Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Szervezet neve: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Lajstromszám: Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló II. II/A. II/B. II/C. II/D: Éves beszámoló (Sztv. szerint) Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú eredménykimutatás (és tájékoztató adatok) Kiegészítı melléklet 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl évi költségvetés teljesítése és 2010, évi terv Készült: március 31. Elıterjesztés: A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyőlése Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

2 RSOE december 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgy év 1. Alapítás - átszervezés aktivált mértéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhalyesbítése I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 0 5. Áruk 0 6. Készletre adott elılegek 0 I. KÉSZLETEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések 0 5. Egyéb követelések II. KÖVETELÉSEK Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapirok III. ÉRTÉKPAPÍROK Pénztár, csekkek Bankbetétek IV. PÉNZESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 0 3. Halasztott ráfordítások C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Budapest, március 31.. az Egyesület elnöke

3 RSOE 2009 december 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév I. JEGYZETT TİKE ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKESÍTÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY D. SAJÁT TİKE Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltertalék a várható költségekre 3. Egyéb céltartalékok E. CÉLTARTALÉKOK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemebn 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG Rövid lejáratú kölcsönök 0 ebbıl az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevıtıl kapott elılegek Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 0 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F. KÖTELEZETTSÉGEK Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN: Budapest, március 31. az Egyesület elnöke

4 Megjelölé s Megnevezés EREDMÉNYKIMUTATÁS RSOE december 31. Tárgy - idısz. Elıtti év Elızı év(ek) modosításai Tárgyév-ben 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTM. ÉRTÉKE ( ) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebbıl visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebbıl értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+-III-IV-V-VI- VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŐV. RÁFORDÍTÁSAI ( ) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY (+-A+-B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-22) Budapest, március 31.. az Egyesület elnöke

5 Statisztikai számjel: Egyéb szervezet megnevezése: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1089 Budapest, Elnök u.1. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009.év adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 3. a) Alapítótól 4. b) Központi költségvetéstıl c) Helyi önkormányzattól 6. d) Egyéb, ebbıl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti eredménye (B E) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt * Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C-F) 395 Budapest, 2010.március Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

6 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓHOZ A szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Rövidített neve: RSOE Alapítás éve: 1982 Alapítók: Magánszemélyek Társulási forma: Egyesület Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú szervezet (1998) Alapítói vagyon: 838 eft Taglétszámunk: 600 fı ill. szervezet Vezetı tisztségviselık: Örökös elnök: dr. Latkóczy Antal Elnök: Dobai Sándor Az Egyesületet Országos elnökség irányítja. Tagjai: Dobai Sándor elnök Rába Lajos alelnök Koroczay László Sebık Gábor Kovács Csaba alelnök Krüpl Zsolt Szluka Pál Dr Jármi Tibor Miskei Gábor Tarjányi Dániel Dr. Gschwindt András Máté József Ulicska Ferenc Farkas László Petı Tibor Urbán György Ivó János Romet Róbert Walter Krisztián Gazdasági Ellenırzı Bizottság Elnök: Tagok: Könyvvizsgáló: Demény Ádám Brecsok Józsefné, Fejes Tamás Vida Géza Az Egyesület kettıs könyvvitelt vezet, eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti / A típus /. E mellet a közhasznú szervezetekre vonatkozó elıírások szerint készítjük el Közhasznú beszámolónkat. A Mérleg elkészítésének idıpontja tárgyévet követı március 31. Eszközök és források értékelése: Az Egyesület tárgyi eszközeinek értékcsökkenését lineáris módszerrel számolja el, a használat idejének figyelembevételével általában arányosan. Ettıl egyes eszközök tekintetében eltér, melyeknél évente egyedileg állapítja meg a leírási kulcsot. Áru vagy anyagkészlettel nem rendelkezünk, tekintettel arra, hogy beszerzéseinket a felhasználás idıpontjához igazítjuk. Követeléseinket és kötelezettségeinket könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Lejárt, peres követelésünk nincs, ezért értékvesztés elszámolására 2009-ben nem került sor. Devizában nyilvántartott követeléseink és kötelezettségeink értékelése során az MNB árfolyamát vettük figyelembe. Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi term,vagyon ért Ingatlanok Termelı berendezés Irodai berend.,felsz.,járm Összesen

7 2 A fenti táblázatból kitőnik, hogy 2009-ben eft beruházást hajtottunk végre. Beruházások összetétele (ezer Ft): UNIO támogatásával beszerzett eszközök Saját beruházások Összesen Beruházások anyagi mőszaki összetétele (ezer Ft): Szellemi termékek Számítástechnikai eszközök Igazgatási tárgyi eszközök 1517 Híradástechnikai eszközök 1887 Gépjármővek Üzemi gépek, felszerelések Összesen Beruházásaink elsısorban az közhasznú munka feltételeinek javítását szolgálták. Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi term.vagy.ért Ingatlanok Mőszaki berendezés Irodai berend.,felsz.,járm Összesen Létszám, bérek egyéb személyi juttatások (ezer Ft): Az Egyesület átlagosan 30 fı fıállású alkalmazottat, foglalkoztatott, megbízási szerzıdéssel esetenként 2 fı végzett munkát évben. Teljes létszámunk, tevékenységünknél fogva szellemi munkát végez. Bérekre, díjakra kifizettünk 2009-ben (ezer Ft): Munkabér Megbízási szerzıdéses 960 Összesen Személyi jellegő juttatások alakulása (ezer Ft): Étkezési hozzájárulás 4236 Üdülési csekk 858 Személygépkocsi használat 2350 Munkába járás költségtérítése 2687 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 143 Külföldi kiküldetés napidíja 1705 Telefon magáncélú használata 653 Egyéb 332 Összesen évben tekintettel arra, hogy kiemelten közhasznú társadalmi szervezeti minısítéső Egyesületünk, tevékenységünkkel az egész ország, a társadalom szükségleteit szolgáljuk, ennek folytatásához pénzügyileg a következı szervezetek járultak hozzá:

8 3 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium eft Szervezetünk több Uniós pályázatot nyert fejlesztésekre, melyek megvalósítása folyamatosan több éven keresztül történik évben folyamatban lévı il UNIO-s és hazai projektek: Platina projekt (2008-ban indított) IRIS 2. RISING BFT Poroszló Abádszalók2. viharjelzı NeuRisk STWA BFT Riasztás BFT Rektor NEWADA NELI WANDA Tagdíj bevételünk évben 4082 eft volt. Közhasznú eredmény-kimutatásunk tartalmazza bevételeink és ráfordításaink alakulását. Vállalkozási tevékenységünk az Egyesület Alapító okiratában megjelölt céloknak felel meg. Legjelentısebb megrendelınk az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, mely szervezettel már több éve kapcsolatban állunk. Nemzeti Közlekedési Hatóság rendszeres megrendelınk évben is. Lejárt tartozásunk és követelésünk évben nem volt. Értékvesztés elszámolása emiatt szükségtelen volt. Egyéb követelések és kötelezettségek részletezése (ezer Ft): Követelések: Kaució Letét 70 Letét 1225 Lezárt pályázat miatti követelés 5590 Egyéb 740 Összesen 9347 Kötelezettségek: ÁFA Illeték -6 Különadó 74 Munkaadói járulék 395 Munkavállalói járulék 349

9 4 Egészségügyi hozzájárulás 104 Iparőzési adó 334 Magánnyugdíj pénztár 1153 Társadalombizt.járulékok TB 6216 SZJA elszámolás 6191 Egyéb elszámolások 192 Munkabér elıleg túlvonás 2 Összesen Egyesületünk vállalkozási tevékenysége eredménye után társasági adó fizetésére kötelezett évben, mint ahogy azt a közhasznú beszámolónk is mutatja, vállalkozási tevékenységünk adózás elıtti eredménye 2490 eft nyereség volt. Az alábbi adóalap módosító tételek miatt azonban társasági adó fizetési kötelezettségünk nem volt. Adóalapot módosító tételek (ezer Ft): Csökkentı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás Összesen Növelı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás Összesen: Rendkívüli bevételek között számoltuk el a korábbi években pályázatok útján elnyert fejlesztési támogatások költségekkel arányos részét. Ez az összeg eft volt 2009 ban Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak. Likviditás (ezer Ft): Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek év / = 7, év /31019 = 5,59 A fenti mutató az RSOE pénzügyi stabilitását jelzi, forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire több mint ötszörös fedezetet nyújtanak. Hosszúlejáratú kötelezettségek értéke mindössze 822 eft. Egyesületünk eddig évek óta hitel nélkül gazdálkodik. Budapest, március 31. Dobai Sándor Elnök

10 5

11 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület év CASH FLOW KIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (1-21. sorok) Adózás elıtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Pénzügyi befektetések értékvesztése Céltartalék képzés Céltartalék felhasználás Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége Szállítói kötelezettségek növekedése Szállítói kötelezettségek csökkenése Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése Passzív idıbeli elhatárolások növekedése Passzív idıbeli elhatárolások csökkenése Vevıkövetelések növekedése Vevıkövetelések csökkenése Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) növekedése Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) csökkenése Aktív idıbeli elhatárolások növekedése Aktív idıbeli elhatárolások csökkenése Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás ( sorok) Befektetett eszköz beszerzése (bruttó értéknövekedés) Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tıkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II+/-III. sorok) Budapest, 2010.március az Egyesület elnöke

12

13 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS Költségvetési támogatásokról Index Támogatást nyújtó neve/támogatás forrása Kapott támogatás Felhasználás összege Idıpontja Célja Összege Áthozat Elızı évi Tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje 1 Ömkormányzati Minisztérium (BM) müködés SZJA 1% közh.tev év 3 SZJA 1% év SZJA 1% év Összesen: év Budapest, 2010.március 31.

14 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009.év Összeg Változás Megnevezés % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft Saját tıke (összesen) Induló tıke Induló tıke növekedésre ható tényezık csökkenésre ható tényezık - - Tıkeváltozás , Tıkeváltozás - növekedésre ható tényezık , csökkenésre ható tényezık 0 0 = közhasznú tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége , = vállalkozási tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége , = egyéb Tárgyévi eredmény , Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezık , csökkenésre ható tényezık , Megjegyzés Budapest, 2010.március 31.

15 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebbıl = adóköteles = adómentes - nem pénzbeli juttatások ebbıl = adóköteles = adómentes Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb Összesen Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen Juttatás összege Elızı évi eft Tárgyévi eft Változás % eft Megjegyzés Megjegyz évben átadott támogatásunk nem volt. Budapest, március 31.

16 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009.év Juttatás összege Változás Index Támogató megnevezése Támogatott cél % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft Központi költségvetési szerv - Önkormányzati Minisztérium (BM) alapszabály szerinti müködés ,80 0, Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5. Települési önkormányzati társulása 6. Pályáztató által pénzügyileg rendezett Balaton Fejlesztési Tanács projekt - belföld , IRIS projekt - UNIO , Dravis projekt - UNIO , DaNewBe projekt - UNIO , a. CB RIS projekt - UNIO , b. BFT REKTOR projekt - UNIO , c. BFT RIASZTÁS projekt - UNIO , d. PLATINA projekt - UNIO , e. RISING projekt - UNIO NEWADA projekt - UNIO , NELI projekt - UNIO , POROSZLÓ projekt - UNIO , STWA projekt - UNIO , NeuRISK projekt - UNIO , WANDA projekt - UNIO , Magánszemélyek 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségő társaságok Jogi szeméyliség nélküli társaságok 11. Közhasznú szervezetek 12. Szja 1 %-a (APEH) Egyéb Összesen: Budapest, március 31.

17 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2009.év Juttatás összege Eltérés Vezetı tisztségviselık juttatásai % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft Pénzbeli kifizetések összesen - Munkabérek , Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések , Egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni jutttatások , Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások: Tandíj 0 0-0,00-0 Összesen: , Budapest, március 31.

18 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület év Az Egyesület közhasznú tevékenysége Az RSOE a Fıvárosi Bíróság 13.Pk.60968/1989/13.sz. alatt, az évi CLVI. törvény (Khtv.) 22. (3) bek. alapján, a Khtv. 5. -ában foglaltakra figyelemmel hozott Végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. 1. Esetenként az érintett állami fıhatóságokkal, minisztériumokkal, országos szervezetekkel kötött külön Együttmőködési megállapodások alapján állami feladatokat, közfeladatokat lát el ben az Egyesület a következı szervezetekkel együttmőködésben látta el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint folyamatosan segíti az állami szféra munkáját: Önkormányzati Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Országos Rendır Fıkapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, vízügyi igazgatóságok, Dunai Vízirendészeti Rendırkapitányság 2. Tudományos tevékenység, kutatás Az Egyesület több közhasznú tevékenységével kapcsolódóan számos tudományos, illetve kutatási tevékenységben vett részt hazai és nemzetközi partnereivel együtt. A belvízi hajózás területén a folyami információs szolgáltatások témakörében kutatta azokat a környezetbarát megoldásokat, mellyel például csökkenthetı a Duna vízszennyezése, illetve javítható a víziközlekedés biztonsága. A katasztrófavédelmi szakterületen kutatott, magyarra fordított és tesztelt szabványos riasztási protokollokat és azok kommunikációs elemeit. 3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Az Egyesület, különbözı képzések megszervezésével, lebonyolításával tett eleget közhasznú tevékenységének, úgy, mint hajós továbbképzések (pl. hajórádió illetve segélyhívó rádiókezelés hajósok számára), önkéntes és hivatásos tőzoltók részére, rádiós segélyhívó rendszerek kezelésének oktatása (Egységes Digitális Rádiórendszer - EDR). EDR oktatás a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban valamint a Rendırtiszti Fıiskolán is zajlott az RSOE szervezésében. Különbözı csatornákon folyamatosan tájékoztatja partnereit a folyami információs szolgáltatások területén elérhetı újdonságokról.

19 4. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem A folyami információs szolgáltatások üzemeltetését és fejlesztését a Duna magyarországi szakaszán, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján az RSOE látja el, aki a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetıje. Magyarországon a RIS-t a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján a RIS magyarországi üzemeltetıje az RSOE. Az RSOE Diszpécserszolgálat látja el a magyar Duna szakaszon a NAVINFO Budapest hívójelő segélykérı és információs állomás napi 24 órás folyamatos szolgálatát a hét minden napján. A diszpécserszolgálat 24 órás szolgálata információkat ad valamint segélykérı hívásokat fogad a vízi veszélyes anyagok szállításáról, balesetek megtörténtekor valamint elkerülése érdekében. Az RSOE több veszélyes áruforgalom nyomon követési rendszer kiépítésével kapcsolatos projektben is részt vesz, mint partner. 5. Közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás Szerepet vállalva a katasztrófa elhárításban, katasztrófavédelmi szakszolgálatként, híradós, kommunikációs, informatikai segítséget is nyújt az Egyesület szükség esetén, együttmőködve az adott szervezetekkel. 6. Euro-atlanti integrációs elısegítése Az integráció a határon átnyúló együttmőködések a különbözı projektek, pályázatok kapcsán valósul meg. Fontos szerepe van az információ, adat és tapasztalat cserének a környezı országok és Magyarország között. Az európai vízi információs és segélyhívó rendszerek kiépülésére vonatkozó projektekben is fontos szerepet vállal az RSOE. 7. Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon az alábbi információs és segélyhívó rendszereket üzemelteti: - Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer - Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer - Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer A Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer ár- és belvízvédelmi szempontból fontos részét képezi a segítségnyújtásnak szükség esetén.

20 Az Egyesület országos szintő, 28 tagszervezete aktívan részt vesz a felsorolt tevékenységekben az adott szervezet képességei, lehetıségei alapján ben az RSOE a korábbi évekhez hasonlóan jó színvonalon ellátta az Alapszabályban meghatározott kiemelkedıen közhasznú feladatait. Ehhez jelentıs segítséget kaptunk szakmailag és anyagilag is támogatóinktól, melyet ezúton is köszönünk. Fentiek megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló erıforrások optimális kihasználásával biztosítsuk az Egyesület kiegyensúlyozott hosszú távú mőködését.

21 RSOE év bevételei és kiadásai terv - tény adatok alakulása BEVÉTELEK [eft] Megnevezés terv tény Eltérés terv I. * terv II. ** Tagdíj Közhaszn.bev./ OKF./ Támogatás /müködésre ÖTM. / NKH közhasznu bevétel Egyéb támogatások SZJA 1% Vállalkozás Kamatok, árf.nyer Egyéb bevétel Renkívüli bevétel /beruh.tám./ Bevétel összesen Index [%] 16,65 4,83 21,42 KÖLTSÉGEK [eft] Megnevezés terv tény Eltérés terv I. * terv II. ** Irodafenntartás, dologi kiadások Munkabér + közterhek Tiszteletdíj Gépkocsi használat + kiküldetés Szakértıi díjak Tagdíj Reprezentációs költségek Vállalkozási díjak Megbízási díjak (gépelés, audiovizuális szolg.) Adó Rendezvények költségei Egyéb költségek Bankköltség Nyomdaköltség Postaköltség, internet Telefon,- faxköltség Értékcsökkenés Költségek összesen Eredmény megtakarítás 395 Index [%] 12,81 4,91 21,52 Megjegyzés: * Ez variáció az NKH által évre már elfogadott éves bevétellel számol. ** Ez a variáció az NKH-val még egyeztetés alatt álló többlet üzemeltetési költségekre fedezetet nyújtó bevételt tartalmazza. Amennyiben nem születik megállapodás abban az esetben ezeket a szolgáltatásokat nem tudjuk nyújtani. RSOE 2009 ktsvetés telj

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben