A Balatonföldv rsulás AVOP LEADER+ pályp. Gottlas Éva HVI vezetı és ÖTM koordinátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonföldv rsulás AVOP LEADER+ pályp. Gottlas Éva HVI vezetı és ÖTM koordinátor"

Átírás

1 A Balatonföldv ldvári TöbbcT bbcélú Kistérs rségi TársulT rsulás AVOP LEADER+ pályp lyázata Készítették: Gottlas Éva HVI vezetı és Sebestyén n Tünde T ÖTM koordinátor

2 A Balatonföldv ldvári TöbbcT bbcélú Kistérs rségi TársulT rsulás s bemutatása A kistérség elhelyezkedése: Balaton déli partján, Somogy megye É-i részén található 13 településbıl álló önkormányzati társulás A települések: Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonıszöd, Bálványos, Kereki, Kıröshegy, Kötcse Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki községek.

3

4 A Balatonföldv ldvári TöbbcT bbcélú Kistérs rségi TársulT rsulás s bemutatása június 30-án alakult Elnöke: Bezeréti Katalin, Balatonföldvár Város polgármestere Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petıfi Sándor u. 1. Területe: 255 km 2 Lakossága: fı január 1-jén

5 A TársulT rsulás által ellátand tandó feladatok a.) Humán szolgáltatások köre: - közoktatás: alapfokú nevelés-oktatás - egészségügyi ellátás - szociális ellátás: családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat b.) Területfejlesztés c.) Belsı ellenırzés d.) Mozgó könyvtári ellátás

6 Vidékfejleszt kfejlesztés - vidékcentrikus területfejleszt letfejlesztés olyan komplex tevékenység, amelynek végsı célja, hogy a vidéki települések, és általában a vidék a társadalomban betöltött funkciók ellátására tartósan képes legyen. magába foglalja a tanyák, falvak, kisvárosok fejlesztését, beleértve a vidéki térségekben folytatott gazdasági tevékenységeket, a foglalkoztatási és keresleti viszonyok javítását, a települési infrastruktúrát, az élı és épített környezet értékeinek megóvását és a vidéki közösségek fejlesztését is. különösen fontos területe, gyakran meghatározója az agrárgazdaság fejlesztése, ill. az élı környezettel kapcsolatos fejlesztése.

7 LEADER+ az Európai Unió legsikeresebb vid.fejl. programja. azzal a céllal indult, hogy az elszegényedı vidéki térségek további leszakadását megállítsa. a helyi Akciócsoportok által kidolgozott integrált vidékfejlesztési programokat támogatja. a projektek kisméretőek, innovatívak (újszerőek) és pozitív hatással vannak a térségre. a vidékfejlesztés ezen az új modellen keresztül mindenki számára elérhetı.

8 Balatonföldv ldvári Kistérs rségi Akciócsoport csoport AVOP LEADER+ pályp lyázata A projekt kezdete: május 3. A projekt vége: szeptember 1. A projekt összköltsége: ,- Ft Vezetı szervezet: Kötcse Község Önkormányzata Gesztor szervezet: Balatonföldvár Város Önkormányzata (adminisztratív feladatok ellátása, LEADER iroda elhelyezése)

9 Kétfordulós s pályp lyázat I. forduló: 2005.május 2005.július MVH tájékoztatón való részvétel, regisztráció, HACS szervezés (kistérségi ülés, kistérségi fórum szervezés a helyi lakosságnak), vezetı és gesztor szervezet kialakítása, 11 fıs munkacsoport és 15 fıs HBMB megalakulása.

10 A Balatonföldv ldvári Kistérs rségi Helyi Akciócsoport csoport (HACS) A LEADER+ pályázati kiírásnak megfelelıen akciócsoport alakult július 13-án 31 fıvel, lefedve a statisztikai kistérség egész területét. A kistérség fejlesztésében a 13 település csakis együttesen lehet sikeres. A települések polgármesterei megértve és elfogadva a LEADER+ alapelvét, sikerrel szólították meg, és vonták be a helyi vállalkozókat és civil szervezeteket a tervezés folyamatába, illetve az ACS-ba. Tagjai 13 önkormányzat, 14 vállalkozó, 4 civil szervezet.

11 Helyi BírálóB és s Monitoring Bizottság (HBMB) HACS tagjaiból választották, a kistérség minden települése képviselve van a bizottságban, szakmai döntés-elıkészítı és felügyelı szerv, feladata a helyi pályázati feltételrendszer jóváhagyása, szakmai döntés- elıkészítése, a döntés meghozatala és a programok megvalósításának nyomon követése. 15 tagú (0,46% közszféra, 0,2% civil szféra és 0,34% vállalkozói szféra képviselıibıl tevıdik össze)

12 I. PályP lyázati forduló eredménye területi és partnerségi kialakítás, más forrásból nem pályázható ötletek összegyőjtése, Helyi Vidékfejlesztési Terv (HVT) vázlatos elkészítése, HACS tagjai együttmőködési megállapodást kötöttek, hogy szabályozott keretek között szülessen meg a Helyi Vidékfejlesztési Terv (HVT), valamint itt rögzítették a felelısségi körök és feladatok meghatározását is. HACS tagjaink egy Etikai kódex -et is létrehoztak, amely a tagokra nézve meghatározza a betartandó magatartási normák összességét a tisztességes, becsületes magatartásra vonatkozóan.

13 LEADER+ II. Pályázati forduló: november december több mőhelymunkát szerveztünk a térségben, amelyeken értékes ötletekkel lehetett hozzájárulni a projekt sikeréhez, részletes HVT kidolgozása, decemberében kistérségi szintő tájékoztató fórumot szerveztünk, ahol HACS 3 taggal bıvült, így 34 taggal zártuk a II. fordulót, mindkét pályázati fordulóról dokumentumfilm készült, amely pályázatunk egy külön mellékletét alkotta, a lakosságot a helyi TV segítségével folyamatosan tájékoztattuk a pályázat alakulásáról.

14 II. PályP lyázati forduló eredménye HACS bıvülése, a mőhelymunkákon elhangzott ötletek alapján a munkacsoport elkészítette a részletes HVT-et, az etikai kódex aláírásával megerısítették a tagokra nézve a betartandó magatartási normák összességét a tisztességes, becsületes magatartásra vonatkozóan, a második fordulóban az akciócsoport tagok konzorciumi megállapodást kötöttek együttmőködésük dokumentumaként.

15 A LEADER iroda kialakítása és s munkája májusában megalakult a LEADER Iroda 3 fıs személyzettel, februárjától a LEADER Központ irányításával 1 fı LEADER referenssel segíti az iroda munkáját. Feladatuk: kiadvány készítés, tájékoztatás, pályázati kiírások elkészítése, koordinálás, pályázati tanácsadás, pályázatkezelés, dokumentálás, kapcsolattartás az MVH Somogy Megyei Kirendeltségével.

16 A lakosság g tájékoztatt koztatása a helyi pályp lyázati kiírásokr sokról a balatonföldvári helyi televízió adásain keresztül, elektronikusan (honlap) és a helyi lapok által, LEADER+ pályázat jogcímeirıl szórólap és plakát készült, amelyet a kistérség települései között osztottunk szét, a LEADER iroda nyomtatott kiadványt készített a lehetséges pályázati jogcímekrıl, a kistérség településein fórumokat szerveztünk.

17 Kilátók k Földje F - ahonnan belátni a jövıt j HVT pályp lyázati jogcímei 1. Vándorutak és a kistérségi turista program egyediségét és specialitását tükrözı térinstallációk kilátók építése, dombtérképek, padok, asztalok, fajátékok, táblák elhelyezése. 2. A helyi közösségi terek kialakítása, játszóterek kialakítása, padok, asztalok elhelyezése.

18 Kilátók k Földje F - ahonnan belátni a jövıt j HVT pályp lyázati jogcímei 3. Az összegyőjtött tárgyi és szellemi hagyományok helytörténeti, néprajzi kiállításokká szervezése. 4. A NATURA 2000 természetvédelmi tájegységek, növény- és állatvilágának megismertetése. 5. A kisiskolásoknak szóló, a kistérség növény és állatvilágát bemutató oktatóanyagok készítése, például multimédia tartalmú CD, kiadvány készítése.

19 Kilátók k Földje F - ahonnan belátni a jövıt j HVT pályp lyázati jogcímei 6. Kistérségi turisztikai program középtávú tervének elkészítése. 7. Turizmussal kapcsolatos rendezvények, fórumok, konferenciák szervezése. 8. A kistérség középtávú marketing tervének elkészítése a kistérség gazdasági szereplıinek bevonásával. 9. A marketing stratégiához kapcsolódóan a kistérség településeinek bemutatkozását támogató promóciós anyag készítése, illeszkedve a középtávú turisztikai program szellemiségéhez.

20 Kilátók k Földje F - ahonnan belátni a jövıt j HVT pályp lyázati jogcímei 10. Nemzetközi együttmőködés, partnerség, és kapcsolatépítés. 11. A vállalkozásmenedzsment szolgáltatás és mőködési körülményeinek és alap tudásbázisának kialakítása. 12. Valós igényekre kialakított kistérségi szintő vállalkozásmenedzsment szolgáltatás mőködtetése.

21 Az önerı mértéke A helyi pályáztatás során pályázatonként az önrész mértéke 5%, illetve 15 %-ban lett meghatározva, mivel non-profit ötlet megvalósítására lehetett pályázatot benyújtani.

22 Pályázatok benyújt jtása szeptember 13-ig folyamatosan került sor a Kilátók Földje - ahonnan belátni a jövıt kistérségi vidékfejlesztési program szellemében. Pályázati jogcímek ismételt meghirdetése: október 27 - november 24.

23 Legnépszer pszerőbb pályp lyázati kiírások az önkormányzatok részérıl a közösségi tér és játszótér kialakítás, a társulás részérıl a kistérségi túraútvonal kialakítás, a marketingkommunikáció terén: - települési, kistérségi honlap készítés, - DVD film a kistérség látnivalóiról.

24 LEADER+ tapasztalatok A II. pályázati forduló tapasztalatai: AVOP részeként bonyolult adatlap kitöltés, pályázathoz nem volt megfelelıen kirészletezett kitöltési útmutató, kevés szakmai konzultáció és felkészítı tréning, a felkészítık nem rendelkeztek kellı szaktudással, a HVT részletes kidolgozására kevés idı állt rendelkezésre, II. pályázati forduló megírása december hónapra esett (karácsony, szabadság).

25 LEADER+ tapasztalatok Szervezési nehézségek: idıigényes, elıkészületet igényel: kistérségi adatbázis létrehozása a köz-, a civil és a vállalkozói szféra szereplıivel, többszöri megkeresés telefonon, ben; nyomatékosabb, ha személyesen tesszük.

26 LEADER+ tapasztalatok A helyi pályáztatás tapasztalatai: a HVT jogcímei fejlesztési igényeket kielégítı, és érdeklıdést keltı legyen annak érdekében, hogy a pályázás széles körben elterjedjen, szükséges a célcsoport felkutatása, a kistérség adottságainak megfelelı célok meghatározása, fontos a tájékoztatás a pályázás által elérhetı elınyökrıl, illetve hátrányokról. A helyi pályázatok megírásának nehézségei: nagy körültekintést igényel a pályázati jogcímek és a pályázatban elszámolható költségek körének értelmezése.

27 A Balatonföldv ldvári TöbbcT bbcélú Kistérs rségi TársulT rsulás elérhet rhetıségei 8623 Balatonföldvár, 8623 Petıfi S. u. 1. Tel.: 84/ , fax.: 84/ Balatonföldv ldvári LEADER iroda elérhet rhetıségei 8623 Balatonföldvár, 8623 Petıfi S. u. 1. Tel.: 84/ , fax.: -

28 Köszönönjük k megtisztelı figyelmüket!

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor A kistérség jellemzıi Népesség 37 209 fı, a lakosság száma 1990-hez képest folyamatosan csökken. Munkanélküliség A regisztrált

Részletesebben

A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina. Bevezetés

A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina. Bevezetés A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina Bevezetés Az Európai Unió Közösségi Kezdeményezései közül vidékfejlesztéssel a LEADER Program

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE 1. Célok és előzmények Az Európai Unió LEADER+ programja 2004-ben indult Magyarországon. Elsődleges célja a helyi közösségek aktivizálása önmaguk és a vidékfejlesztés

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A NATURAMA Szövetség Akciócsoportjainak javaslatai az UMVP III. IV. tengelye intézkedéseinek hatékonyabb megvalósítása érdekében

A NATURAMA Szövetség Akciócsoportjainak javaslatai az UMVP III. IV. tengelye intézkedéseinek hatékonyabb megvalósítása érdekében A NATURAMA Szövetség Akciócsoportjainak javaslatai az UMVP III. IV. tengelye intézkedéseinek hatékonyabb megvalósítása érdekében Egyeztetett változat: 2010-07-08 TARTALOM A NATURAMA SZÖVETSÉG, EGYÜTTMŐKÖDÉSI

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft.

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft. CORPORATE VALUES EMBEREKET, CSOPORTOKAT, SZERVEZETEKET FEJLESZTÜNK Visszajelző anyag Visszajelzı anyag a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala részére a Corporate Values Kft. által készített Civil stratégiáról

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben