9922 Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi címzett és céltámogatások vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9922 Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 1998. évi címzett és céltámogatások vizsgálatáról"

Átírás

1 9922 Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi címzett és céltámogatások vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az évi beruházási célok kijelölése, a támogatási igények elbírálása 2. Az önkormányzatok fejlesztési tevékenységének megala-pozottsága 3. A beruházások megvalósítása, a pénzügyi teljesítés ala-kulása 4. A támogatás igénybevételének jogszerűsége 5. A beruházások működtetése 6. A befejezett beruházások értékelése Melléklet Az Állami Számvevőszék évi ellenőrzési terve alapján vizsgálta a címzett és céltámogatások évi igénybevételét és felhasználását. Az ÁSZ az ellenőrzést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján végezte. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXLVI. törvény a címzett és céltámogatásokra ,0 millió forint előirányzatot állapított meg. Ezt az összeget növeli az év végéig fel nem használt ,8 millió forint, az évközi lemondásokat, illetve az ebből visszaforgatott összeget figyelembe véve összesen ,4 millió forint állt a helyi önkormányzatok rendelkezésére. Ezen felül a saját források egy részének kiváltását, illetve kiegészítését szolgálták az egyes elkülönített állami pénzalapokból (pl. Vízügyi Alapból, Központi Környezetvédelmi Alapból), illetve a megyei területfejlesztési tanácsok (Fővárosi Közgyűlés) döntési körébe tartozó

2 decentralizált pénzalapokból (pl. területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú- és céljellegű decentralizált alapból, területfejlesztési célelőirányzatból) pályázatok útján adható támogatások. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: ˇ a címzett és céltámogatások döntési rendszere és mechanizmusa miként segíti elő a helyi önkormányzatok fejlesztéseinek megvalósítását és az ágazati szakmai szempontok érvényre jutását; ˇ az önkormányzatok megfelelően készítették-e elő, illetve biztosítják-e a beruházások megvalósítását. A támogatásokkal érintett önkormányzatok idejében rendelkeznek-e a feladat megvalósításához szükséges pénzügyi eszközökkel, ezt mennyiben segítette a 263/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet; ˇ a támogatások döntési rendszerében, igénybevételénél és felhasználásánál érvényesült-e a törvényesség; ˇ biztosított-e és milyen módon a megvalósított létesítmények üzemeltetése, hasznosítása; ˇ célszerű volt-e a támogatás segítségével az adott kapacitások létrehozása, figyelemmel az üzemeltetés finanszírozására, illetve kihasználtságukra. A támogatásokkal megvalósított beruházásoknál és rekonstrukcióknál a pénzeszközöket takarékosan és hatékonyan használták-e fel. Az ellenőrzés során 57 db címzett támogatás segítségével megvalósuló helyi önkormányzati fejlesztést vizsgáltunk. Az ellenőrzött fejlesztések besorolását tekintve 6 db a vízgazdálkodásba, 32 db az egészségügyi és szociális ellátásba, 19 db pedig az oktatás és kulturális szolgáltatásba tartozik. A vizsgálatban 134 db céltámogatás szerepelt, közöttük döntő súllyal a vízgazdálkodás jelentkezik, itt 128 db beruházás ellenőrzését végeztük el. A címzett és céltámogatások vizsgálata 18 megyére és a fővárosra terjedt ki, összesen 103 helyi önkormányzatra irányult.

3 Összességében az évben rendelkezésre álló pénzügyi előirányzat 49,4%-át vizsgáltuk (a címzett támogatások 69,8%- át, a céltámogatások 38,2%-át). E reprezentációban a vízgazdálkodási ágazat, ezen belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás területének prioritása mellett meghatározó volt a támogatott feladatok nagyobb volumene és korábbi jelentősebb előirányzat maradványa. A vizsgálat során felmértük az években céltámogatással befejezett 258 db beruházás megvalósítását, hasznosítását. A vizsgált önkormányzatok és feladatok jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az évi címzett- és céltámogatások reprezentációjának arányait a 7. sz. táblázat mutatja. Az ellenőrzött időszak: alapvetően az év volt, befejezett beruházások esetében a célszerűség, eredményesség és hatékonyság tekintetében a beruházás teljes időszaka. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az Országgyűlés az önkormányzatok beruházási feladataihoz nyújtandó címzett és céltámogatásokról, a központi pénzeszközök hatékony és ellenőrizhető felhasználásának igényével, az önkormányzatok fejlesztési tevékenysége stabilitásának megteremtése érdekében év decemberében alkotta meg a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerét szabályozó évi LXXXIX. sz. törvényt (Cct). E törvényhez kapcsolódóan a címzett és céltámogatások döntéselőkészítését szabályozó kormányrendelet (46/1993.) márciusban jelent meg. A címzett és céltámogatási rendszer működésének tapasztalatai - közöttük az ÁSZ korábbi vizsgálatai alapján tett javaslatok hasznosítása - szükségessé tette a támogatási rendszer felülvizsgálatát és korszerűsítését. A korszerűsítés célja az volt, hogy a támogatás rendje alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, egyszerűsödjön és ellenőrizhetőbbé váljon. Ennek jegyében jóváhagyta az Országgyűlés az évi CXXXI. törvényt és a végrehajtást szabályozva életbe lépett a

4 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet. A törvényi szabályozásban, többek között a döntéselőkészítés és a megalapozottság érdekében, előírták a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, egyértelműen szabályozták a vissza nem igényelhetőként tervezett ÁFA esetében a visszaigénylés pénzügyi szabályait, a címzett támogatások értékhatárát. A szabályozás egyes elemei teljeskörűen január 1-től fejtik ki hatásukat. Az Állami Számvevőszék az állami támogatások felhasználását évtől kezdődően - a zárszámadáshoz kapcsolódóan - vizsgálta. A Cct évi hatálybalépése után a vizsgálatok célja e törvény betartásának ellenőrzése volt. Az évtől eltelt hat éves időszak alatt az önkormányzatok több mint egyharmadánál 1760 feladat ellenőrzését végeztük el. Az önkormányzatok egy része a beruházáshoz szükséges saját pénzügyi forrást nem teljeskörűen, vagy egyáltalán nem tudta biztosítani. Ennek több oka volt: egyrészt az önkormányzatok céltámogatási igénybejelentését továbbra is a befogadtatási szándék érvényesítése jellemezte, ezzel összefüggésben saját pénzügyi teljesítőképességüket túlbecsülték, másrészt a fejlesztések céltámogatása, illetve aránya csökkent. Az önkormányzatok a saját forrás megteremtéséhez az elkülönített állami pénzalapokból és célelőirányzatokból igényelhető támogatásokra is számítottak, ugyanakkor ezek elbírálása a céltámogatástól időben is és rendszerében is eltérően történt. Az önkormányzatok kivárták az egyéb állami támogatások pályázatának az eredményét, ettől tették függővé egy-egy beruházás megindítását. Kedvezőtlen elbírálású pályázat esetén veszélybe került a beruházás megindítása. A szükséges saját forrás biztosítása érdekében az önkormányzatok egy része a szabályozatlanságot kihasználva befogadta a kivitelezők és fővállalkozók részéről felajánlott közterületi használati, bérleti díjat, amely a beruházás saját forrását kímélte, ugyanakkor az állami támogatást terhelte és megnövelte a beruházási költségeket. Az igények benyújtásakor a saját forrásra vonatkozó képviselőtestületi kötelezettségvállalás (határozat) megalapozatlan volt. A saját források hiánya, elégtelensége részben a beruházások elhagyásához, vagy csökkentett mértékű megvalósításához, illetve az előirányzatról való lemondáshoz vezetett, részben

5 pedig a fejlesztések megvalósításának elhúzódását idézte elő. A céltámogatásokhoz a saját erőt több önkormányzat csak számottevő hitel (kölcsön) segítségével tudta előteremteni. A szennyvízelvezetés és tisztítás ágazatban a tervezéshez a KHVM által meghatározott fajlagos maximált költségek magasnak tekinthetők, nem veszik kellően figyelembe a települések szerkezetét és ebből adódóan az alkalmazott műszaki megoldások eltérő költségigényét, illetve e fajlagos költségek a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazzák. A fejlesztések mintegy felének megvalósítása nem tekinthető tervszerűnek. A helyi önkormányzatoknál év végén az országos összesített adatok alapján a címzett és céltámogatások összes maradványa ,7 millió forint volt (ez 43,1%). E maradvány döntő hányada, ,5 millió forint, a szennyvízelvezetés és tisztítás ágazatban keletkezett. Az év végi országos és ellenőrzött céltámogatási maradvány - különösen a szennyvízelvezetés- és tisztítás szakágazatban - igen kedvezőtlennek minősíthető, mivel a központi költségvetésben korlátozottan rendelkezésre álló pénzeszközök hasznosulásának, felhasználásának jelentős mértékű lemaradását mutatja. Az önkormányzatok egy része a fel nem használt céltámogatási előirányzat maradványokról, illetve a saját források hiánya és egyéb okok miatt indokolatlanul lekötött állami támogatásokról történő - törvényben előírt - lemondási kötelezettségük nem teljesítésével feleslegesen kötött le nagy összegeket az állami támogatásokból. A támogatási keretek indokolatlan lekötése a szükséges saját forrást vállaló helyi önkormányzatok támogatási lehetőségeit csökkenti és ezen keresztül hátrányosan érinti a címzett- és céltámogatási rendszer működésének hatékonyságát is. A szennyvíz tisztítás és elvezetés területén a saját források hiánya miatt bekövetkezett műszaki elmaradások, ebből következőleg a lakossági csatorna bekötések alacsony mértéke is hozzájárult ahhoz, hogy a közmű olló nem zárult az EU csatlakozási követelményeinek megfelelően. Az ÁSZ már a kiemelt városok szennyvíztisztítási programjának vizsgálata során is jelezte az EU irányelveihez viszonyított elmaradásunkat. a szennyvízelvezetés és tisztítás területén.

6 A vizsgálat az ellenőrzött 191 beruházásból 32 fejlesztésnél (17%) 40 szabálytalanságot állapított meg. A feltárt, jogtalan előirányzat és felhasználás mindösszesen 1,5 milliárd forint, az ellenőrzött beruházások évi előirányzatának mintegy 5%- a. A vizsgálat megállapításai alapján az Állami Számvevőszék összesen ezer forint jogtalanul igénybe vett címzett és céltámogatás visszafizettetésére, valamint ezer forint címzett és céltámogatási és ezer forint Céltámogatási Kiegészítő Keret (továbbiakban: CKK) előirányzat lemondási javaslatot tesz a zárszámadási törvényhez. A vizsgálat által feltárt jogtalan állami támogatás igénybevételét a következők okozták: nem támogatott célra történő felhasználás (üdülő övezetek, üdülő ingatlanok szennyvízcsatornázása), beruházáshoz közvetlenül nem kapcsolódó költségek elszámolása, ÁFA visszaigénylés miatt keletkezett jogtalan igénybevétel. Ez utóbbinak az az oka, hogy a beruházás összköltségében az állami támogatás a vissza nem igényelhető ÁFA-hoz kapcsolódik. Bármilyen jogcímen történő ÁFA visszaigénylés esetén az erre jutó támogatásról le kell mondani, elkerülve a kétszeres támogatás igénybevételét. A visszafizetés, illetve lemondás miatt nehéz helyzetbe került önkormányzatok esetében a törvényi szabályozás megváltoztatása adhatna lehetőséget részletfizetésre, illetve a visszafizetés ütemezésének meghatározására, csúsztatására. A jelentés lezárásáig a vizsgált önkormányzatok - az Állami Számvevőszék javaslata alapján ezer forint jogosulatlanul igénybe vett címzett és céltámogatást fizettek vissza az Államkincstárba. Továbbá ezer forint címzett és céltámogatási előirányzatról mondtak le, az összes jogosulatlan felhasználás és előirányzat 54,8%-áról. Az Állami Számvevőszék jogtalan igénybevétel miatt tett visszafizetési, illetőleg lemondási javaslatai képviselői módosító indítványok, illetve bizottsági módosító indítványok alapján kerülnek a zárszámadási törvényjavaslatba. Javaslatok A címzett és céltámogatási rendszer, valamint a kapcsolódó területek jogi szabályozásának fejlesztése, működésének javítása, és a törvényesség érvényesítése érdekében az Állami Számvevőszék javasolja, hogy:

7 a belügyminiszter 1. Kezdeményezze az állami támogatásban megtervezett ÁFA visszaigénylés jogosulatlanságának elkerülése érdekében a 9/1998. (I. 23.) Korm. rend. módosítását, hogy a támogatás igénybejelentésekor legyen kötelező az önkormányzat testülete részéről olyan nyilatkozat csatolása, amely az ÁFA visszaigénylésről rendelkezik, azaz ha alanyi jogon ÁFA visszaigénylővé válik az ÁFA ne jelenhessen meg a beruházás forrásai között. 2. Kezdeményezze az ellenőrzések által feltárt ezer forint címzett és céltámogatási előirányzat és ezer forint CKK. támogatási előirányzat csökkentést (5. és 6. sz. mellékletek szerint) - a képviselő-testületek által a le nem mondott állami támogatás figyelembevételével - az OGY-nek benyújtandó zárszámadási törvényjavaslatban. a pénzügyminiszter Kezdeményezze a vizsgálat által feltárt jogtalanul igénybe vett ezer forint címzett és ezer forint céltámogatás visszafizettetését (3. és 4. sz. mellékletek szerint) és büntető kamatainak megfizettetését a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban. a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter Vizsgálja felül a szennyvízelvezetés és tisztítás költségeinek tervezésére meghatározott KHVM fajlagos normákat, elsősorban a 25%-os ÁFA költség elhagyásával és differenciáltan határozza meg a műszaki szükségletek figyelembevételével. II. Részletes megállapítások 1. Az évi beruházási célok kijelölése, a támogatási igények elbírálása A címzett és céltámogatási rendszer működésének tapasztalatai - ezek között az ÁSZ korábbi vizsgálatai alapján tett javaslatok hasznosítása - az államháztartási reform és annak részeként a Magyar Államkincstár létrejötte, a Belügyminisztérium

8 előirányzatkezelői feladata, a megyei területfejlesztési tanácsok megalakulása szükségessé tette a címzett és céltámogatási rendszer felülvizsgálatát és korszerűsítését. A korszerűsítés célja az volt, hogy a támogatás rendje alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, egyszerűsödjön és ellenőrizhetőbbé váljon. Ennek jegyében az évi CXXXI. tv. (hatályos dec. 10-től) módosította a Cct-t, a végrehajtást szabályozó 46/1993. (III. 17.) sz. Korm rendelet helyébe pedig a 9/1998. (I. 23.) sz. Korm. rendelet lépett. A szabályozás egyes elemei - közöttük - a vissza nem igényelhető ÁFA visszaigénylése esetén az ezzel arányos jogosulatlan céltámogatás visszafizetésére, lemondására szóló törvényi kötelezettség - a folyamatban lévő, illetve újonnan induló beruházásokra egyaránt életbe léptek és érvényesítendővé váltak. Tekintettel arra, hogy a korszerűsített támogatási rendszer teljes körű funkcionálásának első éve 1999., a szabályozás más elemei a későbbiekben fejtik ki hatásukat: így az újonnan induló címzett támogatások 200 millió forintban megjelölt értékhatárának érvényesítése a döntés során, a beruházásokra - célszerűségi szempontokat is előíró - megvalósíthatósági tanulmány készítése. A költségvetési törvény szerint a címzett és céltámogatások évi előirányzata 42,8 milliárd forint. Ebből a folyamatban lévő beruházások - már ütemezett - tárgyévi támogatása 29,1 milliárd forintot tett ki (a támogatási összeg közel 68%-a). Az Országgyűlés 3 milliárd forint új címzett támogatásról döntött, így az új céltámogatásokra 10,7 milliárd forint állt rendelkezésre. Az önkormányzatok támogatási igényeinek felülvizsgálata alapvetően a Belügyminisztériumban, a szakminisztériumok közreműködésével, a jogszabályok betartását megkövetelve történt. A címzett támogatásoknál a döntés előkészítés első szakaszában az önkormányzatok benyújtották a szakminisztériumok által meghatározott szakmai programok tartalmi követelményeinek figyelembevételével elkészített beruházási koncepciójukat. A szakminisztériumok egyeztették a programokat az önkormányzatokkal, majd elkészítették és megküldték a Belügyminisztériumnak a címzett támogatásra vonatkozó rangsorolt javaslataikat. A Belügyminisztérium

9 előterjesztése alapján a Kormány kiválasztotta azokat a lakosság széles körét érintő, fontos infrastruktúrális beruházásokat, amelyeket címzett támogatásra javasolni szándékozott az Országgyűlésnek. A Kormány az állásfoglalásról közlemény útján tájékoztatta az önkormányzatokat. A második szakaszban a pénzügyi lehetőség ismeretében - az igénybejelentések alapján - a szakminisztériumokkal történő többszöri egyeztetés után terjesztette a Kormány az Országgyűlés elé a támogatásra javasolt beruházások listáját. Az évre összesen 250 db új címzett támogatási igényt nyújtottak be az önkormányzatok. Az összes támogatási igény 103 milliárd, az évi ütem pedig 14 milliárd forint volt. A BM és az érintett szaktárcák felülvizsgálata alapján az igénybejelentések megfeleltek a pályázati feltételeknek, eleget tettek a 46/1993. (III. 17.) Korm. rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek. Mindössze 7 esetben fordult elő, hogy a pályázat nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A benyújtott igények közül 117 db, közel 44 milliárd forint összköltségű beruházás megvalósítása volt javasolható, több mint 35 milliárd forint össztámogatással, amelyből az évi támogatás összege 3 milliárd forintot tett ki. A benyújtott 250 db igényből további 126 db igény formailag ugyan megfelelő volt, azonban a rendelkezésre álló keret hiánya miatt nem került be az évi beruházások közé. Az új induló beruházások közül 33 a vízgazdálkodás, 19 az egészségügyi és szociális ellátás, illetve 65 az oktatás és kulturális szolgáltatás területén célozta az ellátás színvonalának javulását. A helyi önkormányzatok közel 9 milliárd forint saját forrást irányoztak elő a beruházások megvalósításához, ami a beruházási összköltség 20%-át képezte. A benyújtott igények, valamint a feldolgozás eredményeképpen a törvényi feltételeknek megfelelő, támogatásra javasolt évi új címzett támogatási igények főbb adatai a következők: MFt Megnevezés Benyújtott Támogatásra javasolt címzett támogatási igények

10 darabszám évi támogatás darabszám évi támogatás összege összege Vízgazdálkodás Egészségügyi és szociális ellátás Oktatás és kulturális szolgáltatás Összesen: A jóváhagyási folyamatban nem érvényesült az önkormányzati törvény elvárása (nagy költségigényű beruházási feladatok támogatása), illetve még nem lehetett alkalmazni a Cct.-ben előírt 200 millió forint feletti értékhatárt. Így folytatódott a címzett támogatások - az ÁSZ által korábbiakban is bírált - felhígulása. Minden korábbit meghaladó számú igény (117 db) került be a címzett támogatási körbe. Az évre jóváhagyott címzett támogatások több mint 20%-a alacsony összköltségű - 30 millió forintot el nem érő - beruházás volt. Ez a rendelkezésre álló források szétforgácsolását jelentette. Az új címzett támogatások számának növekedése összefüggött azzal is, hogy az évek során a céltámogatási körből kikerültek a már kielégített célok (pl. egészséges ivóvízellátás, tanterem építés), ezért az igények a címzett támogatások között szerepeltek. A címzett támogatásra javasolt beruházások korszerűbb szolgáltatások nyújtását biztosítják. Így a vízgazdálkodás területén javasolt beruházások ellátatlan települések, külterületi lakott helyek egészséges ivóvíz ellátását, valamint a legsürgetőbb ivóvízminőség javítási feladatok megoldását teszik lehetővé. Az egyre gyakoribb viharkárok megelőzése érdekében a támogatásra javasolt körbe kerültek a belterületi vízrendezésre benyújtott legfontosabb és a feltételeknek megfelelő igények. Az egészségügyi ellátás területén a beruházások megvalósítása legtöbb esetben ágyszám csökkenéssel jár. A támogatásra javasolt rekonstrukciók többsége - a kivitelezési és működési költség-megtakarítás elvének fokozott érvényesítése következtében - nem jár működési többletköltséggel, így összhangban van a

11 gazdasági stabilizáció, illetőleg az egészségügy átalakításának programjával. A szociális ellátás területén javasolt beruházások az időskorúak, mozgáskorlátozottak, pszichiátriai betegek - szakmai irányelveknek megfelelő - ápoló-gondozó otthonban történő elhelyezésének megteremtését szolgáló fejlesztéseket jelentik. Az oktatási és kulturális szolgáltatásnál a javaslat szerint elsőbbséget kaptak a halaszthatatlan rekonstrukciós munkálatok, az egyedi, speciális képzési profilú, nagy vonzáskörzettel rendelkező középfokú oktatási intézmények és a kistelepüléseken elsősorban a többfunkciós létesítmények fejlesztései. A céltámogatások körében a helyi önkormányzatok 1998-ra összesen 672 támogatási igényt nyújtottak be. Az igényelt céltámogatással a megvalósítás teljes időtartama alatt összesen 213,5 milliárd forint összköltségű beruházás megvalósítását tervezték, amiből 85,7 milliárd forint az állami támogatás és ehhez 127,8 milliárd forint saját forrás biztosítását vállalták. Az adatok alapján látható volt, hogy nem lehetséges a rendelkezésre álló előirányzatból az összes jogos céltámogatási igény kielégítése. Az igények kielégítésének rendjét az évi költségvetési törvény szabályozta, miszerint a támogatható célok köre és az igénykielégítése sorrendje a következő volt: ˇ települési szilárdhulladék-lerakó építése, ˇ életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása, ˇ működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép- és műszerbeszerzései, ˇ a Cct. 3. sz. mellékletének I. Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés és tisztítás alcím megjegyzésében jelzett igénykielégítési sorrend és az évre célonként külön benyújtott támogatási igényű, de üzembe helyezhetőség

12 szempontjából műszakilag összetartozó beruházások együttes kezelésének figyelembevételével a költségvetési előirányzatból még kielégíthető szennyvíztisztító telep, települési folyékonyhulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat építés. A döntéselőkészítés arra irányult, hogy az igények megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek. Az első körben 460 igénybejelentés feldolgozására volt szükség ahhoz, hogy az évi új céltámogatásokra rendelkezésre álló közel 10,7 milliárd forint előirányzat kiosztásra kerüljön. Így a feltételeknek megfelelő - önkormányzati beruházás részesült céltámogatásban. A benyújtott, ezen belül a jogszabályi feltételeknek megfelelő (támogatott), valamint a feltételeknek nem megfelelő (hibás) igények célok szerinti megoszlása a következő: MFt Célok megnevezése a./ Települési szilárdhulladék-lerakó építése b./ Életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása c./ Működő kórházak és szakerendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép-műszer beszerzése d./ Szennyvízelvezetés A benyújtott darabszáma évi támogatási üteme A feltételeknek megfelelő (támogatott) céltámogatási igények darab száma évi támogatási üteme A feltételek nek nem megfelelő (hibás) darab száma (290)* * 8265* 83

13 és tisztítás ebből: feldolgozott Összesen 672 (460) *A feltételeknek megfelelő és a költségvetési előirányzatból még kielégíthető céltámogatási igények. Az első körben feldolgozott 460 céltámogatási igénybejelentés közül 102 db nem részesülhetett támogatásban, mert nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek. További 212 db igénybejelentés formailag megfelelt ugyan, a rendelkezésre álló pénzügyi keret hiánya miatt nem került be az évi támogatott beruházások közé. 2. Az önkormányzatok fejlesztési tevékenységének megala-pozottsága A vizsgált helyi önkormányzatok a címzett és céltámogatási igénybejelentéseknél - a BM és az érintett szaktárcák felülvizsgálata szerint - többségében (89%) eleget tettek a módosított 46/1993. (III. 17.) Korm. rendeletben, illetve a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek. A tárgyévre benyújtott 922 igényből mindössze 109 nem felelt meg törvényességi szempontból. Az elutasítás oka abból adódott, hogy az igénybejelentésekben egyrészt a nem támogatott műszaki tartalmat támogatottként szerepeltették, másrészt a beruházási adatlapokon a létesítmények jegyzékénél hiányos a tervezett létesítmények felsorolása, a pályázatban szereplő műszaki tartalom nem egyezett meg a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal, továbbá a képviselő-testületi döntéssel a pályázatban szereplő értéknél kevesebb saját forrást vállaltak. Dömös, Neszmély, szennyvízcsatorna-, illetve tisztító telep, Szamosszeg: szennyvíztisztító-telep. (Függelék, F.1.) Az önkormányzatok a céltámogatási igénybejelentések költségelőirányzatait jellemzően a szakminisztériumok által

14 kiadott maximált fajlagos költségekkel, azzal egyező összeggel, vagy ritkábban attól alacsonyabban munkálták ki. A vizsgálat szerint a céltámogatási rendszer egyik - hatásában, jelentőségében - talán leginkább sarkalatos kérdése e központilag kidolgozott maximált fajlagos költségek problémája. Ugyanis a beruházásokhoz a maximált fajlagos költségekből kiindulva lehet meghatározni mind a céltámogatás, mind pedig az önkormányzati saját erő nagyságát, azaz ezen ráfordítási előirányzatok függvénye, hogy a szennyvízelvezetésre és tisztításra fordított költségvetési források egy jelentős része milyen hatékonysággal hasznosul. A kivitelezők a bekerülési költség jelentős részét (gyakran 10-26%-át), hajlandók visszaforgatni a beruházó önkormányzatok részére a közöttük kötött szolgáltaltási szerződések alapján. Ennek keretében közterülethasználati díjat, illetve földterület-, épület-, irodatechnikai berendezés-, és felvonulási terület bérleti díjat fizetnek, az önkormányzattól a kivitelezéssel összefüggésben homokot és földet vásárolnak, kivitelezői kamatmentes, hosszúlejáratú kölcsönt folyósítanak, az önkormányzattól alvállalkozói munkagvégzést, műszaki- és szakfelügyeletet vesznek igénybe. Ennek során helyenként az önkormányzatok a képviselő-testület által megállapított ezirányú díjtétel mértékétől is eltértek, annál jóval magasabbat alkalmaztak, illetve e díjakat helyi rendeletben nem is szabályozták. A kivitelező a költségeit (a későbbiek során) a vállalkozói díjban érvényesítette. A pályázatban megjelölt naturáliák így is teljesíthetők voltak. A beruházás összes pénzügyi forrásának jelentős aránya (40-50%, helyenként ennél lényegesen magasabb arány is) állami támogatás, a vállalkozói díjtöbblet elszámolása a beruházás terhére, a saját forrás mentesítésével együtt tovább növeli az állami támogatás arányát. Mivel közvetlenül nem igazolható annak ténye, hogy ezen összegek után nem volt jogos a támogatások lehívása, így visszavonásra nem tettünk javaslatot.

15 Dunaszekcső, Somberek, Nagynyárád, Pálháza, Hernádnémeti, Mezőzombor, Sáta, Neszmély, Dömös (Pilismarót), Ipolytarnóc, Nagyoroszi, Tengelic, Csetény: szennyvízcsatorna, illetve tisztító telep (F.2.). A pályázó kivitelezők a céltámogatások elnyerésére közzétett Kormányközleményekből ismerik a beruházási összköltséget, így ennek mérlegelésével, nem ritkán annak összegében teszik meg ajánlatukat. A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez a KHVM által közzétett normatív fajlagos költségek a gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat és a nyomás alatti szennyvízhálózat esetében is az 1998/1995. évek, illetve az 1998/1996. évek viszonylatában meghaladták a mélyépítőipari áremelkedéseket, a KSH árindexeket. A fajlagos költségek nagysága túlzott még akkor is, ha tartalmaznak a mélyépítőipari árindexben meg nem jelenő, a beruházáshoz tartozó tételeket is. (A fajlagos költségek emelkedése általában mintegy 2,1-3,6- szeres, illetve az utóbbi időszakban 2,5-2,6-szeres, míg az árindexek értéke az előbbi időszakok között 172% és 135%). Ennek következtében is e normatív fajlagos költségek tartalékokat tartalmaznak az évben is. A 300 mm és nagyobb átmérőjű gravitációs szennyvízcsatornák maximált fajlagos költségeinél a megyei jogú városokra irányadó 2-szeres, illetve a fővárosra vonatkozó 4-szeres, valamint a fővárosban irányadó 1000 mm és nagyobb átmérőjű Rocla csövek esetén a 2-szeres szorzó automatikus alkalmazása a településszerkezet figyelmen kívül hagyásával műszakilag nem szükséges. A Fővárosban az 1997-ben induló szennyvízcsatorna és szivattyú telep bővítő beruházásoknál a támogatott műszaki tartalomra vonatkozó tényleges (illetve a vállalkozási díj figyelembevételével számított) fajlagos költség értéke alacsonyabb, mint a céltámogatási igénybejelentéskor a fajlagos költségekkel számított összeg. Pl. A tervezett (121,3 EFt/fm) és a tényleges (97,1 EFt/fm) fajlagos költségek aránya a Pesti úti tehermentesítő csatornánál 80,0%, a Zsigmond téri szivattyútelepnél 744,0

16 EFt/fm, illetve 546,0 EFt/fm (73,4%). Szombathely: szennyvízcsatorna. (F.2.) A szennyvízelvezetés és tisztítás ágazatban a tervezéshez meghatároztott KHVM fajlagos költségek szerkezeti felépítésükben magukban hordozzák a jogosulatlan központi támogatás igénybevétel problémáját. Ugyanis a tervezett fajlagos költségek között szerepel a vissza nem igényelhető ÁFA, melyet az önkormányzatok a beruházás folyamatában, vagy végén általában visszaigényelnek, így az ÁFA-ra jutó központi támogatás jogtalanná válik. Az önkormányzatoknak általában gondot okozott a céltámogatott fejlesztési feladatok és az azok megvalósításához szükséges- több csatornán megszerezhető - pénzügyi források összhangjának megteremtése. A saját pénzügyi források hiányát egyrészt az át nem gondolt, a központi céloktól determinált fejlesztések indítása, és az önkormányzatoktól függetlenül az egyéb állami források rendelkezésre állásának bizonytalanságai okozták. Jellemző, hogy a vizsgált önkormányzatok a céltámogatás igénybejelentésekor a szükséges saját forrást képviselőtestületi határozatban vállalták, azonban annak fedezete nem állt rendelkezésre az önkormányzatok költségvetésében. Az önkormányzatok keresték a saját forrás mentesítése, előteremtése érdekében a különböző lehetőségeket. Az önkormányzatok a beruházások mintegy 2/3-ánál a képviselő-testületi határozattal vállalt saját forrást a fejlesztés tervezett indításának évében nem, vagy lényegesen csökkentett mértékben építették be módosított költségvetési rendeletükbe. A saját forrásokat a céltámogatás első évét követő időszakban az eredeti, vagy módosított költségvetési rendeletbe többségében beépítették, mértéke alapvetően a rendelkezésre álló pénzügyi eszközökhöz igazodott. Amennyiben nem állt rendelkezésre a szükséges pénzmennyiség, úgy a vállalkozóktól nem fogadtak be számlákat, illetve ennek megelőzésére csúsztatták a kivitelezéseket. Nagynyárád, Dunaszekcső, Kincsesbánya, Vértesacsa, Tiszasas, Dömös, Ipolytarnóc társult önkormányzatai, Pest megye,

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus JELENTÉS a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál 0823 2008. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről 0948 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről 1008 J/813 2010. július Domokos László elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. AZ ÁSZ 2009. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 15 1. A települési önkormányzatok számára a jogszabály által előírt, valamint önként

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1029 2010. december

JELENTÉS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1029 2010. december JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1029 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének. 1996. március 307. ellenőrzéséről

JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének. 1996. március 307. ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzéséről 1996. március 307. ÁLL\l\II SZÁMVEVÖSZÉK v -l 005-151/1995-96. Tsz. 282 JELENTÉS a helyi önkormányzatok adóztatás i tevékenységének

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009.

JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009. JELENTÉS a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 0920 2009. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

~llami ~ámbrb_ős?tk JELENTÉS. a szennyvíze1vezetésre és -tisztításra fordított eszközök. 1991. szeptember 66. ,...-- felhasználásának vizsgálatáról

~llami ~ámbrb_ős?tk JELENTÉS. a szennyvíze1vezetésre és -tisztításra fordított eszközök. 1991. szeptember 66. ,...-- felhasználásának vizsgálatáról ~llami ~ámbrb_ős?tk JELENTÉS a szennyvíze1vezetésre és -tisztításra fordított eszközök,...-- felhasználásának vizsgálatáról -* 1991. szeptember 66. V-84/21191. T.sz.: 72. Összefoglaló jelentés.. A szennyvíz

Részletesebben

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0237 2002. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 31. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1227 2012. április

JELENTÉS. Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1227 2012. április JELENTÉS Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1227 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3109-021/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560140 Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember JELENTÉS a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről 1023 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2001-112/2010.

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben