Egri Idősek Otthona : 06-36/ Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/ ágazati azonosító: S HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Idősek Otthona : 06-36/517-733 3300. Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/517-732 e-mail: hmoidoeg@upcmail.hu ágazati azonosító: S0011958 HÁZIREND"

Átírás

1 Egri Idősek Otthona : 06-36/ Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/ ágazati azonosító: S HÁZIREND 1

2 TARTALOM 1. BEVEZETŐ, A HÁZIREND HATÁLYA 2. AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI 3. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE 4. ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 5. A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE 6. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE 7. ÉRTÉK ÉS VAGYONTÁRGYAK MEGŐRZÉSE 8. RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, TISZTÍTÁSUK ÉS JAVÍTÁSUK RENDJE 9. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 10. NAPIREND 11. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ÁPOLÁS-GONDOZÁS 12. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 13. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, TÉRÍTÉSI DÍJ, KÖLTŐPÉNZ 14. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZÜNÉSÉNEK SZABÁLYAI 15. AZ INTÉZMÉNYBEN ELHUNYTAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 16. ÉRDEKKÉPVISELET, JOGVÉDELEM (1993.évi III.törvény, A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99. (1) bekezdése alapján.) 2

3 1. BEVEZETŐ, A HÁZIREND HATÁLYA KEDVES LAKÓINK, TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK! Ez a ház az itt elő emberek otthona. Minden itt lakó, itt dolgozó és ide látogató ember, jó szándéka szükséges a békés otthon megteremtéséhez. Kérünk tehát mindenkit, hogy olvassa el és tartsa tiszteletben az alábbi HÁZIRENDET. Az otthon teljeskörű ellátást és személyes gondoskodást nyújt. Az igénybevétel önkéntes, mely szóban vagy írásban az igénylő kérelmére történik. A házirend hatályba lépésének ideje: augusztus 1. Ezzel egyidejűleg az ezt megelőzően kiadott házirend hatályát veszti. 2. AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI Az intézmény neve: Az intézmény címe: Fenntartója: Működési engedélye: Ellátási területe: Egri Idősek Otthona Eger, Petőfi S. út 26/b. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Határozatlan idejű Heves megye Engedélyezett férőhelyek száma: 84 fő 3. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokat /Szt (2) bekezdésének ( h ) pontja/a szolgáltatások megszervezésénél maradéktalanul figyelembe vesszük. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 9/1999.SzCsM.rendelet, 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást. 3

4 Az Szt. 115/A. -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 9/1999.SzCsM.rendelet, 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. Tartós bentlakásos ellátás esetén - az Szt. 117/B. szerinti térítési díj hátralék kifizetésének vállalása kivételével - a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A jövedelemvizsgálatot alap és szakosított ellátások esetén egyaránt az intézményvezető végzi. Az Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. szerinti jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza. Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott, demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt. Az intézményvezető illetve a megállapodás megkötésére feljogosított személy, az ellátásra vonatkozó igényt (kérelmet), a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi és szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény, nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakaszának várható időpontjáról. Később majd e nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Ha azonban a döntés negatív, a kérelem elutasítást nyert, ezt írásban kell közölni az igénylővel, ill. törvényes képviselőjével. Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. Az igénybevételi eljárás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendelet és a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM. rendelet alapján végezzük. A Szt. 68/A.előírja, hogy az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 1. számú melléklet szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezető részére. A kérelem megérkezését követően el kell végezni az előgondozást, és ki kell tölteni az előgondozási adatlapot. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken, alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 4

5 Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát, igazolásokat. A gondozási szükséglet vizsgálata értékelő adatlapon történik, a vizsgálat eredményéről pedig igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az Szt. 68/A. -ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak; b) az ellátást igénylő egyedül él, és ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak, be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit, a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvos szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak. 5

6 Idősotthoni ellátás január 1.-től, napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott, egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. A Szt.68..(2) bekezdése alapján nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek esetében, hanem a 18. életévét betöltött, de betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek esetében is szükséges a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte. Szt.68..(5) bekezdés szerint a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel együtt beköltözhet az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, aki a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető. A évi CXXI törvény 81.(5) bekezdés szerint a december 31.-e előtt bekerültek gondozási szükségletének vizsgálatát nem kell elvégezni, azt fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt. ELŐGONDOZÁS Az előgondozás célja az elhelyezést igénybevevő helyzetének megismerése, annak megállapítása céljából, hogy a leendő lakó állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása. Az előgondozást az intézmény két dolgozója végzi, melyet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet ír elő. A kérelmező, ill. a törvényes képviselő tájékoztatást kap: - A biztosított ellátás tartalmáról és felvételeiről. - Az intézmény által vezetett nyilvántartásokról. - Az intézményben fizetendő térítési díjról. - Kapcsolattartásról a jogosult és hozzátartozó között, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről. - Panaszjoguk gyakorlásának módjáról, az Érdekképviseleti Fórum működéséről. - Az intézmény házirendjéről. - Az előgondozás során az előgondozást végző személy, szükség esetén felveszi a kapcsolatot, az igénybevevő háziorvosával, kezelőorvosával, egészségi állapotra illetve gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából. - Beköltözés során megállapodási szerződés jön létre az intézmény és a lakó között. - A végrehajtást az intézmény igazgatója ellenőrzi. Alkalmazott nyomtatványok: (lásd a mellékletben) Kérelem (Nem kötelező, de saját használatra összeállíthatja a szolgáltató a formanyomtatványt.) Előgondozási adatlap, Nyomtatványok a gondozási szükséglet megállapításához, Megállapodás, Házirend 6

7 Az előgondozás során az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait az előgondozási adatlapon rögzíti. Az előgondozás I. szakasza az ellátott, ill. törvényes képviselője számára nyújtott tájékoztatásból és a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésére szolgáló kérelem kitöltéséből, ill. a gondozási szükséglet vizsgálatában történő segítségnyújtásból áll. Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, és/vagy b) az intézményvezető kezdeményezi az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: a) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, b) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a férőhely mielőbbi betöltéséről. Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot a) az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel, b) az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett, 7

8 c) az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése végett, e) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. 4. ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG Az intézménybe való felvételkor tájékoztatjuk az ellátást igénybevevőt és hozzátartozóját: - a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről, és a vezetett nyilvántartásokról, - a lakó és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, a látogatás és távozás illetve szabadság és visszatérés rendjéről, - a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, személyes használati tárgyakról, a szükséges nyilatkozatokról, - az intézmény házirendjéről melynek egy példánya az előgondozás során átadásra kerül és a benne foglaltak tudomásul vételét a megállapodás aláírásával igazolja az igénybe vevő. - adatszolgáltatási kötelezettségéről, az esetleges változások bejelentési módjáról, határidejéről - panaszjog gyakorlásának módjáról, az Érdekképviseleti Fórum működéséről és az Ellátottjogi Képviselő elérhetőségéről, - az intézményi és a személyi térítési díjjal kapcsolatos tudnivalókról. A lakó és hozzátartozója köteles nyilatkozni az intézménybe való felvételkor: - a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről és tiszteletben tartásáról, - adatokat szolgáltatni az intézmény által kötelezően vezetett nyilvántartásokhoz, - személyazonosító és egyéb adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét, - minden egyéb tényről, amit fontosnak tart. 8

9 Az intézményi jogviszony kezdete Az intézménybe történő elhelyezés iránti kérelmet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője terjesztheti elő szóban vagy írásban az intézmény igazgatójánál, vagy az ezzel megbízott személynél. (ápolási koordinátor) Azok a személyek, akik december 31.-én, bentlakást nyújtó intézményben, jogviszonyban álltak áthelyezéssel, egyébként csak a gondozási szükséglet megállapítása után kerülhetnek be otthonunkba. a férőhely elfoglalásának napján az igazgató és az ellátást igénybe vevő megállapodást köt az intézmény által biztosított szolgáltatások köréről és az egyéb, ezzel kapcsolatos kérdésekről. 5. A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE - Lakóink egészségi állapotuktól függően kimenőre minden nap eltávozhatnak, nyáron este ig, télen este óráig kell az otthonba visszaérkezni. - Amennyiben szükséges, a kimenőt hozzátartozói segítséggel engedélyezzük. - Kérjük, hogy lakóink minden esetben jelezzék az ügyeletben lévő nővérnek, valamint a portásnak a távollét idejét, helyét és hogy mikorra várható visszaérkezése. Az intézményben mindennap van látogatás, az idő kijelölésére lakóink nyugalmának megőrzése érdekében került sor.(így elkerülhető az ápolói munkák folyamatának, a főétkezéseknek és a csendes pihenőnek a megzavarása.) LÁTOGATÁSI IDŐ - Délelőtt: óráig - Délután: óráig - Természetesen a távolról érkező hozzátartozók látogatását tiszteletben tartjuk. - A látogató nevét, érkezésének, távozásának időpontját a portás feljegyzi. - A szolgálatban lévő nővér a látogatásról szükség szerint az eseménynaplóban feljegyzést készít. - A látogatókat a lakók a társalgókban illetve közös helységekben fogadhatják, a szobatársak nyugalma érdekében, kivételt képez a házaspárok látogatása. - A B földszinti gondozási egységben lakóink a szobáikban, a teraszon, a közös helyiségekben fogadhatják látogatóinkat. - Lakóink a számukra kiállított kimenőkártya, portára történő leadásával jelzik szándékukat. 9

10 - A porta szolgálatos feljegyzi a kimenőre eltávozott lakók nevét, és visszaérkezésük várható idejét. - Amennyiben az ellátott az előre megadott visszaérkezési időponttól eltér, azt telefonon jeleznie kell az ápolási koordinátor vagy az ügyeletes ápoló felé. - Amennyiben a kimenőre eltávozott lakó a jelzett időpontig nem érkezett vissza, az ápolási koordinátor vagy az ügyeletes ápoló azonnal intézkedik. 6. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE - Kérjük a lakószobákban és a gondozottak lakókörnyezetében leltárilag elhelyezett berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. Amennyiben a fent leírtak figyelmen kívül hagyása miatt rongálódás történik, az elkövetője anyagi felelősséggel tartozik. - Az intézménybe a kisebb személyes használati tárgyakon kívül, csak előzetes egyeztetés alapján lehet nagyobb tárgyakat, esetleg bútorokat behozni (pl.: hűtő, tv), melyek javíttatása az ellátottat terheli. - A lakók által behozott személyes használati tárgyak után felelősséget vállalni nem tudunk, részükre zárható szekrényt biztosítunk. - Minden ellátott részére legalább kettő, zárral ellátott szekrényt biztosítunk,(beépített ruhásszekrény, komód) a személyes tárgyaik elzárhatósága érdekében. - A beköltözés alkalmával minden személyes és használati tárgyról leltár készül, melyet a lakó, a legközelebbi hozzátartozója és a leltárt készítő ápoló aláírásával igazol. - A ellátás során, amennyiben új tárgyak és eszközök (ruházat) kerülnek be az intézménybe, kérjük, hogy azonnal jelezzék a szolgálatban lévő ápoló felé, akinek kötelessége azt a leltárba felvételezni. 7. ÉRTÉK ÉS VAGYONTÁRGYAK MEGŐRZÉSE - Az intézményben az érték és vagyonmegőrzés az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 60. -a, 61. -a alapján szabályozott. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézet vezetője tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, melyet két tanú aláírásával hitelesít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybevevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni, a biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. Intézményünkben a lakók érték és vagyonmegőrzésének részletes szabályait a pénzkezelési, valamint a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelése szabályzat tartalmazza. 10

11 A lakó értéktárgyainak megóvására, készpénzének megőrzésére, saját lakókörnyezetében történő tárolás esetén (melyhez zárható szekrényeket biztosítunk), felelősséget vállalni nem tudunk. - Az ellátást igénybevevőtől átvett készpénzt elsősorban az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselőjének meghatározása szerint az intézményben, készpénzben vagy pénzintézetben kell megőrizni. A készpénzben kezelhető költőpénz összege lakónként maximálisan a mindenkori minimálbér összege lehet, az ennél magasabb összeget a lakó nevére megnyitott betétkönyvben, egyéb értékpapírban kell elhelyezni, és megőrizni. - A készpénz betétben való elhelyezéséről a pénz átvételétől számított négy munkanapon belül az intézményvezetője gondoskodik. A betétben történő elhelyezéséig a megőrzést a pénzkezelési és a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelése szabályzat alapján biztosítjuk. - A bentlakásos intézményben az ellátott személyi készpénzének kezelése saját, vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. A letétben elhelyezett készpénz elsősorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. A készpénz kezelését, a pénz felhasználását és elszámolásának módját a feladattal megbízott mentálhigiénés munkatárs a Gondozotti Pénzkezelési Szabályzat szerint végzi. - A lakók betétkönyvét a tulajdonos kérésére kezeli az intézmény. Az átvétel átadás, átvételi elismervény ellenében történik, melyen fel kell tüntetni az átadó nevét, születési adatait, anyja nevét, valamint a betétkönyv sorszámát, a betét összegét, az átvevő, átadó és két tanú aláírását. Az átvett költőpénzt és betétkönyvet, értékpapírokat, zárható lemezkazettában és biztonságos páncélszekrényben kell megőrizni, melynek feltételei az intézményben adottak. - A lakók által behozott személyes használati tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk, ezek biztonságos tárolására mindenki részére zárható szekrényt biztosítunk. - Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak átadásáról a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelése szabályzat szerint. 8. RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, TISZTÍTÁSUK ÉS JAVÍTÁSUK RENDJE Lakóink mindennapi életéhez szükséges saját alsó felső ruházattal rendelkeznek. Amennyiben ez nem áll rendelkezésükre, beszerzéséről az intézmény gondoskodik. Az ágyneműkről, asztalneműkről, egyéb textíliákról és azok tisztántartásáról, szintén az intézmény gondoskodik belső szabályzatok alapján. Az önellátásra képes lakók igény szerint ruházatukat kimoshatják, a fürdőszobákban elhelyezett közös mosógépekben. Egyéb esetben az intézmény mosodája biztosítja a szennyezett ruhaneműk tisztítását. 11

12 A bent élők alsó és felső ruházatát az osztályos nővérek gyűjtik össze (mely minden esetben mosodai számmal ellátott) melyről 2 példányos átvételi elismervényt készítenek. Az átadás és átvétel dokumentálását a lakó, az ápoló és a mosodai dolgozó aláírásával igazol. Havonta egyszer történik a tisztálkodási szerek beszerzése, a lakó megbízása alapján. 9. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Intézményünk alaptevékenysége (szakosított szociális ellátást nyújtó közintézmény- Idősek Otthona) szerint a Heves megye közigazgatási területén élő idősek számára 84 férőhelyen biztosítja a teljes körű ellátást. Gondoskodunk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek: - napi legalább háromszori étkeztetéséről, - szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, - mentális gondozásáról, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, - valamint lakhatásáról (teljeskörű ellátás). A bentlakásos intézményben a napi 2x12 órás szolgálatot a gondozási tevékenységet (fizikai, egészségügyi, pszichés, és mentálhigiénés ellátás) az ápolási koordinátor szervezi és irányítja. A teljeskörű ellátás mellett, az otthon lakóinak rendelkezésére áll egy jól felszerelt tornaterem, és egy könyvtár, melynek használata térítésmentes. A közös folyosókon barangoló telefon került felszerelésre a személyes beszélgetések lebonyolítására. Az Őszikék Közalapítvány támogatásával hetente gyógymasszázst lehet igénybe venni. A pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika és talpmaszírozás szolgáltatásának térítése az igénybevevőt terheli. A mindenkori árak az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerültek. 12

13 10. NAPIREND - A lakók együttélési szabályait a házirend napirendje és a megállapodás foglalja össze. Az egymás közötti magatartásra, viselkedésre külön szabályokat nem írunk elő. A civil társadalom normáinak, értékrendjeinek és erkölcsi szabályainak betartása az otthonon belül is követendő. ÉBRESZTŐ - A gondozási egységekben 7.00 órakor történik. VILLANYOLTÁS -A gondozási egységekben órakor történik, de legkésőbb a TV főműsora befejeztével a társalgókban óra után a lakószobákban televíziót, rádiót, magnót hallgatni egymás igényeit figyelembe vételével lehet. TISZTÁLKODÁS - A napi tisztálkodás és testápolás minden lakóra nézve elvárás, melynek megtörténtéért a mindenkori szolgálatban lévő ápoló felelős, és azt az ápolási gondozási lapon dokumentálja. (Havonta egyszer történik a tisztálkodási szerek beszerzése lakó megbízása alapján.) ÉTKEZÉS - Az intézmény háromszori főétkezést biztosít, gondoskodik a szükséges diétáról, inzulinos cukorbetegek számára tízórait, pótvacsorát nyújt.(szükség esetén roboráló étrendet is biztosítunk.) - REGGELI: 8.00 órától 8.30 óráig - EBÉD: órától óráig - VACSORA: órától óráig - A fennjáró lakóink számára minden főétkezés alkalmával a központi étkezőben tálalunk. A segítségre szorulók étkezéséről az ápoló személyzet gondoskodik. A teakonyhákat lakóink igény szerint használhatják, önmaguk gondoskodnak a helyiség rendbe tételéről. - A szobákban ételt tárolni a higiénés rend betartása érdekében nem engedélyezett, melynek ellenőrzését a gondozó személyzet végzi. - Kérjük látogatóinkat, hogy hozzátartozóik egészsége érdekében csak egy, esetleg két napig hűtőszekrényben eltartható élelmiszert hozzanak. 13

14 A behozott élelmiszert, az ügyeletes nővér segítségével, névvel kell ellátni, majd a teakonyhákban lévő hűtőszekrényben elhelyezni szíveskedjenek. - A hozzátartozók által behozott élelmiszerért felelősséget nem vállalunk. - Hűtőszekrények rendbetétele minden hónap első péntekén történik, ellenőrzése hetente két alkalommal, a név nélküli és kétes minőségű élelmiszerek megsemmisítésre kerülnek. DOHÁNYZÁS, SZESZESITAL FOGYASZTÁS - Dohányozni a kijelölt dohányzóhely kivételével az intézményben TILOS! Az otthonban élő időseknek a belső udvaron a filagóriában, fedett részen került kijelölésre a dohányzóhely. (A dohányzás részletes előírásait az intézmény belső szabályzata tartalmazza.) - Az intézményben a szeszesital kulturált fogyasztása (ünnepek alkalmával) nem tiltott, viszont az alkoholos állapot miatti együttélés szabályait zavaró magatartás, mely a többi lakó nyugalmát és biztonságát veszélyezteti, nem megengedett. 11. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ÁPOLÁS-GONDOZÁS Az intézmény biztosítja az 1993.évi III.tv. alapján a lakók számára: - lakhatást, a napi háromszori étkezést, orvosi előírás alapján a diétát, - szükség szerint ruházattal és textíliával történő ellátást, - mentális gondozást, foglalkoztatást, - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő egészségügyi ellátást. - A jogszabály értelmében, a lakók heti két alkalommal, háziorvosi ellátásban részesülnek. Rendelési idő: - Kedd 8 órától-10 óráig, Csütörtök 8 órától-10 óráig - A pszichiáter szakorvos heti egy alkalommal csütörtökön, 10 órától-12 óráig tartja az intézményben a rendelést. Természetesen szükség esetén orvosaink, rendelési idejük más időpontjában is rendelkezésünkre állnak. A rendelési idő után a városi ügyelet hívható. Természetesen a fekvőbeteg intézményi ellátás, rendelőintézeti szakorvosi konzíliumok és az éves kötelező szűrővizsgálatok is rendelkezésükre állnak lakóink egészségének megőrzése érdekében. Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján az intézménynek eseti és rendszeres alapgyógyszer készletet kell biztosítani az ellátottak számára. Amennyiben az alkalmazott gyógyszerek nem tartoznak az alapgyógyszer készletbe, úgy időseinknek kell azokat megtéríteniük. 14

15 Ennek nyilvántartása az egyéni gyógyszer felhasználásának havi kimutatásával történik. Az alapgyógyszer lista havonta az intézmény orvosának és ápolási koordinátorának átvizsgálása után módosulhat, mely az intézmény faliújságán kifüggesztésre kerül. A gyógyászati segédeszköz ellátás körében, a test távoli gyógyászati segédeszközöket a legtöbb esetben térítésmentesen (pl: közgyógyellátottaknak) a test közeli segédeszközöket egyes kivételtől eltekintve (pl: közgyógyellátottaknak), a lakó költségére biztosítja az intézmény. 12. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK - A lelki béke megőrzése és biztosítása számunkra is fontos érték. Ennek érdekében a vallásszabadság teljes biztosítása mellett, a hitéleti tevékenység gyakorlására intézményünkben kápolna áll lakóink rendelkezésére. - A különböző felekezetekkel történt megbeszélés alapján rendszeres a Római Katolikus mise (minden vasárnap) és a gyóntatás (minden hónap első péntekén), valamint igény szerint Baptista (minden hónap első keddi napján) és Református (minden hónap második keddi napján) istentisztelet megtartására is van lehetőség. Otthonunk területén lakóink rendelkezésére áll az ökumenikus kápolna, ahol a különböző felekezetek (katolikus, református és baptista) gyakorolhatják hitüket. Fontos szerepe van az imának, ami nyugalmat, és békességet áraszt. A kápolna szolgál az elhunyt lakók lelki üdvösségéért történő imádkozás helyszínéül is. 13. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, TÉRÍTÉSI DÍJ, KÖLTŐPÉNZ Az Őszikék Közalapítvány támogatásával hetente gyógymasszázst lehet igénybe venni. A pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika és talpmaszírozás szolgáltatásának térítése az igénybevevőt terheli. A mindenkori árak és a szolgáltatások igénybevételének lehetséges időpontjai az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerültek. TÉRÍTÉSI DÍJ - A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézmény fenntartója évente legfeljebb kétszer a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat állapít meg. Az intézményi térítési díj havi és napi mértéke az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerül. A lakó, vagy a fizetésre kötelezett illetve azt vállaló személy az intézményben nyújtott teljes körű ellátásért, számára megállapított személyi térítési díjat fizet. - Az évi III. tv. 117/B. a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy, szerződésben vállalhatja. 15

16 - Az ellátást igénybevevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a megállapított személyi térítési díjat megfizetni. - A személyi térítési díj összege a jogszabályi előírások alapján külön, névre szóló értesítésben vagy határozatban kerül megállapításra. - A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. - A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. - A személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1.-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-nál. A térítési díjat köteles megfizetni: - az ellátást igénybevevő jogosult, - a jogosult tartására gondozására köteles és képes hozzátartozó, - a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, - az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az évi III. tv. 117/B -a szerint önként szerződésben vállaló személy, (Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.) köteles megfizetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe, b) nem kell alkalmazni a 68/A., a 114. (3) bekezdése, a 115. (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. (6) bekezdése, a 117., a 117/A. (1) és (2) bekezdése, a 117/B., valamint a 119/C. szerinti szabályokat, - Szt.68/B. (1) Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a 115. (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Garanciális előírás, hogy a jövedelem és vagyon vizsgálat eredményeként,(amennyiben írásban külön nem vállalják a különbözet megfizetését) megállapított jövedelemről, jövedelemhányadról, illetve a személyi térítési díjnak azon részösszegéről, amely a jelentős pénzvagyonból vagy jelentős ingatlan vagyonból lesz fedezve, a személyi térítési díjról szóló értesítésben tájékoztatni kell az ellátottat, a személyi térítési díj megállapításakor és felülvizsgálatakor is. 16

17 Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését, megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi, jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén. Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát, 117. (5) bekezdése szerinti, amennyiben jelentős pénzvagyonnal nem rendelkezik. A személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételét követően nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új intézményi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. A megállapított személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni a két hónapot meg nem haladó távollét idejére. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Minden olyan nap távollétnek minősül, amelyiken az ellátott nem tartózkodik az intézményben. A két hónapot meghaladó távollét idejére, egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, egyéb távollét esetén 60 %-át köteles fizetni. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott egyáltalán nem tartózkodik az intézményben. Ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítésidíj-előleg fizetését kérheti. Abban a nem kívánt esetben, ha az intézményi ellátást igénybevevő a személyi térítésidíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralékának behajtásáról a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával. 14. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZÜNÉSÉNEK SZABÁLYAI Az ellátásra jogosult intézményi jogviszony megszűnik, ha: - az intézmény jogutód nélkül megszűnik, a jogosult halálával, - a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejárásával, - kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, - a jogosult illetve hozzátartozója a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően az intézmény vezetőjével történő megegyezés szerinti időpontban. 17

18 Megszűnik továbbá, ha a jogosult: - másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, a házirendet súlyosan megsérti, - az intézményi elhelyezése nem indokolt. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultakat és hozzátartozóikat az intézkedésről. A felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed: - a személyi térítési díjra, - az intézmény tulajdonában szándékosan okozott károkra, vagy az elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányára, - minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez okszerűen kapcsolódik. 15. AZ INTÉZMÉNYBEN ELHUNYTAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A bentlakásos intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény vezetője ellenőrzésével, elsősorban a szakmai csoport végzi. Az elhalálozás után esedékes adminisztrációs ügyeket a pénzügyi csoport, a higiénés feladatokat a kisegítő csoport látja el. Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt a) elkülönítéséről, b) végtisztességre való felkészítéséről, c) a törvényes képviselő, valamint a Szt.20.. szerinti nyilvántartásban szereplő hozzátartozó értesítéséről, d) ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. - Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. - A nyilvántartásban erre az esetre előre megnevezett közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről Végrendeletben rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezető a takarékbetétből gondoskodik a temetésről. 18

19 Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél. Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja (Ptk ). Veszteségélmény feldolgozása: Egy-egy lakó elvesztése, nem csak a hozzátartozóknak és dolgozóinknak okoz fájdalmat, hanem lakótársaiknak is. Nehéz feldolgozni azt a tényt, hogy azaz ember, akivel nemrég még beszélgettünk, nincs többé. Egy-egy szál virággal, gyertyagyújtással, imádsággal és a temetésen való részvétellel gyászoljuk néhai lakónkat. 16. ÉRDEKKÉPVISELET, JOGVÉDELEM (1993.évi III.törvény, A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99. (1) bekezdése alapján.) Az intézményi élet alapszabálya a házirend! Az otthon lakói és dolgozói az intézményi ellátás bármely kérdésével kapcsolatban jogosultak panasszal élni. A panasz felvételére és kivizsgálására jogosult: - Igazgató - Érdekképviseleti Fórum - Ellátottjogi képviselő A panaszok kivizsgálása: A bejelentést követően 15 napon belül ki kell vizsgálni és a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésről a panasztevőt írásban kell értesíteni. A panasztevő az otthon fenntartójához fordulhat, ha az általa beterjesztett panaszra intézkedés nem történ, vagy az intézkedéssel nem ért egyet. - Az intézményi szolgáltatásban részesülőknek az ellátott jogi képviselő nyújt segítséget, akinek a fogadónapjairól szóló ismertető az intézményben kifüggesztésre került. Az ellátott jogi képviselő tájékoztatást nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogokról. Segítséget nyújt a konfliktusok megoldásában, kezdeményezheti az ellátott panaszainak kivizsgálását az intézmény igazgatójánál és a fenntartónál. Észrevételt tehet az igazgatónál az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan. A bent élők jogainak gyakorlásáról, érdekeinek érvényesítéséről, az érdek-képviseleti fórum gondoskodik. 19

20 Az Érdekképviseleti Fórum: Az Érdekképviseleti Fórum hivatott a lakók érdekvédelmére, melynek tagjai: - az ellátást igénybevevők közül választás alapján: 2 fő - az ellátottak hozzátartozói közül választás alapján: 1 fő - az intézmény dolgozói közül választás alapján: 1 fő - az intézményt fenntartó szervezet képviseletében kijelölés alapján: 1 fő A jogosult vagy hozzátartozója, panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekvédelmi fórumhoz, ha: - intézményi jogviszonyát, személyi jogait, kapcsolattartásait sérelem éri, - az intézmény dolgozói megszegik szakmai, titoktartási, vagyonvédelmi kötelezettségüket, - ha az ellátással kapcsolatos kifogásai vannak. A fórum működéséért az intézmény vezetője a felelős, mely évente egyszer illetve szükség szerint ülésezik. A fórum jogosult dönteni: - az elé terjesztett panaszokról, - az intézmény belső életével, működésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása után a további intézkedésekről, - az otthon házirendjét megsértő lakók további sorsáról, az alkalmazott szankciók módjáról. A Fórum határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza (azonos szavazat esetén az elnök dönt.) Az ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a fenntartó részére át kell adni. A lakók alapvető jogai: - Az intézményi ellátást igénybevevő lakónak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az intézményben a szolgáltatásokat oly módon szervezzük, hogy minden tekintetben figyelemmel legyünk a lakót megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. - A lakó beköltözésekor, a saját használatában lévő ingóságairól kétpéldányos nyilvántartást kell felvenni, amelyet a lakó és a leltárt felvevő, aláírásával hitelesít. - A nyilvántartásba felvett ingóságok vagy értékek mennyiségi és minőségi változásait minden esetben be kell jelenteni, hogy az érkezéskor felvett nyilvántartást módosítani tudjuk. 20

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:.

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:. 1. számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név: Anyja neve:...

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus-szeptember

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus-szeptember SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. *7401 Kaposvár, Pf.:150 (82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Idősek Otthona 6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2010.(IV.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom 2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK... 2 I.1. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK... 2 Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás... 2 Étkeztetés...

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/ 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevételének módja Az ellátások igénybevételi rendje, feltételei, az előgondozás szerepe. Tájékoztatási kötelezettség és az ellátottak jog-,érdekvédelme, adatkezelés, adatvédelem az idősek gondozásában Kiss Györgyi Az ellátás

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ftcépwiselő-testöletémek.. -/1994. ( szánni rendelete

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ftcépwiselő-testöletémek.. -/1994. ( szánni rendelete VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ftcépwiselő-testöletémek. -/1994. ( szánni rendelete a Wárosi Kórlhiáz-IRendelölntézet keretében működő Ápoló Otthonba történő beutalás rendjének, a személyi térítési díj

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

Megállapodás ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésről

Megállapodás ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésről Egri Idősek Otthona 3300 Eger Petőfi S u 26/b tel: 06-36/517-733 email: hmoidoeg@upcmail.hu Megállapodás ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésről Mely létrejött egyrészről: A Egri Idősek Otthona

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. Az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a II. pontban felsorolt körülmények alapján] kéri

I. Az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a II. pontban felsorolt körülmények alapján] kéri K É R E L E M a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igényléséhez A 1. Az ellátást igénybevevő adatai Név: Születési név: Anyja neve: Apja neve Személyi igazolvány száma: Személyi száma: Taj

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E a szociális

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben