DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh"

Átírás

1 / DUNAMELLEK Dunmell ki Reformdtus EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us JOVEL,SZENTLELEKURISTENI Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket sorokt irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6j vn Berlin elest6nek. Szimbolikusn kkor, 60 6vvel ez el6tt szenvedett v6gs6 veres6get,,fsiszt fenevd", mely eltorzult, elfjult eszmevil6g6vl retteg6sben trlotl z eg6sz kkori vil6got. Evekkel ez ut6n, m6g fitl korombn l6ttm egy filmet, velem egykorfk m6g bizton eml6keznek 16,,,Berlin eleste" cimmel. Az kkori szovjet filmgyrt6s irtln, de tirls6gosn is egycintetf szbillyi szerint k6sz:.i.ltez z Jkotils is. Ebben Hitler v6gnpjit is l6thtt6k n6z6'l<,tcibbek kdzcitt zt z esem6nyt is, mikor nem sokkl cingyilkos hll el6tt prncsot d berlini metr6 el6rsztilsilr, nehogy zon 6t trirjenek be z egy6bk6nt m6r kkor feltrt6zlthttln ostroml6 seregek. Titk6rn6je, ki v6gig engedelmesen 6s hiis6gesenkitrtott mellette, ekkor lett tljvesztett, hiszen ddig sok berlinivel egyiitt sj6t hozz{tfioz6i is metr6bn leltek mened6ket, s ez6rt kinos hl6lt is. Sokkkl egyiitt v6gr.il ez n6 is,,l6gy iltkozott, Hitler" szvkkl fejezte be kisiklott 6let6t. A film v6ge fel6 felszbdit6 csptok elcizrinlik n6met f6v6rost, mjd repril6t6ren leszdll egy csod6s repril6g6p, s repril6tetet ovez6 iinnepl6 tizezrek soks6g k<izdtt m6lt6s6gteljesen v6gigl6pdel egy j6s6gos rcri, t6bornoki uniformisb rjltdzritt ember: Szt6lin elvt6rs, szbdit6. Nincs jelent6s6ge, hiteles-e ez ttirt6net vg'y sem, z bizonyos, hogy ez j6s6gos embervez6r - trirt6n6szek becsl6se szerint - sokszor nnyi 6rttln hl6los ldoztot produklt, mint fsiszt dikttirr hjdni els6 embere, Hitler. S b5r Szt6lin,,generlisszimusz" form6lisn vil6g legngyobb 6llm6nk els6 emberek6nt hlt meg, gykorltilg ekkorr m6r mindenki mg6r hgyt beteg6gy6n, minth egy kivetett priri lett voln, s nem z kkori vil6g egyik rettegett f6vez6re. Kimondtlnul 6 is 6tkozott volt, mint hjdni legf6'bb ellens6gel Holnp lesz 15 6ve, hogy rij, demokrtikus prlmentiink, mely jelk6pesen 6ppen ennek szt6linizmusnk teljes v6g6t jelezte hz6nkbn, meglkult. M z emlitett k6tf6vez6r htlmi jelk6peit (horogkereszt 6s vcircis <it6gri csillg) tilos jelk6pk6nt hszn6lni, s torz eszm6iknek nincs helye mi kor civiliz6lt eszmerendszer6ben! I{b vvel ez el6tt z 6rettiink 6lt, v6lts6ghl6lt hlt 6s felt6mdott Krisztus Kir6ly * tnitv6nyi szemel6tt6r - felemelkedett, mjd eltiint z 6gben. 10 np mrilv, z els6 Piinkrjsdkor - hogy megig6rte - elkuldte tnitv6nyink kett6s trizes nyelvek 6s ngy z6gilskis,6tet6ben r6juk sz6llt Szent Lelket. Mindz, mire z emberek Krisztusr6l eml6keznek, z6t nemhogy megkopott voln, hnem m6g dics6s6gesebb f6nyben vil6gol. Megismert htlm 6s szeretete nemhogy hnytlott voln, hnem sz6t6rdv egymest v6lt6 korokbnl6tez6 tritv6nyink l6ptei 6s munk6j nyom6n vil6gbn, m6r betrjlti z eg6szfcildet. A mennybemenetel 6t. melyre Aldoz6csritrirtcikcin eml6keztink, mi mgunk is mennyei 6llmpolg6rok vgyunk, hiszen vil6gosn megmondt:,, (J6n. 14.2) Az 6n Aty6mnk h6zdbn sok lk6hely, vn; h pedig nem voln, megmondtm voln n6ktek. Elmegyek, hogy.helyet k6szitsek n6ktek." Ajelk6pet, keresztet, mely Re5 eml6keztet, szinte z eg6sz vil6gon m brki hszn6lhtj, s kit m6r Krisztus meg6rintett, zt szent ldoztn eml6kezteti. Isten kir6lys6g6nk v6rom6nyos polg6rik6nt 6s lkosik6nt egyben kir6lyi gyermekek vgyunk, kikre zzl, hogy Krisztus legf6bb f6ppk6nt sj6t test6vel v6g6rv6nyesen muttt be biin6rt vl6 6ldoztot, feleslegess6 t6ve mindennpi olt6ri {ldoztot, hgyom6nyozt f6ppkozbenj6r6 (im6ds6g!) hivt6s6t. Igy letttink egyetemes pps6g, kir6lyi pps6g, szent nemzet, megtrt6sr vl6 n6p, hogy hirdessrilk,,annk htlms dolgit, ki scit6ts6gb6i.z 6 csod6ltos vil6goss6g6r hivott ell' minket. Krisztus Ig6je 6s Szent Lelke 6ltl m is munk6lkodik. Megkeresi 6s megtl6lj b(ncis, bolyong6 elveszettet, nyomorultt, 6s biinbocs6nt6vl lklmss6 tesz benni.inket nem csk z cirrik 6letre, de rr is, hogy ezen fcild<intcibb6 ne brinnek, hnem Istennek szolg6ljunk. Hogy mindnnk, mit Isten jvunkr teremtett, np mint np cinilhessrink, 6s m6sokt is megrirvendeztethessiink. Hogy mindez6rt h6l6vl 6ldozzunk 6s teljesitsrik Fels6gesnek tett fogd6sinkt. Hogy l6tht6 m6don k6pviseljrik, mintegy kirendelt ngykrivetekk6nt, konzu-lk6nt, tts6k6nt e vil6gbn Krisztust 6s z Isten orczilgilt. Hogy kiil<inbs6get tudjunk tenni j6 6s rossz, tgz 6s hmis, mennyei 6s gonosz krizdtt. Hogy ne el6gedjrink meg tlmivl, bizsuvl, mikor z 6kes fu6gk6 is mi6nl< lehetl Azon munkrilkodjunk, hogy hlnd6t elnyelje z 6let. Hogy gonoszt j6vl gy6zzik meg, nem pedig m6g ngyobb gonosszl. S hitelesitve neki sz6nt 6letrinket, szeressrik,,ot, Szenth6roms6g Istent, szeressri-k mindzokt, kiket O benne testv6reinkrill rendelt, szeresstik mindzokt, kiket r6nk bizott, s h meg kell tennrink, hdt szeresstik ellenfeleinket, ellens6geinket is! Mert - sjnos - vnnk ellens6geink, b6r nem keresttik, nem teremtettiik 6s nem tl6ltuk ki 6ketl Akik feket6t feh6rnek mondj6k, tcik6letlent pedig tcik6letesnek. Akik htlmt, befoly6st 6s vgyont hjh6sznk, nem tcir6dve m6sok e mitt esett birj6vl-bj6vl 6s k6r6v1.akik megnyomoritj6k, megb6ntj6k, megl6zz6k szeglnyt, s k6rt okoznk v6dtelennek, kicsinynek, 6rv6nk 6s betegnek. Al<ik b(int igznk, betegs6get eg6szs6gnek 6s norm6lisnk mondj6k. Akik el6rulj6k szeretteiket, n6piiket 6s nemzetiiket, kik eldj6k z eleikt6l r6juk szllt jvkt hitv6ny bg66rt, semmis6gek6rt. Akik tgdj6k, k6romolj6k Mindens6g Ur6t, s Krisztus <irrikk6vl6 htlm6t. Akik szentet 6s dics6s6gesetler6ngtj6k porb. Akik betolkodnk szivek, cslddok, br6tok, templomok bels6 csendj6be, hogy ott zvrt,, vihrt 6s b6k6tlens6get keltsenek. Al<ik tudv vgy tudttlnul Gonosz szcivets6gesei 6s szolg{i helyett, hogy Istenhez hjoln6nk. Szentl6lek Ur Isten, k6nink, sz6nj meg minket! Jcivel, sz6llj mire6nk is! J6rd 6t szivrinket, sz6nkt, eg6sz lelkiinket 6s vl6nkt! Add nekrink mennyei er6det! T6gy benniinket tieidd6 teljes 6letiinkben, most 6s mindrirrikk6l Amen! Ngy Sindor presbiteq fdgondnoh

2 2 '. Dunmelldki EghdzkeriiletiKozlemdnyek Reformdtus _ EGY KIS HONLAP-BEMUTATO(2.) Pr6lzi- reformd,tusportdl (ljszerii, hgyomd.n'yosknncepci6ht1leltdr6 $ondolhnds 6s strul' tir - tld,n tgy hezdhetndnhlegrduidebben Pr6hi portd'i bemu' ttsd,t, d,e ez persze csh bbn z esetben lenne igz, h egyhdzunhnh lett uoln'bd'rmifdlehgyomdny ugy hi.r koncepcisjz interneteshomrnunikiri6 terdn' De 2000-ben m6g nern uolt. APr6' hi l1trehozdsdt els6sorbn ez f6'j6 hidnydrzet motiu6'it, 6s re' m6ny, hogy megmuttni h\nnyebb, mint elrngyrdzni, m'ire is gondnlunh ul6jd.bn... MI6RT PAROKIA? Az lpit6k olynegyh6ztgok, presbiterek, kiketj6 sorsuk olyn gyiilekezetekben nevelt fel, hol templom 6pdLletemellett lel' k6szlk6s hsonl6n fontos kriz6ss6git6rk6nt miikddve mindig le' het6s6getdott szem6lyestl6lkoz6sokr, meghitt besz6lget6sekre, poh6r izre, szemllyes sztilks6gletekfelismer6s6re 6s bet<ilt6s6' re. C6lunk, hogy l6togt6ink tl6lkozznk egyhdzunknk ezzel z rc6vl, 6rezhess6kfigyelmiinket, 6rdekl6d6siinket, tcir6d6stinket. MIT6L PORTAL EZ A HONI"AP? H egy honlp v6lsztott t6mdj6bn igyekszik teljes ktirii inform6ci6t nyrijtni, 6s kieg6sziil kommunik6ci6s lehet6s6gekkel, elobbut6bb portd-ll6 v6lht - ezzel hissd feliletes nxegfoglmzdssl igyehszemmeghtmdlni z olus6t hiutlos d'efintci6t6l.a mi esettnkben ez zt jelenti, hogy port6lunkr6l el6rhet6 minden 6ltlunk ismert mgyr nyelv( reform6tus k<it6d6sii honlp, vil6g minden tfujfu(i. Az eligzod6st temtikus keres6nk segiti, melyben fiildrj' zi 6s trtlmi bont6sbn egyr6nt szerepelnek ezek z oldlk. Hirrovtunk 6s progrmj6nl6nk segit 6ttekinteni kcizponti- region6lis6s gyiilekezeti esem6nyeinket,honlp'gener6torunkkl teljesen,,tudtlnul' l6trehozht6 gyiilekezet honlpj, krjzvetlen v6le' m6nycser6t pedig f6rumunk 6s csetszob6nk szolg6lj. Hsonl6n fontos port6ljellemz6 z etedeti (m6shol nem ktizrilt) trtlmk publik6l6s, sz6mos ilyen rovttl is rendelkeziink. KIT6L 6S UTI6I FUGGETLEN EZAPORTAL? A Pr6ki fiiggetlen port6l bbn z 6rtelemben, hogy nem vlmely egyh6zi szewezethoztl6fte vgy trtj fenn, trtlmi tgoz6d6s6tnem szervezeti fel6pit6s, sokkl ink6bb z internet dt lehet6s6gek ht6r ozzdk meg A PAROKIA Portl reformd'tusoh tlhlkozohzlye, hnl minden betdr6 uendiget sztuesenfogd'unh. Portdlunht cn n'ycnrsdgi, 6s uilg' bn szetsmrtsdgbn 616 mgyr reformdttrs gyiilekezcteh szd'mdr hztuh litre, mclyehneh hitullsi fundmentunx telies Szentirs, Heid.elbergiKdtd 6s IL Heludt Hitullos. (Riszlet z impresszumb6l.) AProki port6l nem ftiggetlen egyhdzunk c6ljit6l, misszi6i kuldet6s6t61,hnem zt rendelkez6s6re 6116eszkdz6kkel kiv6nj se' giteni, szolg6lrri.amre Zsint 6s Dunmell6ki Eryh6zkerdLlet nygi t6mogt6s fedezi miiktid6s techniki kcilts6geit, munk6nkt szbdid6nk terh6re v6gezzi)k. ELIGAZODAS A PORTALON F6lpunk sokk sz6m6r els6 l6t6sr zvrb ejt6en sok inform6ci6t tfijmz I&innyebb z 6tteki\tes, h meg6rtjiik h6rms tgol6s 6rtelm6t: Az els6 oszlopbn z informdci6hd f1szerep'itt tl6ljuk honlp' keres6t 6s z e-mil cimtilrt, Hivogt6t, mi z ktu6lis prog' rmj6nltok gy(jtem6nye, 6s hirrovtunkt. Tll6zhtunk port6lunkon l6trehozott, legutobb frissitett honl' pok 6s gyiilekezeti (rjs6gok krjzcitt. Az;izenet hngsulyosn m6sodik oszlopbn sz6ll meg' Fontosnk trtjuk, hogy npi ig6vel, egy gondolttl fogdjuk l6togt6inkt, ttibb bibliolvs6 kluz npi szkszit is el6rhet6v6 tettiik. Ezt sort folyttj z online el6rhet6 Bibli6k gy(jtem6nye, szdmos,,igekrizelf'rovtunk, kcinyvt6r 6s igehirdet6s gyiijtem6ny, vlmint reform6tus r6di6m(sorink ktu6lis d6si hllgtht6 form6bn. Ahrmdik oszlop hommunihdri6r6l sz6l els6sorbn' F6ruminkon tbbb sz6zt6m6bn folyttnk besz6lget6seket,vitt' koznk fitlok 6s id6sebbek, reform6tusok 6s m6s vll6srik, hiv6k 6s hitetlenek, kegyesek 6s,,kegyetlenek". N6h sjnos prttlnul, tiirelmetleniil, szeretetleni.il, m6gis t<ibbnyire erym6st 6pit' ve, form6lv. Ktizciss6g6pit6ht6s6t is tpsztljuk, elidegened6s helyett kpcsoltok 6piil6s6t, szem6lyes 6s kciztiss6gitl6lkoz6sok sor6t hivt el6 z eleinte csk virtudlisn l6tez6 ktiziiss6g. Lehet6s6gvn zonnli besz6lget6sre Cht-szob6bn,el6rhet6k t6mib v6g6 levelez6 list6k, k6peslpkd'ld6 szolg6ltt6st mfikcidtetiink, 6s n6pszerii pr6hirdet6si rovtunk is' A felsoroltkon tirl m6g sz6mos sj6t szerkeszt6s( rovtot trtunk fenn, kiki 6rdekl6d6s6nekmegfelel6en tll6zht kin6ltb6l. OLVAS6K VAGY SZERKESZT6K? Ngyon driiliink minden l6togt6nk, olvs6nk, 6s kultin <jrommel zoknk, kik trtlomml gzdg1tj6k kin6ltunkt. Port6lunk ugynis nyitott szerkeszt6s6gk6nt m(iktidik. Egy pillntig sem gondoltuk, hogy mi n6h6nyn k6pesek lesztink megt<ilteni trtlomml, ez6rt igyeksztink egyszerii eszktizdkkel segiteni publik6l6st. Brki ktildhet hirt, progrmj6nltot kdzponti rovtinkb, minden olyn esem6nyr61,mi helyi kdzciss6gentril sz6lesebb6r' dekl6d6sre is sz6mot trtht. F6lpunkon,,Szerkeszd velr.ink" cimmel egy eszkrizsor tl6lht6, minek segits6g6vel kiv6lsztv funkci6t, egy egyszer( fulp kitcilt6s6vel m6ris elkiildhet6'k z inform6ci6k. A bel6p6shez egyedi zonosit6 sziiks6ges, mit z els6 lklomml elv6gzett regisztr6ci6 sor6n lehet l6trehozni. A folymt bonyolults6g egy e-mil megir6s6hoz 6s elkirld6s6hez hsonlitht6, ki sikerrel vett m6r ilyen kd6lyt, ne rettenjen vissz Pr6ki szerkeszt6s6t6ll Ezzel m6dszerrel sj6t gyrillekezetihonl' pot vgy rijs6got is l6tre lehet hozni, n6lkiill, hory brmit kellene tudni ennek progrmoz6si rejtelmeir6l. Az egym6st kiivet6 iirlpok k6rd6seire dott v6lszok lpj6n rendszeriink utomtikusn l6trehozz form6tumot. Tbrm6szetesen ezek dott sblonokr 6piiLlnek, z egy6nis6gtiket enn6l is ngyobb m6rt6kben kifejezni sz6nd6koz6k ingyenes honlp-elhelyez6si lehet6s6gi.inket is ig6nybe vehetik. Szivesen fogdunk egyedi trtlmkt meglev6 rovtstruktfr6nkb, kev6ss6 foissiil6 rovtink sz{mdr nevel6sziil6k jelentkez6s6nek rjriilln6nk,6s k6r komplett rij rovt-tervekkel is lehet jelentkezni n6lunk, rendszeres frissit6shez elengedhetetlen elsz6nts6ggl felv6rtezve. T6m6nk szerte6gz6volt nem engedte meg teljes trtlmi bemutt6st, sem kttint5sok r6szletess6g6ig terjed6 ismertet6st, de 6szint6n rem6lem, sikeriilt felkelteni z 6rdekl6d6st rr, hogy ki-ki szem6lyesen folytss z ismerked6st port6lunkkl. K6rd6seiket, j vsltikt, jelentkez6stiket z vgy b6rmelyik nyilv6nos e-mil cimtinkre szeretettel v6rjuk! Ftile Tmds Pr6ki port6l

3 . Dunmelldki. 3 Reformdtus Egyh6zkeriileti Kozlemdnyek KOzGY(itps - zoob.m6jus DR. NAGY SANDOR EGYHAZKERULETIF6GONDNOK MEGNNTo BESZEDE Miel6tt tov6bb menn6nk, megkcisz<indmszb6 ptispcik rir {hitt-szoigillt t, 6s k6rem, hogy Isten 6ldj meg tov6bbi munk6j6bn. Abbeli <ircimcimnekdok hngot, hogy rijr igy egyritt vgyunk, 6s mindzoknk kiikin is kciszcincim,kik z orczdg t6volbbi ftszeib6l kor6n kelve elindultk, hogy idej6ben itt legyenek. Bizv bbn, hogy htiroztk6pesek lesztink, Dunmell6ki Egyh6zkeriil et K6zgyii[6s6t elndkt6rsmml egyet6rt6sbenmegnyitom. Tisztelettel 6s szeretettel kciszcintcim Kcizgy(il6slkot6 6s tn6cskoz6 tgsit, z el6d6kt, vend6geinket,jelenl6v6 kedves testv6reinket. Miel6tt npirendet bemuttn6m, engedjenekmeg n6h6ny rcivid gondoltot,melyeket szeretn6k Onrikkel megosztni: A mi felolvsott Ige rr6l felel6ss6gr61besz6l, mely z Isten6rt munk6lkod6 szolg6kvil6g el6tti tisztess6g6tjelenti; sj6t dolgiknk gondosnut6nl6tnk, noh Isten szolg6lt6bn ezt nem felt6tlenril kellene ugynfgy megtenniiik, mint m6soknk. Egy m6sik gondolt, minth z el6z6 ellenp6lus lenne, s mi engem mostn6bn fogllkoztt, nnk z Ig6nek z lpj6n 6bredt, hogy egy hrcos sem elegyedik z 6let dolgib, hogy tess6k nnk, ki 6t hrcoss6vtt okt6ber 23-6n, mikor egyetemistk6ntv6gigvonulv Dun-ptton z Orczdggy1I6shez, Prlment 6ptilet6hez 6rkeztem, 6s r6szem volt bbn htlms tcimegdemonstr6ci6bn,mely egybenvolt mgsztos6s f6lelmetes, ez zlge volt 6rthetetlen m6don z znpi L6zung-ige. H6tkor k6ntoriz6lnom kellett, otthgy"tm teh6t helyszint, eimentem, tettem dolgomt,mjd hzmentem.ott hllottm budi lb6rleti szob6mbn z els6 lciv6seket, mely R6di6n6l elhngzottk.nem lehetetlen, hogy pontosnzokt kiv6seket, melyek ug"ynzoneste - k6s6'bbtudtm meg - d6lut6n m6g mellettem vonul6 kis br6tomt leteritett6k 6s v6g6rv6nyesenkivont6k z 6l&<sor6b6l.Ezt zig6t ngyonsok6igebbenz 6rtelemben6rtelmeztem,de sok-sok 6ven 6t 16 kellett j<inn<im,hogy nem err6'l vn sz6. Nem r161vn sz6, hogy hrcos, pl. h 6ppen szbdnpos,irgy meg'y v6gig v6ros utc6in, hogy z 6gvil6gon semmihez nem sz6l hozz6, ehelyett r6szv6tlennek tfinve, fennkcilt nyuglommlbllg. Sokkl ink6bb rr6l vn sz6,hogy nem 6rtj bele mg6t kocsmi vereked6sekbe,szerencsej6t6kokb, nem enged cs6bit6 sz6pl6nyokvonz6s6nk,s h kell, hboz6s n6lkiil od6ll megt6p6zotl,r6szorul6 6rv, szeg6ny 6s nyomorult mell6. Ez z Ige ebben z 6rtelemben vezet mnps6g, mikor rigy l6tom, hogy kciz6leti srill'unk sokkl kisebb, mint lennie kellene. Igenis nekiink, kik Isten szolg6ik6nt elszeg6dtr.ink, sokkl jobbn od kellene figyelnrink kciz6letesem6nyeire, sokkl jobbn meg kellene ott jelenniink. B<ilcskei prisprik rir ugyn sokszor, Szb6 ptispcik rir is - pl. tegnp Hir TV-ben, melyet sjnos nem l6thttm - igenis komolyn ki6llnk kciz6leti k6rd6sek mellett. Nektink egyenegyenk6nt ott, hol vgrunk, ugynezt meg kell tennunk! Ennek sz mtln m6dozt vn, mir6l nincs most id6 besz6lni,nem is krok, de h6rom dologrhdd hivjm fel figyelmet, mintegy mi (rtrvl6ul. Az egyik z,hogy Zsint Elnciks6gemeglpitott egy 6ve egy Reform6tus Kciz6leti 6s Kultur6lis Krizpontot, t<jbbekk<jzdtt zzl c6lll, hogy z egyhilz-kozeli civil szervezetekben foly6 ktilcinf6le tev6kenys6geketkoordin6lj, cisszefogj, 6s vlmilyen m6don pr6b6lj z egyhdzjelenl6t6t rigy ncivelni, hogy egyes dolgokr6l, mir6l z egyh{znk kompromitt616 lenne nyiltkozni, nyiltkozznk ezek civil szervezetek.k6rek mindenkit, ki ilyen civil szervezetbenmiiktidik, figyeljen od erre kcizpontr,kpcsol6djonbele munk6j6b. Egy 6rdekesjelsz6t hllottm vlmi ktolikus 6rtelmis6gioldlr6l:,,FoglljukvisszMgyrorsz6gotl"Vn benne.vlmi! Tudjuk ugynis, mirdl vn sz6:trils6gosnis 6tengedtiik z orszigot olyn eszm6knek, melyek mi szentir6si 6rtelmez6stinknek nem felelnek meg. Erdekes volt z rij p6p6nk z megnyiltkoz6s - eln6z6st k6rek n6melyekt61,h r6hivtkoz6ssl megb6ntom 6ket -, hogy Eur6p elvette z Istent vil6gt6l. Eur6p6nk vissz kell dni Istent vil6gnk. Ennek m6ly 6rtelme vn, pr6b6ljr"rnkezen elgondolkodni! Ngy Sd.ndorf6gondnokkdsz6nt6je A m6sik, mire rd szeretn6mir6nyitni figyelmet, egy rij lehet6s6g:6gy tfinik, hogy liberlizilljilk helyi, kis ht6t6vols6gir r6di6d6knk dolg6t, 6s miut6n itt kcitelez6 d6sid6- rigy tudjuk - csk n6gy 6r, igenis vn lehet6s6g rr, hogy el6rhet6 nygik ellen6ben,ngy gy0lekezetek r6di6d6t l6tesitsenek, sj6t kisebb-ngyobbtelepr.il6seiken b6reljenek,izemeltessenek.erre vontkoz6nz informtiki bizotts6gunkelncike,szil6gyi SSndorkonkr6t eligzit6st tud k6r most mindj6rt dni. A hrmdik ebben k6rd6sben:ngyon kis megsz6ll6si lehet6s6get, de megsz6ll6si lehet6s6get jelent Dunmell6ki Honlpunk. K6rek mindenkit, h vn kciz6rdekii hire, 6rjen el benminket, tegyrik fel honlpr! Ilj rovtot nyitottunk most, 6s ez legyen z utols6, mit bevezetdk6nt mondok:,,.{djunk h616t egyiitt, iinnepeljiink egytitt!" Ebben rovtbn szeretn6nk megjelentetni z olyn lklmkt, mint volt k6t hete r6koscsbi100 6vestemplom szentel6templom6se, lesz most dcimsridpjisz6rv6nygyr.ilekezet nk szentel6se,vgy volt kton-telepihrng-szentel6s. Ezek z lklmk m6lt6k rr, hogy egy f6loldls 6ssze-

4 Aktrtott ktizoktt6si int6zm6nyek finnsziroz6srigy6ben' k6r fogll6,egy-k6tf6nyk6ppel,ne cskm, hnem holnp' 6s kormanyzt hogy mondni, kell el kor is 6s most is rijr "gy-f.ei v"ugysot<ert mt tvu is, ott t{ikrcizze z egyhilzunkbn be z-ftnnsziroz6sr6l egyh folymtosn k6pvisel6i,ujto ugy". d.ri"g"yif"""l6 pozitiv v6ltoz6sokt' Oriiljrink egyiitt' egy,rett"t, ttot u z l<kork6sziil6tdrv6nym6dosit6soknem z megjelenpr6b6ljunk is hirekkel m6s De int6zm6' i""i ftft egyiiltl kcizoktt6si hnem hlz-finnsziroz6s kcir6be estek, ir6nyb "i, p*ilf:"f. kciz6letet vlmilyen m6don helyes z nyek fi.nnsziroz6s6t6rintett6k' Nyilv6nvl6 volt, hogy zok befoly6solni' --p"uf.t"f fenn' trtnk int6zm6nyeket ktizoktt6si melyek egyhizk, gondoltokkl tet'6zve k6rem szives figyelmiic6lz6 nlm rogjt tetleniil n6zni h6tr6nyos megki.ilcinbriztet6st vlltozftzokr Els6sorbn rrpirendet. ket, bemuttjm z6rult be is ztiln Ezzel t<trv6niiloz6st, 6s tiltkozni fognk' kikiilddtt sokr hivom fel figyelmet, melyek post6n ttjbb Az6t preleg6hni' kl6rusr6l moh6 cspdu,irjr lehetett *"jtri"o 6s most koznltett meghiv6 ill' npirend trtlm U"u,ri.ry ett ezett zalkotm6nybir6s6gr, r6szben z egyh6' ki zok meghiv6t' kpt6k kozitt vnnk. Akik e-milen r6szben zk k6pvisel6it61,r6szben prlmenti k6pvisel6il<t61' iskol' ii"rirrt is megkpt6k, melyben nem szerepelt z zaihiszen dtlntes, gyors rrrli fep"it"letekt6'1. Nem v6rht6 z ti'gyiu".r*o16, mely npirend 13' pontj lett' tov6bb6 hogy bbn' bizunk de is kdozik' mfikiid6se kotm6n/bir6s6g kellett dgyel tigyel k<izcittcsk htarid6'k szerepeltek' Be korm6nyzti hogy v6lik, vil6goss6 is f6rumon ezen jogi vlif.iut"""f. felt6tleniil z Algi-t6ri ingtln k6rd6s6t sz6nd6k i"ti *ittd vlldsszbds6got,mind z Alkotm6nymint,,Fellebbez6sD6lpestiEgyh6zmegyeKcizgyiil6se bn grnt6lt egyenl6frnnsziroz6selv6t' Htilrozt ellen" cimii npirendi pontot' er?tu tluuu ttlner"egget kell szemben6zmink'sz6moslev6lbeni 6s telefonosmegkeres6stkptm mgm is z id6n elv6gzett hittn6ri j6rnd.6s6gok elmrd6s ok6n' Mint ELNOKSEGI BESZAMOLO t<idertitt, kormdnyzt 6s z egyhlzk z irjbb korm6nyzti p6nzpolitik mitt m6g nem itt k l6 zo-kt meg6llpoel6terjeszt6:dr. Szb6 Istvdn d6sokt, melyek z egyhilzi gyiijtem6nyek, kistelepiil6si tr.roguitok 6s hittnoktt6s finnsziroz6s6t 6rintik' Ezen-lilftilsok hi6ny6bn p6nz sem 6rkezhet meg z egyfdtiszt eletfi, Egyh d.zkeriileti Kiizgy fi I6s! hlzkhoz. Eg6szenbizonyos, hogy ezirttl sem z egyh6z' tt terheli lelel6ss6g, hiszen h6npok 6t v6rjuk sziiks6istent mg66rt' Mig z,,szetessmind,enj6t Isten6rt, de z ges p6nziigyminiszteri 6ll6sfogll6s!, hgqv megnyugtt6 isten i6kr6dn6ted, nem szuks6gf6lned, ki l6gyen ellens6iruginupo7s sziilethessen. Ez6rt zok felvet6sek' melyek ged,mert 6 vgyj6kr6dd6teszi ellens6gedet'vgymegzi, Zsvnti dminisztr6ci6t k6rhozttj6k kifizet6sek elmioli"ru6t, hogy ne 6rthsson n6ked' Senki nem nyomtt' "ud.irert, nem jogosk,m6r csk z6rt sem, mert mindenbirtototi elterrs6geii^tt "1, hnem kin ek6aen biin vett f6lel6tez6cstorn6konpr6b6ltukkommunik6lni,hogymi6rt vl6 ktt,, "" Islen mg6bn hgyt' Aki z6rt -ellens6g6t61 utlhtjuk m6g p6nzeket' AlSzttl mondom' hogy nem kedv6isten6nek i6tul*" ellen b6tors6gbn kr mrdni 6s vn ennek kinos iigynek sz6momr is tnuls6g' Szeretigz Len kiv6n lenni, v6lts meg bolondul ttilt<itt idej6t hogy tem ugynis z elmillt h6npokbn zzl k6rkedni' glmbiinb 6nttl j elenvl6r vigy6zzon kereszty6ni szor megnyug6s tette egyh6zkeriilettink vezet6sev6gleg rendbe lorrgguf, 6s l<ivend6reis viseljen gondot mg megtth6z' tiio"" rendezte hitoktt6ssl kpcsoltosnygi dmipiettis' Prxis t"ta"zi,"i'. Meigvesi P6l irj e szvkt jcittek' nisztr6ci6t, s ezzellezilrult z korszk, mikor hol bn 1636-bn. Vegyiik mi ktizgyiil6st'ink szilmir ezt t ot rr"- j<;itek hittnp6nzek, 6s ezut6n mindenki bizvilst tkegyess6giink gykorl6s6b trtoz6 ritmutt6st olyn j6rnd6sdgat'ez sz6mitht rr, hogy idej6ben megkpj,r6isnuk, mely nemcsk z egyes kereszty6n ember 6letgymit 6tutlni' nincs 6ppen most szervezetilegigy is vn, csk 6s korltat segiih"ti, h^t "- egyh6zkeriiletiink k<iz<iss6geit mindenkit' k6rek tisztelettel Am out bics"ked6rj---ht testiileteit is eligzithtj. mg irgy mindebb6l, is okultm mgm mik6ppen hogy Kezdjrik minji6rt nehez6vel,,,bolonduli' t<iltcjtt id6nk gyritekezet6ben,int6zm6ny6ben igyekezzen min6l toisfen, biinb6nttl vl6 megv6lt6s6vl' p orrtosubb"nelj 6rni z dtszolg ltt6 s te r6n' Egyh6zkerti Bizony z el6z6kozgyiil6s6t is t<irt6ntek olyn esem6nyek hit hogy dcintcitt, rigy 6rtekezlete ietrink esperes-gondnoki keruletiink 6let6ben is, k6r gyiilekezetekben,k6r int6zm6okttis els6 nelyed6vi j6rnd6s6g6t megel6legezi'r6szben m6lkifejez6se keresetlen Medgyesi,ry"Xt".t, melyek ok6n r6szben z 6pit6si t6mogt6sok vissztrt6s6b6l' Vittkoz6sok, huzkod6sok,peresked6sek' hitelb61, tin LkimrtrtO. jelent6s cisszeg,melyet m6sodik negyed6vbenm6r igen Ez sorolhtn6m m6g szolg6ltbn elkcivetett mulszt6sok, 6s nem tudunk el6teremteni, de rem6ljiik, hogy ddigr meg' *"nrrli minden tekinthet6 mennyei elhiv6sunk szempontj6gyiijtesziiletik kormilnyzti illet6kesekkel v16l6ir6s. A U6t"lrr"rrtugetett 6s k6ros id6nek, mely mitt vl6bn csk nynincs m6nyek 6s kistelepiil6si t6mogt6soktigy6ben ez bfinb6nttl 6llhtunk od mennyei Gzd6nk el6' Tl6n gi er6nk el6leget el6teremteni. k<irgyfii6"tink, mely most egyh6zkeriileti int6zm6nyeink Ugyncsk k<;zelmfrlt esem6nyeihez tfiozik z irgynebel6t6sr' rr d 6let6i6s terveit tekinti 6t, lklmt 'o"r"ti,,iigyncik ugy", mely imm6r ht 6vtizedegy<itrinemhogy kegyess6ggykorl6s eme j6 tn6cs igencsk megzettinket. Az6rt kell igy foglmznunk, mert hiszen z eg6sz szivlelend6. kommunizmussl kezd6d<itt,s zt n nnk elmrilt utd'n Alegut6bbi, jnu6ri lelk6sz6rtekezletiinkut6n sz6mosbr6m6g itt mrdt veliink, s irjr meg irjr vihrokt kvr' ti bir6it 6rt mitt, hogy tul sokt besz6ltem p6nztgyeinkr6l' MoIt legut6bb egy olyn t<irv6nyjvslt ok6n, mely nem p6nziigyem6gpedig nem is irgy, mint tervekr6l, hnem mint igziln J"tn"t.-i.iu.tt6U6 szilmfur,s jvslt megt6tele nem muttkoz6 vissz6ss6gokr6l,f6lre6rt6sekr6l' it*"lup.t" 6i eltelt tiirv6nyhoz6si id6szkbn m6g hom6lyosbb6v6lt' kev6sszermuttkoz6 rosszindultir 6s mondjuk ki: irigyked6vr6zsiit6sre Az rij t<jrv6nyjvslt z -eddig nyilv6nos vit6j kpcsn sekr6'i.most m6gis kell rijr n6h6ny sz6t etrrilsz6lnom' mert list6k' publik6ci6k, kutt6k, hllgt6 z ela6iltk elmflt h6npok esem6nyei erre k6nyszeritenek benniinket' egykifejezetten r6sze egy jelentek,meg, ezek s je' elemz6sek M6g z 6szi6gen srilyos vit robbnt ki orsz6gosszinten egykor mely egyh zt, z h6z-ellenes 6llel. Ugy tfinik, teniegi korm6ny 6s z egyhhzkkozott z egyhizk 6ltl fenn-

5 . Dunmell6ki Kozlem Reformdtus Egyh6zker[leti Szb6Istud,npilspi)k 6rtdkeli z elmilt id6szhot egyik els6rendii c6lpontj volt kommunist htlom 6ltl miik<idtetetth6l6ztoknk, most m6g egy kcirben rijr c6lpontt6 lehet tenni. H lehet ezt mondni, csk nnyi v6ltoz6s tort6nt, hogy 1990-igvoltk meg6lhet6sibesirg6k,most De nemcsk t6pedig fell6pnek meg6lhet6sileleplez6'l<. jelenthet itt gondot,s 6ppenez6rt nyekkel vl6 szemben6z6s is sz6lok erccir k6rd6sr6l. Bizonyospublik6ci6k nem puszt6n t6nyek feltlrils t noszogtj6k, hnem meglehet6s mbici6vl tcirt6nelmet is 6t krj6k irni. Igy p6ld6ul z egylk ir6, ki mg t trirt6n6sznek is szivesen nevezi, rr6l ir egy helyen, hogy titkosszolg6ltok 6ltl megfigyelt Rvsz Ldszl6 piispdk 1956-bn,,z egyh zi ellenforrdlom" vezet6 lkj lett voln. Hogy mennyire tendenci6zus ez megfo' glmzhs,6snem puszt ortogr6fii hlb, zt szerz6 m6sik megjegyz6seigzolj, meiy szerint viszont Pp L{szl6, Budpesti Teol6gi d6k6nj ugynez id6'ben,vgyis 1956bn reform6tus egyhdzmegrijul6simozglm6nkegyik ve' zet6je volt. Tess6k elk6pzelni egyzon iigyben egym6s mellett rilni Rvsz L6szl6t, mint gz ellenforrdlm6rt, 6s Pp L6szl6t, mint megrijul6si vez6rlkot. Annyit zonbn MedgyesiP6l szvilhozigzitv - bolondul elvesztegetettid6nek kell tekintenr.ink, hogy egyh6zunk z elmrilt tizentjt esztend6ben- sjnos- elegend6nektrtott z 1990-benkimondoft ltl6nos tisztrijit6st 6s bizonyos h6trt6telt szenvedett egyhizi szolgdkrehbilit6l6s6t, 6s k6s6bb z tink6ntes 6tvil6git6st. A k6s6bbbekcivetkezett,egyhilzunkbn is oly ismer6s,,h6romper h6rmsoz6s"m6r zt je\ezte,hogy egyh6zunkbn is elmrdt ktrzis, 6s ez rettent6 tcirt6nelem 6ppen khuilegyh zpolitiki c6lokr is lklmzht6 lett, s6t, morslis megsemmisit6sre is ig6nybe vehet6 volt. Ez nem j6 jel. Nem tudom m6g m6dj6t, de bizonyos vgyok benne, hogy egyh6zunknkel6'bbvgy ut6bb teljess6ggelszembekell mjd n6znie tcirt6nete ezen szomorri fejezet6vel,m6gpedig oly m6don, hogy politik6t6l 6s szenzici6-hjh6sz6m6di6t6l elt6r6en m61t6kereszty6n megold6st is tl6l felold6s6r. Sz6lnom kell m6g rtividen tvly decemberin6pszvz6sr6l is. Illetve eg6szpontosn rr6l, hogy gytilekezeteink most viszonoztf.k tvly novemberi 6s dece:mberil6togt6sokt ht6ron tfli gyrilekezetekben. A hirsv6tot kcivet6 k6t vsdrnp mintegy 500 lelkip6sztor l togtott ht6ron tirli gyrilekezetekbe testv6ri kpcsoltok er6sit6s6re. Tvly n6pszvz6sid6szk6bn komoly v6dk 6rt6k egyh6zunkt, hogy ti. belevtkoztunk voln - ki tudj m6r h6nydszor megint - mgss6gospolitik6b. Mi nem igy gondoltuk,6s most sem igy gondoljuk.akkor is, 6s most is tisszetrtoz6sunkt 6s testv6ri kciz<iss6gtinketnyilv6nitottuk ki' Ink6bb tl6n politik vtkozott bele z egyh{z bels6 6let6be. Nem tudjuk m6g teljes k<trfien feldolgozni legut6bbi tpsztltokt,mert m6g gy6szunk vn. ZsoldosG6bor pilis- mr6ti esperes Erd6lyben szolg lt el6tt egy 6r6vl hirtelen elhunyt. Vigsztl6st k6ri.ink itt mrdt csl6dj6r 6s osztozunk gyrilekezetef6jdlm6bn. Azok hirek, melyeket visszt6r6 lelkip6sztorok megrendr.ilts6g k<izepette is megosztottkvehink, zt muttj6k, hogy ngy szeretettel, meg6rt6ssel,testv6riess6ggelfogdtk minket, J6mgm hol egy teljes szomd6lvid6kenvoltm, B6csfeketehegyen, btot tcilthettem b6cski 6s b6n6ti reformatus gyulekezetek lelk6szeivel6s gondnokivl.igen megrendit6volt, hogy hosszs6s visszfogottbesz6lget6sv6g6n m6giscskkirobbnt keserii pnsz: irgy 6rzik, n6pszvz6s elleni itthoni propgnd szeretetlens6gmegnyilv6nul6s volt. Vigsztljuk tov6bbr is testv6reinket! Az elvesztegetett id6t tegytik Ie biinb6nttl, 6s hogy Medgyesi k6ri, kereszty6ni szorglmtoss6ggligyekezziink tov6bb 6piteni risszetrtoz6sunkt. Rem6ljiik, j61 fogj ezt szolgilni Gener6lis Konvent vlmennyi munk6j 6s testv6rgytilekezeti kpcsoltok tov6bb6pit6seis bnpedig Mgyr Reform6tusVil6gtl6lkoz6 lesz, mely ugusztus 12-6n Kolozsvilrt kezd6dik, 6s ugusztus25-6ndebrecenbenz6rul. Szeretn6k ezen helyen is n6h6ny sz6t sz6lni r6mi ktolikus egyh zt m6lyen 6tjLt6 6s megrendit6 gyilszr6l,6s z z6t bekijvetkezett rij kezdetiikr6l. Elhunyt II. J6nos P6l p6p, ki z irjkori tcirt6nelem egyik legjelent6sebb egyh6.zi szem6lyis6gevolt, ki r6mi ktolikus egyhiz vezet6s6ben olyn rij elemeket, dimenzi6kt nyitott meg, melyek kisugilrzis minket, protest6nsokt is m6lyen 6rintett. Osztozunk r6mi ktolikus testv6reink gyilszilbn. Az6t pdpvhlszt6 konkl6v6 megvillsztott Joseph Rtzinger biborost, XVI. Benedekn6ven. Ot kor6bbn protest6nsokis ismerhett6k, mint kitiin6 teol6gust, 6s mint hittni kongregilci6vezet6j6t.az 6 szem6lye,teol6gii ht6rozotts6gbizonnyl segiteni fog, hogy z cikumenikusp6rbesz6dne sikkdjon el, vgy p6rbesz6db5lne keriiljenek ki teol6gii nektilnkis hsznunkr lesz. Ant6m6k, s ez cisszess6g6ben nk idej6n reform6ci6t teol6gii 6rtelemben bizonyosn didlr vitt6k reform6torok.az m6s k6rd6s,hogy htlmilg 6s politikilg elveszitett6k.nem lenne j6 reform6ci6 teol6gii eredm6nyeir6ll.vlmif6le egyh6z-diplom6ci vgy <isszltruizmus jegy6ben lemondni, hnem ink6bb zon kell f6rdoznunk, hogy r6mi ktolikus testv6reinket irjr meg rijr meginvit6ljuk zigzsdgisteni forr6s6hoz, kinyiltkoztt6shoz. Mert hogy mi mgunk igzsilgis csk kkor 6lI meg, h kinyiltkoztt6sb6l vl6. Gy6sz mirlt6n tl6n sz6lhtunk n6h6ny sz6t rr6l is, hogy egyh6zunkbn bizonyos sz6ls6s6geskileng6sek muttkoztk p6p hl6l kpcs6n. Hllottunk olyn megnyiltkoz6sokt is, melyek legbigottbb, ultmont6n ktolikusoknk is dics6s6g6rev61tk voltk, de voltk lelkip6sztorok 6s int6zm6nyek, kik 6s melyek igen tpinttlnul, mjdhogynem durv6n viselkedtek. Az el6'bbiek szimilr szolg6ljon tnuls6gul z ut6bbik esete.tnuljnk egym6st6l!mindz6ltl irgy gondolom,sem z egyhizk teljes egyesiil6s6nekel6estje nem 61lt m6g be, sem g6lyrbosid6k nem jtittek vissz. Higgdt j6zns6got jvslok mindenki szdm5.r.nem hiszem,hogy mikor hiv6 testv6rek gy6sz6bnosztozunk,b6rmi m6don is fel kellene dni sj6t m6lt6s6gunkt.h vlmit, ezt 6ppen IL J6nos P5I hgyt 6ri6si szellemi <ir<iks6gi.il mindnnyiunk sz6m6r, Nem veszitjiik el cinmgunkt, h testv6r gyilszilbn ill6[<6ppen osztozunk. Feltehet6, hogy sokk zvr6nk ok z z igen szoktln m6di-t6ll6s volt, mely - lehet, hogy ennek megit6l6s6ben egyediil vgyok - megszokhttlnnk tiinik. N6h-n6h irgy 6tzem: vgy megtnulunk 6lni m6diumok n6lkiil, 6s v6llljuk, hogy nem jutnk elhozzilnk zonnl esem6nyek hirei, vgy

6 6 ' Kozlem6nyek. Dunmelldki Eghdzkertileti Reform6tus hozz6idomulunkmiisehhezzelfogdhttlnhozzililll'ilshoz' Szinte krimik6nt 6ltem v6gig, s gondoltm el, micsodktizdelmet kellett folyttniuk z illet6keseknek, hogy z goniz6l6 p5' p hl6ltus6j m6lt6s6gglmehessenv6gbe'h ehhezideveszsztik, hogy ugynezid6benment v6gbe szerencs6tlenfloridi "rrrony, T""ry Schivo,,eutn6zi6j",6szt micsodszinte m6r nuf-ijtrirf zuhn6 m6di-hiszt6ri vette ktiriil, kkor csk megrendirlten mondhtom: vl6bn minth m6r-m5r lterntiv el6tt 6lln6nk' M6gis, Medgyesi Pril szv6vl, tl6n elbolondoskodottideinkk<iz6kellsz6molni,sbiinb6nttlle. tenni, hogy sem tcimegkommunik6ci6tnem tnultuk ki, sem jelenlegi felt6telek kcizcittnem tudunk mindig 6rv6nyesm6don megsr6llni.vn h6t mit tenniink szint6n Medgyesiszv6vl Jtivend6re n6zv6st is mgunk megttt6ztt6s6vl' Meggylz6dlsem, hogy m6diumok vil6g6bn sz6munkr z irt u helyes6s j6 r6nyu szk6zisonkereszttil fog felt6rulni' Zsintunk most 6llitj cisszezokt z egyh zsttisztiki dtokt, melyeket kor6bbn z lszikcizgyiil6sen szoktunk t6rgylni. Most csk nnyit jelzek, hogy mennyibenpontoegyh6zkerr'iletiinkben2004.uk u dnttu*ell6ki cisszesit6sek, ben t<ibbkeresztel6,konfirm6ci6 6s eskiiv6 volt, mint 2003bn. Orvendetes jel, hogy z 6vtizedek 6t folymtos cscikken6s meg6llt - hogy ztln k6s6'bbiekbenncivekednifog-e, z m,6.gttyitottk6rd6s. H6l6vl trtozunk mindzoknk, kik llzios szolgk6nt z nyszenlegyhlz 6pit6s6ben r6szt vesznek. A keresztel6si dtokn6l n6h6ny sz6m hib6dzik zonbn, zoknk z dti, kik gyermekiiket nem kereszteltetik meg, kiilcinbciz6 okok folyt6n. A legf6jdlmsbb itt zon lelkip6sztorink mgtrt6s, kik nem kereszteltetik meg gyermekeiket, 6s ezzel sj6t egyh6zunk hitelveit tgdj6k-meg, illetve nem hjlnd6k gyermekeket keresztelni, ez,el pedig gytilekezeteiket botrinkozttj6k' Zsintunk tnulmdnvi blzotts6g 6ll6sfogll6st tervez ezzel ngyon srilyos tnfegyelmi mulszt6ssl kpcsoltbn' Lelkip6sztorinknk pedig,kik ezt v6lik heiyesnek,csk zt tudom mondni, miniegytori 6s tirciktjsl6zd6,hogy nem j6 helyen l6zdoz,,k. Cte""szts6g s6krmentum ugynis Isten kegyelme jegye 6s pecs6tje.azt csk cirvendez6sziwel sz6vets6g6nek Iehet fogdni, rr csk h6l6s sziwel lehet k6szulni' Hi6b hivtkoznk rr, hogy vnnk lelkip6sztorink, kik mindenf6le j6 egyhilzi fegyelem n6lkiil b6rkinek b6rmikor k6szek kiszolg6lttni kereszts6gsdkrmentum6t, s hogy 6k nem krnk ebben r6szeseklenni. Erre csk zt felelhetem: bususnon tollit usum. Meg zt is, hogy nem k<itelez6 reform6tus lelkip6sztornk lenni. M6g n6h6ny dtot hdd ismertessek,s ezzelmondnd6m szerint egyh6zkerirleelej6hez6rkezemvissz'az cisszesit6sek tunkben 364 f66ll6sbnfogllkozttott lelkipasztor,35 r6szid6s lelkip6sztor 6s 191 vil6gi fogllkoztlott vn gytllekezeteinkben. Oktt6si int6zm6nyeinkben 6s egy6b intezm6nyeinkben orsz6gosn6499f6 dolgozik. Hory ebb61z ut6bbib6l mennyi esik Dunmell6kre, rr6l m6g nem kptunk kimuttdst, kdrillbeliil 2500 t6. J6l l6tszik zonbn, hogy egyh6zkcizs6geink fenntrt6 k6pess6geszinte kimeriil lelkip6sztori 6ll6sok fenntrt6s6bn, 6s kdzint6zm6nyi lklmzottk z 6llmi normtiv6kb6l kpj6k jvdlmukt. A mostni sziikcisid6ktestv6riess6grevn sziiks6gunk, ben igen ngy bcilcsess6gre, b6rfeszi.ilts6gvgy egzisztencisemmif6le hogy egyh6zunkbn 6lis dr6m ne ktjvetkezz6kbe. Int6zm6nyeink 61et6t6ttekintve is zt kiv6nom, hogy mennyibenlehets6ges,ezt keruljiik ei' Med.gyesiPAI ztjvsoljprxis Piettis-6bn,hogy reggelre kelv6n is rigy 6bredjiink, hogy minden gondoltot, i-elyre kelr.ink, berekesszr-ink,s csk Isten ig6ret6re 6s dics6s6g6refigyelve kezdjiik npot.,,mindennpi munk6dnk kezdetel egyenz lsten ig6je 6s z im6dkoz6s"" Es mihelyt felserkensz,ottn igy sz6litsd meg mg szents6ges ieeiem 6t r 6n lelkem figyelmesebbenv6rj z Urt, *irrtr"ttt vircszt6 reggelt". Ez mi virrszt6sunk mindddig trt, mig Krisztus dics6s6gesorszilg bn meg6rkezik' Boldog z szolg,kit z 6 Ur rigy tl6l, hogy bolondul ttilt6tt idej6t m6r biinb6nttl megvdltott, minden jelenvl6bn 6llhttosn j6rt ei, s jcivend6t tinmg megtfi6ztt6s6bn tigyelte. Akkor nem kell f6lnrink semmilyen ellens6g16l,mert kkor Isteniink kez6ben vgyunk, kkor hihetjrii, hogy nem vett rjtunk urlmt biin, hnem ' 6 ke' gyelme6s Szentlelkeereje lkozik benniink' t I A kr)zgyiilas felijitott d'dszteremben A MAJUSI K6ZGYfLES HATAROZATAI

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Á ó ő í ö Í ú ú ő ö ú ö ó ó í ő Ü Ű ő ö ö ö ö í ó ó ó í ú ü ö Ü ö ü ő ó ó í ó ó Í ö í ö ú ö í ü ö ú ó ó í ö í Ü ö ö Ü í Ü ő ó ó í ö ü ő ö ó ő ö ú ő ó ő ü ö ö ö ú ü ó ü ö ö ó ö ö í ó ö Ü ü í ő ú ú ö ö ü

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

A SMJH FRANK FOGSAGABAN

A SMJH FRANK FOGSAGABAN d evizhite es- m e ntti te rve k J A SMJH FRANK J f FOGSAGABAN Feltrtoztthttlnnk ldtszik svdjci frnk erflsiiddse, 6s ezdltl lkossdg 6s bnkszeffior gondjink srt$osbodds. A bedfllt lkdshitelesek szdm rohmosndvekszik,

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben