A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -"

Átírás

1 A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre, hogy támogassa a magyarországi múzeumokat látogatói kapcsolatainak javításában, és a múzeumi mővelıdés népszerőbbé tételét a látogatók körében. Ezen belül az Alapítvány munkatársai fontos és idıszerő gondolatnak tartják, hogy segítséget nyújtsanak a múzeumi szakembereknek szemléletük formálásában, hogy ezáltal múzeumaik eredményesebben vehessenek részt a helyi társadalmi, közösségi és gazdasági fejlıdésben. Alapítványunk abban próbál segíteni a múzeumoknak, hogy újragondolják szerepüket a változó világban, igazolni tudják társadalmi hasznosságukat. Tevékenység Ezen tevékenység egyik eszköze, hogy konferenciákat és mőhelymunkákat szervez a magyarországi múzeumok munkatársainak (nemcsak közmővelıknek), illetve a más szektorokból érkezı érdeklıdıknek. Az Alapítvány pedagógusok és múzeumi dolgozók számára, múzeumi kiadványok, módszertani és szakmai anyagok ír, fordít, szerkeszt és ad ki (Tanulás tárgyakkal, MMP 2004 és Tanulás emlékmővek és emléktáblák felfedezésével, MLA 2008). Ezek mellett kísérleti projektek kezdeményezése és kísérése (jelenleg futó projektünk a "Kultúrák közötti párbeszéd a múzeumokban"), szakmai és fókuszcsoportos beszélgetések moderálása is a tevékenységei közé tartoznak. Egyedi projektekben különbözı témájú tanácsadással is segítjük a fent megjelölt célok megvalósítását (Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum). Az Alapítvány három Európai Uniós projektben vesz részt. A Több szem avagy a múzeumok társadalmi szerepvállalása elnevezéső projekten belül, programjainkkal arra szeretnénk a figyelmet ráirányítani, hogy milyen fontos a múzeumok társadalmi szerepvállalása, valamint a változások figyelemmel kísérése, hogy ezekre reagálva tudják saját munkájukat fejleszteni. A MUSLI Museum Literacy nevő projekt olasz, angol, belga és francia szervezetekkel és múzeumokkal együttmőködve - az alacsony végzettségő látogatók bevonásának kérdéseivel foglalkozik. A Map for ID A múzeumok, mint a kultúrák

2 közötti párbeszéd helyszínei projekt esetében az Alapítvány pályázat útján 6 magyarországi kísérleti projektet választott ki és ezeket támogatja. A projekt célja, hogy vizsgálja és bemutassa a különbözı kulturális világnézettel, vagy háttérrel rendelkezı egyének, csoportok szervezetek közötti eszmecsere és/vagy együttmőködés létrehozásának lehetıségét múzeumi tereken és tevékenységeken keresztül. Ezek az Európai Uniós projektek alkalmat adnak saját szakmai fejlıdésünkre, és segítségünkre vannak abban, hogy minél szélesebb körben ismerjük meg az Unió más országaiban zajló folyamatokat és ezekrıl a velünk kapcsolatban álló szakembereket tájékoztathassuk. Az Európai Uniós projekthez kapcsolódóan, saját projekttel is rendelkezik Alapítványunk, mely a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal együttmőködésben jött létre. A Nemzetiségi Teaházak sorozat két célkitőzéssel jött létre: egyrészt az MKVM Baráti Körének újjáélesztése és aktivizálása, másrészt a múzeum, mint közösségi tér köztudatba helyezése. A múzeumi esték során a meghívott, Budapesten élı elsısorban a város kereskedelmére és vendéglátására a múltban befolyással lévı kisebbségek bemutatják kultúrájukat, míg mi is jó példát mutathattunk a civil szervezetek közötti együttmőködésre és a múzeumokban rejlı kulturális rendezvények lehetıségeire. Felnıttképzési programok Konferenciák A 2004 óta szervezett konferenciáknak fontos célja, hogy bemutassa a bel- és külföldi jó példákat, helyi fejlesztéseket, innovatív, kreatív megoldásokat. A programok szerkezete és sokrétősége - a szakmai kitekintésen túl -, a résztvevıknek lehetıséget ad kapcsolatrendszereik - olykor szektorokon átívelı - kialakítására és továbbfejlesztésére. Ezt a résztvevık listájának gondos összeállításával és közreadásával is segítjük minden rendezvényen. A közelmúltban két konferenciát rendeztünk, melyek a továbbtanulást, fejlıdést megalapozó kérdéseket vetettek fel; valamint a bel- és külföldi jó példák bemutatásával az újszerő ötleteket, friss meglátásokat próbálták a résztvevıkhöz eljuttatni október én Felnıttképzés, felnıttoktatás a múzeumokban - Egyenlı esélyt mindenkinek! címmel rendeztünk konferenciát, a Magyar Népfıiskolai Társaság támogatásával a Mővelıdés ünnepe tanulás hete programsorozaton belül. A konferencia hiánypótló témafelvetését bizonyítja, hogy több mint 80 részvevıt vonzott a rendezvény! Az

3 elsı nap folyamán a belsı képzésekrıl, illetve az új látogatók bevonásának módszereinek bemutatása történt elıadásos formában. A második nap folyamán résztvevıink, az együttmőködı múzeumokban, felnıtt célcsoportoknak szóló mintafoglalkozásokon vehettek részt. Négy múzeumban összesen hét foglalkozást tartottunk, melyeket elsısorban nyugdíjas csoportok illetve különbözı fogyatékkal élı fiatal felnıttek vettek igénybe. A programokon igyekeztünk a puszta tárlatvezetésnél többet nyújtani, így kézmőves és egyéb interaktív tevékenységekbe bevonni a látogatókat január 28-án Múzeumok turisztikai hasznosítása elnevezéső országos konferenciánk került megrendezésre, mely témaválasztása a Kulturális Turizmus éve miatt volt igen fontos. Az elıadások és beszélgetések során alapvetı és stratégiai kérdések vetıdtek fel. A konferencia lehetıséget próbált biztosítani arra, hogy mind a turisztikai, és a múzeumi szakemberek megismerjék egymás elvárásait, szükségleteit. A nap elsı részében a közmővelıdési és a turisztikai szektor képviselıi, valamint minisztériumi szakemberek tartottak elıadásokat. A nap második részében, szekcióbeszélgetéseken, lehetıség volt kérdések feltevésére és megvitatására. Mőhelymunkák A mőhelymunkák, melyeket az Alapítvány 2007 óta folyamatosan szervez, egy szakembercsere program "melléktermékeként" alakultak ki. Kiemelkedı jelentıségőnek tarjuk, hogy szakmai munkánknak praktikus gyümölcsei szülessenek, ezért a British Council által támogatott szakembercsere programunkon való részvétel feltétele egy gyakorlati projekt megvalósítása volt. Az elsı mőhelymunkát Juhász Litza, a Szépmőhely munkatársának kezdeményezésére szerveztük Családi vezetı füzetek készítésének témájában. Az elmúlt két év mőhelyfoglalkozásai: a kiállítás rendezés-szervezés, marketing és PR, stratégiai tervezés és értékelés, felnıttoktatás és képzés, valamint a speciális igényő látogatók témái köré szervezıdtek. A mőhelymunkák témáinak kialakításában az alapvetı célkitőzés, hogy tovább fejlıdést és tanulást inspiráló új- és idıszerő problémákat, kérdéseket járjanak körül. A témaválasztásnál elsısorban a körülöttünk zajló események és elvárások a meghatározóak, de egyes konkrét felkérések és vélemények is gyakran befolyásolják a programtervet. A mőhelyek oly módon próbálnak az Alapítvány célkitőzéseinek megfelelni, hogy a képzési alkalmak során új módszereket, eszközöket sorakoztatnak fel és mutatnak be; valamint lényeges kompetenciákat adnak át. Az elsajátított technikák vagy módszerek nemcsak a

4 mindennapi tevékenységekben, de akár hosszú távú stratégiai célok kialakításában is hasznos segítséget jelenthetnek. A mőhelyek vezetıi leggyakrabban az Alapítvány által választott külsıs kollegák, akik a komoly szakmai és módszertani követelményeinknek és elvárásainknak felelnek meg. Esetenként, külföldrıl meghívott szakemberek illetve az Alapítvány saját munkatársai is vezetik a munkát. A képzési alkalmak mindig az aktív részvételre alapoznak, nem a megfigyelésre, elıadás hallgatásra. A személyes tapasztalatok megosztása, illetve konkrét kérdések megfogalmazása játszik fontos szerepet a programokban. Az elmúlt idıszak tapasztalatai alapján a mőhelyek nagyon hasznosnak és gondolatébresztınek bizonyultak. Az interaktív, gyakorlati munka, a hétköznapitól eltérı tevékenységek, feladatmegoldások, játékok; valamint a más körülmények közül érkezı emberekkel való találkozás, eszmecsere nagyon inspirálóan hat a múzeumi szakemberekre. Minden munka lezárásaként egy sztenderdizált kérdıívet töltenek ki a résztvevık, melynek elsıdleges feladata, hogy az Alapítvány dolgozói számára visszajelzést biztosítson a jó és rossz tapasztalatokat illetıen. Az Alapítvány saját fejlıdésének is kulcsa ez, mivel ez nemcsak minıségbiztosítási eszközként szolgál, hanem a kérdıív segítségével próbáljuk az igényeket felmérni a jövıben szervezendı mőhelyekkel kapcsolatban. A résztvevık az ország különbözı, többségében múzeumi intézményeibıl, érkeznek, de állandó résztvevıink vannak felsıoktatási intézményekbıl is. Komoly megerısítést jelent a visszatérı jelentkezık magas száma. A fenti múltbeli illetve jövıbeli mőhelyekrıl a honlapunk ( www. mlalapitvany.hu ) segítségével lehet tájékozódni. A rendezvényeink helyszíne jelenleg leggyakrabban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (V. Szent István tér 15.), mert ez a múzeum támogató partnerként biztosítja a munkánk magas színvonalú végzéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket. Az elkövetkezı idıszak tervei között elsısorban olyan foglalkozások és konferenciák szerepelnek, melyek a kultúrák közötti párbeszéd idıszerő kérdéseit; a családbarát múzeum kritériumait; a kiállítás-tervezés és fejlesztés; a közönségfejlesztés és civilkapcsolatok alakításának témáit dolgozzák ki. Mindenkit szeretettel várunk, ismerkedjen meg munkánkkal! Budapest, május 10.

5 Miszné Korenchy Anikó és Kárpáti Adrienn

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában

Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában Bárd Edit Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum bardedit@dunamuzeum.hu A 2008-2013 közötti európai uniós támogatási

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl

Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl Bevezetı Szemléletváltás és aktivitás a mottónk. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft.

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft. CORPORATE VALUES EMBEREKET, CSOPORTOKAT, SZERVEZETEKET FEJLESZTÜNK Visszajelző anyag Visszajelzı anyag a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala részére a Corporate Values Kft. által készített Civil stratégiáról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Felnıttoktatás és múzeumi képzés

Felnıttoktatás és múzeumi képzés Koltai Dénes Koltai Zsuzsa Felnıttoktatás és múzeumi képzés A felnıttoktatás általános magyarországi állapota, helyzete A felnıttoktatás az elmúlt évszázad második felében felértékelıdött, kultúraközvetítı

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl MPT Vezetıi Kollégium 2013. február 2. Kraiciné Szokoly Mária PhD Adatok Örökös elnök: Harangi László Taglétszám: 70 fı Aktív

Részletesebben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben Kovács Hajnalka Mővészeti Intézet, Vizuális Nevelés Szakcsoport, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Összefoglalás: A múzeumok történetük

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben