DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES"

Átírás

1 DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. 17. KÉPPEL. A KABAI, PUSZTAHALÁPi, PUSZTAMONOSTORI, HAJDÚHADHÁZI ÉS HAJDÚSZOBOSZLÓI ÁSATÁSOK ISMERTETÉSÉVEL. A MÚZEUM EDDIGI ÁSATÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA. (DEUTSCHER AUSZUG.) ÖSSZEÁLLÍTOTTA : ZOLTAI LAJOS. 1. ábra. A Déri-múzeum. (Abb. 1. Das Déri-Museum.) DÉRI MÚZEUM TELEFONJA debrecen sz. kir. város és a tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata

2

3 A) JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. EBRECEN sz. királyi város Múzeuma a megnyitásától számított huszonnegyedik esztendőben elhagyta ideiglenes hajlékát ; beköltözött a kollégium Füvészkertje helyén épült, Déri-múzeumnak elnevezett új palotájába. Itt, a kollégium és a Nagytemplom szomszédságában, Debrecen szívében, egész országra kiható négyszázéves szellemi élet központjában folytatja ezentúl nagyobb feladatok elé állított működését. A múzeum életében új korszakot nyitó esztendőnek eseményeit és eredményeit tartalmazza ez a Jelentés, tíz fejezetben. A fejezetek címei a következők : I. A Déri-múzeum építése. II. A Déri-múzeum épületének leírása. III. A múzeumi bizottság működése. Tanácsi és közgyűlési határozatok. IV. Belső munkálatok. V. A múzeum gyarapodása. VI. A múzeumbarátok köre. VII. A múzeum költségei. VIII. A múzeum látogatói. IX. A múzeumőrök irodalmi munkássága ; nyilvános előadásai. X. Függelék : Az ásatások ösmertetése. Befejezés. Átvétel. * I. A Déri-múzeum építése. A Déri-múzeum építését, amely 1926 kora tavaszán kezdődött, a vállalkozók csak 1928 elején fejezhették be úgy, hogy a városi tanács ( IV. sz. határozatával) február 13-án elrendelhette műszaki felülvizsgálatok alapján az épület helyiségeinek és berendezéseinek átadását a múzeum igazgatósága részére. A műszaki felülvizsgálat és leltározás kevés megszakítással, február 3-tól február 25-ig tartott. Közreműködtek abban Smitz Lajos okleveles építész a városi műszaki ügyosztály részéről, Schalamonek Károly építész a művezető építészek Györgyi Dénes és Münnich Aladár megbízásából, dr. Sőreghi János múzeumőr a városi múzeum képviseletében. Ez a bizottí*

4 4 ság, miután a felülvizsgálatot megejtette, a hiányokat megállapította, az épületet és a benne végzett ipari munkákat leltározta és azokat a vállalkozóktól ideiglenesen átvette : ugyancsak február 25-én Löfkovits Arthur múzeumigazgatónak használat végett átal is adta az egész épületet. A városi tanács július 6-diki ülésében a műszaki ügyosztály jelentése alapján megengedte a Déri-múzeum épületének használatba vételét ; az épület adómentessége végett szükséges intézkedést megtette ; a számvevőséget pedig utasította, intézkedjék a múzeumi épület tűzkár biztosítása iránt 1.155,000 pengő összköltség figyelembe vételével. A vállalkozó iparosok a felülvizsgálat során talált, különben jelentéktelennek mondható hiányokat, utólagosan pótolták. A városi múzeum és a közművelődési könyvtár pedig a tavasz folyamán beköltözött új otthonába. Erről Jelentésünk másik részében, a belső munkálatok címe alatt adunk számot. A Déri-tér rendezése. A múzeum építéséhez tartozik az épületet környező területnek, a Déri-térnek rendezése is. Nemcsak magának a legfőbb forgalmi útvonalokon kívül eső múzeumnak, hanem egy nagy és egyetemi város aesthetikai igényeinek is fontos érdeke, hogy a Déri-múzeum minden oldalról könnyen, kényelmesen megközelíthető, környéke kertesített legyen és véle harmonizáló épületek vegyék körül. Előző évi Jelentésünkben ösmertettük a közgyűlési határozatokat, amelyek a Déri-tér rendezéséhez szükséges kisajátításokat elrendelték. Idevonatkozólag tavaly egyben-másban módosító és kiegészítő újabb intézkedések történtek. A városi közgyűlés bkgy. sz. határozata kölcsönös engedmények után tisztázta a ref. egyházzal és a kollégiummal szemben a Déri-tér rendezésével kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket. E határozat főbb pontjai ezek : A ref. egyház Kálvin-téri 17. és 19. sz. telkeiből új ucca nyitásához díjtalanul már most átad D-ölet a városnak, amely ott az összes közműveket saját költségén állítja elő. Hatvannégy -ölet pedig minden ellenérték nélkül csak akkor enged át uccaszélesítéshez, ha új építkezése következtében a végleges megoldás szükségessé válik. Viszont a város is díjtalanul ad át az egyháznak 77 D-ölet a Déri-tér területéből ; a Füvészkert uccai 4. sz. városi bérház felől ölet pedig park céljaira egyelőre használatában visszatart : de megengedi, hogy ez a terület is már most az egyház nevére telekkönyveztessék. A ref. egyház kötelezi magát, hogy Kálvintéri 17. sz. házának a Déri-térre néző homlokzatát lehetőségig megcsinosítja ; és megengedi, hogy a város az előtte levő területet parkírozhassa. Az egyház, mihelyt a mostani épületeket lebontatja, köteles az ideiglenesen visszatartott területeket saját hasz-

5 5 nálatába venni, azokon a fennálló szabályok szerint építkezni. A város értékemelkedési járulékot az egyháztól nem kíván. A város közönsége ugyanezen határozattal kimondotta azt is, hogy mivel a Déri-térnek észak felől, a Füvészkert uccával összekötése nem elsőrendű szükséglet, ennélfogva az ott tervezett új uccanvitását és a kollégium birtokában levő 18. sz. házasteleknek kisajátítását mellőzi. A Dóri-tér parkírozása. A posta és a dandár parancsnokság építkezése. A Déri-teret a mult évben csatornázták, aszfaltozták, a parkírozás földmunkálatait is részben elvégezték ; a világítóoszlopokat felállították. A parkírozás csak a kisajátítások végrehajtása, a Kálvin-teret összekötő új Pulszky ucca megnyitása és a a Bethlen uccával Déri-téren tervezett nagy középületek befejezése után készülhet el teljesen. A honvédelmi kincstárral kötött egyezség értelmében ( bkgy. sz. határozat) rövid időn belől, a postapalotán kívül másik nagyszabású középület is ékesíteni fogja a Déri-teret. A város építteti fel, a tér nyugoti oldalán, ahol a Bethlen uccai 9., 11., 13., 15. és 17. számú telkek evégből kisajátíttattak, a vegyes dandárparancsnokság házát, hozzávetőlegesen 1.635,600 pengő költséggel. A posta-kincstár telkén a régi épületeket már lebontották. Helyükön tavasszal talán megkezdik az építkezést és a Hatvan uccáról a múzeum főkapuja irányában átjárót nyitnak. II. A Déri-múzeum épületének leírása. A Déri-múzeum tervezésének munkái 1923 július havában kezdődtek. E munkálatokat Déri Frigyes maga irányította nagy szeretettel, öregségét megcáfoló buzgalommal, a kiváló müízlésü és múzeologus dr. Czakó Elemér h. államtitkár szakszerű tanácsait követve. Az épület tervezésével, miután az építés költségeit is sajátjából készült fedezni, Györgyi Dénes és Miinnich Aladár budapesti építőművészeket bízta meg. A tervezést igen megnehezítették az akkor állandóan ingadozó valutáris viszonyok, meg az épület helyének kitűzése körül felmerült akadályok. Déri Frigyes váratlan halála után (1924 okt. 27.) dr. Magoss György polgármester indítványára, 1925 július 29-én Debrecen sz. kir. város közönsége vállalta magára az építés költségeit ; ugyanakkor elrendelte bővült tervek szerint az építkezés megkezdését is. A tervezők egyik főcélja volt, hogy Debrecennek ez az újabb monumentális jellegű középülete a környezettel egységes egészet alkosson. Azért választották a mult század elejének építő stílusát, mert az empire a szomszédos Nagytemplommal és a kollégium* épületével a legjobban harmonizál. Ha most

6 6 Debrecen résen áll, ha ügyelni fog arra, hogy ez a stilus érvényesüljön a Déri-téren keletkező új épületek homlokzatain is, úgy olyan városrésszel gyarapodhatik, amely a külföldi metropolisok szépségeivel vetekedik, és amely Magyarországon csak a szegedi fogadalmi templom körül most alakuló térben találja meg a párját. Az épület nemes arányaival, kiforrott részleteivel igen tetszetős képet ád. Főhomlokzatát a két rizalittal befoglalt 2. ábra. A Déri-múzeum alagsorának alaprajza. Abb. 2. Der Grundriss des Souterrains des Déri-Maseums. szabályos pillérosztás között kiemelkedő barátságos vonalú kupola teszi változatossá. Az alapító Déri Frigyes kívánsága volt a kupolás építmény. Az oldalhomlokzatok teljesen szabályos, rithmikus elemekből ismétlődnek s megnyugtató komolysággal hatnak a nézőre. A részletek gondos megoldása, preciz kivitele a tervezők jó ízlésére, biztos kezére vall. Az épület belsejének monumentalitását a szabadba három bronzkapuval nyíló előcsarnok, márvány padló, márvány lépcső és a kupolásterem élénkszínű márványfalai emelik. Különösen nemes és megkapó a kupolásterem térhatása.

7 7 Az épület szorosan vett múzeumi részein kívül mint már mondottuk különböző más kultúrális célokat is szolgál. Az a rendeltetése, hogy Debrecen város tudományos és művészi életének irányító, tápláló intézménye legyen. Már a megboldogult Déri Frigyes is erre gondolt, amikor még áldozatok árán is a város belsejében keresett helyet a múzeum és a kultúrház számára, nem fogadva el az elhelyezkedésnek azt a könnyebb, 3. ábra. A Déri-múzeum földszintjének alaprajza. Abb. 3. Der Grundriss des Parterres des Déri-Museums. olcsóbb módját, amelyet többek által a Nagyerdőre javasolt építkezés hozott volna meg. A Déri-múzeum az egykori Füvészkertben, 47 méter hosszú, 36 méter széles szabályos négyszögű területet foglal el. A beépített terület tehát 1672 méter. Az egész épület, mert a Füvészkert száz év előtt még nádas-mocsaras hely volt, vasbeton talpakon áll. A tervezők a beépített területet annyira kihasználták, hogy az épületszárnyak által körülzárt két

8 8 udvarnak háromnegyedrészét, az első emelet magasságáig üvegtetővel szerelték fel. Ezáltal két tágas kiállítási terem alakult. A múzeum kétemeletes. Az épületnek nagyobbik fele alá van pincézve. A pincesorban összesen 21 helyiség épült : a kazánház központi légfűtéshez, szén és salakraktár, dolgozó-, praeparáló-szobák, mosókonyha, raktárak. A földszint 36 helyiségre oszlik, amelyekbe a köralakú előcsarnok három főkapuján kívül két mellékajtón lehet bejutni. 4. ábra. A Déri-múzeum I. emeletének alaprajza. Abb. 4. Der Grundriss des ersten Stockes des Déri-Museums. Az oldalfolyosók közt épült előadóterem emeletmagasságű ; 20 méter hosszú, 10 méter széles, 230 kényelmes ülőhellyel ; vetítőgéppel felszerelve. Jobbról-balról egy-egy 75 méteres terem, időszaki kiállítások számára. A könyvtárhoz tartozik 82-5 méteres olvasóterem, 72 méteres depositorium, mozgatható vasállványokkal és 4 dolgozószoba. A bentolvasó közönség a szomszédos kistanácstermet is használhatja. A földszint egyéb helyiségei : 3 szoba a múzeumi tisztviselők, ugyanannyi a Csokonai-kör, Műpártoló Egyesület stb. titkárai

9 9 számára ; egy vendégszoba, 4 raktár, portás-gépészlakás és ruhatárak. Az első emeletet a városi múzeum történeti és néprajzi gyűjteményei elhelyezésére szántuk. Egyenként 220 méteres két nagy terem ; két másik, egyenként 75 méter és három, összesen 103 D-méter területű kisebb terem épült az első emeleten. A második emeletet a képtár és Déri Frigyes művelősdéstörténeti gyűjteménye foglalja el. Beosztása és területe ugyanolyan, mint az első emeleté, azzal a különbséggel, hogy tágasabb ennél egy közel 100 méter területű kupolás-teremmel és a Munkácsi Mihály,,Ecce homo"-ja számára tervezett 140 méteres kiállítási teremmel. Ez utóbbi és a nyugati szárny 220 méteres terme felülről világított. A kiállításra használható termek összes területe 1771 méter. A termek magassága átlagosan : 370 méter. A kiállítási termek mozgatható falakkal kisebb részekre oszthatók, hogy a gyűjtemények elhelyezése csoportok szerint és a szaporodás következtében megkönnyíttessék. A múzeumot a mai technika minden kívánalmával fel-

10 10 szerelték : teherfelvonóval, központi légfűtéssel, szellőztetőkészülékkel, tűzjelző és tűzoltó berendezéssel, házi és városi telefonnal, világítási effektusokkal, villamos ellenőrző-készülékkel. Van saját műhelye, laboratóriuma, fényképező berendezése. A kiállítási szekrények, tárlók megszerzése most folyik. Az építőmunkák fővállalkozója : Tóth és Sebestyén építészmérnökök ; asztalos-, lakatosmunkáké : Harsányi István ; kőfaragó-, műkőé : Debreceni műkőgyár ; bronzportál-, díszlakatosé : Piros Béla ; parkett-, linoleum-padlóé : Kubinyi Lajos és társa ; jnűmárvány és stuccóé : Preisner János ; bádogosé : Fülöp Miklós ; mázolóe : Schuller S. ; díszfestőé : Khon Sándor ; asztalos-berendezésé : Bessenyei Gyula és Weisz Ferenc ; üvegesé : debreceni üvegkereskedelmi r.-t.; tükröké : Sipkovics Béla, ezek mind debreceniek ; vízvezeték és fűtésre : Egri és fia ; villamos világításra : Bene és Weisz ; márványra : Seenerg Béla ; tetőfedésre : Eternit ; üvegtető és felülvilágító-munkára : Haás és Sogymi ; ablakredőnyre : Magaziner ; világítótestekre : Déri Emil ; könyvtárberendezésre : Farkas és Társa, budapestiek. A város áldozatkészsége az épületet környező Déri-teret is díszesen parkíroztatja. Az egész gyönyörű mű arról tanúskodik, hogy Magyarországtól példátlan kegyetlenséggel és igazságtalanul elvehették területének kétharmadrészét, de legnagyobb kincsétől : polgárainak szorgalmától, áldozatkészségétől, műveltségétől és történelmi múltjától megfosztani nem lehetett. III. A Múzeumi Bizottság működése. Meghalt és új tagok. Tanácsi és közgyűlési határozatok. A Múzeumi Bizottságot az elmúlt esztendőben nagyon derék, nagyon kiváló két tagjától fosztotta meg a halál. Előbb, március Kálmán kormányfőtanácsos, a debreceni 18-án dr. Körösi ügyvédi kamara elnöke halt meg hosszú, súlyos szenvedés után. A következő hónapban, április 25-én váratlanul, szívszélhűdés ragadta el közülünk dr. Tüdős Kálmán egészségügyi főtanácsos városi tisztifőorvost. Mindketten amilyen elsőrangúak voltak a maguk hivatásos életpályáján, éppúgy alapos hozzáértéssel, lángoló buzgalommal, erős fajszeretettel, önzetlen odaadással áldozták idejüket, tehetségüket Debrecen társadalmi életének jobbá, szebbé tételére. Irodalomnak, tudománynak, művészetnek, különösen a zeneművészetnek lelkes pártfogói, reátermett művelői voltak. Emléküket kegyeletesen őrzi meg' Debrecen város Múzeuma

11 Ii és a Múzeumi Bizottság is, amely őket éveken keresztül buzgó tagjai közé számíthatta. A városi közgyűlés megüresedett helyüket (1929 jan. 31-én) dr. Révész Imre református lelkész, egyházkerületi főjegyző, egyetemi magántanár és Harsányi Imre iparos, tekintélyes törvényhatósági bizottsági tag személyével töltötte be. A Múzeumi Bizottság tavaly négy ülést tartott, ú. m. : február 3., július 5., október 18. és november 9. napjain. Ez üléseken a következő fontosabb ügyeket tárgyalta : A február 3-iki üléséből a városi tanács elé terjesztette a múzeum és a közművelődési könyvtár évi jelentéseit. Ezeknek kinyomatásához engedélyt kért. Elfogadta s ugyancsak a városi tanács elé terjesztette a múzeum és a közművelődési könyvtár áttelepítésére, becsomagolására, a költöztetés sorrendjére és költségeire nézve a múzeum igazgatósága által kidolgozott tervezetet. A A bizottság ülései. Dobozi-temető síremlékei. Újból foglalkozott a Bizottság a rég lezárt, most már beépülésre váró Dobozy-temető területén található, különösebb kegyeletreméltó síremlékek sorsával. Megismételte a síremlékek megmentése, további gondozása érdekében már az előző évben tett javaslatát. A tanács e javaslatot annyiban honorálta, hogy a kikövezett új Baranyi-út irányába esett régi síremlékeket, a felhagyott temetőrész többi újabb eredetű sírköveivel együtt a szomszédos temető csőszházához szállíttatta s az új köztemető megnyitásáig egyelőre ott raktároztatta el. Az útbaesett egyik sírbolt koporsóit pedig a városi múzeum és a Csokonai-kör közös költséggel exhumáltatta és tétette új sírba. Úgy tudjuk, a debreceni református lelkészi kar a mult év végefelé mozgalmat indított avégből, hogy különösen Méliusz. Komáromi Cs. György, Pathai István és Bárányi II. Mihály síremlékei ne a várostól távol létesítendő új köztemetőben, hanem a Déri-múzeum körül berendezett parkban állíttassanak fel, ami nemcsak az általános és igen helyes muzeális szokásnak felelne meg, hanem tekintettel a Déri-múzeum telkének eredeti és ősi egyházi jellegére, egyébként is a leginkább helyénvaló megoldás volna. Amennyiben pedig mondja továbbá a lelkészi kar javaslata ebbe a megoldásba a városi tanács bármi okból nem volna hajlandó beleegyezni, presbitériumunk ezen esetre az említett négy sírkövet kérje át a várostól egyházunk tulajdonába és maga gondoskodjék azoknak megfelelő helyen, leginkább a kollégium udvarán, vagy folyosóin való felállításáról". A Múzeumi Bizottság február 3-iki ülésében küldöttséget alakított avégből, hogy a városi közgyűlés által kevéssel az előtt elfogadott 280 új tér és új ucca nevét magyarázó feliratok

12 12 rövid szövegeit is állítsa össze. A küldöttség tagjai : dr. Boldisár Kálmán, Csobán Endre, dr. Zoltai Lajos és dr. Sőreghi János. A debreceni egyház úrasztali felszerelései. Az olcsvai fatorony. A július 5-én tartott ülés tárgyai közül kettőnek van különösebb fontossága. Egyik a debreceni református egyház gazdasági bizottságának határozata. E szerint a presbitériumtól nyert felhatalmazás értelmében hajlandó letétként átengedni a városi múzeumnak a Múzeumi Bizottság által kiszemelt 34 drb templomi régi felszerelést, leginkább úrasztali térítőkét, hét pontba foglalt feltétel mellett. A Múzeumi Bizottság e kikötéseket általában elfogadhatóknak nyilvánította ; de két pontra nézve, amely a tűzkár- és betörésellen való biztosítást és a tárgyak restaurálását illeti, szükségesnek tartja, mielőtt javaslatot tenne a tanácsnak, Csányi Károlv iparművészeti múzeumigazgató, esetleg a Gyűjtemény-egyetem szakvéleményének a meghallgatását. Minthogy a múzeum berendezése nem indulhatott meg, Csányi Károly sem jött le azóta Debrecenbe, az ügy elintézése is halasztást szenvedett. Másik fontos ügy a Műemlékek Országos Bizottságának felhívása Debrecen város közönségéhez, az olcsvai (Szatmár várm.) református egyház lebontásra kerülő régi harang tornyának megmentése, további fenntartása érdekében. A véleményes javaslatra felhívott Múzeumi Bizottság úgy nyilatkozott, hogy csakugyan Debrecenhez méltó szép és hazafias tett volna e megsemmisülés előtt álló régi magyar építészeti műemlék megmentése. Javasolta tehát annak megszerzését és vagy a Déritéren (ha ezt megengedi a térrendezés és az esztétika), vagy a nagyerdei parkban, vagy az új köztemetőben újrafelállítását. Úgy vélvén, e két utóbbi helyen a torony eredeti rendeltetéséhez illő gyakorlati célt is szolgálhatna. A megszerzés, lebon tás, szállítás és újra felépítés 7 9 ezer pengőbe kerülne. A városi tanács hajlott is a torony megmentésére. Késznek nyilatkozott, hogy előterjesztést tesz a közgyűlésnek : vállalja el a felépítést és a fenntartást, ha viszont a MOB. viseli a lebontás és szállításnak körülbelül ugyanakkora költségeit. A MOB. azonban kitért e kívánság teljesítése elől. így sajnálatunkra a Műemlékek Országos Bizottságától kiindult szép gondolatot Debrecen egymaga nem valósíthatta meg. Az olcsvai ekklésia kora tavasszal lebontatja megunt, roskadozó, öreg fatornyát, hogy helyébe újat, csillogó bádogtetőst építtessen. (Ahogy e jelentést írjuk, társadalmi úton új mozgolódás indul a torony megmentése érdekében. Hátha?!...) Ucca nevek magyarázása. Október 18-ikára összehívott bizottsági ülésünk tárgyalta, némi módosítással a tanácsnak elfogadásra is ajánlotta az uccaneveket magyarázó táblák szövegeit, amelyeket a már említett négytagú küldöttség fogalmazott meg. E tömör, rövid magyarázó szövegek

13 13 a történeti személy-, család-, nemzetség-, törzs- és népnevektől, a magyarság ősi polgári és katonai tisztségeitől, viselete és fegyverzete köréből kiválogatott uccane's ekhez készültek. E javasolt szövegeket a tanács is, a közgyűlés is elfogadta. A névmagvarázó-táblák rövid idő múlva feljutnak az uccák elejére. A Múzeumi Bizottság ugyanazon ülésében, részint a tanács felszólítására, részint a város műszaki osztálya megkeresésére megint több tervezett, most keletkező új uccához gondolt ki nevet. A javaslat közel ötven új uccanevet tartalmaz. A múzeumi új állások betöltése. Új szervezeti szabályzat. A november 8-iki ülésnek csaknem egyetlen, de igen fontos tárgya a múzeumi új állások szervezését jóváhagyó belügyminiszteri (82, IV. sz.) leiratra hozott tanácsi határozat, amely több kérdésre nézve a Múzeumi Bizottságtól várt javaslatot. Itt van helye, hogy szóljunk az 1928 január 31-én hozott 40/1996.-fj sz. közgyűlési határozatról, amely,,debrecen szab. kir. város Déri-múzeumá"-nál a következő állásokat szervezte : a) múzeumigazgató ; b) múzeumőr ; c) múzeumi segédőr ; d) négy díjnok ; e) portás-gépész ; /) három szolga. Ez a határozat az igazgató részére a VII., a múzeumőr részére a VIII., a segédőr részére pedig a IX. fizetési osztály illetményeit állapította meg. Ezen állások közül a régibb szervezet szerint a múzeumőri, segédőri, egy szolgai és a könyvtárnál három díjnoki állás már most is be van véglegesen töltve. A többi új állásra nézve a Múzeumi Bizottság a november 8-iki üléséből a következő javaslatot tette : a) tekintettel arra, hogy a városi múzeum ezentúl a Dérigyűjteménnyel, képtárral és a közművelődési könyvtárral együtt a Kultúrház rendeltetését is betöltő Déri-múzeumban nyer állandó elhelyezést és közös igazgatás alatt az eddiginél jóval szélesebb, mélyebb mederben kell ezentúl folytatnia megnagyobbodott kultúrális feladatát, ennélfogva igen alapos megfontolást követel a múzeum vezetéséről való gondoskodás. Ugyanazéit az igazgatói állás betöltése ügyében teendő érdemleges intézkedés előtt, a mostani helyzet és ennek kialakulása tökéletes megismertetése mellett kérjen véleményt a városi Tanács a Gyűjtemény-egyetemtől, mivel ez a testület legilletékesebb arra, hogy ezen fontos kérdés eldöntésénél a törvényhatóságnak útbaigazítást adjon. A szakdíjas és a harmadik szolgai állás betöltése halasztassek el akkorra, amikor a múzeum rendezése valósággal megindul. A portás-gépész, valamint a második szolga már most beállítandó, amaz pályázat útján, emez ideiglenesen, a kisegítő szolga további alkalmazásával; b) a városi múzeum szervezeti szabályzatának módosítása, illetőleg a megváltozott helyzetből kifolyólag új szervezeti szabályzat tervezetének kidolgozása végett a bizottság ad hoc albizott-

14 14 ságot alakított. Tagjai : dr. Csűrös Ferenc közművelődésügyi tanácsnok, dr. szentpéteri Kun Béla egyetemi tanár, dr. Miszty Károly tiszti főügyész, Löfkovits Arthur múzeumigazgató, dr. Ecsedi István könyvtárigazgató és dr. Zoltai Lajos mint előadó. A szervezeti szabályzat tervezetét az előadó úgy dolgozta ki, hogy figyelemmel volt a városi múzeumnak a Déri-gyűjteménnyel, képtárral, közművelődési könyvtárral, előadó- és kiállítási termekkel bővülésére, felhasználván saját régebbi szervezeti szabályzatunkon kívül más rokoncélú intézmények, különösen az országos mezőgazdasági múzeum, a szegedi Somogyi-könyvtár és városi múzeum szabályzatait ; alkalmazkodott a vidéki múzeumok, könyv- és levéltárak rendezéséről szóló törvényjavaslathoz is. Az albizottság többszöri összejövetelen beható megvitatás után terjesztette a Múzeumi Bizottság, ez pedig a tanács elé,,debrecen sz. kir. város Déri-múzeuma szervezeti szabályrendeletének" tervezetét. A múzeumi igazgatás, kezelés, ügyvitel módja, rendtartás, közhasználat mindazon alaki kellékei, amelyeket a szervezeti szabályzatba nem foglaltak bele, külön ügyviteli szabályzatba és a házirendbe illesztetnek be majd. Î Hivatkozás megígért nagyobb állami I segélyre. A városi tanács IV. sz. határozatával elfogadta Löfkovits Arthur múzeumigazgató és Zoltai Lajos emlékiratában megindokolt azon előterjesztést, hogy a város feliratilag figyelmeztesse a közoktatásügyi kormányt 1910-ben tett Ígéretére, amelynél fogva hajlandónak nyilatkozott a debreceni közművelődési ház építési költségeinek törlesztési részleteiből tárcája terhére évi tizenötezer koronát elvállalni. A városi tanács tehát most, hivatkozva Debrecennek a közművelődési ház feladatát is betöltő Déri-múzeum felépítésével hozott óriási áldozataira, kérte a közoktatásügyi Miniszter urat, hogy az elődje által megígért nagyobb segéllyel járuljon hozzá a múzeum költségeihez ; annyival is inkább szüksége van a városnak e segélyre, mert a háborút követő pénzromlás miatt az a 100,000 aranykoronás segély is megsemmisült, amelyet az állam a világháború előtti években adományozott a múzeum építésére. A múzeum igazgatója e felirathoz igyekezett megnyerni a Gyűjtemény-egyetem vezetőinek támogatását is. A város érdemleges választ a feliratára még nem kapott. IV. Belső munkálatok. A Déri-gyűjtemény Bécsből hazaszállított A Déri gyűjtemény anyagát, amely 1925 május 20. óta ládákba átvétele. csomagolva és a közoktatásügyi minisztérium pecsétjével lezárva, a Füvészkert uccai 2. sz. ház emeletén,

15 15 a városi képtár termeiben őriztetett, a múzeum igazgatósága tanácsi rendeletre február 29. és 30. napjain átszállíttatta a Déri-múzeum épületébe. A közoktatásügyi Miniszter képviseletében Csányi Károly iparművészeti múzeumi igazgató adta át a gyűjteményt az átvétellel megbízott városi kiküldötteknek : dr. Zollai Lajosnak és dr. Sőreghi Jánosnak. Az átadás március 7-én kezdődött. Előzőleg megállapították, hogy a ládák leszögezése, pecsétje érintetlen volt, kivéve a textiliákat tartalmazó két ládát, amelyek konzerválás okából a Debrecenbe érkezés után mindjárt felbontattak. 1 Az átadás darabonként történt, a gyűjtemény bécsi átvételére felhatalmazott bizottság által (Lábán Antal, Csányi K., Sőreghi J.) készített jegyzékek szerint. Az átadásról szerkesztett jegyzőkönyvet 2 március 13-án a Gyűjtemény-egyetem képviseletében dr. Czakó Elemér ny. h. államtitkár és Csányi Károly, a városi múzeum részéről pedig Löfkovits Arthur, dr. Zoltai Lajos és dr. Sőreghi János írták alá. Néhai Déri Frigyes gyűjteményének egy kisebb, de igen értékes részét még életében a nemzeti múzeum, az orsz. szépművészeti múzeum és a budapesti műcsarnok őrizetére bízta. A közoktatásügyi Miniszter úr (27, IV. ü. o. sz.) rendelete alapján a nemzeti múzeum az általa gondozott régiségeket és műtárgyakat, számszerint 38 darabot, valamint a nála lévő érmeket kiadta és leküldötte. Munkácsi Mihály világhírű nagy műve, az,.ecce homo", Székely Bertalan,,Zrínyi kirohanása" c. festménye s még öt más kisebb kép, tusrajz még mindig Budapesten van. Ezeknek leszállítása és Székely Bertalan festményének kijavítása ügyében Löfkovits Arthur személyesen többízben tárgyalt Budapesten az illetékes tényezőkkel. Költözködés az új hajlékba. A városi tanács február 9-én tartott ülésében engedélyezte a költözködés költségeit és hagyta jóvá a Múzeumi Bizottság tervezetét a csomagolásra és hurcolkodásra nézve. ( IV. számú határozat.) Zoltai és Sőreghi négy munkás segítségével március 19-én fogott a városi múzeum történeti, néprajzi és elraktározott képtári anyagának csomagolásához, költöztetéséhez. A legalább is 8 hétre tervezett munkát megfeszített igyekezettel április 18-ára végezték el. Négy hét alatt 210 ládát csomagoltak be ; huszonnyolcszor rakták meg a társzekereket ezzel az anyaggal ; míg a törékeny őskori urnákat, egyéb agyagtárgyakat, fayanceokat és porcellánokat kézen vitt ládákban hordták át a Déri-téri új hajlékba. A múzeális anyagot és a régi szekrényeket, tárlókat ideiglenesen a földszinti kiállítási termekben, raktárakban és az alagsorban helyeztük el. Az új 1 A ládák és csomagok jelzése I XC , továbbá FD. 101 FD volt. 2 Városi levéltár. Külön őrízetiek csomója

16 16 hivatali szobákat is egyelőre régi bútorokkal rendeztük be. Űj felszereléssel gondoskodtunk egy kétágyas vendégszobáról is. A \árosi múzeum április végén búcsút mondott a hatvanuccai 23. sz. háznak, amelynek helyén egykor a költő Csokonai bölcsője ringott. E ház megvásárlására, köztulajdonba vételére Debrecen város közönségét, 1905-ben, a költő halála századik évfordulóján, a város halhatatlan büszkeségének megbecsülése is sarkantyúzta. Debrecen akkor kultúrális intézmények otthonául szánta ezt a Csokonai-házat és a városi múzeumon kívül odatelepítette a Csokonai-kört és a Gönczyegyestiletet. A városi múzeum, félévvel azután, hogy a Füvészkert uccai 2. sz. ház három szobájában ünnepélyesen meg- 6. ábra. A városi múzeum régi épülete : a Csokonai-ház. Abb. 6. Das alte städtische Museum. nyitották, 1905 őszén költözött a Csokonai házba, ahol már hat szobát foglalt el. így nőtt, izmosodott, fejlődött és érte el nagykorúságát, betöltve lassanként folyton gyarapodó gyűjteményeivel az öreg Csokonai-háznak mindakét szárnyát, tizenhat szobáját. (Helyét ideiglenesen a forgalmi adóhivatal foglalta el. Akik a tradíciókat megbecsülik, akik eszményekért hevülni tudnak, remélik, hogy Debrecen közönsége továbbra is Csokonai nevéhez illő kultúrális feladatot bíz a hatvanuccai 23. számú telekre!) A Közművelődési könyvtár anyagát Ecsedi István könyvtárigazgató, az állami letétként kezelt képtári anyaggal együtt, tanítványai segítsége mellett április én szállította át a Déri-múzeum épületébe. Minthogy a könyvtár depositoriuma

17 17 A múzeum kezelése. Tervek és költség számítások. vasállványokkal már fel volt szerelve, hamarosan végleg is elhelyezkedhetett. Úgyhogy április 16-án a könyvkölcsönzést újra megkezdhette; április 18-án pedig az olvasótermet is a közönség használatára megnyitotta. A beköltözés után a telefont mindjárt bevezettettük a a Déri-múzeumba. Az államrendőrkapitányság nappali-éjjeli szolgálatra külön őrszemet vezényelt ki a múzeumi épületbe. A fűtőberendezés kezeléséről a tanács ideiglenes módon gondoskodott. A múzeum állandósított szolgáját a közművelődési könyvtárhoz rendelte ; a múzeum mellé pedig egyelőre ideiglenes szolga felvételét engedélyezte. A múzeumi anyag beállításának, elrendezésének nagy munkáját az elmúlt évben különböző okok miatt nem kezdhettük meg. A rendezés részletes tervei lassan készültek vi és számvevőségi hivatalainak is idő kellett, el. A város műszál amíg tiszta képet mutathattak arról, hogy a Déri-múzeum építésére különböző kölcsönök keretében előirányzott 1.800,000 pengőből mennyi ment el a szorosan vett építkezésre, mennyi a tér rendezésére, uccanyitásra s mennyi marad végül a múzeumi anyag installációjának költségeire? Dr. Magoss György polgármester elnöklése mellett 1928 június 5-én a városházán értekezletet tartottunk, ahol a Gyűjtemény-egyetem, az építésvezetőség, a városi tanács és a múzeum képviselői vettek részt. Dr. Czakó Elemér, dr. Visky Károly és Györgyi Dénes részletesen ismertették az értekezlet előtt a hátralékos építési munkák, belső kiképzés, berendezés, laboratórium, a gyűjtemények hézagainak kiegészítése és tudományos feldolgozása költségeit módozatait. Az általuk bemutatott tervezet költségeit összesen 356,000 pengőben számították ki. Ebből az I. emeleten elhelyezendő városi múzeum elrendezésére, a kiegészítésekkel együtt 140,000 pengő esett; a II. emeletre menő Déri-anyag elrendezése 103,000, a képtár felállítása 20,000 pengőbe kerül. A múzeumi helyiségek belső kiképzésének hátralékos munkáit 52,000, a tudományos felszereléseket 22,000, a berendezés tudományos és személyi részét 19,500 pengő költséggel irányozták elő. Ary Lajos főszámvevő pontos számokkal most még nem felelhetett arra, mennyi a fedezet az imént felsorolt költségekkel szemben. Csak annyit mondhatott, körülbelől ezer maradt felhasználatlanul, a tervező építészek tiszteletdíja levonásával is. Ez értekezleten újból kifejezésre jutott a város azon törekvése is, hogy ne csak a múzeum épülete legyen mintaszerű, hanem à belső berendezése is megfeleljen a tanítani, nevelni akaró, az élő múzeum feladatának. Kimondotta továbbá az értekezlet, hogy a berendezéshez szükséges összegből a munkálatoknak körülbelől kétharmad részét versenytárgyalás útján 4

18 18 szerzik meg ; egyharmad részénél pedig mert a munka természete úgy kívánja teljesen szabad kezet kell adni a rendező bizottságnak, a tanács hozzászólása és ellenőrzése kikötésével. A munkálatok eme részének minőségét, mennyiségét ugyanis csak a rendezés folyamában, esetenként lehet meghatározni ; egy-egy ilyen munka vagy a rendezést vezető művész, tudós személyéhez, vagy valamelyik múzeumi tárgyhoz van kötve. Az értekezlet megbízta Györgyi Dénest, az eddig is alkalmazott feltételek mellett, hogy tanulmányozza tovább a berendezésre vonatkozó javaslatokat ; a munkálatokat, a fentiek szerint csoportosítsa két részre ; készítse elő a versenytárgyalásra kiírható munkálatokat, tudniillik a múzeumi termek belső kialakítását, elosztását ; a vitrinákat, bútorokat stb. tervezze meg ; a versenytárgyalások műveletét dolgozza ki. A szorosan vett múzeumrendezési szakmunkálatokat pedig a II. csoportbelieket - majd a szükséghez képest a rendező bizottság rendeli meg Czakó Elemér elnök javaslataira, Csűrös Ferenc tanácsnok utalványozására, Ary Lajos főszámvevő ellenjegyzése mellett. Györgyi a megadott felhatalmazás alapján Latabár Kálmán iparművésszel a nyár folyamán napokig dolgozott a Dérimúzeum férőhelyiségeinek, a kiállítandó tárgyak és gyűjteménycsoportok térszükségletének felmérésén. Czakó úr rányítása s a városi múzeum őreitől kapott tájékoztatások mellett Györgyi, Csányi és Visky urak ismét átdolgozták a rendezés terveit többféle alakban és költség szerint, úgy, hogy a kivitelnél a helyzethez képest válogatni lehet az alternatívák közül. Általában redukálták is a költségeket. Az újabb tervek szerint a munkálatok I. csoportja, amelybe az árlejtés útján biztosítandó szállítások (szekrények, bútorok, teremelosztások, műtermi berendezés) tartoznak, 180,000 pengőből állítható elő ; a II. csoportbeli munka, a szorosabb értelemben vett múzeologiai rész, a rendezés szellemi munkája és a gyüjteménycsoportok hézagainak kitöltése új tárgyakkal, képekkel, modellekkel stb. 100,000 pengőbe kerül. Györgyi Dénes ezt az új kiszámítást és tervezetet az új év elején mutatta be dr. Yásáry István új polgármester által összehívott értekezleten. Ekkorára már az is megállapíttatott, hogy a múzeum építésére megszavazott összegből éppen 280,000 pengő maradt felhasználatlanul. Az értekezletet néhány nap múlva követő városi közgyűlés ellenkezés nélkül, egyhangúlag szavazta meg a múzeum berendezéséhez szükséges 280,000 pengőt és adta meg a felhatalmazást a rendezés megindításához. I Puszta tomplom I A múzeum vezetősége, részint közvetlenül, I helyek és romok I részint Debrecen sz. kir. város polgármes- I védelme. J tere és az alispánok közvetítésével felhívást intézett a Debrecen határában, Hajdú- és Bihar vármegye területén levő puszta-templomhelyek tulajdonosaihoz avégből,

19 19 hogy ezeket a régi magyar építészeti emlékeket, ezeknek még a föld alatt lappangó maradványait is gondozzák kegyeletesen, igyekezzenek megóvni a teljes elpusztulástól ; ha mégis, bármi oknál fogva a romok és falmaradványok eltávolítása kikerül hetetlen \olna, előzetesen értesítsék erről vagy a Műemlékek Orsz. Bizottságát vagy Debrecen város Múzeumát. E felhívásunkban az évi XXXIX. t.-cikkre és a 44, sz. belügyminiszteri körrendeletre támaszkodtunk és egy közelebbi konkrét esetre hivatkoztunk, amelynél a MOB. megtiltotta egy községnek, hogy a határában lévő templomrom tégláit kitermelje. Hogy felhívásunk megértéssel is találkozott, visszhangot is kapott, Berettyóújfalu mutatja, ahonnan utólagosan nemcsak újabb példányokat kértek e felhívásból, hanem régészetpárt oló-múzeum-egyesület is alakult azóta. A Magyar Tudományos Akadémia kérésünkre megengedte, hogy múzeumunk Egyéb, különböző dolgok. a Lugosy-féle Ötvös-könyvet, amely hihetőleg a debreceni ötvös-céh ládájából jutott a mult század első felében az Akadémia birtokába, a város művelődéstörténelmét reprezentáló csoport számára lefényképeztethessük. Az erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtára is őriz hasonló debreceni vonatkozású emléket, Tar András ötvös mintakönyvét. Kolozsvárról is kértük a másolási engedélyt ; sajnos, onnan sürgetésre sem válaszoltak. Különböző illusztrált könyvekből, a Déri-gyüjtemény és a városi múzeum régi metszeteiből cédulázva kijegyeztük mindazon debreceni tárgyú képeket, amelyek a múzeum oktató jellegű berendezésénél diapozitívák vagy nagyítások készítéséhez esetleg felhasználhatók. Részt vett múzeumunk különféle dohányzó készülékeivel, cserép- és tajtékpipa gyűjteményével a tiszántúli mezőgazdasági kamara által május án rendezett első országos dohánytermelési kiállításon. A főméltóságú Kormányzó úr jelenlétében június 9 10-én tartott lovasünnepélyre, a debreceni bandérium számára kikölcsönöztünk, tanácsi engedelemmel, történelmi nevezetességű 11 pompás lófelszerelést. Múzeumunk évi jelentését, néhány képpel illusztrálva, német nyelvű kivonattal, az ásatások kimerítő leírásával és a közművelődési könyvtár beszámolójával bővítve 500 példányban kinyomattuk. A törvényhatósági bizottság tagjai, iskolák, tudományos intézetek, múzeumbarátok és szakértők között osztottuk szét díjtalanul. Több külföldi múzeumnak és archeológusnak is megküldtük. A kir. pénzügyigazgatóság az évre is megadta a fényűzési adómentességet vásárlásainkhoz. A leltári könyvekbe 1225 szám alatt vezettük be az évi

20 20 szaporulatot. A beiktatott ügyek száma 352, 103-mal több,, mint az előző évben. Szétkiildtünk 672 levelet, fölhívást, jelentést és nyomtatványt. Letétek az állam, egyház, kollégium és mások részéről. V. A múzeum gyarapodása. Múzeumunk gyüjteménytárai a mult évben örvendetes módon gyarapodtak. Ajándékok, letétek, vásárlások és ásatások által egyaránt. Még nagyobbszerü fejlődésre van kilátásunk a közel jövőben meginduló múzeumrendezéssel kapcsolatban. Jelentésünk során már eddig volt szó a gyűjteménycsoportokban észrevehető hézagok kitöltéséről. Á rendezés irányítói már kezdetben programmba vették, hogy úgy a történelmi, mint a néprajzi osztályban, a szegényesen avagy hiányosan képviselt korszakok és foglalkozások részint eredeti tárgyak, részint másolatok és mcdelek megszerzése által kiegészíttessenek. A hiányok pótlására szükséges költséget említettük ezt is -, éppen mostanában szavazta meg a városi közgyűlés» ígéretet kaptunk arra is, hogy a szépművészeti múzeum új műtárgyakkal frissíti fel korábbi letétgyüjteményét. Bizonyosan nem egy testület, nem egy intézmény fogja belátni, hogy a birtokában lévő helyi vonatkozású emlékeknek legméltóbb, legbátorságosabb őrzőhelye a város múzeuma, édes mindnyájunk közös kincses tárháza. Sokan felbuzdulnak e dicséretes példán a magánosok közül is! íme, a debreceni református egyház használatból kivont templomi felszereléseit, bizonyos feltételek mellett, hajlandó letétképpen a múzeum gondviselésére bízni. A kollégiumi közös tanári gyűlés sem zárkózott el ridegen a városi tanács ama megkeresésének teljesítése elől, hogy Debrecen város múltjának egyházi és iskolai vonatkozással nem biró emlékeit a kollégium átaladja a városi múzeumnak. A közös tanárkari gyűlés ezt a korlátozást azért állította fel, mert reméli, hogy a kollégium és az egyházkerület gyülekezeteinek múzeális értékű kincseiből a kollégium keretében rövid idő múlva megszervezhetik a magyar kálvinizmus múltjának múzeumát. Az egyházkerület, mint a kollégium fenntartó és kormányzó hatósága, június napjain tartott közgyűlésében (158. jkv. sz. a.) a közös tanári karok javaslatára megnevezett bizonyos régiségeket (néhány őskori bronz- és agyagtárgyat, egy régi városcímert, a város hóhérpallosát, céhemlékeket), tulajdonjogának fenntartása mellett, a város felelősségére, bármikor visszavehető letétül hajlandó átengedni a városi múzeumnak. Egyúttal megengedte, hogy múzeumunk a kollégium bármelyik emléktárgyáról másolatot készítsen és onnan bármely tárgyat vagy tárgycsoportot alkalmi kiállítás céljára megkaphasson.

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Új napirend Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Apáczai Oktatási Központ felújítása során keletkezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Tárgy: Javaslat kerületi közművelődési támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Tárgy: Javaslat kerületi közművelődési támogatására M$ ioti BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2015. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben