Egri Idősek Otthona : 06-36/ Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/ ágazati azonosító: S HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Idősek Otthona : 06-36/517-733 3300. Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/517-732 e-mail: hmoidoeg@upcmail.hu ágazati azonosító: S0011958 HÁZIREND"

Átírás

1 Egri Idősek Otthona : 06-36/ Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/ ágazati azonosító: S HÁZIREND 1

2 TARTALOM 1. BEVEZETŐ, A HÁZIREND HATÁLYA 2. AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI 3. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE 4. ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 5. A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE 6. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE 7. ÉRTÉK ÉS VAGYONTÁRGYAK MEGŐRZÉSE 8. RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, TISZTÍTÁSUK ÉS JAVÍTÁSUK RENDJE 9. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 10. NAPIREND 11. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ÁPOLÁS-GONDOZÁS 12. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 13. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, TÉRÍTÉSI DÍJ, KÖLTŐPÉNZ 14. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZÜNÉSÉNEK SZABÁLYAI 15. AZ INTÉZMÉNYBEN ELHUNYTAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 16. ÉRDEKKÉPVISELET, JOGVÉDELEM (1993.évi III.törvény, A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99. (1) bekezdése alapján.) 2

3 1. BEVEZETŐ, A HÁZIREND HATÁLYA KEDVES LAKÓINK, TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK! Ez a ház az itt elő emberek otthona. Minden itt lakó, itt dolgozó és ide látogató ember, jó szándéka szükséges a békés otthon megteremtéséhez. Kérünk tehát mindenkit, hogy olvassa el és tartsa tiszteletben az alábbi HÁZIRENDET. Az otthon teljeskörű ellátást és személyes gondoskodást nyújt. Az igénybevétel önkéntes, mely szóban vagy írásban az igénylő kérelmére történik. A házirend hatályba lépésének ideje: augusztus 1. Ezzel egyidejűleg az ezt megelőzően kiadott házirend hatályát veszti. 2. AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI Az intézmény neve: Az intézmény címe: Fenntartója: Működési engedélye: Ellátási területe: Egri Idősek Otthona Eger, Petőfi S. út 26/b. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Határozatlan idejű Heves megye Engedélyezett férőhelyek száma: 84 fő 3. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokat /Szt (2) bekezdésének ( h ) pontja/a szolgáltatások megszervezésénél maradéktalanul figyelembe vesszük. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 9/1999.SzCsM.rendelet, 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást. 3

4 Az Szt. 115/A. -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 9/1999.SzCsM.rendelet, 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. Tartós bentlakásos ellátás esetén - az Szt. 117/B. szerinti térítési díj hátralék kifizetésének vállalása kivételével - a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A jövedelemvizsgálatot alap és szakosított ellátások esetén egyaránt az intézményvezető végzi. Az Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. szerinti jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza. Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott, demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt. Az intézményvezető illetve a megállapodás megkötésére feljogosított személy, az ellátásra vonatkozó igényt (kérelmet), a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi és szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény, nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakaszának várható időpontjáról. Később majd e nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Ha azonban a döntés negatív, a kérelem elutasítást nyert, ezt írásban kell közölni az igénylővel, ill. törvényes képviselőjével. Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. Az igénybevételi eljárás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendelet és a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM. rendelet alapján végezzük. A Szt. 68/A.előírja, hogy az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 1. számú melléklet szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezető részére. A kérelem megérkezését követően el kell végezni az előgondozást, és ki kell tölteni az előgondozási adatlapot. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken, alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 4

5 Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát, igazolásokat. A gondozási szükséglet vizsgálata értékelő adatlapon történik, a vizsgálat eredményéről pedig igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az Szt. 68/A. -ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak; b) az ellátást igénylő egyedül él, és ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak, be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit, a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvos szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak. 5

6 Idősotthoni ellátás január 1.-től, napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott, egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. A Szt.68..(2) bekezdése alapján nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek esetében, hanem a 18. életévét betöltött, de betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek esetében is szükséges a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte. Szt.68..(5) bekezdés szerint a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel együtt beköltözhet az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, aki a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető. A évi CXXI törvény 81.(5) bekezdés szerint a december 31.-e előtt bekerültek gondozási szükségletének vizsgálatát nem kell elvégezni, azt fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt. ELŐGONDOZÁS Az előgondozás célja az elhelyezést igénybevevő helyzetének megismerése, annak megállapítása céljából, hogy a leendő lakó állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása. Az előgondozást az intézmény két dolgozója végzi, melyet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet ír elő. A kérelmező, ill. a törvényes képviselő tájékoztatást kap: - A biztosított ellátás tartalmáról és felvételeiről. - Az intézmény által vezetett nyilvántartásokról. - Az intézményben fizetendő térítési díjról. - Kapcsolattartásról a jogosult és hozzátartozó között, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről. - Panaszjoguk gyakorlásának módjáról, az Érdekképviseleti Fórum működéséről. - Az intézmény házirendjéről. - Az előgondozás során az előgondozást végző személy, szükség esetén felveszi a kapcsolatot, az igénybevevő háziorvosával, kezelőorvosával, egészségi állapotra illetve gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából. - Beköltözés során megállapodási szerződés jön létre az intézmény és a lakó között. - A végrehajtást az intézmény igazgatója ellenőrzi. Alkalmazott nyomtatványok: (lásd a mellékletben) Kérelem (Nem kötelező, de saját használatra összeállíthatja a szolgáltató a formanyomtatványt.) Előgondozási adatlap, Nyomtatványok a gondozási szükséglet megállapításához, Megállapodás, Házirend 6

7 Az előgondozás során az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait az előgondozási adatlapon rögzíti. Az előgondozás I. szakasza az ellátott, ill. törvényes képviselője számára nyújtott tájékoztatásból és a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésére szolgáló kérelem kitöltéséből, ill. a gondozási szükséglet vizsgálatában történő segítségnyújtásból áll. Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, és/vagy b) az intézményvezető kezdeményezi az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: a) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, b) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a férőhely mielőbbi betöltéséről. Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot a) az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel, b) az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett, 7

8 c) az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése végett, e) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. 4. ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG Az intézménybe való felvételkor tájékoztatjuk az ellátást igénybevevőt és hozzátartozóját: - a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről, és a vezetett nyilvántartásokról, - a lakó és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, a látogatás és távozás illetve szabadság és visszatérés rendjéről, - a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, személyes használati tárgyakról, a szükséges nyilatkozatokról, - az intézmény házirendjéről melynek egy példánya az előgondozás során átadásra kerül és a benne foglaltak tudomásul vételét a megállapodás aláírásával igazolja az igénybe vevő. - adatszolgáltatási kötelezettségéről, az esetleges változások bejelentési módjáról, határidejéről - panaszjog gyakorlásának módjáról, az Érdekképviseleti Fórum működéséről és az Ellátottjogi Képviselő elérhetőségéről, - az intézményi és a személyi térítési díjjal kapcsolatos tudnivalókról. A lakó és hozzátartozója köteles nyilatkozni az intézménybe való felvételkor: - a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről és tiszteletben tartásáról, - adatokat szolgáltatni az intézmény által kötelezően vezetett nyilvántartásokhoz, - személyazonosító és egyéb adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét, - minden egyéb tényről, amit fontosnak tart. 8

9 Az intézményi jogviszony kezdete Az intézménybe történő elhelyezés iránti kérelmet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője terjesztheti elő szóban vagy írásban az intézmény igazgatójánál, vagy az ezzel megbízott személynél. (ápolási koordinátor) Azok a személyek, akik december 31.-én, bentlakást nyújtó intézményben, jogviszonyban álltak áthelyezéssel, egyébként csak a gondozási szükséglet megállapítása után kerülhetnek be otthonunkba. a férőhely elfoglalásának napján az igazgató és az ellátást igénybe vevő megállapodást köt az intézmény által biztosított szolgáltatások köréről és az egyéb, ezzel kapcsolatos kérdésekről. 5. A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE - Lakóink egészségi állapotuktól függően kimenőre minden nap eltávozhatnak, nyáron este ig, télen este óráig kell az otthonba visszaérkezni. - Amennyiben szükséges, a kimenőt hozzátartozói segítséggel engedélyezzük. - Kérjük, hogy lakóink minden esetben jelezzék az ügyeletben lévő nővérnek, valamint a portásnak a távollét idejét, helyét és hogy mikorra várható visszaérkezése. Az intézményben mindennap van látogatás, az idő kijelölésére lakóink nyugalmának megőrzése érdekében került sor.(így elkerülhető az ápolói munkák folyamatának, a főétkezéseknek és a csendes pihenőnek a megzavarása.) LÁTOGATÁSI IDŐ - Délelőtt: óráig - Délután: óráig - Természetesen a távolról érkező hozzátartozók látogatását tiszteletben tartjuk. - A látogató nevét, érkezésének, távozásának időpontját a portás feljegyzi. - A szolgálatban lévő nővér a látogatásról szükség szerint az eseménynaplóban feljegyzést készít. - A látogatókat a lakók a társalgókban illetve közös helységekben fogadhatják, a szobatársak nyugalma érdekében, kivételt képez a házaspárok látogatása. - A B földszinti gondozási egységben lakóink a szobáikban, a teraszon, a közös helyiségekben fogadhatják látogatóinkat. - Lakóink a számukra kiállított kimenőkártya, portára történő leadásával jelzik szándékukat. 9

10 - A porta szolgálatos feljegyzi a kimenőre eltávozott lakók nevét, és visszaérkezésük várható idejét. - Amennyiben az ellátott az előre megadott visszaérkezési időponttól eltér, azt telefonon jeleznie kell az ápolási koordinátor vagy az ügyeletes ápoló felé. - Amennyiben a kimenőre eltávozott lakó a jelzett időpontig nem érkezett vissza, az ápolási koordinátor vagy az ügyeletes ápoló azonnal intézkedik. 6. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE - Kérjük a lakószobákban és a gondozottak lakókörnyezetében leltárilag elhelyezett berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. Amennyiben a fent leírtak figyelmen kívül hagyása miatt rongálódás történik, az elkövetője anyagi felelősséggel tartozik. - Az intézménybe a kisebb személyes használati tárgyakon kívül, csak előzetes egyeztetés alapján lehet nagyobb tárgyakat, esetleg bútorokat behozni (pl.: hűtő, tv), melyek javíttatása az ellátottat terheli. - A lakók által behozott személyes használati tárgyak után felelősséget vállalni nem tudunk, részükre zárható szekrényt biztosítunk. - Minden ellátott részére legalább kettő, zárral ellátott szekrényt biztosítunk,(beépített ruhásszekrény, komód) a személyes tárgyaik elzárhatósága érdekében. - A beköltözés alkalmával minden személyes és használati tárgyról leltár készül, melyet a lakó, a legközelebbi hozzátartozója és a leltárt készítő ápoló aláírásával igazol. - A ellátás során, amennyiben új tárgyak és eszközök (ruházat) kerülnek be az intézménybe, kérjük, hogy azonnal jelezzék a szolgálatban lévő ápoló felé, akinek kötelessége azt a leltárba felvételezni. 7. ÉRTÉK ÉS VAGYONTÁRGYAK MEGŐRZÉSE - Az intézményben az érték és vagyonmegőrzés az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 60. -a, 61. -a alapján szabályozott. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézet vezetője tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, melyet két tanú aláírásával hitelesít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybevevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni, a biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. Intézményünkben a lakók érték és vagyonmegőrzésének részletes szabályait a pénzkezelési, valamint a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelése szabályzat tartalmazza. 10

11 A lakó értéktárgyainak megóvására, készpénzének megőrzésére, saját lakókörnyezetében történő tárolás esetén (melyhez zárható szekrényeket biztosítunk), felelősséget vállalni nem tudunk. - Az ellátást igénybevevőtől átvett készpénzt elsősorban az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselőjének meghatározása szerint az intézményben, készpénzben vagy pénzintézetben kell megőrizni. A készpénzben kezelhető költőpénz összege lakónként maximálisan a mindenkori minimálbér összege lehet, az ennél magasabb összeget a lakó nevére megnyitott betétkönyvben, egyéb értékpapírban kell elhelyezni, és megőrizni. - A készpénz betétben való elhelyezéséről a pénz átvételétől számított négy munkanapon belül az intézményvezetője gondoskodik. A betétben történő elhelyezéséig a megőrzést a pénzkezelési és a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelése szabályzat alapján biztosítjuk. - A bentlakásos intézményben az ellátott személyi készpénzének kezelése saját, vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. A letétben elhelyezett készpénz elsősorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. A készpénz kezelését, a pénz felhasználását és elszámolásának módját a feladattal megbízott mentálhigiénés munkatárs a Gondozotti Pénzkezelési Szabályzat szerint végzi. - A lakók betétkönyvét a tulajdonos kérésére kezeli az intézmény. Az átvétel átadás, átvételi elismervény ellenében történik, melyen fel kell tüntetni az átadó nevét, születési adatait, anyja nevét, valamint a betétkönyv sorszámát, a betét összegét, az átvevő, átadó és két tanú aláírását. Az átvett költőpénzt és betétkönyvet, értékpapírokat, zárható lemezkazettában és biztonságos páncélszekrényben kell megőrizni, melynek feltételei az intézményben adottak. - A lakók által behozott személyes használati tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk, ezek biztonságos tárolására mindenki részére zárható szekrényt biztosítunk. - Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak átadásáról a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelése szabályzat szerint. 8. RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, TISZTÍTÁSUK ÉS JAVÍTÁSUK RENDJE Lakóink mindennapi életéhez szükséges saját alsó felső ruházattal rendelkeznek. Amennyiben ez nem áll rendelkezésükre, beszerzéséről az intézmény gondoskodik. Az ágyneműkről, asztalneműkről, egyéb textíliákról és azok tisztántartásáról, szintén az intézmény gondoskodik belső szabályzatok alapján. Az önellátásra képes lakók igény szerint ruházatukat kimoshatják, a fürdőszobákban elhelyezett közös mosógépekben. Egyéb esetben az intézmény mosodája biztosítja a szennyezett ruhaneműk tisztítását. 11

12 A bent élők alsó és felső ruházatát az osztályos nővérek gyűjtik össze (mely minden esetben mosodai számmal ellátott) melyről 2 példányos átvételi elismervényt készítenek. Az átadás és átvétel dokumentálását a lakó, az ápoló és a mosodai dolgozó aláírásával igazol. Havonta egyszer történik a tisztálkodási szerek beszerzése, a lakó megbízása alapján. 9. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Intézményünk alaptevékenysége (szakosított szociális ellátást nyújtó közintézmény- Idősek Otthona) szerint a Heves megye közigazgatási területén élő idősek számára 84 férőhelyen biztosítja a teljes körű ellátást. Gondoskodunk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek: - napi legalább háromszori étkeztetéséről, - szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, - mentális gondozásáról, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, - valamint lakhatásáról (teljeskörű ellátás). A bentlakásos intézményben a napi 2x12 órás szolgálatot a gondozási tevékenységet (fizikai, egészségügyi, pszichés, és mentálhigiénés ellátás) az ápolási koordinátor szervezi és irányítja. A teljeskörű ellátás mellett, az otthon lakóinak rendelkezésére áll egy jól felszerelt tornaterem, és egy könyvtár, melynek használata térítésmentes. A közös folyosókon barangoló telefon került felszerelésre a személyes beszélgetések lebonyolítására. Az Őszikék Közalapítvány támogatásával hetente gyógymasszázst lehet igénybe venni. A pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika és talpmaszírozás szolgáltatásának térítése az igénybevevőt terheli. A mindenkori árak az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerültek. 12

13 10. NAPIREND - A lakók együttélési szabályait a házirend napirendje és a megállapodás foglalja össze. Az egymás közötti magatartásra, viselkedésre külön szabályokat nem írunk elő. A civil társadalom normáinak, értékrendjeinek és erkölcsi szabályainak betartása az otthonon belül is követendő. ÉBRESZTŐ - A gondozási egységekben 7.00 órakor történik. VILLANYOLTÁS -A gondozási egységekben órakor történik, de legkésőbb a TV főműsora befejeztével a társalgókban óra után a lakószobákban televíziót, rádiót, magnót hallgatni egymás igényeit figyelembe vételével lehet. TISZTÁLKODÁS - A napi tisztálkodás és testápolás minden lakóra nézve elvárás, melynek megtörténtéért a mindenkori szolgálatban lévő ápoló felelős, és azt az ápolási gondozási lapon dokumentálja. (Havonta egyszer történik a tisztálkodási szerek beszerzése lakó megbízása alapján.) ÉTKEZÉS - Az intézmény háromszori főétkezést biztosít, gondoskodik a szükséges diétáról, inzulinos cukorbetegek számára tízórait, pótvacsorát nyújt.(szükség esetén roboráló étrendet is biztosítunk.) - REGGELI: 8.00 órától 8.30 óráig - EBÉD: órától óráig - VACSORA: órától óráig - A fennjáró lakóink számára minden főétkezés alkalmával a központi étkezőben tálalunk. A segítségre szorulók étkezéséről az ápoló személyzet gondoskodik. A teakonyhákat lakóink igény szerint használhatják, önmaguk gondoskodnak a helyiség rendbe tételéről. - A szobákban ételt tárolni a higiénés rend betartása érdekében nem engedélyezett, melynek ellenőrzését a gondozó személyzet végzi. - Kérjük látogatóinkat, hogy hozzátartozóik egészsége érdekében csak egy, esetleg két napig hűtőszekrényben eltartható élelmiszert hozzanak. 13

14 A behozott élelmiszert, az ügyeletes nővér segítségével, névvel kell ellátni, majd a teakonyhákban lévő hűtőszekrényben elhelyezni szíveskedjenek. - A hozzátartozók által behozott élelmiszerért felelősséget nem vállalunk. - Hűtőszekrények rendbetétele minden hónap első péntekén történik, ellenőrzése hetente két alkalommal, a név nélküli és kétes minőségű élelmiszerek megsemmisítésre kerülnek. DOHÁNYZÁS, SZESZESITAL FOGYASZTÁS - Dohányozni a kijelölt dohányzóhely kivételével az intézményben TILOS! Az otthonban élő időseknek a belső udvaron a filagóriában, fedett részen került kijelölésre a dohányzóhely. (A dohányzás részletes előírásait az intézmény belső szabályzata tartalmazza.) - Az intézményben a szeszesital kulturált fogyasztása (ünnepek alkalmával) nem tiltott, viszont az alkoholos állapot miatti együttélés szabályait zavaró magatartás, mely a többi lakó nyugalmát és biztonságát veszélyezteti, nem megengedett. 11. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ÁPOLÁS-GONDOZÁS Az intézmény biztosítja az 1993.évi III.tv. alapján a lakók számára: - lakhatást, a napi háromszori étkezést, orvosi előírás alapján a diétát, - szükség szerint ruházattal és textíliával történő ellátást, - mentális gondozást, foglalkoztatást, - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő egészségügyi ellátást. - A jogszabály értelmében, a lakók heti két alkalommal, háziorvosi ellátásban részesülnek. Rendelési idő: - Kedd 8 órától-10 óráig, Csütörtök 8 órától-10 óráig - A pszichiáter szakorvos heti egy alkalommal csütörtökön, 10 órától-12 óráig tartja az intézményben a rendelést. Természetesen szükség esetén orvosaink, rendelési idejük más időpontjában is rendelkezésünkre állnak. A rendelési idő után a városi ügyelet hívható. Természetesen a fekvőbeteg intézményi ellátás, rendelőintézeti szakorvosi konzíliumok és az éves kötelező szűrővizsgálatok is rendelkezésükre állnak lakóink egészségének megőrzése érdekében. Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján az intézménynek eseti és rendszeres alapgyógyszer készletet kell biztosítani az ellátottak számára. Amennyiben az alkalmazott gyógyszerek nem tartoznak az alapgyógyszer készletbe, úgy időseinknek kell azokat megtéríteniük. 14

15 Ennek nyilvántartása az egyéni gyógyszer felhasználásának havi kimutatásával történik. Az alapgyógyszer lista havonta az intézmény orvosának és ápolási koordinátorának átvizsgálása után módosulhat, mely az intézmény faliújságán kifüggesztésre kerül. A gyógyászati segédeszköz ellátás körében, a test távoli gyógyászati segédeszközöket a legtöbb esetben térítésmentesen (pl: közgyógyellátottaknak) a test közeli segédeszközöket egyes kivételtől eltekintve (pl: közgyógyellátottaknak), a lakó költségére biztosítja az intézmény. 12. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK - A lelki béke megőrzése és biztosítása számunkra is fontos érték. Ennek érdekében a vallásszabadság teljes biztosítása mellett, a hitéleti tevékenység gyakorlására intézményünkben kápolna áll lakóink rendelkezésére. - A különböző felekezetekkel történt megbeszélés alapján rendszeres a Római Katolikus mise (minden vasárnap) és a gyóntatás (minden hónap első péntekén), valamint igény szerint Baptista (minden hónap első keddi napján) és Református (minden hónap második keddi napján) istentisztelet megtartására is van lehetőség. Otthonunk területén lakóink rendelkezésére áll az ökumenikus kápolna, ahol a különböző felekezetek (katolikus, református és baptista) gyakorolhatják hitüket. Fontos szerepe van az imának, ami nyugalmat, és békességet áraszt. A kápolna szolgál az elhunyt lakók lelki üdvösségéért történő imádkozás helyszínéül is. 13. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, TÉRÍTÉSI DÍJ, KÖLTŐPÉNZ Az Őszikék Közalapítvány támogatásával hetente gyógymasszázst lehet igénybe venni. A pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika és talpmaszírozás szolgáltatásának térítése az igénybevevőt terheli. A mindenkori árak és a szolgáltatások igénybevételének lehetséges időpontjai az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerültek. TÉRÍTÉSI DÍJ - A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézmény fenntartója évente legfeljebb kétszer a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat állapít meg. Az intézményi térítési díj havi és napi mértéke az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerül. A lakó, vagy a fizetésre kötelezett illetve azt vállaló személy az intézményben nyújtott teljes körű ellátásért, számára megállapított személyi térítési díjat fizet. - Az évi III. tv. 117/B. a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy, szerződésben vállalhatja. 15

16 - Az ellátást igénybevevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a megállapított személyi térítési díjat megfizetni. - A személyi térítési díj összege a jogszabályi előírások alapján külön, névre szóló értesítésben vagy határozatban kerül megállapításra. - A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. - A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. - A személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1.-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-nál. A térítési díjat köteles megfizetni: - az ellátást igénybevevő jogosult, - a jogosult tartására gondozására köteles és képes hozzátartozó, - a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, - az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az évi III. tv. 117/B -a szerint önként szerződésben vállaló személy, (Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.) köteles megfizetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe, b) nem kell alkalmazni a 68/A., a 114. (3) bekezdése, a 115. (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. (6) bekezdése, a 117., a 117/A. (1) és (2) bekezdése, a 117/B., valamint a 119/C. szerinti szabályokat, - Szt.68/B. (1) Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a 115. (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Garanciális előírás, hogy a jövedelem és vagyon vizsgálat eredményeként,(amennyiben írásban külön nem vállalják a különbözet megfizetését) megállapított jövedelemről, jövedelemhányadról, illetve a személyi térítési díjnak azon részösszegéről, amely a jelentős pénzvagyonból vagy jelentős ingatlan vagyonból lesz fedezve, a személyi térítési díjról szóló értesítésben tájékoztatni kell az ellátottat, a személyi térítési díj megállapításakor és felülvizsgálatakor is. 16

17 Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését, megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi, jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén. Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát, 117. (5) bekezdése szerinti, amennyiben jelentős pénzvagyonnal nem rendelkezik. A személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételét követően nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új intézményi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. A megállapított személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni a két hónapot meg nem haladó távollét idejére. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Minden olyan nap távollétnek minősül, amelyiken az ellátott nem tartózkodik az intézményben. A két hónapot meghaladó távollét idejére, egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, egyéb távollét esetén 60 %-át köteles fizetni. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott egyáltalán nem tartózkodik az intézményben. Ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítésidíj-előleg fizetését kérheti. Abban a nem kívánt esetben, ha az intézményi ellátást igénybevevő a személyi térítésidíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralékának behajtásáról a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával. 14. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZÜNÉSÉNEK SZABÁLYAI Az ellátásra jogosult intézményi jogviszony megszűnik, ha: - az intézmény jogutód nélkül megszűnik, a jogosult halálával, - a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejárásával, - kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, - a jogosult illetve hozzátartozója a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően az intézmény vezetőjével történő megegyezés szerinti időpontban. 17

18 Megszűnik továbbá, ha a jogosult: - másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, a házirendet súlyosan megsérti, - az intézményi elhelyezése nem indokolt. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultakat és hozzátartozóikat az intézkedésről. A felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed: - a személyi térítési díjra, - az intézmény tulajdonában szándékosan okozott károkra, vagy az elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányára, - minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez okszerűen kapcsolódik. 15. AZ INTÉZMÉNYBEN ELHUNYTAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A bentlakásos intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény vezetője ellenőrzésével, elsősorban a szakmai csoport végzi. Az elhalálozás után esedékes adminisztrációs ügyeket a pénzügyi csoport, a higiénés feladatokat a kisegítő csoport látja el. Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt a) elkülönítéséről, b) végtisztességre való felkészítéséről, c) a törvényes képviselő, valamint a Szt.20.. szerinti nyilvántartásban szereplő hozzátartozó értesítéséről, d) ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. - Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. - A nyilvántartásban erre az esetre előre megnevezett közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről Végrendeletben rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezető a takarékbetétből gondoskodik a temetésről. 18

19 Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél. Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja (Ptk ). Veszteségélmény feldolgozása: Egy-egy lakó elvesztése, nem csak a hozzátartozóknak és dolgozóinknak okoz fájdalmat, hanem lakótársaiknak is. Nehéz feldolgozni azt a tényt, hogy azaz ember, akivel nemrég még beszélgettünk, nincs többé. Egy-egy szál virággal, gyertyagyújtással, imádsággal és a temetésen való részvétellel gyászoljuk néhai lakónkat. 16. ÉRDEKKÉPVISELET, JOGVÉDELEM (1993.évi III.törvény, A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99. (1) bekezdése alapján.) Az intézményi élet alapszabálya a házirend! Az otthon lakói és dolgozói az intézményi ellátás bármely kérdésével kapcsolatban jogosultak panasszal élni. A panasz felvételére és kivizsgálására jogosult: - Igazgató - Érdekképviseleti Fórum - Ellátottjogi képviselő A panaszok kivizsgálása: A bejelentést követően 15 napon belül ki kell vizsgálni és a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésről a panasztevőt írásban kell értesíteni. A panasztevő az otthon fenntartójához fordulhat, ha az általa beterjesztett panaszra intézkedés nem történ, vagy az intézkedéssel nem ért egyet. - Az intézményi szolgáltatásban részesülőknek az ellátott jogi képviselő nyújt segítséget, akinek a fogadónapjairól szóló ismertető az intézményben kifüggesztésre került. Az ellátott jogi képviselő tájékoztatást nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogokról. Segítséget nyújt a konfliktusok megoldásában, kezdeményezheti az ellátott panaszainak kivizsgálását az intézmény igazgatójánál és a fenntartónál. Észrevételt tehet az igazgatónál az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan. A bent élők jogainak gyakorlásáról, érdekeinek érvényesítéséről, az érdek-képviseleti fórum gondoskodik. 19

20 Az Érdekképviseleti Fórum: Az Érdekképviseleti Fórum hivatott a lakók érdekvédelmére, melynek tagjai: - az ellátást igénybevevők közül választás alapján: 2 fő - az ellátottak hozzátartozói közül választás alapján: 1 fő - az intézmény dolgozói közül választás alapján: 1 fő - az intézményt fenntartó szervezet képviseletében kijelölés alapján: 1 fő A jogosult vagy hozzátartozója, panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekvédelmi fórumhoz, ha: - intézményi jogviszonyát, személyi jogait, kapcsolattartásait sérelem éri, - az intézmény dolgozói megszegik szakmai, titoktartási, vagyonvédelmi kötelezettségüket, - ha az ellátással kapcsolatos kifogásai vannak. A fórum működéséért az intézmény vezetője a felelős, mely évente egyszer illetve szükség szerint ülésezik. A fórum jogosult dönteni: - az elé terjesztett panaszokról, - az intézmény belső életével, működésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása után a további intézkedésekről, - az otthon házirendjét megsértő lakók további sorsáról, az alkalmazott szankciók módjáról. A Fórum határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza (azonos szavazat esetén az elnök dönt.) Az ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a fenntartó részére át kell adni. A lakók alapvető jogai: - Az intézményi ellátást igénybevevő lakónak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az intézményben a szolgáltatásokat oly módon szervezzük, hogy minden tekintetben figyelemmel legyünk a lakót megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. - A lakó beköltözésekor, a saját használatában lévő ingóságairól kétpéldányos nyilvántartást kell felvenni, amelyet a lakó és a leltárt felvevő, aláírásával hitelesít. - A nyilvántartásba felvett ingóságok vagy értékek mennyiségi és minőségi változásait minden esetben be kell jelenteni, hogy az érkezéskor felvett nyilvántartást módosítani tudjuk. 20

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete HÁZIREND 1 A házirend célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyilvántartás vezetése

Nyilvántartás vezetése 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről ( 42. (1) f) g) h), (4)(5)(9)(10), 3. számú melléklet 12. pont, Kiegészítő szabályok) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás A CSONGRÁD MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Központ: +36 62/561-601 Titkárság: +36 62/566-028 Fax: +36 62/561-634 E-mail: tapai.peter@csomik.hu www.csomik.hu

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona. Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend. Irodavezető. Intézményvezető. Tiszafüred, 2013. január 1.

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona. Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend. Irodavezető. Intézményvezető. Tiszafüred, 2013. január 1. Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. BEVEZETŐ... 4 A HÁZIREND CÉLJA...

Részletesebben

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM A Baranyai dombok egyik völgyében,közel a történelmi nevezetességű Csele patakhoz, találjuk Somberek községet, melynek egyik végében magasodik egy emeletes kastély, körülötte

Részletesebben

Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10.

Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10. Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10. Az intézmény alapadatai A Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Szociális ellátás dokumentációja. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. 2014. március 29.

Szociális ellátás dokumentációja. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. 2014. március 29. TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Szociális ellátás dokumentációja Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014 március 29 Jogszabályi háttér:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben