Rászorulókat Támogatók Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rászorulókat Támogatók Egyesülete"

Átírás

1 Rászorulókat Támogatók Egyesülete közhasznú szervezet Adószám: számlaszám: K&H Bank székhely: Budapest Páskom park 22. II. 5. tel: ; RÁSZORULÓKAT TÁMOGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA A módosításokat elfogadta az egyesület február 08-i közgyűlése I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Rászorulókat Támogatók Egyesülete (RÁTE) /továbbiakban Egyesület/ Székhelye: Budapest. Páskom park 22. II. 5. Működési területe: a Magyar Köztársaság 2. Az Egyesület alapítási éve: Az Egyesület pecsétje: a.) kör alakú, benne felül félkörben, Rászorulókat Támogatók Egyesülete középen: RÁTE alul: b.) hosszú (fej) bélyegző, benne: Rászorulókat Támogatók Egyesülete számlaszám: K&H Bank adószám: Budapest. Neptun u Logója: az Egyesület rövidített nevéből és az alapítás évéből alkotott grafika 5. Az Egyesület jogállása: jogi személy és az évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet.

2 2 II. AZ EGYESÜLET FELADATAI ÉS CÉLJAI A Rászorulókat Támogatók Egyesülete célja a szociálisan rászorulók, érdekeinek képviselete és védelme, a megélhetésükkel, egészségükkel, emberhez méltó léttel kapcsolatos jogaik érvényre juttatása, a szegénység enyhítése, a társadalmi igazságosság megteremtése Magyarországon. 1. Az Egyesület a Közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában foglaltaknak megfelelően, feladatának tekinti: a. Egészségmegőrző, betegségmegelőző; b. Szociális és családsegítő; c. Gyermek- és ifjúságvédelmi d. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos; e. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségével összefüggő; f. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésével, át és továbbképzésével, foglalkoztatásukkal összefüggő; g. euroatlanti integráció elősegítését célzó h. bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységek végzését 2. Az Egyesület a fentieken túlmenően feladatának tekinti: a) Az elesettek, a szegények iránti segítőkészség, a szolidaritás erősítését. b) részt kér és részt vállal a lakosság széles rétegeinek életét befolyásoló törvények, jogszabályok tervezetének véleményezésében, állásfoglalásaival kezdeményező szerepet vállal az életkörülmények javításában; c) a céljai megvalósítása érdekében folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségét, és együttműködik a helyi, megyei (régiós), valamint a kisebbségi önkormányzatokkal; d) közreműködik hozzáfordulók ügyeinek megvizsgálásában, és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvétel során maximális segítséget, erkölcsi támogatást nyújt, e) lakosságtól, magyar és külföldi társadalmi szervezetektől, vállalkozásoktól adományokat gyűjt. Ezen adományokat a rászorultakhoz eljuttatja; f) együttműködik a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel; g) élni kíván a civil szervezeteknek nyújtandó, Európai Uniós és hazai pályázatok útján elnyerhető központi és önkormányzati támogatások lehetőségeivel. A pályázatban elnyert összegeket a törvényekben, kiírásban rögzített módon regisztrálja és használja fel; 3. Az Egyesület szolgáltatásait a tagjain kívül minden rászorult igénybe veheti. Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezetei pártoktól függetlenek, pártoknak támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.

3 3 III. TAGSÁGI VISZONY 1. Az Egyesületi tagság önkéntes. 2. Az Egyesület tagja lehet két ajánló ajánlása alapján- minden 18. életévét betöltött magyar és uniós állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, gazdasági társaság, vagy egyéb jogi személy, aki, ill. amely egyetért az Egyesület céljaival, feladatainak végrehajtásában részt vállal, belépési szándékát bejelenti, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. Ajánló az egyesület tagja lehet. 3. A tagsági viszony az Egyesület alapító tagjainak esetében az alakuló közgyűlés napján keletkezik. Új tagoknál a felvételről döntő vezetőségi ülés napjával. 4. A tagokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. 5. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Az Egyesület tagjainak jogai: - részt venni az Egyesület szervezeti életében, - bármely tisztségre megválasztható (kivéve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott) - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet, Beadványára érdemi választ kell, hogy kapjon. - az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. Az Egyesület tagjainak kötelessége: - tevékenységével elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, - betartani az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit, - Egyesület közgyűlése határozata alapján dolgozni - tagsági díjat fizetni 6. A tagsági viszony megszűnik: -az Egyesület megszűnésével, - a tag halálával, - a tag kilépésével, - tagnak a nyilvántartásból való törlésével, melyre akkor kerülhet sor, ha írásos felszólítás ellenére két évben is elmulasztja a tagdíját befizetni - fegyelmi büntetésként alkalmazott kizárással - a tag jogutód nélküli megszűnésével 7. A tagsági díj: A tagsági díj mértékét az Egyesület közgyűlése az éves költségvetés elfogadásakor határozza meg. Ennél magasabb tagsági díjat a tagok önkéntesen is fizethetnek. Az alakulás évében a tagdíjat az alakuló közgyűlésen határozzák meg. A tagdíjból származó bevételeket kizárólag az Egyesület működési költségeinek fedezésére lehet felhasználni. A felhasználásról az Egyesület vezetősége költségvetés végrehajtásáról a tárgyévet követően március 31-ig a közgyűlésen köteles beszámolni 8. Az Egyesület tagjainak névsora a rendőri, ügyészi, bírói szervek kivételével, semmilyen szervezetnek, személynek semmilyen célra nem adható ki.

4 4 9. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy, szervezet, vállalkozás aki, ill. amely munkájával, adományával segíti az Egyesület tevékenységét. A pártoló tag az Egyesület rendezvényein részt vehet, azokon felszólalhat, javaslatokkal élhet a vezető testületek felé, de szavazati joggal nem rendelkezik. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése 1. Közgyűlés 2. Vezetőség 3. Felügyelő Bizottság ( F.B.) 4. Egyeztető-Etikai Bizottság ( E.E.B.) 1. Közgyűlés A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. Résztvevői az Egyesület tagjai. A jogi személy tagot a bírósági nyilvántartásban bejegyzett képviselője képviseli. A képviseletre meghatalmazás adható. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály elfogadása, módosítása. - az Elnök, valamint a Vezetőség tagjainak megválasztása. - a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása. - az Etikai Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása. - az éves költségvetés megállapítása, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása - a tagdíj mértékének megállapítása. - az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének kimondása. - az Egyesület feloszlásának kimondása. - befektetési szabályzat elfogadása A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni, de indokolt esetben többször is összehívható. A Közgyűlést a Vezetőség, írásban, a napirendek megjelölésével, legalább 15 nappal időpont előtt hívja össze. Össze kell hívni, ha a nyilvántartott tagok 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével, vagy a Felügyelő Bizottság határozatában az ok és cél megjelölésével azt indítványozza. Ha a Vezetőség ennek ellenére nem hívja össze, úgy az ezt indítványozó tagok által megválasztott személy összehívhatja, illetve a Felügyelő Bizottság összehívja. Össze kell hívni, akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A Közgyűlés nyilvános, kivéve a törvényekben meghatározott esetekben: (személyiségi jogok, állam és szolgálati titok stb. védelme esetében).

5 5 Az Közgyűlés időpontját, helyét az összehívással egyidejűleg a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A Közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Egyesület Alapszabályának módosítása, az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének, az Egyesület feloszlásának, valamint személyi kérdésekben a titkos szavazástól való eltérés kimondása, mely esetekben a jelenlévő tagok több mint 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tekintetében, a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a tényt az eredeti Közgyűlési meghívó tartalmazza. A megismételt Közgyűlés az eredeti közgyűléssel azonos napra is összehívható. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök, és a közgyűlésen megválasztott 2 jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesít. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közgyűlés jelenléti ívét. A Közgyűlésen hozott határozatokról Határozatok Könyvét kell vezetni, mely tartalmazza a határozat pontos szövegét, a döntés időpontját, valamint a támogatók és ellenzők számát. A Közgyűlés határozatait az érintettekkel ajánlott levélben kell közölni. A Közgyűlés határozatait, jegyzőkönyvét az Egyesület székhelyén előzetes időpont egyeztetés után, bárki megtekintheti. Azokról saját költségén másolatot kérhet. 2. Vezetőség Az Egyesület Elnökét és Vezetőségét (elnökkel együtt 7 fő) a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. A Vezetőség a törvények, rendeletek, az Egyesület alapszabálya, a Közgyűlés határozatai alapján működik, a két Közgyűlés között vezeti, irányítja az Egyesület munkáját. Együttműködik a helyi, megyei (régiós) önkormányzatokkal, az országos kisebbségi önkormányzatokkal és a hasonló célú civil szervezetekkel. Folyamatosan szervezi az adománygyűjtést és az adományok szétosztását. Előkészíti és összehívja az Egyesület Közgyűlését. Tevékenységéről, gazdálkodásáról Közgyűlésen beszámol. Dönt a saját működési területén feladatvállalásról, megállapodások, szerződések kötéséről, pályázatok benyújtásáról. Elfogadja saját éves munkatervét.

6 6 Az elnök javaslatára dönt a testületen belüli munkamegosztásról. Dönt tagfelvételi, az Egyeztető-Etikai Bizottság állásfoglalása után, fegyelmi kérdésekről Dönt a tagsági viszony törlésének kérdésében Egyes időszaki, illetve különleges szakértelmet igénylő feladatok elvégzésére arra alkalmas személyeket felkérhet, megbízhat. A Vezetőség legalább három havonta, de szükség szerint ülésezik. A vezetőség ülését 5 nappal korábban az Elnök írásban, a napirendek, megjelölésével hívja össze. Indokolt esetben a Vezetőség ülése telefonon is összehívható, azonban a 2. pontban felsorolt témákban határozatot nem hozhat. Össze kell hívni, ha a megválasztott vezetőségi tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével, írásban, vagy a Felügyelő Bizottság határozatban az ok és cél megjelöléséve indítványozza. Amennyiben az Elnök ennek ellenére nem hívja össze, úgy az indítványozó vezetőségi tagok által megválasztott képviselő összehívhatja, illetve a Felügyelő Bizottság összehívja. A Vezetőség ülését az Elnök távolléte esetén a helyettesítéssel megbízott vezetőségi tag vezeti. A Vezetőség a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a megválasztott vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, mely tartalmazza a napirendek vitájában elhangzott főbb észrevételeket, a testület döntéseit és a szavazások arányait. A Vezetőség határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A Vezetőség határozatát az érintettekkel ajánlott levélben kell közölni. A Vezetőség határozatait, a vezetőségi ülés emlékeztetőjét az Egyesület székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően, bárki megtekintheti. Azokról saját költségén másolatot kérhet. A Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság, valamint az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnöke, és az adott napirendhez meghívott személy. A Vezetőség ülései között az Egyesületet az Elnök vezeti, azonban a Közgyűlés és a Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben nem dönthet.

7 7 A Vezetőség ülései nyilvánosak. A Vezetőségi ülések meghívóját a napirendek megjelölésével az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az Elnök a két vezetőségi ülés között, az Egyesület érdekében végzett munkájáról a Vezetőségnek beszámolni köteles. Az Elnök irányítja az Egyesületnél közcélú munkásként foglalkoztatottak tevékenységét. A Vezetőség Alapszabály szerinti működéséért az Elnök és a vezetőségi tagok egyaránt felelősek. 3. Felügyelő Bizottság(F.B.) -a Felügyelő Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. -a Felügyelő Bizottság fő feladata az Egyesület törvényes működésének ellenőrzése. -ellenőrzi a Vezetőség gazdálkodását, a számviteli szabályok betartását. -véleményezi az éves költségvetés tervezetét, és a beszámolót -munkájáról a Közgyűlésnek beszámol. -ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Az Felügyelő Bizottságot az elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha megválasztott tagok több, mint fele jelen van. Üléseiről emlékeztető készül, mely tartalmazza a megjelentek nevét, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat, azok szavazati arányait Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Két fő jelenléte esetén csak egyhangúlag hozhat érvényes határozatot. Döntéseit alapos mérlegelés után hozza meg. A Vezetőség ülésein a Felügyelő Bizottság Elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság feladatkörében eljárva felvilágosítást kérhet az Egyesület Vezetőségétől, a vezetőség tagjaitól, az Egyeztető-Etikai Bizottságtól. Feladatai ellátásához az Egyesület irataiba és nyilvántartásaiba betekinthet. A FB köteles az intézkedésre jogosult szervet /Közgyűlés, Vezetőség, Egyeztető-Etikai Bizottság/ tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan szabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre

8 8 jogosult szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A fent rögzített kezdeményezései eredménytelensége esetén az FB az intézkedésre jogosult szerv összehívására is jogosult. Szükség esetén pedig a törvényességi felügyelet ellátására jogosult szervet is tájékoztatni köteles. 4. Egyeztető-Etikai Bizottság (E.E.B. Az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg 3 évre. A bizottság feladata az Egyesület tagjai között felmerült vitás kérdések, nézeteltérések kivizsgálása, lehetőség szerinti rendezése. Feladata továbbá az Egyesület Alapszabályát, alapvető céljait és a közösségi normákat megsértő tagokkal kapcsolatban etikai vizsgálat lefolytatása. Az Közgyűlésnek évente beszámol. Az Egyeztető-Etikai Bizottsági eljárást a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és az egyesület bármely tagja, az ok és a bizonyítékok megjelölésével, írásban kezdeményezheti. Az Egyeztető-Etikai Bizottság szükség szerint ülésezik. Az Egyeztető-Etikai Bizottságot a bizottság Elnöke hívja össze. Az Egyeztető-Etikai Bizottság határozatképes, ha a megválasztott tagok több, mint fele jelen van. Üléseiről emlékeztető készül, mely tartalmazza a megjelentek nevét, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat, azok szavazati arányait A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Két fő jelenléte esetén csak egyhangúlag hozhat érvényes határozatot. A bizottság mérlegelés után dönt az eljárás megindításáról, ill. az elutasításról. Az elutasításról szóló döntést indokolni kell. Az etikai eljárás keretében a bizottság az érintett személyt (személyeket) meghallgatja, lehetőséget biztosít neki véleményének kifejtésére, védekezése előadására, más személyek véleményét is kikérheti, az Egyesület anyagaiba betekinthet. Döntéseit alapos mérlegelés után hozza meg. A Vezetőségnek javaslatot tesz intézkedés meghozatalára, ez lehet: -figyelmeztetés -megrovás

9 9 -tisztségből történő felmentés -kizárás A Vezetőség által hozott intézkedés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnöke tanácskozási joggal a Vezetőség ülésein részt vehet. Az egyesület a vezető szervek határozatit akként tartja nyílván, hogy abból kitűnjék a vezető szervek döntésének tartalma, időpontja, hatálya és a támogatók,ellenzők számaránya, amennyiben lehetséges, a személye is. Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az egyesület székhelyén az elnökkel előre egyeztetett időpontba. Az egyesület a működés módját, a szolgáltatások igénybe vételének módját, a beszámoló közléseit, valamint a vezető szervek határozatait, kivéve a személyiségi jogokkal összefüggő határozatokat, a egyesületi honlapon nyilvánosságra hozza. V. A VÁLASZTÁSOK RENDJE 1. Általános, tisztújító választásokat 3 évente kell tartani. 2. A választást nyílt jelölési eljárással, és titkos szavazással kell lebonyolítani. A titkos szavazástól eltérni, csak a jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazatával lehet. 3. A Vezetőség a tisztségviselők választásának előkészítésére 3 fős Jelölést Előkészítő Bizottságot hoz létre, melynek feladata a tagság véleményének kikérése, ez egyes tisztségek betöltésére személyi javaslatok összegyűjtése. 4. A Közgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja a Jelölő Bizottság Elnökét és 2 tagját. A Jelölő Bizottság feladata, az egyes tisztségek betöltésére személyi javaslatokat tenni. Felhasználja a Jelölést Előkészítő Bizottság által összegyűjtött véleményeket, javaslatokat, de a Közgyűlés ideje alatt is gyűjthet véleményt, kérhet javaslatokat. 5. A Jelölést Előkészítő Bizottság és a Jelölő Bizottság önállóan dolgozik, a jelöléssel, a választással kapcsolatban nem utasítható. Személyi javaslataik kialakításánál az Alapszabályban megfogalmazott célokkal és feladatokkal való azonosulás mellett az adott funkcióra való alkalmasság a döntő. Egyes funkciókra többes jelölésre is javaslatot tehetnek. 6. A szavazólapra a Jelölő Bizottság többségi igenlő szavazatát bíró jelöltek felkerülnek. Lehetőség van emellett a Közgyűlésen is egyes funkciókra közvetlenül jelölni. Ezen jelöltek szavazólapra kerüléséről, vita után, a Közgyűlés dönt. A szavazólapra az a jelölt kerül fel, aki a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők több mint felének támogató szavazatát megkapta. 7. A javasolt személyeknek a levezető elnök kérdésére nyilatkozniuk kell, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, büntetlen előéletű, és megválasztása esetén vállalja a funkcióból adódó feladatokat. 8. A titkos szavazás során leadott szavazatok összeszámlálására a Közgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét és 2 tagját.

10 10 9. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint felét megkapta. Szavazategyenlőség esetén, illetve abban az esetben, mikor a testületi létszámnál kevesebb jelölt kapta meg a leadott szavazatok több mint felét, a titkos szavazást meg kell ismételni. 10. A szavazatok összeszámlálása után a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke ismerteti a szavazás végeredményét. 11. A szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kézjegyével ellátott lezárt borítékban a választás után 90 napig meg kell őrizni. VI. TISZTSÉGVISELŐK MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZÜNÉSE ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és az Egyeztető-Etikai Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik: -összeférhetetlenség esetén, -megbízási idő lejártával, -lemondással, -törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztében és -elhalálozással. -felmentéssel Az Etikai-Egyeztető bizottság javaslata alapján felmentéssel szűnik meg a tisztségviselő megbízatása, ha munkájával, magatartásával méltatlanná válik tisztségére. 2. A tisztségviselők feladataikat munkaviszonyon kívül (közösségi munkában) látják el. Tiszteletdíjat, általános költségtérítést nem kapnak. Alaposan indokolt esetben kérhetik az Egyesület érdekében végzett munkájuk során felmerült költségeik megtérítését személy egyidejűleg csak egy választott funkciót tölthet be. 4. Nem lehet a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság, illetőleg az Egyeztető-Etikai bizottság Elnöke, vagy tagja az a személy, aki: - a Vezetőség tagja, -a közhasznú szervezettel, a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, -Közhasznú szervezet cél szerinti juttatásban részesül, /kivétel a Kszt. 8. (2) bek. c) pontjának második fordulata/ ill, az a c) pontban meghatározott, személyek hozzátartozója. -A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11 11 VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az Egyesületet a hatóságok és más szervezetek előtt, ill. fórumokon az elnök képviseli, valamint önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület a várható pénzbeli bevételeiről, és kiadásairól éves költségvetést készít. Az éves költségvetéssel egyidejűleg az előző évről szóló beszámoló is előterjesztésre kerül. 2. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek pénzbeli adományaikból, valamint pályázatokon elnyert támogatásokból fedezi. 3. A nem pénzbeli (természetbeli) adományokat az Egyesület a rászorulók között térítésmentesen osztja szét. 4. Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Az Egyesület a bevételről és a kiadásról, valamint a természetbeli adományokról megfelelő nyilvántartást vezet. 6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtására fordítja. 7. Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet végez, úgy azt a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján teszi. IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A Közgyűlés és a Vezetőség üléséről készült jegyzőkönyv az emlékeztető és a Határozatok könyve megőrzéséről az Elnök gondoskodik. 2. Az 1-es pontban említett iratok nyilvánosak, azokba előzetes időpont egyeztetést követően bárki betekinthet. 3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, az egyesülési jogról szóló, évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, február 08. Elfogadta: Az egyesület február 08-i közgyűlése. A módosítások félkövér betűvel szedve. Dr. Németh Péter elnök

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben