategóriák lehetnek a gyógyszerek mellett az élelmiszerek és a kozmetikumok is. A gyógyhatású készítmények piaca leginkább Magyarországra szűkül, é s nem rejt magában jelentős exportpotenciált. Ugyanakkor világszerte megfigyelhető a gyógynövény alapú termékek piacának b ővülése, ezért fontos feladat, hogy ebbe a növekedés i folyamatba a magyar gyógynövény ipar be tudjon kapcsolódni. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által javasolt gyógynövény ágazati stratégia - tervezet ehhez a fejl ődéshez jó alapot szolgáltathat. 4

6 III. A GYÖGYTEMÉKEK ÉS HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZERE K SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZÁSA I Az uniós jog - irányelv a hagyományos növényi gyógyszerekr ől Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexér ől szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történ ő módosításáról szóló március 31-i 2004/24/EK számú európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban : HNGY irányelv) elfogadására egy hónappal a tíz új tagállam, köztü k Magyarország uniós csatlakozása el őtt került sor. A HNGY irányelv bevezette a hagyományos növényi gyógyszer kategóriát. A hagyományo s növényi gyógyszerek olyan növényi gyógyszerek, amelyek esetében meghatározott idej ű múltban történt felhasználás bizonyítható. Az irányelv lehetővé teszi, hogy a hagyományo s növényi gyógyszerek egy adott orvosi javallattal kapcsolatos alkalmazását klinika i vizsgálatok helyett 30 éves (ezen belül legalább 15 év európai gazdasági térségen belüli ) használattal igazolják az engedélyezési eljárás során. A könnyített engedélyezési kritériumo k ellenére a hagyományos növényi gyógyszerek esetében is érvényesülnek a gyógyszerekr e általában vonatkozó minőségi és betegbiztonsági követelmények, így például biztosítani kell a mellékhatás figyelést és a gyógyszerek esetében el őírt gyártási minőségi standardok (GMP) betartását stb. A hagyományos növényi gyógyszerek annyiban is speciális státuszt élveznek, hogy szemben más gyógyszerekkel a kiadott gyógyszerhatósági engedélyek csak egy adot t tagállam területén érvényesek, és nem jogosítanak a tagállamok közötti kölcsönös elismerése n alapuló könnyített eljárás keretében történ ő engedélyezésre, azaz minden egyes tagállamban a teljes engedélyezési eljárást le kell folytatni. Ez alól csak azok a hagyományos növény i gyógyszerek képeznek kivételt, amelyek szerepelnek az Európai Bizottság által létrehozot t jegyzéken. Elgondolkodtató adat, hogy 2012-ig 10 hagyományos növényi gyógyszer szerepe l ezen a listán, ami felveti annak kérdését, hogy 2004-ben adekvát uniós szabályozás született - e. Ezzel együtt az irányelv türelmi id őszakot vezetett be minden olyan termék esetében, amel y az irányelv hatálya alá tartozik (tekintettel arra, hogy megfelel a hagyományos növény i gyógyszer definíciójának), és az irányelv kihirdetésekor már forgalomban volt. Az ezt követően forgalomba kerülő termékeknek 2004-t ől kezdve meg kellett felelniük az irányelvnek. Az átmeneti időszak lehetővé tette, hogy az irányelv hatálybalépésekor i (2004. április 30.) a tagállamokban már forgalomban lévő, és a hatálya alá tartozó termékek április 30-ig a piacon maradhassanak anélkül, hogy megfelelnének az irányelvnek. A 2004-ben elfogadott szabályozás kidolgozására és tárgyalásának lezárására Magyarország EU taggá válása el őtt egy hónappal került sor (a jogszabály az Európai Unió hivatalo s A 2004/24/EK irányelv hatálybalépésének napja április 30., átültetési határideje október 30., a hatálybalépéskor forgalomban lévő hagyományos növényi gyógyszerek megfeleltetési határideje : április 30. 5

7 lapjában április 30-án jelent meg). Az irányelv előkészítésekor (amelyre vonatkoz ó információk 2002 óta nyilvánosak voltak) a magyar gyártói szövetségek nem jelezték, hogy a jogszabályban el őirányzott hét éves (2011 tavaszán lejáró) időszak számukra problémát fo g jelenteni, így a megfigyel ő státuszt élvez ő magyar Kormány nem volt abban a helyzetben, hogy csatlakozása el őtt bármilyen egyedi mentességet kérjen. Az első jelzések a magyar gazdasági szerepl ők részér ől közvetlenül a felkészülési id őszak lejárta el őtt, 2009-ben érkeztek. 11. Az irányelv 2005-ös átültetése a magyar jogb a A HNGY irányelv (melynek implementációs határideje október 30. volt) átültetése a magyar jogba a 2005-ben hatályba lépett, az emberi alkalmazásra kerül ő gyógyszerekr ől és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvénnyel (a továbbiakban: Gytv.), valamint a gyógyszerforgalmazásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazó szintén 2005-ben hatályba lépett miniszteri rendelettel e történt meg. Az akkor hozott politikai döntés értelmében az átültetés el őirányozta a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény termékkategória megszüntetésé t március 1-jei határidővel. Eddig a határid őig a gyógyszernek nem minősül ő gyógyhatású készítmények átmin ősítése volt kezdeményezhet ő hagyományos növény i gyógyszerré vagy egyéb vény nélkül kiadható gyógyszerré október 30-át követ ően új, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény forgalomba hozatalára irányuló eljárást nem lehetett indítani. Ugyanakkor a gyógyszernek nem min ősülő gyógyhatású készítmények forgalmazás i szabályait meghatározó miniszteri rendelet 3 továbbra is hatályban maradt azzal, hogy az új gyógytermékek engedélyezésére vonatkozó valamennyi eljárási szabály és engedélyezés i követelmény november 26-tól hatályát vesztette őszén a gyártói jelzések hatására a Kormány javasolta az átültet ő törvényi rendelkezések módosítását, amelynek köszönhetően hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, amely a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények termékkategória megsz űnését eredményezte volna. A forgalmazási korlát módosult, és lehetségessé vált a legyártot t készletek értékesítése az irányelvnek megfelel ően el őirányzott március 31-i határidőt követ ően is, a termékek lejárati idejéig, de legkés őbb április 1-jéig április H e után e termékek egy része továbbra is forgalmazható (mint élelmiszerek, ha az élelmiszerjog i előírásoknak is megfelelnek), de nem lehet feltüntetni rajtuk gyógyhatást, hiszen ez az unió s szabályozásnak megfelel ően élelmiszerek esetében nem lehetséges. A növényi összetev őt nem tartalmazó gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények forgalmazási korlátozása megsz űnt, így a korábban már forgalomban lév ő készítmények ma is forgalmazhatóak. 2 az emberi alkalmazásra kerül ő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 3 a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomb a hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendele t A bekezdésben említett módosítást az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló a év i CLXXIII. törvény vezette be (kihirdetve : december 30.) 6

8 Időközben a piaci szerepl őktől érkez ő újabb visszajelzésekre reagálva az Országgy űlés ben további módosításokat fogadott el. A Gytv július 1-jétől hatályos 32. (9) bekezdése szerint módosult azon gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítménye k köre, amelyek gyógyhatásra hivatkozással április 1-je után csak akkor forgalmazhatóak, ha teljesítik az irányelvi kritériumokat. Az új rendelkezés értelmében a forgalmazási korlá t csak akkor alkalmazható, ha az érintett termék megvalósítja a hagyományos növény i gyógyszer definícióját. Amennyiben a korábban már forgalomban lévő gyógytermék nem esik a hagyományos növényi gyógyszer irányelvi definíciója alá, akkor forgalomban maradhat változatlan feltételek mellett. A Gyftv. módosítása révén a tea formájú növényi gyógyszerek és a tea formájú hagyományo s növényi gyógyszerek a gyógyszer gyógyszertáron kívüli forgalmazására jogosult üzletekbe n szabadpolcon (tehát nem csak zárható szekrényb ől) is árusíthatóvá váltak. Az intézkedés ösztönözni kívánta az arra alkalmas gyógyteák gyógyszerként történő engedélyeztetését é s forgalmazását, azáltal hogy más gyógyszerhez képest szabadabb forgalmazási lehet őséget teremtett. Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás esetében az arra jogosult üzletek má s gyógyszereket csak zárt szekrényb ől árusíthatnak. A tea formán túlmenően egyéb hagyományos növényi gyógyszerek szabadpolcos forgalmazása nem volt támogathat ó szakmai szempontból, hiszen egy ilyen rendelkezés könnyen megnyithatja az utat má s gyógyszer-kategóriák (pl. homeopátiás készítmények vagy egyéb vény nélkül kaphat ó gyógyszerek) szabadpolcos forgalmazása el őtt, ami egészségpolitikai szempontból nem kívánatos, mert túlzott gyógyszerfelhasználásra ösztönöz. 7

9 IV. A GYÓGYSZERNEK NEM MINŐ SÜLŐ GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYE K ÉS A HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK HELYZETE M A IV.. gyógyhatású készítményekre és a hagyományos növény i A gyógyszerekre vonatkozó hatósági adatok A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet F őigazgatósága (a továbbiakban : GYEMSZI-OGYI) a törvényben jelölt, január 1. és július 1. közötti id őszakra vonatkozóan a gyógyhatás ú készítményekre és a hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozóan az alábbi adatoka t közölte : A nyilvántartásba vett és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények száma az alábbi táblázat szerint alakult a id őszakban. Az adatok elemzése során fontos figyelembe venni, hogy a nyilvántartásba vet t gyógytermékek esetében, a forgalomba hozatali engedély megadásának a feltétele az volt, hogy a forgalmazó a forgalmazni kívánt gyógytermék véglegmintáját bemutassa. év nyivántartásb a vett forgalomb a hozatali engedéllyel rendelkező sz. táblázat Jóllehet október 30. után új gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmén y nyilvántartásba vételére és a forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárás nem volt indítható, a korábban indult eljárások sok esetben 2005 után értek véget. Ennek köszönhetően a gyógytermékek száma kés őbb növekedést mutatott július 1-jén a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények belföldi é s külföldi forgalmazóinak száma a következő : Belföldi székhelyű forgalomba hozatali engedély jogosultak száma 3 6 Külföldi székhelyű forgalomba hozatali engedély jogosultak száma sz. tábláza t 8

10 Az átminősítési kérelmek száma összesen 85 db, ebb ő l 62 kérelmet nyújtottak be a kérdése s időszak alatt, azaz január 1 je után. Átmin ősítési eljárások eredményei évenkénti bontásban termékkategóriánként. Év Hagyományo s növény i gyógyszerré Átmin ő sítés Növényi gyógyszerré Elutasítot t átminő sítés i kérelem Átminő sítés i kérelem megszüntetése végzéssel (július 1-jéig) sz. táblázat A GYEMSZI-OGYI két készítmény átmin ősítési eljárását függesztette fel. A GYEMSZI-OGYI által nem átmin ősítési eljárásban engedélyezett hagyományos növényi gyógyszerek száma az alábbiak szerint alakult a kérdéses id őszakban : Év Hagyományos növényi gyógyszere k új engedélyeinek száma sz. táblázat A hatósági adatok azt mutatják, hogy a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények piaca folyamatosan sz űkül, hiszen az európai uniós szabályozást követ ően a termékkategóriába már új termékek befogadására nincs lehetőség. Ezzel párhuzamosan nem jelent megfelel ő alternatívát a hagyományos növényi gyógyszer termékkategória sem, hiszen a gyógyszergyártás és forgalmazás számos olyan követelményhez kötött, amelynek a korább i gyógytermékek gyártói nem tudnak megfelelni... A szakmai érdekképviseleti szervek helyzetértékelés e A gyógytermékek gyógyszerré történ ő átminősítése tekintetében a Gyógynövény Szövetség é s Terméktanács az alábbiakról számolt be : A gyógytermékek átminősítésére vonatkozó törvényi szabályozás 2005-t ől tartó gyakori módosítása bizonytalanságot teremtett a gyógynövény ipar és a gyógytermék előállítássa l foglalkozó vállalkozások körében. Ezt a bizonytalanságot sikerült részben feloldani a Gytv július 1-i módosításával, amely a gyógytermék kategória megmentésére irányult. Ezzel párhuzamosan azonban elmaradt a gyógytermékeket szabályozó 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata, illetve új növényi alapú gyógytermékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi hátté r kialakítása. Vélhetően ennek tudható be, hogy a gyógynövény készítmények forgalmazásának 9

11 elvárt növekedése nem tudott beindulni, mivel csupán a meglév ő állapot konzerválására került sor." A Terméktanács kiemeli, hogy a sikeresen átmin ősített gyógyszerek többsége külföld i tulajdonú gyógyszergyártó cégek termékei. A szervezet szerint az átmin ősítési kérelmek jelentős része felfüggesztésre, illetve visszavonásra került, a hatósággal felmerül t jogértelmezési eltérések miatt vagy gazdasági okokból (a már említett engedélyezést követő szigorúbb gyártási és forgalmazási feltételekb ől) ered ően. Nem segíti az átminősítési folyamatot az a tény sem, hogy a gyógyszerek forgalmazása jóva l körülményesebb, mint a továbbra is piacon tartható gyógyhatású készítményeké. A gyógytermékekből sikeresen átmin ősített hagyományos növényi gyógyszerek forgalma a gyógytermékhez képest csökken ő tendenciát mutat és ez a Terméktanács szerint a magyar előállítók termékeire fokozottan igaz. Ennek oka többek között az eladási pontok kizáróla g patikai forgalom felé történ ő csatornázása, azáltal, hogy gyógyszerként a patikán kívül i forgalmazás a törvényi szabályozásból adódóan csak zárt szekrényb ől lehetséges, kivéve a tea formájú készítményeket, melyekb ől azonban még nincs átmin ősített gyógyszer. A többlet járulékos költségek miatt (gyártási követelmények és egyéb a jogszabály által el őírt feltételrendszerek biztosítása, mind a hatóanyagokra, mind a késztermékre) a terméke k önköltsége emelkedett, és ezt a várakozásoktól eltér ően nem kompenzálta a gyógyszerekre vonatkozó kedvezményes, 5%-os ÁFA kulcs. A fogyasztói árban is jelentkező árnövekedés értelemszerűen fogyasztás csökkenést eredményezett. Az engedéllyel rendelkez ő gyógyhatású készítmények száma kb. 200-ra csökkent, miközben ez a szám 2005-ben még meghaladta a 400-at5. Ez a látványos csökkenés az átmin ősítési eljárás bizonytalanságaiból, illetve az átminősített készítmények esetében a gyógyhatású változat engedélyének a Terméktanác s véleménye szerint indokolatlan visszavonásából adódik. Ez utóbbi tény a Terméktanác s szerint azért is sajnálatos, mert már látszanak annak jelei, hogy az átmin ősített termékek, hagyományos növényi gyógyszerként történ ő megtartása, az ésszerűség és az életszer űség határain messze túlmutató szakmai és gazdasági terheket ró az el őállítókra. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MAGYOSZ) i s kritikával illeti az uniós szabályozás következtében el őállt helyzetet. A MAGYOSZ szerint a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájában rejl ő lehetőségek a 2004/24/EK irányelv átültetésekor messze túl voltak becsülve. Jelenleg csupán kevés ilyen termék rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel Magyarországon, de az uniós helyzet se m sokkal kedvezőbb. Ezt mutatja az alábbi ábra is : 5 Ez utóbbi adatot a hatósági nyilvántartások nem igazolják, ld. 1.sz. táblázat 10

12 (Forrás: Az Európai Gyógyszerügynökség jelentése a 2013 decemberi státuszról) 1. sz. ábra A MAGYOSZ felhívja a figyelmet arra is, hogy a kombinációs hagyományos növény i gyógyszerek száma az összes készítmény felét sem éri el, miközben Magyarországon a gyógyhatású kategória éppen a kombinációs (tehát sok gyógynövény hatóanyagot tartalmazó ) készítmények számára teremtett valós piaci lehet őséget. A tömeges engedélyezések elmaradásnak legfőbb oka az, hogy az úgynevezett egyszerűsített eljárások sem tették lehetővé a hagyományos használat igazolását a kombinációs készítményekre. A piacosítá s szempontjából eleve kétséges sikerrel kecsegtet ő egy komponensű készítmények iránt a gyógyszeripar érdekl ődése elhanyagolható, figyelemmel a hagyományos növény i gyógyszerek fejlesztéséhez, engedélyezéséhez és fenntartáshoz kapcsolódó igen jelent ő s költségekre. Ráadásul a hatóanyagok legtöbbje esetében az étrend-kiegészítő kategóriában történő forgalomba hozatal igen könny ű és akár nagyságrendekkel olcsóbb lehetőséget biztosít, így érthető, hogy a gyógyhatású készítmények gyártói inkább az étrend-kiegészít ő kategória felé mozdultak a gyógyszerré történő átmin ősítés számos kockázatot rejtő, és igen nagy költségekkel járó megkísérlése helyett. A hagyományos növényi gyógyszer kategória piaci fejl ődését akadályozó egyéb tényezők körében a MAGYOSZ az alábbiakat emelte ki : - a gyógyszertáron kívüli forgalmazás zárt polcos rendszere (ez alól a tea formáj ú hagyományos növényi gyógyszerek lennének kivételek, de ilyen termék eddig mé g nem kapott forgalomba hozatali engedélyt) ; - az indikációk jelentős beszűkülése (a korábbi gyógyhatású indikációkhoz képest) és a növényi anyagok mellett jelenlév ő egyéb anyagokra (pl. vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok) vonatkozó indikációk elvesztése ; - az innováció lehetőségének szinte teljes mérték ű korlátozása a kategóri a sajátosságaiból adódóan ; - a reklámozás költségét jelent ősen növel ő +5 másodperces kötelező szöveg alkalmazása a televíziós és a rádiós reklámokban ( Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.") ; - a jellemzően kivonat formájában felhasználásra kerül ő, GMP körülmények között gyártott hatóanyagok beszerzésének nehézségei és költségessége ; 11

13 - a kényszerű hatóanyaggyártó-váltás (mely meglehet ősen gyakori helyzet) következtében (ha a kivonat akár csak kis mértékben is módosul) új engedélyezteté s válik szükségessé ; - a gyógyszerbiztonsági szabályok kötelez ő alkalmazása (még ha egyszerűsített formában is) és az ezekhez kapcsolódó költségek. IV.3. Az Európai Bizottság és a tagállamok helyzetértékelése Az Európai Bizottság 2008-ban készített jelentést a HNGY irányelv alkalmazásáról 6. A jelentés jóllehet az irányelv alkalmazásának negyedik évében készült nem vetített el őre semmilyen felülvizsgálatot, s őt az irányelv kiterjesztéséről beszélt az egyéb nem növény i eredetű termékek esetében. Az Európai Bizottság 2011-ben sem mutatott nyitottságot a z irányelv olyan irányú módosítása iránt, amely az engedélyezési feltételek könnyítését jelentené ben a brüsszeli EU Állandó Képviselet érdekl ődött a többi tagállamnál, hogy számukra okoz-e jelent ős végrehajtási problémát a 2004/24/EK irányelv. Az érdekl ődés célja többek között az volt, hogy felmérjük, lenne-e értékelhető politikai támogatottsága annak, hogy (ké t évvel az átmeneti időszak lejárta el őtt) kezdeményezzük az irányelv módosítását. Nem kaptunk azonban olyan választ, amely megalapozta volna, hogy Magyarország, má s tagállamokkal szövetségben uniós szint ű jogszabály módosítást szorgalmazzon az Európai Bizottságnál, amely intézménynek kizárólagos jogköre egy jogalkotási javaslat előterjesztése. Jelenleg sem ismert más tagállam részér ől olyan felvetés, amely az uniós szabályozá s felülvizsgálatára irányul. Tekintettel arra, hogy 2014 októberében megkezdi működését az új Európai Bizottság, megfontolandó, hogy a Kormány kezdeményezze a HNGY irányelv felülvizsgálatát anna k érdekében, hogy a hagyományos növényi gyógyszer termékkategória hozzáférhet őbb legyen a kisebb tőkeerej ű gyártók számára. Számos tagállam megpróbált alkalmazkodni az uniós szabályozás által teremtett helyzethez. A francia értelmezés alapján a hivatkozott 2004/24/EK irányelv csak a gyógyszerekr e vonatkozik, amelyek engedélyeztetési okiratait meg kellett újítaniuk annak érdekében, hog y megfeleljenek az irányelv elvárásainak. Ez semmilyen formában nem érintette/érinti a gyógynövények termelésével foglalkozó gazdálkodókat és az általuk termelt alapanyagokbó l készített gyógyteákat gyártó vállalkozásokat. Vagyis a francia jogrendszerből ered ően az irányelv egyedül a kifejezetten laboratóriumi körülményeket fenntartó cégeket érinti, nem pedig a klasszikus gyógynövény-termel őket és forgalmazókat. A francia gyakorlato t figyelembe véve tehát megállapítható, hogy az a jelenlegi magyar szabályozássa l hasonlóságot mutat, amely csupán azon termékeket érinti, amelyek gyógyszernek minősülnek. Az irányadó 2004/24/EK irányelv adaptálásából ered ő indokolatlan negatív következmények elkerülése érdekében a magyar jogalkotó is törekedett arra, hogy az irányelv által megkövetel t minimális termékkörre vonatkozóan vezessen be rendelkezéseket. A növényi összetev őket nem meghatározó mértékben tartalmazó vagy 30 éve még forgalomban nem lév ő, tehát az 6 erv/lexuris erv.do?uri=com : 200 8:0584:FIN : en : PDF 12

14 irányelv hatálya alá nem tartozó termékek (a gyógyhatású készítmények döntő többsége) esetében a forgalmazási feltételek nem változnak 2013 után sem. Más országokban (Ausztria, Olaszország, Németország) jellemz ően olyan megoldás i lehet őségek merültek fel, amelyek jelenleg nyitva állnak Magyarországon is : így például a gyógynövényekből lehet készíteni gyógyszertárakban magisztrális készítményeket, illetv e forgalomba lehet hozni gyógynövényekb ől készült élelmiszereket, étrend kiegészítőket stb.) IV. 4. A gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények újból i engedélyezésének lehet őségei Nem meglep ő, hogy 2011 óta folyamatos vita zajlik a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények termékkategóriája körül. Számos hazai érdekképviseleti szervezet, így a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, illetve a MAGYOSZ szorgalmazza azt, hogy a Kormányzat nyissa újra a gyógytermék termékkategóriát, lehetővé téve új gyógyhatású készítmények engedélyezését. Hasonló ajánlást fogalmazott meg az alapvet ő jogok biztosa a hazai gyógynövény ágazat továbbfejl ődésének jogi akadályairól szóló AJB-167/2012. számú jelentésében. Ezzel kapcsolatban a következ ő szempontokat szükséges figyelembe venni : A közösségi gyógyszerkódex és az azt átültet ő Gytv. gyógyszerfogalma a következő : Gyógyszer : bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vag y metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójána k helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítás a érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók. A fenti definíció lefedi a gyógytermékeket is, mivel azokat valamilyen betegség megel őzésére vagy kezelésére alkalmas termékként jelenítik meg, illetve hatóanyagai alkalmasak farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltására, és ilyen módo n alkalmazhatók élettani funkciók helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvos i diagnózis felállítása érdekében. A gyógytermék termékkategória újranyitására irányuló döntés esetén, a törvényi szabályozá s szintjén viszonylag egyszerű lenne megoldani a gyógytermék kategória újranyitását, hisze n elegend ő csak a Gytv. 32. (7) bekezdését, de legalább is annak utolsó mondatát hatályo n kívül helyezni. Ebben az esetben elméletileg újra be lehetne nyújtani gyógyterméke k forgalomba hozatala iránti kérelmeket a gyógytermék rendelet alapján. 7 jsessionid=d4d17cbff56bb87132b628f207ba15b E 13

15 Sajnos köszönhetően a 2005-ben eszközölt túlzott mérték ű deregulációnak a gyógytermé k rendelet mára elavultnak tekintendő, és nem rendez számos olyan kérdést, amelye k elengedhetetlenül szükségesek lennének új gyógytermékek piacra kerüléséhez. A gyógytermék termékkategória újbóli bevezetése esetében ugyanis meg kell határozni a gyártó számára a termékhez fűződő gyógyhatás bizonyításának eljárásrendjét. Ma a gyártók gyakran hivatkoznak arra, hogy a gyógytermék kategória bezárása megöli az innovációt és a gazdasági szerepl ők nem tudnak új gyógytermékekkel a piacra lépni. Azonban egy innovatí v gyógytermék esetén a termék gyógyhatását már nem lehet szakirodalmi adatokkal vag y pusztán a tradícióra támaszkodva bizonyítottnak tekinteni. Ebben az esetben a gyógyhatás és a biztonságos alkalmazás alátámasztására klinikai vizsgálatokra lenne szükség. Továbbmenve, egy esetleges új szabályozásban meg kellene határozni a gyártás minőségi követelményeit, a forgalomba hozatal kérelmezésének és engedélyezésének feltételeit. Szükség lenne a mellékhatások bejelentésének és az ennek alapján foganatosított intézkedése k szabályozására. Ezek a betegek biztonsága szempontjából elengedhetetlen feltételek, amelytől egészségpolitikai szempontok alapján eltekintetni nem lehet. Amennyiben ilyen szabályok kidolgozására kerülne sor, nem lehetne eltekintetni az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal lefolytatandó kötelez ő notifikációs eljárástól sem, hiszen e rendelkezések műszaki szabálynak minősülnek. E notifikációs eljárást a hazai jogban az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásána k biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban el őírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban : notifikációs kormányrendelet) szabályozza. A notifikációs kormányrendelet ugyancsak az uniós jognak történ ő megfelelés érdekében előírja, hogy kihirdetés előtt a jogszabály tervezetét meg kell küldeni az Európai Bizottság é s a tagállamok részére, amelyeknek három hónap áll rendelkezésre, hogy észrevételezzék a jogszabály tervezetét. Egy ilyen konzultációs folyamat kimenetele könnyen el őre vetíthető, hiszen egy olyan termékkategóriát terveznénk bevezetni, amely uniós szabályok által lefedet t más termékkategóriával (ti. a gyógyszerekével) esik egybe. Így a szabályozás tervezet e egyértelműen ellentétes lenne az uniós joggal. A gyógytermék kategória újbóli megnyitása azért sem lenne kedvez ő a gyógynövény ágazat számára, mert abból a harmadik országok gyártói profitálnának jobban azáltal, hogy saját má r forgalomban lév ő étrend kiegészít őiket gyógytermékként (gyógyhatásra hivatkozással ) engedélyeztetnék Magyarországon. Ez a hazai cégeknek jelentős versenyhátrányt jelentene, és a betegek és fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatatlan helyzetet idézne el ő. Végül figyelembe kell venni azt is, hogy a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények piaca csak, Magyarországra korlátozódik, hiszen nem harmonizál t termékkategóriáról van szó. Így azok exportjára ilyen termékként az unión belül nem látun k lehetőséget. Ugyanakkor a gyógytermékek számára az utóbbi években egyre növekv ő konkurenciát jelentenek a gyógyszerek és főként az étrend-kiegészítők. A szabályozá s jelenleg sem akadályozza a magyar gyártókat abban, hogy olyan nem uniós országok piacár a értékesítsenek gyógytermékeket, ahol ilyen vagy ehhez hasonló kategória létezik, hiszen eze k a termékek nem Magyarországon kerülnek forgalomba, így a piacfelügyeleti szabályozást se m kell reájuk alkalmazni. 14

16 Összefoglalva elmondható, hogy a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmény termékkategória újbóli megnyitása jogilag nem lehetséges. A magyar jogalkotó ugyanakko r 2010 óta mindvégig törekedett az uniós szabályozási változásoknak a magyarország i gyártókat és forgalmazókat érint ő negatív hatásainak enyhítésére. Minderre tekintettel a gyógynövény iparnak olyan kitörési lehet őségeket kell találnia, amelyek nemzetközi szinten is hosszú távú növekedést tudnak biztosítani. 15

17 V. KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEK A GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZAT SZÁMÁR A V.1. Természeti adottságok és főbb gazdasági adatok Magyarországon a gyógynövények gy űjtése és termelése évszázados múltra tekint vissza. Hazánk az 1990-es évekig Európa egyik vezet ő gyógynövény feldolgozó és exportáló országa volt. Az 1980-as és 90-es években ezer hektáron ezer tonna gyógynövény drogo t és 100 tonna illóolajat állított el ő Magyarország. Az itthon gyűjtött és termesztett min őségi gyógynövény drogokat 70%-ban feldolgozatlan állapotban exportáljuk, majd magas feldolgozott érték ű késztermék import áruként jutnak vissza a hazai piacra, mint külföldi termék. Megjegyzend ő, hogy ez az alacson y feldolgozottsági arány korábban sem volt sokkal magasabb. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács tájékoztatása szerint a Magyarországon jelenle g előállított, gyűjtött és termesztett növényi drogtömeg évente mintegy ezer tonna szára z drog, a termesztő terület pedig mintegy ezer hektárt tesz ki. A mustár, a mák és a héjnélküli tök kivételével, a klasszikus gyógynövények term őterülete gyakorlatilag 2-4 ezer hektárra becsülhető. A nagy hagyományokkal rendelkez ő gyógynövénytermesztő körzetek elsorvadtak, a felszabaduló területeket kertészeti és egyéb szántóföldi kultúrák vették át. Pontos adatok csak a mák ellen őrzött termesztésérő l vannak, mely jelenleg 8 ezer hektárra tehető. Megjegyzendő, hogy a máktermesztés volumene 2014-ben 13 ezer hektárról 8 eze r hektárra esett vissza, mivel a legnagyobb felvásárló az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. az év elején arról adott tájékoztatást, hogy beszünteti a morfingyártást és nem köt termesztetés i szerz ődést a gazdákkal, így a jelenlegi máktermesztés szintén exportcélokat szolgál. Az ország területén mintegy növényfaj gyűjthető, de ebb ől a legfontosabb, minteg y faj kerül rendszeres begyűjtésre a természetes él őhelyekrő l. Gyógynövénygyűjtés termesztés becsült termelési értéke : 10 milliárd forint. A Gyógynövény Terméktanács felhívja figyelmet arra is, hogy a vadon term ő gyógynövények gyűjtésére jellemz ő, hogy igen széles a gyűjthető fajok spektruma, míg más országokban ez a spektrum szűkebb. A legfontosabb vadon term ő állományok gyűjtési területe teljese n egybeesik az elmaradott régiókkal, kistérségekkel. Mennyiség alapján legjelentősebb gyűjtött gyógynövény drog : Faj Gyűjtési terület Gyűjtött drog mennyisége 3 éves átlag alapján (to) 1. Kamilla* Alföld Vadgesztenye az ország egész területén Csalán Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves Csipkebogyó Északi-középhegység, Alföld

18 5. Bodzabogyó az orszás egész területén Cickafark Alföld, Eszaki-középhegység Aranyvessző Délnyugat- és Északkelet-Magyarország Mezei zsurló az ország egész területén Bodzavirág az ország egész területén Hársvirág Dél-Dunántúl, Északi-középhegység Fagyöngy Dél-Dunántúl, Északi-középhegység, Gödöllő i - domság sz. táblázat *nyers mennyiségek (Forrás: Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által felkért szakért ők becslése, 2014) Magyarországon a vadon term ő gyógynövények gyűjtése védett természeti területen és védett növényfaj érintettsége esetén hatósági engedélyhez kötött tevékenység. A gyógynövények felvásárlása azonban engedélyhez kötött. A táblázatban szerepl ő legfontosabb gyógynövények és azok drogjai iránt az igény az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett. A Gyógynövény Terméktanács szerint gyógynövények gyűjtésének korlátaiból is adódik, hogy bizonyos vadon term ő gyógynövények termesztésbe vonása feltétlenül szükséges. Hazánkban leggyakoribb termesztett gyógynövény fajok : Faj Terület (ha) mák 8000 héjnélküli tök 5000 mustár édeskömény 700 máriatövis kapor 300 ánizs 200 kamilla koriander mag fűszerkömény 100 borsikafű 100 cickafarkfű 3 5 levendula sz. táblázat Forrás: Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által felkért szakért ők becslése A gyógynövények mindenkori termeszt ő területének nagyságát jelentősen befolyásolja a gabona és ipari növények termesztő területe, illetve azok jövedelmezősége évben valamennyi jelentősebb gyógynövény termesztési területe (kivéve mák) emelkedett. 17

19 V.2. Termékkategóriák, ahol gyógynövények felhasználhatóak Jóllehet a Jelentés alapjául szolgáló törvényi felhatalmazást a gyógyszernek nem min ősül ő gyógyhatású készítmények termékkategóriáját érintő változások alapozták meg, a Jelenté s bemutatja, hogy mely emberi fogyasztásra szolgáló termékkategóriákban jelenhetnek meg a gyógynövények, és potenciálisan mely területeken képzelhet ő el a hazai gyógynövény iparág fejlesztése. Ezen termékkategóriák nemzetközi szinten is széles körben elismertek, so k esetben harmonizáltak, így export lehet őségekkel is számolni lehet. A fentiek szerint gyógynövény alapú készítmények nemcsak gyógyszerként forgalmazhatóa k hazánkban. A lehetséges forgalmazási formák a következőek : - gyógyszer: - hagyományos növényi gyógyszer: ha a termék gyógynövényekb ől áll, esetle g előfordul benne a növényi összetev őhöz képest nem domináns ásványi anyag, illetve vitami n komponens, és a hatásosság hosszú távú használati id ővel, a biztonságosság pedi g szakirodalmi adatokkal (és nem klinikai vizsgálatokkal) igazolt, akkor a készítmén y hagyományos növényi gyógyszerként engedélyezhető. Az engedélyezés feltétele, hogy bizonyítható legyen legalább 15 éves felhasználás az Európai Unióban (új tagállamok esetében a csatlakozás el őtti idő is beleszámít), és 30 éves felhasználás az unión kívül. - jól megalapozott gyógyászati hatással rendelkező gyógyszerek: a nem kizárólag növényi összetevőket tartalmazó gyógyszerek, melyek hatóanyagát legalább 10 év e gyógyszerként használják az Unióban, és megfelel ő szakirodalmi adatok állnak rendelkezésre a hatás és biztonságosság igazolására, akkor jól megalapozott használat jogcímén gyógyszerként engedélyezhetők. - növényi gyógyszer: amennyiben a termék kizárólag növényi összetev őkb ől áll és hatásosságát, biztonságosságát klinikai vizsgálatokkal bizonyítják, lehet őség van növényi gyógyszerként történ ő engedélyezésre. - homeopátiás gyógyszer: gyógynövények homeopátiás gyógyszerekben is lehetnek, és engedélyezésük szintén nem követel meg klinikai vizsgálatokat és esetükben a minimáli s gyógyszergyártási feltételeket kell teljesíteni. - étrend-kiegészítő: ha a gyógynövényt hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszerben használják fel, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyé b táplálkozási, illetve élettani hatással rendelkez ő anyagokat egyenként vagy kombináltan é s adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, por t tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetv e folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására), akkor étrend-kiegészítőként forgalomba hozható azzal a megkötéssel, hogy csomagolásán vagy reklámozása során tilos a terméknek betegséget megel őző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, legfeljebb egészségre vonatkozó állítás feltüntetésére van lehet őség, ha azt az élelmiszerjog szabályai alapján a hatóságok engedélyezik. Az étrend-kiegészítők forgalmazása bejelentéshez kötött. 18

20 - egyéb élelmiszer : élelmiszerként hozható forgalomba a gyógynövényt tartalmazó termék, h a feldolgozva, részben feldolgozva vagy feldolgozatlanul emberi fogyasztásra szánják, illetv e amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. Az élelmiszeren gyógyhatás nem tüntethet ő fel, de külön eljárás keretében engedélyezett egészségügyi állítások igen. Az élelmiszereknek az élelmiszerjogi el őírásoknak meg kell felelnie, így pl. élettani hatású összetev ője a korlátozás nélküli fogyasztásra figyelemmel emberi egészségre nem lehet ártalmas. - kozmetikum : minden olyan anyag vagy keverék, amely az emberi testtel (b őr, sz őrzet, köröm, ajak, küls ő nemi szervek) külső leg vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájáva l érintkezésbe kerül els ődlegesen azzal a céllal, hogy azokat tisztítsa, illatosítsa, védje, ápolja, megjelenését megváltoztassa, illetve kiküszöbölje a kellemetlen testszagot. Gyógynövényekb ől kozmetikumok is készíthetők. A kozmetikumokban felhasználható összetev őket az uniós jog szabályozza. V.3. Kezdeményezések az ágazat fellendítésére A Gyógynövény Terméktanács a év végén javasolta az elmaradott térségek hátrányo s helyzetű, szakképzetlen munkaer őinek bevonását a Kormány prioritásaival összhangban lev ő startmunka program keretei között történ ő gyógynövények kézi begyűjtésébe és termesztésébe. Becslések szerint minimum 2000 fő, de akár 5000 fő foglalkoztatása oldható meg ezzel a foglalkoztatási formával. Ennek koordinálására jött létre 2013 őszén a Belügyminisztériummal az együttm űködési megállapodás. A munka magában foglalja a gyűjtési területek behatárolását a természetvédelmi hatóságok bekapcsolásával, továbbá a szakszerű gyűjtés és termesztés oktatásának jöv őbeni megoldását. Ennek eredményeként készült el egy több mint 100 oldalas gyakorlatorientált oktatási anyag. A évben az ország 65 településén, 226 hektár területen, 2230 fő közfoglalkoztatásáva l indultak gyógynövényes programok, mez őgazdasági projekt keretén belül. A évben már 132 településen (termesztett és gyűjtésbe vonható területek) hektáron 1678 fő tervezett foglalkoztatása folyik gyógynövénygy űjtés, termesztés, feldolgozás tekintetében. A Türr István Képz ő és Kutató Intézettel kötött keret-megállapodá s 565 fő képzési lehetőségét biztosítja, melyb ől jelenleg 383 fő képzése már van folyamatban. A közfoglalkoztatásban termelt és begy űjtött alapanyagok igen változatosak. Az együttműködés hatására sikerült elérni, hogy a évtől mind a termesztés, mind pedig a gyűjtés piaci igények alapján történjen. Az így el őállított alapanyagok legjelent ősebb felvevőbázisa a meglév ő gyógynövény ipar, ahol az alapanyagok feldolgozása történik gyógynövény droggá, egyéb élelmiszerré, kozmetikummá, gyógytermékké, vagy hagyományos növényi gyógyszerré. Természetese n megtalálhatóak a lokális szociális szövetkezeti vagy önkormányzati bázisokon alapuló hely i 19

Magyar gyógynövény ágazati stratégia

Magyar gyógynövény ágazati stratégia Magyar gyógynövény ágazati stratégia 2014 1. A GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE 3 1.1. Az ágazat jellemzői és kialakulása 3 1.2. A gyűjtés és a termesztés jellemzői az ágazatban 4 1.2.1. A gyűjtés és

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY LÉS HIVATALA Érkezett: 2014 OKT 2 7. B/1764. számú JELENTÉ S a közforgalmú gyógyszertárakró l Előadó : Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. október

Részletesebben

A gyógynövényágazat helyzete. Zalaszentlászlói Nemzetközi Gyógy- és Fűszernövény Napok 2013. július 19-20-21. Czirbus Zoltán Elnök

A gyógynövényágazat helyzete. Zalaszentlászlói Nemzetközi Gyógy- és Fűszernövény Napok 2013. július 19-20-21. Czirbus Zoltán Elnök A gyógynövényágazat helyzete Zalaszentlászlói Nemzetközi Gyógy- és Fűszernövény Napok 2013. július 19-20-21. Czirbus Zoltán Elnök Gyógynövény Szövetség Terméktanács 1992-es megalakulása óta képviseli a

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013)

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/4. 95-115. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 4: 95-148 KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' Kulcsszavak: (Perspectives in Rural

Részletesebben

A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása

A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása Készítette: Józwiak-Hagymásy Judit Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Feketegazdaság elleni fellépés lehetséges

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.3.2008 COM(2008) 93 végleges 2006/0136 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (előterjesztő:

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.)

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.) EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE (2004. március 31.) az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/2156/ /2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2011. november 2-án Előterjesztés a Kormány

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2011. március Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzéséről. 0855 2009. február

JELENTÉS. a közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzéséről. 0855 2009. február JELENTÉS a közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzéséről 0855 2009. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2. 1. Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-99/2008.

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

Versenyhivatali Füzetek A GYÓGYSZERPIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK VERSENYPOLITIKAI KÉRDÉSEI

Versenyhivatali Füzetek A GYÓGYSZERPIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK VERSENYPOLITIKAI KÉRDÉSEI Versenyhivatali Füzetek 6. szám A GYÓGYSZERPIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK VERSENYPOLITIKAI KÉRDÉSEI GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2003. július A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2012. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2012. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben