DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh"

Átírás

1 / DUNAMELLEK Dunmell ki Reformdtus EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us JOVEL,SZENTLELEKURISTENI Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket sorokt irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6j vn Berlin elest6nek. Szimbolikusn kkor, 60 6vvel ez el6tt szenvedett v6gs6 veres6get,,fsiszt fenevd", mely eltorzult, elfjult eszmevil6g6vl retteg6sben trlotl z eg6sz kkori vil6got. Evekkel ez ut6n, m6g fitl korombn l6ttm egy filmet, velem egykorfk m6g bizton eml6keznek 16,,,Berlin eleste" cimmel. Az kkori szovjet filmgyrt6s irtln, de tirls6gosn is egycintetf szbillyi szerint k6sz:.i.ltez z Jkotils is. Ebben Hitler v6gnpjit is l6thtt6k n6z6'l<,tcibbek kdzcitt zt z esem6nyt is, mikor nem sokkl cingyilkos hll el6tt prncsot d berlini metr6 el6rsztilsilr, nehogy zon 6t trirjenek be z egy6bk6nt m6r kkor feltrt6zlthttln ostroml6 seregek. Titk6rn6je, ki v6gig engedelmesen 6s hiis6gesenkitrtott mellette, ekkor lett tljvesztett, hiszen ddig sok berlinivel egyiitt sj6t hozz{tfioz6i is metr6bn leltek mened6ket, s ez6rt kinos hl6lt is. Sokkkl egyiitt v6gr.il ez n6 is,,l6gy iltkozott, Hitler" szvkkl fejezte be kisiklott 6let6t. A film v6ge fel6 felszbdit6 csptok elcizrinlik n6met f6v6rost, mjd repril6t6ren leszdll egy csod6s repril6g6p, s repril6tetet ovez6 iinnepl6 tizezrek soks6g k<izdtt m6lt6s6gteljesen v6gigl6pdel egy j6s6gos rcri, t6bornoki uniformisb rjltdzritt ember: Szt6lin elvt6rs, szbdit6. Nincs jelent6s6ge, hiteles-e ez ttirt6net vg'y sem, z bizonyos, hogy ez j6s6gos embervez6r - trirt6n6szek becsl6se szerint - sokszor nnyi 6rttln hl6los ldoztot produklt, mint fsiszt dikttirr hjdni els6 embere, Hitler. S b5r Szt6lin,,generlisszimusz" form6lisn vil6g legngyobb 6llm6nk els6 emberek6nt hlt meg, gykorltilg ekkorr m6r mindenki mg6r hgyt beteg6gy6n, minth egy kivetett priri lett voln, s nem z kkori vil6g egyik rettegett f6vez6re. Kimondtlnul 6 is 6tkozott volt, mint hjdni legf6'bb ellens6gel Holnp lesz 15 6ve, hogy rij, demokrtikus prlmentiink, mely jelk6pesen 6ppen ennek szt6linizmusnk teljes v6g6t jelezte hz6nkbn, meglkult. M z emlitett k6tf6vez6r htlmi jelk6peit (horogkereszt 6s vcircis <it6gri csillg) tilos jelk6pk6nt hszn6lni, s torz eszm6iknek nincs helye mi kor civiliz6lt eszmerendszer6ben! I{b vvel ez el6tt z 6rettiink 6lt, v6lts6ghl6lt hlt 6s felt6mdott Krisztus Kir6ly * tnitv6nyi szemel6tt6r - felemelkedett, mjd eltiint z 6gben. 10 np mrilv, z els6 Piinkrjsdkor - hogy megig6rte - elkuldte tnitv6nyink kett6s trizes nyelvek 6s ngy z6gilskis,6tet6ben r6juk sz6llt Szent Lelket. Mindz, mire z emberek Krisztusr6l eml6keznek, z6t nemhogy megkopott voln, hnem m6g dics6s6gesebb f6nyben vil6gol. Megismert htlm 6s szeretete nemhogy hnytlott voln, hnem sz6t6rdv egymest v6lt6 korokbnl6tez6 tritv6nyink l6ptei 6s munk6j nyom6n vil6gbn, m6r betrjlti z eg6szfcildet. A mennybemenetel 6t. melyre Aldoz6csritrirtcikcin eml6keztink, mi mgunk is mennyei 6llmpolg6rok vgyunk, hiszen vil6gosn megmondt:,, (J6n. 14.2) Az 6n Aty6mnk h6zdbn sok lk6hely, vn; h pedig nem voln, megmondtm voln n6ktek. Elmegyek, hogy.helyet k6szitsek n6ktek." Ajelk6pet, keresztet, mely Re5 eml6keztet, szinte z eg6sz vil6gon m brki hszn6lhtj, s kit m6r Krisztus meg6rintett, zt szent ldoztn eml6kezteti. Isten kir6lys6g6nk v6rom6nyos polg6rik6nt 6s lkosik6nt egyben kir6lyi gyermekek vgyunk, kikre zzl, hogy Krisztus legf6bb f6ppk6nt sj6t test6vel v6g6rv6nyesen muttt be biin6rt vl6 6ldoztot, feleslegess6 t6ve mindennpi olt6ri {ldoztot, hgyom6nyozt f6ppkozbenj6r6 (im6ds6g!) hivt6s6t. Igy letttink egyetemes pps6g, kir6lyi pps6g, szent nemzet, megtrt6sr vl6 n6p, hogy hirdessrilk,,annk htlms dolgit, ki scit6ts6gb6i.z 6 csod6ltos vil6goss6g6r hivott ell' minket. Krisztus Ig6je 6s Szent Lelke 6ltl m is munk6lkodik. Megkeresi 6s megtl6lj b(ncis, bolyong6 elveszettet, nyomorultt, 6s biinbocs6nt6vl lklmss6 tesz benni.inket nem csk z cirrik 6letre, de rr is, hogy ezen fcild<intcibb6 ne brinnek, hnem Istennek szolg6ljunk. Hogy mindnnk, mit Isten jvunkr teremtett, np mint np cinilhessrink, 6s m6sokt is megrirvendeztethessiink. Hogy mindez6rt h6l6vl 6ldozzunk 6s teljesitsrik Fels6gesnek tett fogd6sinkt. Hogy l6tht6 m6don k6pviseljrik, mintegy kirendelt ngykrivetekk6nt, konzu-lk6nt, tts6k6nt e vil6gbn Krisztust 6s z Isten orczilgilt. Hogy kiil<inbs6get tudjunk tenni j6 6s rossz, tgz 6s hmis, mennyei 6s gonosz krizdtt. Hogy ne el6gedjrink meg tlmivl, bizsuvl, mikor z 6kes fu6gk6 is mi6nl< lehetl Azon munkrilkodjunk, hogy hlnd6t elnyelje z 6let. Hogy gonoszt j6vl gy6zzik meg, nem pedig m6g ngyobb gonosszl. S hitelesitve neki sz6nt 6letrinket, szeressrik,,ot, Szenth6roms6g Istent, szeressri-k mindzokt, kiket O benne testv6reinkrill rendelt, szeresstik mindzokt, kiket r6nk bizott, s h meg kell tennrink, hdt szeresstik ellenfeleinket, ellens6geinket is! Mert - sjnos - vnnk ellens6geink, b6r nem keresttik, nem teremtettiik 6s nem tl6ltuk ki 6ketl Akik feket6t feh6rnek mondj6k, tcik6letlent pedig tcik6letesnek. Akik htlmt, befoly6st 6s vgyont hjh6sznk, nem tcir6dve m6sok e mitt esett birj6vl-bj6vl 6s k6r6v1.akik megnyomoritj6k, megb6ntj6k, megl6zz6k szeglnyt, s k6rt okoznk v6dtelennek, kicsinynek, 6rv6nk 6s betegnek. Al<ik b(int igznk, betegs6get eg6szs6gnek 6s norm6lisnk mondj6k. Akik el6rulj6k szeretteiket, n6piiket 6s nemzetiiket, kik eldj6k z eleikt6l r6juk szllt jvkt hitv6ny bg66rt, semmis6gek6rt. Akik tgdj6k, k6romolj6k Mindens6g Ur6t, s Krisztus <irrikk6vl6 htlm6t. Akik szentet 6s dics6s6gesetler6ngtj6k porb. Akik betolkodnk szivek, cslddok, br6tok, templomok bels6 csendj6be, hogy ott zvrt,, vihrt 6s b6k6tlens6get keltsenek. Al<ik tudv vgy tudttlnul Gonosz szcivets6gesei 6s szolg{i helyett, hogy Istenhez hjoln6nk. Szentl6lek Ur Isten, k6nink, sz6nj meg minket! Jcivel, sz6llj mire6nk is! J6rd 6t szivrinket, sz6nkt, eg6sz lelkiinket 6s vl6nkt! Add nekrink mennyei er6det! T6gy benniinket tieidd6 teljes 6letiinkben, most 6s mindrirrikk6l Amen! Ngy Sindor presbiteq fdgondnoh

2 2 '. Dunmelldki EghdzkeriiletiKozlemdnyek Reformdtus _ EGY KIS HONLAP-BEMUTATO(2.) Pr6lzi- reformd,tusportdl (ljszerii, hgyomd.n'yosknncepci6ht1leltdr6 $ondolhnds 6s strul' tir - tld,n tgy hezdhetndnhlegrduidebben Pr6hi portd'i bemu' ttsd,t, d,e ez persze csh bbn z esetben lenne igz, h egyhdzunhnh lett uoln'bd'rmifdlehgyomdny ugy hi.r koncepcisjz interneteshomrnunikiri6 terdn' De 2000-ben m6g nern uolt. APr6' hi l1trehozdsdt els6sorbn ez f6'j6 hidnydrzet motiu6'it, 6s re' m6ny, hogy megmuttni h\nnyebb, mint elrngyrdzni, m'ire is gondnlunh ul6jd.bn... MI6RT PAROKIA? Az lpit6k olynegyh6ztgok, presbiterek, kiketj6 sorsuk olyn gyiilekezetekben nevelt fel, hol templom 6pdLletemellett lel' k6szlk6s hsonl6n fontos kriz6ss6git6rk6nt miikddve mindig le' het6s6getdott szem6lyestl6lkoz6sokr, meghitt besz6lget6sekre, poh6r izre, szemllyes sztilks6gletekfelismer6s6re 6s bet<ilt6s6' re. C6lunk, hogy l6togt6ink tl6lkozznk egyhdzunknk ezzel z rc6vl, 6rezhess6kfigyelmiinket, 6rdekl6d6siinket, tcir6d6stinket. MIT6L PORTAL EZ A HONI"AP? H egy honlp v6lsztott t6mdj6bn igyekszik teljes ktirii inform6ci6t nyrijtni, 6s kieg6sziil kommunik6ci6s lehet6s6gekkel, elobbut6bb portd-ll6 v6lht - ezzel hissd feliletes nxegfoglmzdssl igyehszemmeghtmdlni z olus6t hiutlos d'efintci6t6l.a mi esettnkben ez zt jelenti, hogy port6lunkr6l el6rhet6 minden 6ltlunk ismert mgyr nyelv( reform6tus k<it6d6sii honlp, vil6g minden tfujfu(i. Az eligzod6st temtikus keres6nk segiti, melyben fiildrj' zi 6s trtlmi bont6sbn egyr6nt szerepelnek ezek z oldlk. Hirrovtunk 6s progrmj6nl6nk segit 6ttekinteni kcizponti- region6lis6s gyiilekezeti esem6nyeinket,honlp'gener6torunkkl teljesen,,tudtlnul' l6trehozht6 gyiilekezet honlpj, krjzvetlen v6le' m6nycser6t pedig f6rumunk 6s csetszob6nk szolg6lj. Hsonl6n fontos port6ljellemz6 z etedeti (m6shol nem ktizrilt) trtlmk publik6l6s, sz6mos ilyen rovttl is rendelkeziink. KIT6L 6S UTI6I FUGGETLEN EZAPORTAL? A Pr6ki fiiggetlen port6l bbn z 6rtelemben, hogy nem vlmely egyh6zi szewezethoztl6fte vgy trtj fenn, trtlmi tgoz6d6s6tnem szervezeti fel6pit6s, sokkl ink6bb z internet dt lehet6s6gek ht6r ozzdk meg A PAROKIA Portl reformd'tusoh tlhlkozohzlye, hnl minden betdr6 uendiget sztuesenfogd'unh. Portdlunht cn n'ycnrsdgi, 6s uilg' bn szetsmrtsdgbn 616 mgyr reformdttrs gyiilekezcteh szd'mdr hztuh litre, mclyehneh hitullsi fundmentunx telies Szentirs, Heid.elbergiKdtd 6s IL Heludt Hitullos. (Riszlet z impresszumb6l.) AProki port6l nem ftiggetlen egyhdzunk c6ljit6l, misszi6i kuldet6s6t61,hnem zt rendelkez6s6re 6116eszkdz6kkel kiv6nj se' giteni, szolg6lrri.amre Zsint 6s Dunmell6ki Eryh6zkerdLlet nygi t6mogt6s fedezi miiktid6s techniki kcilts6geit, munk6nkt szbdid6nk terh6re v6gezzi)k. ELIGAZODAS A PORTALON F6lpunk sokk sz6m6r els6 l6t6sr zvrb ejt6en sok inform6ci6t tfijmz I&innyebb z 6tteki\tes, h meg6rtjiik h6rms tgol6s 6rtelm6t: Az els6 oszlopbn z informdci6hd f1szerep'itt tl6ljuk honlp' keres6t 6s z e-mil cimtilrt, Hivogt6t, mi z ktu6lis prog' rmj6nltok gy(jtem6nye, 6s hirrovtunkt. Tll6zhtunk port6lunkon l6trehozott, legutobb frissitett honl' pok 6s gyiilekezeti (rjs6gok krjzcitt. Az;izenet hngsulyosn m6sodik oszlopbn sz6ll meg' Fontosnk trtjuk, hogy npi ig6vel, egy gondolttl fogdjuk l6togt6inkt, ttibb bibliolvs6 kluz npi szkszit is el6rhet6v6 tettiik. Ezt sort folyttj z online el6rhet6 Bibli6k gy(jtem6nye, szdmos,,igekrizelf'rovtunk, kcinyvt6r 6s igehirdet6s gyiijtem6ny, vlmint reform6tus r6di6m(sorink ktu6lis d6si hllgtht6 form6bn. Ahrmdik oszlop hommunihdri6r6l sz6l els6sorbn' F6ruminkon tbbb sz6zt6m6bn folyttnk besz6lget6seket,vitt' koznk fitlok 6s id6sebbek, reform6tusok 6s m6s vll6srik, hiv6k 6s hitetlenek, kegyesek 6s,,kegyetlenek". N6h sjnos prttlnul, tiirelmetleniil, szeretetleni.il, m6gis t<ibbnyire erym6st 6pit' ve, form6lv. Ktizciss6g6pit6ht6s6t is tpsztljuk, elidegened6s helyett kpcsoltok 6piil6s6t, szem6lyes 6s kciztiss6gitl6lkoz6sok sor6t hivt el6 z eleinte csk virtudlisn l6tez6 ktiziiss6g. Lehet6s6gvn zonnli besz6lget6sre Cht-szob6bn,el6rhet6k t6mib v6g6 levelez6 list6k, k6peslpkd'ld6 szolg6ltt6st mfikcidtetiink, 6s n6pszerii pr6hirdet6si rovtunk is' A felsoroltkon tirl m6g sz6mos sj6t szerkeszt6s( rovtot trtunk fenn, kiki 6rdekl6d6s6nekmegfelel6en tll6zht kin6ltb6l. OLVAS6K VAGY SZERKESZT6K? Ngyon driiliink minden l6togt6nk, olvs6nk, 6s kultin <jrommel zoknk, kik trtlomml gzdg1tj6k kin6ltunkt. Port6lunk ugynis nyitott szerkeszt6s6gk6nt m(iktidik. Egy pillntig sem gondoltuk, hogy mi n6h6nyn k6pesek lesztink megt<ilteni trtlomml, ez6rt igyeksztink egyszerii eszktizdkkel segiteni publik6l6st. Brki ktildhet hirt, progrmj6nltot kdzponti rovtinkb, minden olyn esem6nyr61,mi helyi kdzciss6gentril sz6lesebb6r' dekl6d6sre is sz6mot trtht. F6lpunkon,,Szerkeszd velr.ink" cimmel egy eszkrizsor tl6lht6, minek segits6g6vel kiv6lsztv funkci6t, egy egyszer( fulp kitcilt6s6vel m6ris elkiildhet6'k z inform6ci6k. A bel6p6shez egyedi zonosit6 sziiks6ges, mit z els6 lklomml elv6gzett regisztr6ci6 sor6n lehet l6trehozni. A folymt bonyolults6g egy e-mil megir6s6hoz 6s elkirld6s6hez hsonlitht6, ki sikerrel vett m6r ilyen kd6lyt, ne rettenjen vissz Pr6ki szerkeszt6s6t6ll Ezzel m6dszerrel sj6t gyrillekezetihonl' pot vgy rijs6got is l6tre lehet hozni, n6lkiill, hory brmit kellene tudni ennek progrmoz6si rejtelmeir6l. Az egym6st kiivet6 iirlpok k6rd6seire dott v6lszok lpj6n rendszeriink utomtikusn l6trehozz form6tumot. Tbrm6szetesen ezek dott sblonokr 6piiLlnek, z egy6nis6gtiket enn6l is ngyobb m6rt6kben kifejezni sz6nd6koz6k ingyenes honlp-elhelyez6si lehet6s6gi.inket is ig6nybe vehetik. Szivesen fogdunk egyedi trtlmkt meglev6 rovtstruktfr6nkb, kev6ss6 foissiil6 rovtink sz{mdr nevel6sziil6k jelentkez6s6nek rjriilln6nk,6s k6r komplett rij rovt-tervekkel is lehet jelentkezni n6lunk, rendszeres frissit6shez elengedhetetlen elsz6nts6ggl felv6rtezve. T6m6nk szerte6gz6volt nem engedte meg teljes trtlmi bemutt6st, sem kttint5sok r6szletess6g6ig terjed6 ismertet6st, de 6szint6n rem6lem, sikeriilt felkelteni z 6rdekl6d6st rr, hogy ki-ki szem6lyesen folytss z ismerked6st port6lunkkl. K6rd6seiket, j vsltikt, jelentkez6stiket z vgy b6rmelyik nyilv6nos e-mil cimtinkre szeretettel v6rjuk! Ftile Tmds Pr6ki port6l

3 . Dunmelldki. 3 Reformdtus Egyh6zkeriileti Kozlemdnyek KOzGY(itps - zoob.m6jus DR. NAGY SANDOR EGYHAZKERULETIF6GONDNOK MEGNNTo BESZEDE Miel6tt tov6bb menn6nk, megkcisz<indmszb6 ptispcik rir {hitt-szoigillt t, 6s k6rem, hogy Isten 6ldj meg tov6bbi munk6j6bn. Abbeli <ircimcimnekdok hngot, hogy rijr igy egyritt vgyunk, 6s mindzoknk kiikin is kciszcincim,kik z orczdg t6volbbi ftszeib6l kor6n kelve elindultk, hogy idej6ben itt legyenek. Bizv bbn, hogy htiroztk6pesek lesztink, Dunmell6ki Egyh6zkeriil et K6zgyii[6s6t elndkt6rsmml egyet6rt6sbenmegnyitom. Tisztelettel 6s szeretettel kciszcintcim Kcizgy(il6slkot6 6s tn6cskoz6 tgsit, z el6d6kt, vend6geinket,jelenl6v6 kedves testv6reinket. Miel6tt npirendet bemuttn6m, engedjenekmeg n6h6ny rcivid gondoltot,melyeket szeretn6k Onrikkel megosztni: A mi felolvsott Ige rr6l felel6ss6gr61besz6l, mely z Isten6rt munk6lkod6 szolg6kvil6g el6tti tisztess6g6tjelenti; sj6t dolgiknk gondosnut6nl6tnk, noh Isten szolg6lt6bn ezt nem felt6tlenril kellene ugynfgy megtenniiik, mint m6soknk. Egy m6sik gondolt, minth z el6z6 ellenp6lus lenne, s mi engem mostn6bn fogllkoztt, nnk z Ig6nek z lpj6n 6bredt, hogy egy hrcos sem elegyedik z 6let dolgib, hogy tess6k nnk, ki 6t hrcoss6vtt okt6ber 23-6n, mikor egyetemistk6ntv6gigvonulv Dun-ptton z Orczdggy1I6shez, Prlment 6ptilet6hez 6rkeztem, 6s r6szem volt bbn htlms tcimegdemonstr6ci6bn,mely egybenvolt mgsztos6s f6lelmetes, ez zlge volt 6rthetetlen m6don z znpi L6zung-ige. H6tkor k6ntoriz6lnom kellett, otthgy"tm teh6t helyszint, eimentem, tettem dolgomt,mjd hzmentem.ott hllottm budi lb6rleti szob6mbn z els6 lciv6seket, mely R6di6n6l elhngzottk.nem lehetetlen, hogy pontosnzokt kiv6seket, melyek ug"ynzoneste - k6s6'bbtudtm meg - d6lut6n m6g mellettem vonul6 kis br6tomt leteritett6k 6s v6g6rv6nyesenkivont6k z 6l&<sor6b6l.Ezt zig6t ngyonsok6igebbenz 6rtelemben6rtelmeztem,de sok-sok 6ven 6t 16 kellett j<inn<im,hogy nem err6'l vn sz6. Nem r161vn sz6, hogy hrcos, pl. h 6ppen szbdnpos,irgy meg'y v6gig v6ros utc6in, hogy z 6gvil6gon semmihez nem sz6l hozz6, ehelyett r6szv6tlennek tfinve, fennkcilt nyuglommlbllg. Sokkl ink6bb rr6l vn sz6,hogy nem 6rtj bele mg6t kocsmi vereked6sekbe,szerencsej6t6kokb, nem enged cs6bit6 sz6pl6nyokvonz6s6nk,s h kell, hboz6s n6lkiil od6ll megt6p6zotl,r6szorul6 6rv, szeg6ny 6s nyomorult mell6. Ez z Ige ebben z 6rtelemben vezet mnps6g, mikor rigy l6tom, hogy kciz6leti srill'unk sokkl kisebb, mint lennie kellene. Igenis nekiink, kik Isten szolg6ik6nt elszeg6dtr.ink, sokkl jobbn od kellene figyelnrink kciz6letesem6nyeire, sokkl jobbn meg kellene ott jelenniink. B<ilcskei prisprik rir ugyn sokszor, Szb6 ptispcik rir is - pl. tegnp Hir TV-ben, melyet sjnos nem l6thttm - igenis komolyn ki6llnk kciz6leti k6rd6sek mellett. Nektink egyenegyenk6nt ott, hol vgrunk, ugynezt meg kell tennunk! Ennek sz mtln m6dozt vn, mir6l nincs most id6 besz6lni,nem is krok, de h6rom dologrhdd hivjm fel figyelmet, mintegy mi (rtrvl6ul. Az egyik z,hogy Zsint Elnciks6gemeglpitott egy 6ve egy Reform6tus Kciz6leti 6s Kultur6lis Krizpontot, t<jbbekk<jzdtt zzl c6lll, hogy z egyhilz-kozeli civil szervezetekben foly6 ktilcinf6le tev6kenys6geketkoordin6lj, cisszefogj, 6s vlmilyen m6don pr6b6lj z egyhdzjelenl6t6t rigy ncivelni, hogy egyes dolgokr6l, mir6l z egyh{znk kompromitt616 lenne nyiltkozni, nyiltkozznk ezek civil szervezetek.k6rek mindenkit, ki ilyen civil szervezetbenmiiktidik, figyeljen od erre kcizpontr,kpcsol6djonbele munk6j6b. Egy 6rdekesjelsz6t hllottm vlmi ktolikus 6rtelmis6gioldlr6l:,,FoglljukvisszMgyrorsz6gotl"Vn benne.vlmi! Tudjuk ugynis, mirdl vn sz6:trils6gosnis 6tengedtiik z orszigot olyn eszm6knek, melyek mi szentir6si 6rtelmez6stinknek nem felelnek meg. Erdekes volt z rij p6p6nk z megnyiltkoz6s - eln6z6st k6rek n6melyekt61,h r6hivtkoz6ssl megb6ntom 6ket -, hogy Eur6p elvette z Istent vil6gt6l. Eur6p6nk vissz kell dni Istent vil6gnk. Ennek m6ly 6rtelme vn, pr6b6ljr"rnkezen elgondolkodni! Ngy Sd.ndorf6gondnokkdsz6nt6je A m6sik, mire rd szeretn6mir6nyitni figyelmet, egy rij lehet6s6g:6gy tfinik, hogy liberlizilljilk helyi, kis ht6t6vols6gir r6di6d6knk dolg6t, 6s miut6n itt kcitelez6 d6sid6- rigy tudjuk - csk n6gy 6r, igenis vn lehet6s6g rr, hogy el6rhet6 nygik ellen6ben,ngy gy0lekezetek r6di6d6t l6tesitsenek, sj6t kisebb-ngyobbtelepr.il6seiken b6reljenek,izemeltessenek.erre vontkoz6nz informtiki bizotts6gunkelncike,szil6gyi SSndorkonkr6t eligzit6st tud k6r most mindj6rt dni. A hrmdik ebben k6rd6sben:ngyon kis megsz6ll6si lehet6s6get, de megsz6ll6si lehet6s6get jelent Dunmell6ki Honlpunk. K6rek mindenkit, h vn kciz6rdekii hire, 6rjen el benminket, tegyrik fel honlpr! Ilj rovtot nyitottunk most, 6s ez legyen z utols6, mit bevezetdk6nt mondok:,,.{djunk h616t egyiitt, iinnepeljiink egytitt!" Ebben rovtbn szeretn6nk megjelentetni z olyn lklmkt, mint volt k6t hete r6koscsbi100 6vestemplom szentel6templom6se, lesz most dcimsridpjisz6rv6nygyr.ilekezet nk szentel6se,vgy volt kton-telepihrng-szentel6s. Ezek z lklmk m6lt6k rr, hogy egy f6loldls 6ssze-

4 Aktrtott ktizoktt6si int6zm6nyek finnsziroz6srigy6ben' k6r fogll6,egy-k6tf6nyk6ppel,ne cskm, hnem holnp' 6s kormanyzt hogy mondni, kell el kor is 6s most is rijr "gy-f.ei v"ugysot<ert mt tvu is, ott t{ikrcizze z egyhilzunkbn be z-ftnnsziroz6sr6l egyh folymtosn k6pvisel6i,ujto ugy". d.ri"g"yif"""l6 pozitiv v6ltoz6sokt' Oriiljrink egyiitt' egy,rett"t, ttot u z l<kork6sziil6tdrv6nym6dosit6soknem z megjelenpr6b6ljunk is hirekkel m6s De int6zm6' i""i ftft egyiiltl kcizoktt6si hnem hlz-finnsziroz6s kcir6be estek, ir6nyb "i, p*ilf:"f. kciz6letet vlmilyen m6don helyes z nyek fi.nnsziroz6s6t6rintett6k' Nyilv6nvl6 volt, hogy zok befoly6solni' --p"uf.t"f fenn' trtnk int6zm6nyeket ktizoktt6si melyek egyhizk, gondoltokkl tet'6zve k6rem szives figyelmiic6lz6 nlm rogjt tetleniil n6zni h6tr6nyos megki.ilcinbriztet6st vlltozftzokr Els6sorbn rrpirendet. ket, bemuttjm z6rult be is ztiln Ezzel t<trv6niiloz6st, 6s tiltkozni fognk' kikiilddtt sokr hivom fel figyelmet, melyek post6n ttjbb Az6t preleg6hni' kl6rusr6l moh6 cspdu,irjr lehetett *"jtri"o 6s most koznltett meghiv6 ill' npirend trtlm U"u,ri.ry ett ezett zalkotm6nybir6s6gr, r6szben z egyh6' ki zok meghiv6t' kpt6k kozitt vnnk. Akik e-milen r6szben zk k6pvisel6it61,r6szben prlmenti k6pvisel6il<t61' iskol' ii"rirrt is megkpt6k, melyben nem szerepelt z zaihiszen dtlntes, gyors rrrli fep"it"letekt6'1. Nem v6rht6 z ti'gyiu".r*o16, mely npirend 13' pontj lett' tov6bb6 hogy bbn' bizunk de is kdozik' mfikiid6se kotm6n/bir6s6g kellett dgyel tigyel k<izcittcsk htarid6'k szerepeltek' Be korm6nyzti hogy v6lik, vil6goss6 is f6rumon ezen jogi vlif.iut"""f. felt6tleniil z Algi-t6ri ingtln k6rd6s6t sz6nd6k i"ti *ittd vlldsszbds6got,mind z Alkotm6nymint,,Fellebbez6sD6lpestiEgyh6zmegyeKcizgyiil6se bn grnt6lt egyenl6frnnsziroz6selv6t' Htilrozt ellen" cimii npirendi pontot' er?tu tluuu ttlner"egget kell szemben6zmink'sz6moslev6lbeni 6s telefonosmegkeres6stkptm mgm is z id6n elv6gzett hittn6ri j6rnd.6s6gok elmrd6s ok6n' Mint ELNOKSEGI BESZAMOLO t<idertitt, kormdnyzt 6s z egyhlzk z irjbb korm6nyzti p6nzpolitik mitt m6g nem itt k l6 zo-kt meg6llpoel6terjeszt6:dr. Szb6 Istvdn d6sokt, melyek z egyhilzi gyiijtem6nyek, kistelepiil6si tr.roguitok 6s hittnoktt6s finnsziroz6s6t 6rintik' Ezen-lilftilsok hi6ny6bn p6nz sem 6rkezhet meg z egyfdtiszt eletfi, Egyh d.zkeriileti Kiizgy fi I6s! hlzkhoz. Eg6szenbizonyos, hogy ezirttl sem z egyh6z' tt terheli lelel6ss6g, hiszen h6npok 6t v6rjuk sziiks6istent mg66rt' Mig z,,szetessmind,enj6t Isten6rt, de z ges p6nziigyminiszteri 6ll6sfogll6s!, hgqv megnyugtt6 isten i6kr6dn6ted, nem szuks6gf6lned, ki l6gyen ellens6iruginupo7s sziilethessen. Ez6rt zok felvet6sek' melyek ged,mert 6 vgyj6kr6dd6teszi ellens6gedet'vgymegzi, Zsvnti dminisztr6ci6t k6rhozttj6k kifizet6sek elmioli"ru6t, hogy ne 6rthsson n6ked' Senki nem nyomtt' "ud.irert, nem jogosk,m6r csk z6rt sem, mert mindenbirtototi elterrs6geii^tt "1, hnem kin ek6aen biin vett f6lel6tez6cstorn6konpr6b6ltukkommunik6lni,hogymi6rt vl6 ktt,, "" Islen mg6bn hgyt' Aki z6rt -ellens6g6t61 utlhtjuk m6g p6nzeket' AlSzttl mondom' hogy nem kedv6isten6nek i6tul*" ellen b6tors6gbn kr mrdni 6s vn ennek kinos iigynek sz6momr is tnuls6g' Szeretigz Len kiv6n lenni, v6lts meg bolondul ttilt<itt idej6t hogy tem ugynis z elmillt h6npokbn zzl k6rkedni' glmbiinb 6nttl j elenvl6r vigy6zzon kereszty6ni szor megnyug6s tette egyh6zkeriilettink vezet6sev6gleg rendbe lorrgguf, 6s l<ivend6reis viseljen gondot mg megtth6z' tiio"" rendezte hitoktt6ssl kpcsoltosnygi dmipiettis' Prxis t"ta"zi,"i'. Meigvesi P6l irj e szvkt jcittek' nisztr6ci6t, s ezzellezilrult z korszk, mikor hol bn 1636-bn. Vegyiik mi ktizgyiil6st'ink szilmir ezt t ot rr"- j<;itek hittnp6nzek, 6s ezut6n mindenki bizvilst tkegyess6giink gykorl6s6b trtoz6 ritmutt6st olyn j6rnd6sdgat'ez sz6mitht rr, hogy idej6ben megkpj,r6isnuk, mely nemcsk z egyes kereszty6n ember 6letgymit 6tutlni' nincs 6ppen most szervezetilegigy is vn, csk 6s korltat segiih"ti, h^t "- egyh6zkeriiletiink k<iz<iss6geit mindenkit' k6rek tisztelettel Am out bics"ked6rj---ht testiileteit is eligzithtj. mg irgy mindebb6l, is okultm mgm mik6ppen hogy Kezdjrik minji6rt nehez6vel,,,bolonduli' t<iltcjtt id6nk gyritekezet6ben,int6zm6ny6ben igyekezzen min6l toisfen, biinb6nttl vl6 megv6lt6s6vl' p orrtosubb"nelj 6rni z dtszolg ltt6 s te r6n' Egyh6zkerti Bizony z el6z6kozgyiil6s6t is t<irt6ntek olyn esem6nyek hit hogy dcintcitt, rigy 6rtekezlete ietrink esperes-gondnoki keruletiink 6let6ben is, k6r gyiilekezetekben,k6r int6zm6okttis els6 nelyed6vi j6rnd6s6g6t megel6legezi'r6szben m6lkifejez6se keresetlen Medgyesi,ry"Xt".t, melyek ok6n r6szben z 6pit6si t6mogt6sok vissztrt6s6b6l' Vittkoz6sok, huzkod6sok,peresked6sek' hitelb61, tin LkimrtrtO. jelent6s cisszeg,melyet m6sodik negyed6vbenm6r igen Ez sorolhtn6m m6g szolg6ltbn elkcivetett mulszt6sok, 6s nem tudunk el6teremteni, de rem6ljiik, hogy ddigr meg' *"nrrli minden tekinthet6 mennyei elhiv6sunk szempontj6gyiijtesziiletik kormilnyzti illet6kesekkel v16l6ir6s. A U6t"lrr"rrtugetett 6s k6ros id6nek, mely mitt vl6bn csk nynincs m6nyek 6s kistelepiil6si t6mogt6soktigy6ben ez bfinb6nttl 6llhtunk od mennyei Gzd6nk el6' Tl6n gi er6nk el6leget el6teremteni. k<irgyfii6"tink, mely most egyh6zkeriileti int6zm6nyeink Ugyncsk k<;zelmfrlt esem6nyeihez tfiozik z irgynebel6t6sr' rr d 6let6i6s terveit tekinti 6t, lklmt 'o"r"ti,,iigyncik ugy", mely imm6r ht 6vtizedegy<itrinemhogy kegyess6ggykorl6s eme j6 tn6cs igencsk megzettinket. Az6rt kell igy foglmznunk, mert hiszen z eg6sz szivlelend6. kommunizmussl kezd6d<itt,s zt n nnk elmrilt utd'n Alegut6bbi, jnu6ri lelk6sz6rtekezletiinkut6n sz6mosbr6m6g itt mrdt veliink, s irjr meg irjr vihrokt kvr' ti bir6it 6rt mitt, hogy tul sokt besz6ltem p6nztgyeinkr6l' MoIt legut6bb egy olyn t<irv6nyjvslt ok6n, mely nem p6nziigyem6gpedig nem is irgy, mint tervekr6l, hnem mint igziln J"tn"t.-i.iu.tt6U6 szilmfur,s jvslt megt6tele nem muttkoz6 vissz6ss6gokr6l,f6lre6rt6sekr6l' it*"lup.t" 6i eltelt tiirv6nyhoz6si id6szkbn m6g hom6lyosbb6v6lt' kev6sszermuttkoz6 rosszindultir 6s mondjuk ki: irigyked6vr6zsiit6sre Az rij t<jrv6nyjvslt z -eddig nyilv6nos vit6j kpcsn sekr6'i.most m6gis kell rijr n6h6ny sz6t etrrilsz6lnom' mert list6k' publik6ci6k, kutt6k, hllgt6 z ela6iltk elmflt h6npok esem6nyei erre k6nyszeritenek benniinket' egykifejezetten r6sze egy jelentek,meg, ezek s je' elemz6sek M6g z 6szi6gen srilyos vit robbnt ki orsz6gosszinten egykor mely egyh zt, z h6z-ellenes 6llel. Ugy tfinik, teniegi korm6ny 6s z egyhhzkkozott z egyhizk 6ltl fenn-

5 . Dunmell6ki Kozlem Reformdtus Egyh6zker[leti Szb6Istud,npilspi)k 6rtdkeli z elmilt id6szhot egyik els6rendii c6lpontj volt kommunist htlom 6ltl miik<idtetetth6l6ztoknk, most m6g egy kcirben rijr c6lpontt6 lehet tenni. H lehet ezt mondni, csk nnyi v6ltoz6s tort6nt, hogy 1990-igvoltk meg6lhet6sibesirg6k,most De nemcsk t6pedig fell6pnek meg6lhet6sileleplez6'l<. jelenthet itt gondot,s 6ppenez6rt nyekkel vl6 szemben6z6s is sz6lok erccir k6rd6sr6l. Bizonyospublik6ci6k nem puszt6n t6nyek feltlrils t noszogtj6k, hnem meglehet6s mbici6vl tcirt6nelmet is 6t krj6k irni. Igy p6ld6ul z egylk ir6, ki mg t trirt6n6sznek is szivesen nevezi, rr6l ir egy helyen, hogy titkosszolg6ltok 6ltl megfigyelt Rvsz Ldszl6 piispdk 1956-bn,,z egyh zi ellenforrdlom" vezet6 lkj lett voln. Hogy mennyire tendenci6zus ez megfo' glmzhs,6snem puszt ortogr6fii hlb, zt szerz6 m6sik megjegyz6seigzolj, meiy szerint viszont Pp L{szl6, Budpesti Teol6gi d6k6nj ugynez id6'ben,vgyis 1956bn reform6tus egyhdzmegrijul6simozglm6nkegyik ve' zet6je volt. Tess6k elk6pzelni egyzon iigyben egym6s mellett rilni Rvsz L6szl6t, mint gz ellenforrdlm6rt, 6s Pp L6szl6t, mint megrijul6si vez6rlkot. Annyit zonbn MedgyesiP6l szvilhozigzitv - bolondul elvesztegetettid6nek kell tekintenr.ink, hogy egyh6zunk z elmrilt tizentjt esztend6ben- sjnos- elegend6nektrtott z 1990-benkimondoft ltl6nos tisztrijit6st 6s bizonyos h6trt6telt szenvedett egyhizi szolgdkrehbilit6l6s6t, 6s k6s6bb z tink6ntes 6tvil6git6st. A k6s6bbbekcivetkezett,egyhilzunkbn is oly ismer6s,,h6romper h6rmsoz6s"m6r zt je\ezte,hogy egyh6zunkbn is elmrdt ktrzis, 6s ez rettent6 tcirt6nelem 6ppen khuilegyh zpolitiki c6lokr is lklmzht6 lett, s6t, morslis megsemmisit6sre is ig6nybe vehet6 volt. Ez nem j6 jel. Nem tudom m6g m6dj6t, de bizonyos vgyok benne, hogy egyh6zunknkel6'bbvgy ut6bb teljess6ggelszembekell mjd n6znie tcirt6nete ezen szomorri fejezet6vel,m6gpedig oly m6don, hogy politik6t6l 6s szenzici6-hjh6sz6m6di6t6l elt6r6en m61t6kereszty6n megold6st is tl6l felold6s6r. Sz6lnom kell m6g rtividen tvly decemberin6pszvz6sr6l is. Illetve eg6szpontosn rr6l, hogy gytilekezeteink most viszonoztf.k tvly novemberi 6s dece:mberil6togt6sokt ht6ron tfli gyrilekezetekben. A hirsv6tot kcivet6 k6t vsdrnp mintegy 500 lelkip6sztor l togtott ht6ron tirli gyrilekezetekbe testv6ri kpcsoltok er6sit6s6re. Tvly n6pszvz6sid6szk6bn komoly v6dk 6rt6k egyh6zunkt, hogy ti. belevtkoztunk voln - ki tudj m6r h6nydszor megint - mgss6gospolitik6b. Mi nem igy gondoltuk,6s most sem igy gondoljuk.akkor is, 6s most is tisszetrtoz6sunkt 6s testv6ri kciz<iss6gtinketnyilv6nitottuk ki' Ink6bb tl6n politik vtkozott bele z egyh{z bels6 6let6be. Nem tudjuk m6g teljes k<trfien feldolgozni legut6bbi tpsztltokt,mert m6g gy6szunk vn. ZsoldosG6bor pilis- mr6ti esperes Erd6lyben szolg lt el6tt egy 6r6vl hirtelen elhunyt. Vigsztl6st k6ri.ink itt mrdt csl6dj6r 6s osztozunk gyrilekezetef6jdlm6bn. Azok hirek, melyeket visszt6r6 lelkip6sztorok megrendr.ilts6g k<izepette is megosztottkvehink, zt muttj6k, hogy ngy szeretettel, meg6rt6ssel,testv6riess6ggelfogdtk minket, J6mgm hol egy teljes szomd6lvid6kenvoltm, B6csfeketehegyen, btot tcilthettem b6cski 6s b6n6ti reformatus gyulekezetek lelk6szeivel6s gondnokivl.igen megrendit6volt, hogy hosszs6s visszfogottbesz6lget6sv6g6n m6giscskkirobbnt keserii pnsz: irgy 6rzik, n6pszvz6s elleni itthoni propgnd szeretetlens6gmegnyilv6nul6s volt. Vigsztljuk tov6bbr is testv6reinket! Az elvesztegetett id6t tegytik Ie biinb6nttl, 6s hogy Medgyesi k6ri, kereszty6ni szorglmtoss6ggligyekezziink tov6bb 6piteni risszetrtoz6sunkt. Rem6ljiik, j61 fogj ezt szolgilni Gener6lis Konvent vlmennyi munk6j 6s testv6rgytilekezeti kpcsoltok tov6bb6pit6seis bnpedig Mgyr Reform6tusVil6gtl6lkoz6 lesz, mely ugusztus 12-6n Kolozsvilrt kezd6dik, 6s ugusztus25-6ndebrecenbenz6rul. Szeretn6k ezen helyen is n6h6ny sz6t sz6lni r6mi ktolikus egyh zt m6lyen 6tjLt6 6s megrendit6 gyilszr6l,6s z z6t bekijvetkezett rij kezdetiikr6l. Elhunyt II. J6nos P6l p6p, ki z irjkori tcirt6nelem egyik legjelent6sebb egyh6.zi szem6lyis6gevolt, ki r6mi ktolikus egyhiz vezet6s6ben olyn rij elemeket, dimenzi6kt nyitott meg, melyek kisugilrzis minket, protest6nsokt is m6lyen 6rintett. Osztozunk r6mi ktolikus testv6reink gyilszilbn. Az6t pdpvhlszt6 konkl6v6 megvillsztott Joseph Rtzinger biborost, XVI. Benedekn6ven. Ot kor6bbn protest6nsokis ismerhett6k, mint kitiin6 teol6gust, 6s mint hittni kongregilci6vezet6j6t.az 6 szem6lye,teol6gii ht6rozotts6gbizonnyl segiteni fog, hogy z cikumenikusp6rbesz6dne sikkdjon el, vgy p6rbesz6db5lne keriiljenek ki teol6gii nektilnkis hsznunkr lesz. Ant6m6k, s ez cisszess6g6ben nk idej6n reform6ci6t teol6gii 6rtelemben bizonyosn didlr vitt6k reform6torok.az m6s k6rd6s,hogy htlmilg 6s politikilg elveszitett6k.nem lenne j6 reform6ci6 teol6gii eredm6nyeir6ll.vlmif6le egyh6z-diplom6ci vgy <isszltruizmus jegy6ben lemondni, hnem ink6bb zon kell f6rdoznunk, hogy r6mi ktolikus testv6reinket irjr meg rijr meginvit6ljuk zigzsdgisteni forr6s6hoz, kinyiltkoztt6shoz. Mert hogy mi mgunk igzsilgis csk kkor 6lI meg, h kinyiltkoztt6sb6l vl6. Gy6sz mirlt6n tl6n sz6lhtunk n6h6ny sz6t rr6l is, hogy egyh6zunkbn bizonyos sz6ls6s6geskileng6sek muttkoztk p6p hl6l kpcs6n. Hllottunk olyn megnyiltkoz6sokt is, melyek legbigottbb, ultmont6n ktolikusoknk is dics6s6g6rev61tk voltk, de voltk lelkip6sztorok 6s int6zm6nyek, kik 6s melyek igen tpinttlnul, mjdhogynem durv6n viselkedtek. Az el6'bbiek szimilr szolg6ljon tnuls6gul z ut6bbik esete.tnuljnk egym6st6l!mindz6ltl irgy gondolom,sem z egyhizk teljes egyesiil6s6nekel6estje nem 61lt m6g be, sem g6lyrbosid6k nem jtittek vissz. Higgdt j6zns6got jvslok mindenki szdm5.r.nem hiszem,hogy mikor hiv6 testv6rek gy6sz6bnosztozunk,b6rmi m6don is fel kellene dni sj6t m6lt6s6gunkt.h vlmit, ezt 6ppen IL J6nos P5I hgyt 6ri6si szellemi <ir<iks6gi.il mindnnyiunk sz6m6r, Nem veszitjiik el cinmgunkt, h testv6r gyilszilbn ill6[<6ppen osztozunk. Feltehet6, hogy sokk zvr6nk ok z z igen szoktln m6di-t6ll6s volt, mely - lehet, hogy ennek megit6l6s6ben egyediil vgyok - megszokhttlnnk tiinik. N6h-n6h irgy 6tzem: vgy megtnulunk 6lni m6diumok n6lkiil, 6s v6llljuk, hogy nem jutnk elhozzilnk zonnl esem6nyek hirei, vgy

6 6 ' Kozlem6nyek. Dunmelldki Eghdzkertileti Reform6tus hozz6idomulunkmiisehhezzelfogdhttlnhozzililll'ilshoz' Szinte krimik6nt 6ltem v6gig, s gondoltm el, micsodktizdelmet kellett folyttniuk z illet6keseknek, hogy z goniz6l6 p5' p hl6ltus6j m6lt6s6gglmehessenv6gbe'h ehhezideveszsztik, hogy ugynezid6benment v6gbe szerencs6tlenfloridi "rrrony, T""ry Schivo,,eutn6zi6j",6szt micsodszinte m6r nuf-ijtrirf zuhn6 m6di-hiszt6ri vette ktiriil, kkor csk megrendirlten mondhtom: vl6bn minth m6r-m5r lterntiv el6tt 6lln6nk' M6gis, Medgyesi Pril szv6vl, tl6n elbolondoskodottideinkk<iz6kellsz6molni,sbiinb6nttlle. tenni, hogy sem tcimegkommunik6ci6tnem tnultuk ki, sem jelenlegi felt6telek kcizcittnem tudunk mindig 6rv6nyesm6don megsr6llni.vn h6t mit tenniink szint6n Medgyesiszv6vl Jtivend6re n6zv6st is mgunk megttt6ztt6s6vl' Meggylz6dlsem, hogy m6diumok vil6g6bn sz6munkr z irt u helyes6s j6 r6nyu szk6zisonkereszttil fog felt6rulni' Zsintunk most 6llitj cisszezokt z egyh zsttisztiki dtokt, melyeket kor6bbn z lszikcizgyiil6sen szoktunk t6rgylni. Most csk nnyit jelzek, hogy mennyibenpontoegyh6zkerr'iletiinkben2004.uk u dnttu*ell6ki cisszesit6sek, ben t<ibbkeresztel6,konfirm6ci6 6s eskiiv6 volt, mint 2003bn. Orvendetes jel, hogy z 6vtizedek 6t folymtos cscikken6s meg6llt - hogy ztln k6s6'bbiekbenncivekednifog-e, z m,6.gttyitottk6rd6s. H6l6vl trtozunk mindzoknk, kik llzios szolgk6nt z nyszenlegyhlz 6pit6s6ben r6szt vesznek. A keresztel6si dtokn6l n6h6ny sz6m hib6dzik zonbn, zoknk z dti, kik gyermekiiket nem kereszteltetik meg, kiilcinbciz6 okok folyt6n. A legf6jdlmsbb itt zon lelkip6sztorink mgtrt6s, kik nem kereszteltetik meg gyermekeiket, 6s ezzel sj6t egyh6zunk hitelveit tgdj6k-meg, illetve nem hjlnd6k gyermekeket keresztelni, ez,el pedig gytilekezeteiket botrinkozttj6k' Zsintunk tnulmdnvi blzotts6g 6ll6sfogll6st tervez ezzel ngyon srilyos tnfegyelmi mulszt6ssl kpcsoltbn' Lelkip6sztorinknk pedig,kik ezt v6lik heiyesnek,csk zt tudom mondni, miniegytori 6s tirciktjsl6zd6,hogy nem j6 helyen l6zdoz,,k. Cte""szts6g s6krmentum ugynis Isten kegyelme jegye 6s pecs6tje.azt csk cirvendez6sziwel sz6vets6g6nek Iehet fogdni, rr csk h6l6s sziwel lehet k6szulni' Hi6b hivtkoznk rr, hogy vnnk lelkip6sztorink, kik mindenf6le j6 egyhilzi fegyelem n6lkiil b6rkinek b6rmikor k6szek kiszolg6lttni kereszts6gsdkrmentum6t, s hogy 6k nem krnk ebben r6szeseklenni. Erre csk zt felelhetem: bususnon tollit usum. Meg zt is, hogy nem k<itelez6 reform6tus lelkip6sztornk lenni. M6g n6h6ny dtot hdd ismertessek,s ezzelmondnd6m szerint egyh6zkerirleelej6hez6rkezemvissz'az cisszesit6sek tunkben 364 f66ll6sbnfogllkozttott lelkipasztor,35 r6szid6s lelkip6sztor 6s 191 vil6gi fogllkoztlott vn gytllekezeteinkben. Oktt6si int6zm6nyeinkben 6s egy6b intezm6nyeinkben orsz6gosn6499f6 dolgozik. Hory ebb61z ut6bbib6l mennyi esik Dunmell6kre, rr6l m6g nem kptunk kimuttdst, kdrillbeliil 2500 t6. J6l l6tszik zonbn, hogy egyh6zkcizs6geink fenntrt6 k6pess6geszinte kimeriil lelkip6sztori 6ll6sok fenntrt6s6bn, 6s kdzint6zm6nyi lklmzottk z 6llmi normtiv6kb6l kpj6k jvdlmukt. A mostni sziikcisid6ktestv6riess6grevn sziiks6gunk, ben igen ngy bcilcsess6gre, b6rfeszi.ilts6gvgy egzisztencisemmif6le hogy egyh6zunkbn 6lis dr6m ne ktjvetkezz6kbe. Int6zm6nyeink 61et6t6ttekintve is zt kiv6nom, hogy mennyibenlehets6ges,ezt keruljiik ei' Med.gyesiPAI ztjvsoljprxis Piettis-6bn,hogy reggelre kelv6n is rigy 6bredjiink, hogy minden gondoltot, i-elyre kelr.ink, berekesszr-ink,s csk Isten ig6ret6re 6s dics6s6g6refigyelve kezdjiik npot.,,mindennpi munk6dnk kezdetel egyenz lsten ig6je 6s z im6dkoz6s"" Es mihelyt felserkensz,ottn igy sz6litsd meg mg szents6ges ieeiem 6t r 6n lelkem figyelmesebbenv6rj z Urt, *irrtr"ttt vircszt6 reggelt". Ez mi virrszt6sunk mindddig trt, mig Krisztus dics6s6gesorszilg bn meg6rkezik' Boldog z szolg,kit z 6 Ur rigy tl6l, hogy bolondul ttilt6tt idej6t m6r biinb6nttl megvdltott, minden jelenvl6bn 6llhttosn j6rt ei, s jcivend6t tinmg megtfi6ztt6s6bn tigyelte. Akkor nem kell f6lnrink semmilyen ellens6g16l,mert kkor Isteniink kez6ben vgyunk, kkor hihetjrii, hogy nem vett rjtunk urlmt biin, hnem ' 6 ke' gyelme6s Szentlelkeereje lkozik benniink' t I A kr)zgyiilas felijitott d'dszteremben A MAJUSI K6ZGYfLES HATAROZATAI

7 HATAROZATOK. Dunmell6ki Reformdtus Egyhdzkeriileti Kdzlem,nyek' 7 T 6. T TAROZAT OK AZ ELNOKS 6GI BESZAMOLOHOZ EI6t erl eszt6: Vr g L5szl6 I. A kcizgyiil6s ktisz<inettel fogdj z elntiks6gi tnit6, elgondolkodtt6 besz6mol6t. 2. Akozgyfil6s t6mogtj tcirt6nelmi egyh zk tiltkoz ' silt 6s z Alkotm6nybir6silghoz fordul6 l6p6s6t kormlnyzt zon intlzked6sei kpcs6n, melyek t<irv6nytelenr.il diszkrimintiv l6p6seket tesznek z egyhilzi rnt6z' m6nyi 6s kdlts6gvet6si finnsziroz6ssl kpcsoltbn. 3. Aktjzgyfil6s egyet6rt 6s meger6siti z elntiks6g zon dcin' t6s6t, hogy z I. negyed6vi hitoktt6i dijkt hitel 6s egy6b finnszitozdsok terh6re megel6legezi 6s eljutttj munk6t, szolg6ltot m{r elv6gz6khtiz. Egyben zt is tudom6sul veszi, hogy ez 6vben tov6bbi ilyen lehet6s6ge m6r nem lesz z egyh6zkertiletnek. 4. AkozgyfiI6s elutsitj zon t<jrekv6seket, melyek z rin.,,ri gynrik-iiggyel" kpcsoltos n ki- 6lez etten z e gyhilzk ellen ir6nyulnk. Kifejezi zon 6hj t, hogy ezt k6rd6st egyh6zon beltil 6s kivtil is v6gre megnyugtt6n, z 6tttlnok 6s z illdoztok megb6lyegz6s6t kiz6r6n kell rendezni. 5. Akcizgyfl6s ktiszcinetet mond minden lelkipdsztornk, ki v6lllt ht6ron trili gyiilekezetekben vl6 szolg6ltot, 6s mindent megtett z6rt,hogy rjtuk esett sebet, f6jdl' mt egyiitt 6rz6 szeretettel pr6b6ljuk gy6gfitni. 6. Akcizgyiil6s r6szv6ttel osztozik r6mi ktolikus testv6- rek gy6szdbn Krol Wojtyl, II. J6nos P6l hl6l kpcs6n. Benne hivlkercszty6n embert l6tj, 6s 6rzi eml6' k6t. Ugynkkor rem6nys6ggel tekint z rij p6p, Josef Rtzinger, XVL Benedek szolg6lt ei6, bbn rem6nyben, hogy biblikus etik6j segits6gr.il lesz kereszty6nek bizonys6gt6tel6ben e libertinus vil6gbn. 8. T TAROZAT AZ EGYHAZKERULETI TANACS MUNKAJAROL El6terj eszt6: Vr g L6szl6 El6terjeszt6s: Az elmrilt krizgyfil6siink 6t z Egyh6zkeriileti Tn6cs k6t lklomml trtott ii16st jnurfu 24-6n: Meghllgtt, prispciki besz6mol6t. - Elfogdt z egyhilzkenilet vi k<ilts6gvet6s6t. - Elfogdt z egyh zkenileti Gzds6gi Bizotts6g 6ltl j vsolt egyh{zmegy 6nk6nti gyrilekezeti 6pit6si seg6ly eloszt6st. - J6vdhgy6n tudom6sul vette folymtbn lev6 hitel kihelyez6sek 6s zok visszt6rit6s616i sz6l6 jelent6st' mircius 9-6n: - Megt6rgylt 6s elfogdt 2005-dik 6vi egyh6zkenileti kcilts6gvet6s m6dosit6s6t. - Megt6rgylt 6s elfogdt : - Thi Konferenci Telep - Egyetemi 6s F6iskoli Gytilekezet - R6dy Gyfijtem6ny - Sz6kely J6zsefAltl6nos Iskol - B6r-Mds Gimn6zium AltHno" Iskol 6s Di6kotthon - Gyrik<issy Endre 6vod z6rsz mdilslt - Megt6rgylt 6s meger6sitette B6r-Mds Gimn6zium Altl6nos Iskol 6s Di6kotthon - Sz6kely J6zsef Altlilnos Iskol Gycikcissy Endre Lelkigondoz6i 6s Szupervizori Int6zet - Egyetemi 6s F6iskoli Gyiilekezet Thi Konferenci Telep vi kcilts6gvet6s6t. Az Egyhdzkeruleti KcizgyfiI6s egyhngrilg rigy dcintcitt, hogy nem k6r r6szletes ismertet6st fent emlitett iigyekr6l 6s jnu6r 21-6n vlmint m6rcius 9-6n trtott tn6csiil6s munk6j 616l sz6l6 b eszdmol6t elfo gdt, z zon ho - zott ht6r oztokt meger6sitette. 9. A KRE HTK JELENTESERdL SZOLO HATAROZAT El6tetjeszt6: dr. N6meth Divid 1. Az Egyh6zkenileti Kozgyfil6s elfogdj KRE Hittudom6nyi Kr6r6l sz6l6 jelent6st. 2. Az Egyhilzkeriileti Kcizgy{il6s kciszcinetet mond Vrg Liszl6 f.6jegyz6 :6rnk Hittudomdnyi Kr 6ltl hszn6lt 6priletr6szek fehijit6s rigy6ben v\gzett szervez6 6s ir6- nyit6 munk6j66rt. 3. Az&gyhhzkertileti K<izgyiil6s kciszcinetet mond zoknk lelkip6sztoroknk 6s gyiilekezeteknek, kik VI. 6vfolymos lelk6sz-hllgt6k gykorlti k6pz6s6ben r6szt vesznek. 4. AzBWh keriileti KiizWtil6s megkciszcini zoknk gyr'ilekezeteknek, egyhizmegy6knek 6s int6zm6nyeknek z 6ldoztv6lll6s6t, melyek teol6gii hllgt6k k<iztis eb6djein vend6gl6t6k voltk, ili. teol6gusnpot szerveztek. 5. AzEgyhdzkeriileti Kcizgyiil6s eml6kezteti kertilet gyiilekezeteit Budpesti Reform6tus Teol6gi fenn6ll6s6nk vfordul6j lklm6b6l trtnd6 tinneps6gre, melyre okt6ber 8-12-ig kenil sor. K6ri, hogy min6l tcibben vegyenek r6szt k<izcis megeml6kez6sben 6s h6ld6sbn. 6. Az Egyh6zkeruleti Kcizgyfil6s circimmel 6llpitj meg, hogy teol6gusnpok rendszeress6 t6tel6vel, fogd6 gyrilekezetek 6s spiritu6lis munk6j nyom6n k<izelebb kertiltek egym6shoz teol6gii hllgt6k 6s gyiilekezetek. Kciszcinet6t fejezi ki zoknk, kik ebben r6szt v6llltk. Bizttj HittudomSnyi Krt, hogy legyen egyre ink6bb gytilekezeteink teol6gi6j. A MAJUSI KOZGVfI6S HATANOZATAI

8 B. Dunmell6ki Reform6tus Egyh6zker0leti Kozlemdnyek ' _ 10. A KRE TAN1TOKEPZ6 T'6ISXOI,AI KARANAK BESZAMOL O J AHOZ g'626n6 HATAROZATOK El6te4eszt6: dr. Ngy Istvdn 1. Az Egyh6zkerr.ileti Kcizgyiil6s elfogdj jelent6st. 2. Az Egyh6zkeriileti Ki5zgyiil6s lehet6s6geihez m6tten nygilg t6mogtj f6iskoli 6pr.ilet b6vit6s6t. A jciv6 6vi kcilts6gvet6sek k6szit6sekor erre odfigyel. 3. Az Egyh6zkeruleti Ktizgyiil6s tudom6sul veszi, hogy volt T6bit Koll6giumb egy f66ll s6 munkt6rs be6llit6s sziiks6ges. Ennek nygi fedezetlt lehet6s6g szerint biztositj kcilts6gvet6sben. 13/b A SZEKELY JOZSEF AT,TAT"E.NOS ISKOLA JELEN- Tf sehez puzlno HATARozAT El6terjeszt6: dr. Mdrisz Imr6n6 1. Az Egyh6zkertileti Kcizgyiil6s elfogdj jelent6st. 13/c AGYOKOSSY pnlne OVODAJELENTESEHEZ Fiiz6o6 HATAROZAT El6terjeszt6: dr. Mdris z knr 6n6 L. Az Egyhilzkeriileti Ktizgyfil6s elfogdj jelent6st. 11. A RADAY GYfJTEMENY JELENTfSTHBZ r,6z6n6 HATAROZATOK El6terjeszt6; dr. Berecz Agt es 1. Ak<izgyfil6s elfogdj jelent6st' 2. Akozeytil6s k6r minden lelkip6sztort 6s egyh6zkcizs6get, hogy gytilekezettikben megjelent kidv6nyikb6l j6nd6kozznk egy-egy p6ld6nyt R6dy Kcinyvt6rnk. H erre nincs lehet6s6-giik, rigy legl6bb t6j6koztssnk zok megjelen6s6r A GYOKOSSY ENDRE LELKIGONDOZOI ES SZUPERV1ZORINTfZET JELENTESEHEZ pijz6n6 HATAROZATOK El6terjeszt6: T6th Jinos 1. Az Egyh6zkeriileti Kc;zgyiil6s elfogdj jelent6st. 2. Az Egyhilzkeriileti Ktizgy(il6s k6ri z egyhilzmegy6ket, hogy segits6k el6 szupervizi6 megismertet6s6t 6s szupervizi6 rendszeres gykorlt6t lelk6szi hivt6sgykorl6sbn. 12. JELENTNS EZ NCYBTEMI ES F6ISKOI,AI GYULEKEZETR6L El6te4eszt6: Edes Arpid 1. Az Egyh6zker0leti K<izgyiil6s kcjsztjnettel veszi tudom6- sul z egyetemi lelk6szi jelent6st, Isten Szentlelk6nek 6ld6s6t k6rve z Egyetem\ Gytilekezetben foly6 szolg6ltt. 2. Az Eeyh zkertileti Kiizgy6l6s Isten ir6nti h6l6vl veszi z egyetemi misszi6 rigy6nek ktils6 6s szem6lyi felt6teleiben tcirt6nt el6rel6p6seket, 6s tov6bbi t6mogt6s6r6l biztositj Budpesti Reform6tus Egyetemi 6s F6iskoli Gyiilekezethez kpcsol6d6 egyetemi misszi6i munk6t. 3. Az Egyh6zkeriileti K<izgyfil6s kinyilv6nitj, hogy rendezni kiv6nj z Egyetemi Gyiilekezet jogi helyzet6t. I3I A. A SAAR-MADES GIMNAZIUM, ATTAI'ANOS ISKO' r,a fs DIAKoTTHoN JELENTEsEHEZ stz6n6 HATA- ROZATOK El6terjeszt6: dr. Mdr6sz Imr6n6 1. A k<izgyiil6s elfogdj besz6mol6t. 2. AkozgyfiI6s elismer6sben r6szesiti z orszilgos Kciz6piskoli Tnulm6nyi versenyen el6'kel6 helyez6st szetzett di6kokt, 6s n6v szerint zok felk6szitsit eredm6nyes szkmi munk6juk6rt: Ber6nyi Eszter, J6nosin6 Solt Ann, Kerekes Brnb6s, Kov6cs G6born6, Mrton Agot, Pp Istv6n 6s V6rteslji M6ri szktn6rokt' 3. A K<izgyfil6s k<iszcinetet mond Arny J6nos igzgt6 irrnk, hogy z elmrilt 10 6vben reform6tus kereszty6n szellemis6ggel vezette B6r-Mds Reform6tus Gimn6ziumot, Altlenor Iskol6t 6s Di6kotthont. 3. Az Egyh6zker0let jvsolj kertileti oktt6si 6s dik6- nii int6zm6nyeknek, hogy z int6zm6nyek 6s dolgoz6k psztordlis szupervizi6j6bn Gydkcissy Int6zet szolg6- lt6t vegy6k ig6nybe. 15. A LELKESZI NIYLIGDi.IIXTBZNT AT,EPjTVANY MEGSZfNESEVEL KAPCSOI,NTOS HATARO ZATO]K El6terjeszt6: Vrg L5szl6 1. A k<izgyiil6s k6ri MRE Zsintht, hogy megszrintetend6 lpitv6nybn l6v6 vgyon 6s nnk tov6bbi kezel6se vontkoz6s6bn dolgozzon ki 6s fogdjon el mtikcid6si 6s ellen6rz6si szbilyztot'. A miikcidtet6st 6s ellen6rz6st, felugyeletet 6s dcint6sek meghoztl6t illetve el6k6szit6' s6t n6gy egyh6zkeriiletb6l kcizgyiil6sek 5ltl deleg6lt 2-2 Ielk6szb& 5116 ellen6rz6 bizottsdgnk kell fehigyelnie. Ennek indok, hogy ebbe z lpitv nyb kiz6r6lg lelkip6sztorok 6ltl befizetett 15 %-os szem6lyi nyugdijjaruf6k L0 %-ol meghld6 r6sze kertilt, 6s tov6bbikbn is 6venk6nt Reform6tus Lelk6szi Nyugdijint6zet 6ltl kimuttott jrd6kttibblet kell, hogy gyrpits z Alpot. 2. Amennyiben z 1-es pontbn foglltk teljesulnek, rigy DMREK Kcizgyiil6se hozzilj{rul z Alpitv6ny megsziintet6s6hez 6s vgyon Nyugdij Grnci Alpb keriil6- s6hez. A megsztintet6shez sziiks6ges nyiltkozt kid6- s6r felhtl mzz z Einciks6get. 16. ZSINATI 6S NCYUAZKERULETI BIZOTTSAGI HELYEK BETOLTESE El6terjeszt6: Vrg L6szl6 l. Az Egyhilzkeriileti Kcizgyfl6s megkcisztini szvzt' sz6mi6l6 bizotts6g munk6j6t, 6s meg6llpitj, hogy kcizgyiil6s lkot6tgji titkos szvz6ssl A MAJUSI KOZGYfLES HAT ANOZATAI

9 ' 9. Dunmell6ki Reformdtus Egyhdzkeriileti Kozlem6nyek - - z egyhilzkertileti sz mvizsgill6 bizotts6g p6ttgs v6 Szemerei Lilszl6 helyett Szb6 S6ndor P6ter mdoc' si lelkip6sztort; zsinti vll6soktt6si bizotts6g tgl v dr. Kiss Bo6z hely ett Krdos P6ter p6kozdi lelki-p6sztort; zsinti eg6szs6gr.igyip6tk6pvisel6v6 dr. Urb6n G6bor kecskem6tiorvost; zsinti tnri p6tk6pvisel6v6dr. Ngy Istv6n f6igzgt6t 17, AZ OKTATASI INTEZMfNYEK KOLTS]OGVETESEI E16te4eszt6: Vr g L 6s z16 L. A Dunmell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se z Iskolr.igyiSzervezetkcilts6gvet6s6t5.200 eft bev6teli 6s eft kid6si <isszeggelj6vilhgyl. 2. A Dunmell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgyiil6se GyrikdssyEndre 6vod ktilts6gvet6s6t eFt bev6tej6v6hgyj. li 6s eFt kid6si cisszeggel 3. AR6dy Gyfijtem6nynek z 6ltl6nos trtl6k terh6re z egyhilzkeriilet mint fenntrt6 - plusz 3 MFt'ot biztosit, mi risszesen9 MFt-os fenntrt6i t6mogt6st jelent. Ennek felhszn6l6s6vl 6prilis 30-ig kell r6szleteskcilts6gvet6st 0 szld6vl elk6sziteni, melyet z Egyh{zkerrileti Kcizgyiil6se felt6tel mellett meger6sit. november 17-6nism6t lesz lelk6szszentel6s.szeretettel k6rjrik esperes testv6reinket, hogy szem el6tt trtv november 19-i kdzgy(il6srink 12. sz6mf htdrozt6bn foglltkt, hivj6k fel erre z egyhdzmegy6jrikhdz trtoz6, IL lelk6szk6pesit6 vizsg6t tett lelk6szek figyelm6t. Az Egyh6zkertileti Kcizgyfil6snek cimzett k6relmeket, z egyh6zmegyeilelk6sz-testtilet j6nl6s6vl, legk6s6'bbokt6ber 15-ig k6rjrik felterjeszteni. Ht rozt: A fenti ht6rid6'l<etz Egyhilzkerrileti Kcizgyiil6s meger6siti,6s nyomt6kosnk6ri ezek pontosbetrt6s6t. 19/b. EGY]4B UCYNrc AZATAGI TERI INGATI,AN ElSterjeszt6: dr. Szb6 Istv6n 1. A Dunmell6ki Reformdtus Egyh6zkerr,ilet Kcizgyfil6se felhtlmzz z Elnciks6get,hogy XV. Keruleti Onkormdnyzt kedvez6 j6nlt eset6n z Algi t6ri ingtln telk6nek megvds6rl6s6r nyrijtson krilcscint MRE Zsint6nk. Az ingtln tuljdonjog6nk rendez6seut6n nffitott kcilcscinfej6ben teljes ingtln fel6pitm6ny6vel egyi.itt egyh6zkertilettink tuljdon6b kerril, hol tov6bbikbn MRE, illetve keriiletiink misszi6i 6gi kerulnek elhelyez6sre,k6s6bbi egyeztet6seknyom6n. 18. JOGI UCypr r9/c. EGYfB UCYNrc HAT"4.SZTNT,KIFELLEBBEZfS El6terl eszt6: Simo nfi S6ndor El6terjeszt6: dr. K6ri Tmis L. Az Egyh6zkerr.ileti Krizgyiil6s t6rgyl6sr lklmtlnnk tl6lj z egyhilzkeriileti orgon-feltigyel6r6l sz6l6 szb6lyrendelet tervezet6t, mert ellent6tes egyh6zunk lkotmdny6vl 6s gzds6gitcirv6ny6vel. Felk6ri z ewhilzzenei, vlmint jogi 6s kozigzgtilsi bizotts6got szb6lyrendelettervezet6nekstdolgoz6s6r. 2. Az Eeyhilzkenileti K<izgyiil6s - Budpest-D6li Reform6tus Egyhilzmegye Tn6cs6nk jvslt6r - P6ter M6ri lelk6sz lelk6szi jelleg6t nem trtj fent. A kcizgyiil6s d<int6s6tp6ter M6ri lelk6szhezm6lttln peresked6semitt hozt. 1. Az Egyh6zkeriileti Krizgyiil6s D6lpesti Egyh6zmegye Kcizgyiil6s6nekhl6sztelki presbit6riumr vontkoz6 htilroztit meger6siti, fellebbez6st elutsitj, mivel z Egyh6zi Trirv6nyben meght6rozott l6tsz6m l6 cscikkent presbit6rium l6tsz6'm. A DUNIUELL6KI Rnronnn{,rus EcvuAzrpRiiLET KozcWr,psE ALTAL ALAPiTOTT DiJAK A PEDAGOGUSOK ELISMERESERE rg/a. EGY6B UCYSX' HATARID6K KIJELOLESE El6terj eszt6:vrg Lhszl6 Az 6szi egyh6zkeriileti kcizgy(il6s el&<6szit6 feldtink sz6p rendben vl6 teljesit6s6re z ldbbi ht6rid6t kitiiz6s6t jvsolom. ) Az egyh zmegylk szeptember f-ig terjessz6k fel szkel6d6ijelent6seket z egy-hilzkeriilethez. SoIi Deo Gl6ri-dij: olyn testiiletek, int6zm6nyek kphtjdk dijt, melyek reformdtus kiiziiss6gk6nttijbb 6ven keresztiil egys6gesrculttl jelenitett6k meg reformdtus kereszty6n nevel6s lpelveit, munk6juk p6ldd6volt bbn tekintetben, hogy egyh6zunk iskoldink 6vsz6zdok sordn kilkult hitbeli 6rdks6g6re6s pedg6giikultrirdjtir 6pnlt. Lor6ntffy Zsuzsnn-dij: olyn tniigyi vezet6 kphtj meg dijt, kinek irdnyitds mellett z int6zm6ny hosszri ideje kimgsl6 eredm6nyess6ggeldolgozik 6s/ vgy okttj, neveli tnitv6nyit kereszty6n szellemis6gben6s gyrpitj tuddsukt z iirdkiilt 6s jelenkori kult(r vl6di 6rt6keinek megfelel6en. b) Az egyh6zkertj'letiszkbizotts6goklegk6s6bbszeptember 30-ig t6rgylj6k meg jelent6seket.a bizotts6goktz illet6kes szkbizotts6gelncikeisziiks6g szerint hivj6k <issze. Bend Krilmdndij: olyn 6v6n6k, tnitok, tndrok kphtjrik meg, kik sjdt szkteriilettknek hosszbbideje elismert k6pvisel6jiik, tnitv6nyik sikereket 6rnek el kiiliinbiiz6 szint(i tnulmsnyi versenyeken, vgy h6tr6nyos helyzetri, sjiitos nevel6si ig6nyfi dirikok trimogt6s6bn jeleskednek. c) A szkbizotts6gok elncikei bizotts6gi jelent6seket 6s z ezel<hezkpcsol6d6 ht6rozti jvsltokt, vlmint jelent6s rrividitett, m6sf6l oldls <isszefogll6s6tokt6ber 15-igktldj6k be PiispcikiHivtlb. A p6ly6ztnk trtlmzni kell: L z int6zm6ny igzgt6tn6cs6nkindoklisdt, illetve j6v6hgy6sdt 2. nevel6testilet jvslt6t 3. felterjesztd indokl6s6t d) Az Egyhilzkenileti K<izgytil6skitfiz<itt id6pontj: november A p6ly6ztokt Dunmell6ki Reformdtus Egyhdzkeriilet Iskoliigyi Bizotts(gihoz(L6nyy Utci Reform6tus Gimn6zium, 1092 Kinizsi u. f -7.) kell felterjeszteni jirnius 30-ig. L7-18.Ezen t6rgyljuk meg szkbizotts6gijelent6seket. e) Ebbenz 6vbenEryh6zkenileti Kcizgyfl6stink els6npj6n, A MAJUSI KlZGYULES HATAROZATAl

10 . Kdzlem6nyek s EgthAzkerileti Reformdtu 0. Dunmell6ki tonevben nopok o os Teologus denki egy 6v ltt. Kikjntisen sokt f6rdt szervez6sekkel teol6gusnp-felel6s Cs6ki Ldszl6 III. 6ves teol6gus, ki 11-en vett r6szt (volt olyn vs6rnp, melyen egyszerre tcibbteol6gusnpis volt,,,rekord" dvent els6vs6rnpj6n 3), egy di6k volt 7x, h6rom hllgt6 6x, h6rom volt 5x, 6s tcibben4x. Professzorok6s kis6r6k 29-envettek r6szt teoosszesen18 teol6gusnpot szeweztrink. Ebb6110 volt ke16gusnpokon. riiletiinkben, egy Tisz6ninneni keriiletben, egy Dun6ntrititjint sor6n cisszesen km-t tetttink meg, s mindlibn, 6 ht6rinkon kiviil. A 18-b6l h6rom nem mondht6 eztatyenk 6v6keze ltt. Szinte z cisszesutunk sor6n hszhgyom6nyosnk,egy brcski bcirtcinbenvl6 l6togndltuk keriilett6ll teol6gi6nk j6nd6kozott kisbuszt, met6st, egy hnnoveri Kirchentgon vl6 r6szv6telt, egy pelyet, mint ebb6,z cisszefogll6sb6lis kit(inik, c6lnk megdig kecskem6ti refiben vl6 csendesnp-trt6st jelentette vet' felel6en hszniltunk. A teol6gusnpokt m m6r nem puszr6szt is). Emellett (ilyen volt els6 f6l6vben L6nyybn tiln zzl c6lll szervezzik, hogy gyulekezetek ez 6ltl is trink egy uschwitzi eml6kirton is. kifejezz6k k6szs6giiket int6zm6ny fenntrt6s6r, de Legt<ibbet D6lpesti Egyh6zmegy6benvoltunk: Ocs, Gocirrimmel6s ktisztjnettel vettiink minden dom6nyt, melyet Egyszer voldcjll6,j6szber6ny,gytingy<isegyh6zkcizs6geiben. 6s sj6t 6let6t segit5c6ljir hszn6lunk di6ks6gkcizciss6gi d6li r6szt Brny6bn tunk Budpesten Kr.ils6-Ull6i irton, j6rtuk v6gig (Orm6ns6g),V6rteslj6n s6rbogrdilelk6szkcir- fel. Ebben z 6vben ,-Ft-ot kptunk, mit kciszciben voltunk 9 gyiilekezetben,vlmint Brcsk6n b<irtcin- nunk, s vegytik hozz6, hogy ez z osszeg10 teol6gusnpon ben. Tolni Egyh6zmegy6benNgydorogonj6rtunk, B6cs- j6tt ossze,hiszen m6s jelleg( ritjinkon nem kptunk dom6nyt, htdron tirli Kiskuns6gbn Kecskeritjinkhoz pedig m6g m6ten. Tiszfiireden 6s n6mi hozz j6rul6s is Feh6rv6rcsurg6n volvolt. Ez6rt sziiks6ges tunk keriiletrinkcin jelenthetem tirtimis pekivril. Ht6ron tril mel, hogy l6br 6llt dig: Sz6ken tcilttitttink teol6gusok 6ltl npot, mjd D6lvid6ben l6trehozottagoston ken (Horv6torszilg) 4 Alpitv6ny, S6ndor gyr.ilekezetben szolg6lkifejezetten mely tunk, Ieghosszbb z6rt jott l6tre, hogy utunkon eljutottunk ht6ron trili teol6gusok egy t6voli sz6rv6nyb, egy6birtjit misszi6i 6s kijevi mgyr reforsegitse. Ez6rt k6rek m6tusokhoz,j6 kpcsomindenkit, h tl6lkoltot 6polunk Mgyrzik ezzelz Alpitv6nyigennel 6s kcirny6ki nyl, 6s t6mogt6sr (Ergyiilekezetekkel m6lt6nk veszi ht6ron d6ly), hol szint6n tcibb trili gytilekezetek6rt vgytilekezetben szolg6l16 szolg6ltot, tegye tunk. S el6szcirj6rtunk ezt meg nygilg 6s Felvid6ken, hol Rozsteol6gusnpon Hllgt6h szolg1.lnk sdrbogd.rd,i im6ds6gbnis. Az Alis6s kcirny6k6t ny6t pitv6ny segit ht6ron tirliknk lelki 6s fiziki m6don, gyiimerhettiik meg.voltunk Szbdk6negy ififs6gi npon, mi j6 lekezeti kpcsoltok 6pol6s, segit6se r6v6n' Bekpcsol6del6jelelehet vjds6gikkl vl6 kpcsoltunk ki6pit6s6nek. j6 tunk 6pit6t6bor jelleggel z erd6lyi templomok meg6v6si r6sziink, volt Ezen irtjink sor6n sz6mtln 6lm6nyben progrmj6b tvly ny6ron; s szeretn6nk 6wh6zkt, neismert lelk6szek, ott szolg6lt z megismer6s6n, t6jegys6g h6z helyzetben l6v6 egyhilzkozs{geket, sz6rv6nyhelyzetben emberek circiks6g6nekmegismer6s6n tirl legngyobb 6lis t6mogtni. Ezen ny6ron is k6t hoszm6nyt gyiilekezeti tgokkl vl6 tl6lkoz6s 6s besz6lget6s l6v6 gyr.ilekezeteket jelentette, mely sor6n reform6tuss6gunk gondjir6l, cir<imei- szri h6tv6g6s tdbort szervezink, z egyiket Mgyrigenben (Erd6ly), m6sikt Berz6t6n (Felvid6k). Ezen lklmkkl 161,n6prink sors6r61, vil6ghelyzetr6'l cser6lhettiink gondoigehirdet6ssel is szolg6lunk. ltokt. Kril<incisenfontosnk it6ltrik december 5. ut6ni Osszesen 18 helyen voltunk. A teol6gus np m m6r helyzetbentl6lkozni, er6siteni ht6ron tfli testv6reinket. j6k nemcsk nnyit jelent, hogy elmegyiink egy gyiilekezetbe, megismerj6k voltk rr is, hogy teol6gusok Az utk teol6gus h6tv6g6nek nevezztik egytittl6tcibbnyire hnem vmelyekben helyzeteket, kiilcinleges 6s z fitlgos zokt teinket, mert m6r p6nteken vgy szombtonelmegyrink gyunk mi, reformdtusok. Orcim volt sz6munkr, hogy meghiv6 egyhilzkozs6gbe,ott tciltrink egy npot, mjd vs6rprofesszori kr szinte minden tgj - vn, ki tribbszciris np szolg6lunk. Sokf6le volt most is. El6fordult olyn, hogy vetlelkesed6ssel "n i.e"t minket fitjinkr. A di6kok ngy egy gyrilekezetbe menttink, s ott r6szt vettrink ifi 6rdn, betek r6szt teol6gusnpokon, 6s sokt is f6rdtk 6rte, z sz6lgettiink z egyhilzr6l, z egyhizk6zs6gr6., s m6snp teutz6sokbn, kril<inf6le szolg6ltokbn, ig6s lpok ir6s6bn, ol6gusnpkeret6ben szolg6ltunk z istentiszteleten(j6sz' mfisorokbnvl6 r6szv6telben.a 94 teol6gus6s 16 vll6stber6ny).volt olyn, mikor szombtonegy rcivid kir6ndul6s n6r kciziil cisszesen204-envettek r6szt teol6gusnpon.egy ut6n egy lelk6szk<irvend6geivoltunk, s ott kiirny6kbeli lelnpr 6tlgosn11 teol6gusment el, egyszermjdnem min- Isten ir6nti h6l6vl sz6molokbe rr6l, hogy budpesti teol6gi 150 6ves 6vfordul6j6r k6sznlve ebben z 6vben megszporodtk teol6gusnpok kerulettinkben, zon kiviil,6s ht6rinkon tril is. A sttisztik6k trikr6ben n6h6ny dt:

11 . Dunmell6ki. I I Reform6tus Egyh6zkeriileti Kozlemdnyek k6szekkel 6s z 6helyzetrikkel ismerkedtiink meg. Vs6rnp szolg6ltunk lelk6szkrirhoz tttoz6 gyrilekezetekben, mjd d61ut6n krizpontbn trtottunk teol6gusnpot kcirny6kbeli gyiilekezetek r6szv6tel6vel (S6rbog6rd).Volt olyn, hogy v6gigj6rtunk egy megyer6szt,hol elkluzoltk bennunket, mjd vs6rnp mindenki m6s gyr.ilekezetben szolgillt, sz6rv6nybnis (Orm6ns6g). Olyn is volt, hogy vs6rnp d6lel6tt teol6gusnpon voltunk, mjd d6lut6n sz6rv6nyokht6ron bn 6s id6sek otthon6bn szolg6ltunk (Gy<ingyds). tgli ftjink is v6ltoztos k6pet muttnk. El6fordult, hogy n6gy gytilekezetet j6rtunk v6gig, s mindegyikben teol6gusnp keret6benszolg6ltunk(horv6torsz6g).m6shol tcibbnpot trt6zkodtunk, miltt ltt megismerkedtrink gyrilekezettel, biinb6nti lklmkt trtottunk, mjd kcizcisreform6ci6iistentiszteletet helyiekkel (Sz6k).Ism6t m6shol megismerkedtiink egy r6gi6 tcirt6net6vel, neh6zs6geivel,kir6ndultunk is, mjd szolg6ltunk k<irny6kbeli gytilekeze- tekben 6s sz6rv6nyokbn(gyulfeh6rv6r,rozsny6).ahnnoveri it z egyhilzl6t6st, rendezv6nyszewezlst 6s kulcjnbtiz6 progrmokb6lvl6 citlet-szefz6st, kecskem6tiiskoli csendesnppedig kretivit6st, fitlokkl 6s z egyh zi iskol6vl vl6 tpszt ltszerz6st segitette. Sokt jelentettek ezek szolg6ltok teol6gus 6s vll6stn6r hllgt6knk szolg6ltukrvl6 felk6szul6sben, gykorlti egyh6zi 6let megismer6s6ben6s legf6k6ppenegym6sslvl6 kcizciss6giikme9616s6ben. Ezeken z utkon mindig zt tpsztltuk meg, hogy noh mi mgunk vitttik z circimhirt, z et6sit6st, bdtorit6st, mi mgunk vidultunk fel, kptunk rij er6re 6s b6torodtunk fel szolg6ltr, z egyhizbn, z egyh6z Ur6nk. Neki legyen mindez6rt h6l. B<ilcsfiildi Andris spiritud,iis AcosroN SANDoRALAPITVANY Az AgostonSdndorAlopitvdnyc6lkit0z6sei: Tdmogoliuk reformdtus teol6gioihollgot6kmisszi6idtjoito szomsz6dos orszdgokmogyorioihoz. AIAPITVANYUNK MUNKAJAT KUI.ONOSENFONIOSNAK? MIERITARIJUK Mogyoremberleginkdbb mogyornyelven 6rtimegoz Evong6liumot. lelkulet hozhotgy6gyuldst o sz6rvdnymogyor Krisztusi 6s megoldost nepekkoztiproblemdkro. sdg es oz 6ketkori;lvev6 Teol6gusdidkok meg6rezvee misszi6fontossdgdtes sz6psegei, nogym6rt6kben kisz6lesithetik k6s6bb,moldonigyillekeztr.ikben e munkdt. A bji gytlehezet hldszl uel uenddgelte meg teol6gusokt AZALAP TVANY MAITEVEKENYSEGEI: meglev6kophidokotverni,6s o hotdront0liegyhdztesiekkel Szeretn6nk drvohdzoknok, szocidlis csolotoinkot dpolni,er6siteni. Gyiilekezeteknek, int6zm6nyeknek kivdnunk obbonsegiteni, omibencsokhidnytszenvednek. Azonbono fizikoies onyogisegits6gnydjtdson tulo sz6rvdnymogyorsdg o helybe6nludotdtszeretnenk er6siteni ozzol is,hogy progromioinkbo lieketminelnogyobbszdmbonigyekszijnk bevonni., i tavoonthato: A KOVETKEZ6 SZAMIASZAMON ; AZ ATApiIVANy i i ErsteBonkHungoryRt. I ,l90 i, l Dobos Kdrolynd Agoston llon temetdse fsori ternplombn Koudcs Bd.lint szolgd.lt ktonqtelepi rtj hrng szentel4sdn

12 I 2. Dunmell ki Reformdtus Egyh6zkeriileti Kozlem6nyek' II. REFORMATUS ZENEI FESZTIVAL AZ OKUMENIKUS GONDOLTOK JEGYEBEN JUNIUS PROGRAMOK NAPKOZBEN _ RADAY UTCA Npk6zben ( r kdzcitt) progrmokt R6dy utc Reform6tus Teol6gi el6tti szksz6n s6trk 6llit6s6vl, tarsegyh{zk 6s t6rsint6zm6nyek, irjs6gszerkeszt6s6gek, k6nykid6k, hgyom6ny6rz6k, n6pm(v6szek jelenl6t6vel 6s egy szinpd 6rdnk6nt vdltoz6 progrmj6vl tessziik v6ltoztoss6. Reformdtus 6s tdrsegyhazi zenei el6d6k, k6ru' sok, n6p6nekesek, folk-zenekrok, vil69zene 6s jzz egyiittesek vlmint 16zfiiv6sok v6ltj6k egymrist: PENTEK: 11:00 Julinn Ref. Altldnos Iskol Gyermekk6rus (60 f6) 12:00 Cntores Ecclesie (16zfriv6sok) 13:00 L6nyy utci Ref. Gimn6zium Enekkr 14:00 Demeter Erik (Sepsiszentgycirgy)(n6p6nek; + 6k15s.gy. 15:00 Nry J6nos Qurtet (reformritus n6p6nekek jzz6tirt teker6vel) 16:00 Zurg6 egyiittes (moldvi n6pzene) 17:00 Kerekes egy. - gyimesi 6s moldvi n6pzene SZOMBAT: 11:00 Klmjk (gyermek-n6p6nekek, versek) 12:00 Tlith Kumi (fitl reformdtusok kusztikus zen6je) 13:00 Corpus Hrson Qurtet (r6zfriv6sok) 14:00 Berkesi Alex Bnd ("Feh6r" c. lbum bemutt6j) 15:00 Ngyv6rd t6ri reform6tus k6rus 1"5:25 V6rngyAndre 6s Frks Zsolt (ZeneKEPzeIet - n6gykezes zongor 6s vers) 16:00 Musicl Witchcrft (Koll6rAttil - Solris) (kusztikus zene fuvol6r, gitdrr, iit6hngszerre) 17:00 K6lmdn Imre (csell6 - Vjds6g) 17:30 Bptist Hrngegyiittes VASARNAP: 1.1.:00 Bdsty Citerzenekr (Felvid6k) 12:00 Bellon R6zfiiv6s Quintet (brokk, renesz6nsz) 13:00 Mkdm egyiittes (vil6gzene) 14:00 Szigeti Okumenikus linekkr + zsolt6rok gitdrr 6s 6nekhngr 15:00 Vill6 Enekegyiittes 16:00 TeTIVERSI fuvoln6gyes 17:00 Kobzos Kiss Tm6s (6nekelt versek) A R6dy utci progrmokon v6rht6n r6szt vesznek m6g: M6t6 S6ndor t6rogt6miiv6sz (Erd61y), B6nffy Gy<irgy vlmint Hiivcisvcilgyi Ildik6. A fesztiv6l R6dy utc6bn szer\ezett esem6nyei bekeri.iltek RADAY UTCAI KULTURALIS PROGRAMOK sordb. ("Kultucc") Vedres Csb (ex-after Crying) + Kirosz Q. hngversenye After Crying kmr-szimfonikus koncert. Jrinius I2,, - Zenekd6mi Ngyterem - hnglemezfelv6tel - este 7:30 6rkor 250 f6s Reform6tus K6rus + Fssng L6szl6 - orgon Debreceni K6ntus, Pl16 Imre Enekkr, Pslterium Hungricum K6rus, Julinn Reform6tus Altl6nos Iskol Gyermekk6rus, P6csi Reformdtus Koil6gium Vegyeskr, Pdpi Reform6tus Teol6gi K6rus, Gijdtjlt6i Reform6tus Liceum Gimndziumdnk Kmrk6rus, Fitl Reform6tusok Szdvets6g6nek K6rus (Felvid6k) Sz6list6k: Berkesi Bogldrk 6s Bsky Istv6n Ezen vsarnpi koncerten k6rusok el6d6sdbn 6sbemutt6k6nt elhngzik k6t k6rusmii is Drsk6czy L6szl6t61!! (A vs6rnp fell6p6 el6d6k list6j v6gleges.) Afesztivdl ideje ltt Bibli Mrizeum 6s R6dy K6nyvt6r ingyenesen l6togtht6. A Rridy Kdnlvesh6z klubj6bn kmr el6d6sokt, irodlmi 6s versmond6 progrmokt illetve besz6lget6seket trtunk. K6pz6mftv6szeti ki6llit6s nyilik erre z lklomr Plein Art Gl6ri6bn.,,ZENE A PERITIRIAN KONCIRIEK'.( II..ol.llol.lo lolo.l o iiiii, ifi.i O rsr I\S Aollololo^.l/ol.l.REFORMATUS ZENEI FESZTTVAL JUNIUS l PROGRAMOK ESTE: Az eg6sz npos progrmokt mind h6rom este ngy koncert zdrj. ' Jrinius Szil6gyi Dezs6T6ri Reform6tus Templom - este 7:306rkor Bolyki Brothers Vujicsics egyiittes ' Jrinius Zenekd6mi Ngyterem - este 7:30 6rkor K6lm6n Attil (cse116- Vjds6g) v6dnitkitk Dr. Biilcskei Gusztdv piispiik Dr. Szb6 Istvrin piispiik Dr. Gegesy Ferenc polg6rmester D U NAM E L I- E rc RE PO RNNATU S ECY HAZKERU L ETI T6ZIE N,, T.ruYE T Du n mel l6ki Reformdtu s Egyhizkertilet hivt los lpi Szerkeszt6s6,g: DRE Sz6khz Budpest 1092, RAdy utc 28. Telefon: I Fx: 36- I -2 I 80-0 I 8 e-mil: Honlp: Felel6 szerkesztl: Yrg L1szl6 f6iegyz6 Szerkeszt6: Regdczy-Ngy Enik6 piispoki kiiliigyi titkdr, Bolcsfoldi Andr6s lelkdsz

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis

Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis , DUNAMELLEK DunmelldkiReform6tus Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis KRISZTUSSALELETRBKELTETTMINKET R6gi iskoldr6m6bn olvsht6 egy megrendit6 jelenet: b, jegyzi meg Luk6cs evng6list:,,elcsod6lkozott".ngy

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

í ó ö í ó ó ő í ő ő ő ő ó ő ő ó í í í É ó ő ó ó ó ó í É í KRITIKA Sztmdri Zsuzsnn oroszorszg XXI. szzdbnl A mgyr s orosz ktnyelvríkotet Nyíregyhzi Fóiskol Kelet- s Kcizp.eurpiKutt Kozpontj \t z0o9. iirilis

Részletesebben

DUNAMELLEK. $,sjeilu}$s$ $$$ft*djcsdsdsr. NiNiNiNiNi ALDOTT I{ARACSOIVY.] I]NNEPEKET ES BOLDOG I]J ESTTEI\DOT KTVANI]}[K!

DUNAMELLEK. $,sjeilu}$s$ $$$ft*djcsdsdsr. NiNiNiNiNi ALDOTT I{ARACSOIVY.] I]NNEPEKET ES BOLDOG I]J ESTTEI\DOT KTVANI]}[K! , DUNAMELLEK A Dunamell6ki Reformdtus Eghflzkeriileti K6zlem6nyek. 2OO3/ll. szam $,sjeilu}$s$ $$$ft*djcsdsdsr Ffitiszteletii Duna,melldlei Reforrnd.tus Egyhd,zheriilet! Kedues Bard,taint.! I fenti jelmondat

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Qk 3{j [tn by Í{eryí F,cíó cs o ort Íáí Eo zt t óí 0 7űörösmente TcrerK"Á*ÍÁnotŐ Do(gozfi^nmt tuvdbb Hjdúvölry-Körösmente TrsgFejlesztsrt Közhsznú Egyesülethez trtozá 6 települs mikro. civil szewezetei

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

í Í ú ú í Ó í ú Í Í íí í ű Ü ű Í Ú í í ű Í í í í Í ű ú Í Í ú í ű í í ű ű í í í Ó í í í í í Í Í ű í í Í í í ű í í í í í ú í Í í í í í í í Í ú í XI. vfolyam 2, sztm Plos szertartsok a Pilisben Akik a Dunakanyarbanlnek,vagy

Részletesebben