Az Egyesített Népjóléti Intézmény működteti a területi védőnői szolgálatot és az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatot is.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egyesített Népjóléti Intézmény működteti a területi védőnői szolgálatot és az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatot is."

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv.(továbbiakban Szt.), valamint az ezt módosító évi LXXIII. tv. alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója évi egy alkalommal beszámoltatja az intézmény vezetőjét. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézmény által biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat, amelyeket az Szociális és a Gyermekvédelemi törvény az önkormányzat számára kötelező feladatként meghatároz. Az Egyesített Népjóléti Intézmény néhány szociális alapellátást azoknak a községeknek is biztosít, akik erre Makó Város Önkormányzatával szerződést kötöttek. Az önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el. Szociális alapellátási feladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgálat. Nappali ellátás: idősek klubjait és nappali melegedő. Átmeneti elhelyezés: időskorúak gondozóházát és éjjeli menedékhely. Az intézmény az évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapján ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a törvény Makó Város Önkormányzata részére kötelezően meghatároz (gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti elhelyezése). Az Egyesített Népjóléti Intézmény működteti a területi védőnői szolgálatot és az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatot is. A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó ellátásokról a következő napirendben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Ez a beszámoló csak a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátásokra terjed ki. 1

2 Az január 1-jén alapított intézmény több feladatbővülés után jelenleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében 10-féle szolgáltatást nyújt Makó város lakosságának. A szolgáltatások jelentős részét az idősekről való gondoskodás tölti ki. Az elmúlt 13 évben a Szociális törvény megalkotása óta (1993) a szociális ellátás jelentős változáson ment keresztül. Megerősödtek a nappali intézmények, és olyan új ellátási formák léptek be, amelyek lehetővé tették az idősek saját lakókörnyezetében történő gondozását. Az újonnan belépő feladatok mindegyike kötelezően ellátandó alapellátási szolgáltatások közé tartozik. A szociális szolgáltatások milyensége, a hátrányos helyzetű csoportokról való gondoskodás mértéke és színvonala megmutatja egy-egy közösség felelősségvállalását, a közösségben rejlő kohéziós erőt, az együttérzésen túlmutató tenni akarást. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások keretében az Egyesített Népjóléti Intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: Étkeztetés A Szociális törvény 62. alapján étkeztetésben azok a szociálisan rászorultak részesülhetnek, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságok miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek erről gondoskodni. Az étkeztetést az intézmény három módon biztosítja: az idősek klubjában helyben fogyasztással, a klubokból elhordással, társadalmi gondozó illetve házigondozó által házhoz szállítással. Az ebéd házhoz szállítását abban az esetben bízzuk házigondozóra, amikor az étkezésben segítséget kell nyújtani (ebéd melegítése, az ágyban fekvő beteg megetetése) évben étkezésben részesült 148 fő. A évi felmérés alapján Makó városában fő 60 év feletti lakos élt, akik közül volt 70 év feletti. Az idézett rendelet alapján szociális alapellátásban (étkeztetésben) nem csak idős ember részesülhet. Az étkezést igénylők közül az elmúlt évben senkit sem kellett elutasítani, amennyiben a szociális rászorultsága a törvény alapján fennállt, az étkezést biztosítani tudtuk. Az étkeztetést igénybe vevők közül 79 fő tudta az intézményi térítési díjat megfizetni, 68 fő részesült kisebb-nagyobb összegű támogatásban. Ez azt jelenti, hogy az étkezést igénybe vevők mintegy felének a jövedelme nem haladta meg a ,- Ft-ot. Az ellátottak számát az intézményi kapacitás (főzőkonyha kapacitása) figyelembe vételével körülbelül %-kal tudjuk emelni. 2

3 Házi segítségnyújtás 10 gondozási körzetben 11 szakképzett gondozónővel látjuk el a házigondozást. Házigondozás keretében kell gondoskodni: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására nem képesek b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Intézményünk évben 70 főt részesített házi segítségnyújtásban. Az állami normatíva igénylése szempontjából az elszámolható ellátotti létszám 67 fő volt, mert nem minden gondozott igényel napi ellátást. A segítségnyújtás rendszerességét és időbeni tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. A Szociális törvény szerint a napi gondozási óra maximum 4 óra lehet. Intézményünkben a leghosszabb gondozási idő az elmúlt évben 2 óra 15 perc volt. Ennél több időt még akkor sem tudunk a gondozottra fordítani, ha ezt egészségi állapota szükségessé teszi. A házigondozásba való felvételt minden esetben előgondozás előzi meg, amely során figyelembe vesszük mindazokat a körülményeket, amelyeket a szociális törvény meghatároz. A mellékletből kitűnik, hogy nem csak idős emberek kerülhetnek házigondozásba. Viszonylag fiatal embernek is lehet olyan betegsége, amely az önellátásra képtelenné, a szociális ellátás igénybevételére jogosulttá teszi. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házigondozást azok az időskorú, vagy fogyatékos illetve pszichiátriai beteg személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt erre rászorulnak. Ez a szolgáltatás a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljára szolgál az év minden napján, a nap 24 órájában. A jelzőrendszeres házigondozásba 60 főt tudtunk bekapcsolni. A jelzőkészülék rendkívüli biztonságot jelent a lakáshoz kötött idős ember számára. Ezzel az ellátási móddal gondozottaink mindaddig saját lakókörnyezetükben maradhatnak, amíg egészségi állapotuk nem igényel állandó orvosi felügyeletet. A jelzőrendszeres házigondozáshoz január 1-től négy kistérségi település is csatlakozott, összesen 10 készülékkel (Kiszombor 4, Klárafalva 2, Ferencszállás 2, 3

4 Királyhegyes 2 készülék). Az elmúlt egy évben ők is megtapasztalhatták a készülék előnyét, még akkor is, ha nem minden állomásról érkezett hívás, hiszen a segítség akkor is kézközelben volt, ha azt nem kellett igénybe venni. A házigondozást munkatársaink magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen, nagy empátiával végzik. Az idősek bizalommal fordulnak hozzánk, amely a gondozás során részükről megbecsüléssé, ragaszkodássá válik. Idősek Klubja Makó városában három telephelyen, összesen 90 férőhellyel működik idősek klubja. A férőhelyek számát a Szociális törvény alapján úgy alakítottuk ki, hogy az a finanszírozás szempontjából optimális legyen. Az idősek klubja működtetésének az a célja, hogy az otthonukban élő, mozgás- és cselekvőképes idős embereknek lehetőséget biztosítson a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az izoláció oldására, étkeztetésre, valamint alapvető higiénés szükségleteinek kielégítésére. Az idősek klubjaiban azon idős emberek ellátását biztosítjuk, akik szociális, egészségi és mentális állapotuk miatt igénylik a gondoskodást. Szabadidős programok szervezésével segítjük a magányosság megszüntetését, kapcsolatok megteremtését és továbbépítését, a pszichés hiányok kielégítését. A klubokban televízió, videó, DVD, képes napi- és hetilapok állnak rendelkezésre. A klubtagok és a városrész lakossága hivatalos ügyeinek intézésében segítséget nyújt az önkormányzat Szociálpolitikai Csoportja, akik kéthetente kihelyezett ügyfélszolgálatot tartanak az Királyhegyesi és Munkás utcai idősek klubjaiban. A klubokba felvett klubtagok száma évben 102 fő volt. Ezzel a létszámmal biztosítani tudtuk a 100 %-os kihasználtságot. Időskorúak Gondozóháza Az október 1-jén átadott Időskorúak Gondozóházában jelenleg 32 makói idős ember teljeskörű ellátását tudjuk biztosítani. A gondozóház átmenet a saját otthon és a tartós bentlakásos intézmény között. Az Időskorúak Gondozóházában azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött idős embereknek a gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ugyanakkor önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes. A felvétel a Szociális törvény 65. alapján történik, amelyet minden esetben előgondozás előz meg. Az előgondozás során figyelembe vesszük mindazokat a körülményeket, amelyeket a törvény felvételi feltételként meghatároz. Az ellátás indokoltságát a háziorvosnak kell igazolni. A gondozóházban a Szociális törvény által meghatározott teljeskörű ellátást biztosítunk a bentlakóknak. Jól képzett gondozónők és belgyógyász szakorvos segíti testi-lelki egészségük megőrzését. Az intézmény által nyújtott teljeskörű ellátás kiterjed a gyógyszer- és a testtávoli segédeszközök biztosítására is, amelyet az Szociális törvény kötelezően előír. 4

5 2006. évben a gondozottak száma átlagosan 31 fő volt. Az átlagéletkor meghaladta a 80 évet. Az intézményi térítési díjat évben az ellátottak közül 25 fő tudta megfizetni, 7 fő (23 %) az intézményi térítési díj részbeni megfizetésére volt kötelezhető, tekintettel arra, hogy az Időskorúak Gondozóházában a jövedelem maximum 60 %-a kérhető el gondozási díj fejében. Ez azt jelenti, hogy a gondozottak közül 7 fő kevesebb mint ,- Ft jövedelemmel rendelkezett. Az elmúlt években a gondozóházban végzett szakmai munkát, az idősek ellátását, a velük való törődést az ellenőrzést végző módszertani intézmény magas színvonalúnak tartotta. Jó hírünk Makó határán túlra is eljutott. Támogató szolgálat január 1-től működik a támogató szolgálat, amelynek feladata Makó város, Királyhegyes, Klárafalva és Ferencszállás településeken élő fogyatékos személyek saját lakóhelyén történő segítése, életvitelének megkönnyítése, a lakáson kívüli (köz)szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A támogató szolgálat biztosítja a fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást, a fejlesztő intézményekbe való eljutást. Ennek érdekében személyi segítő szolgálatot, tanácsadó és információs szolgálatot, és szállító szolgálatot működtet. A szolgáltatás ismertté tétele érdekében ez évben is tovább folytatjuk a tájékoztatást. Szorosabb kapcsolatot kívánunk kialakítani azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a fogyatékkal élők életminőségének, társas kapcsolatainak javítása érdekében szerveződtek (értelmi fogyatékosok, siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, mozgáskorlátozottak civil szervezetei). Családsegítő Szolgálat A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az életvezetési képesség megőrzésére, a krízishelyzet megszüntetésére nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik (iskolai ifjúságvédelmi felelősök, szociális és egészségügyi szolgáltatók, társadalmi szervezetek, egyházak, rendőrség stb.). A családsegítő szolgálat igénybevétele önkéntes. A több mint 10 éve működő családsegítő szolgálat szakmai munkáját az elmúlt években sikerült javítani. A pályakezdő munkatársak tapasztalatot, gyakorlatot szereztek ahhoz, hogy a nagy körültekintést, megfontoltságot igénylő feladatukat jobb színvonalon tudják ellátni. A családsegítő szolgálat tevékenységében fényes eredményeket nem tudunk felmutatni. Nagyon kevés az az eszköz, ami a szolgálat rendelkezésére áll, és az 5

6 eredmény elsősorban nem a munkatársak, sokkal inkább a kliens tenni akarásán, a változtatásra való elszántságán múlik. A családsegítő szolgálaton belül új szolgáltatásként jelent meg az adósságkezelési tanácsadás és a munkaképes korú nem foglalkoztatottak munkavállalásra felkészítő tréningje. A családsegítő szolgálat munkatársa figyelemmel kíséri az adósságkezelési támogatásban részesülők befizetéseit, gondot fordít arra, hogy a család az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen. A segítségnyújtásnak az a célja, hogy a már befizetett összeg ne vesszen el, és a kliens ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy a szolgáltató a közszolgáltatást megvonja. A munkaképes korú nem foglalkoztatottak részére szervezett tréning eredményességét befolyásolják a makói munkalehetőségek. A tréningen résztvevők nagy többsége alacsony képzettségű, szakmával sem rendelkező olyan munkanélküli, akinek ez az állapota már több év óta folyamatosan fennáll. Számára a munka világába történő visszajutásra alig van esély, megélhetésüket általában napszámból biztosítják. Tanyagondnoki szolgálat Az új ellátások közül eredményesebb működést tud felmutatni a tanyagondnok. A szolgáltatás beindításával több éves hiányt sikerült pótolni. A tanyán élő emberek most már nemcsak a mezőőrök, a területi képviselő, hanem a szociális ellátó szolgálat látókörébe is bekerültek. A tanyagondnoki szolgálat beállításával megszűnt a tanyán élők (elsősorban idős emberek) elszigetelődése. A tanyagondnok kapcsolatot tart fenn a külterületi lakosokkal, heti rendszerességgel látogatja a tanyakörzetekben élőket. A technika segítségével bármikor elérhető, rendkívüli esetben munkaidőn kívül is segítséget nyújt az arra rászorulóknak. A tanyagondnok terepjáróval, rossz útviszonyok esetén is meg tudja közelíteni a tanyákat, és segítséget tud nyújtani idős, beteg emberek, gyermekek orvoshoz, kórházba történő szállításában. Lebonyolítja a gyógyszer, élelmiszer és egyéb, a mindennapi életvitelhez szükséges beszerezéseket. A felmerülő szociális problémák megoldásában segítséget nyújt az a családsegítő team, amelynek tagjaként a tanyagondnok is működik. Hajléktalanellátás Éjjeli Menedékhely Szerencsés helyzetben van városunk, hiszen a hajléktalanok száma az összlakossághoz képest elenyésző. A 22 férőhelyes éjjeli menedékhely mindeddig biztosítani tudta a téli hideg napokon is a városban élő hajléktalanok éjszakai tartózkodását. A hajléktalanok száma stagnál. Évek óta ugyanazok veszik igénybe a szállót. Új lakó ritkán jelentkezik felvételre, és általában rövid ideig tartózkodik ott. Ők általában vidékről kerülnek Makóra, és csak rövidebb időt töltenek itt. Az elmúlt évben megpróbáltuk a 6

7 rendszeres jövedelemmel (nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rendelkező 4 5 fő hajléktalant albérlethez juttatni. A kereseti lehetőség megszűntével azonban ismét visszakerültek a hajléktalanszállóra. Téli időszakban előfordult, hogy a szállásra jelentkezők száma meghaladta a férőhelyet, ezért a nappali melegedőben tábori ágyakat kellett felállítani. Ezekkel az ideiglenes férőhelyekkel mindenki, aki az éjjeli menedékhelyen szállást kért, fedél alatt tudta tölteni az éjszakát. Nagy örömünkre szolgál, hogy év végén 4,5 millió forintot nyertünk pályázaton az éjjeli menedékhely felújítására. Ebből az összegből megoldódik az épület hullámpala tetőfedésének cseréje, a szennyvízrendszer korszerűsítése, fürdők, WC-k felújítása és a PVC padlózat kőburkolatra történő cseréje. A felújítás nem luxuscélokat, hanem az épület fennmaradását szolgálja. Nappali Melegedő A Makón és a kistérség négy településén (Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor) élő hajléktalan emberek nappali ellátását nappali melegedő működtetésével biztosítjuk. A nappali melegedő lehetőséget biztosít ételmelegítésre, ruházat mosására, személyi higiénia megteremtésére. A nappali melegedőben foglalkoztatott szociális munkás igény szerint segítséget nyújt szociális és mentális problémák megoldásában, munkaerőpiacra történő visszaintegrálás elősegítésében, a családtagokkal történő kapcsolat felvételében és erősítésében, hiányozó okmányok beszerzésében és pótlásában, hivatalos ügyek intézésében. A szociális munkások ezen túl napi kapcsolatot tartanak fenn azokkal a hivatalokkal, amelyek a hajléktalanok érdekeinek képviseletéhez, ügyeinek intézéséhez szükségesek (önkormányzat, háziorvos, nyugdíjbiztosító, munkaügyi központ, bíróság, rendőrség, gyámhivatal stb.). A téli hideg időben az intézmény saját költségvetéséből krízisétkezést biztosít a hajléktalanoknak. A krízisétkezés kiegészítésére az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be. Összességében megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évben Makó Város Önkormányzata több intézkedést tett annak érdekében, hogy megfeleljen a Szociális törvényben meghatározott kötelezettségeknek. Sajnos városunkban még nem alakultak olyan civil szervezetek, amelyek bekapcsolódtak volna a szociális ellátásba. Ebből adódóan teljes egészében az önkormányzatra hárul a lakosság szociális ellátásáról való gondoskodás. Ezek az ellátások (amennyiben azt a Szociális törvényben meghatározott valamennyi előírás betartása mellett nyújtják) nem jövedelmezőek, valószínűleg ez az oka annak, hogy 7

8 sem a vállalkozói szféra, sem a nonprofit szervezetek nem kezdeményezték az ilyen típusú szolgáltatások átvállalását. A évi CXVII. tv. 38. alapján évben felül kell vizsgálni az alapellátásban részesülők rászorultságát. A december 31-én ellátásban részesülőknek ezeket az alapszolgáltatásokat január 1-ig változatlan feltétellel kell biztosítani. Nyilvántartásaink alapján a jelenleg gondozottak részére az ellátást a felülvizsgálat után is biztosítani kell, mert a törvény a szociális rászorultságot az egészségi állapothoz köti, amelyet eddig is minden esetben a háziorvos igazolt. Az idő előrehaladtával az idős emberek egészségi állapotában javulás nem várható. Az ellátások szakmai színvonalát nem, a mennyiségét befolyásolhatja a szűkös költségvetés. A tervezhető bevételt növelni nem tudjuk, mert az ellátottak egy része az étkeztetésben, a házigondozásban, az átmeneti elhelyezésben az intézményi térítési díjnak csak töredékét tudja megfizetni. Ugyanakkor ők azok, akik ezekre az ellátásokra minden tekintetben leginkább rászorulnak. A személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátást a Közigazgatási Hivatal évente, illetve kétévente rendszeresen ellenőrzi. A felülvizsgálatok alkalmával az intézmény dolgozóinak felróható hiányosságot, jogszabállyal ellentétes gyakorlatot egyetlen szakfeladaton sem állapított meg. Minden esetben a szakmai munkát jó színvonalúnak minősítette. A jövőben is arra törekszünk, hogy az ellátottak ne érezzék a pénzügyi megszorításokat, valamint arra, hogy a segítség eljusson mindazokhoz, akik arra rászorulnak. Makó, február 12. Rózsa Istvánné intézményvezető 8

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014. Püspökladány, 2015. április 23. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben