Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es primerekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es primerekben"

Átírás

1 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Általános i feltételek a Magyar Telekom Nyrt. Internet szolgáltatására a 77,78,79-es Utolsó módosítás: december 1. Hatálybalépés: január 1. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 1/55

2 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 4 A SZERZŐDŐ FELEK A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET, ÜGYFÉLKAPCSOLATI HELYEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IDŐBELI ÉS TÁRGYI HATÁLYA, ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató neve, címe Szolgáltató felügyeleti szerve Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az ÁSZF személyi hatálya Az előfizető (a szolgáltatási alanya) Kapcsoltvonali Internet szolgáltatás előfizetője ADSL kapcsolaton keresztüli Internet szolgáltatás előfizetője Hordozható Internet szolgáltatás előfizetője Felhasználó Az ÁSZF időbeli és területi hatálya Az ÁSZF közzététele, elérhetősége, módosítása ÜGYFÉLKAPCSOLATI HELYEK... 7 II. FEJEZET 9 A SZOLGÁLTATÓ INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK LEÍRÁSA A szolgáltatás meghatározása A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai III. FEJEZET 11 AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSNAK A MEGFELELŐ, VALAMINT A NEM ELFOGADHATÓ SZINTJÉT MEGHATÁROZÓ SZÁMSZERŰ KÖVETELMÉNYEK A 345/2004. (XII.22.) KORMÁNY RENDELET SZERINT A) Kapcsolt vonali Internet hozzáférés B) ISDN2 Internet hozzáférés C) Internet és egyéb adatátvitel szolgáltatás ADSL IV. FEJEZET 20 AZ ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE, ELŐFIZETŐI ADATOK VÉDELME A személyes adatok kezelésének jogi háttere A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai A Szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata Egyebek V. FEJEZET 29 DÍJAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK A díjazás és számlázás alapelvei Díjazás Előfizetési díjak Forgalmi díjak Egyszeri díjak Kedvezmények Szünetelés díja Számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja A számlázás módja, gyakorisága Számla típusok Fizetési módok Számlakiegyenlítés határideje: Késedelmi kamat Egyéni előfizető esetében Üzleti/intézményi előfizetők esetében A Szolgáltató hibás számlázása esetén VI. FEJEZET 33 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, MÓDOSULÁSA, MEGSZŰNÉSE Az előfizetői kötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés Internet elérés létesítése, a teljesítése Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 2/55

3 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december A szolgáltatás időbeli korlátozása Alkalmi szolgáltatás Az Internet szolgáltatásra vonatkozó jogviszony szünetelése Az Internet szolgáltatás megrendelések kezelése Nyilvántartás és értesítés Ajánlattétel (megrendelés) Az ajánlat elutasítása Az előfizetői módosítása Egyoldalú módosítás Változás az előfizető adataiban vagy azok kezelésében Áthelyezés, átírás A szolgáltatás-hozzáférési pont helyének és/vagy címzésének változtatása Szerződésmódosítás átírással Számlázási cím módosítása A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei Szünetelés az előfizető kérésére Szünetelés a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból Az előfizetői jogviszony szünetelése Az előfizetői felmondása, megszűnése A felmondásának szabályai az előfizető részéről A felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről A szolgáltatás korlátozása VII. FEJEZET 45 A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK Hibabejelentő elérhetősége Hibabejelentés menete Hibaelhárítási idő felső határa az esetek 95%-ra VIII. FEJEZET 47 FELELŐSSÉG, REKLAMÁCIÓK, VITÁK A Szolgáltató felelőssége Vis maior Késedelem és hibás teljesítés Késedelmi kötbér Hibás teljesítési kötbér A hibaelhárítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek Felelősség a szolgáltatás szünetelése esetén Az előfizető felelőssége, kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége Az Internet szolgáltatás használata Díjfizetés A hozzáférés jogosulatlan átengedése Ügyfélszolgálatok működtetése Reklamációk, viták Számlareklamáció Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 3/55

4 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. I. FEJEZET A SZERZŐDŐ FELEK A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET, ÜGYFÉLKAPCSOLATI HELYEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IDŐBELI ÉS TÁRGYI HATÁLYA, ELÉRHETŐSÉGE 1. A szolgáltató neve, címe A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató) Budapest, Krisztina krt. 55. székhellyel működő határozatlan időre alakult részvénytársaság. web: A társaság alapvető tevékenységi köre alapján jogosult helyi, belföldi és nemzetközi elektronikus hírközlési szolgáltatás és egyes azokkal szorosan összefüggő - egyéb kiegészítő szolgáltatások végzésére a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek szerint. 1.2 A Szolgáltató, mint Koncessziós Társaság jogutódja, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszterrel kötött Koncessziós Szerződés alapján jogot szerzett a bajai, kiskőrösi és kiskunhalasi primer körzet területére kiterjedő helyi közcélú elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására. /77 körzet/kiskunhalas; /78 körzet/kiskőrös; /79 körzet/baja a Szolgáltató Internet szolgáltatását EmitelNet néven nyújtja előfizetőinek. 2. Szolgáltató felügyeleti szerve Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 1133 Budapest Visegrádi u Telefonszáma: 1/ Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatóság 6721Szeged Csongrádi sgt. 15. Telefonszáma: 62/ Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1088 Budapest 6000 Kecskemét József krt.6. Deák F. tér Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az Általános i feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató által nyújtott kapcsolt vonalú távbeszélő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános i feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF a hírközlésről szóló évi C. törvény alapján, a Polgári törvénykönyvnek, a elektronikus hírközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak, így különösen a elektronikus hírközlési előfizetői ekről szóló 16/2003.(XII.27.) IHM rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével készültek. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyar Telekom Nyrt-re, valamint a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre (előfizetőre, felhasználóra). Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 4/55

5 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december Az ÁSZF személyi hatálya Az ÁSZF alapján a Szolgáltató mint elektronikus hírközlési szolgáltató, elektronikus hírközlési hálózatát felhasználva a nemzetközi előírásoknak megfelelő nyilvános adathálózati Internet szolgáltatást nyújt előfizetői részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a részvénytársasággal az Internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre (előfizetőre, felhasználóra). A Szolgáltató, az előfizető, illetőleg az igénylő az egyedi előfizetői ben ezen általános i feltételektől egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek. A szolgáltatási alanyai: a) a Szolgáltató, mint elektronikus hírközlési hálózaton Internet hozzáférést létesítő, és azon előfizetői szolgáltatást nyújtó Internet szolgáltató, b) az Internet szolgáltatás igénybevétele céljából szolgáltatási megkötésére ajánlatot tevő, illetőleg a szolgáltatási jogosultjaként szerződő természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (előfizető, felhasználó) Az előfizető (a szolgáltatási alanya) Előfizető az, akivel a Szolgáltató Internet elérés biztosítására és a szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF-ben, valamint az Internet szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási ben meghatározott feltételekkel előfizetői jogviszonyt hoz létre, vagy akivel a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépését megelőzően szolgáltatási t kötött. Az előfizető lehet: Kapcsoltvonali Internet szolgáltatás előfizetője Az az Internet szolgáltatás előfizető, aki ISDN vagy közcélú távbeszélő szolgáltatáshozzáférési ponton keresztül veszi igénybe az Internet szolgáltatást ADSL kapcsolaton keresztüli Internet szolgáltatás előfizetője Az az Internet szolgáltatás előfizető, aki ADSL kapcsolaton keresztül veszi igénybe az Internet szolgáltatást Hordozható Internet szolgáltatás előfizetője Az az Internet szolgáltatás előfizető, aki a Szolgáltató illetékességi területén nem rendelkezik sem közcélú elektronikus hírközlési szolgáltatás-hozzáférési ponttal. A szolgáltatás igénybevétele felhasználói név és jelszó segítségével történik Felhasználó Felhasználó az előfizetőn kívül az, aki az Internet szolgáltatást a szolgáltatásra vonatkozó előfizetői megkötése nélkül veszi igénybe a Szolgáltatótól (nyílt Internet hozzáférést használ) Az ÁSZF időbeli és területi hatálya Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 5/55

6 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Az ÁSZF a szolgáltatás hatósági bejelentés tudomásulvételétől határozatlan időre szól. Az ÁSZF alapján a Szolgáltató a Szolgáltató teljes területén nyújtja az adathálózati Internet szolgáltatást. A Szolgáltató alapján kapcsolódik nemzetközi hálózatokhoz, ezáltal lehetővé válik a nemzetközi adathálózatok elérése is. 5. Az ÁSZF közzététele, elérhetősége, módosítása A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen az igénybe vehető Internet szolgáltatásokról és a szolgáltatások igénybe vételéért fizetendő díjakról, valamint a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról. A szolgáltatással kapcsolatos előfizetői igények kielégítése, illetve az előfizetők megfelelő tájékoztatása érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodákat működtet. Az ÁSZF az I. Fejezet 6. pontjában (Ügyfélkapcsolati helyek) megjelölt valamennyi ügyfélszolgálati irodában, illetve az Interneten megtekinthető a és a honlapon, arról másolat térítésmentesen kérhető. Ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételeit megváltoztatja vagy az általános i feltételek módosulnak, illetve az árakban változás történik, erről az előfizetőt tájékoztatni kell. A Szolgáltató az előfizetőt az ÁSZF módosításáról, valamint jogszabályban és/vagy az ÁSZFben meghatározott értesítési kötelezettség teljesítése során a következőképpen értesítheti: Az előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (levélben), vagy Elektronikus levélben Egyéb távközlési úton Az értesítendő előfizetők körétől függően országos, vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az előfizetőt a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal korábban köteles értesíteni. Ezen kötelezettség a Szolgáltatót nem terheli, amennyiben az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: Utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; A módosítás lényegének rövid leírását; A módosítás hatályba lépésének időpontját; A közzétett ÁSZF elérhetőségét; Ha a Szolgáltató az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét; Azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, az előfizetőt az általános i feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a i feltételeket: Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 6/55

7 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. a) Az egyedi előfizetői ben vagy általános i feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a feltételeinek lényeges módosítását. b) Jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja. c) Körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Ha a Szolgáltató jogosult az általános i feltételeket módosítani, a módosításról a hatálybalépést megelőzően legalább 30 nappal köteles az előfizetőket értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői t. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői t ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői t az ebből eredő kedvezmények figyelembe vételével, kötötte meg és a módosítás a kapott kedvezményeket, nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői t, a Szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A Szolgáltató a fenti értesítési határidőket nem köteles az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános i feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. A nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás a külön jogszabályban rögzített esetek kivételével elfogadásnak minősül, ha a felek erről az egyedi ben előzetesen megállapodtak. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az előfizetőt törvényben rögzített módon és időben értesítette. A nyilatkozattétel elmulasztása- ráutaló magatartással létrejött előfizetői kivételével nem minősülhet az előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett ) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező módosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 6. ÜGYFÉLKAPCSOLATI HELYEK AZ ÜGYFÉLKAPCSOLATI HELYEK CÍME, TELEFONSZÁMA ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE Ügyfélszolgálati iroda Baja Cím: 6500 Baja Arany János u. 2. Ügyfélszolgálati Iroda Kalocsa Cím:6300 Kalocsa Széchenyi u. 2. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 7/55

8 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Ügyfélszolgálati Iroda Kiskőrös Cím: 6200 Kiskőrös Safári J. u. 5. Ügyfélszolgálati Iroda Kiskunhalas Cím:6400 Kiskunhalas Mátyás tér 9. Online Ügyfélszolgálati Iroda Az iroda Szolgáltató körzetein belül a 1277-es számon díjmentesen hívható. Szolgáltató körzetein kívül eredetekből és mobil készülékről az iroda a 1277-es számon, kék szám szerinti díjazással hívható. cím: Honlap: Ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje: Pénztári órák Hétfő 8-16 óráig óráig Kedd 8-16 óráig óráig Szerda 8-16 óráig óráig Csütörtök 8-16 óráig óráig Péntek 8-16 óráig óráig A pénztár óráig zárva tart. Online Ügyfélszolgálati Iroda Hétköznapokon 8-18 óra között személyes ügyintézőink állnak rendelkezésre. A köztes időszakban hangpostán hagyható üzenet, amely alapján ügyintézőnk a következő munkanapon az üzenethagyót visszahívja. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 8/55

9 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. II. FEJEZET A SZOLGÁLTATÓ INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK LEÍRÁSA 1. A szolgáltatás meghatározása Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely a különböző rendszerű számítógéphálózatok között egy egységes hálózati társalgási nyelv - az Internet Protokoll (IP) - segítségével kommunikációt tesz lehetővé. A szolgáltatások részletes leírását a II. Függelék tartalmazza. A Szolgáltató Internet szolgáltatása keretében az alábbi előfizetői szolgáltatások nyújtását vállalja: Internet hozzáférési szolgáltatás - kapcsolt vonalon (analóg és ISDN vonal) - ADSL kapcsolaton keresztül Szerver elhelyezés szolgáltatás Web hosting Domain név szolgáltatások Csoportos szolgáltatás Vírusvédelem Fix IP cím szolgáltatás Személyes Internet tanácsadás Helyszíni számítógép beállítás Help Desk szolgáltatás 2. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A forgalom alapján számlázott Internet szolgáltatási csomagoknál a Szolgáltató a forgalommérési adatok pontosságának biztosítása érdekében naponta egyszer megszakítja a kapcsolatot. A Szolgáltató Internet szolgáltatását kapcsolt vonalon, vagy ADSL kapcsolaton keresztül lehet igénybe venni. Az Internet szolgáltatói oldalon a Szolgáltató biztosítja azokat a berendezéseket, melyekkel kapcsolat létesíthető. A szolgáltatás igénybe vehető minden olyan előfizetői hozzáférési pontról, ahonnan fizikai kapcsolat létesíthető a Szolgáltató elektronikus hírközlési hálózatához. A kapcsolt hálózati alapcsomagok esetén az igénybevétel feltétele a területen működő szolgáltatóval kötött érvényes közcélú elektronikus hírközlési szolgáltatási. A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott. Amennyiben az előfizető olyan Internet szolgáltatás típust rendel meg, melyhez Domain név regisztrációra van szükség, a kért szolgáltatást teljes értékűen csak a Domain név bejegyzést követően teljesíthető a Szolgáltató részéről. A Domain név bejegyzést a Szolgáltató az arra jogosult szervnél kezdeményezi. A Szolgáltató az Internet szolgáltatásához tartozó felhasználói azonosítót kezdeti jelszóval védi, amelyet az előfizető jogosult saját jelszavára megváltoztatni. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 9/55

10 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Az előfizető az Internet szolgáltatás igénybevétele érdekében az első bejelentkezést követően megváltoztathatja az előfizetői en szereplő jelszavát. Amennyiben az előfizető a jelszót nem változtatja meg, annak minden következménye az előfizetőt terheli. Az ADSL-alapú (nagysebességű) Internet szolgáltatás igénybevételének korlátjai Az ADSL-alapú (nagysebességű) Internet szolgáltatást csak olyan ügyfél veheti igénybe akinek a szolgáltatáselőfizetői-hozzáférési pontja helyi központba, vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül (sodrott rézérpáron) van bekötve. Az ADSL-alapú (nagysebességű) Internet szolgáltatással egyidejűleg, egymástól függetlenül, ugyanazon az érpáron igénybe vehető analóg elektronikus hírközlési vagy ISDN (2B+D) szolgáltatás is. Az Emitel ADSL szolgáltatás a Szolgáltató szolgáltatási területén érhető el a műszaki paraméterek figyelembe vételével. A Szolgáltató minden esetben felméri az előfizető szolgáltatás igénybevételére benyújtott megrendelését, és tájékoztatja az előfizetőt az esetleges műszaki, időbeli vagy egyéb korlátról. A szolgáltató oldali ADSL berendezéssel ellátott települések listáját az adathálózati általános i feltételek VI. Függeléke tartalmazza. A rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek mellett kb. 4.5 km, de ezt befolyásolja az érátmérő, az érátmérő változása, továbbá külső zavarok stb. Az átviteli rendszer a maximális sebesség teljesítményét 2 km-ig tudja biztosítani. A 2 km-nél nagyobb előfizetői vonalhossz esetén előzetes vonalfelmérés szükséges. Ezen felmérés alapján határozható meg az adott körülmények között elérhető legnagyobb sebesség. Az ADSL-alapú (nagysebességű) Internet szolgáltatás nem vehető igénybe, ha az előfizető előfizetői-hozzáférési pontja a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba digitális vagy analóg vonaltöbbszörözőn vagy rádiós előfizetői hurkon (DECT, RAS, stb.) keresztül csatlakozik. Az ADSL-alapú (nagysebességű) Internet szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül az ANT (ADSL Network Termination Unit - ADSL hálózatvégződtető egység) és az elválasztó szűrő az előfizetőnél kerül letelepítésére. Az ANT és az elválasztó szűrő az ADSL végberendezéseket telepítő Szolgáltató tulajdona. Az ANT és az elválasztó szűrő részére szükséges helyről, valamint az ANT folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges szünetmentes 220V-os táplálásról az előfizetőnek kell gondoskodnia. A Szolgáltató szünetmentes táplálást nem biztosít. Az elválasztó szűrő egy passzív eszköz, így ez tápellátást nem igényel. Az elválasztó szűrő teszi lehetővé táplálás kimaradáskor a távbeszélő szolgáltatás igénybevételét. 3. A előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai Az Internet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kapcsolt vonalat, illetve ADSL kapcsolatot a Szolgáltató a kapcsolt vonalra, az ADSL kapcsolatra vonatkozó ÁSZF-nek megfelelően nyújtja. Az Internet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb ügyféloldali eszközöket (kapcsolt vonali modemet, routert stb.) az előfizetőnek kell biztosítani, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az előfizetői végberendezések kereskedelmi forgalomban beszerezhetők. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 10/55

11 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. III. FEJEZET Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. (XII.22.) Kormány Rendelet szerint A) Kapcsolt vonali Internet hozzáférés MINŐSÉGI MUTATÓ MEGNEVEZÉSE Vállalt célérték Vállalt minimálérték Új hozzáférés létesítési idő Minőségi panasz hibaelhárítási ideje* nincs nincs 72 óra 72 óra Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje 30 nap 30 nap A szolgáltatás rendelkezésre állása 95 % 95 % A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés 10 4 perc 10 4 perc Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés 2 x 10 4 perc 2 x 10 4 perc A garantált (átlagosan elvárható) le-és feltöltési sebesség Bithiba arány hozzáférési vonalanként 9,6kbit/s / 9,6kbit/s nincs 9,6kbit/s / 9,6kbit/s nincs Minőségi mutatók neve, meghatározása, mérési módszere, számítása 1. Új hozzáférés létesítési idő Nem értelmezett, mert a létesítés nem jár fizikai hozzáférési pont kiépítéssel. 2. A minőségi panasz hibaelhárítási ideje Meghatározása: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje Mérési módszer: A valós érték megállapítása a szolgáltatási területen méréssel és az azt követő számítással történik. Mért jellemző a hibabehatároló eljárás eredményeként valósnak bizonyult hibák kijavítási ideje, amely a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentéstől - amelyet az előfizető tesz és a Szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható -, a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 11/55

12 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. megkezdett órák száma. Hibákba nem tartozik bele a végberendezés hibája, az ügyfél kérésére történt hiba javítás halasztása, illetve a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatti (pl. hozzáférés csak munkaidőben lehetséges) hiba javítás halasztása. A hibaidőbe a munkaszüneti napok is beleszámítanak. Számítása: A hibaelhárításai idő szerint növekvő sorrendbe téve a bejelentett hiba darabszámot, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. 3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési határideje Meghatározása: Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje. Mérési módszer: A Szolgáltató adatgyűjtő rendszeréből történő legyűjtés alapján az adatgyűjtési időszakban a kiállított számlákat érintő számlapanaszok Szolgáltató általi fogadásától - elutasítás esetén az ügyfélnek kézbesített válaszlevél megküldéséig - elfogadás esetén a jóváírás elfogadásának értesítéséig eltelt megkezdett napok száma. Nem tekintjük számlapanasznak a számla kiállításával és a hibabejelentéssel kapcsolatos panaszokat. Számítása: A számlapanaszok kivizsgálási ideje szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. 4. Szolgáltatás rendelkezésre állása Meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszerében a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás teljes helyreállításáig eltelt összes időt arányítva az adatgyűjtési időszak teljes időtartamához (melyben szolgáltatás-kiesés nélkül lehetne szolgáltatni). A szolgáltatás-kiesésbe beletartozik a váratlan meghibásodás miatti, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelés is. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal. 5. A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés Meghatározása: Azon időtartam, amely alatt az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintően az előfizetők számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 12/55

13 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszeréből azon váratlan meghibásodások legyűjtésével, amelyek esetében a Szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi előfizetője egy időben akadályoztatva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás-kiesésbe csak a váratlan meghibásodás miatti szünetelés tartozik bele. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő, vagy vis major esetén történő, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett a szolgáltatási terület egészét érintő szolgáltatás-kiesések időtartamának összege. 6. Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés Meghatározása: Azon időtartam, amely alatt a szolgáltatás az előfizetők legalább 10 %-a számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszeréből legyűjtve azon váratlan meghibásodásokat, amelyek esetében a Szolgáltató szolgáltatási területén az adott szolgáltatásra az előfizetők 10 %-a egy időben akadályoztatva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás-kiesésbe csak a váratlan meghibásodás miatti szünetelés tartozik bele. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő, vagy vis major esetén történő, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett a Szolgáltató előfizetőnek legalább 10 %-át érintő szolgáltatás-kiesések időtartamának összege. 7. Garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Meghatározása: Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90 %-ában garantál. Mérési módszer: Teszt mérésekkel történik. Egy hazai ellenőrzött referencia szerver felé és felöl mért le- és feltöltési sebesség előfizetői interfészen mérve. Számítása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenő sorrendbe állítva az esetek 90 %-ában elért, illetve meghaladott érték, figyelembe véve az összes mért értéket. 8. Bit hibaarány hozzáférési vonalanként Ez a mutató csak az elérési technológiák függvényében értelmezhető, az IP alapú csomagkapcsolt technológia esetén nem. Az Internet szolgáltatásunk IP technológiára épül, melynél a bithiba arány növekedése az egymásra épülő hibajavítást alkalmazó protokollok jellegéből fakadóan lassulásként jelentkezik, ezért e mutató Internet szolgáltatás esetében nem értelmezhető. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 13/55

14 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. B) ISDN2 Internet hozzáférés MINŐSÉGI MUTATÓ MEGNEVEZÉSE Vállalt célérték Vállalt minimálérték Új hozzáférés létesítési idő Minőségi panasz hibaelhárítási ideje* nincs nincs 72 óra 72 óra Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje 30 nap 30 nap A szolgáltatás rendelkezésre állása 95 % 95 % A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés 10 4 perc 10 4 perc Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés 2 x 10 4 perc 2 x 10 4 perc A garantált (átlagosan elvárható) le-és feltöltési sebesség 128 kbit/s/64kbit/s 128 kbit/s/64kbit/s Bithiba arány hozzáférési vonalanként nincs nincs Minőségi mutatók neve, meghatározása, mérési módszere, számítása 1. Új hozzáférés létesítési idő Nem értelmezett, mert a létesítés nem jár fizikai hozzáférési pont kiépítéssel. 2. A minőségi panasz hibaelhárítási ideje Meghatározása: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje Mérési módszer: A valós érték megállapítása a szolgáltatási területen méréssel és az azt követő számítással történik. Mért jellemző a hibabehatároló eljárás eredményeként valósnak bizonyult hibák kijavítási ideje, amely a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentéstől - amelyet az előfizető tesz és a Szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható -, a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma. Hibákba nem tartozik bele a végberendezés hibája, az ügyfél kérésére történt hiba javítás halasztása, illetve a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatti (pl. hozzáférés csak munkaidőben lehetséges) hiba javítás halasztása. A hibaidőbe a munkaszüneti napok is beleszámítanak. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 14/55

15 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Számítása: A hibaelhárításai idő szerint növekvő sorrendbe téve a bejelentett hiba darabszámot, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. 3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési határideje Meghatározása: Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje. Mérési módszer: A Szolgáltató adatgyűjtő rendszeréből történő legyűjtés alapján az adatgyűjtési időszakban a kiállított számlákat érintő számlapanaszok Szolgáltató általi fogadásától - elutasítás esetén az ügyfélnek kézbesített válaszlevél megküldéséig - elfogadás esetén a jóváírás elfogadásának értesítéséig eltelt megkezdett napok száma. Nem tekintjük számlapanasznak a számla kiállításával és a hibabejelentéssel kapcsolatos panaszokat. Számítása: A számlapanaszok kivizsgálási ideje szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. 4. Szolgáltatás rendelkezésre állása Meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszerében a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás teljes helyreállításáig eltelt összes időt arányítva az adatgyűjtési időszak teljes időtartamához (melyben szolgáltatás-kiesés nélkül lehetne szolgáltatni). A szolgáltatás-kiesésbe beletartozik a váratlan meghibásodás miatti, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelés is. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal. 5. A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés Meghatározása: Azon időtartam, amely alatt az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintően az előfizetők számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszeréből azon váratlan meghibásodások legyűjtésével, amelyek esetében a Szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi előfizetője egy időben akadályoztatva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás-kiesésbe csak a váratlan meghibásodás miatti szünetelés tartozik bele. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 15/55

16 Készült: január 1. Utolsó módosítás: december 1. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő, vagy vis major esetén történő, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett a szolgáltatási terület egészét érintő szolgáltatás-kiesések időtartamának összege. 6. Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés Meghatározása: Azon időtartam, amely alatt a szolgáltatás az előfizetők legalább 10 %-a számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszeréből legyűjtve azon váratlan meghibásodásokat, amelyek esetében a Szolgáltató szolgáltatási területén az adott szolgáltatásra az előfizetők 10 %-a egy időben akadályoztatva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás-kiesésbe csak a váratlan meghibásodás miatti szünetelés tartozik bele. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő, vagy vis major esetén történő, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett a Szolgáltató előfizetőnek legalább 10 %-át érintő szolgáltatás-kiesések időtartamának összege. 7. Garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Meghatározása: Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90 %-ában garantál. Mérési módszer: Teszt mérésekkel történik. Egy hazai ellenőrzött referencia szerver felé és felöl mért le- és feltöltési sebesség előfizetői interfészen mérve. Számítása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenő sorrendbe állítva az esetek 90 %-ában elért, illetve meghaladott érték, figyelembe véve az összes mért értéket. 8. Bit hibaarány hozzáférési vonalanként Ez a mutató csak az elérési technológiák függvényében értelmezhető, az IP alapú csomagkapcsolt technológia esetén nem. Az Internet szolgáltatásunk IP technológiára épül, melynél a bithiba arány növekedése az egymásra épülő hibajavítást alkalmazó protokollok jellegéből fakadóan lassulásként jelentkezik, ezért e mutató Internet szolgáltatás esetében nem értelmezhető. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 16/55

17 Készült: január 1. Utolsó módosítás: március 21. C) Internet és egyéb adatátvitel szolgáltatás ADSL MINŐSÉGI MUTATÓ MEGNEVEZÉSE Vállalt célérték Vállalt minimálérték Új hozzáférés létesítési idő Minőségi panasz hibaelhárítási ideje* 30 nap 30 nap 72 óra 72 óra Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje 30 nap 30 nap A szolgáltatás rendelkezésre állása 95 % 95 % A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés 10 4 perc 10 4 perc Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés 2 x 10 4 perc 2 x 10 4 perc A garantált (átlagosan elvárható) le-és feltöltési sebesség Bithiba arány hozzáférési vonalanként 192 kbit/s / 64 kbit/s nincs 192 kbit/s / 64 kbit/s nincs Minőségi mutatók neve, meghatározása, mérési módszere, számítása 1. Új hozzáférés létesítési idő Meghatározása: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje. Mérési módszer: A megvalósult létesítés időpontja és az érvényes megrendelés (mindkét fél által elfogadott igénybejelentés vagy előfizetői ) időpontja között eltelt idő, mely időpontok a Szolgáltató WORKFLOW folyamataiból gyűjthetők le. Számítása: A létesítési idő szerint növekvő sorrendbe téve a létesítéseket, a darabszám szerinti alsó 80 %- nak az időbeli felső korlátja. 2. A minőségi panasz hibaelhárítási ideje Meghatározása: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje

18 Mérési módszer: A valós érték megállapítása a szolgáltatási területen méréssel és az azt követő számítással történik. Mért jellemző a hibabehatároló eljárás eredményeként valósnak bizonyult hibák kijavítási ideje, amely a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentéstől - amelyet az előfizető tesz és a Szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható -, a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma. Hibákba nem tartozik bele a végberendezés hibája, az ügyfél kérésére történt hiba javítás halasztása, illetve a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatti (pl. hozzáférés csak munkaidőben lehetséges) hiba javítás halasztása. A hibaidőbe a munkaszüneti napok is beleszámítanak. Számítása: A hibaelhárításai idő szerint növekvő sorrendbe téve a bejelentett hiba darabszámot, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. 3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési határideje Meghatározása: Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje. Mérési módszer: A Szolgáltató adatgyűjtő rendszeréből történő legyűjtés alapján az adatgyűjtési időszakban a kiállított számlákat érintő számlapanaszok Szolgáltató általi fogadásától - elutasítás esetén az ügyfélnek kézbesített válaszlevél megküldéséig - elfogadás esetén a jóváírás elfogadásának értesítéséig eltelt megkezdett napok száma. Nem tekintjük számlapanasznak a számla kiállításával és a hibabejelentéssel kapcsolatos panaszokat. Számítása: A számlapanaszok kivizsgálási ideje szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. 4. Szolgáltatás rendelkezésre állása Meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszerében a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás teljes helyreállításáig eltelt összes időt arányítva az adatgyűjtési időszak teljes időtartamához (melyben szolgáltatás-kiesés nélkül lehetne szolgáltatni). A szolgáltatás-kiesésbe beletartozik a váratlan meghibásodás miatti, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelés is. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal. 5. A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 18/55/

19 Meghatározása: Azon időtartam, amely alatt az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintően az előfizetők számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszeréből azon váratlan meghibásodások legyűjtésével, amelyek esetében a Szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi előfizetője egy időben akadályoztatva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás-kiesésbe csak a váratlan meghibásodás miatti szünetelés tartozik bele. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő, vagy vis major esetén történő, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett a szolgáltatási terület egészét érintő szolgáltatás-kiesések időtartamának összege. 6. Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés Meghatározása: Azon időtartam, amely alatt a szolgáltatás az előfizetők legalább 10 %-a számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető. Mérési módszer: A Szolgáltató nyilvántartó rendszeréből legyűjtve azon váratlan meghibásodásokat, amelyek esetében a Szolgáltató szolgáltatási területén az adott szolgáltatásra az előfizetők 10 %-a egy időben akadályoztatva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás-kiesésbe csak a váratlan meghibásodás miatti szünetelés tartozik bele. Nem tekintjük szolgáltatás-kiesésnek az előfizető kérésére, vagy a Magyar Köztársaság védelme érdekében a jogszabályokban előírt módon történő, vagy vis major esetén történő, illetve a tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelést. Számítása: Az adatgyűjtési időszakban bekövetkezett a Szolgáltató előfizetőnek legalább 10 %-át érintő szolgáltatás-kiesések időtartamának összege. 7. Garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Meghatározása: Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90 %-ában garantál. Mérési módszer: Teszt mérésekkel történik. Egy hazai ellenőrzött referencia szerver felé és felöl mért le- és feltöltési sebesség előfizetői interfészen mérve. Számítása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenő sorrendbe állítva az esetek 90 %-ában elért, illetve meghaladott érték, figyelembe véve az összes mért értéket. 8. Bit hibaarány hozzáférési vonalanként Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 19/55/

20 Ez a mutató csak az elérési technológiák függvényében értelmezhető, az IP alapú csomagkapcsolt technológia esetén nem. Az Internet szolgáltatásunk IP technológiára épül, melynél a bithiba arány növekedése az egymásra épülő hibajavítást alkalmazó protokollok jellegéből fakadóan lassulásként jelentkezik, ezért e mutató Internet szolgáltatás esetében nem értelmezhető. IV. FEJEZET AZ ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE, ELŐFIZETŐI ADATOK VÉDELME 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere Az előfizetők személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásait a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: Az évi LXIII. számú, a évi XLVIII. törvénnyel módosított, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. tv. XVII. fejezetében foglalt rendelkezések; Az elektronikus hírközlési előfizetői ekre és azok megkötésére vonatkozó 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet; Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet. 2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat alapján az érintett egyértelműen azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Ahol jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jogi személy előfizetőkkel kapcsolatban is e fejezet szabályait kell megfelelőn alkalmazni adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rendszerezése, rögzítése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összeadása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, az adatok további felhasználásának megakadályozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít a fénykép- hangkép felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (új-, vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, illetve írisz kép rögzítése;) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 20/55/

21 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Személyes adatok esetén az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelő rendszerek akkor kapcsolhatók össze (ugyanazon adatkezelő esetén is), ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés törvényes feltételei minden egyes személyes adatra teljesülnek. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából beleértve jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is a személyes adatok feldolgozását végzi; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Személyes adatokra vonatkoztatva olyan művelet, eljárás, amely eredményeként az adott adat többé nem hozható kapcsolatba az adott személlyel; közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében. 3. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama 3.1. Az előfizetők személyes adatainak a kezelésére a Szolgáltató két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez az előfizető az előfizetői jogviszony fennállása alatt bármikor hozzájárult; másrészt, ha az adatok kezelését jogszabály teszi lehetővé, illetve írja elő Az adatkezelés és az előfizetők személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy előfizetőkre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi XLVIII. törvénnyel módosított évi LXIII. tv ) pont); ennek ellenére a jelen Általános Szerződési Feltételek a nem természetes előfizetőkkel kapcsolatban is tartalmaznak adatvédelmi és adatkezelési szabályokat A Szolgáltató illetve a Szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés illetve adatfeldolgozás az alábbi előfizetői adatokra terjed ki ( az előfizető hozzájárulása típusú jogcím csak a jogszabály által előírt adatkezeléshez képesti jogcímbeli különbségre utal; az előfizető ebben az esetben is köteles megadni az érintett személyes adatát ahhoz, hogy a Szolgáltató a es ajánlatát megtehesse, illetve, hogy szerűen teljesíthessen): Általános Szerződési Feltételek a Magyar Telekom Internet szolgáltatására a 77,78,79-es 21/55/

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Készült: Szécsény, 2011.12.12. Hatályos: 2012.01.01. Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján 64.20.18

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók VII. számú melléklet: Minőségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz. II. EGYEDI szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz

I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz. II. EGYEDI szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz a 12. (1) bekezdés a) pontja szerint az Eszr. 5. (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton Minőségi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére WS ADSL ÁSZF INVITEL Zrt. 4. sz. melléklet Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton a 12. (1)

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

T á j é k o z t a t á s

T á j é k o z t a t á s T á j é k o z t a t á s A UPC Magyarország Kft. (továbbiakban UPC ), a Monor Telefon Társaság jogutódjaként a Nemzeti Hírközlési Hatóság DH-23398_31/2007. (a továbbiakban: 12-es piaci határozat) határozatában

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük Iktatószám: MM/2015 Internet Új hozzáférés létesítési idő Belső utasítás A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: WIFISECURITY KFT. Cégjegyzékszáma: 09-09-015683 Székhelyének

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás megnevezése Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti 2013. évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Dual-Plus Kft. Szolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Telemedbook adatvédelmi irányelvek

Telemedbook adatvédelmi irányelvek Telemedbook adatvédelmi irányelvek A MOHAnet az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4. 1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka 1.a) sz. melléklet Galgóczy utca-i rendszer 1. Analóg programcsomagok választéka Minimál megnevezésû csomag Sorszám Mûsor megnevezése Tematikája Nyelve 1. 2.

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1134 Váci út 19, kapcsolt vonali

Részletesebben

Internet szolgáltatás

Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői 15 nap hozzáférés létesítési

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Kábeltelevíziós műsorterjesztésre Új hozzáférés létesítési idő a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített Az új hozzáférés

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/B Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei 1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek 6. melléklet Minőségi célértékek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek 6. melléklet Minőségi célértékek MOL mobile Általános Szerződési Feltételek 6. melléklet Minőségi célértékek 1. sz. táblázat Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok Javítási hely: E: előfizetőnél, Sz: Szolgáltatónál Releváns

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

3.sz. Melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatók évre 229/2008. (IX.12.) Kormányrendelet alapján

3.sz. Melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatók évre 229/2008. (IX.12.) Kormányrendelet alapján 3.sz. Melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatók 2016. évre 229/2008. (IX.12.) Kormányrendelet alapján 1) Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. Címe:

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben