Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Szervezet neve: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Lajstromszám: Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló II. II/A. II/B. II/C. II/D: Éves beszámoló (Sztv. szerint) Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú eredménykimutatás (és tájékoztató adatok) Kiegészítı melléklet 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl évi költségvetés teljesítése és 2010, évi terv Készült: március 31. Elıterjesztés: A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyőlése Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

2 RSOE december 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgy év 1. Alapítás - átszervezés aktivált mértéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhalyesbítése I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 0 5. Áruk 0 6. Készletre adott elılegek 0 I. KÉSZLETEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések 0 5. Egyéb követelések II. KÖVETELÉSEK Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapirok III. ÉRTÉKPAPÍROK Pénztár, csekkek Bankbetétek IV. PÉNZESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 0 3. Halasztott ráfordítások C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Budapest, március 31.. az Egyesület elnöke

3 RSOE 2009 december 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév I. JEGYZETT TİKE ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKESÍTÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY D. SAJÁT TİKE Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltertalék a várható költségekre 3. Egyéb céltartalékok E. CÉLTARTALÉKOK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemebn 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG Rövid lejáratú kölcsönök 0 ebbıl az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevıtıl kapott elılegek Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 0 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F. KÖTELEZETTSÉGEK Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN: Budapest, március 31. az Egyesület elnöke

4 Megjelölé s Megnevezés EREDMÉNYKIMUTATÁS RSOE december 31. Tárgy - idısz. Elıtti év Elızı év(ek) modosításai Tárgyév-ben 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTM. ÉRTÉKE ( ) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebbıl visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebbıl értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+-III-IV-V-VI- VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŐV. RÁFORDÍTÁSAI ( ) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY (+-A+-B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-22) Budapest, március 31.. az Egyesület elnöke

5 Statisztikai számjel: Egyéb szervezet megnevezése: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1089 Budapest, Elnök u.1. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009.év adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 3. a) Alapítótól 4. b) Központi költségvetéstıl c) Helyi önkormányzattól 6. d) Egyéb, ebbıl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti eredménye (B E) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt * Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C-F) 395 Budapest, 2010.március Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

6 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓHOZ A szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Rövidített neve: RSOE Alapítás éve: 1982 Alapítók: Magánszemélyek Társulási forma: Egyesület Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú szervezet (1998) Alapítói vagyon: 838 eft Taglétszámunk: 600 fı ill. szervezet Vezetı tisztségviselık: Örökös elnök: dr. Latkóczy Antal Elnök: Dobai Sándor Az Egyesületet Országos elnökség irányítja. Tagjai: Dobai Sándor elnök Rába Lajos alelnök Koroczay László Sebık Gábor Kovács Csaba alelnök Krüpl Zsolt Szluka Pál Dr Jármi Tibor Miskei Gábor Tarjányi Dániel Dr. Gschwindt András Máté József Ulicska Ferenc Farkas László Petı Tibor Urbán György Ivó János Romet Róbert Walter Krisztián Gazdasági Ellenırzı Bizottság Elnök: Tagok: Könyvvizsgáló: Demény Ádám Brecsok Józsefné, Fejes Tamás Vida Géza Az Egyesület kettıs könyvvitelt vezet, eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti / A típus /. E mellet a közhasznú szervezetekre vonatkozó elıírások szerint készítjük el Közhasznú beszámolónkat. A Mérleg elkészítésének idıpontja tárgyévet követı március 31. Eszközök és források értékelése: Az Egyesület tárgyi eszközeinek értékcsökkenését lineáris módszerrel számolja el, a használat idejének figyelembevételével általában arányosan. Ettıl egyes eszközök tekintetében eltér, melyeknél évente egyedileg állapítja meg a leírási kulcsot. Áru vagy anyagkészlettel nem rendelkezünk, tekintettel arra, hogy beszerzéseinket a felhasználás idıpontjához igazítjuk. Követeléseinket és kötelezettségeinket könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Lejárt, peres követelésünk nincs, ezért értékvesztés elszámolására 2009-ben nem került sor. Devizában nyilvántartott követeléseink és kötelezettségeink értékelése során az MNB árfolyamát vettük figyelembe. Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi term,vagyon ért Ingatlanok Termelı berendezés Irodai berend.,felsz.,járm Összesen

7 2 A fenti táblázatból kitőnik, hogy 2009-ben eft beruházást hajtottunk végre. Beruházások összetétele (ezer Ft): UNIO támogatásával beszerzett eszközök Saját beruházások Összesen Beruházások anyagi mőszaki összetétele (ezer Ft): Szellemi termékek Számítástechnikai eszközök Igazgatási tárgyi eszközök 1517 Híradástechnikai eszközök 1887 Gépjármővek Üzemi gépek, felszerelések Összesen Beruházásaink elsısorban az közhasznú munka feltételeinek javítását szolgálták. Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi term.vagy.ért Ingatlanok Mőszaki berendezés Irodai berend.,felsz.,járm Összesen Létszám, bérek egyéb személyi juttatások (ezer Ft): Az Egyesület átlagosan 30 fı fıállású alkalmazottat, foglalkoztatott, megbízási szerzıdéssel esetenként 2 fı végzett munkát évben. Teljes létszámunk, tevékenységünknél fogva szellemi munkát végez. Bérekre, díjakra kifizettünk 2009-ben (ezer Ft): Munkabér Megbízási szerzıdéses 960 Összesen Személyi jellegő juttatások alakulása (ezer Ft): Étkezési hozzájárulás 4236 Üdülési csekk 858 Személygépkocsi használat 2350 Munkába járás költségtérítése 2687 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 143 Külföldi kiküldetés napidíja 1705 Telefon magáncélú használata 653 Egyéb 332 Összesen évben tekintettel arra, hogy kiemelten közhasznú társadalmi szervezeti minısítéső Egyesületünk, tevékenységünkkel az egész ország, a társadalom szükségleteit szolgáljuk, ennek folytatásához pénzügyileg a következı szervezetek járultak hozzá:

8 3 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium eft Szervezetünk több Uniós pályázatot nyert fejlesztésekre, melyek megvalósítása folyamatosan több éven keresztül történik évben folyamatban lévı il UNIO-s és hazai projektek: Platina projekt (2008-ban indított) IRIS 2. RISING BFT Poroszló Abádszalók2. viharjelzı NeuRisk STWA BFT Riasztás BFT Rektor NEWADA NELI WANDA Tagdíj bevételünk évben 4082 eft volt. Közhasznú eredmény-kimutatásunk tartalmazza bevételeink és ráfordításaink alakulását. Vállalkozási tevékenységünk az Egyesület Alapító okiratában megjelölt céloknak felel meg. Legjelentısebb megrendelınk az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, mely szervezettel már több éve kapcsolatban állunk. Nemzeti Közlekedési Hatóság rendszeres megrendelınk évben is. Lejárt tartozásunk és követelésünk évben nem volt. Értékvesztés elszámolása emiatt szükségtelen volt. Egyéb követelések és kötelezettségek részletezése (ezer Ft): Követelések: Kaució Letét 70 Letét 1225 Lezárt pályázat miatti követelés 5590 Egyéb 740 Összesen 9347 Kötelezettségek: ÁFA Illeték -6 Különadó 74 Munkaadói járulék 395 Munkavállalói járulék 349

9 4 Egészségügyi hozzájárulás 104 Iparőzési adó 334 Magánnyugdíj pénztár 1153 Társadalombizt.járulékok TB 6216 SZJA elszámolás 6191 Egyéb elszámolások 192 Munkabér elıleg túlvonás 2 Összesen Egyesületünk vállalkozási tevékenysége eredménye után társasági adó fizetésére kötelezett évben, mint ahogy azt a közhasznú beszámolónk is mutatja, vállalkozási tevékenységünk adózás elıtti eredménye 2490 eft nyereség volt. Az alábbi adóalap módosító tételek miatt azonban társasági adó fizetési kötelezettségünk nem volt. Adóalapot módosító tételek (ezer Ft): Csökkentı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás Összesen Növelı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás Összesen: Rendkívüli bevételek között számoltuk el a korábbi években pályázatok útján elnyert fejlesztési támogatások költségekkel arányos részét. Ez az összeg eft volt 2009 ban Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak. Likviditás (ezer Ft): Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek év / = 7, év /31019 = 5,59 A fenti mutató az RSOE pénzügyi stabilitását jelzi, forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire több mint ötszörös fedezetet nyújtanak. Hosszúlejáratú kötelezettségek értéke mindössze 822 eft. Egyesületünk eddig évek óta hitel nélkül gazdálkodik. Budapest, március 31. Dobai Sándor Elnök

10 5

11 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület év CASH FLOW KIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (1-21. sorok) Adózás elıtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Pénzügyi befektetések értékvesztése Céltartalék képzés Céltartalék felhasználás Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége Szállítói kötelezettségek növekedése Szállítói kötelezettségek csökkenése Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése Passzív idıbeli elhatárolások növekedése Passzív idıbeli elhatárolások csökkenése Vevıkövetelések növekedése Vevıkövetelések csökkenése Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) növekedése Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) csökkenése Aktív idıbeli elhatárolások növekedése Aktív idıbeli elhatárolások csökkenése Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás ( sorok) Befektetett eszköz beszerzése (bruttó értéknövekedés) Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tıkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II+/-III. sorok) Budapest, 2010.március az Egyesület elnöke

12

13 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS Költségvetési támogatásokról Index Támogatást nyújtó neve/támogatás forrása Kapott támogatás Felhasználás összege Idıpontja Célja Összege Áthozat Elızı évi Tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje 1 Ömkormányzati Minisztérium (BM) müködés SZJA 1% közh.tev év 3 SZJA 1% év SZJA 1% év Összesen: év Budapest, 2010.március 31.

14 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009.év Összeg Változás Megnevezés % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft Saját tıke (összesen) Induló tıke Induló tıke növekedésre ható tényezık csökkenésre ható tényezık - - Tıkeváltozás , Tıkeváltozás - növekedésre ható tényezık , csökkenésre ható tényezık 0 0 = közhasznú tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége , = vállalkozási tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége , = egyéb Tárgyévi eredmény , Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezık , csökkenésre ható tényezık , Megjegyzés Budapest, 2010.március 31.

15 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebbıl = adóköteles = adómentes - nem pénzbeli juttatások ebbıl = adóköteles = adómentes Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb Összesen Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen Juttatás összege Elızı évi eft Tárgyévi eft Változás % eft Megjegyzés Megjegyz évben átadott támogatásunk nem volt. Budapest, március 31.

16 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009.év Juttatás összege Változás Index Támogató megnevezése Támogatott cél % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft Központi költségvetési szerv - Önkormányzati Minisztérium (BM) alapszabály szerinti müködés ,80 0, Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5. Települési önkormányzati társulása 6. Pályáztató által pénzügyileg rendezett Balaton Fejlesztési Tanács projekt - belföld , IRIS projekt - UNIO , Dravis projekt - UNIO , DaNewBe projekt - UNIO , a. CB RIS projekt - UNIO , b. BFT REKTOR projekt - UNIO , c. BFT RIASZTÁS projekt - UNIO , d. PLATINA projekt - UNIO , e. RISING projekt - UNIO NEWADA projekt - UNIO , NELI projekt - UNIO , POROSZLÓ projekt - UNIO , STWA projekt - UNIO , NeuRISK projekt - UNIO , WANDA projekt - UNIO , Magánszemélyek 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségő társaságok Jogi szeméyliség nélküli társaságok 11. Közhasznú szervezetek 12. Szja 1 %-a (APEH) Egyéb Összesen: Budapest, március 31.

17 Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2009.év Juttatás összege Eltérés Vezetı tisztségviselık juttatásai % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft Pénzbeli kifizetések összesen - Munkabérek , Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések , Egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni jutttatások , Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások: Tandíj 0 0-0,00-0 Összesen: , Budapest, március 31.

18 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület év Az Egyesület közhasznú tevékenysége Az RSOE a Fıvárosi Bíróság 13.Pk.60968/1989/13.sz. alatt, az évi CLVI. törvény (Khtv.) 22. (3) bek. alapján, a Khtv. 5. -ában foglaltakra figyelemmel hozott Végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. 1. Esetenként az érintett állami fıhatóságokkal, minisztériumokkal, országos szervezetekkel kötött külön Együttmőködési megállapodások alapján állami feladatokat, közfeladatokat lát el ben az Egyesület a következı szervezetekkel együttmőködésben látta el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint folyamatosan segíti az állami szféra munkáját: Önkormányzati Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Országos Rendır Fıkapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, vízügyi igazgatóságok, Dunai Vízirendészeti Rendırkapitányság 2. Tudományos tevékenység, kutatás Az Egyesület több közhasznú tevékenységével kapcsolódóan számos tudományos, illetve kutatási tevékenységben vett részt hazai és nemzetközi partnereivel együtt. A belvízi hajózás területén a folyami információs szolgáltatások témakörében kutatta azokat a környezetbarát megoldásokat, mellyel például csökkenthetı a Duna vízszennyezése, illetve javítható a víziközlekedés biztonsága. A katasztrófavédelmi szakterületen kutatott, magyarra fordított és tesztelt szabványos riasztási protokollokat és azok kommunikációs elemeit. 3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Az Egyesület, különbözı képzések megszervezésével, lebonyolításával tett eleget közhasznú tevékenységének, úgy, mint hajós továbbképzések (pl. hajórádió illetve segélyhívó rádiókezelés hajósok számára), önkéntes és hivatásos tőzoltók részére, rádiós segélyhívó rendszerek kezelésének oktatása (Egységes Digitális Rádiórendszer - EDR). EDR oktatás a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban valamint a Rendırtiszti Fıiskolán is zajlott az RSOE szervezésében. Különbözı csatornákon folyamatosan tájékoztatja partnereit a folyami információs szolgáltatások területén elérhetı újdonságokról.

19 4. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem A folyami információs szolgáltatások üzemeltetését és fejlesztését a Duna magyarországi szakaszán, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján az RSOE látja el, aki a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetıje. Magyarországon a RIS-t a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján a RIS magyarországi üzemeltetıje az RSOE. Az RSOE Diszpécserszolgálat látja el a magyar Duna szakaszon a NAVINFO Budapest hívójelő segélykérı és információs állomás napi 24 órás folyamatos szolgálatát a hét minden napján. A diszpécserszolgálat 24 órás szolgálata információkat ad valamint segélykérı hívásokat fogad a vízi veszélyes anyagok szállításáról, balesetek megtörténtekor valamint elkerülése érdekében. Az RSOE több veszélyes áruforgalom nyomon követési rendszer kiépítésével kapcsolatos projektben is részt vesz, mint partner. 5. Közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás Szerepet vállalva a katasztrófa elhárításban, katasztrófavédelmi szakszolgálatként, híradós, kommunikációs, informatikai segítséget is nyújt az Egyesület szükség esetén, együttmőködve az adott szervezetekkel. 6. Euro-atlanti integrációs elısegítése Az integráció a határon átnyúló együttmőködések a különbözı projektek, pályázatok kapcsán valósul meg. Fontos szerepe van az információ, adat és tapasztalat cserének a környezı országok és Magyarország között. Az európai vízi információs és segélyhívó rendszerek kiépülésére vonatkozó projektekben is fontos szerepet vállal az RSOE. 7. Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon az alábbi információs és segélyhívó rendszereket üzemelteti: - Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer - Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer - Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer A Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer ár- és belvízvédelmi szempontból fontos részét képezi a segítségnyújtásnak szükség esetén.

20 Az Egyesület országos szintő, 28 tagszervezete aktívan részt vesz a felsorolt tevékenységekben az adott szervezet képességei, lehetıségei alapján ben az RSOE a korábbi évekhez hasonlóan jó színvonalon ellátta az Alapszabályban meghatározott kiemelkedıen közhasznú feladatait. Ehhez jelentıs segítséget kaptunk szakmailag és anyagilag is támogatóinktól, melyet ezúton is köszönünk. Fentiek megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló erıforrások optimális kihasználásával biztosítsuk az Egyesület kiegyensúlyozott hosszú távú mőködését.

21 RSOE év bevételei és kiadásai terv - tény adatok alakulása BEVÉTELEK [eft] Megnevezés terv tény Eltérés terv I. * terv II. ** Tagdíj Közhaszn.bev./ OKF./ Támogatás /müködésre ÖTM. / NKH közhasznu bevétel Egyéb támogatások SZJA 1% Vállalkozás Kamatok, árf.nyer Egyéb bevétel Renkívüli bevétel /beruh.tám./ Bevétel összesen Index [%] 16,65 4,83 21,42 KÖLTSÉGEK [eft] Megnevezés terv tény Eltérés terv I. * terv II. ** Irodafenntartás, dologi kiadások Munkabér + közterhek Tiszteletdíj Gépkocsi használat + kiküldetés Szakértıi díjak Tagdíj Reprezentációs költségek Vállalkozási díjak Megbízási díjak (gépelés, audiovizuális szolg.) Adó Rendezvények költségei Egyéb költségek Bankköltség Nyomdaköltség Postaköltség, internet Telefon,- faxköltség Értékcsökkenés Költségek összesen Eredmény megtakarítás 395 Index [%] 12,81 4,91 21,52 Megjegyzés: * Ez variáció az NKH által évre már elfogadott éves bevétellel számol. ** Ez a variáció az NKH-val még egyeztetés alatt álló többlet üzemeltetési költségekre fedezetet nyújtó bevételt tartalmazza. Amennyiben nem születik megállapodás abban az esetben ezeket a szolgáltatásokat nem tudjuk nyújtani. RSOE 2009 ktsvetés telj

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2006. év

Közhasznú jelentés 2006. év Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adószszám: 18964549-1-20 Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány Közhasznú jelentés 2006. év Keltezés: Zalaegerszeg, 2007. 05. 10. egyéb szervezet

Részletesebben