Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh"

Átírás

1 TARTALOM TISZTELT RÉSZVÉNYESEK 1 A ZWACK UNCICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA 2 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 4 PÉNZÜGYI NAPTÁR 4 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 5 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ 9 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 10 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE 18 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENETÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24 BESZÁMOLÓ A 2002-ES ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 25 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÜZLETI ÉVRŐL 29 ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE (A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN) 30 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE VONATKOZÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 34 FÜGGETLEN KÖNYVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEGÉHEZ 43 ZWACK UNICUM RT. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER 31 (KÉSZÜLT A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN) 44 FÜGGETLEN KÖNYVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT MÉRLEGÉHEZ 47

2 Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh Közkézen 50%+1 részvény Selviac B.V. Diageo 24%-1 részvény 26% Zwack Unicum Részvénytársaság 100% BULIV Kft.

3 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT Alulírott Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság, a tőkepiacról szóló évi CXX. tv ban foglaltak alapján ezennel felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a Társaság 2002-es gazdasági évére vonatkozó Éves Jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság (és a Zwack Unicum Csoport) helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, március 20. Zwack Unicum Rt. Zwack Péter igazgatóság elnöke Dörnyei Tibor gazdasági igazgató megbízott vezérigazgató

4

5 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg és eredménykimutatás A BESZÁMOLÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK Jelen beszámolóban a Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság az szeptember 30-án átalakulással létrejött gazdasági szervezet, mely egyrészt termelő és értekesítő tevékenységet folytat, másrészt a Zwack Unicum Csoport holding vállalata - lásd Tulajdonosi struktúra és szervezeti felépítés. A Zwack Unicum Csoport megnevezés magában foglalja a Zwack Unicum Részvénytársaságot, valamint annak 100%-os tulajdonában lévő Budapesti Likőripari Kft.-t. A Csoporton belül a Zwack Unicum Rt. mint termelő az Unicum likőrt gyártja, a többi termék előállítását a Buliv Kft. bérmunkában végzi. A minőségi és prémium termékek forgalmazását a Zwack Unicum Rt., a kommersz termékekét a BULIV Kft. látja el. A hatályos törvények értelmében a közgyűlés joga és feladata a Zwack Unicum Részvénytársaság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. A évi CXX. törvény 5. sz. melléklete előírja az éves, magyar számvitel szerint készített és auditált Mérleg és Eredménykimutatás bemutatását. Jelen beszámolóban a évi, magyar számvitel szerint készített, konszolidált és auditált Mérleg és Eredménykimutatást is bemutatjuk a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. jelentésével együtt. Hagyományainknak megfelelően, a korábbi tájékoztatóinkból már jól ismert, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS, korábban Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS)) szerint készített, konszolidált és a PricewaterhouseCoopers Kft. által auditált Mérleget, Eredménykimutatást valamint a Pénzügyi helyzet változását is teljes körűen bemutatjuk. A vezérigazgatói beszámoló sem a szűken értelmezett Zwack Unicum Részvénytársaság, hanem a Zwack Unicum Csoport által elért (számszerűségében IFRS szerint kimutatott) eredményeket és jövőbeni feladatokat tartalmazza.

6 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c e 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 0 0 vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

7 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c e 53. D SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE sorból visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE III TŐKETARTALÉK IV EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY I. 62. E CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 0 0 vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 0 0 vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 0 0 vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

8 Zwack Unicum Rt december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értésítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ A Társaság rövid áttekintése A Társaság jogelődje a Zwack Unicum Budapest Likőrgyár és Kereskedelmi Kft július 10-én alakult meg. A Társaság szeptember 30-án alakult át részvénytársasággá. Cégbírósági bejegyzés száma: /50 Legutóbbi bejegyzés kelte: augusztus 14. Adószáma: Kétszeri alaptőke-emelés után, március 30-án alakult ki a jelenlegi alaptőke: Dátum Megnevezés Jegyzett tőke szeptember 30. Átalakulás november 30. Zártkörű alaptőke-emelés március 30. Nyilvános részvénykibocsátás A jegyzett tőke db Ft névértékű részvényből áll. Minden részvény névre szóló törzsrészvény, amely azonos jogokat képvisel. A Társaság tulajdonosi szerkezete december 31-én a következő volt: Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG. 10 ZU Spiritouosen Gmbh. 10 Zwack-Underberg Csoport összesen 50% + 1 részvény Selviac B.V. (Diageo) 26% Közkézen 24% - 1 részvény Összesen 100% A részvénykönyv adatai alapján március 12-én 3768 tulajdonosa volt a Társaságnak. A közkézhányadon belül nincs olyan tulajdonos, akinek 5%-ot elérő részvénytulajdona lenne. A Társaság (Zwack Unicum Csoport) 10 dolgozója összesen E Ft névértékű részvénnyel rendelkezik, melyből vezető tisztségviselők a következők: Dr. Szecskay András Felügyelőbizottsági tag 651 A Társaság által nyilvánosan kibocsátott részvények záró árfolyama 2002 végén 6750 Ft volt a Budapesti Értéktőzsdén, amely magasabb a kibocsátási árfolyamnál (2250 Ft), és 10,56%- kal haladja meg a évi záróárat (6105 Ft). Az év folyamán a BÉT-en db Zwack Unicum részvény cserélt gazdát, a forgalommal súlyozott átlagár 6385 Ft volt. A Társaság tevékenységi körei az Alapszabály szerint: Szesz- és szeszesital gyártás Élelmiszer nagy- és kiskereskedelem Külkereskedelem Reklámtevékenység Raktározás és tárolás Ingatlanhasznosítás Gépek és berendezések javítása. A Társaság a számviteli törvénynek megfelelően a kettős könyvvezetés szabályai szerint vezeti könyveit. Az eredménykimutatás az összköltség ( A típus) eljárás szerint készült.

10 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK Jelentős változást eredményezett a Társaság üzletmenetében az egyes tevékenységek cégcsoporton belüli átcsoportosítása. A kommersz termékek (Péter Pál, Krajczár, Kupica termékcsalád, Éva Vermouth-ok, Napóleon brandy-k, kommersz whisky-k, saját márkás italok) értékesítése átkerült a Társaság 100%-os leányvállalatához: a BULIV Kft-hez. Az átkerült tevékenység miatt a Társaság vevőállománya, árbevétele és a termékkörhöz kapcsolódó kereskedelmi költségek sem tükrözik teljesen az előző év teljesítményét. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Előző év Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen Az immateriális javak mérlegsorból: Tárgyév Előző év Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen A vagyoni értékű jogok között a világ különböző pontjain bejegyzett termékvédjegyeket, valamint telefoncsatlakozási díjakat tartunk nyilván. Az alkalmazott leírási kulcs mindkét eszközcsoportnál 16,7%. A szellemi termékeknél 2002-ben folytatódtak az SAP-hoz kapcsolódó fejlesztések, és az SAP-ra épülő vezetői információs rendszer kiépítése. Ezek okozták zömmel a E Ft-os növekedést. A tárgyi eszközök mérlegsorból: Tárgyév Előző év Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 0 0 Összesen A tárgyi eszközök között az ingatlanok eszközcsoporton belül a telkeket, épületeket valamint építményeket, a műszaki berendezéseken, gépeken belül a termelésben közvetlenül résztvevő gépeket, berendezéseket illetve tartályokat, az egyéb berendezéseken belül pedig az irodai és egyéb felszereléseket, számítógépeket valamint a járműveket mutatjuk ki. Az ingatlanok értékének növelése részben a soroksári úti épület folytatólagos felújítási, átalakítási munkálataiból származik. 2

11 A műszaki berendezések egyenlege E Ft-tal nőtt. A legjelentősebb fejlesztés a kecskeméti főzde bővítése volt, ahol kisszériás, csúcsminőségű párlatok készítésére alkalmas desztilláló berendezést helyeztek üzembe. Az egyéb berendezések közel 100 millió Ft-os növekedését leginkább a gépjárműpark cseréjével kapcsolatos beruházások okozták ( ), mivel folyamatosan szinten tartjuk gépkocsi parkunk átlagéletkorát. Ezeken kívül az új vezetői információs rendszer (SAP Business Information Warehouse) hardver eszközei ( ) növelték jelentősen az eszközcsoport állományát. Befektetett pénzügyi eszközök: Tárgyév Előző év Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsönök Összesen A Társaság Buliv Kft-ben meglévő részesedésében nem történt változás, a Zwack Unicum Rt. továbbra is 100%-ban tulajdonos. Új részesedést szerzett a Társaság E Ft értékben az Öko-Pannon Kht-ban. Ennek mértéke 2,94 %. Az egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsoron a Társaság a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök egy éven túl lejáró részét és egyéb kölcsönök összegét mutatja ki. B. FORGÓESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Előző év Készletek Követelések Pénzeszközök Összesen Eft A készletek záróállománya Tárgyév Előző év Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Összesen Az anyagok között termelési alapanyagok, gyártási segédanyagok, csomagolóanyagok és reklámanyagok szerepelnek. A nagyobb felvásárlási mennyiség miatt a borpárlat értéke 51, a gyümölcs pálinka értéke 18 M Ft-tal növekedett, valamint emelkedett a reklámeszközök állománya is (41 M Ft). Az áruk értékének több mint 180 M Ft-os növekedéséből a bor készletek 122 M Ft-ot, az import szeszesitalok 40 M Ft-ot képviselnek. 3

12 A készletek nyilvántartásában, elszámolásában az előző évhez képest változás nem történt. A készleteket december végén leltároztuk, amelynek során jelentős leltáreltérések nem voltak, az eltéréseket az előírásoknak megfelelően könyveltük le. Eft A követelések megoszlása Tárgyév Előző év Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen Vevők Eft A vevők megoszlása Tárgyév Előző év Belföldi vevők Belföldi vevők értékvesztése (99 122) (98 166) Külföldi vevők Külföldi vevők értékvesztése (31 200) (12 068) Tartozik egyenlegű szállítók Összesen A vevői állomány 96,3%-át a belföldi vevők alkotják. A belföldi vevői állomány csökkenése a fejezet elején leírtak következménye. Bruttó vevőkövetelések lejárat szerint Belföldi vevők Külföldi vevők Összesen Határidőn belül nap nap nap nap nap nap nap felett Összesen A belföldi vevők korosítása enyhén javult. A külföldieké romlott, ami a legnagyobb vevő számláinak lejárata (átcsúszott az 1-30 napos sávba) a külföldi terjeszkedés és a nehezebb behajthatóság miatt következett be. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron mutatja ki a Társaság a BULIV Kft-től osztalék címén várható összeget. 4

13 Az egyéb követelések megoszlása Tárgyév Előző év Egyéb előleg Követelés a munkavállalóktól Folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja Követelések az Országos Egészségügyi Pénztárral szemben Egyéb vállalkozással kapcsolatos elszámolás Import ÁFA elszámolása Társasági adó elszámolás Helyi iparűzési adó Szakképzési hozzájárulás N/A Vámbiztosíték elszámolás Egyéb Átsorolás a forrás oldalról Összesen Az előző évhez viszonyítva az egyéb követelések állománya tal nőtt. A folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja a teljesített szolgáltatások kifizetett értéke utáni visszaigényelhető ÁFÁ-t tartalmazza. A Társaság 2002-ben 15 napos halasztott vámfizetési kedvezményt kapott, ez okozta az import ÁFA egyenlegének növekedését ben tovább nőtt a társasági adóból és a helyi iparűzési adóból eredő követelés az adott évi adóelőleg fizetések miatt. Pénzeszközök Tárgyév Előző év Pénztár, csekkek Bankbetétek Összesen A bankszámlák egyenlege banki egyenlegközlővel illetve a bankkivonatokkal, a pénztárszámlák egyenlege a pénztárkönyvek kivonatával megfelelően alátámasztottak. A devizában lévő banki egyenlegek megfelelően értékeltek. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Előző év Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen Az elhatárolások bizonylatokkal illetve kalkulációkkal megfelelően alátámasztottak. A bevételek aktív időbeli elhatárolásán belül a mérlegkészítésig (2003. január 31-ig) befolyt, szállítóktól kapott bónuszok növekedést eredményeztek. 5

14 D. SAJÁT TŐKE Megnevezés Tárgyév Előző év Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A jegyzett tőke állományában és struktúrájában változás nem történt. Az eredménytartalék az évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A évi mérleg szerinti eredmény nem hasonlítható össze az előző évi mérleg szerinti eredménnyel, mivel a tárgy évi mérleg szerinti eredmény még tartalmazza a jóvá nem hagyott osztalékot. E. CÉLTARTALÉKOK Megnevezés Tárgyév Előző év Céltartalék a várható kötelezettségekre Összesen ben a várható kötelezettségekre képzett céltartalék a vevőknek biztos jövőbeni kötelezettségét tartalmazta ben garanciavállalással kapcsolatos valószínűsíthető fizetési kötelezettségek miatt képzett a Társaság céltartalékot. F. KÖTELEZETTSÉGEK EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Összesen A Társaságnak nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én. Eft EFt Rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Előző év Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Rövid lejáratú hitelek A rövid lejáratú hitelek a Társaság bankszámláihoz kapcsolódó hitelkeret igénybevételét mutatják. 6

15 Szállítók A szállítói egyenleg 23%-kal nőtt 2001-hez képest. A növekedésban jelentős szerepet játszott a külföldi szállítók fizetési futamidejének 75-ről 90 napra való növekedése. A Társaság legnagyobb szállítója a Diageo Magyarország Kft (korábban UDV), amelynek termékeit a Zwack Unicum Rt. forgalmazza. A Diageo egyenlege december 31-én M Ft, ami az összes szállítói egyenleg 35%-át teszi ki. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron a BULIV Kft-vel szembeni kötelezettségek szerepelnek. A BULIV Kft számviteli, logisztikai és palackozási szolgáltatásokat végez a Társaság számára. A növekedést az ezen szolgáltatások év végéig nem ellentételezett része okozza. A nagy arányú csökkenést a BULIV Kft által vásárolt termékek okozták (ezeket a BULIV Kft gyártja bérmunkában, majd a készterméket megveszi az Unicum Rt-től). EFt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Előző év Alapítókkal szembeni kötelezettségek SZJA Jövedéki adó Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulék Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék VPOP ÁFA Szakképzési hozzájárulás Egyéb Összesen Az egyéb kötelezettségek összege tal (63,46 %-kal) csökkent. Az alapítókkal szembeni kötelezettségek jelentős csökkenésének hátterében a 2001-es évet érintő osztalékfizetés (1 500 M Ft) áll. A fennmaradó egyenleg a fel nem vett osztalékokból származik. Jövedéki adó, ÁFA A jövedéki adó és ÁFA kötelezettség csökkenésének oka, hogy a Társaság sikeresen nyújtotta meg (hozta előre) a szezonális értékesítést. Ennek következtében a havi értékesítéstől függő adókötelezettségei előbb keletkeztek, melyek pénzügyi teljesítése is megtörtént. 7

16 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eft Megnevezés Tárgyév Előző év Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen A bevételek passzív időbeli elhatárolása 2001-ben a külföldi pénzeszközben nyilvántartott eszközök-források átértékeléséből származó elhatárolt árfolyamnyereséget tartalmazta es év végén a pénzeszközök, devizás vevő-szállító egyenlegek átértékelése ezt meghaladó árfolyamveszteséget (4 175 ) eredményezett, ennek ellentételezésére a tavalyi elhatárolt árfolyamnyereséget visszaforgatta a Társaság. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásából 312 M Ft-ot tesznek ki a 2002-es évet érintő marketing és szállítói költségek. Az üzletszerzési költségek elhatárolt része továbbra is meghatározó tényező: 278 M Ft. Vezetői prémiumra, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tiszteletdíjára és az ehhez kapcsolódó járulékokra 170 M Ft-ot határolt el a Társaság. A Társaság 214 M Ft bónuszt határolt el a vevőkkel meglévő szerződés szerint az általuk elért forgalom után a mérlegkészítésig pénzügyileg is teljesített kötelezettségek miatt. 8

17 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEVÉTELEK EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele A belföldi értékesítés nettó árbevétele az előzőekben részletezett okok miatt nem összehasonlítható a bázissal. Összességében a Zwack Csoport 2002-ben megőrizte piacvezető helyét és piaci részesedését a belföldi égetett szeszesital piacon. Az export értékesítés nettó árbevételének 7 %-os emelkedését a forint 5,6%-os erősödése (éves átlag az eurohoz képest) mellett sikerült elérni. Eft Egyéb bevételek Tárgyév Előző év Szállítói bonusz Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott késedelmi kamat Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott kártérítés Céltartalék felhasználása Követelések értékvesztésének visszaírása Egyéb Egyéb bevételek A tárgyévben egyes szállítók a beszerzésekhez kapcsolódó engedményekről számlahelyesbítést adtak, ezért azok nem egyéb bevételként kerültek elszámolásra. Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmények növekedése a számviteli szabályok módosításának is a következménye, mivel 2002-ben kerültek pénzügyileg rendezésre a évi engedmények, de itt kerültek elszámolásra a év után mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett engedmények is. A korábbi években ráfordításként (értékvesztés) elszámolt követelések visszaírásának következményeként folyt be 2002-ben. 9

18 Aktivált saját teljesítmények értéke EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Az aktivált saját teljesítmények értéke tal csökkent. Ennek oka, hogy a saját termelésű készletek állománya az idén szinten maradt, szemben a tavalyi évi 260 M Ft-os növekedéssel. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Tárgyév Előző év Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Anyagjellegű ráfordítások Megnevezés Tárgyév Előző év Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások 1,5 %-kal nőttek, aminek nagy részét az eladott áruk beszerzési értéke adta. A ráfordítások növekedése elmaradt az értékesítés árbevételének növekedésétől. Az anyagköltségek csökkenése a hatékony beszerzési munkának és a forint erősödésének köszönhető. Az igénybe vett szolgáltatások 270 M Ft-tal csökkentek. Ezt főleg a marketing költségek és a fuvarköltségek csökkenése okozta, mivel a BULIV Kft által értékesített termékek fuvar és marketing költsége a BULIV Kft-nél jelentkezett. Egyéb szolgáltatások értékében továbbra is meghatározó a jövedéki adó. Az eladott áruk beszerzési értékének növekedését az értékesített volumen emelkedése magyarázza. 10

19 Személyi jellegű ráfordítások EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások A Társaság bérköltsége 12,8%-kal nőtt, mely a márciusi 8%-os bérfejlesztés és létszámnövekedés (5%) következménye. A személyi jellegű kifizetéseken belül csökkent a természetbeni juttatások és az ezt terhelő a vállalat által fizetendő SZJA összege. Összességében a személyi jellegű ráfordítások 4,46 % - kal, tehát az infláció alatt növekedtek. Értékcsökkenési leírás EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Értékcsökkenési leírás A nagy növekedés oka, hogy jelentősen nőtt a műszaki és az egyéb eszközök értéke, melyeknél az értékcsökkenési kulcs is viszonylag magasabb. Egyéb ráfordítások EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Utólag adott engedmény, bonusz Céltartalék képzés várható kötelezettségekre Közvetlen anyag értékvesztés Követelések értékvesztése Helyi adó Anyagok selejtezése Vevőkkel kapcsolatos hitelezési veszteség Egyéb ráfordítás önrevíziója (23 788) ( ) Egyéb Egyéb ráfordítások A vevőknek adott éves forgalom után járó utólagos bónusz csökkent, mert jelentős forgalom került át a BULIV Kft-hez. A céltartalék képzés 2001-ben a jövőbeni kötelezettségekhez kapcsolódott ben 120 M Ft-ot garanciavállalással kapcsolatos fizetési kötelezettségek hatására képzett a Társaság ben a követelések értékvesztését még a bruttó követelés állomány alapján kellett képezni, 2002-ben már csak az értékvesztés módosításait kell követni az egyéb ráfordításokon keresztül. Ezért eltérő annak nagysága. 11

20 A. ÜZEMI EREDMÉNY A fentiekből következően az üzemi eredmény a következő: EFt EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Összes bevétel Összes költség és ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye A bevételek 2,02 %-kal, a költségek és ráfordítások 1,25 %-kal növekedtek az előző évhez képest. Összességében ez a két tényező okozta az üzemi eredmény os (12,37%) növekedését. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Kapott osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (24 382) (8 844) ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (904) (7 698) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (22 605) (26 048) Pénzügyi műveletek ráfordításai (46 987) (34 892) Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek bevétele nagyrészt a BULIV Kft-től várt osztalékból áll (470 M Ft). Ez 180 M Ft-tal kevesebb az előző évinél, mivel akkor az eredménytartalékból nagyobb összeg lett igénybe véve ( ) osztalékfizetésre a BULIV Kft.-nél. Az alacsonyabb kamatbevételek illetve a magasabb kamatfizetések az év során rendelkezésre álló kisebb szabad pénzeszközállománynak és a gyakoribb folyószámlahitel igénybevételének tudható be. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi eredmény és a pénzügyi műveletek eredménye összegéből adódik az alábbiak szerint: EFt Megnevezés Tárgyév Előző év Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény A fenti eredmény 1,67%-os csökkenést mutat, amely az alacsonyabb pénzügyi eredmény következménye. 12

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 808 397 22 610 177 Export értékesítés nettó árbevétele 812 569 378 720 Értékesítés nettó árbevétele 26 620

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy profitban pozitív évet zártunk! Ez az eredmény annál is inkább figyelemreméltó, hogy egy olyan gazdasági környezetben sikerült elérnünk, ahol a

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. december 31.

Éves beszámoló 2012. december 31. Éves beszámoló 2012. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 52.780.000, teljes egészében befizetve. TIGÁZ GEPA KFT. 2012 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben