A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre"

Átírás

1 A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre The significance of the STARR project in Europe and Hungary elements of the project, special focus on juvenile offenders Budapest, június 22. dr. Hatvani Erzsébet fıigazgató, Igazságügyi Hivatal Director General, Office of Justice

2 Mi a STARR projekt? What is the STARR project? Nemzetközi együttmőködés megerısítése a bőnismétlés csökkentése érdekében - Ambiciózus és innovatív nemzetközi projekt - EU tagállamaiban a kutatással bizonyított jó gyakorlatok megismerése, bemutatása és átadása a tagállamoknak Kísérleti projektek, kutatás, weblap, 2 nemzetközi konferencia és 5 szeminárium Strengthening Transnational Approaches to Reducing Re-offending - Ambitious and innovative transnational project - European Union s understanding of what works, presenation, transfer Pilots, research, a website, 2 international conferences and 5 seminars

3 - - Alaphelyzet és célok - Context and Objectives Hiányzik az EU tagállamokban sikeresen mőködı, kutatási eredményeken alapuló hatékony módszerek rendszeres európai szintő összegzése Hiányzik az európai uniós szintő értékelési és összehasonlítási rendszer alapjául szolgáló statisztikai adatbázis és módszertani keret néhány országban pedig még a helyi adatgyőjtés és elemzés is megoldatlan A tagállamok közötti átjárhatóság értelmezésének hiánya, különösen a régi rendszerrel rendelkezı, ill. a Kelet-Közép-Európai országokban There is an absence of systematic EU collation of research-based successful interventions used in EU countries, even where they may have been positively evaluated in individual countries The absence of an EU-wide statistical basis or methodological framework for evaluation or comparison - and in some countries the absence of tools for data collection or evaluation A lack of understanding of transferability between MS, especially older and CEE states + +

4 A projekt témakörei Areas of the project év közötti elkövetık bőnismétlésének csökkentése (Egyesült Királyság, Magyarország) Családon belüli erıszakkal kapcsolatos bőnismétlés csökkentése (Franciaország) Kábítószer- és alkoholfogyasztással kapcsolatos bőnismétlés csökkentése (Bulgária) Young offenders age (UK, Hungary) Domestic violence (France) Substance misuse (Bulgaria)

5 Résztvevı szervezetek Participating organisations Londoni Pártfogó Felügyelıi Szolgálat Az Egyesült Királyság Bőnelkövetı Kezelı Szolgálata (NOMS) Bolgár Igazságügyi Minisztérium IGA Bőnmegelızési Alapítvány(Bulgária) Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelıi Szolgálat CEP Az Európai Pártfogó Szövetség A Cambridgei Egyetem Kriminológiai Intézete London Probation Trust National Offender Management Service (NOMS) Bolgár Igazságügyi Minisztérium IGA Crime Prevention Foundation Bulgária Office of Justice - Probation Service CEP The European Organisation for Probation Cambridge University Institute of Criminology

6 A STARR projekttel kapcsolatos feladatok Magyarországon STARR activities in Hungary - 17 pártfogó felügyelı ART képzése (1. fázis: ápr , 2. fázis: csoportvezetı párosok tréningje kliensekkel, 3. fázis: 2010 ıszén 3 napos képzés) - STARR Szeminárium rendezése (2010. június ) - ART adaptációjának befejezése - ART pilot kutatás az OKRI-val - ART szupervízió (minden eddig képzett ART kollégának): 2011 tavasza - részvétel a többi STARR szemináriumokon és konferenciákon - ART training for 17 probation officers (1. phase: 19th-23rd of April 2010; 2. phase: tutor couples deliver ART training to clients; 3. phase: 3 days further training in autumn 2010) - Organising STARR Seminar (21st - 23rd June 2010) - Finalise the adaptation of ART - Pilot research with National Institute of Criminology - Supervision to all ART colleagues: 1011 spring - Participation in the other STARR Seminars and Conferences

7 Nemzetközi ajánlások/recommendation az Európa Tanács Miniszteri Bizottság R (92) 16 számú Ajánlása a közösségi büntetésekrıl és intézkedésekrıl, az Európa Tanács Miniszteri Bizottság R (99) 19 számú Ajánlása a büntetı ügyekben alkalmazott mediációról, az Európa Tanács Miniszteri Bizottság R (2000) 22 számú Ajánlása a közösségi büntetések és intézkedések európai szabályainak fejlesztésérıl, A Miniszteri Bizottság CM / Rec (2010) 1. sz. Ajánlása a tagállamok számára, az Európa Tanács Pártfogási Szabályairól Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on community sanctions and measures; Recommendation No. R (99) 19 concerning mediation in penal matters; Recommendation Rec (2002) 22 on improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures; Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules

8 Közösségi büntetések/ Community sanctions nem a megfosztás a központi cél, nem szeparálja az elkövetıt a közösségtıl, felelıs tagja marad /a végrehajtás nem intézményes nem ellenırzési technika eltőrése, hanem kötelezettségek teljesítése, pozitivitás, aktivitás (magatartási szabályok, mediáció, tevékeny megbánás, jóvátétel) szabadságkorlátozó (kontroll) és támogató (segítı) elem egyaránt egyoldalú passzív kapcsolat helyett kétoldalú aktív kapcsolat a közösség integratív erejére épít a végrehajtó szervezettel (pártfogó felügyelı, mediátor) folyamatos, személyes kapcsolattartás, a helyi közösség bevonásáért is felel a szervezet, a feltételek nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár. Main aim is not the deprivation of liberty It does not isolate the offender from the community, he/she remains a responsible member of the society Instead of passive, negative attitude: suffering a controll technique, it requires positive, active attitude from the offender: carrying out obligations, tasks, Behavioural rules, mediation, restituiton) controll and support it builds on the integrative esources of the community constant, personal contact with the implementing authority (Probation Service, mediators)- use all appropriate resources existing in the community non-compliance with the conditions and obligations has legal consequences

9 Nemzetközi dokumentumok Fk. International documents on juvenile justice Pekingi szabályok, az ENSZ minimumkövetelmény szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozóan (1985.) Ríjadi Irányelvek az ENSZ irányelvek a fiatalkori bőnözés megelızésére (1985.) Az ENSZ a gyermek jogairól szóló évi egyezménye 1997/30 ECOSOC határozat a fiatalkorúak büntetı igazságszolgáltatására vonatkozóan Európa Tanács R (2000) 20. sz. ajánlása a korai pszichoszociális beavatkozás szerepérıl a bőnelkövetés megelızésében Európa Tanács R (2003) 20. sz. ajánlása a fiatalkori bőnözés kezelésének új módszereirıl és a fiatalkorú bőnelkövetıkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepérıl ENSZ Gyermek Jogainak Bizottsága 10. számú Általános Kommentár : Gyermeki jogok a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában (2007.) Az Európa Tanács R (2008) 11. számú ajánlása a fiatalkorúak esetében alkalmazható büntetések és intézkedések európai szabályairól United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules 1985) United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines 1985) United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989 ECOSOC Resolution 1997/30 on juvenile justice Council of Europe Recommendation Rec(2000) 20 on the role of early psychosocial intervention in the prevention of criminality Recommendation Rec(2003)20. of the Committee of Ministers to member States Concerning news ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice UN Committee on the Rights of the Child GENERAL COMMENT No. 10 (2007) on Children s rights in juvenile justice Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures

10 Európa Tanács R (2003) 20. sz. ajánlása a fiatalkori bőnözés kezelésének új módszereirıl és a fiatalkorú bőnelkövetıkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepérıl Recommendation Rec(2003)20. of the Committee of Ministers to member States Concerning news ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice Fokozottabb stratégiai megközelítés megelızni a bőnelkövetést, az ismételt bőnelkövetést (re)szocializálni és (re)integrálni az elkövetıket megjeleníteni az áldozatok szükségleteit és érdekeit A more strategic approach to prevent offerding and re-offreding to (re)socialize and (re)integrate offenders To address the needs and interest of victims

11 Bizonyítottan hatékony intervenciók/ Evidence-based intervention A fiatalkorú elkövetıkre irányuló beavatkozásoknakamennyire lehetséges, tudományos bizonyítékokon kell alapulnia arra vonatkozóan, hogy milyen célcsoport esetében, milyen módszer, milyen körülmények között mőködik Interventions with juvenile offenders should, as much as possible, be based on scientific evidence on what works, with whom and under what circumstances.

12 Európa Tanács R (2003) 20. sz. ajánlása a fiatalkori bőnözés kezelésének új módszereirıl és a fiatalkorú bőnelkövetıkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepérıl Recommendation Rec(2003)20. of the Committee of Ministers to member States Concerning news ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice Hatékonynak tekinthetı a beavatkozás, ha: A bőnelkövetıi magatartással összefüggésben lévı kriminogén szükségleteket célozza meg (pl. gyenge szociális készségek, tanulmányi lemaradás, drog használat stb.) Szoros összefüggés van a bőnismétlés kockázata és a beavatkozás természete, intenzitása és tartama között Figyelembe veszi az elkövetı tanulási képességeit, lehetıségeit (strukturált, részvételen alapuló tanulási stílus) Kognitív behaviori technikán alapul (szociális készségfejlesztés, indulatkezelés, problémamegoldó technikák) Effective interventions are those which: Effective interventions are those which: Address criminogenic factors which caused or directly contributed to the offending behaviour (e.g. poor social skills, educational failure, drug misuse e.t.c.) Ensure a close match between the risk of re-offending and the nature, intensitye and duration of the intervention Take account of learning approach of the offender (i.e. stuctured participatory styles) Draw on a range method often referred as a cognitive behavioural approach

13 Európa Tanács R (2003) 20. sz. ajánlása a fiatalkori bőnözés kezelésének új módszereirıl és a fiatalkorú bőnelkövetıkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepérıl Recommendation Rec(2003)20. of the Committee of Ministers to member States Concerning news ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice A közösségben hajtják végre, figyelembe veszi az elkövetı otthoni környezetét Lehetıség szerint a szülıkre is kiterjesztett felelısség Ahol lehetséges a fiatalkorúra irányuló intervenciónak magában kell foglalnia az áldozataikra és az érintett közösségre irányuló kárhelyreállítást Biztosítani kell a fiatalkorú bőnelkövetıkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer intézményei között, és a fiatal korosztályok devianciájával foglalkozó gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egyéb szociális és oktatási egészségügyi intézmények közötti együttmőködést. Are based in the community, take account the juvenile s home environment Parents responsibility should be involved Where approptriate, interventions should involve reparation to the victims and the community Cooperation between institutions of the juvenile justice system and related agencies such as social and welfare, health and education services should be ensured

14 Esetszám 2009-ben (Fk+Fn) Number of cases (J+A) in 2009 (82.564) %-os emelkedés/rise 3984; 5% 3374; 4% 14501; 18% 3507; 4% 38611; 46% 18587; 23% Social inquiry report Pre-sentence report Community Service (CS) Probation supervision After-care VOM

15 Esetszám 2009-ben (Fiatalkorúak) Number of juvenile cases in 2009 (33.391) VOM 1% After-care 1% Probation supervision 48% Social enquiry report 42% Community Service 2% Pre-sentence report 6%

16 Fk. Pártfogó felügyelet esetszámai Juvenile probation supervision cases Postponement of accusation Deferred sentence Suspended sentence Parole Early release from reformatory

17 Jó gyakorlatok a pártfogás csoportos tevékenységeiben What Works Programs Agresszióhelyettesítı tréning (ART) Élménypedagógia Családi döntéshozó csoportkonferencia Szociális készség fejlesztı tréning (magyar) Munkaerıpiaci tréning Aggression Replacement Training (ART) - WW Experience Pedagogy Training- WW Family Group Conferencing - WW Social Skills Training - H Employment Training - H

18

19 A változások csak akkor következnek be, amikor valami olyat teszünk, ami abszolút nem illik bele az általunk megszokott világba. (Coelho) Changes only happen when we go totally against everything we re used to doing. (Coelho)

20 Köszönöm a figyelmet Thank you for your attention

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor Ph.D. Maria Herczog Current position: Reader, senior researcher, Eszterhazy Karoly College, ELTE Budapest Doctoral School Work experience National 1978-79 Hungarian Television, Social Science Dep., editor

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt

Részletesebben

A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató

A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató dr. Velez Edit, pártfogó felügyelői szakreferens Közigazgatási

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET Szám: 653-6/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, New Yorkban 2006. december 13-án

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Eco-driving and the ECOWILL Project - Hungary is keeping up

Eco-driving and the ECOWILL Project - Hungary is keeping up Intelligent Energy Europe Eco-driving and the ECOWILL Project - Hungary is keeping up There are many untapped opportunities to save energy and encourage the use of renewable energy sources in Europe, but

Részletesebben

Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai

Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai Tosics Iván Városkutatás Kft Budapest Szakmai fórum városvezetőknek Budapest 2014. június 4. 1. Városfejlesztési kihívások Európában 2. Az integrációs

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

T/5034. számú törvényjavaslat

T/5034. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5034. számú törvényjavaslat az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

Child Trafficking in Hungary

Child Trafficking in Hungary Child Trafficking in Hungary Sexual Exploitation, Forced Begging and Pickpocketing Zsuzsanna Vidra Kitti Baracsi Viktoria Sebhelyi CENTER FOR POLICY STUDIES CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY CHILD TRAFFICKING

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) abban

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid Expansion of the Health Workforce in Response to the HIV Epidemic 2. MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS: A tű fokán

1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid Expansion of the Health Workforce in Response to the HIV Epidemic 2. MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS: A tű fokán BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Angol szakirány 1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid

Részletesebben

Az Igazságügyi Hivatal által koordinált, jóvátételt tartalmazó pilot projektek. coordinated by the Office of. Justice

Az Igazságügyi Hivatal által koordinált, jóvátételt tartalmazó pilot projektek. coordinated by the Office of. Justice Az Igazságügyi Hivatal által koordinált, jóvátételt tartalmazó pilot projektek Restitution pilot projects coordinated by the Office of dr. Törzs Edit dr. Velez Edit Pártfogás Napja Budapest 2010. június

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens:

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens: Tanulmányok Kitekintés The Impact of Observing Good Teaching Practice on Early CLIL Teachers: A European Project Dana Hanesová Tanulmányok Fókusz Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai

Részletesebben