Rászorulókat Támogatók Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rászorulókat Támogatók Egyesülete"

Átírás

1 Rászorulókat Támogatók Egyesülete közhasznú szervezet Adószám: számlaszám: K&H Bank székhely: Budapest Páskom park 22. II. 5. tel: ; RÁSZORULÓKAT TÁMOGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA A módosításokat elfogadta az egyesület február 08-i közgyűlése I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Rászorulókat Támogatók Egyesülete (RÁTE) /továbbiakban Egyesület/ Székhelye: Budapest. Páskom park 22. II. 5. Működési területe: a Magyar Köztársaság 2. Az Egyesület alapítási éve: Az Egyesület pecsétje: a.) kör alakú, benne felül félkörben, Rászorulókat Támogatók Egyesülete középen: RÁTE alul: b.) hosszú (fej) bélyegző, benne: Rászorulókat Támogatók Egyesülete számlaszám: K&H Bank adószám: Budapest. Neptun u Logója: az Egyesület rövidített nevéből és az alapítás évéből alkotott grafika 5. Az Egyesület jogállása: jogi személy és az évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet.

2 2 II. AZ EGYESÜLET FELADATAI ÉS CÉLJAI A Rászorulókat Támogatók Egyesülete célja a szociálisan rászorulók, érdekeinek képviselete és védelme, a megélhetésükkel, egészségükkel, emberhez méltó léttel kapcsolatos jogaik érvényre juttatása, a szegénység enyhítése, a társadalmi igazságosság megteremtése Magyarországon. 1. Az Egyesület a Közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában foglaltaknak megfelelően, feladatának tekinti: a. Egészségmegőrző, betegségmegelőző; b. Szociális és családsegítő; c. Gyermek- és ifjúságvédelmi d. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos; e. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségével összefüggő; f. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésével, át és továbbképzésével, foglalkoztatásukkal összefüggő; g. euroatlanti integráció elősegítését célzó h. bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységek végzését 2. Az Egyesület a fentieken túlmenően feladatának tekinti: a) Az elesettek, a szegények iránti segítőkészség, a szolidaritás erősítését. b) részt kér és részt vállal a lakosság széles rétegeinek életét befolyásoló törvények, jogszabályok tervezetének véleményezésében, állásfoglalásaival kezdeményező szerepet vállal az életkörülmények javításában; c) a céljai megvalósítása érdekében folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségét, és együttműködik a helyi, megyei (régiós), valamint a kisebbségi önkormányzatokkal; d) közreműködik hozzáfordulók ügyeinek megvizsgálásában, és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvétel során maximális segítséget, erkölcsi támogatást nyújt, e) lakosságtól, magyar és külföldi társadalmi szervezetektől, vállalkozásoktól adományokat gyűjt. Ezen adományokat a rászorultakhoz eljuttatja; f) együttműködik a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel; g) élni kíván a civil szervezeteknek nyújtandó, Európai Uniós és hazai pályázatok útján elnyerhető központi és önkormányzati támogatások lehetőségeivel. A pályázatban elnyert összegeket a törvényekben, kiírásban rögzített módon regisztrálja és használja fel; 3. Az Egyesület szolgáltatásait a tagjain kívül minden rászorult igénybe veheti. Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezetei pártoktól függetlenek, pártoknak támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.

3 3 III. TAGSÁGI VISZONY 1. Az Egyesületi tagság önkéntes. 2. Az Egyesület tagja lehet két ajánló ajánlása alapján- minden 18. életévét betöltött magyar és uniós állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, gazdasági társaság, vagy egyéb jogi személy, aki, ill. amely egyetért az Egyesület céljaival, feladatainak végrehajtásában részt vállal, belépési szándékát bejelenti, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. Ajánló az egyesület tagja lehet. 3. A tagsági viszony az Egyesület alapító tagjainak esetében az alakuló közgyűlés napján keletkezik. Új tagoknál a felvételről döntő vezetőségi ülés napjával. 4. A tagokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. 5. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Az Egyesület tagjainak jogai: - részt venni az Egyesület szervezeti életében, - bármely tisztségre megválasztható (kivéve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott) - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet, Beadványára érdemi választ kell, hogy kapjon. - az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. Az Egyesület tagjainak kötelessége: - tevékenységével elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, - betartani az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit, - Egyesület közgyűlése határozata alapján dolgozni - tagsági díjat fizetni 6. A tagsági viszony megszűnik: -az Egyesület megszűnésével, - a tag halálával, - a tag kilépésével, - tagnak a nyilvántartásból való törlésével, melyre akkor kerülhet sor, ha írásos felszólítás ellenére két évben is elmulasztja a tagdíját befizetni - fegyelmi büntetésként alkalmazott kizárással - a tag jogutód nélküli megszűnésével 7. A tagsági díj: A tagsági díj mértékét az Egyesület közgyűlése az éves költségvetés elfogadásakor határozza meg. Ennél magasabb tagsági díjat a tagok önkéntesen is fizethetnek. Az alakulás évében a tagdíjat az alakuló közgyűlésen határozzák meg. A tagdíjból származó bevételeket kizárólag az Egyesület működési költségeinek fedezésére lehet felhasználni. A felhasználásról az Egyesület vezetősége költségvetés végrehajtásáról a tárgyévet követően március 31-ig a közgyűlésen köteles beszámolni 8. Az Egyesület tagjainak névsora a rendőri, ügyészi, bírói szervek kivételével, semmilyen szervezetnek, személynek semmilyen célra nem adható ki.

4 4 9. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy, szervezet, vállalkozás aki, ill. amely munkájával, adományával segíti az Egyesület tevékenységét. A pártoló tag az Egyesület rendezvényein részt vehet, azokon felszólalhat, javaslatokkal élhet a vezető testületek felé, de szavazati joggal nem rendelkezik. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése 1. Közgyűlés 2. Vezetőség 3. Felügyelő Bizottság ( F.B.) 4. Egyeztető-Etikai Bizottság ( E.E.B.) 1. Közgyűlés A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. Résztvevői az Egyesület tagjai. A jogi személy tagot a bírósági nyilvántartásban bejegyzett képviselője képviseli. A képviseletre meghatalmazás adható. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály elfogadása, módosítása. - az Elnök, valamint a Vezetőség tagjainak megválasztása. - a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása. - az Etikai Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása. - az éves költségvetés megállapítása, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása - a tagdíj mértékének megállapítása. - az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének kimondása. - az Egyesület feloszlásának kimondása. - befektetési szabályzat elfogadása A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni, de indokolt esetben többször is összehívható. A Közgyűlést a Vezetőség, írásban, a napirendek megjelölésével, legalább 15 nappal időpont előtt hívja össze. Össze kell hívni, ha a nyilvántartott tagok 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével, vagy a Felügyelő Bizottság határozatában az ok és cél megjelölésével azt indítványozza. Ha a Vezetőség ennek ellenére nem hívja össze, úgy az ezt indítványozó tagok által megválasztott személy összehívhatja, illetve a Felügyelő Bizottság összehívja. Össze kell hívni, akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A Közgyűlés nyilvános, kivéve a törvényekben meghatározott esetekben: (személyiségi jogok, állam és szolgálati titok stb. védelme esetében).

5 5 Az Közgyűlés időpontját, helyét az összehívással egyidejűleg a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A Közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Egyesület Alapszabályának módosítása, az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének, az Egyesület feloszlásának, valamint személyi kérdésekben a titkos szavazástól való eltérés kimondása, mely esetekben a jelenlévő tagok több mint 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tekintetében, a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a tényt az eredeti Közgyűlési meghívó tartalmazza. A megismételt Közgyűlés az eredeti közgyűléssel azonos napra is összehívható. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök, és a közgyűlésen megválasztott 2 jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesít. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közgyűlés jelenléti ívét. A Közgyűlésen hozott határozatokról Határozatok Könyvét kell vezetni, mely tartalmazza a határozat pontos szövegét, a döntés időpontját, valamint a támogatók és ellenzők számát. A Közgyűlés határozatait az érintettekkel ajánlott levélben kell közölni. A Közgyűlés határozatait, jegyzőkönyvét az Egyesület székhelyén előzetes időpont egyeztetés után, bárki megtekintheti. Azokról saját költségén másolatot kérhet. 2. Vezetőség Az Egyesület Elnökét és Vezetőségét (elnökkel együtt 7 fő) a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. A Vezetőség a törvények, rendeletek, az Egyesület alapszabálya, a Közgyűlés határozatai alapján működik, a két Közgyűlés között vezeti, irányítja az Egyesület munkáját. Együttműködik a helyi, megyei (régiós) önkormányzatokkal, az országos kisebbségi önkormányzatokkal és a hasonló célú civil szervezetekkel. Folyamatosan szervezi az adománygyűjtést és az adományok szétosztását. Előkészíti és összehívja az Egyesület Közgyűlését. Tevékenységéről, gazdálkodásáról Közgyűlésen beszámol. Dönt a saját működési területén feladatvállalásról, megállapodások, szerződések kötéséről, pályázatok benyújtásáról. Elfogadja saját éves munkatervét.

6 6 Az elnök javaslatára dönt a testületen belüli munkamegosztásról. Dönt tagfelvételi, az Egyeztető-Etikai Bizottság állásfoglalása után, fegyelmi kérdésekről Dönt a tagsági viszony törlésének kérdésében Egyes időszaki, illetve különleges szakértelmet igénylő feladatok elvégzésére arra alkalmas személyeket felkérhet, megbízhat. A Vezetőség legalább három havonta, de szükség szerint ülésezik. A vezetőség ülését 5 nappal korábban az Elnök írásban, a napirendek, megjelölésével hívja össze. Indokolt esetben a Vezetőség ülése telefonon is összehívható, azonban a 2. pontban felsorolt témákban határozatot nem hozhat. Össze kell hívni, ha a megválasztott vezetőségi tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével, írásban, vagy a Felügyelő Bizottság határozatban az ok és cél megjelöléséve indítványozza. Amennyiben az Elnök ennek ellenére nem hívja össze, úgy az indítványozó vezetőségi tagok által megválasztott képviselő összehívhatja, illetve a Felügyelő Bizottság összehívja. A Vezetőség ülését az Elnök távolléte esetén a helyettesítéssel megbízott vezetőségi tag vezeti. A Vezetőség a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a megválasztott vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, mely tartalmazza a napirendek vitájában elhangzott főbb észrevételeket, a testület döntéseit és a szavazások arányait. A Vezetőség határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A Vezetőség határozatát az érintettekkel ajánlott levélben kell közölni. A Vezetőség határozatait, a vezetőségi ülés emlékeztetőjét az Egyesület székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően, bárki megtekintheti. Azokról saját költségén másolatot kérhet. A Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság, valamint az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnöke, és az adott napirendhez meghívott személy. A Vezetőség ülései között az Egyesületet az Elnök vezeti, azonban a Közgyűlés és a Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben nem dönthet.

7 7 A Vezetőség ülései nyilvánosak. A Vezetőségi ülések meghívóját a napirendek megjelölésével az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az Elnök a két vezetőségi ülés között, az Egyesület érdekében végzett munkájáról a Vezetőségnek beszámolni köteles. Az Elnök irányítja az Egyesületnél közcélú munkásként foglalkoztatottak tevékenységét. A Vezetőség Alapszabály szerinti működéséért az Elnök és a vezetőségi tagok egyaránt felelősek. 3. Felügyelő Bizottság(F.B.) -a Felügyelő Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. -a Felügyelő Bizottság fő feladata az Egyesület törvényes működésének ellenőrzése. -ellenőrzi a Vezetőség gazdálkodását, a számviteli szabályok betartását. -véleményezi az éves költségvetés tervezetét, és a beszámolót -munkájáról a Közgyűlésnek beszámol. -ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Az Felügyelő Bizottságot az elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha megválasztott tagok több, mint fele jelen van. Üléseiről emlékeztető készül, mely tartalmazza a megjelentek nevét, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat, azok szavazati arányait Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Két fő jelenléte esetén csak egyhangúlag hozhat érvényes határozatot. Döntéseit alapos mérlegelés után hozza meg. A Vezetőség ülésein a Felügyelő Bizottság Elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság feladatkörében eljárva felvilágosítást kérhet az Egyesület Vezetőségétől, a vezetőség tagjaitól, az Egyeztető-Etikai Bizottságtól. Feladatai ellátásához az Egyesület irataiba és nyilvántartásaiba betekinthet. A FB köteles az intézkedésre jogosult szervet /Közgyűlés, Vezetőség, Egyeztető-Etikai Bizottság/ tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan szabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre

8 8 jogosult szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A fent rögzített kezdeményezései eredménytelensége esetén az FB az intézkedésre jogosult szerv összehívására is jogosult. Szükség esetén pedig a törvényességi felügyelet ellátására jogosult szervet is tájékoztatni köteles. 4. Egyeztető-Etikai Bizottság (E.E.B. Az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg 3 évre. A bizottság feladata az Egyesület tagjai között felmerült vitás kérdések, nézeteltérések kivizsgálása, lehetőség szerinti rendezése. Feladata továbbá az Egyesület Alapszabályát, alapvető céljait és a közösségi normákat megsértő tagokkal kapcsolatban etikai vizsgálat lefolytatása. Az Közgyűlésnek évente beszámol. Az Egyeztető-Etikai Bizottsági eljárást a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és az egyesület bármely tagja, az ok és a bizonyítékok megjelölésével, írásban kezdeményezheti. Az Egyeztető-Etikai Bizottság szükség szerint ülésezik. Az Egyeztető-Etikai Bizottságot a bizottság Elnöke hívja össze. Az Egyeztető-Etikai Bizottság határozatképes, ha a megválasztott tagok több, mint fele jelen van. Üléseiről emlékeztető készül, mely tartalmazza a megjelentek nevét, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat, azok szavazati arányait A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Két fő jelenléte esetén csak egyhangúlag hozhat érvényes határozatot. A bizottság mérlegelés után dönt az eljárás megindításáról, ill. az elutasításról. Az elutasításról szóló döntést indokolni kell. Az etikai eljárás keretében a bizottság az érintett személyt (személyeket) meghallgatja, lehetőséget biztosít neki véleményének kifejtésére, védekezése előadására, más személyek véleményét is kikérheti, az Egyesület anyagaiba betekinthet. Döntéseit alapos mérlegelés után hozza meg. A Vezetőségnek javaslatot tesz intézkedés meghozatalára, ez lehet: -figyelmeztetés -megrovás

9 9 -tisztségből történő felmentés -kizárás A Vezetőség által hozott intézkedés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az Egyeztető-Etikai Bizottság Elnöke tanácskozási joggal a Vezetőség ülésein részt vehet. Az egyesület a vezető szervek határozatit akként tartja nyílván, hogy abból kitűnjék a vezető szervek döntésének tartalma, időpontja, hatálya és a támogatók,ellenzők számaránya, amennyiben lehetséges, a személye is. Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az egyesület székhelyén az elnökkel előre egyeztetett időpontba. Az egyesület a működés módját, a szolgáltatások igénybe vételének módját, a beszámoló közléseit, valamint a vezető szervek határozatait, kivéve a személyiségi jogokkal összefüggő határozatokat, a egyesületi honlapon nyilvánosságra hozza. V. A VÁLASZTÁSOK RENDJE 1. Általános, tisztújító választásokat 3 évente kell tartani. 2. A választást nyílt jelölési eljárással, és titkos szavazással kell lebonyolítani. A titkos szavazástól eltérni, csak a jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazatával lehet. 3. A Vezetőség a tisztségviselők választásának előkészítésére 3 fős Jelölést Előkészítő Bizottságot hoz létre, melynek feladata a tagság véleményének kikérése, ez egyes tisztségek betöltésére személyi javaslatok összegyűjtése. 4. A Közgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja a Jelölő Bizottság Elnökét és 2 tagját. A Jelölő Bizottság feladata, az egyes tisztségek betöltésére személyi javaslatokat tenni. Felhasználja a Jelölést Előkészítő Bizottság által összegyűjtött véleményeket, javaslatokat, de a Közgyűlés ideje alatt is gyűjthet véleményt, kérhet javaslatokat. 5. A Jelölést Előkészítő Bizottság és a Jelölő Bizottság önállóan dolgozik, a jelöléssel, a választással kapcsolatban nem utasítható. Személyi javaslataik kialakításánál az Alapszabályban megfogalmazott célokkal és feladatokkal való azonosulás mellett az adott funkcióra való alkalmasság a döntő. Egyes funkciókra többes jelölésre is javaslatot tehetnek. 6. A szavazólapra a Jelölő Bizottság többségi igenlő szavazatát bíró jelöltek felkerülnek. Lehetőség van emellett a Közgyűlésen is egyes funkciókra közvetlenül jelölni. Ezen jelöltek szavazólapra kerüléséről, vita után, a Közgyűlés dönt. A szavazólapra az a jelölt kerül fel, aki a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők több mint felének támogató szavazatát megkapta. 7. A javasolt személyeknek a levezető elnök kérdésére nyilatkozniuk kell, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, büntetlen előéletű, és megválasztása esetén vállalja a funkcióból adódó feladatokat. 8. A titkos szavazás során leadott szavazatok összeszámlálására a Közgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét és 2 tagját.

10 10 9. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint felét megkapta. Szavazategyenlőség esetén, illetve abban az esetben, mikor a testületi létszámnál kevesebb jelölt kapta meg a leadott szavazatok több mint felét, a titkos szavazást meg kell ismételni. 10. A szavazatok összeszámlálása után a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke ismerteti a szavazás végeredményét. 11. A szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kézjegyével ellátott lezárt borítékban a választás után 90 napig meg kell őrizni. VI. TISZTSÉGVISELŐK MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZÜNÉSE ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és az Egyeztető-Etikai Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik: -összeférhetetlenség esetén, -megbízási idő lejártával, -lemondással, -törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztében és -elhalálozással. -felmentéssel Az Etikai-Egyeztető bizottság javaslata alapján felmentéssel szűnik meg a tisztségviselő megbízatása, ha munkájával, magatartásával méltatlanná válik tisztségére. 2. A tisztségviselők feladataikat munkaviszonyon kívül (közösségi munkában) látják el. Tiszteletdíjat, általános költségtérítést nem kapnak. Alaposan indokolt esetben kérhetik az Egyesület érdekében végzett munkájuk során felmerült költségeik megtérítését személy egyidejűleg csak egy választott funkciót tölthet be. 4. Nem lehet a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság, illetőleg az Egyeztető-Etikai bizottság Elnöke, vagy tagja az a személy, aki: - a Vezetőség tagja, -a közhasznú szervezettel, a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, -Közhasznú szervezet cél szerinti juttatásban részesül, /kivétel a Kszt. 8. (2) bek. c) pontjának második fordulata/ ill, az a c) pontban meghatározott, személyek hozzátartozója. -A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11 11 VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az Egyesületet a hatóságok és más szervezetek előtt, ill. fórumokon az elnök képviseli, valamint önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület a várható pénzbeli bevételeiről, és kiadásairól éves költségvetést készít. Az éves költségvetéssel egyidejűleg az előző évről szóló beszámoló is előterjesztésre kerül. 2. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek pénzbeli adományaikból, valamint pályázatokon elnyert támogatásokból fedezi. 3. A nem pénzbeli (természetbeli) adományokat az Egyesület a rászorulók között térítésmentesen osztja szét. 4. Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Az Egyesület a bevételről és a kiadásról, valamint a természetbeli adományokról megfelelő nyilvántartást vezet. 6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtására fordítja. 7. Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet végez, úgy azt a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján teszi. IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A Közgyűlés és a Vezetőség üléséről készült jegyzőkönyv az emlékeztető és a Határozatok könyve megőrzéséről az Elnök gondoskodik. 2. Az 1-es pontban említett iratok nyilvánosak, azokba előzetes időpont egyeztetést követően bárki betekinthet. 3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, az egyesülési jogról szóló, évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, február 08. Elfogadta: Az egyesület február 08-i közgyűlése. A módosítások félkövér betűvel szedve. Dr. Németh Péter elnök

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben