Szalkszentmártonban 1992.Június 15-én. A szalkszentmártoni lakosok önkéntes alapon történő szerveződése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmártonban 1992.Június 15-én. A szalkszentmártoni lakosok önkéntes alapon történő szerveződése."

Átírás

1 1.Az egyesület célja: Szalkszentmárton község közrendvédelmi,közbiztonsági,vagyonvédelmi feladatainak segítése,a jogszabályba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,illetve annak megakadályozása. A közrend és a közbiztonság elősegítése,a helyi önkormányzat,gazdálkodó szervezetek,és a lakosság támogatásával. Az egyesület céljának megvalósításának érdekében együttműködik különböző szintű,és hasonló célú társadalmi szervezetekkel,valamint az állami szervekkel. 2.Alapítása: Szalkszentmártonban 1992.Június 15-én. A szalkszentmártoni lakosok önkéntes alapon történő szerveződése. 3.Létszáma: Alapításkor 63 (hatvanhárom) fő. Továbbiakban változó. 4.Az egyesület székhelye: 6086 Szalkszentmárton Béke u.2/b 5.Az egyesület szervei: I. Közgyűlés II. Vezetőség: Elnök,Elnökhelyettes,Titkár,Pénztáros. III. Elnök IV. Ellenőrző bizottság ( három fő ) 6. Az egyesület törvényes képviselője: a vezetőségből választott elnök. Elnök: Szabó Viktor 6086 Szalkszentmárton Béke u.2/b 7. Az egyesület tagja lehet: Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár,aki büntetlen előéletű,köztiszteletben álló személy,aki rátermettsége folytán alkalmas a vállalt feladatok ellátására. Választásakor a tagságból ajánló személy javaslatára, a közgyűlés kétharmados többséggel elfogadja,a jelentkezését. Tagságának feltétele még a sikeres polgárőr vizsga és a polgárőr eskü. 8. A tag jogai: - Tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,egyéb rendezvényein. - Közvetlenül választhatja az egyesület tisztségviselőit,javaslatot tehet alapszabály módosításra és a kitűzött feladatok megvalósítására. - A törvényes feltételek fennállása esetén megválasztható az egyesületben bármely tisztségre. - Javaslatokat előterjesztéseket tehet az egyesület bármely szervéhez.

2 9. A tag kötelezettségei: - Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt vesz az egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységekben. - Tagsági díj csekken történő befizetése. - Havi: minimum 8 óra szolgálat teljesítése. - Szolgálatban az egyesület által biztosított polgárőr formaruha viselése. 10. A tagság megszűnése: - Kilépéssel az egyesületből: önkéntes bejelentéssel az elnök hozzájárulásával. - Törléssel ha nem polgárőrhöz méltóan viselkedik. - Törléssel ha tagdíj fizetési kötelezettségének tárgy év végéig nem tesz eleget. - Törléssel ha előzetes indoklás nélkül havi szolgálatát(min.8 óra ) nem teljesíti. - Törléssel ha csoportvezetőjével előre egyeztetett szolgálatában nem jelenik meg. - Törléssel ha szolgálatban alkoholt vagy egyéb kábító vagy bódító szereket fogyaszt. - Törléssel ha ellene bűncselekmény miatt elmarasztaló ítélet születik. - A magánszemély elhunytával. 11. A polgárőrség működési területe: Szalkszentmárton község közigazgatási területe. Rendkívüli felkérés esetén önként jelentkezőként a Felső-Kiskunsági és Duna melléki Kistérségi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás valamint a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság területén. 12.Az egyesület nem politikai szervezet!!! Társadalmi alapon (nonprofit) végzi feladatait,melyről a helyi Önkormányzatot, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságot, az OPSZ megyei szervezetét tájékoztatja. Az OPSZ tagjaként az OPSZ megyei szervezetének tagdíjat fizet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,pártoktól és etnikai szervezetektől független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt azoktól támogatást nem fogad el. 13. A Szalkszentmártoni Polgárőrség önálló jogi személy. Bankszámlaszáma: OTP Adószáma: Levelezési címe: 6086 Szalkszentmárton Kossuth u.48/b Székhelye: 6086 Szalkszentmárton Béke u.2/b 14.Tagdíj fizetése: - A polgárőrség tagjai az egyesület bankszámlájára tagdíjat fizetnek. Melynek mértéke 200.-FT/hó/fő azaz évi forint,melyet tárgyév végéig kötelesek befizetni.

3 15.Az egyesület szervezeti felépítése: A Közgyűlés: - Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. - A közgyűlés a jelenlévő tagok összessége mely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az alapszabály elfogadása, módosítása. - Az elnökség visszahívása, megválasztása. - Az egyesület elnökének visszahívása és megválasztása aki egyben vezetőségi tag is. - Az évi költségvetés meghatározása, célok kijelölése, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása. - Az elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek feladatainak meghatározása. - A tagdíj mértékének meghatározása. - Az egyesület megszűnésének kimondása, döntés a meglévő vagyonról. - A közgyűlés határozatképes ha a tagok több mint a fele jelen van. - Az alapszabály megállapításához, módosításához a jelenlévő tagok szavazatainak kétharmados többsége szükséges. - A jelenlévő tagok több mint a felének a szavazatával,de titkos szavazással választja a közgyűlés a vezetőség tagjait, és abból az elnököt. A Közgyűlés lehet :rendes, vagy rendkívüli. - Rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. - Rendkívülit kell összehívni: I. Ha a tagok legalább egyharmada azt írásban az ok megjelölésével kéri. II. Ha azt az elnökség indokoltnak tartja. III. Ha azt a Bíróság elrendeli. 16. A vezetőség választása, és feledata: - A vezetőséget a tagság köréből a közgyűlés titkos szavazással három évi időtartamra választja. - Feladatuk a tevékenység, a gazdálkodás szervezése, irányítása. - Az egyesület kiadványozási és fedezetvállalási jogát a vezetőség saját hatáskörében dönti el.

4 17.Az ellenőrző bizottság választása,és feladata: - Az ellenőrző bizottság három főből áll, elnöki ajánlás alapján a tagság köréből a közgyűlés nyílt szavazással választja három évi időtartamra. Feladata: - Indítványozhatja a vezetőség vagy egyes tagjainak felmentését, felelősségre vonását, továbbá rendkívüli közgyűlés összehívását. - A vezetőséget figyelmezteti ha nem a jogszabálynak, alapszabálynak megfelelően jár el. 18.Az elnök választása és feladata: - Az elnököt a közgyűlés- (a vezetőség tagjai közül)- titkos szavazással három évre választja. Feladata: - Szervezi és irányítja az egyesület tevékenységét. - Képviseli az egyesületet hatóság,bíróság,és harmadik személlyel szemben. - Aláírási jogot gyakorol első helyen. - Felügyeli és kezeli az egyesület bankszámláját. - Javaslatot tesz, illetve kezdeményezi a közgyűlés előtt az arra érdemes tagok elismerését, elmarasztalását, kizárását. - Negyedéves beszámolót készít az egyesület tevékenységéről a Polgármesteri Hívatal, a Rendőrség, és az OPSZ felé. - Évi gazdasági beszámolót készít, melyet a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. 19.Az elnök helyettes választása és feladata: - Az elnökhelyettest a közgyűlés a tagságból, titkos szavazással három évre választja. Feladata: - Szervezi a szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat. - Közvetlenül irányítja és felügyeli a csoportvezetők munkáját. - Vezetőségi gyűlésen beszámolóval tartozik az elnök felé, a havi feladatokkal kapcsolatosan. - A titkárral egyeztetve aktívan közreműködik a beszámolók szerkesztésében és elkészítésében. - Javaslatokat tehet a szolgálat hatékonyabbá tételére. - Az elnök távolléte esetén megbízott elnökként tevékenykedik teljes jogkörrel.

5 20.Csoportvezetők választása: - A csoportvezetőket az elnök és az ellenőrző bizottság jóváhagyásával a tagság köréből a közgyűlés nyílt szavazással választja három évi időtartamra. Feladata: - Feladata részben megegyezik a járőrével, kiegészítve az alábbiakkal: - Bejelentkezik a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság ügyeletesének és kitölti a szolgálati lapot. Felel a szolgálati gépkocsi műszaki állapotáért. - Ellenőrzi a szolgálat ellátásához szükséges igazolványok meglétét. - Ellenőrzi és felelősséggel tartozik a tagok szolgálatba lépésének feltételeiért.(formaruha,ittasság) - A csoportvezető is aktívan, és tevékenyen teljesít szolgálatot így minden adat jelentés azonnal a birtokába kerül, ami alapján a csoportjába tartozók munkáját tudja irányítani és koordinálni. - Feladata a saját szolgálatában lévőket az adott posztjukra beosztani, és a munkájukat irányítani. - Ha a vezényléstől eltérő létszámú polgárőr jelent meg a hiányzó létszámot pótolni,és erről az elnök helyettest és vagy az elnököt haladéktalanul értesíteni. - Az előző napon szolgálatot teljesítő csoportvezetővel egyeztet az aktuális feladatokról. - Tájékoztatást ad az elnökhelyettesnek és vagy az elnöknek a tudomására jutott rendkívüli eseményekről,és a szolgálat ellátását befolyásoló körülményekről. - Folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztottakat és segíti a munkájukat. - Betartja és betartatja a szolgálati fegyelmet. - Betartja és betartatja a bizonylati fegyelmet, ellenőrzi a jelentések formátumát és tartalmát. - Tudatja az elnökhelyettessel és vagy az elnökkel ha a járőrözési struktúrán változtatni kell. Ilyen esetekben a csoportvezető átszervezheti a szolgálatot oly módon hogy a normál szolgálat ellátásában fennakadás ne legyen. - Minden hónapban előre egyeztetett időpontban köteles részt venni vezetőségi megbeszélésen. - Amennyiben akadályoztatva van a csoportjából kijelölt egy fő fogja őt képviselni. - A tudomására jutott vagy rábízott szolgálati titkot köteles megőrzi. 21.Értesítési folyamat általánosan: Elnök Elnökhelyettes-----Csoportvezetők Járőrök 22.Értesítési folyamat szolgálatban: Járőrök Csoportvezetők Elnökhelyettes Elnök

6 23.Polgárőr (járőr ) feladata: - Szolgálatban folyamatos járőrözésük során figyeljenek arra hogy mozgásuk más személyek számára kiszámíthatatlan legyen. Ezért járőrútvonalukat a csoportvezetővel egyeztetve módosítsák változtassanak rajta. - Hely és személyismerettel rendelkezzen hogy ellenőrizni tudja a területen lévő illetéktelen személyek mozgását és tevékenységét. - A polgárőrnek képzettnek kell lennie hogy bármilyen helyzetben bevethető legyen.(pl:katasztrófahelyzet,baleset,forgalomirányítás,stb.) - Szolgálati ideje alatt történt rendkívüli eseményekről, vagy egyéb tapasztalatairól írásban vagy szóban tesz jelentést csoportvezetőjének. - Köteles megőrizni a rábízott anyagi, technikai javak épségét, használhatóságát. - Szándékos rongálás vagy károkozás esetén kártérítési kötelezettséggel tartozik az egyesület felé. - Köteles megőrizni a rábízott vagy tudomására jutott szolgálati titkot. - Szolgálatát az egyesület által biztosított formaruhában teljesíti, kivétel ez alól, ha olyan eset áll fent, amikor szolgálatba helyezi magát. 24.A szolgálatba lépés személyi feltételei: - A szolgálat nem teljesíthető ittasan, gyógyszer vagy egyéb kábító-bódító szerek fogyasztása esetén. Minden ilyen eset fegyelmi eljárást von maga után. - A tagok személyi felelősség alapján, polgárőrhöz méltóan viselkednek,és tevékenykednek. - Szolgálatban a kijelölt feladat végrehajtása csak akkor tagadható meg ha saját vagy társai testi épségének, életének veszélyeztetése áll fenn. - Az egyesület tagjai nem kötelezhetőek arra,hogy Szalkszentmárton közigazgatási területén kívül szolgálatot lássanak el. Az ilyen szolgálat csak felkérésre, önkéntes jelentkezés alapján látható el. - Az egyesület tagjai feladatvállalásukat önkéntes felajánlás alapján, saját felelősségükre ellenszolgáltatás nélkül(társadalmi munka) végzik a köz javára. - Az egyesület tagjai szolgálatban fényképes igazolvánnyal vannak ellátva, és azt szolgálati idejük alatt kötelesek a személyi okmányaikkal együtt maguknál tartani. 25.Az egyesület vagyona: - Az egyesület önálló vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjból, valamint a természetes és jogi személyek felajánlásaiból, pályázatokon elnyert támogatásokból képződhet. - Az egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásnak megfelelő rend szerint éves pénzügyi terv alapján működik, melyet szakképzett,regisztrált könyvelő könyvel.

7 26.Pártoló tag: - Az egyesület munkáját társadalmi munkával vagy adakozással segítő személy. 27.Örökös tiszteletbeli tag: - Az egyesület eddigi életében kimagasló teljesítményt nyújtó tag. - Tagdíjat nem köteles fizetni,kötelezettségek alól mentes,a szavazásban nem vehet részt de a gyűléseken felszólalhat, tanácsait meghallgatják. - Az egyesület rendezvényein,és az egyesületet segítő bármely tevékenységben részt vehet. Mindazokban a kérdésekben melyekről a jelen alapszabály nem rendelkezik, a Ptk.és az 1989.évi II.tv. rendelkezései az irányadóak. A én tartott közgyűlésen jóváhagyólag egyhangúlag elfogadva. Szalkszentmárton Szabó Viktor Elnök

8 Szalkszentmártoni Polgárőrség Egyesített és egységes formába foglalt Alapszabálya Neve: SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRŐRSÉG Szervezet formája: Egyesület Szervezet székhelye: 6086 Szalkszentmárton, Béke u. 2/B. Elnöke: Szabó Viktor 6086 Szalkszentmárton, Béke u. 2/B. Anyja neve: Szőke Ilona Szül. hely, idő: Szabadszállás, cím: Telefon: 06-70/ Egyesület adószáma: Bankszámla száma: OTP Bank: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1992/7. Bankszámla felett rendelkező személyek: Szabó Viktor elnök önállóan. Szabó Ákos pénztáros és Szabó Gáborné titkár együtt rendelkezhet. Egyesület regisztrált könyvelője: Pöszmeth Ilona könyvelő Címe: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 13. Az Egyesület tagjainak létszáma: ( én): 25 fő. Pártoló tag: 2 fő. Örökös tiszteletbeli tag: 8 fő. Vezetőség tagjai: Elnök: Szabó Viktor Elnök helyettes: Balázs Lajos Titkár: Szabó Gáborné Pénztáros: Szabó Ákos Ellenőrző bizottság: (3 fő) Hős Sándor Kővári György Krepsz Károly A fenti adatokat a Közgyűlés én jóváhagyólag elfogadta.

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA

Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Villám Postagalamb Sportklub Az egyesület székhelye: 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. Az egyesület levelezési

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 1 MAGYAR SZEKCIÓ Készenléti Rendőrség Ipa Szervezete 1101 Budapest, X. ker. Kerepesi út 47-49. Levélcím: 1903 Budapest, Pf.:314; e-mail: ipa.kre@gmail.com Városi: +36-1-432-73-35;

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL 1 V A S A D P O L G Á R Ő R E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A A Pest Megyei Bíróság

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012./3. sz. módosítás A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a

Részletesebben

A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS ALAPSZABÁLYZATA AZ ALAPSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA, AMELYET

A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS ALAPSZABÁLYZATA AZ ALAPSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA, AMELYET A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS ALAPSZABÁLYZATA AZ ALAPSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA, AMELYET AZ EGYESÜLET DÖNTÉSHOZÓ SZERVE 2014. JÚLIUS 8-IKI ÜLÉSÉN,

Részletesebben

IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL VA

IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL VA 1 MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐK ORSZÁGOS IPARTESTÜlETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. A Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének ALAPSZABÁL VA Nytsz.: Fővárosi Bíróság -1053. 2 MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐK

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Marcali Turul Íjász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk. 57.-65.

Részletesebben