TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló tényezők vizsgálata a Határőrségnél című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai Témavezető: Prof. Dr. Gazda Pál nyá. ezredes egyetemi tanár

2 2 I. A tudományos probléma megfogalmazása. A rendvédelmi szervek, - ezen belül a Határőrség- alaptevékenységének ellátása alapvetően függ a tevékenység törvényi és egyéb szabályozásán, a megfelelő szervezeti struktúrán túl, a rendelkezésére bocsátott pénzügyi forrástól. Állandósult probléma, hogy az intézmények nem rendelkeznek a feladataik ellátásához általuk is elfogadható mértékű költségvetési támogatással. A források korlátossága miatt rendszeressé váltak a viták az intézményeket képviselő minisztériumok és a pénzügyminisztérium között az ellátandó feladatokról és a hozzárendelt pénzügyi támogatásokról. A vita két markáns vonulat mellet zajlik. Az egyik, a jelenleg ellátott feladatok szükségessége és a végrehajtás módjai. A másik, pedig az, hogy miért pont annyi pénzre van szükség, mint amit az intézmények megfogalmaznak. A feladat szükségességéről folyó vita visszanyúlik az állami feladatkörök, kötelezettségek értelmezéséig és meggyőződésem, hogy a finanszírozás szempontjából az igazi tartalékok ennek a megválaszolásával tárhatók fel. A másik vonulat megválaszolása, hogy mi mennyibe kerül és miért, egyszerűbbnek tűnik. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt bizonyítják, hogy a megalapozott tervezéshez, a meglévő jogszabályi kényszer ellenére sem készülnek el a megbízható összehasonlítást biztosító feladatmutatók, így az éves költségvetési igény alátámasztása továbbra is az előző évi bázis adatok alapján, történik. A költségvetési szervek pénzforgalmi szemléletű számvitele, valamint a volt Belügyminisztérium szervei által alkalmazott számviteli-, ügyviteli rendszer a vizsgált időszak jelentős részében - néhány kivételtől eltekintve - szintén alkalmatlan volt, a részletes feladat mélységű adatszolgáltatásra. Jogos tehát az igény, hogy tervezéshez megalapozott, mérhető és számon kérhető adatokat kell alkalmazni. Ezen adatoknak megfelelő mélységben kell bemutatni az egyes feladatokat és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket, amire a támogatási igény megfogalmazódik ez, pedig elképzelhetetlen a feladatok újragondolása rendszerezése nélkül. A jelenleg alkalmazott tervezési és finanszírozási rendszer alapvetően az intézményi struktúrára és nem az általuk ellátandó feladatokra épül. Indokolt tehát a feladatok számbavételén alapuló és ellátásuk módját meghatározó tervezési és finanszírozási rendszer kialakítása. A rendszer kialakításának egyik alapkérdése, hogy hogyan tudjuk megbízható és meggyőző módon mérhetővé tenni a feladatokat. Hogyan és milyen mutatószámokat lehet kidolgozni ezek egzakt mérésére? A kérdések megválaszolásához nélkülözhetetlen, hogy tisztázzuk milyen okok, és körülmények befolyásolták és

3 3 befolyásolják az elvégzendő munkát. Nehezítette a munkámat, hogy 2006 nyarán megjelent az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006 (VI. 30.) Korm határozat. A határozat előírta a Rendőrség és a Határőrség összevonásának vizsgálatát. A téma aktualitása szempontjából fontos tisztázni, hogy a kutatásaim alapvetően a költségvetési szervek részére előírt költségvetési feladatmutatók kidolgozottságának helyzetére koncentrálnak. A Határőrséget, mint költségvetési szervet a vizsgálat konkrét alanyaként alapvetően azért választottam, mert a Határőrség alaptevékenysége során számos, más típusú költségvetési szerv által -sokszor önállóan- is ellátott feladatot végez, vagy végzett komplex módon. A hatósági feladatok mellett megtaláljuk, például az ellátási, kiszolgálási, egészségügyi, oktatási tevékenységeket. Így egy szervezeten belül lehetőség nyílik arra, hogy a mutatók kidolgozottságának helyzetét több feladat típusra vizsgáljam. Megítélésem szerint a vizsgált probléma szempontjából a Határőrség egy jó modell szervezet, és ezen az a tény sem változtat, ha 2008, január 01.-jén megtörténik az integráció. A dolgozatban a Határőrséget, mint egységes szervezetet kezelem, de a vizsgálat alapvető megközelítése gazdasági aspektusú. A szervezeti és feladat-ellátási követelmények és lehetőségek összehasonlítása is ezen a területen történik meg részletesen. Az egyéb szervezeti struktúrák és feladatok csak a dolgozat céljai szempontjából releváns mélységben jelennek meg. A kutatásokat december 31.-ig végeztem. II. Kutatási irányok, célok és módszerek: 1. Történeti áttekintés keretében vizsgálni azokat a külső és belső tényezőket, amelyek meghatározták a Határőrség gazdasági szerveinek a szakfeladatok végrehajtásával, a feladatmutatók kidolgozásával, és használatával kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi teendőit. 2. Elemezni a mutatószámok készítésével és használatával kapcsolatos általánosítható követelményeket, azok érvényesülését. 3. Vizsgálni az államháztartási reform kísérleteket, különös figyelemmel az állami feladat és az intézmény rendszer átalakítására. 4. Feltárni az alkalmazott számviteli rend hiányosságait, javaslatot tenni a szükségszerű változás irányának meghatározására. 5. Részletesen vizsgálni a feladatfinanszírozási módszert, feltárni a gyakorlati alkalmazás eredményeit és problémáit.

4 4 A kutatásaim során az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 1. A költségvetési feladatmutatók kidolgozásának meghatározó feltétele, hogy azok használata és hasznossága az érintettek számára egyértelműen bizonyított, a költségvetési forráshoz jutás meghatározó feltétele. Pl. egészségügy, oktatás. 2. A mutatószámok kidolgozásának alapvető feltétele az egzakt módon meghatározott stabil feladatrendszer. A feladatmutatók jelenlegi kidolgozottságának szintje nagyban összefügg az állami feladatok meghatározásának folyamatosan visszatérő problémáival. 3. Az állam szerepvállalási hajlandóságát és szándékát meghatározza a gazdaság általános állapota, teljesítőképessége. Az állami kiadások visszafogásának lehetséges eszköze az állami feladatok felülvizsgálata utáni szűkítés, a feladatokat ellátó központ költségvetési szervek számának csökkentése. 4. Minden gazdálkodás alapvető célja, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat, az adott feladat megoldása érdekében, a lehető leghatékonyabban használja fel. A rendelkezésre álló erőforrások felhasználása a működés és a hozzá kapcsolódó gazdálkodás központi kérdése. Ennek figyelemmel kísérése, folyamatainak pontos feltárása és követése minden állami intézmény működésének elengedhetetlen feltétele. Az eredmények függvényében lehetséges a reális vezetői döntések előkészítése. 5. A költségvetési gazdálkodás sikere alapvetően függ a tervezés megalapozottságától, a feladatellátás várható körülményeinek megfelelő mérlegelésétől és a szükséges operatív intézkedések haladéktalan bevezetésétől. Ehhez nyújthat segítséget egy jól kidolgozott tervező rendszer használata. Kutatási módszerek: A kitűzött kutatási célok elérése érdekében. a kutatás általános és specifikus módszereit használtam, mint a megfigyelés, könyvtári kutatás, statisztikai elemzések, az analízis, az indukció, adaptáció. Tanulmányoztam, a hazai és a külföldi szakirodalmat és kutatási eredményeket. Elemeztem a mutatószám rendszereket és vizsgáltam az adaptáció lehetőségét. Történeti összehasonlító elemzés keretében tanulmányoztam a hazai államháztartási reform kísérleteket, valamint az azokat övező makrogazdasági folyamatokat. Megfigyelésen alapuló tapasztalati adatok analízisével és szintézisével vizsgáltam az

5 5 alkalmazott számviteli gyakorlatot és annak hatását a teljesítmények mérésére. Történeti összehasonlító módszerrel dolgoztam fel a szakfeladat rend és a kapcsolódó feladatmutatók kialakulásának folyamatát, annak hatását a Határőrségnél folyó gazdálkodási feladatok végrehajtására. Kiemelt figyelmet fordítva a tervezés, beszámolás és a pénzügyi információs rendszer működtetésére. Felülvizsgálat módszerével tanulmányoztam a Belügyminisztérium és az általa irányított és felügyelt intézmények feladatrendszerét. III. Az értekezés felépítésének bemutatása. Az első fejezetben tisztázom a mutatószámokkal kapcsolatos fogalmakat, azok tartalmi kérdéseit. Bemutatom a mutatószámokkal, mutatószám rendszerekkel szemben megfogalmazható követelményeket, a kialakításukkor figyelembe veendő szempontokat. Részletesen kifejtem a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer alkalmazásának lehetőségét a közszférában. Bemutatom a Határőrségnél alkalmazott feladatmutatókat. A második fejezetben az állam meghatározásából levezetem az államháztartás fogalmát, majd a reform fogalmi tisztázását követően bemutatom a magyarországi államháztartási reform kísérleteket. Rávilágítok az állami feladat meghatározásában véleményem szerint fellelhető jogszabályi ellentmondásra. Bemutatom a reformkísérletek gazdasági környezetét. A harmadik fejezetben a teljesítmények mérésének problémáit elemzem. Ismertetem a jelenleg alkalmazott számviteli gyakorlat hiányosságait, hatását a tervezés megalapozottságára. Bemutatom a vezető számvitelt, a segítségével kialakítható tervezési folyamatot és a vele szemben megfogalmazható követelményeket. A negyedik fejezetben a szakfeladat rend és a feladatmutatók kialakulásának folyamatát ismertetem. Elemzem a jogszabályi környezet változásának hatását a gazdálkodási folyamatokra. Kiemelt figyelmet fordítva, a tervezési beszámolási feladatok végrehajtására. Bemutatom az alkalmazott tervezési módszerek változását és a hozzá fűzött korabeli indoklásokat.

6 6 Az ötödik fejezetben elemzem a negyedik fejezetben ismertetett változások hatását a Határőrség gazdálkodási tevékenységére, a 60-as évektől napjainkig. Elemzem azokat a sajátos körülményeket, amik ezen kívül még befolyásolták a kialakuló gyakorlatokat. A hatodik fejezetben a nullaalapú költségtervezés elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozom. Bemutatom a Határőrségnél 1992-ben kísérleti jelleggel végrehajtott 0 bázisú tervezés végrehajtásának menetét. A tervezési rendszer elméleti alapjainak ismertetése után összehasonlítom a bázisszemléletű és a 0 bázisú tervezést. Végül bemutatom a határőrségi 0 bázisú tervezés és a valódi nullaalapú költségtervezés között különbséget. Feltárom a különbség lehetséges okait. A hetedik fejezetben ismertetem a Belügyminisztériumban a vezetésemmel végrehajtott közigazgatási termék típusú feladat felülvizsgálat elgondolásait, valamint a beékezett adatok feldolgozását, az általánosítható tapasztalatokat. A nyolcadik fejezetben összegzem az elvégzett munkát, következtetéseket vonok le, ajánlásokat fogalmazok meg a munka további irányaira. Ismertetem az általam újnak vélt tudományos eredményeket. IV. Az elvégzett tudományos tevékenység összegzése. Új tudományos eredmények. Javaslatok. A kutatásom során levont következtetések az egyes témakörök keretében rögzítésre kerültek, ezek lényege az alábbiakban foglalható össze. Az információ feldolgozás egyik fő problémája az összegyűjtött adathalmazok kezelése, a vezetés munkáját segítő, racionális tartalommal bíró mutatószámok meghatározása. A mutatószámok alkalmazásának egyik fő célkitűzése, hogy az adatokban rejlő egyedi információkat tömörítsük, a folyamatok, események összefüggéseit a maguk komplexitásában ragadjuk meg. A mutatók magas aggregáltsági szintje azonban információ veszteséget okoz. Bizonyítottam, hogy a megállapítás ellenkezője is igaz. Az információ az azt

7 7 megtestesítő feladat és tevékenység- magas aggregáltsági szintje megnehezíti, szélsőséges esetben meggátolhatja a megfelelő mutató kialakítását. A közszférában jelenleg alkalmazott szakfeladat rend feladat oldali aggregáltsági szintje nem egységes. A magasan aggregált feladatok az átlagos mértéket lényegesen meghaladó módon nem rendelkeznek mutatókkal. A feladatokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek összetettsége miatt, az aggregáltság egy bizonyos szintje fölött a feladat tartalma elveszti a mutatószám kialakítása szempontjából legfontosabb tulajdonságát, a homogenitást. Megállapítottam, hogy ciklikusan voltak kezdeményezések az állam által ellátott feladatok felülvizsgálata érdekében, azonban ezek eredményeit, ha voltak az intézményrendszer folyamatos feladat-generálási kényszere mindig felülírta, illetve ezek nem épültek be szervesen a tervezési logikába. A feladat és az azt végrehajtó intézményrendszer felülvizsgálati igénye szorosan összefügg a gazdaság teljesítő képességének alakulásával. A felülvizsgálathoz kapcsolódó reform kísérletek visszatérő oka a túlköltekezés, célja csökkenteni az állam önfenntartó funkcióját, átalakítani az ellátó rendszereket és csökkenteni az újraelosztást. Az azonos ok és célok bemutatásával igazoltam, hogy az elmúlt 20 év alatt az államháztartási reform területén, ezen belül az állami szerepvállalás átalakításában átütő sikert, maradandó eredményt nem sikerül elérni. A feladatok végrehajtásában a költségek és ráfordítások ismeretének hiánya elfedi a helytelen, rossz vezetői döntéseket, utat nyit a pazarlásnak, az erőforrások nem megfelelő csoportosításának és végső soron valós eredmények nélküli felesleges felhasználásának. A teljesítmény mérés alapvető feltétele, a jelenlegi számvitel mellett egy vezetői számviteli információs rendszer bevezetése. Igazoltam, hogy a jelenlegi intézményfinanszírozás elve nem biztosítja az adott intézményi szolgáltatások összehasonlíthatóságát, azaz nem lehet csak igen nagy hibaszázalékkal megítélni, hogy egy költségvetési szerv jól gazdálkodott, vagy sem. Tudomásul kell venni másrészt azt, hogy üzemgazdasági költségadatok nélkül egy költségvetési szervezet sem tud ma valós információt szolgáltatni költségvetési igényeinek megalapozottságáról, annak valós voltáról. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy a feladatokhoz kapcsolt költségmutatók, azaz az egységnyi outputok előállításához szükséges költségek ismerete nélkül nem csökkenthetők a szervek költségvetési igényeivel szembeni támadások, és ezek rontják a tervezésnél a költségvetési alku pozícióit is. Összességében tehát a költségelemzés információbázisának biztosítása érdekében a jelenlegi számviteli információs rendszer alapvető, tartalmi kiegészítése szükséges. A kiegészítés fő tartalma az

8 8 üzemgazdasági szemléletű vezetői számviteli információs rendszer kialakítása lehet. A feladatok rendszerezése alapvetően elősegíti az intézmények szervezeti struktúrájának hatékony kialakítását. Láthatóvá teszi az esetleges párhuzamosságokat, és lehetőséget teremt a feladatok folyamatos felülvizsgálatára a jogszabályi követésre, valamint a tevékenységgel kapcsolatos igények és az azt végrehajtó szervezeti elemek hatékony méretének az ellenőrzésére, az esetlegesen kialakult disszonancia felszámolására. Indokolt egy a feladatok ellátásához kapcsolódó valóságos tevékenységeket tartalmazó szakfeladat rend kialakítása. A jól funkcionáló szak feladatrend képes nyomon követni a közpénzek útját, módot nyújt annak bemutatására, hogy a költségvetési forrásokat milyen célok érdekében használják fel. Egy korszerű szakfeladat rend képezhetné az alapját a feladat alapú tervezésnek és finanszírozásnak. Igazoltam, hogy a Határőrség gazdálkodási rendje a rendszerváltás után követi az általános szabályozási rendet, de a szakfeladat rend és a hozzá kapcsolódó feladatmutatók kialakításához az új szabályozók nem adtak megfelelő alapot. A Határőrségnél 1992-ben az 1993-as tervezés vonatkozásában kísérleti jelleggel, párhuzamosan el kellet készíteni a szervezet 0 bázisú igényét is. Az elkészített terv összeállításának áttekintése során egyértelműen megállapítható, hogy a gazdasági szakemberek ebben az időszakban, még erősen a hagyományos tervezés befolyása alatt álltak, (normatívák alkalmazása) de már megjelent a bázisszemléletű tervezés gyakorlata, elsősorban a bérek és járulékaik tervezése során (bázis évi adatok). A tervezési gyakorlat, -ahogy a költségvetés készült- hűen tükrözi azt a tévhitet, hogy ez a tervezési módszer a feladatok, tevékenységek számbavételét és az optimális források hozzárendelését jelenti, a többlet forrás képzésének eszköze. Ebből és az elméleti alapok ismeretének hiányából következően nem lett végrehajtva a feladatok átvilágítása. A 0 bázisú terv így az aktuális szervezeti struktúra, a hozzá kötődő humánerőforrás és a feladat ellátása érdekében kialakított mechanizmusoknak és a senki által nem kontrolált normatívák szorzata lett. Valójában kevés köze volt a szilárd elméleti alapokon nyugvó Zero Based Budgetinghez. A Belügyminisztériumban végrehajtott feladat felülvizsgálat abból az elvi megfontolásból indult ki, hogy minden feladat ellátás konkrétan kimutatható költségekkel jár, és előre meghatározott mértékben járul hozzá a minisztérium eredményes működéséhez. Ennél fogva

9 9 a feladatokat egyfajta közigazgatási termékként kell vizsgálni, amely elkülöníthető költséggel és hasznossággal rendelkezik. Az erőforrás megosztás tervezés elveinek alapját egy olyan stratégia képezheti, amely az ellátandó feladatoktól függően határozza meg a személyi állomány létszámát, és szakmai összetételét, illetve struktúráját, valamint a feladatellátás egyéb feltételeit. Az adatfúrás mélységét, -hogy szervezeti egység mélységig vizsgáljuk a feladatellátást- az indokolta, hogy az intézmények által ellátott feladatok és a feladatok végrehajtása során alkalmazott eljárások, módszerek, protokollok, a költség okok a döntéshozó szintjén nem voltak ismertek. Így annak megítélése, hogy a szervezetek tevékenysége és mérete arányos-e az ellátandó feladatokkal, komoly nehézségekbe ütközik. A felülvizsgálat módszertani alapjául a 0 bázisú költségtervezés általános folyamatát adoptáltuk, a megfelelő szűkítésekkel. A felülvizsgálat tapasztalata igazolta a 0 bázisú tervezéssel kapcsolatos lényeges állítást, hogy az alsóbb szintű egységek vezetői a speciális ismeretek szinte kizárólagos ismerőjeként, a megfelelő motiváció hiányában hátráltathatják, sőt sikerrel meg is akadályozhatják a munka eredményességét. A felülvizsgálat folyamata igazolta, hogy a tevékenységek túlzott aggregáltsága jelentős információvesztést eredményez a feladatok tartalmát illetően. Új tudományos eredménynek ítélem meg: 1. Igazoltam, hogy a feladatokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek összetettsége miatt, az aggregáltság egy szintje fölött a feladat tartalma elveszti a mutatószám kialakítása szempontjából legfontosabb tulajdonságát, a homogenitást. 2. Feltártam, hogy a feladat és az azt végrehajtó intézményrendszer felülvizsgálati igénye szorosan összefügg a gazdaság teljesítő képességének alakulásával, és annak gyenge teljesítményéhez igazodik. 3. Igazoltam, hogy üzemgazdasági költségadatok nélkül egy költségvetési szervezet sem tud ma valós információt szolgáltatni költségvetési igényeinek megalapozottságáról, annak valós voltáról. A vezetői számviteli információs rendszer megoldást jelenthet. 4. Feltártam a szakfeladat rend változásának folyamatát, melynek során érzékelhető volt a szakfeladat és a feladatmutatók háttérbe szorulása, ami jelentős mértékben hozzájárult a jelenlegi állapot kialakulásához.

10 10 Javaslatok, hasznosításra 1. A gazdálkodás irányítási feladatok hatékony végrehajtását, a döntés előkészítés megalapozását, a tervezés racionalizálását támogató vezető számviteli információs rendszer kialakítása. 2. A közpénzek útját, nyomon követni képes jól funkcionáló szak feladatrend kialakítása, amely módot nyújt annak bemutatására, hogy a költségvetési forrásokat milyen célok érdekében használják fel. 3. A feladat alapú tervezés és finanszírozás bevezetési feltételeinek megteremtése. Vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a feladat alapú és a bázisszemléletű tervezés ötvözése milyen eredményeket hozna. 4. A szervezet működését, létét befolyásoló bármely felülvizsgálat esetén, -különösen, ha a módszertan az önértékelést is tartalmazza- az érintettek motivációjának a kialakítása. V. Az értekezés témájával összefüggésben megjelent publikációk I. Diplomamunka 1. Tollár Tibor A költségvetési szervek által ellátott szakfeladatok költségelszámolási rendszerének vizsgálata. Szakdolgozat PSZF II. Cikkek, tanulmányok 1. Tollár Tibor - Demény Ádám A Belügyminisztérium fejezeti szintű controllingja. Határőrségi tanulmányok 2003/1 szám o. 2. Tollár Tibor Demény Ádám Controlling koncepció a kormányzati költségvetési gazdálkodásban. Bólyai Szemle 2003/2 szám o. ISSN: Tollár Tibor Demény Ádám A költségfigyelő és elemző controlling tevékenység módszertani kérdései a Belügyminisztériumban. Határőrségi Tanulmányok 2003/2 4. Tollár Tibor Mezei Szabolcs Hatékonyság menedzsment a Belügyminisztériumban. Pályázat RTF november 04. második helyezés 5. Tollár Tibor A feladatfinanszírozás és a nulla alapú költségtervezés lehetőségei. Bólyai Szemle 2005/ 1. szám o. ISSN: Tollár Tibor Feladatfinanszírozás, feladat- és teljesítménymutatók a tervezésben I. helyezés a Belügyminisztérium és a Magyar Rendészettudományi Társaság A rendvédelmi, rendészeti, a polgári biztonságvédelmi és bűnmegelőzési gazdálkodás, költségvetés tervezés és hatékonyságmérés általános módszertani tapasztalatai című közös tudományos pályázatán. Magyar Rendészet 2005/3. száma 3-17 o ISSN:

11 11 7. Tollár Tibor Gondolatok a költségvetés tervezéséről és a finanszírozásról Loginfó 2007/5. szám.(megjelenés alatt) ISSN: Tollár Tibor Planing, financing. Bólyai Szemle 2007/ szám.(megjelenés alatt) ISSN: Tollár Tibor A feladatalapú tervezési módszer alkalmazása a védelemigazgatás költségvetésének tervezésében Katonai Logisztika 2007/ szám.(megjelenés alatt) ISSN: VI. Szakmai tudományos önéletrajz 1982-ben így első tiszti beosztásomat a Zalaegerszegi Határőr Kerület Műszaki vegyivédelmi századánál kaptam Körmenden. A beosztásban töltött idő alatt sokat foglalkoztam a Határőrség ABV alegységei szakkiképzésének korszerűsítésével ig voltam hallgatója a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiának, amit kiváló eredménnyel fejeztem be. Az akadémián részt vettem a TDK munkájában. Akkor a személyi számítógépek alkalmazási lehetőségei érdekeltek elsősorban augusztusában kerültem a Budapesti Határőr Ezredhez Technikai alosztályvezetőnek. Ez volt az, az időszak, amikor a költségvetési intézményekkel szemben követelménnyé vált a kettős könyvvitel bevezetése. A Határőrség is igyekezett megfelelni az elvárásnak, de az elvégzendő feladatok rávilágítottak arra, hogy a szakterületi beosztást betöltők jelentős része nem rendelkezik pénzügyi végzettséggel, ami jelentősen megnehezítette az átállást. Miután én magam is ide tartoztam, ezért beiratkoztam, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola esti tagozatára. Igyekeztem első kézből információhoz jutni és azt a gyakorlatban azonnal alkalmazni. A diplomamunkám témájául az átállás tapasztalatainak feldolgozását, és a költségelszámolás kérdéseit választottam. 1993, február. 01-el kineveztek az akkorra már Biztosító és Kiszolgáló Igazgatósággá átalakult ezred gazdasági igazgató helyettesének július. 01.-től október. 01.-ig a Határőrség Országos Parancsnokságán dolgoztam költségvetési főosztályvezetőként. A Határőrség ebben az időszakban élte át a rendszerváltást követően legnagyobb változásait. Ekkor született meg a törvény a határőrizetről, és szűnt meg a sorállomány alkalmazása. A költségvetési terület ellőtt két nagy kihívás állt. A lehető legnagyobb pontossággal, és biztonsággal megoldani az átállás finanszírozásának kérdéseit, valamint megfogalmazni, és megszervezni az új típusú szervezet feladatellátásának pénzügyi biztosítását.

12 októberében lettem a Belügyminisztérium közgazdasági főosztályvezetője. A költségvetés általános állapota és a vezetés jogos információ igénye jelölte ki azokat a területeket, ahol változásokra volt szükség. Az igényeknek megfelelően először a vezetői információ kialakításán dolgoztunk. Ebben az időszakban alakítottuk ki a belügyminisztérium kontroling rendszerét. A másik kiemelt terület a tervezés rendszere, és a feladatok végrehajtásának hatékonyságát növelő, valamint a felhasznált erőforrások hasznosulásának mérését biztosító finanszírozás kialakítása. Ennek érdekében 2003-ban elvégeztük a Belügyminisztérium feladatrendszere közigazgatási-termék alapú átvilágítását. Az átvilágítás eredményeit felhasználva, a BM összes intézményében bevezettük a TERV TÁR nevű többdimenziós tervező rendszert ben elkészítettük az integrált számviteli rendszer bevezetését megalapozó tanulmányt, ami alapján, 2004 őszén megkezdődött a konkrét munka február óta dolgozom a Pénzügyminisztériumban. Az eltelt idő alatt, a vezetésemmel működő csoport elvégezte a költségvetési szervek bevételi rendszerének korszerűsítését. Aktív szerepet kaptam, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló Korm. határozat elkészítésében Jelenleg az Államháztartási törvény és a végrehajtási rendeletének, új alapokon nyugvó átalakítását végezzük. Megalakulása óta tagja vagyok a Magyar Rendészettudományi Társaságnak és a Rendészeti Szakvizsga Bizottságnak, ahol a Gazdasági- pénzügyi albizottság elnökeként dolgozom.

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Tollár Tibor nyá. határőr ezredes

Tollár Tibor nyá. határőr ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Tollár Tibor nyá. határőr ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók

Részletesebben

Unger István nyá. határőr ezredes

Unger István nyá. határőr ezredes Unger István nyá. határőr ezredes A HATÁRŐRSÉG KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE LEHETSÉGES IRÁNYAINAK VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Doktori (PhD)

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010.

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010. A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben Dr. Szecsei Klára 2010. Helyzet bemutatása Az 1997 évi CLIV. törvény írja elő belső minőségirányítási rendszer (MIR) kötelező működtetését

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0013

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0013 VIR-szolgáltatások riportok,elemzések Központi adattár Adatszolgáltatás Neptun Jdolber DPR PNYR INYR Egyetemi Struktúra, utasítások, szabályzatok Informatikai támogatás Adatrögzítés, operatív lekérdezések

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Bérmodell felállítása és modellszámítások

Bérmodell felállítása és modellszámítások BÉRMODELLEZÉS Bérmodell felállítása és modellszámítások www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 KORSZERŰ VEZETÉS SIKERES VÁLLALKOZÁS Tartalom Bevezetés a témakörbe Bérmodell felállítása Besorolási

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK

KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK Sióagárd Község Önkormányzata ÁROP 1.A.2/A-2008-0234 KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t )

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Beinschróth József Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szakmai gyakorlat rendjéről távoktatásos hallgatók részére 2014-15. tanév tavaszi félév

TÁJÉKOZTATÓ. A szakmai gyakorlat rendjéről távoktatásos hallgatók részére 2014-15. tanév tavaszi félév TÁJÉKOZTATÓ A szakmai gyakorlat rendjéről távoktatásos hallgatók részére 2014-15. tanév tavaszi félév A diploma egyenértékűségének biztosítása érdekében azonos követelményeket kell megfogalmazni a távoktatásos

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben