66 Rácz S.: A borbélyi tanítások I. és II. darabjai. Pest, Trattner, p , 25 p.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "66 Rácz S.: A borbélyi tanítások I. és II. darabjai. Pest, Trattner, 1794. 440 p. + 383, 25 p."

Átírás

1 bély-sebész vizsgának tananyaga. Az elsõ darab: Anatómia, Physiologia, Pathologia, Materia Medica, Chirurgia és Bábaság ismereit tartalmazza, amelyet a Magister Chirurgiae vizsgára a borbélylegénynek tudnia kell. A második darab: A törvényes orvosi tudomány, az orvosi polícia, és az orvosi políciához tartozó rendeleteket tartalmazza röviden összefoglalva. A harmadik darab még nem készült el, de a belsõ nyavalyákról, azok jeleirõl, orvoslásáról fog szólni. 66 A borbélyi rendtartást részletesen tárgyalja a második kötetében. A Borbélyoknak hivatalokról c. fejezetben az etikai kívánalmakról ír. A borbély józan életû és jó erkölcsû, szorgalmas ember legyen, éjjel-nappal készen álljon. Ha megsebesítetthez hívják, jegyezze fel kitõl, hogyan sebesült meg, hogy a Magistratusnak be tudja jelenteni (látlelet dokumentálása). Ha valaki borbélyi hivatalba akar lépni, be kell mutatnia a Császári és Királyi Univeritasnál letett vizsga papírját, és a 14 pontban leírt Instrukció szerint kell dolgoznia. Ezek a következõk: l. A vármegye borbélya köteles a parasztokat ellátni. [Beteganyag meghatározás] 2. A körzetébe tartozó gazdag és szegény beteget szorgalmasan kell szolgálnia [Betegkör]. 3. A szegényeket ingyen kell ellátni, drága orvossággal, vagy más haszontalan költséggel terhelni azokat nem szabad. [Közgyógyellátás]. 4. Azok a betegek, akik fizetni tudnak, tartoznak a vármegye borbélyát megfizetni. [A fizetõképes beteg kötelessége] 5. Ha a Physicusnak más elfoglaltsága van, a belsõ nyavalyákat neki kell ellátni [Komplex betegellátás, helyettesítés]. 6. Ha súlyosabb esethez hívják, consiliumba hívja el a Physicust, ha pedig a betegség nem tûr halasztást a Physicus megérkezéséig cselekedjen. [Ellátási hatáskör szabályozása] 7. Ha lakóhelyétõl máshová hívják, halasztás nélkül menjen, ha viszont több beteghez hívják, a legveszedelmesebbhez menjen legelõször (Utolérhetõség és sürgõsségi ellátás]. 8. Ha valahova utaznia kell a hívó fél köteles az oda- és visszaútról gondoskodni. [Útiköltség térítése] 9. Ha a vármegye küldi, akkor a költségek a vármegyét terheli. [Kiszállási költségtérítés]. 10. Erõszakos halálesetben, sebesítésekben, mérgezésekben, hirtelen gyanús halálesetekben köteles mindent jól megfigyelni, és a vármegye tisztjének jelenteni [Halottkémlelés, szakértõi megfigyelés] 11. A borbély feladatához tartozik az ún. halottkémlelés, ill. a különbözõ halálok elhárításának segítsége pl. vízbefulladás, mérges gõzök belélegzése, megfagyás, stb. [Halottkémlelés, elsõsegélynyújtás, prevenciós feladat] 12. Bábasághoz és bizonyos sebészethez értenie kell [Kiterjesztett hatáskör] 13. A borbélynál legyen egy kis házipatika arra az esetre, ha az ajánlott gyógyszer, ill. patika nem elérhetõ. [Felszereltség készenléti gyógyszerek] 14. Bizonyos mûszerezettséggel kell rendelkeznie, hogy a reá bízott mûtéteket el tudja látni, ezeket a mû- 66 Rácz S.: A borbélyi tanítások I. és II. darabjai. Pest, Trattner, p , 25 p

2 szereket jó állapotba kell tartania [Karbantartási kötelezettség]. Tehát világosan látjuk, hogy komplett ellátás a borbély feladatköréhez, amely a mai szakellátások nagy részével megegyezik. A FOGÁSZATI SZAKMA PR TEVÉKENYSÉGE: AVAGY HIRDETÉSEK A KORABELI SAJTÓBAN A magyarországi hírlapirodalom kezdete a 18. század elejére esik. Nem polgári törekvések indították útjára a hazai sajtót, mivel még nem alakult ki a polgárság. Csak a század utolsó két évtizedére tehetõ több lap megjelenése. Nagyon nehezen indult a folyóiratok megjelenése, nyelvezete is több problémát vetett fel. Megjelenési helyei is híven tükrözik az akkori politikai, gazdasági és tudományos életet. 67 Kezdetben Pozsony a fõváros, tehát néhány folyóirat megjelenési helye is a fõváros, nyelve a német. A kormányzati adminisztráció áthelyezésével a kulturális elit is Budára költözött 1780-ban és ettõl kezdve a publikáció nyelve a latin lett. A hírlapok száma nem haladja meg a század közepére összesen a 15-öt, tematikájuk szerint fõleg hazai és külföldi tudósítások. Néhány folyóirat irodalommal és mûvészettel foglalkozik, de többségük leginkább a kezdõdõ nyelvújítással. Akadnak cikkek aktuálpolitikáról, közgazdaságról is és vannak olyanok is, amelyek tudományos eseményekrõl számoltak be. 68 Hazai és külföldi újdonságokról is írtak, beleértve a háborús beszámolókat is, de valamennyi cikk cenzúrán esett át. Megjelenési helyük Pozsony, Buda, Pest, de akad újság, amelyik Kassán, vagy Erdélyben jelenik meg. A városi életet bemutató újságoknak még nem volt szerves része a mesterek, iparosok nagyszámú hirdetése, de elvétve azért találunk néhány fogászati és chirurgus hirdetést, valamint a fogápolással kapcsolatos felvilágosítást ebben a formában. A nemesek és a jómódúak megengedhették, hogy fogászati kezelésre Bécsbe menjenek. A magyarországi fogellátás kezdetlegessége miatt a fõleg Bécsben dolgozó fogdoktorok felismerték, hogy vendég fogorvosként, ha évente néhány hónapot Budán vagy Pesten dolgoznak a betegellátás biztos jövedelme mellett új piacot teremthetnek fogászati termékeiknek 67 A Romániában megjelenõ Uranus közli elõfizetõinek listáját 120 aláírással, valamennyien arisztokraták. 68 Ephemerides Vindobonenses ( ); Ephemerides Politico-Literariae ( ); Ofnerischer Mercurius, Ofner Zeitung (1798); Ofner und Pester Frag (1788); Ephemeridis Budensis (1798); Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten ( ); Magyar Mercurius ( ); Magyar Hírmondó ( ); Mindenes Gyüjtemény ( ); Magyar Kurir ( ); Bécsi Magyar Hírmondó ( ); Erdélyi Magyar Hírvivó ( ); Magyar Kurir folytatása ( ); Bétsi Magyar Mercurius ( ); Ephemerides Budensïes ( ); Merkur von Ungarn ( ); Uránia ( ); Hadi és más történetek ( ); Tudományos Gyüjtemény ( )

3 is. Ezek a fogászok nem rendelkeztek letelepedési engedéllyel csak idõszakos munkaengedéllyel. Nem voltak részesei a magyar orvosi hierarchiának, így nevük nem került nyilvánosságra, azaz a Címtár-ban 69 sem szerepeltek. Népszerûsítésük érdekében hirdetéseket helyeztek el korabeli lapokban, ahogy azt a nyugati országokban már alkalmazták a hirdetõk. A mintegy tizenöt újságban közel 40 év alatt csak néhány fogászattal kapcsolatos hirdetés jelent meg, fõleg Bécsben vizsgázott fogászoktól, akik nem riadtak vissza ettõl a népszerûsítési formától. 70 Bár a hirdetések száma igen csekély volt, a fogorvosok legalább is Budán és Pesten folytatott mûködésérõl, fõbb tevékenységükrõl mégis képet kaphatunk. Valójában nem számított újdonságnak Johann Meyer hirdetése 1789-bõl, amelyben megköszöni olvasóinak támogatását az elmúlt három és fél évben, 71 míg januárjában már módjában volt megköszönni a közel tizenegy éve Buda és Pest elõkelõségeinek a feléje és Karl testvére iránti bizalmat. 72 Herr Meyer úgy mutatja be magát (német nyelven), mint aki a Bécsi Egyetemen végzett és fogorvosi jogosultságot a Magyar Királyság Kormányzójától [?] kapott. Johann Ascher kvalifikációját részletesebben írja le 1792-ben: 73 Dominus Ascher latin nyelven közli, hogy az orvosi egyetemet Bécsben végezte,»elismert fogorvos«lett és üdvözletét nem csak az elõkelõségek részére küldi, hanem az egész lakosságnak, ámbár az érdeklõdés elég korlátozott lehetett, ahogy a hirdetés nyelvezete tanúsítja. Ascher Bécsbõl érkezett vendég, aki Pesten lakik a Casinóban, a Csákány utcában. Felkereshetõ reggel, továbbá délidõben, valamint este. Ezen túlmenõen megszervezte, hogy betegeit az otthonukban felkeresi, ha erre címmel ellátott levélben felkérik. Bizonyára felismerte, hogy versenyben áll a helyben lakó fogászokkal, és vállalta a szegények ingyenes kezelését is. A Meyer testvérek viszont helyi lakosok voltak. Johann 1789-ben meghirdeti Pestrõl Budára költözését a Vörös Sün fogadó 8. sz. szobájába, ahol jobb körülmények között fogadhatja pácienseit ban õ és Karl testvére (szintén nagy gyakorlattal rendelkezõ fogász) ezen a címen ren- 69 Mayer Kolos F.: Pesti orvosok és rokonfoglalkozásuk a XVI XVIII. században. Orvosi Hetilap 68 (1928) No. 10. pp Der Neue Curier aus Ungarn (1788. jún. 21. p. 200-ban) chirurgus hirdeti magát, aki minden nap dolgozik.(német) Der Ungarischen Staats- und Gelehrten Nachrichten, (1789. No. 79.) Meyer János bécsi egyetemen vizsgázott fogorvos, sokféle fogászati munkát végez. Ephemerides Politico-Literatiae (1792. május 4. számban) Bécsben tanult Aschner János. Gyógyító munkát ajánl, foghúzást, tömést, mûfogkészítést és fogtisztítást, (latin) Ofner Zeitungban No. 39. Meyer János és testvére Meyer Károly a szokásos beavatkozásokon kívül fogszabályozást (egyenesítést), mozgó fogak megerõsítését, fogfájás csillapítását hirdetik, tíz évvel az elsõ hirdetés után. 71 Ungarische Staats- und Gelehrten Nachrichten, No Ofner Zeitung, No Ephemerides Politico-Litterariae, május

4 del, vagyis egy rendelõben ketten dolgoznak, de Johann egy pesti címet is megad, ahol elérhetõ, s ez a Christopher Patika a Waissner utcában. A két testvér rugalmasan egyezett meg egymással: a betegek szabadon választhatták meg kezelõ orvosukat. A hirdetésben megfogalmazott és felajánlott kezelési lehetõségek között mind Aschernél mind Meyerék elsõsorban a foghúzás áll. Ascher esetében fájdalommentességet (mikéntjét nem részletezi), míg Meyerék (akik gyökeret húznak vagy letört fogakat és fogcsonkot kezelnek) a legújabb módszert hirdetik. (Hogy a foghúzáson, mint alapellátáson kívül valami extrát is ajánlanak, arra utal, hogy versenyben álltak más foghúzókkal). Ascher megszünteti a fogfájást anélkül, hogy látná a pácienst (ezzel bátorítva az olvasót, hogy talán elkerülhet egy esetleges foghúzást). Meyerék szintén foglalkoznak a fogfájással és saját gyógy-cseppeket javasolnak, valamint fogport és szájvizet a fog és íny védelmére és tisztítására. A kezelés nem csak húzásból áll. Ascher lyukas fogat helyreállít, ami a további romlást megakadályozza, valamint a rossz illatot megszünteti. A felhasznált anyagokat nem említi sem õ, sem Meyerék, akik fogtömést is végeznek. Mindhárman kémiai anyagokat használnak, Ascher olyat, ami teljesen természetesnek hat. Meyerék nagyon szépre tisztítják a fogakat. Ascher részletesebb: a fogfehérítést károsodás nélkül végzi, a foghúzást finoman és fájdalommentesen, a fogra rátapadó és a fog kihullását eredményezõ fogkövet eltávolítja. Asher a mozgó fogakat ligatúrával rögzíti, de csak ott, ahol ez lehetséges. Egyedül Meyerék foglalkoznak irreguláris fogakkal, feltehetõen csak felnõttek orthodontiális kezelését ajánlják: a fogakat megrövidítik, szétválasztják, megerõsítik és megfelelõ helyzetbe hozzák. Johann Meyer hirdetésében, dacára bécsi végzettségének, elismert fogászként csekély érdeklõdést mutat a fogászatnak a kozmetikai céljain túlmutató aspektusára. Ascher az, aki a modern, preventív, a beteg érdekét szolgáló kezelést hirdet: a cavitas betömését a további fogkárosodás megelõzésére és a fogkõ eltávolítását, ami tudvalevõleg a fog elvesztéséhez vezethet ben indul meg a Tudományos Gyûjtemény (közel 560 elõfizetõvel), amely a tudós találmányokat értekezéseket publikálta. 74 Ebben a gyûjteményben jelent meg Balogh Pál: A szorgalmatos Fog-orvos c. könyvének ismertetése 1831-ben. A következõ fogászati hirdetést már nov. 22-én találjuk a pesti Magyar Színház Schiller Fiescóját adta elõ, az elõadás ismertetõjéhez Löffler J. és Reiner Adalbert fogorvosok hirdetését mellékelték. 74 Kókay Gy. (szerk.): A magyar sajtó története. I Bp., Akadémiai Kiadó, p

5 Vizsgált idõszakunk az 1790-es évek. A magyar fogászati tudomány születésének körvonalai rajzolódnak ki. Nem lehet figyelmen kívül hagyni más országokkal való összehasonlításnál Magyarország gazdasági, politikai, kulturális kötöttségeit, lehetõségeit. Hiába tapasztalhatjuk, hogy a képzés színvonala, a szakkönyvek és a vizsgák követelményrendszere alig marad el az európai színvonaltól, a modern értelemben vett orvoslás tényleges azaz nem tudománytörténeti, hanem társadalomtörténeti értelemben vett elterjedéséhez, meghonosodásához hiányzott a magyar társadalom fizetõképes kereslete, amit az állami egészségügyi hálózat expanziója sem helyettesíthetett. 1. melléklet A pesti orvos-polgárok listája ig: 75 bejegyzés név származás cím, rang, állapot, vallás D. Jenics Bernát Bécs physicus consiliiarius D. Glosym Sámuel Szyrak ágostai evang február 12. Schraud Ferenc Pesth med. doctor június 12. Petrovics Máté Tovarnik med. doctor, nõs január 13. Goszleth József Pesth secundarius Nosocomiae med április 29. Krajner Mihály Ozora med. doctor 2/a melléklet A pesti sebészek listája ig: bejegyzés név származás vallás, rang, cím július 21. Hauff József Prága július 21. Raich Ferenc Pardubitz február 23. Geischer Tamás Velkopola június 28. Nestl József Gyula július 19. Schraeder Emanuel Pécs március 12. Podicsko József Brassó szeptember 11. Michalovics István Pesth mag. chyr május 5. Fekesházy Lõrinc Gyöngyös június 4. Miskolczy István Karlsburg chirurgus november 7. Schiller János Königshoff mag. chyr július 18. Berkes Ferenc Gyula nõs, mag. chyr. 75 Mayer Kolos, op cit pp

6 2/b melléklet A pesti sebészek listája ig: bejegyzés név származás vallás, rang, cím január 20. Senvith Mátyás Buda február 15. Vukovics Anta Pozsega január 16. D. Bornyakovics Mátyás Velika nõs február 4. Jeszenszky András Pest március 23. D. Steigner Antal Bamberg nõs július 3. D. Gröscher János Pest nõs, mag. chyr július Schneid Jenõ Pest július Stutz Mátyás Pozsega július Freyschlagl András Pest január 25. Schreiner Károly Modern agost. ev. mag. chyr január Lancz Gábor Pest mag. chyr szeptember 15. D. Verber Ferenc Runding mag. chyr január 25. Láncz Antal Pest mag. chyr február 22. Leib József Sóvár mag. chyr február 22. Kopp Mátyás mag. chyr május 8. Papanek Mihály Ráczkeresztúr mag. chyr május 8. Mollnár József Pest mag. chyr május 8. Pogácsy József Tata mag. chyr május 8. Starck Antal Kisturbály május 8. Vitek Vince

7 AZ AKADÉMIKUS MELEGRE VÁGYIK A FÕTITKÁR RÍMMENTES NAPJAI Gazda István Nyolcvan év Ritka szép (Arany János: Évnapra) Henszlmann Imre, az egyetlen akkori magyar építész-akadémikus, az Akadémia palotája pályatervének elkészítõje javasolta, hogy mivel Esterházy Pál a Bécsben õrzött képzõmûvészeti gyûjteményét szerette volna Pest-Budán elhelyezni, az a Magyar Tudományos Akadémia palotája számára tervezett épületbe kerüljön. A Kritikai Lapok 1862-es évfolyamában ezt írta a tervezõ: A telek felére bérházat terveztem a magyar mûegylet, conservatorium és az orvosi társulat számára, hogy ez idõvel képzõmûvészeti akadémiává alakulhasson át. 1 Végül is nem õt bízták meg a végleges tervek elkészítésével, de az épület megvalósításakor javaslatait kamatoztatták. Az Akadémia palotája 1865-re készült el, a titkári hivatal március 22-én költözött át az új épületbe, április 24-én tartották az elsõ ülést. Bécsbõl 1865 nyarán megérkezett a képgyûjtemény is, s valóban az Akadémiánál helyezték letétbe. Fõméltóságú Herceg! A MTA Ig. Tanácsa f. hó 12-én tartott ülésében magasztos örömmel értesült arról, hogy a Fõméltóságod által nagylelkûen és hazafi önzetlenséggel az ország szívébe költöztetni ajánlott»esterházy-képtár«pestre valósággal megérkezett. ( ) Az Akadémia nem riadt vissza semmi áldozattól, hogy az óhajtott vendéget, e felséges gyûjteményt, hozzáméltó termekben fogadhassa fogalmazta a levelet az Akadémia elnöke nevében a titoknok, június 12-én. 2 Maga a Képtár 1865 decemberében nyílt meg, 3 s ekkor volt az ünnepélyes közgyûlés is: A MTA elérte végre óhajtott célját, hogy szûk és bizonytalan bérlakásból saját kényelmesebb és biztosabb hajlékába költözve, zavartalanabbul folytathassa tudományos mûködését; s immár azon kellemes helyzetben van, hogy nemzeti adakozásból újonnan épült díszes palotáját a f. évi dec. 11-én tartandó ünnepélyes köz ülése által megnyithatja. 4 1 Henszlmann Imre: Az Akadémia palotájának eddigi története. = Kritikai Lapok, márc Forrás: Arany János Hivatali iratok 2. Akadémiai évek ( ). Összeáll. és a jegyzeteket készítette: Gergely Pál. Bp., p. 59. (Arany János összes mûvei XIV. kötet. Sorozatszerk.: Keresztury Dezsõ). Az irat sorszáma: 138/ Mûsorozata a Magyar Tudományos Akadémia palotájában elhelyezett Eszterházy herczegi Képtárnak. Pest, p

8 A gyûjteményt Esterházy Pál herceg halála után felajánlották megvételre a magyar kormánynak, s egy országos gyûjtés eredményeként ben ez valóban állami tulajdonná lett: a képtár ezentúl az Országos Képtár nevet viselend, az ország elidegeníthetetlen javai közé soroltatik, és Pest városából, mint az ország központjából soha el nem vitethetik fogalmaz az évi XI. törvénycikk. 5 Fenntartását a Kultuszminisztérium vállalta magára, az Akadémia palotájának legfelsõ szintjén, a szép tetõvilágításos termekben helyezték el, s itt is maradt 1905-ig. A képtári falszerkezetet tûzbiztosra tervezték, a városi tanács is azt javasolta, hogy a helyiségek válaszfalai tûzbiztos szilárd anyagból készüljenek, de pénzhiány miatt 1863-ban még csak fából építették meg azokat ban arra is figyelmeztették az Akadémia vezetõit, hogy a dunai szárny fafödémét ki kellene cserélni, mert az is tûzveszélyes. Elnök báró Eötvös József úr elõadja, hogy szakértõk által figyelmeztetve az Akadémia palotája második, de fõleg harmadik emeletének, s így éppen a képtári helyiségeknek tûzvésztõl nem biztos állapotára, mint amely részek Stüler tervétõl, ki vasfalakat ajánlott, eltérõleg csupán költségkímélés tekintetébõl építtettek olcsóbban, ezáltal több mint ötven ezer forintot lehetvén meggazdálkodni: azon épületrészt, s így az egész palotát tûz esetére lehetõleg biztosítani, elnök úr tervet és költségvetést dolgoztatott ki, mely szerint két víztartónak a szükséges szivattyúkkal felállítása mintegy 3200 forintba kerülne, mely összegnek megszavaztatását kéri január 28-án a titoknok válaszolt Eötvös József bárónak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, aki több gondra is felhívta a hivatalnok figyelmét. A titoknok leírja, hogy egyetért az elnök kifogásaival, s valóban a könyvtári két olvasószoba és a kisterem fûtése aránylag sok fát felemészt, anélkül, hogy kellõen bemelegednék. Az utóbbit minden ülés alkalmával tapasztaljuk; ezen kívül a terembe lépõt bizonyos kellemetlen bûz üti meg, amely vagy a fûtésbõl, vagy a gázcsövek hibája által származhatik. 7 Márciusban a titoknok ismét ebben az ügyben küld levelet Eötvös báróhoz, s úgy tûnik az illat forrásának oka megfejtetett, errõl valamilyen feljegyzés is született: Az akadémiai kisterem, valamint könyvtári olvasóterem fûtõkészülékének kijavítása mennyire sikerült, azt a titoknoki kiadónak hozzám tett jelentésébõl méltóztatik megérteni. Ugyane jelenté- 4 Forrás: Arany János Hivatali iratok 2. Akadémiai évek ( ). Összeáll. és a jegyzeteket készítette: Gergely Pál. Bp., p. 83. (Arany János összes mûvei XIV. kötet. Sorozatszerk.: Keresztury Dezsõ). Az irat sorszáma: 1138/c Az Országos Képtár képeinek jegyzéke az Akadémia épületében. Bp., p. 6 A Magyar Tudományos Akadémia Értesítõje, p Forrás: Arany János Hivatali iratok 2. Akadémiai évek ( ). Összeáll. és a jegyzeteket készítette: Gergely Pál. Bp., p (Arany János összes mûvei XIV. kötet. Sorozatszerk.: Keresztury Dezsõ). Az irat sorszáma: 58/

9 sekben Cseh János háziszolga számára, ki a bajt észrevette, s orvoslását folytonosan sürgette, s általában e körül nagy buzgóságot fejtett ki, néhány forintnyi jutalom hozatik javaslatba. 8 * Az elõvigyázatottág ellenére 1869 februárjában kiütött a tûz az épület padlásán. Szerencsére sikerült elfojtani, így a képek nem sérültek meg. Nem szabad elhallgatni e tûzvész említésénél azon önfeláldozó erõfeszítést, melyet fiatal urak, s ezek élén az ifjú gróf Dessewffy Aurél, Emil gróf méltó fia, ez alkalommal kifejtettek. Valamely házi mulatságból, báliasan öltözve rohantak a vész helyére s frakkban, glacé-keztyûben, fehér nyakkendõvel hordták a vizes csebreket, s hõsi bátorsággal védték a veszélyben forgó nemzeti kincset olvasható a korabeli tudósításban. 9 Széchenyi István gróf fia, Széchenyi Ödön, a pesti Tûzoltó-egylet parancsnoka november 7-én javasolta az intézménynek, hogy elsõsorban a Képtár biztonsága érdekében egy négy személybõl álló tûzõrségi részleg kerüljön felállításra, de azt akkor nem sikerült megvalósítani. Ehhez kapcsolódnak még a következõ akadémiai hírek: A palota harmadik emeletének s általában az Országos Képtár helyiségének vastetõzet és közfalak által tûzbiztosság tételére irányzott tervet bemutatva, másodelnök úr elõadja, hogy a jelenlegi vallás- és közoktatási miniszter úr, belátván, hogy a nagy költséggel tervezett országos képtári épület egyhamar létesülni nem fog, kész a tetõzet és az összes képtári helyiségek tûz elleni teljes biztosítása végett az Akadémiával tárgyalásokat folytatni. 10 Ez május 24-én vétetett jegyzõkönyvbe. Gr. Lónyay elnök úr emlékezetbe hozza, hogy a képtári helyiség tetõzetének újraépítését immár célszerû volna munkába venni, s erre nézve egy felügyelõ bizottságot kineveztetni kér. 11 Az Igazgató Tanács ismételt tüzetes megvitatás alá vetvén e kérdést, bármily nehezen határozhatta is el magát az Akadémia tõkepénzeinek ily beépítésére, de belátván az építésnek elkerülhetetlen szükségét, a kívánt költségeket frt-nyi összegig megszavazza. Kötelességének ismeri ez áldozatot az országos képtár részére meghozni, tekintettel azon különbözõ dotatiókra is, melyeket az Akadémia az államtól élvez. 12 * 8 Forrás: Uo. p Az irat sorszáma: 160/ Lásd: Vázlatok a Magyar Tudományos Akadémia félévszázados történetébõl. Bp., p A Magyar Tudományos Akadémia Értesítõje, p A Magyar Tudományos Akadémia Értesítõje, p A Magyar Tudományos Akadémia Értesítõje, p

10 1865-ben jegyezte fel Eötvös József báró: Fûttetni fogom a Kisfaludy-termet. Az 1870-es évekre megszületett az új döntés: épüljön ki az épület teljes fûtésrendszere frt-ot szántak erre. 13 Ybl Miklós építész és Kolbenheyer kivitelezõ vállalkozott a teljes átépítés elvégzésére, a munka azonban lassan haladt, s ezért a kultuszminiszter, Trefort Ágoston felelõsségre akarta vonni õket. A fõtitkár azonban megvédte a neves építész szakembereket, mondván, hogy a korai tél nem engedte befejezni a munkálatokat. Végül 1874-re elkészültek a vasszerkezetek, s hamarosan a második emeleti dunai szárny fafödémét is kicserélték vas alapanyagúra, így elkezdõdhetett a fûtésrendszer kiépítése is. A tudós olvasót és a tudós látogatót mindenesetre egy dolog kapcsolt össze: melegre vágytak. A titoknoki-fõtitkári hivatalt vezetõ személyt kérték fel hát arra, hogy a fentiekben leírt valamennyi, átépítéssel kapcsolatos tárgyalást lefolytassa, vegyen részt a szerzõdések megkötésében, készítse el a pénzügyi elszámolásokat, s levelezzen a fõhatóságokkal a napi problémák megoldásáról. A fûtésrendszer kiépítése éveket vett igénybe, még szerencse, hogy egy nagyon jó mûszaki érzékkel megáldott szakember ült akkoriban ezen a poszton, aki e technikai kihívásoknak maradéktalanul eleget tudott tenni. Arany Jánosnak hívták. 14 * 13 A Magyar Tudományos Akadémia Értesítõje, p Arany János hivatali idõszakáról több tanulmány is született, ezek közül a legfontosabbak: Szily Kálmán: Arany János mint fõtitkár. = Akadémiai Értesítõ, pp Heinrich Gusztáv: Arany János és az Akadémia. = Akadémiai Értesítõ, pp , Balogh Jenõ: Arany János mint fõtitkár. = Akadémiai Értesítõ, pp Voinovich Géza: Arany János életrajza. 3. köt Bp., pp , Voinovich Géza: Arany János mint akadémiai fõtitkár. = MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, pp Gergely Pál: Arany János és az Akadémia. Bp., p. (Irodalomtörténeti füzetek 11.) Gergely Pál: Arany János akadémiai titoknoki és fõtitkári mûködése. = Magyar Tudomány, pp Arany János Hivatali iratok 2. Akadémiai évek ( ). Összeáll. és a jegyzeteket készítette: Gergely Pál. Bp., p. (Arany János összes mûvei XIV. kötet. Sorozatszerk.: Keresztury Dezsõ). Tartalma: Arany János akadémikusi iratai az Akadémiához ( ); Arany János akadémiai titoknoki iratai ( ); Arany János akadémiai fõtitkári iratai ( ). Gergely Pál: Arany János költõi, tanári hivatása és hivatalai. In: Novák László (szerk.): Arany János tanulmányok. Nagykõrös, pp (Nagykõrösi Arany János Múzeum Közleményei 2.)

11 Az Akadémia palotájának avatása napján írta Ártatlan dac címû versét, amelyet a Kapcsos Könyv õrzött meg, ebben olvasható: A Tudománynak háza vagyon: Ennek örüljek hát ma nagyon? A fûtési gondokról akkor még nem is tudott Íme három levélfogalmazvány ( ból) a fõtitkár kiváló mûszaki érzéke bizonyítékaként: NAGYMÉLT. TREFORT ÁGOSTON vk. min. úrnak telj. tisztel. A MTA f. é. jún. 28-ig Ig. Tan. Ülésében indítvány és javaslat tétetett, hogy a jelenleg már foganatba vett képtári építkezések alkalmával mennyire célszerû volna egyúttal a képtári helyiségek téli fûtésérõl is gondoskodni, fõleg a közönség érdekében, mely az Orsz. Képtárt jelenleg az egész téli félévben, midõn pedig kivált a tanulmányozóknak több ideje volna, de a szórakozók is jobban nélkülözik a kellemes idõtöltést, nem használhatja. Erre nézve bemutattatott Ybl Miklós építésznek egy javaslata, mint aki a Bacon I. L. cég itteni képviselõjét, Cross O. E. urat az Akad. különbözõ helyiségei forróvíz általi fûtése valamint szellõztetésük iránt külön-külön terv és költségvetés beadására szólította volt fel, s ezen tervek szerint a 2. és 3. emeleti képtári helyiségek vízfûtése 10,195 ft. 50 krajcárból állítható elõ, továbbá az összes nagyobb helyiségek szellõztetése és az átalakítások folytán szükséges reparációk mintegy 6,000 Ft-ra vannak számítva, mely összegeket az Akad. valamint a tetõ-építést is, csak törlesztendõ adósság útján fedezheti. Annálfogva az Igazg. Tanács határozata alapján, szerencsém van fölkérni Nagyméltóságodat, hogy a vízfûtési költségnek az Orsz. Képtári helyiségeket illetõ része törlesztése fejébe, ezen helyiségek évi lakbérét 1,000 forinttal feljebb emelni méltóztassék. Teljes tisztelettel Nagym.-od aláz. szolg. Budapest, júl. 10-én elnök Forrás: Arany János Hivatali iratok 2. Akadémiai évek ( ). Összeáll. és a jegyzeteket készítette: Gergely Pál. Bp., pp (Arany János összes mûvei XIV. kötet. Sorozatszerk.: Keresztury Dezsõ). Az irat sorszáma: 661/

12 Nagymélt. Min. Úr! NMÉLT. TREFORT ÁGOSTON vk. min. úrnak, teljes tisztelettel A MTA palotájában elhelyezett országos képtár tûzmentesítése céljából történt építkezések mibenléte és mielõbbi befejezése iránt hozzám intézett kegyes leirata folytán a késedelem oka iránt Ybl Miklós építész és Kolbenheyer mûvez. Urakat megkérdezvén, ezek írásban beadott nyilatkozata szerint van szerencsém jelenteni, hogy jelenleg már csak a szobafestõ munka egy csekély része, vmint az amerikai padló lerakása s a végsõ összetakarítás van hátra, mely munka azonban 3-4 heti idõt veend igénybe. Ami a helyreállított helyiségek fûtését és kiszárítását illeti ugyancsak az építészek szerint ez a II. emeleti helyiségekben még jan. hó folytán eszközöltetett, s ez a rész azon idõ óta használható állapotban van, sõt már át is adatott; a III. emeleten pedig, dacára az ily átalakításoknál felmerülõ elõreláthatatlan akadályoknak, a fûtés már febr. hónapban megkezdetett és ápril. közepéig folytattatott, melynek köszönhetõ, hogy a jókor beállott zordon téli idõ alatt a nyers falak annyira kiszáradtak, hogy a festõmunkák még márc. hóban megkezdõdhettek és kár nélkül folyhattak. Tagadhatatlan ugyan mint ismét az építészek nyilatkoznak, hogy a munka kezdetén azzal a reménnyel táplálkoztunk, hogy az átalakítás még a tél kezdete elõtt végre lesz hajtható, azonban részint az eredeti átalakítás alkalmával nem tervezett, de késõbb szükségesnek mutatkozott s engedélyezett nagy mérvû átalakítások a II. emeletben, melyek a munka folytatása s befejezésére lényeges, majdnem döntõ befolyást gyakoroltak, nemkülönben az ily különös munkánál elõforduló és csak a legnagyobb eréllyel leküzdhetõ, olynemû nehézségek, melyekhez még elemi akadályok is járultak, hátráltatták a munka elõmenetelét; így pl. a nyári zivatarok azon idõben, midõn a tetõ lebontatott, késõbb a magas Duna-vízállás, midõn a fûtés és szellõztetéshez készítendõ csatornák a pincében hetekig vízzel voltak tele, végül a korán beállt zord tél mind oly tényezõk, melyek a kiszámított idõtartamot megváltoztatták. Ezekbõl méltóztatik látni, mely okoknak tulajdonítják maguk az építészek az eddigi küzdelmet; valamint azt is, hogy a befejezésre már nem sok idõ kívántatik, minek megtörténtét szigorúan elrendeltem és remélem, pár hét múltával szerencsém lesz bejelenteni. Maradván telj. tisztelettel Nagyméltóságod aláz. szolgája: akad. elnök 16 Budapest, ápr Forrás: Uo. pp Az irat sorszáma: 391/

13 T. C. CROSS C. E. úrnak tisztelettel Budapest Gr. Lónyai Menyhért akadémiai elnök úr a forróvíz-fûtési és szellõztetési készülék felülvizsgálatára kiküldött bizottság jegyzõkönyvi jelentését (áthúzva: megtekintvén is) helyben hagyván, az e szerint még fizetendõ 1053 ft. 60 kr.-ra nézve úgy rendelkezett, hogy miután ez összegbõl minden eddig történt fizetés után a bélyeg levonandó, szíveskedjék a fentisztelt Ház egy kellõ bélyeggel ellátott nyugtatványt kiállítani és azt az elnök gróf úrnak bemutatni, ki az összeget azonnal utalványozni fogja. Õ excja jelenleg a fõvárosban van és a temetés utánig itt marad. Tisztelettel: fõtitkár 17 Bpest, jan. 31. * Arany Jánost január 26-án választották meg titoknokká, 1870-ben pedig fõtitkárrá. Hogy mit is jelentett e posztok betöltése? Hivatali mûködése elsõ évében készült el az Akadémia palotája, a titoknoknak ellenõriznie kellett a bútorok és a képek odaszállítását, elhelyezését, megérkezett a 60 ezer kötetbõl álló könyvtár anyaga, minden egyes szállítónak a munkabérét már õ számfejtette. Minden reggel bontotta a postát, majd az iktatókönyvbe sorra beírta az érkezõ levelek adatait, s azt is, mi a feladat ezekkel. Külön rovatban tüntette fel, mikor küldetett válasz az adott ügyben. Az egyes akadémiai osztályok értekezletein õ vetetette papírra a jegyzõkönyvet. (Havonta hívta össze az összes üléseket, a szakosztályok hétfõnként tartottak nyilvános felolvasó ülést, majd zárt ülést, a 25 tagból álló Igazgató Tanács évente csak öt-hat alkalommal ült össze mindenkit a titoknok-fõtitkár hívott meg.) Az Igazgató Tanács hagyta jóvá a költségvetést és a zárszámadást, itt esett szó a kinyomtatandó mûvekrõl, s azok pénzügyi hátterérõl, a kisebb tisztviselõk kinevezésérõl és az esetleges fegyelmi ügyekrõl, s mindennek meg kellett jelennie az Akadémiai Értesítõben is. Az Elegyes Ülésen választották meg az elnököt, a másodelnököt és az osztályelnököket, mindig három-három évre. Évente egy alkalommal volt Nagygyûlés, ez mindössze három-négy napos volt, itt bírálták el a pályamûveket, s itt választottak új tagokat. Az üléseken a jegyzõkönyvet mindig a titoknok vezette. Már elsõ hivatali évében hetvennégy osztályülésrõl számolt be. Természetesen magát az Akadémiai Értesítõt is õ szerkesztette, s nyilvánvaló volt, hogy a szerzõi honoráriumokat is õ utalványozta. Az Akadémiának más folyóiratai is voltak, ezekkel is a titoknok foglalatos- 17 Forrás: Uo. p Az irat sorszáma: 79/

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

FORRAI JUDIT: A MAGYAR FOGTUDOMÁNY KEZDETE

FORRAI JUDIT: A MAGYAR FOGTUDOMÁNY KEZDETE FORRAI JUDIT: A MAGYAR FOGTUDOMÁNY KEZDETE A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársai. Magyarország a XVIII.

Részletesebben

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak :

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak : BEZERÉDY ISTVÁN Az alapítás és az elsõ igazgató 1880-1904 A város Szeged 1719-ben nyerte vissza szabad királyi városi kiváltságait, amelyeket a török uralom alatt elvesztett. Bár 1961-ig nem lett megyeszékhely,

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

Vannak véletlenek, s vannak olyan véletlenek, amelyek nem a sors szeszélyébõl,

Vannak véletlenek, s vannak olyan véletlenek, amelyek nem a sors szeszélyébõl, 2 AKTUÁLIS Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Irat Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Vannak véletlenek, s vannak olyan véletlenek, amelyek nem a sors szeszélyébõl,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar.

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. 2 TARTALOMALOM Olvasmányok nyárra (Kiss Tamás) ELÕADÁSOKAZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEG- ALAPÍTÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN Sarnyai Ákos: Miért a legjobb dolog a világon pécsi medikusnak lenni?; Bauer Miklós: 90

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban 2 1848 TARTALOMALOM Pécs-Baranya 1848-49-ben Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1998. Fk: dr. Ódor Imre igazgató 1848 TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBÕL 4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben Megjelent:

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

A szabadkőműves Farkas Gyula The Freemason Gyula Farkas Gyula Farkas şi francmasoneria

A szabadkőműves Farkas Gyula The Freemason Gyula Farkas Gyula Farkas şi francmasoneria MŰSZAKI SZEMLE 37. szám, 2007. Historia Scientiarum 4. Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Science Szerkesztőbizottság elnöke / President of Editing Committee Dr. Köllő Gábor Szerkesztőbizottság

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke IV. évfolyam 4. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1997. április Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának! Köszöntjük Dr. Dávid Imrét,

Részletesebben

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében KOVÁTS KATALIN Győr nyomdái a 19. század második felében "Már pedig az Apróság is néha nevezetes. El nem hinné az ember, miként oldatnak fel s világosítatnak meg sok idő múlva az efféle megtartott s' hátra

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Városunk Budapesti Honismereti Híradó II. évfolyam 1. (jubileumi) szám Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Elgondolni is rossz lenne, hogy a nemzetnek soha nem lehetne és lesz színháza, s a nemzet

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Joghistória. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat.

Kedves Olvasóink! Joghistória. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat. Kedves Olvasóink! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat. A Joghistória legfrissebb számában többek között az emberi jogok történeti

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 2012 1 Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham- palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor DSc Intézetvezető egyetemi tanár Pázmány

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 I. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

Részletesebben