M U N K A T E R V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2014-2015"

Átírás

1 M U N K A T E R V Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:

2 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév helyi rendje... 5 I. 1. A tanév, a tanítási év... 5 I.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok... 6 I.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések... 8 I.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és rendezvények... 8 I.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, nyílt napok I.5. Fogadóórák I.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai I.7. Vizsgák rendje I.7.1. Osztályozó vizsgák I.7.2. Két tanítási nyelvű osztályokban félévi és év végi angol nyelvi vizsgák I.7.3. Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola vizsgarendje I.8. Hit- és erkölcstanórák ideje és helye I.9. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye II. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek II.1. Nevelési értekezletek II.2. Továbbképzések II.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése II.3.1. Alsós munkaközösség (1. sz. melléklet) II.3.2. Felsős munkaközösség (2. sz. melléklet) II.3.3. Angol nyelvi munkaközösség (3. sz. melléklet) II.4. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése II.5. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program II.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése

3 II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése II.8. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása II.9. Tanulmányi versenyek tervezése II.10. Mérés-értékelési feladatok tervezése II Első évfolyamosok DIFER mérése II Negyedik évfolyamos tanulók alapkészségének és képességeinek felmérése II Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése II A célnyelvi méréssel kapcsolatos feladatok tervezése II A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelések eredményeinek intézményi feldolgozása, kiértékelése, fejlesztési tervek készítése, az eredmények használásának tervezése II Egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján II.11. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése II A mindennapos testnevelés megszervezése II Egyéb intézményi sporttevékenységek II.12. Az iskolai könyvtár működése II.13. Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése II.14. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése II Szülőkkel II Szakmai szervezetekkel II Egyéb szervezetekkel II.15. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok II.16. Diákönkormányzati munka tervezése (4. sz. melléklet) II.17. Egyéb információk II Szakkörök II Részvétel a városi rendezvényeken II Színház- és mozi látogatások sz. melléklet: Alsós Munkaközösség Munkaterve

4 2. sz. melléklet: Felsős Munkaközösség Munkaterve sz. melléklet: Angol Nyelvi Munkaközösség Munkaterve sz. melléklet: Diákönkormányzat Munkaterve

5 Bevezető A 2014/2015-ös tanév Munkaterve a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola hagyományaira, értékeire építve; a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat erre a tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői és fenntartói igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. Jogszabályi hivatkozások, melyek meghatározzák munkatervünk felépítését: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet I. A 2014/2015. tanév helyi rendje I. 1. A tanév, a tanítási év (Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete) 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. a) (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). b) A tanítási napok száma ha e rendelet másképp nem rendelkezik száznyolcvanegy nap. (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 30. -ában 5

6 meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti. c) 3. (1) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. d) (3) A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az alapfokú művészeti iskolákban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. I.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni 6

7 . Sorszám Program Időpontja 1. nap Nevelési értekezlet december 13. (szombat) 2. nap Nevelési értekezlet 3. nap Arany-nap (DÖK) 4. nap Osztálykirándulás 5. nap Tantestületi kirándulás február 23. (hétfő) március 20. (péntek) június 5. (péntek) június 15. (hétfő) 5. (1) Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). (2) A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). (4) Az iskola az (1) (3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a köznevelésről szóló törvény 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (6) Az (1) (5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. (7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Munkanap áthelyezések a 33/2013. (VIII.30.) rendelet szerint: október 18. szombat munkanap (október 24. ledolgozása) december 13. szombat munkanap (dec. 24. ledolgozása) 7

8 I.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Az aradi vértanúk napja október 6. Október 6. hétfő iskolai megemlékezés történelemtanárok 6. osztályosok október 23. Október 23. csütörtök Városi ünnepély Molnár Zoltánné 7-8. o. osztályfőnökei 7-8. osztályosok Diktatúrák áldozatainak napja február 25. adott héten Témanap Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök történelemtanárok, pedagógiai munkát segítők évi forradalom és szabadságharc Március 15. vasárnap Városi ünnepély magyar szakosok 3. osztályosok A holokauszt áldozatainak napja április 16. adott héten Témanap Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök történelemtanárok, pedagógiai munkát segítők A Nemzeti Összetartozás napja június 4. június 4. szerda Megemlékezés koszorúzással 8. osztály osztályfőnökei 8. osztályosok I.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és rendezvények Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Tanévnyitó ünnepség hétfő Iskolai ünnepély intézményvezető, Égetőné Alakszai Katalin, elsős osztályfőnökök elsős osztályfőnökök, pedagógiai munkát segítők A zene világnapja szerda Iskolai kiskoncert AMI intézményegységvezető AMI 8

9 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Az idősek napja szerda Városi ünnepély intézményvezetőhelyettesek, intézményegységvezető pedagógiai munkát segítők Állatok világnapja péntek osztályfőnökök, szaktanárok 2. osztályosok Magyar Diáksport Napja péntek testnevelés tanárok pedagógiai asszisztensek Tök jó nap Halloween-party Adventi gyertyagyújtások szerda nov. 28. dec. 05. dec. 12. dec. 19. Iskolai rendezvény délután Iskolai ünnepély Laskovicsné Tóth Mária Berkes Helga, Nagyné Barta Beatrix intézményvezető és helyettesei DÖK, pedagógiai munkát segítők 7. osztályosok Mikulásparty osztályszintű osztályfőnökök 4. osztályosok Iskolai karácsony Magyar kultúra napja Vár az iskola óvodások iskolacsalogatója péntek csütörtök szombat Iskolai ünnepély, Idősek otthona Iskolai rendezvény, Vers- és prózamondó verseny Leendő első osztályosok és szüleik Semeginé Jánoss Izabella, Gutléber Istvánné Magyartanárok Leendő elsős osztályfőnökök, intézményegységvezető, angol nyelvi munkaközösség 5. osztályosok 6. osztályosok 4. osztályosok, AMI Farsang péntek Iskolai rendezvény Laskovicsné Tóth Mária, Kovács Lászlóné DÖK 9

10 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Reményi Ede Emlékverseny péntek megyei szintű AMI intézményegységvezető pedagógiai munkát segítők Arany-napok csütörtök, péntek elsősök avatása DÖK, elsős és nyolcadikos osztályfőnökök DÖK, pedagógiai asszisztensek Arany-bál szombat szülők, pedagógusok, városi szint Szülői munkaközösség, intézményvezető és helyettesei, pedagógiai munkát segítők Költészet napja péntek Iskolai rendezvény magyartanárok 6. osztályosok A Föld napja szerda Iskolai rendezvény Kiss Tamás, Szabó Norbert 3. osztályosok Anyák napja hétfő osztályszintű osztályfőnökök 2. osztály Madarak és fák napja osztályszinten osztályfőnökök 1. osztályosok Projektnap- Egészségnap hétfő iskolai szintű tantestület tagjai 5. osztály Ballagás szombat Iskolai rendezvény intézményvezető, 7-8. osztályos osztályfőnökök 7. osztályosok Évzáró szerda Iskolai rendezvény 4. osztályos osztályfőnökök 4. osztály 10

11 I.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, nyílt napok Értekezletek Időpontjai Alakuló értekezlet: óra Tanévnyitó értekezlet: péntek 10:00 óra Félévi osztályozó értekezlet: péntek felsősöknek óra alsósoknak óra Nevelőtestületi értekezletek Félévi tantestületi értekezlet: hétfő 16:00 óra Év végi osztályozó értekezlet: szerda felsősöknek óra alsósoknak óra Év végi tantestületi értekezlet: péntek 9:00 óra Munkaértekezletek Minden hónap első hete 16:00 17:00 óra Első félévi: hétfő: első osztályosok kedd: osztályok szerda: osztályok Szülői értekezletek Pályaválasztási: hétfő Félévi értékelő: hétfő 1-4. osztálynak kedd 5-8. osztálynak SZMK: szeptember 18. csütörtök február 12. csütörtök Nyílt nap kedd hétfő 11

12 Tanszaki hangversenyek Őszi: Tavaszi: I.5. Fogadóórák Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Ádámné Herczeg Gizella hétfő 5. óra hétfő 5. óra Bánhegyi Viktória kedd 4. óra kedd 5. óra Baran Grzegorz szerda 4. óra szerda 4. óra Belkovicsné Tóth Gabriella kedd óra kedd óra Berkes Helga kedd 5. óra kedd 5. óra Csorba Gáborné péntek 4. óra péntek 2. óra Czipó Tamásné szerda 3. óra szerda 3. óra Dusekné Gombaszegi Judit hétfő 3. óra hétfő 3. óra Égetőné Alakszai Katalin kedd 7. óra kedd 7. óra Gutléber Istvánné szerda 3. óra szerda 2. óra Gyóni Annamária péntek 4. óra csütörtök 5. óra Juhász Ferencné hétfő 4. óra hétfő 4. óra Kerékgyártó Alida kedd 3. óra kedd 3. óra Kiss Tamás kedd 5. óra kedd 5. óra Kiss Zoltán péntek4. óra péntek4. óra Kovács Lászlóné csütörtök 2. óra csütörtök 2. óra Kovács Sándorné kedd 7. óra kedd 7. óra Laskovicsné Tóth Mária hétfő 13:30-14:15 hétfő 13:30-14:15 Maszlagné Sós Tímea hétfő 3. óra hétfő 3. óra Molnár Zoltánné hétfő 3. óra hétfő 3. óra 12

13 Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Nagy Róbertné szerda 5. óra hétfő 4. óra Nagyné Barta Beatrix péntek 3. óra péntek 3. óra Nagyné Gyöngyösi Mária kedd 3. óra kedd 3. óra Prokai Dalma Virág csütörtök 13:45-14:30 csütörtök 13:45-14:30 Prokai Sándorné szerda 3. óra szerda 3. óra Semeginé Jánoss Izabella kedd 5. óra csütörtök 2. óra Somogyi Józsefné szerda 5. óra szerda 4. óra Szabó Norbert péntek 3. óra péntek 3. óra Szabóné Csőke Tünde szerda 4. óra szerda 4. óra Szórád Erzsébet kedd 4. óra kedd 4. óra Takácsné Kovács Zsuzsanna péntek 3. óra péntek 4. óra Tóthné Molnár Mária csütörtök 4. óra csütörtök 4. óra Tuzáné Szabó Andrea szerda 4. óra szerda 4. óra I.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Felelősök: testnevelést tanító tanárok I.7. Vizsgák rendje I.7.1. Osztályozó vizsgák Félévi: csütörtök Év végi: kedd Felelős: Dusekné Gombaszegi Judit intézményvezető-helyettes 13

14 I.7.2. Két tanítási nyelvű osztályokban félévi és év végi angol nyelvi vizsgák Első félévi: január 12. hétfő Második félévi: május 18. hétfő Felelősök: az angol nyelvi munkaközösség tagjai I.7.3. Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola vizsgarendje Félévi hangszeres vizsgák: szerda Év végi hangszeres vizsgák: szerda Felelős: Belkovicsné Tóth Gabriella intézményegység-vezető I.8. Hit- és erkölcstanórák ideje és helye Erkölcstan 1.a 1.k 2.a 2.k 5.a 5.k 6.a 6.b 6.k A hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 7. óra kedd 7. óra kedd 6. óra csütörtök 6. óra hétfő 6. óra hétfő 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 7. óra kedd 7. óra kedd 6. óra csütörtök 6. óra hétfő 6. óra hétfő 7. óra Helye Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem Osztályterem Osztályterem 6.a osztály tanterme Osztályterem 14

15 Hit- és erkölcstan Római Katolikus Egyház 1.a 1.k 2.a 2.k 5.a+ 5.k 6.a+6.b+6.k A hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 5. óra szerda 7. óra kedd 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 5. óra szerda 7. óra kedd 7. óra Helye Közösségi Ház Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem 5.a tanterme 6.a tanterme Hit- és erkölcstan Hit Gyülekezete Egyház osztály osztály A hét kedd 6. óra kedd 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 7. óra Helye Főépület csoportszoba Főépület csoportszoba I.9. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Római Katolikus Egyház osztály 7. osztály A hét kedd 14:50-15:35 szerda 14:50-15:35 Ideje B hét kedd 14:50-15:35 szerda 14:50-15:35 Helye osztályterem osztályterem 15

16 II. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek II.1. Nevelési értekezletek Első félév: december 13. szombat 9:00 óra Témája: Korszerű tanulásszervezés az iskolában: A projektoktatás elmélete és gyakorlata Az előadás megszervezésének felelőse: Molnár Zoltánné intézményvezető Második félév: február 23. hétfő Témája: Agresszió csökkentése, konfliktuskezelés az iskolában - Külső előadó Az előadás megszervezésének felelőse: Molnár Zoltánné intézményvezető II.2. Továbbképzések Jogszabályi háttér: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 19. Köznevelési törvény /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és Kedvezményeiről. Beiskolázási terv A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki az érvényes jogszabályok alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 16

17 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. A közoktatási intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. A meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt a meghatározott kedvezményekre, juttatásokra. 17

18 Beiskolázási terv A pedagógus neve Belkovicsné Tóth Gabriella Munkaköre hegedűtanár, intézményegység vezető helyettes A továbbképzés megnevezése közoktatási vezető szakvizsga Czipó Tamásné tanító Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Szórád Erzsébet tanító Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Juhász Ferencné tanító Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében Juhász Ferencné tanító A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében Nagyné Barta Beatrix Kerékgyártó Alida tanító földrajztestnevelés szakos tanár Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Kölyökatlétika továbbképzés A továbbképzés helye A kezdés időpontja EKF. Eger 2013 szeptember Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Kovács Lászlóné tanító Pedagógia tanár EKF Eger 2014 szeptember A befejezés várható időpontja A helyettesítés rendje július nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április Nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április Nem igényel Budapest 2014 tavasza Nem igényel tavasza Nem igényel Hétévenként kötelező nem igen igen igen igen igen nem nem Hétévenként kötelező teljesítése utáni nem nem igen nem nem nem nem igen

19 A 2014/2015. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet a nevelőtestület és a fenntartó elfogadta április 30-án, melyet módosítottunk, miután intézményünk bekerült a TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában pályázat kiválasztott iskolái közé. A pályázat képzési lehetőségei közül az alábbi igényeket adta le intézményünk: A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére Kooperatív igen szept A differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatásában SNI nem 2 fő november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika az 5 8. évfolyam számára Kompetencia al.pr. nem 4 fő november DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) Programcsomagra alapozott fejlesztés 4-8 éves korban DIFER nem 1 fő november A környezeti nevelés módszertana Módszertan nem 2 fő november

20 A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése "Számítógép-kezelői és szoftverüzemeltető ismeretek haladó szinten" Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) Számítógép nem 3 fő november Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában IKT igen február 17- márc.3 A konfliktuskezelés módszertana konfliktuskezelés az iskolában. Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását segítő tréningjellegű továbbképzés gyakorló pedagógusok részére Intézményi önértékelés módszertana (tréning jellegű továbbképzés) Konfliktuskezelés igen október Mérés nem 2 fő november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német, francia) műveltségterület évfolyamon. Kompetencia al.pr. nem 3 fő október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértésszövegalkotás az 5-8. évfolyamon A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, Kompetencia al.pr. nem 1 fő november Együttnevelés nem 4 fő március

21 amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele "Örömmozgó" A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő gyermekek differenciált mozgásfejlesztése, valamint kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése mozgáson keresztül az integrált csoportban. Kézműves tanfolyam - népi kismesterségek alaptechnikái, tárgyalkotás tanória és tanórán kívüli foglalkozások keretében Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése és intézményi hasznosítása /30 óra/ Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) differenciálás nem 1 fő október SNI nem 2 fő március Népi ismeretek nem 1 fő október Mérés nem 2 fő május

22 II.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése A munkaközösségek munkatervét a Melléklet tartalmazza. II.3.1. Alsós munkaközösség (1. sz. melléklet) II.3.2. Felsős munkaközösség (2. sz. melléklet) II.3.3. Angol nyelvi munkaközösség (3. sz. melléklet) II.4. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Óralátogatások Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, napközis csoportot és minden nevelőt meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat az Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés összehasonlítása Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése Az ellenőrzést végző személyek: Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettesek Intézményegység-vezető Munkaközösség vezetők Az óralátogatás szempontjai: Az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete. Alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, szövegértés. Differenciált óraszervezés A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége minden évfolyamon. Házi feladatok és füzetek ellenőrzöttsége, javítása. A nevelők, a tanulók együttműködő készsége. Az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével. Ellenőrzés, értékelés folyamatossága, realitása, azok típusai. Szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal való differenciálás.

23 Osztályfőnöki munka a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az osztályfőnöki órákra, a tanulókkal folytatott kommunikációra, az iskola nevelési feladatainak megvalósítására, különös tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására tett pedagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztályfőnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. Az adminisztráció pontossága, folyamatossága: A napló hivatalos dokumentum, melynek tartalma egyezzen meg a tájékoztató füzetben foglaltakkal. Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott: pontos precíz munkavégzésének ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglalt pontos munkakezdés, órakezdés betartására. Érjük el, hogy a tantestület tagjai példát mutassanak tanítványaiknak a pontosság, a fegyelmezettség, a munkához való viszony kapcsolatában. A pedagógusok munkájának értékelése Minden pedagógus munkáját havonta értékeli az erre a célra közösen kidolgozott értékelőlapon, a munkaidő nyilvántartással együtt. Az intézményvezetés a kitöltött értékelő lapokat összesíti és a minősítések alkalmával alapul veszi. II.5. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program Iskolánk évek óta együttműködik a verpeléti Gyöngyszem óvodával, amely közös programok szervezését és megvalósítását jelenti. Arra törekszünk, hogy a leendő első osztályosok megismerkedjenek az iskolai élettel, az átmenet ne okozzon problémát a gyerekek számára. Igyekszünk a szülőkkel is megismertetni az intézményünkben folyó munkát, hogy lehetőségük legyen a honlapunk mellett betekinteni a nevelő-oktató munkába. A leendő elsős osztályfőnökök hospitálnak az óvodai csoportokban és figyelembe veszik a látottakat, valamint kikérik az óvónők véleményét az iskolai csoportok szervezésénél. II.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése Fontos, hogy olyan oktatási-művelődési kínálatot biztosítson az intézmény, melyet egy átlagos település nyújt a lakóinak. 23

24 A következő elvek szerint adottak a nevelő-oktató munka feltételei: - kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1 6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain - a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelésoktatás egész folyamatában és valamennyi területén - a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása - a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül - adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása - egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési értékelési eljárások alkalmazása. II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése Intézményünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy oktató - nevelő munkánk eredményeként minden tanuló teljesítsen képességei szerint, tanulmányi eredménye érje el képességei maximumát, váljék erkölcsi normakövető, harmonikus személyiséggé. A pedagógus munkáját megértő odafigyelés, segítő szándék jellemezze. Nevelési módszereiben domináljon a motiváció, a tanulói erőfeszítést értékelő magatartás, az elismerés. A tanulási kudarc, magatartási probléma forrása lehet részképesség zavar, de gyökerezhet kulturális hátrányokban, szociális körülményekben. A pedagógus feladata a kudarc forrásának feltárása, melynek eszközei: - családlátogatás, a tanuló otthoni körülményeinek megismerése, kapcsolattartás a szülőkkel - egyéni foglalkozás - pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele 24

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Alsó tagozatos munkaközösség M U N K A T E R V E 2013 2014. tanév

Alsó tagozatos munkaközösség M U N K A T E R V E 2013 2014. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Alsó tagozatos munkaközösség M U N K A T E R V E 2013 2014. tanév Verpelét, 2013. aug. 26. Készítette: A m u n k a k ö z

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2013/2014. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013-2014

M U N K A T E R V 2013-2014 M U N K A T E R V 2013-2014 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 4 Jogszabályi hivatkozások... 4 I. A 2013/2014. tanév

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25.

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben