SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS. Vas Megye Önkormányzata évi költségvetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS. Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésére"

Átírás

1 A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS Vas Megye Önkormányzata évi költségvetésére Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő: I. A megyei önkormányzat feladat- és hatásköreinek számbavétele 1. A megyei önkormányzat területi önkormányzat, mely az Mötv. szerint külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény lényeges feladatot biztosít a megyei önkormányzatok számára a területfejlesztésben, területrendezésben, vidékfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és egyéb szervek hierarchiájában. Szűk körűnek ítélhető ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű egyetértési, véleményezési, koordinációs szerepkör. 2. A évi CCXVI. tv. a regionális fejlesztési ügynökségeket az érintett megyei önkormányzatok közös tulajdonába adta azzal, hogy a nonprofit gazdasági társasági formában működő ügynökség irányításáról, tulajdonjogával és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról az érintett megyei önkormányzatoknak meg kell állapodniuk. Ezen ügynökségeknek közreműködői szervezeti feladatot kell ellátniuk a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében; külön megállapodás alapján részt vesznek az ágazati operatív programok lebonyolításában, pénzügyi finanszírozási feladataiban; közreműködnek a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában. 3. A megyei önkormányzat területi szerepköréből adódóan a következő egyéb (részben kötelező, részben önkéntesen vállalt) feladatokat látja el. a. Sportszervezés: a sportszervezés feladatkörében segíti, illetve részt vállal a területén működő sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeinek biztosításában; b. Civil ügyek: kapcsolatot tart a megyében működő civil szervezetekkel, koordinációs és szervező munkával segíti e szervezetek működését; c. Közrend és közbiztonság: a megyei önkormányzat véleményezési jogkört gyakorol a megyei rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően, évente tájékoztatást kér és hallgat meg a közrend és közbiztonság helyzetéről. A közgyűlés bűnmegelőzési és

2 2 közbiztonsági szakbizottságot működtet, együttműködik a polgárőrség területi szervezetével; d. Nemzetiségi ügyek: a megyei önkormányzat segíti, figyelemmel kíséri a területi nemzetiségi önkormányzatok munkáját, közreműködik a roma és a horvát nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában; e. Államigazgatási feladatok ellátása: a választások lebonyolítása, irányítása érdekében megválasztja a Területi Választási Bizottság tagjait. Megválasztja a megyei törvényszék ülnökeit. Az önkormányzati hivatal vezetője irányítja a helyi választási irodák munkáját. f. Nemzetközi együttműködés: a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében feltáró-közvetítő tevékenységet végezve együttműködik külföldi területi önkormányzatokkal, testvérmegyei feladatokat lát el. II. A megyei önkormányzat forrásszabályozása, illetve várható bevételek: 1. A megyei önkormányzatok évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladat köre, nagyságrendje, a közgyűlés létszáma, a feladathoz igazodó önkormányzati hivatal működési kiadási szükséglete határozza meg. A évi finanszírozáshoz képest lényegében nincs változás a évi szabályozásban. Így: a) A évi költségvetési törvény 2. mellékletének I/5. pontja szerint a megyei önkormányzatok 4891,3 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Megyei Önkormányzat a évivel azonosan 214,6/M Ft-tal részesedik. b) A évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete I/7. pontja tartalmaz kifejezetten a megyei önkormányzatok részére 500 millió Ft kiegészítő támogatást, mely az érintett önkormányzatok évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. c) A évi költségvetési törvény 3. sz. mellékletének II/3. pontja az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataikhoz saját forrás kiegészítésére millió Ft-ot irányoz elő. Erre a megyei önkormányzatok is pályázatot nyújthatnak be. 2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2015-ben sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés. 3. Saját bevételként a működés körében:

3 3 a) a területfejlesztési koncepció és program ellátására évben megítélt 90/M Ft összegű pályázati pénzből évben mintegy 42/M Ft, a futó európai-uniós projektek kifizetése után mintegy 127/M Ft illeti meg az önkormányzatot ez évben; b) kamatbevétel miután a Magyar Államkincstár nem fizet kamatot, az időlegesen szabad pénzkészlet után nem tervezhető; c) bérleti díjbevétel, illetőleg üzemeltetési költségtérítés címén a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsától, továbbá a MLSZ Vas Megyei Igazgatóságtól várhatunk mintegy 100/e Ft bevételt; 4. Fejlesztési bevételként: a) a megyei önkormányzat (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 5/M Ft vehető figyelembe; b) a évben lezárult 2 db, továbbá I. negyedévében lezáruló 1 db európai uniós projektek tekintetében mintegy 127/M Ft ERFA támogatás megtérülésével számolhatunk évben. Ebből az NFÜ részére 59/M Ft, 30%-os előfinanszírozás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. 5. A megyei önkormányzat követelésként, illetve várható bevételként tartja nyilván a Celldömölk város Önkormányzata részére nyújtott beruházási célú három éves futamidejű 7,5/M Ft kölcsön időarányos megtérítését. 6. Előző évi szabad költségvetési pénzmaradványként 20,11/M Ft-ot vesz a terv figyelembe. III. Kiadások A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Eszerint működési hitel csak a tárgyéven belül visszafizetendő likvid-hitel lehet. Fejlesztési hitel csak Magyarország Kormánya engedélyével vehető fel. Ebből következően csak olyan költségvetést állapíthat meg a közgyűlés, amelyben a kiadások nem haladják meg a reálisan rendelkezésre álló bevételeket. A kiadások tervezésénél a következők kerültek figyelembevételre: 1. Működési kiadások körében: Személyi juttatások: - a közgyűlés tisztségviselői személyi juttatására és tagjai tiszteletdíjára, költségtérítésére a vonatkozó szabályok alapján évre e Ft fedezet szükséges.

4 4 - Az önkormányzati hivatal létszáma 27,5 fő. Ebből 1 fő prémiuméves foglalkoztatás, 3 fő tisztségviselő. Ez jelenlegi terveink szerint nem változik. (A létszám esetleges növelésére központi intézkedések, s az ehhez rendelt pénzeszközök biztosítása folytán sor kerülhet.) - A évi tervezet a dolgozók részére béremelést nem tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén az apparátus dolgozói részére egyhavi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre biztosít fedezetet. - A Ft alatti illetménnyel rendelkező munkatársak részére a törvény által biztosítandó bérkompenzáció nem került tervezésre, miután azt pótlólag és automatikus támogatásként biztosítja a központi költségvetés. - A dolgozók kötelező cafetéria juttatása a törvényi minimum szintjén került megtervezésre. - A dolgozók részére ruházati költségtérítés és teljesítmény értékelésen alapuló üdülési támogatás folyósítása tervezésre került. A tervezet ruházati költségtérítésre e Ft, üdülési támogatásra a 24 dolgozó esetében e Ft, a 3 tisztségviselő részére 360 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre évre 288 e Ft fedezet szükséges évben a személyi változások eredményeznek bértömeg emelkedést, többek között az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, esedékessé vált jubileumi jutalmak kifizetése. - Az önkormányzatnál évben közfoglalkoztatást nem tervez. A dologi kiadásoknál: - A működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (épület üzemeltetési költségek, telefon, adók, üzemanyag, karbantartási-javítási szükségletek, stb.) a szükséges mértékben kerültek megtervezésre. Figyelemmel van a javaslat arra is, hogy a korábban felhalmozott készletek pótlásra szorulnak. A javaslat az önként vállalt feladatainkat (kitüntetések, nemzetközi kapcsolatok, megyei honlap, civil szervezetek támogatása, stb.) megtartani javasolja. - Az ÁROP pályázathoz kapcsolódóan e Ft, a FUTUR pályázattal kapcsolatosan e Ft dologi kiadással tervezünk. - Fentieken túl 3 európai uniós projektünkkel kapcsolatban az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt ,16 Euro kötelezettség áll fenn, melynek fedezetére e Ft-ot kiadási előirányzatot kellett biztosítani. Pénzeszköz-átadást, illetve támogatást a javaslat /e Ft mértékben tartalmaz a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, s a Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek fedezet a hivatal költségvetésében biztosított. Ezen túl az elnöki és civil keretre összesen e Ft támogatási fedezettel számolunk.

5 5 - A javaslat a dologi kiadásokat is a évivel lényegében azonos szinten tervezi. - A személyi és dologi kiadások fedezetét a megyei önkormányzat általános működési támogatásán felül a évi költségvetés szabad pénzmaradványa, továbbá az uniós pályázatok költségeinek megelőlegezését követően befolyó ERFA támogatás képezi, azaz a tervezett kiadások nem haladják meg a reálisan szóba vehető bevételeket. A évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz. 2. Fejlesztési kiadásoknál: - A javaslat 14/M Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. A tervezett 3/M Ft összegen felül ez nyújthat további fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre. - Az önkormányzatnál 2 db új gépjármű vásárlását tartalmazza a tervezet, továbbá a hivatalnál a évi beszerzés még hátralévő 2. részletét. A jelenlegi gépjármű parkunk rendkívül leamortizálódott, az éves javítási-karbantartási költség az elmúlt években éves szinten is több millió forintra rúgott. Ezért a pénzügyi takarékossági szempontokat is figyelembe véve, elkerülhetetlen az új gépjárművek beszerzése évtől a pénzügyi, számviteli szabályok jelentősen változtak. Ennek következtében minden eszköz beszerzése (függetlenül annak beszerzési értékétől) amely 1 éven túl szolgálja a működést, beruházási kiadásként kell elszámolni. Ezzel megszűnt a kis értékű tárgyi eszközök dologi kiadásként történő elszámolásának lehetősége. Ennek következtében minden eszközbeszerzés fedezetét beruházásként kell tervezni, melyet 5,2/M Ft összegben tartalmaz az előterjesztés. Ebből kell biztosítanunk évben pl. a szükséges szakmai eszközök, bútorok, felszerelések, berendezések, informatikai eszközök beszerzését. - Felújításként került beállításra a évben megkezdődött irodák parkettázása, továbbá a konyha helyiségének használhatóvá tétele. Jelenleg a szennyvízelvezetés itt nem megoldott, ezért szükségessé vált annak biztosítása. IV. Európai-uniós fejlesztési projektek A Vas Megyei Önkormányzatnak évre 2 áthúzódó pályázata van IV. negyedévben 1 pályázatot lezártunk, elszámolása folyamatban van. A pályázatok forrása minden esetben az Ausztria Magyarország, illetve a Szlovénia - Magyarország Határon átnyúló Európai Területei Együttműködési Program. Lezárult pályázat: Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Területi Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt:

6 ben zárult: NATUR-KULINARIUM L00129 Régiók kertjei és kultúrtájai kínálata új élménylehetőségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása A projektben a Vas Megyei Önkormányzat részesedése: ,- Euro, melyből 9.625,- Euro önerő, a fennmaradó ,- Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: ,- Euro, 85 % ERFA támogatás: ,- Euro) évi kifizetések után 2015-ben várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: ,64 Euro, melyből az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt 45,448,71 Euro kötelezettség áll fenn. Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program keretében megvalósuló projektek: 1. REG-NET (SI-HU ) Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: ,48 Euro, melyből ,63 Euro önerő, a fennmaradó ,85 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: ,25,- Euro, 85 % ERFA támogatás: ,60 Euro) évi kifizetések után 2015-ben várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: ,6 Euro, melyből az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt ,01 Euro kötelezettség áll fenn. Folyamatban lévő pályázatok: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program keretében megvalósuló projektek: 1. REG-NET (SI-HU ) Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: ,48 Euro, melyből ,63 Euro önerő, a fennmaradó ,85 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: ,25,- Euro, 85 % ERFA támogatás: ,60 Euro) évi kifizetések után 2015-ben várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: ,6 Euro, melyből az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt ,01 Euro kötelezettség áll fenn. A projekt várhatóan január 31-én zárul. 2. Határon átnyúló turisztikai platform FUTUR A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: ,49 Euro, melyből ,78 Euro önerő, a fennmaradó ,71 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: ,55 Euro, 85 % ERFA támogatás: ,16 Euro) évi kifizetések után várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: Euro évre tervezett költség Euro. Az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt ,16 Euro kötelezettség áll fenn. A projekt várhatóan március 31-én zárul.

7 7 V. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyonát jelenleg a Szombathely, Berzsenyi Dániel tér. 1. és 2. sz. épületében tulajdoni hányada, továbbá a Pannon Novum Innovációs Kft.-ben meglévő üzletrésze, továbbá a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vagyonából a Vas Megyei Önkormányzatot megillető hányad képezi. Az ingatlanvagyont részben saját használatában kívánja tartani, részben a sportági szakszövetségeknek biztosít elhelyezést. A gazdasági társaságban meglévő üzletrészt nem kívánja eladni. Ingóvagyonával a hatékonyság követelménye szem előtt tartásával kíván gazdálkodni. Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Szombathely, január 21. Majthényi László sk.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben