Rászorulókat Támogatók Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rászorulókat Támogatók Egyesülete"

Átírás

1 Rászorulókat Támogatók Egyesülete közhasznú szervezet Adószám: számlaszám: K&H Bank székhely: Budapest Páskom park 22. II. 5. tel: ; RÁSZORULÓKAT TÁMOGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA A módosításokat elfogadta az egyesület február 08-i közgyűlése I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Rászorulókat Támogatók Egyesülete (RÁTE) /továbbiakban Egyesület/ Székhelye: Budapest. Páskom park 22. II. 5. Működési területe: a Magyar Köztársaság 2. Az Egyesület alapítási éve: Az Egyesület pecsétje: a.) kör alakú, benne felül félkörben, Rászorulókat Támogatók Egyesülete középen: RÁTE alul: b.) hosszú (fej) bélyegző, benne: Rászorulókat Támogatók Egyesülete számlaszám: K&H Bank adószám: Budapest. Neptun u Logója: az Egyesület rövidített nevéből és az alapítás évéből alkotott grafika 5. Az Egyesület jogállása: jogi személy és az évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet.

2 2 II. AZ EGYESÜLET FELADATAI ÉS CÉLJAI A Rászorulókat Támogatók Egyesülete célja a szociálisan rászorulók, érdekeinek képviselete és védelme, a megélhetésükkel, egészségükkel, emberhez méltó léttel kapcsolatos jogaik érvényre juttatása, a szegénység enyhítése, a társadalmi igazságosság megteremtése Magyarországon. 1. Az Egyesület a Közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában foglaltaknak megfelelően, feladatának tekinti: a. Egészségmegőrző, betegségmegelőző; b. Szociális és családsegítő; c. Gyermek- és ifjúságvédelmi d. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos; e. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségével összefüggő; f. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésével, át és továbbképzésével, foglalkoztatásukkal összefüggő; g. euroatlanti integráció elősegítését célzó h. bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységek végzését 2. Az Egyesület a fentieken túlmenően feladatának tekinti: a) Az elesettek, a szegények iránti segítőkészség, a szolidaritás erősítését. b) részt kér és részt vállal a lakosság széles rétegeinek életét befolyásoló törvények, jogszabályok tervezetének véleményezésében, állásfoglalásaival kezdeményező szerepet vállal az életkörülmények javításában; c) a céljai megvalósítása érdekében folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségét, és együttműködik a helyi, megyei (régiós), valamint a kisebbségi önkormányzatokkal; d) közreműködik hozzáfordulók ügyeinek megvizsgálásában, és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvétel során maximális segítséget, erkölcsi támogatást nyújt, e) lakosságtól, magyar és külföldi társadalmi szervezetektől, vállalkozásoktól adományokat gyűjt. Ezen adományokat a rászorultakhoz eljuttatja; f) együttműködik a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel; g) élni kíván a civil szervezeteknek nyújtandó, Európai Uniós és hazai pályázatok útján elnyerhető központi és önkormányzati támogatások lehetőségeivel. A pályázatban elnyert összegeket a törvényekben, kiírásban rögzített módon regisztrálja és használja fel; 3. Az Egyesület szolgáltatásait a tagjain kívül minden rászorult igénybe veheti. Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezetei pártoktól függetlenek, pártoknak támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.

3 3 III. TAGSÁGI VISZONY 1. Az Egyesületi tagság önkéntes. 2. Az Egyesület tagja lehet két ajánló ajánlása alapján- minden 18. életévét betöltött magyar és uniós állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, gazdasági társaság, vagy egyéb jogi személy, aki, ill. amely egyetért az Egyesület céljaival, feladatainak végrehajtásában részt vállal, belépési szándékát bejelenti, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. Ajánló az egyesület tagja lehet. 3. A tagsági viszony az Egyesület alapító tagjainak esetében az alakuló közgyűlés napján keletkezik. Új tagoknál a felvételről döntő vezetőségi ülés napjával. 4. A tagokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. 5. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Az Egyesület tagjainak jogai: - részt venni az Egyesület szervezeti életében, - bármely tisztségre megválasztható (kivéve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott) - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet, Beadványára érdemi választ kell, hogy kapjon. - az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. Az Egyesület tagjainak kötelessége: - tevékenységével elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, - betartani az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit, - Egyesület közgyűlése határozata alapján dolgozni - tagsági díjat fizetni 6. A tagsági viszony megszűnik: -az Egyesület megszűnésével, - a tag halálával, - a tag kilépésével, - tagnak a nyilvántartásból való törlésével, melyre akkor kerülhet sor, ha írásos felszólítás ellenére két évben is elmulasztja a tagdíját befizetni - fegyelmi büntetésként alkalmazott kizárással - a tag jogutód nélküli megszűnésével 7. A tagsági díj: A tagsági díj mértékét az Egyesület közgyűlése az éves költségvetés elfogadásakor határozza meg. Ennél magasabb tagsági díjat a tagok önkéntesen is fizethetnek. Az alakulás évében a tagdíjat az alakuló közgyűlésen határozzák meg. A tagdíjból származó bevételeket kizárólag az Egyesület működési költségeinek fedezésére lehet felhasználni. A felhasználásról az Egyesület vezetősége költségvetés végrehajtásáról a tárgyévet követően március 31-ig a közgyűlésen köteles beszámolni 8. Az Egyesület tagjainak névsora a rendőri, ügyészi, bírói szervek kivételével, semmilyen szervezetnek, személynek semmilyen célra nem adható ki.

4 4 9. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy, szervezet, vállalkozás aki, ill. amely munkájával, adományával segíti az Egyesület tevékenységét. A pártoló tag az Egyesület rendezvényein részt vehet, azokon felszólalhat, javaslatokkal élhet a vezető testületek felé, de szavazati joggal nem rendelkezik. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése 1. Közgyűlés 2. Vezetőség 3. Felügyelő Bizottság ( F.B.) 4. Egyeztető-Etikai Bizottság ( E.E.B.) 1. Közgyűlés A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. Résztvevői az Egyesület tagjai. A jogi személy tagot a bírósági nyilvántartásban bejegyzett képviselője képviseli. A képviseletre meghatalmazás adható. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály elfogadása, módosítása. - az Elnök, valamint a Vezetőség tagjainak megválasztása. - a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása. - az Etikai Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása. - az éves költségvetés megállapítása, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása - a tagdíj mértékének megállapítása. - az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének kimondása. - az Egyesület feloszlásának kimondása. - befektetési szabályzat elfogadása A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni, de indokolt esetben többször is összehívható. A Közgyűlést a Vezetőség, írásban, a napirendek megjelölésével, legalább 15 nappal időpont előtt hívja össze. Össze kell hívni, ha a nyilvántartott tagok 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével, vagy a Felügyelő Bizottság határozatában az ok és cél megjelölésével azt indítványozza. Ha a Vezetőség ennek ellenére nem hívja össze, úgy az ezt indítványozó tagok által megválasztott személy összehívhatja, illetve a Felügyelő Bizottság összehívja. Össze kell hívni, akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A Közgyűlés nyilvános, kivéve a törvényekben meghatározott esetekben: (személyiségi jogok, állam és szolgálati titok stb. védelme esetében).

5 5 Az Közgyűlés időpontját, helyét az összehívással egyidejűleg a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A Közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Egyesület Alapszabályának módosítása, az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének, az Egyesület feloszlásának, valamint személyi kérdésekben a titkos szavazástól való eltérés kimondása, mely esetekben a jelenlévő tagok több mint 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tekintetében, a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a tényt az eredeti Közgyűlési meghívó tartalmazza. A megismételt Közgyűlés az eredeti közgyűléssel azonos napra is összehívható. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök, és a közgyűlésen megválasztott 2 jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesít. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közgyűlés jelenléti ívét. A Közgyűlésen hozott határozatokról Határozatok Könyvét kell vezetni, mely tartalmazza a határozat pontos szövegét, a döntés időpontját, valamint a támogatók és ellenzők számát. A Közgyűlés határozatait az érintettekkel ajánlott levélben kell közölni. A Közgyűlés határozatait, jegyzőkönyvét az Egyesület székhelyén előzetes időpont egyeztetés után, bárki megtekintheti. Azokról saját költségén másolatot kérhet. 2. Vezetőség Az Egyesület Elnökét és Vezetőségét (elnökkel együtt 7 fő) a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. A Vezetőség a törvények, rendeletek, az Egyesület alapszabálya, a Közgyűlés határozatai alapján működik, a két Közgyűlés között vezeti, irányítja az Egyesület munkáját. Együttműködik a helyi, megyei (régiós) önkormányzatokkal, az országos kisebbségi önkormányzatokkal és a hasonló célú civil szervezetekkel. Folyamatosan szervezi az adománygyűjtést és az adományok szétosztását. Előkészíti és összehívja az Egyesület Közgyűlését. Tevékenységéről, gazdálkodásáról Közgyűlésen beszámol. Dönt a saját működési területén feladatvállalásról, megállapodások, szerződések kötéséről, pályázatok benyújtásáról. Elfogadja saját éves munkatervét.

6 6 Az elnök javaslatára dönt a testületen belüli munkamegosztásról. Dönt tagfelvételi, az Egyeztető-Etikai Bizottság állásfoglalása után, fegyelmi kérdésekről Dönt a tagsági viszony törlésének kérdésében Egyes időszaki, illetve különleges szakértelmet igénylő feladatok elvégzésére arra alkalmas személyeket felkérhet, megbízhat. A Vezetőség legalább három havonta, de szükség szerint ülésezik. A vezetőség ülését 5 nappal korábban az Elnök írásban, a napirendek, megjelölésével hívja össze. Indokolt esetben a Vezetőség ülése telefonon is összehívható, azonban a 2. pontban felsorolt témákban határozatot nem hozhat. Össze kell hívni, ha a megválasztott vezetőségi tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével, írásban, vagy a Felügyelő Bizottság határozatban az ok és cél megjelöléséve indítványozza. Amennyiben az Elnök ennek ellenére nem hívja össze, úgy az indítványozó vezetőségi tagok által megválasztott képviselő összehívhatja, illetve a Felügyelő Bizottság összehívja. A Vezetőség ülését az Elnök távolléte esetén a helyettesítéssel megbízott vezetőségi tag vezeti. A Vezetőség a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a megválasztott vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, mely tartalmazza a napirendek vitájában elhangzott főbb észrevételeket, a testület döntéseit és a szavazások arányait. A Vezetőség határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A Vezetőség határozatát az érintettekkel ajánlott levélben kell közölni. A Vezetőség határozatait, a vezetőségi ülés emlékeztetőjét az Egyesület székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően, bárki megtekintheti. Azokról saját költségén másolatot kérhet. A Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság, valamint az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnöke, és az adott napirendhez meghívott személy. A Vezetőség ülései között az Egyesületet az Elnök vezeti, azonban a Közgyűlés és a Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben nem dönthet.

7 7 A Vezetőség ülései nyilvánosak. A Vezetőségi ülések meghívóját a napirendek megjelölésével az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az Elnök a két vezetőségi ülés között, az Egyesület érdekében végzett munkájáról a Vezetőségnek beszámolni köteles. Az Elnök irányítja az Egyesületnél közcélú munkásként foglalkoztatottak tevékenységét. A Vezetőség Alapszabály szerinti működéséért az Elnök és a vezetőségi tagok egyaránt felelősek. 3. Felügyelő Bizottság(F.B.) -a Felügyelő Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. -a Felügyelő Bizottság fő feladata az Egyesület törvényes működésének ellenőrzése. -ellenőrzi a Vezetőség gazdálkodását, a számviteli szabályok betartását. -véleményezi az éves költségvetés tervezetét, és a beszámolót -munkájáról a Közgyűlésnek beszámol. -ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Az Felügyelő Bizottságot az elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha megválasztott tagok több, mint fele jelen van. Üléseiről emlékeztető készül, mely tartalmazza a megjelentek nevét, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat, azok szavazati arányait Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Két fő jelenléte esetén csak egyhangúlag hozhat érvényes határozatot. Döntéseit alapos mérlegelés után hozza meg. A Vezetőség ülésein a Felügyelő Bizottság Elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság feladatkörében eljárva felvilágosítást kérhet az Egyesület Vezetőségétől, a vezetőség tagjaitól, az Egyeztető-Etikai Bizottságtól. Feladatai ellátásához az Egyesület irataiba és nyilvántartásaiba betekinthet. A FB köteles az intézkedésre jogosult szervet /Közgyűlés, Vezetőség, Egyeztető-Etikai Bizottság/ tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan szabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre

8 8 jogosult szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A fent rögzített kezdeményezései eredménytelensége esetén az FB az intézkedésre jogosult szerv összehívására is jogosult. Szükség esetén pedig a törvényességi felügyelet ellátására jogosult szervet is tájékoztatni köteles. 4. Egyeztető-Etikai Bizottság (E.E.B. Az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg 3 évre. A bizottság feladata az Egyesület tagjai között felmerült vitás kérdések, nézeteltérések kivizsgálása, lehetőség szerinti rendezése. Feladata továbbá az Egyesület Alapszabályát, alapvető céljait és a közösségi normákat megsértő tagokkal kapcsolatban etikai vizsgálat lefolytatása. Az Közgyűlésnek évente beszámol. Az Egyeztető-Etikai Bizottsági eljárást a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és az egyesület bármely tagja, az ok és a bizonyítékok megjelölésével, írásban kezdeményezheti. Az Egyeztető-Etikai Bizottság szükség szerint ülésezik. Az Egyeztető-Etikai Bizottságot a bizottság Elnöke hívja össze. Az Egyeztető-Etikai Bizottság határozatképes, ha a megválasztott tagok több, mint fele jelen van. Üléseiről emlékeztető készül, mely tartalmazza a megjelentek nevét, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat, azok szavazati arányait A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Két fő jelenléte esetén csak egyhangúlag hozhat érvényes határozatot. A bizottság mérlegelés után dönt az eljárás megindításáról, ill. az elutasításról. Az elutasításról szóló döntést indokolni kell. Az etikai eljárás keretében a bizottság az érintett személyt (személyeket) meghallgatja, lehetőséget biztosít neki véleményének kifejtésére, védekezése előadására, más személyek véleményét is kikérheti, az Egyesület anyagaiba betekinthet. Döntéseit alapos mérlegelés után hozza meg. A Vezetőségnek javaslatot tesz intézkedés meghozatalára, ez lehet: -figyelmeztetés -megrovás

9 9 -tisztségből történő felmentés -kizárás A Vezetőség által hozott intézkedés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnöke tanácskozási joggal a Vezetőség ülésein részt vehet. Az egyesület a vezető szervek határozatit akként tartja nyílván, hogy abból kitűnjék a vezető szervek döntésének tartalma, időpontja, hatálya és a támogatók,ellenzők számaránya, amennyiben lehetséges, a személye is. Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az egyesület székhelyén az elnökkel előre egyeztetett időpontba. Az egyesület a működés módját, a szolgáltatások igénybe vételének módját, a beszámoló közléseit, valamint a vezető szervek határozatait, kivéve a személyiségi jogokkal összefüggő határozatokat, a egyesületi honlapon nyilvánosságra hozza. V. A VÁLASZTÁSOK RENDJE 1. Általános, tisztújító választásokat 3 évente kell tartani. 2. A választást nyílt jelölési eljárással, és titkos szavazással kell lebonyolítani. A titkos szavazástól eltérni, csak a jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazatával lehet. 3. A Vezetőség a tisztségviselők választásának előkészítésére 3 fős Jelölést Előkészítő Bizottságot hoz létre, melynek feladata a tagság véleményének kikérése, ez egyes tisztségek betöltésére személyi javaslatok összegyűjtése. 4. A Közgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja a Jelölő Bizottság Elnökét és 2 tagját. A Jelölő Bizottság feladata, az egyes tisztségek betöltésére személyi javaslatokat tenni. Felhasználja a Jelölést Előkészítő Bizottság által összegyűjtött véleményeket, javaslatokat, de a Közgyűlés ideje alatt is gyűjthet véleményt, kérhet javaslatokat. 5. A Jelölést Előkészítő Bizottság és a Jelölő Bizottság önállóan dolgozik, a jelöléssel, a választással kapcsolatban nem utasítható. Személyi javaslataik kialakításánál az Alapszabályban megfogalmazott célokkal és feladatokkal való azonosulás mellett az adott funkcióra való alkalmasság a döntő. Egyes funkciókra többes jelölésre is javaslatot tehetnek. 6. A szavazólapra a Jelölő Bizottság többségi igenlő szavazatát bíró jelöltek felkerülnek. Lehetőség van emellett a Közgyűlésen is egyes funkciókra közvetlenül jelölni. Ezen jelöltek szavazólapra kerüléséről, vita után, a Közgyűlés dönt. A szavazólapra az a jelölt kerül fel, aki a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők több mint felének támogató szavazatát megkapta. 7. A javasolt személyeknek a levezető elnök kérdésére nyilatkozniuk kell, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, büntetlen előéletű, és megválasztása esetén vállalja a funkcióból adódó feladatokat. 8. A titkos szavazás során leadott szavazatok összeszámlálására a Közgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét és 2 tagját.

10 10 9. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint felét megkapta. Szavazategyenlőség esetén, illetve abban az esetben, mikor a testületi létszámnál kevesebb jelölt kapta meg a leadott szavazatok több mint felét, a titkos szavazást meg kell ismételni. 10. A szavazatok összeszámlálása után a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke ismerteti a szavazás végeredményét. 11. A szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kézjegyével ellátott lezárt borítékban a választás után 90 napig meg kell őrizni. VI. TISZTSÉGVISELŐK MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZÜNÉSE ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és az Egyeztető-Etikai Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik: -összeférhetetlenség esetén, -megbízási idő lejártával, -lemondással, -törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztében és -elhalálozással. -felmentéssel Az Etikai-Egyeztető bizottság javaslata alapján felmentéssel szűnik meg a tisztségviselő megbízatása, ha munkájával, magatartásával méltatlanná válik tisztségére. 2. A tisztségviselők feladataikat munkaviszonyon kívül (közösségi munkában) látják el. Tiszteletdíjat, általános költségtérítést nem kapnak. Alaposan indokolt esetben kérhetik az Egyesület érdekében végzett munkájuk során felmerült költségeik megtérítését személy egyidejűleg csak egy választott funkciót tölthet be. 4. Nem lehet a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság, illetőleg az Egyeztető-Etikai bizottság Elnöke, vagy tagja az a személy, aki: - a Vezetőség tagja, -a közhasznú szervezettel, a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, -Közhasznú szervezet cél szerinti juttatásban részesül, /kivétel a Kszt. 8. (2) bek. c) pontjának második fordulata/ ill, az a c) pontban meghatározott, személyek hozzátartozója. -A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11 11 VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az Egyesületet a hatóságok és más szervezetek előtt, ill. fórumokon az elnök képviseli, valamint önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület a várható pénzbeli bevételeiről, és kiadásairól éves költségvetést készít. Az éves költségvetéssel egyidejűleg az előző évről szóló beszámoló is előterjesztésre kerül. 2. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek pénzbeli adományaikból, valamint pályázatokon elnyert támogatásokból fedezi. 3. A nem pénzbeli (természetbeli) adományokat az Egyesület a rászorulók között térítésmentesen osztja szét. 4. Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Az Egyesület a bevételről és a kiadásról, valamint a természetbeli adományokról megfelelő nyilvántartást vezet. 6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtására fordítja. 7. Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet végez, úgy azt a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján teszi. IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A Közgyűlés és a Vezetőség üléséről készült jegyzőkönyv az emlékeztető és a Határozatok könyve megőrzéséről az Elnök gondoskodik. 2. Az 1-es pontban említett iratok nyilvánosak, azokba előzetes időpont egyeztetést követően bárki betekinthet. 3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, az egyesülési jogról szóló, évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, február 08. Elfogadta: Az egyesület február 08-i közgyűlése. A módosítások félkövér betűvel szedve. Dr. Németh Péter elnök

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: 2005. június 16. Zirc Kiegészítve: 2005. november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél 2007. augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben