AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2015.

2 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. ( 6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Minden az ajánlati felhívásban, illetve a jelen dokumentációban előírt nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha arra a dokumentáció nem tartalmaz mintát. Amely nyilatkozatra a dokumentáció mintát tartalmaz, azt a mintának megfelelő tartalommal kell csatolni A regisztrációs lap A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon és ben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot az ajánlattételi határidő lejárta előtt dr. Krivik Gábor részére címezve a (+36-1) fax számra és a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció honlapról történő letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevők. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. Az ajánlatot Kbt. az eljárást megindító hirdetmény megjelenésekor hatályos előírásainak megfelelően kell benyújtani. 3

4 2. AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben vesz közvetlenül részt a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerző dés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26. ) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozaton és a felolvasólapon minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők nevében tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevő megjelölését c) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását, és az ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért. d) nyertesség esetén a szerződést valamennyi közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ahol a Kbt. az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az Kbt. 55. (1) be kezdés d) pontja szerint meghatározott, azaz gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 4

5 Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a következő esetekben: Kbt. 55. (6) bek. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.- Minden esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 5

6 (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 2.5 Nem lehet ajánlattevő Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői dr. KRIVIK GÁBOR Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Tel: / Fax: / Mobil: / Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést telefaxon és -ben kell lebonyolítani dr. Krivik Gábornak címzetten megküldve Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseit kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlati határidő lejártát megelőző ésszerű időben, figyelemmel a Kbt. 45. (3) bekezdésében foglaltakra az Ajánlatkérő ajánlati felhívásban megadott címén. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket dr. Krivik Gábor nevére címezve a (+36-1) fax számra és a címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást/tájékoztatásokat a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg a Kbt. 45. rendelkezéseinek megfelelően olyan módon, hogy a honlapján a Közútmutató/Közbeszerzések oldalon az eljárás megnevezése alatt elérhetővé teszi. 6

7 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával Az ajánlat tartalma Ajánlatot az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. Az ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben megadott adatokat (referencia stb.), illetve azok értékét magyar forintra számolja át ezen ajánlati felhívás feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon Az ajánlat részét képező dokumentumok Az igazolások a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Címlap Adatlap Tartalomjegyzék 7

8 AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Felolvasólap a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti tartalommal Ajánlati nyilatkozat (a minta szerinti tartalommal) Kbt. 60. (3) bek. szerint KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK nyilatkozatok, igazolások a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK pénzintézeti igazolás(ok) nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolásához (adott esetben), MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése cégszerű nyilatkozatban ( referencia igazolás csatolása adott esetben). ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához (adott esetben), kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában (adott esetben). EGYÉB DOKUMENTUMOK aláírási címpéldány a Kbt. 40. (1) a), b) pontja szerinti nyilatkozat, nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bek. szerint, közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) nyilatkozat, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni elektronikus ajánlat egyezőségéről szóló nyilatkozat minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése Az ajánlat címlapja Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni Adatlap (1. számú minta) 8

9 A cégszerűen aláírt adatlapnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő cég külön megjelölése mellett mindegyik ajánlattevő) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax szám, cím, és annak a bankszámlának a száma és az azt vezető pénzintézetnek a neve, amelyre az ellenszolgáltatás átutalását kéri nyertesség esetén), - a közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, címét, ha azok nem egyeznek meg az ajánlattevő ezen adataival. Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírnia Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéknek teljes részletességgel mutatnia kell, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók. (Minden irat oldalszámát külön jelölni kell.) Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata (2. számú minta) Csatolandó a dokumentáció letöltését visszaigazoló - és az ajánlattételi határidő lejárta előtt ajánlatkérőnek faxon megküldött - dokumentum másolata, azaz benyújtandó a faxnapló másolata, vagy a mennyiben a faxkészülék nem regisztrálja az elküldés adatait (dátum és óra-perc), azokat a regisztrációs lap másolatára kézzel fel kell jegyezni és szignálni, és az ezen adatokkal ellátott regisztrációs lap másolatát kell benyújtani Felolvasó lap (3. sz. minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti tartalommal valamennyi megajánlott részre. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő a felolvasólap adatait ismerteti. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia Ajánlati nyilatkozat Kbt. 60. (3) bek. (4. számú minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban, a minta szerinti tartalommal. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia Nyilatkozat/ok, igazolások a kizáró okokról (5-10. sz. minta) A Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében, illetve az 57. (1) bek. d) pontja alapján meghatározott kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. - csatolni kell ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) f) és i) pontban felsorolt kizáró okok hatálya alá (5. sz. minta) 9

10 - csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerinti tartalommal, (6. sz. minta) - az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja alapján az ajánlattevőben több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről a 7. sz. minta szerinti tartalommal, - csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá, (8. sz. minta) - csatolni kell - ajánlattevő választása szerint - továbbá vagy a) saját cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá, (9. a minta), vagy b) csatolja az eljárásban megjelölt alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá. (9. b minta) - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok hiányának igazolási módjáról (10. sz. minta) Pénzintézet igazolása Be kell nyújtani valamennyi számlavezető pénzintézet cégszerűen aláírt nyilatkozatát (valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem pénzforgalmi számlaszámokat is) az ajánlati felhívás III.2.1 pontja szerinti tartalommal. ( Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozatnak Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évre kell vonatkoznia!) Amennyiben a cégkivonatban szereplő bármely számla időközben megszűnt, erre a tényre a nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem szereplő új bankszámlával rendelkezik Egyszerű másolatban is benyújtható Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (11 sz. minta) Ajánlattevő csatolja be valamennyi számlavezető bankjának megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezetnek. A felsorolt pénzügyi intézmények mindegyikétől be kell csatolni az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában előírt tartalmú igazolást valamennyi a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan. 10

11 Ajánlattevő nyilatkozata a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről (adott esetben) (12. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a szervezet vagy személy megnevezését, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint azon alkalmassági követelmény megjelölését, tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol, a 12. minta szerinti tartalommal. Nyilatkozni kell továbbá a teljesítésbe történő bevonása módjáról is, ez utóbbi nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került a Kbt. 40. (1) a), b) pontjára vonatkozó, a 16. sz. minta szerinti külön nyilatkozatban A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata az alkalmasság vonatkozásában (adott esetben) (13. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - a 13. sz. minta szerinti tartalommal Elektronikus ajánlat egyezőségéről szóló nyilatkozatot (14. sz. minta) Csatolni szükséges az elektronikus ajánlat egyezőségéről szóló nyilatkozatot Nyilatkozat a referenciáról (15. sz. minta) Csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb referenciái ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 15. sz. minta szerinti tartalommal, figyelemmel az ajánlati felhívás III.2.3 pontjában előírt alkalmassági feltételre. Az alkalmasságra előírt mennyiség több referenciával is igazolható Referencia igazolás (adott esetben) Csatolni kell a 310/2012. (XII. 23.) Korm.r (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a szerződést kötő másik fél által kiállított vagy kiadott igazolást, a b) pont szerinti esetekben az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is elegendő Aláírási címpéldány Benyújtandó egyszerű másolatban annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a 11

12 cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentuma, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) a), b) pontja szerint (16. sz. minta) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz a nyilatkozatot nemleges tartalommal akkor is csatolni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (Közös ajánlat esetén minden közös ajánlatot tevőnek külön kell nyilatkoznia.) Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bek. szerint (17. sz. minta) Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. (5) bek. szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Közös ajánlat esetén minden közös ajánlatot tevőnek külön kell nyilatkoznia!) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás egyszerű másolatát kell csatolni Nyilatkozat, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy (1) eredeti példányban kell elkészítenie, valamint azzal mindenben egyezően egy (1) elektronikus másolati formában (CD-n vagy DVD-n, pdf. formátumban) is benyújtani. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír alapú példány az irányadó. 12

13 Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányát csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni: Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel, nem bontható fel az ajánlattételi határidőig Az ajánlatok benyújtásának helye: 1024 Budapest, Fényes Elek u IV. em. 402-es számú iroda Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot közvetlenül (személyesen, vagy futárral ), vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. 7. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA Az Ajánlattevő az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. Amennyiben azt a bontás előtt kívánja megtenni, az Ajánlatkérőhöz en, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az Ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az Ajánlatkérőhöz. 13

14 8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) és (4) bekezdésének megfelelően jár el, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét valamint a közbeszerzés becsült értékét, majd az egyes ajánlatok felbontását követően ismerteti az ajánlattevő nevét, székhelyét és részenként az ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül az ajánlattevő részére megküld. 9. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kér az ajánlattevőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt megfelelő előírásainak megfelelően. 10. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelését megelőzően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival, vagy az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt, részére kapacitást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatot tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja Az alkalmasság vizsgálata Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények alapján vizsgálja. Az ajánlati ár kialakítása: 14

15 Az ajánlati árat magyar forintban, a melléklet Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A felolvasólapon meg kell adni a fajlagos értékeket, azaz a felolvasó lapon szereplő táblázatot teljes körűen kell kitölteni! A nem teljes körűen megadott adatok (egységárak/ajánlati ár) az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek Az ajánlatok hiánypótlása Az ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiánypótlás formájára a jelen dokumentáció 5. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 11. TÁJÉKOZTATÁS AZ EREDMÉNYRŐL Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő (az ajánlattételi határidőtől számítva 30 nap) lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik. A jelen dokumentáció IV. része Szerződéstervezetet tartalmaz. A adásvételi szerződést az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint fogja megkötni. 13.KÖLTSÉGEK Az ajánlat elkészítésével és az ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő semmiféle felelősséggel nem tartozik, illetve semmiféle kártérítésre nem kötelezhető, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától és kimenetelétől. 15

16 14. KAPCSOLATTARTÁS A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 15. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY Az ajánlati felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv - Kbt.- rendelkezései az irányadók. 16

17 II. IRATMINTÁK 17

18 1. számú minta 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye: cégjegyzék száma: adószáma: pénzintézet neve: bankszámla száma: telefon: telefax: Adatlap Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Dátum: (cégszerű aláírás) Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Figyelem! Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő adatait fel kell tüntetni! 18

19 2. számú minta dr. Krivik Gábor részére R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: Kelt: cégszerű aláírás Kitöltve elküldendő a 06/1/ faxszámra és a címre az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 19

20 FELOLVASÓ LAP 3. számú minta Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel (Kbt. 62. (3) bek.)... ( név, cím/ székhely,) mint Ajánlattevő* kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel tárgyú nyílt eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges módosításokat, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok)t, az alábbi ajánlatot tesszük: Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati ár szerint vállalja: (Fontossági sorrendben megadva:) Rész száma: Megye megnevezése: Nettó Ajánlati ár:,-ft Rész száma: Megye megnevezése: Nettó Ajánlati ár:,-ft. Az ajánlatkérő a nettó ajánlati ár oszlopban feltüntetett értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a melléklet beárazandó táblázat (excel fájl) adott rész vonatkozásában képződött ajánlati ár összegével! Az ajánlattevőnek a melléklet excel táblázat valamennyi egységárát is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni a megajánlott rész(ek) vonatkozásában! A nem teljes körűen kitöltött táblázat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Szükség esetén a fenti táblázatok száma másolással bővíthető, csökkenthető adott esetben annak függvényében, hogy mennyi részre tesz ajánlatot egy Ajánlattevő! A részeket fontossági sorrend szerint kell megadnia az Ajánlattevőnek! Kelt.:..., (cégszerű aláírás) * * közös ajánlat esetén minden ajánlattevő nevét, címét és adatait külön-külön fel kell tüntetni, és minden közös ajánlatot tevőnek aláírni! 20

21 4. számú minta Kbt. 60. (3) bekezdés AJÁNLATI NYILATKOZAT...( név) mint Ajánlattevő* kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel tárgyú nyílt eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát - beleértve az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, továbbá a szerződéstervezetet -, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. 1) Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, mint Vevővel a szerződés megkötésére és teljesítésére a megadott egységárak, valamint azok alapján számított a Felolvasólapon ajánlati ár(ak)nak megfelelően a megajánlott rész(ek) vonatkozásában. 2) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig fenntartjuk. 3) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. Dátum...,..... cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 21

22 5. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 56. (1) bekezdésének f) és i) pontjaira Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendel et aiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés b), f) és i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. Dátum: (cégszerű aláírás) A nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell becsatolni! Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 22

23 6. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról 1 a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel a) Alulírott (név), min t a(z)... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője n y i l a t k o z o m, hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. b) 2 Alulírott (név), min t a(z)... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője n y i l a t k o z o m, hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. ba) Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa(i): A tényleges tulajdonos neve 3 A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye Kelt:.., Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 1 Ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 2 A b) pont kitöltése esetén kötelező vagy a ba) pont kitöltése vagy a évi CXXVI. tv. 3. r) pont re) alpont szerinti információ megadása. 3 r) 12 tényleges tulajdonos: ra) 13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) 14 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 23

24 NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja alapján Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel 7. számú minta Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*. vagy b) A következő jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet/ek, az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek*: név név székhely székhely Ezen társaság/ok vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. * Dátum...,.... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 24

25 8. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel Alulírott... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet (kapacitást nyújtó szervezet). Dátum...,... cégszerű aláírás Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 25

26 9.a számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. a) pontja alapján* Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő* nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. Dátum...,... cégszerű aláírás * Ehelyett a nyilatkozat helyett a 9/b minta szerinti nyilatkozat is csatolható 26

27 NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. b) pontja alapján* Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel 9.b számú minta Alulírott,... (név), minta(z)...cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)...(név) ajánlatban megjelölt alvállalkozó** / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet ** nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá. Dátum...,... cégszerű aláírás * Ehelyett a nyilatkozat helyett a 9/a minta szerinti nyilatkozat is csatolható ** Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. 27

28 10. számú minta Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő részéről Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország:. (ország megnevezése) jogrendszerében Kbt. 56. (1) bek. a)-f), h), i), k) pont, 56. (2) bekezdés és az 57. (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 36/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki: Kizáró ok: Igazolás megnevezése: Az igazolást kibocsátó szervezet, hatóság neve, címe: Kbt. 56. (1) bek. a) pont Kbt. 56. (1) bek. b) pont Kbt. 56. (1) bek. c) pont Kbt. 56. (1) bek. d) pont Kbt. 56. (1) bek. e) pont Kbt. 56. (1) bek. f) pont Kbt. 56. (1) bek. h) pont Kbt. 56. (1) bek. i) pont Kbt. 56. (1) bek. k) pont Kbt. 56. (2) bek. Kbt. 57. (1) bek. d) pont Kelt:.. év.. hónap. napján cégszerű aláírás 28

29 11. számú minta NYILATKOZAT a bankszámlát vezető pénzintézetről Alulírott... (név), mint a(z). (cégnév) *ajánlattevő / alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi pénzforgalmi számlákat vezető pénzintézet nyilatkozatát becsatoltuk a cégkivonattal egyezően. Az ajánlatunkba becsatolt pénzintézeteken kívül más pénzintézet részünkre bankszámlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,.. ***A cégkivonatban nem szereplő. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,.. Dátum: (cégszerű aláírás) * A megfelelő szó aláhúzandó ** Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! ** * Amennyiben olyan bankszámlával rendelkeznek, amely a cégkivonatban nem szerepel úgy, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! Ajánlattevőnek (adott esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek) és adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell nyilatkoznia! 29

30 NYILATKOZAT a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan 12. számú minta az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről Alulírott.....(név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban a(z) ajánlati felhívás pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfeleléshez a(z) ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:.. (név, székhely) A Kbt. 55. (6) a) pontja alapján kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt szervezet/ek az alábbi módon kerül/nek bevonásra a ténylegesen a teljesítésbe: *... vagy: A fentiekben megjelölt szervezet/ek a teljesítésbe bevonásának módját a 16. sz. minta szerinti (a Kbt. 40. (1) bek. a) és b) pontjára vonatkozó ) nyilatkozatunk tartalmazza. * A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az ajánlat. oldalán csatoljuk. * Dátum...,... cégszerű aláírás *A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő. 30

31 13. számú minta KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettől Alulírott.....(név), mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban a(z)... ajánlattevő részére az ajánlattételi felhívás... pontja szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásainkat rendelkezésre bocsátjuk, kijelentjük, hogy a tárgyi eljárás alapján az ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. Dátum...,... cégszerű aláírás 31

32 NYILATKOZAT az elektronikus ajánlat egyezőségéről 14. számú minta Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel Alulírott.... (név), mint a(z).. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint ajánlatkérő által kiírt Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Dátum...,... cégszerű aláírás 32

33 15. számú minta NYILATKOZAT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év referenciájáról Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel Alulírott..(név), mint...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint nyilatkozom a(z) mint ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* által teljesített és befejezett, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb a beszerzés tárgya szerinti teljesítésekről: A szolgáltatás tárgya, A Vevő (szerződést kötő másik fél) név, cím, kapcsolattartó Ellenszolgáltatás összege A teljesítés ideje A vonatkozó referenciaigazolás oldalszáma, ha alkalmazandó a Kr. 16. (1) bek. a) pontja A táblázat szükség esetén további sorokkal bővíthető! Dátum: * A megfelelő szöveg aláhúzandó (cégszerű aláírás) **A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők Figyelem! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben csatolni kell a Vevőtől származó referencia igazolást is. A b) pont szerinti esetben a szervezet által kiadott igazolással, vagy az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által tett nyilatkozattal igazolható az ajánlattevő alkalmassága. 33

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomások alkatrészek - 2014 NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Téli-, nyári adapterek karbantartása NYÍLT ELJÁRÁS 2015. Tartalom: I. TÁJÉKOZTATÓ II. IRATMINTÁK III. MŰSZAKI ELŐÍRÁS IV. SZERZŐDÉS TERVEZET 2 I. TÁJÉKOZTATÓ 3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Független mérnöki feladatok ellátása ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz III. ütem Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118285-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI ZRT. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A. Téli gumiabroncs beszerzés nyílt közbeszerzési eljáráshoz

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A. Téli gumiabroncs beszerzés nyílt közbeszerzési eljáráshoz MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A Téli gumiabroncs beszerzés - 2012 nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2012. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... 3 Az ajánlati dokumentáció...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13.

DOKUMENTÁCIÓ. Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. DOKUMENTÁCIÓ Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 a Kbt. harmadik része (Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja) szerinti, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 1 ÚTMUTATÓ Ajánlatkérő a részvételi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

HU-Budapest: Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei 2013/S 099-169350. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei 2013/S 099-169350. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169350-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei 2013/S 099-169350 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés szerverek

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Veszprém Város közigazgatási területén található köztéri illemhelyek üzemeltetése, takarítása tárgyában

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Veszprém Város közigazgatási területén található köztéri illemhelyek üzemeltetése, takarítása tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Veszprém Város közigazgatási területén található köztéri illemhelyek üzemeltetése, takarítása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben