M U N K A T E R V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2014-2015"

Átírás

1 M U N K A T E R V Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:

2 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév helyi rendje... 5 I. 1. A tanév, a tanítási év... 5 I.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok... 6 I.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések... 8 I.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és rendezvények... 8 I.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, nyílt napok I.5. Fogadóórák I.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai I.7. Vizsgák rendje I.7.1. Osztályozó vizsgák I.7.2. Két tanítási nyelvű osztályokban félévi és év végi angol nyelvi vizsgák I.7.3. Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola vizsgarendje I.8. Hit- és erkölcstanórák ideje és helye I.9. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye II. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek II.1. Nevelési értekezletek II.2. Továbbképzések II.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése II.3.1. Alsós munkaközösség (1. sz. melléklet) II.3.2. Felsős munkaközösség (2. sz. melléklet) II.3.3. Angol nyelvi munkaközösség (3. sz. melléklet) II.4. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése II.5. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program II.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése

3 II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése II.8. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása II.9. Tanulmányi versenyek tervezése II.10. Mérés-értékelési feladatok tervezése II Első évfolyamosok DIFER mérése II Negyedik évfolyamos tanulók alapkészségének és képességeinek felmérése II Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése II A célnyelvi méréssel kapcsolatos feladatok tervezése II A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelések eredményeinek intézményi feldolgozása, kiértékelése, fejlesztési tervek készítése, az eredmények használásának tervezése II Egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján II.11. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése II A mindennapos testnevelés megszervezése II Egyéb intézményi sporttevékenységek II.12. Az iskolai könyvtár működése II.13. Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése II.14. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése II Szülőkkel II Szakmai szervezetekkel II Egyéb szervezetekkel II.15. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok II.16. Diákönkormányzati munka tervezése (4. sz. melléklet) II.17. Egyéb információk II Szakkörök II Részvétel a városi rendezvényeken II Színház- és mozi látogatások sz. melléklet: Alsós Munkaközösség Munkaterve

4 2. sz. melléklet: Felsős Munkaközösség Munkaterve sz. melléklet: Angol Nyelvi Munkaközösség Munkaterve sz. melléklet: Diákönkormányzat Munkaterve

5 Bevezető A 2014/2015-ös tanév Munkaterve a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola hagyományaira, értékeire építve; a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat erre a tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői és fenntartói igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. Jogszabályi hivatkozások, melyek meghatározzák munkatervünk felépítését: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet I. A 2014/2015. tanév helyi rendje I. 1. A tanév, a tanítási év (Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete) 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. a) (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). b) A tanítási napok száma ha e rendelet másképp nem rendelkezik száznyolcvanegy nap. (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 30. -ában 5

6 meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti. c) 3. (1) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. d) (3) A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az alapfokú művészeti iskolákban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. I.1.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni 6

7 . Sorszám Program Időpontja 1. nap Nevelési értekezlet december 13. (szombat) 2. nap Nevelési értekezlet 3. nap Arany-nap (DÖK) 4. nap Osztálykirándulás 5. nap Tantestületi kirándulás február 23. (hétfő) március 20. (péntek) június 5. (péntek) június 15. (hétfő) 5. (1) Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). (2) A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). (4) Az iskola az (1) (3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a köznevelésről szóló törvény 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (6) Az (1) (5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. (7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Munkanap áthelyezések a 33/2013. (VIII.30.) rendelet szerint: október 18. szombat munkanap (október 24. ledolgozása) december 13. szombat munkanap (dec. 24. ledolgozása) 7

8 I.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Az aradi vértanúk napja október 6. Október 6. hétfő iskolai megemlékezés történelemtanárok 6. osztályosok október 23. Október 23. csütörtök Városi ünnepély Molnár Zoltánné 7-8. o. osztályfőnökei 7-8. osztályosok Diktatúrák áldozatainak napja február 25. adott héten Témanap Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök történelemtanárok, pedagógiai munkát segítők évi forradalom és szabadságharc Március 15. vasárnap Városi ünnepély magyar szakosok 3. osztályosok A holokauszt áldozatainak napja április 16. adott héten Témanap Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök történelemtanárok, pedagógiai munkát segítők A Nemzeti Összetartozás napja június 4. június 4. szerda Megemlékezés koszorúzással 8. osztály osztályfőnökei 8. osztályosok I.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és rendezvények Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Tanévnyitó ünnepség hétfő Iskolai ünnepély intézményvezető, Égetőné Alakszai Katalin, elsős osztályfőnökök elsős osztályfőnökök, pedagógiai munkát segítők A zene világnapja szerda Iskolai kiskoncert AMI intézményegységvezető AMI 8

9 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Az idősek napja szerda Városi ünnepély intézményvezetőhelyettesek, intézményegységvezető pedagógiai munkát segítők Állatok világnapja péntek osztályfőnökök, szaktanárok 2. osztályosok Magyar Diáksport Napja péntek testnevelés tanárok pedagógiai asszisztensek Tök jó nap Halloween-party Adventi gyertyagyújtások szerda nov. 28. dec. 05. dec. 12. dec. 19. Iskolai rendezvény délután Iskolai ünnepély Laskovicsné Tóth Mária Berkes Helga, Nagyné Barta Beatrix intézményvezető és helyettesei DÖK, pedagógiai munkát segítők 7. osztályosok Mikulásparty osztályszintű osztályfőnökök 4. osztályosok Iskolai karácsony Magyar kultúra napja Vár az iskola óvodások iskolacsalogatója péntek csütörtök szombat Iskolai ünnepély, Idősek otthona Iskolai rendezvény, Vers- és prózamondó verseny Leendő első osztályosok és szüleik Semeginé Jánoss Izabella, Gutléber Istvánné Magyartanárok Leendő elsős osztályfőnökök, intézményegységvezető, angol nyelvi munkaközösség 5. osztályosok 6. osztályosok 4. osztályosok, AMI Farsang péntek Iskolai rendezvény Laskovicsné Tóth Mária, Kovács Lászlóné DÖK 9

10 Ünnepnap Időpontja Közösségi szint Felelősök Dekoráció Reményi Ede Emlékverseny péntek megyei szintű AMI intézményegységvezető pedagógiai munkát segítők Arany-napok csütörtök, péntek elsősök avatása DÖK, elsős és nyolcadikos osztályfőnökök DÖK, pedagógiai asszisztensek Arany-bál szombat szülők, pedagógusok, városi szint Szülői munkaközösség, intézményvezető és helyettesei, pedagógiai munkát segítők Költészet napja péntek Iskolai rendezvény magyartanárok 6. osztályosok A Föld napja szerda Iskolai rendezvény Kiss Tamás, Szabó Norbert 3. osztályosok Anyák napja hétfő osztályszintű osztályfőnökök 2. osztály Madarak és fák napja osztályszinten osztályfőnökök 1. osztályosok Projektnap- Egészségnap hétfő iskolai szintű tantestület tagjai 5. osztály Ballagás szombat Iskolai rendezvény intézményvezető, 7-8. osztályos osztályfőnökök 7. osztályosok Évzáró szerda Iskolai rendezvény 4. osztályos osztályfőnökök 4. osztály 10

11 I.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, nyílt napok Értekezletek Időpontjai Alakuló értekezlet: óra Tanévnyitó értekezlet: péntek 10:00 óra Félévi osztályozó értekezlet: péntek felsősöknek óra alsósoknak óra Nevelőtestületi értekezletek Félévi tantestületi értekezlet: hétfő 16:00 óra Év végi osztályozó értekezlet: szerda felsősöknek óra alsósoknak óra Év végi tantestületi értekezlet: péntek 9:00 óra Munkaértekezletek Minden hónap első hete 16:00 17:00 óra Első félévi: hétfő: első osztályosok kedd: osztályok szerda: osztályok Szülői értekezletek Pályaválasztási: hétfő Félévi értékelő: hétfő 1-4. osztálynak kedd 5-8. osztálynak SZMK: szeptember 18. csütörtök február 12. csütörtök Nyílt nap kedd hétfő 11

12 Tanszaki hangversenyek Őszi: Tavaszi: I.5. Fogadóórák Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Ádámné Herczeg Gizella hétfő 5. óra hétfő 5. óra Bánhegyi Viktória kedd 4. óra kedd 5. óra Baran Grzegorz szerda 4. óra szerda 4. óra Belkovicsné Tóth Gabriella kedd óra kedd óra Berkes Helga kedd 5. óra kedd 5. óra Csorba Gáborné péntek 4. óra péntek 2. óra Czipó Tamásné szerda 3. óra szerda 3. óra Dusekné Gombaszegi Judit hétfő 3. óra hétfő 3. óra Égetőné Alakszai Katalin kedd 7. óra kedd 7. óra Gutléber Istvánné szerda 3. óra szerda 2. óra Gyóni Annamária péntek 4. óra csütörtök 5. óra Juhász Ferencné hétfő 4. óra hétfő 4. óra Kerékgyártó Alida kedd 3. óra kedd 3. óra Kiss Tamás kedd 5. óra kedd 5. óra Kiss Zoltán péntek4. óra péntek4. óra Kovács Lászlóné csütörtök 2. óra csütörtök 2. óra Kovács Sándorné kedd 7. óra kedd 7. óra Laskovicsné Tóth Mária hétfő 13:30-14:15 hétfő 13:30-14:15 Maszlagné Sós Tímea hétfő 3. óra hétfő 3. óra Molnár Zoltánné hétfő 3. óra hétfő 3. óra 12

13 Tanító/Tanár neve Fogadóórák időpontja A hét B hét Nagy Róbertné szerda 5. óra hétfő 4. óra Nagyné Barta Beatrix péntek 3. óra péntek 3. óra Nagyné Gyöngyösi Mária kedd 3. óra kedd 3. óra Prokai Dalma Virág csütörtök 13:45-14:30 csütörtök 13:45-14:30 Prokai Sándorné szerda 3. óra szerda 3. óra Semeginé Jánoss Izabella kedd 5. óra csütörtök 2. óra Somogyi Józsefné szerda 5. óra szerda 4. óra Szabó Norbert péntek 3. óra péntek 3. óra Szabóné Csőke Tünde szerda 4. óra szerda 4. óra Szórád Erzsébet kedd 4. óra kedd 4. óra Takácsné Kovács Zsuzsanna péntek 3. óra péntek 4. óra Tóthné Molnár Mária csütörtök 4. óra csütörtök 4. óra Tuzáné Szabó Andrea szerda 4. óra szerda 4. óra I.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Felelősök: testnevelést tanító tanárok I.7. Vizsgák rendje I.7.1. Osztályozó vizsgák Félévi: csütörtök Év végi: kedd Felelős: Dusekné Gombaszegi Judit intézményvezető-helyettes 13

14 I.7.2. Két tanítási nyelvű osztályokban félévi és év végi angol nyelvi vizsgák Első félévi: január 12. hétfő Második félévi: május 18. hétfő Felelősök: az angol nyelvi munkaközösség tagjai I.7.3. Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola vizsgarendje Félévi hangszeres vizsgák: szerda Év végi hangszeres vizsgák: szerda Felelős: Belkovicsné Tóth Gabriella intézményegység-vezető I.8. Hit- és erkölcstanórák ideje és helye Erkölcstan 1.a 1.k 2.a 2.k 5.a 5.k 6.a 6.b 6.k A hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 7. óra kedd 7. óra kedd 6. óra csütörtök 6. óra hétfő 6. óra hétfő 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 7. óra kedd 7. óra kedd 6. óra csütörtök 6. óra hétfő 6. óra hétfő 7. óra Helye Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem Osztályterem Osztályterem 6.a osztály tanterme Osztályterem 14

15 Hit- és erkölcstan Római Katolikus Egyház 1.a 1.k 2.a 2.k 5.a+ 5.k 6.a+6.b+6.k A hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 5. óra szerda 7. óra kedd 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 5. óra szerda 6. óra szerda 5. óra szerda 7. óra kedd 7. óra Helye Közösségi Ház Osztályterem Közösségi Ház Osztályterem 5.a tanterme 6.a tanterme Hit- és erkölcstan Hit Gyülekezete Egyház osztály osztály A hét kedd 6. óra kedd 7. óra Ideje B hét kedd 6. óra kedd 7. óra Helye Főépület csoportszoba Főépület csoportszoba I.9. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Római Katolikus Egyház osztály 7. osztály A hét kedd 14:50-15:35 szerda 14:50-15:35 Ideje B hét kedd 14:50-15:35 szerda 14:50-15:35 Helye osztályterem osztályterem 15

16 II. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek II.1. Nevelési értekezletek Első félév: december 13. szombat 9:00 óra Témája: Korszerű tanulásszervezés az iskolában: A projektoktatás elmélete és gyakorlata Az előadás megszervezésének felelőse: Molnár Zoltánné intézményvezető Második félév: február 23. hétfő Témája: Agresszió csökkentése, konfliktuskezelés az iskolában - Külső előadó Az előadás megszervezésének felelőse: Molnár Zoltánné intézményvezető II.2. Továbbképzések Jogszabályi háttér: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 19. Köznevelési törvény /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és Kedvezményeiről. Beiskolázási terv A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki az érvényes jogszabályok alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 16

17 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. A közoktatási intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. A meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt a meghatározott kedvezményekre, juttatásokra. 17

18 Beiskolázási terv A pedagógus neve Belkovicsné Tóth Gabriella Munkaköre hegedűtanár, intézményegység vezető helyettes A továbbképzés megnevezése közoktatási vezető szakvizsga Czipó Tamásné tanító Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Szórád Erzsébet tanító Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Juhász Ferencné tanító Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében Juhász Ferencné tanító A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében Nagyné Barta Beatrix Kerékgyártó Alida tanító földrajztestnevelés szakos tanár Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában Kölyökatlétika továbbképzés A továbbképzés helye A kezdés időpontja EKF. Eger 2013 szeptember Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Heves megyei Pedagógiai Intézet Kovács Lászlóné tanító Pedagógia tanár EKF Eger 2014 szeptember A befejezés várható időpontja A helyettesítés rendje július nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április Nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április nem igényel 2014 április Nem igényel Budapest 2014 tavasza Nem igényel tavasza Nem igényel Hétévenként kötelező nem igen igen igen igen igen nem nem Hétévenként kötelező teljesítése utáni nem nem igen nem nem nem nem igen

19 A 2014/2015. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet a nevelőtestület és a fenntartó elfogadta április 30-án, melyet módosítottunk, miután intézményünk bekerült a TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában pályázat kiválasztott iskolái közé. A pályázat képzési lehetőségei közül az alábbi igényeket adta le intézményünk: A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére Kooperatív igen szept A differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatásában SNI nem 2 fő november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika az 5 8. évfolyam számára Kompetencia al.pr. nem 4 fő november DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) Programcsomagra alapozott fejlesztés 4-8 éves korban DIFER nem 1 fő november A környezeti nevelés módszertana Módszertan nem 2 fő november

20 A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése "Számítógép-kezelői és szoftverüzemeltető ismeretek haladó szinten" Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) Számítógép nem 3 fő november Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő oktató munkában IKT igen február 17- márc.3 A konfliktuskezelés módszertana konfliktuskezelés az iskolában. Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását segítő tréningjellegű továbbképzés gyakorló pedagógusok részére Intézményi önértékelés módszertana (tréning jellegű továbbképzés) Konfliktuskezelés igen október Mérés nem 2 fő november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német, francia) műveltségterület évfolyamon. Kompetencia al.pr. nem 3 fő október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértésszövegalkotás az 5-8. évfolyamon A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, Kompetencia al.pr. nem 1 fő november Együttnevelés nem 4 fő március

21 amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják A pedagógiai intézet által szerevezett továbbképzések pontos, PedAkkred rendszerében nyilvántartott megnevezése Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele "Örömmozgó" A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő gyermekek differenciált mozgásfejlesztése, valamint kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése mozgáson keresztül az integrált csoportban. Kézműves tanfolyam - népi kismesterségek alaptechnikái, tárgyalkotás tanória és tanórán kívüli foglalkozások keretében Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése és intézményi hasznosítása /30 óra/ Témakör Tantestületi képzésként kívánja igénybe venni? (Igen/Nem) Egyéni képzésként kívánja igénybe venni (Igen válasz esetén létszám meghatározása) A képzés időpontja (kéthetes intervallum) differenciálás nem 1 fő október SNI nem 2 fő március Népi ismeretek nem 1 fő október Mérés nem 2 fő május

22 II.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése A munkaközösségek munkatervét a Melléklet tartalmazza. II.3.1. Alsós munkaközösség (1. sz. melléklet) II.3.2. Felsős munkaközösség (2. sz. melléklet) II.3.3. Angol nyelvi munkaközösség (3. sz. melléklet) II.4. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Óralátogatások Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, napközis csoportot és minden nevelőt meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat az Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés összehasonlítása Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése Az ellenőrzést végző személyek: Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettesek Intézményegység-vezető Munkaközösség vezetők Az óralátogatás szempontjai: Az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete. Alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, szövegértés. Differenciált óraszervezés A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége minden évfolyamon. Házi feladatok és füzetek ellenőrzöttsége, javítása. A nevelők, a tanulók együttműködő készsége. Az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével. Ellenőrzés, értékelés folyamatossága, realitása, azok típusai. Szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal való differenciálás.

23 Osztályfőnöki munka a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az osztályfőnöki órákra, a tanulókkal folytatott kommunikációra, az iskola nevelési feladatainak megvalósítására, különös tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására tett pedagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztályfőnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. Az adminisztráció pontossága, folyamatossága: A napló hivatalos dokumentum, melynek tartalma egyezzen meg a tájékoztató füzetben foglaltakkal. Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott: pontos precíz munkavégzésének ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglalt pontos munkakezdés, órakezdés betartására. Érjük el, hogy a tantestület tagjai példát mutassanak tanítványaiknak a pontosság, a fegyelmezettség, a munkához való viszony kapcsolatában. A pedagógusok munkájának értékelése Minden pedagógus munkáját havonta értékeli az erre a célra közösen kidolgozott értékelőlapon, a munkaidő nyilvántartással együtt. Az intézményvezetés a kitöltött értékelő lapokat összesíti és a minősítések alkalmával alapul veszi. II.5. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program Iskolánk évek óta együttműködik a verpeléti Gyöngyszem óvodával, amely közös programok szervezését és megvalósítását jelenti. Arra törekszünk, hogy a leendő első osztályosok megismerkedjenek az iskolai élettel, az átmenet ne okozzon problémát a gyerekek számára. Igyekszünk a szülőkkel is megismertetni az intézményünkben folyó munkát, hogy lehetőségük legyen a honlapunk mellett betekinteni a nevelő-oktató munkába. A leendő elsős osztályfőnökök hospitálnak az óvodai csoportokban és figyelembe veszik a látottakat, valamint kikérik az óvónők véleményét az iskolai csoportok szervezésénél. II.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése Fontos, hogy olyan oktatási-művelődési kínálatot biztosítson az intézmény, melyet egy átlagos település nyújt a lakóinak. 23

24 A következő elvek szerint adottak a nevelő-oktató munka feltételei: - kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1 6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain - a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelésoktatás egész folyamatában és valamennyi területén - a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása - a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül - adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása - egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési értékelési eljárások alkalmazása. II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése Intézményünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy oktató - nevelő munkánk eredményeként minden tanuló teljesítsen képességei szerint, tanulmányi eredménye érje el képességei maximumát, váljék erkölcsi normakövető, harmonikus személyiséggé. A pedagógus munkáját megértő odafigyelés, segítő szándék jellemezze. Nevelési módszereiben domináljon a motiváció, a tanulói erőfeszítést értékelő magatartás, az elismerés. A tanulási kudarc, magatartási probléma forrása lehet részképesség zavar, de gyökerezhet kulturális hátrányokban, szociális körülményekben. A pedagógus feladata a kudarc forrásának feltárása, melynek eszközei: - családlátogatás, a tanuló otthoni körülményeinek megismerése, kapcsolattartás a szülőkkel - egyéni foglalkozás - pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele 24

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244 PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 052004

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben