MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 HU ISSN X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 6. FÜZET MÁRCIUS TÉTEL

2 MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN X ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 6. FÜZET Szerkeszti az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Szerkesztõsége Felelõs szerkesztõ: Szalai G. Rozália Kiadóhivatal és szerkesztõség: Budapest, I., Budavári Palota F épület Postacím: 1827 Budapest Telefon: Országos Széchényi Könyvtár Felelõs kiadó: az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója Megjelenik félhavonként Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája [elektronikus dok.] / Országos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Szalai G. Rozália. - Szöveg. Uf.,1. = 58. évf. 1. füz. (2003. jan.1.)-. - Budapest : OSZK, Félhavonként. - Elõbb: Magyar nemzeti bibliográfia, ISSN ; Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, ISSN A hozzéférés módja: URL: ISSN X = Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája (Online)

3 BEVEZETÕ A bi blio gráfia tar tal ma A Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek Bi blio gráfiája (MNB KB) fél ha vonként, éven te hus zonnégys zer je le nik meg és a Magya rországon kia dott és az Országos Széchényi Könyv tár hoz kö te le spéldányként bes zolgál ta tott vagy más forrásból beérkezõ könyvek bi blio gráfi ai té te leit tar tal maz za. Nem tar toznak a bi blio gráfia gyûjtõkörébe az alap- és középfokú tan könyvek, a felsõok tatási jegy ze tek, a külön le nyo ma tok (kivéve, ha so rozat ke re tében je len tek meg), a gyártmány is mer tetõk és -k atalóg usok, a szab ványok (kivéve, ha gyûjteményként je - len tek meg), a sza badal mi do ku men tu mok, a pro pa gan da és efemer kiadványok. A bi blio gráfia szer ke ze te I. Törzsrész A törzsrész a bi blio gráfi ai té te le ket 49 szak cso port ba rendezve közli, a szakcsoportokon belül a tételek besorolási adatainak betûrendjében, egy év fo lya mon be lül fo lya ma tos té telszámozás sal. A szak cso por tok tar talmáról betûren des mu tató tájékoz tat és egy ETO kon kor dan cia tábláz at nyújt továb bi segítséget. A té te le ket számítógépes azo nosító szám zár ja le. A törzsrész végén HI - BAI GAZåTÁS cím alatt té telszám nél kül, betûrend ben szere pel nek az elõzõ füze tek vala me ly ikében hibásan meg je lent té te lek javított adat tar ta lom mal. Min den év fo lyam elsõ számában meg je le nik a magya rországi kiadók, köz readók betûren des cím- és azo - nosítószám (ISBN) jegy zéke, va la mint a té te lek ben szereplõ kiadói, közreadói nevek rövidítésjegyzéke. Pél da a tel jes bi blio gráfi ai té tel re: tételszám besorolási adatok szabványos bibliográfiai leírás tárgyi melléktétel ETO szakjelzet azonosító szám Bar nes, Jo nathan Ari stot le (magyar) Arisz to telész / Jo nathan Bar nes ; [ford. Király Zsuz sa]. - Bu da pest : Akad. K., p. ; 20 cm. - (Y könyvek, ISSN ) Egys. cím: Ari stot le. - Bib li og r.: p. 129-[131]. ISBN fûzött : 880,- Ft *Aristoteles 1(38)(092)Ari sto te les [MNB KB ] II. Mu tatók NÉVMUTATÓ Betûrend ben tar tal maz za a szerzõk, a köz remûködõk (személyek vagy te stü le tek) nevét és a tárgyi mel lékté telként szere plõ ne ve - ket. Magyar személyek ese tében köz li a szü le tési/ha lálozási ada to kat, ha azok fel lel hetõk voltak, va la mint a köz remûködõi funk - ciót jelölõ ki fe jezéseket, il let ve rövidítésü ket. Dõlt betûs szedés jel zi azt a ne vet, ame ly a leírt mû tárgya. Példák: Jókai Mór ( ), Király Zsuz sa (1945-)(ford.), Vi tu ki Con sult Rt. (Bu da pest) (köz read.), Gel lért, Szent ( ), Veszprém (megye) CåM MU TATÓ Betûrend ben tar tal maz za a könyvek (mûvek) címét, ere de ti címét, a leírás ban szere plõ pár huza mos címe ket, a könyvön szere plõ cím változa to kat va la mint a so roza ti címe ket. Példák: Ady End re válo ga tott ver sei, Der Be such der al ten Dame, Az öreg höl gy láto gatása, Új képes történelem I

4 ISBN, ISSN MUTATÓ Egyet len szám rend ben köz li a kiadványok ban szereplõ nemzetközi szabványos kiadvány-azonosító számokat, a hibás számokat, a javított számo kat (*-gal jelöl ve). Mindhárom mu tató hi vat kozási ada ta a bi blio gráfi ai té tel száma. A bi blio gráfia szer kesztõsége a hatályos magyar és nem zet közi bi blio gráfi ai szab ványok (MSZ 3424 Bi blio gráfi ai leírás, MSZ 3440 A bi blio gráfi ai leírás be so rolási ada tai, MSZ 3423 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése szabványcsaládok, MSZ 3401 A bi blio gráfi ai té te lek betûrend be so rolásának szabályai, MSZ 3493 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai, MSZ 3432 Sza vak és szókap cso la tok rövidítése a bi blio gráfi ai leírás ban, MSZ ISO 9 A ci rill betûk transzli terációja la tin betûkre, ISO 233 Trans li te ra ti on of Ara bic cha rac ters into La tin characters, ISO 259 Transliteration of Hebrew, ISO DIS 843 Transliteration of Greek cha rac ters into La tin cha rac ters, ISO 7089 Ro ma niza ti on of Chi ne se) va la mint az Egye te mes Ti ze des Osztályozás tel jes kiadása és a Kie gészítések és módosítások az Egye te mes Ti ze des Osztályozás hoz so rozat által köz rea dott elõíráso kat al kal maz za. Kiadásváltozatok: Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek, CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája - WWW, ISSN , (hozzáférhetõ az OSZK honlapjáról, URL: Könyvek Nemzeti Bibliográfiája Floppyn, ISSN Társ kiadványai: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok - WWW, ISSN x (hozzáférhetõ az OSZK honlapjáról, URL: Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Pe ri o di ku mok, CD-ROM, ISSN Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Sajtórepertórium CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenõ Hungarikumok. Könyvek, URL: oszk.hu/hungarika/1997/ II

5 PREFACE Scope and co ver age The Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek Bi blio gráfiája (MNB KB) [Hungarian National Bibliography. Bibliography of Books] ap pears se mi- monthly (twen ty- four is su es per year) in cluding titles published in Hungary and deposited at the National Széchényi Libra ry through le gal de po sit or acqui red from other sources. School books, text books and ma te ri als of adult educa ti on are omit ted from the bib li og raphy, as well as off prints (ex cept tho se pub - lished in se ries), tra de li te ra ture, stan dards (ex cept col lected editions), patents, promotional publications and ephemera. Structure of the bibliography I. Main part In the main part of the bib li og raphy the bi blio graph ic entries are ar ran ged in 49 sub ject groups. Within a sub ject group entries are ar ran ged al pha be ti cal ly ac cor ding to the data of hea dings. Entries are num be red con ti nuously within a year. All is su es con tain the list of sub ject groups, al pha be ti cal in dex of sub ject groups and a con cor dan ce list of UDC num bers and sub ject groups. The re are da taba se iden ti fi ca ti on num bers at the end of the items. Cor rec ted entries which have been pub lished in one of the pre vious is su es ap pear at the end of the main part un der the tit le HI BAI GAZåTÁS [CORRECTIONS] ar ran ged al pha be ti cal ly, wi thout num be ring. The first is sue in a year con tains an al pha be ti cal list of Hun ga ri an pub li shers to ge ther with their ISBN pre fi xes, a list of ISBN pre fi - xes fol lo wed by the name of pub li shers, and a list of ab bre via ted na mes of pub li shers. Ex amp le for the full bi blio graph ic en try: item number heading data standard bibliographic description subject entry UDC number identification number Bar nes, Jo nathan Ari stot le (magyar) Arisz to telész / Jo nathan Bar nes ; [ford. Király Zsuz sa]. - Bu da pest : Akad. K., p. ; 20 cm. - (Y könyvek, ISSN ) Egys. cím: Ari stot le. - Bib li og r.: p. 129-[131]. ISBN fûzött : 880,- Ft *Aristoteles 1(38)(092)Ari sto te les [MNB KB ] II. In de xes NAME INDEX The in dex con tains na mes of au thors and con tri bu tors (per sons and cor po ra te bo dies) and na mes as sub ject ad ded entries in al pha - be ti cal or der. Na mes of Hun ga ri an au thors are sup ple men ted with the year of birth/death when the se data were available. Na mes of con tri bu tors are sup ple men ted with the term or ab bre via ted form of their func tion. Na mes as sub ject entries are prin ted in ita lics. Ex amples: Jókai Mór ( ), Király Zsuz sa (1945-)(ford.), Vi tu ki Con sult Rt. (Bu da pest) (köz read.), Gel lért, Szent ( ), Vesz prém (megye) TITLE INDEX The al pha be ti cal in dex con tains the tit le pro per, ori gi nal, parallel and variant titles of books and series. Ex amples: Ady End re válo ga tott ver sei, Der Be such der al ten Dame, Az öreg höl gy láto gatása, Új képes történelem ISBN, ISSN INDEX III

6 The in dex con tains the va lid in ter na tio nal stan dard iden ti fi ca ti on num bers of books and se ries as well as the mi sprin ted ones ap pea - ring in the pu bli ca tions (signed by aste risk). All in dex terms ref er to the re spec ti ve item num bers of the bi blio graph ic entries in the main part of the bib li og raphy. Ca ta lo guing ru les and clas si fi ca ti on sche mes used For de ci si ons on hea dings for bi blio graph ic entries: the national standard family MSZ 3423 Leíró katalógusok bibliográfiai tételei - nek szer kesztése [Choi ce of hea dings for descrip ti ve ca ta lo gues]; for the form of hea ding, prescrip ti ons of the na tio nal stan dard fa - mily MSZ 3440 A bi blio gráfi ai leírás be so rolási ada tai [Hea ding ele ments of the bi blio graph ic descrip ti on] are fol lo wed. Entries are ar ran ged by na tio nal stan dard MSZ 3401 A bi bliográfiai tételek betûrendbe sorolásának szabályai [Bibliographic filing rules]; MSZ 3493 Bi blio gráfi ai té te lek be so rolási szabályai [Filing rules for bibliographic entries]; the data elements and punctuation of the bi blio graph ic descrip ti ons are de fined by na tio nal standard family MSZ 3424 Bibliográfiai leírás [Bibliographic description]. Data ele ments for an en try writ ten in a non- La tin al pha bet are trans li te ra ted ac cor ding to ISO stan dards and drafts. Ab bre via tions fol low MSZ 3432 Sza vak és szókap cso la tok rövidítése a bi blio gráfi ai leírás ban [Ab bre via ti on of words and com pound terms used in bi blio graph ic descrip ti on]. All na tio nal bi blio graphic standards based on ISO standards, ISBDs and IFLA guidelines. Subject con tent in for ma ti on is ba sed on the Hun ga ri an ad aptation of Universal Decimal Classification and on the series of Extensions and cor rec ti ons to the Uni ver sal De ci mal Clas si fi ca ti on. Ver si ons of the bib li og raphy: Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Books, CD-ROM, ISSN Könyvek Nem ze ti Bi blio gráfiája Flop pyn [Na tio nal Bibliography of Books on Floppies], ISSN Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Bib li og raphy of Books - WWW, ISSN , URL: Other Hun ga ri an na tio nal bi blio gra phies: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok, -WWW, ISSN X ( available from URL: [Hungarian National Bibliography. New Periodicals] Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Se ri als, CD-ROM, ISSN Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Re perto ry of Se rials, CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenõ Hungarikumok. Könyvek, URL: [Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Hun ga ri ca Pub lished Abroad. Books ] IV

7 A SZAKCSOPORTOK JEGYZÉKE 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok 02 Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok 03 Sorozatok. Folyóiratok 04 Szervezetek. Testületek. Rendezvények 05 Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvmûvészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet) 06 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció 07 Tudomány. Kultúra. Civilizáció tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet 08 Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika 09 A természet. Környezetvédelem 10 Matematika 11 Fizika. Mérés. Atomtechnika 12 Kémia l3 Földtudományok geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia 14 Csillagászat. Geodézia. Térképészet 15 Biológiai tudományok általános biológia, növénytan, állattan 16 Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat l7 Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika 18 Számítástechnika. Automatika kibernetika 19 Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika 20 Könnyûipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok 2l Vegyipar 22 Építõmérnöki tudományok. Építés szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világításés klímatechnika 23 Közlekedés. Jármûvek. Híradásügy. Posta igazgatás, szervezés, technika 24 Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás 25 Háztartás. Otthon barkácsolás, hobby 26 Filozófia logika, etika, esztétika 27 Teológia. Vallás. Vallástudomány 28 Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok 29 Néprajz. Etnológia 30 Politika 3l Történettudomány. Történelem. Mûvelõdéstörténet. Régészet 32 Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret 33 Jog. Jogtudomány. Közigazgatás 34 Hadtudomány. Haditechnika 35 Szervezéstudomány szervezés, vezetés 36 Gazdaság. Termelés. Kereskedelem közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika 37 Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek 38 Oktatás. Nevelés. Mûvelõdés 39 Sport. Játék. Szórakozás 40 Mûvészet. Mûvészettörténet. Muzeológia építészet, városépítés, mûemlékek, képzõmûvészetek, iparmûvészet, fotó 41 Zene. Hangszerek 42 Színház- és filmmûvészet. Táncmûvészet 43 Nyelvek. Nyelvtudomány 44 Irodalomtudomány. A világirodalom története 45 Magyar irodalomtörténet 46 Szépirodalom a magyar szépirodalom kivételével 47 Magyar szépirodalom 48 Gyermekkönyvek 49 Vegyes tartalmú könyvek V

8 BETÛRENDES SZAKMUTATÓ Agrárgazdaság 36 Akadémiák 04 Államigazgatás 33 Állatorvostan 24 Állattan 15 Általános mérnöki tudományok 22 Antropológia 16 Ásványtan 12 Atomtechnika 11 Audiovizuális technika 19 Automatikus adatfeldolgozás és irányítás 18 Balesetvédelem 16 Bányászat 17 Barkácsolás 25 Bibliográfia elmélete 05 Bibliográfiák 02 Biológia 15 Biztosításügy 37 Címtárak 0l Civilizáció 07 Csillagászat 14 Demográfia 28 Dokumentáció 05 Egészségtudomány 16 Egészségügyi intézmények 37 Egészségügyi technika 22 Egyesületek 04 Egyházak 27 Elektronika 19 Elektronikus sajtó 06 Elektrotechnika 19 Élelmiszeripar 24 Életrajzok 31 Enciklopédiák 01 Energetika 17 Építészet 40 Építõipar 22 Esztétika 26 Etika 26 Etnológia 29 Évkönyvek 01 Ezoterika 08 Feldolgozó iparok 20 Felsõoktatás 38 Fényképészet 40 Filmmûvészet 42 Filológia 43, 44 Filozófia 26 Fizika ll Fizikai földrajz 13 Folyóiratok 03 Fotómûvészet 40 Földrajz 32 Gazdaság 36 Geodézia 14 Geológia 14 Gépipar 17 Géptan 17 Gyermekkönyvek 48 Gyûjteményes kiadványok 49 Hadtudomány 34 Hangszerek 41 Háztartás 25 Hidrológia 13 Híradástechnika 19 Híradásügy 23 Hírlapok 06 Hobbi 25 Honismeret 32 Ifjúsági szervezetek 04 Informatika 05 Iparmûvészet 40 Írás 05 Irodalomelmélet 44 Irodatechnika 36 Jármûvek 23 Játék 39 Jog 33 Kémia 12 Képeskönyvek 48 Képzõmûvészetek 40 Kereskedelem 36 Kéziratok 05 Kiállítások 04 Kibernetika 18 Kódexek 05 Kohászat 17 Kongresszusok 04 Könnyûipar 20 Könyv 05 Könyvtárak 05 Könyvtári katalógusok 02 Környezetvédelem 09 Közegészségügy 16 Közgazdaságtan 36 Közigazgatás 33 Közlekedés 23 VI

9 Kultúra 07 Kutatóintézetek 04 Levéltárak 31 Lexikonok 01 Logika 26 Magyar irodalomtörténet 45 Magyar nyelv 43 Magyar szépirodalom 47 Matematika 10 Mérés 11 Mértékügy 11 Meteorológia 13 Mezõgazdaság 24 Mitológia 27 Munkaügy 36 Múzeumok 40 Mûemlékek 40 Mûszaki tudományok általában 17 Mûvelõdés 38 Mûvelõdéstörténet 31 Mûvészet 40 Naptárak 03 Nehézipar 17 Népgazdaság 36 Népmûvelés 38 Néprajz 29 Nevelés 38 Növénytan 15 Nyelvek 43 Nyomdatechnika 20 Nyomdászattörténet 05 Okkultizmus 08 Oktatásügy 38 Olvasás 05 Országismeret 32 Orvostudomány 16 Õslénytan 13 Pártok 30 Pedagógia 38 Pénzügy 36 Polgári védelem 34 Politika 30 Politikai gazdaságtan 36 Posta 23 Pszichológia 16 Rádió 06 Referenszkönyvek 01 Régészet 31 Rendezvények 04 Sajtótörténet 05 Sorozatok 03 Sport 39 Statisztika 28 Szabadidõ felhasználása 25 Szabályozó rendszerek és berendezések 18 Szabványosítás 36 Szakszervezetek 37 Szálloda- és vendéglátóipar 20 Számítógépek 18 Számvitel 36 Szépirodalom (a magyar szépirodalom kivételével) 46 Szervezés és rendszerezés általában 35 Szervezetek 04 Színházmûvészet 42 Szociálpolitika 37 Szociográfia 28 Szociológia 28 Szolgáltató iparok 20 Szórakozás 39 Szótárak 43 Táncmûvészet 42 Társadalombiztosítás 37 Társadalompolitika 37 Társadalomtudományok általában 07 Technika általában 17 Technikatörténet 17 Televízió 06 Teológia 27 Térképészet 14 Termelés 36 Természet általában 09 Természetgyógyászat 16 Természeti földrajz 13 Természettudományok általában 07 Természetvédelem 09 Területrendezés 22 Testületek 04 Tömegkommunikáció 06 Történelem 31 Tudomány 07 Útirajzok 32 Üzemgazdaság 36 Vállalatok 36 Vallások 27 Városépítés 40 Vegyes tartalmú könyvek 49 Vegyipar 21 Vezetés 35 Világirodalom története 44 Zene 41 Sajtó általában 06 VII

10 ETO JELZETEK ÉS MNB SZAKCSOPORTOK KONKORDANCIA TÁBLÁZATA ETO MNB ETO MNB ETO MNB / / / : / / / / / / / , /89 46, , (1/9) / / : VIII

11 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999] cm A kiadó neve 2000-tõl: Athenaeum 2000 Könyvkiadó ISBN * 030 [AN ] 9., Csillagászat / Joachim Herrmann ; [ford. Ill Márton, Patkós László, Orha Zoltán] ; rajz. Harald Bukor és Ruth Bukor átd. kiad. - cop p. : ill., színes. Egys. cím: dtv-atlas zur Astronomie ISBN kötött : 2980,- Ft 52:030 [AN ] Atlasz. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002] cm A leírás a 8. köt. alapján kész. 030 [AN ] 8., Magyar irodalom / Kelecsényi László Zoltán ; graf. Nagy András jav. kiad. - cop p. : ill., színes, részben térk. Bibliogr.: p ISBN kötött : 3980,- Ft (091)(031) [AN ] The Kingfisher science encyclopedia (magyar) A tudás enciklopédiája / [... fõszerk. Charles Taylor] ; [mtársak Clive Gifford et al.] ; [ford. és átd. Kállai Tibor, Kállay Erzsébet, Cseh Károly]. - [Szeged] : Novum, cop VII, 488 p. : ill., fõként színes ; 28 cm ISBN kötött : ár nélkül 030 [AN ] Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, cm Eredeti kiadása: Budapest : Révai, ISBN [AN ] 10. köt., Hérold - Jób [4], 875 p., [20] t., [36] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. Kötött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, cm Eredeti kiadása: Budapest : Révai, ISBN [AN ] 14. köt., Mons - Ottó [4], 916 p., [30] t., [54] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 02 Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok Takács Mária Illyés Gyula könyvtára / Takács Mária ; [közread. a] Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Szekszárd : Wosinsky Múz., cm Katalógus ISBN * 017.2(439)Illyés Gy. [AN ] 2. köt p. : ill. ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 03 Sorozatok. Folyóiratok Hernádi László Mihály (1944-) A pécsi múzeumi értesítõk és évkönyv repertóriuma, / összeáll. Hernádi László Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN ). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN ). (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN ; 5.) ISBN fûzött : 2980,- Ft *A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, ISSN (439)Janus Pannonius Múzeum Évkönyve: : (439-2Pécs) [AN ] Németh György A Mozgó világ története, / Németh György ; [Helle Mária fényképeivel]. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül *Mozgó világ, ISSN (439)Mozgó világ"1971/1983" 323(439)"1971/1983" [AN ] 6/487

12 3238. Pethõ Zsoltné Németh Erika Dunakanyar : repertórium, / Pethõ Zsoltné Németh Erika ; [közread. a] Pest Megyei Könyvtár. - Szentendre : Pest M. Kvt., p. ; 25 cm ISBN fûzött : ár nélkül 050(439)Dunakanyar"196/199":014.3 [AN ] 04 Szervezetek. Testületek. Rendezvények Az elsõ tíz év : a Magyar Mûvészeti Akadémia emlékkönyve, / [szerk. Kováts Flórián és Nagy Franciska]. - Budapest : MMA, p. : ill. ; 31 cm Összefoglalás angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül *Magyar Mûvészeti Akadémia (439)MMA (092)"1992/2002" 7(439)"1992/2002"(092) [AN ] Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület (Nyíregyháza) 10 éves a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, : közgyûléssel egybekötött tudományos üléseinek elõadásai / [szerk. Sikolya László, Páy Gábor]. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., p. ; 24 cm Fûzött : ár nélkül ( ): (439-2Nyíregyháza)"199" 061.3(439-2Nyíregyháza) [AN ] A Mocsáry Lajos Alapítvány tíz esztendeje. - Budapest : Mocsáry L. Alapítvány, p. : ill., részben színes ; 22 cm Fûzött : ár nélkül *Mocsáry Lajos Alapítvány Mocsáry Lajos Alapítvány (=945.11)(4-11) [AN ] A rákosszentmihályi 929. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat 75 éves története / összeáll. Szlavkovszky László. - [Budapest] : Rákosszentmihályi 929. sz. Szt. Mihály Cserkészcsapat, p. : ill. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül *Rákosszentmihályi Szent Mihály Cserkészcsapat (929.) cserkészet(439-2Rákosszentmihály)(091) [AN ] 05 Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvmûvészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet) Mészáros Erzsébet A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár története, / Mészáros Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Vargáné Sipos Terézia ; [a JMVK Kötészeti és Sokszorosító Mûhelyének története c. részt Hermann István, az Irodalmi rendezvények a pápai Jókai Könyvtárban c. részt Jelencsik Sándor írta]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN ; 32.) Borítócím: A Jókai Mór Városi Könyvtár története, Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül *Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) (439-2Pápa)(091) 015(439-2Pápa) [AN ] 06 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció Domokos Lajos Press : a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata / Domokos Lajos kiad. - Budapest : Domokos, p. : ill. ; 24 cm. - (Teleschola könyvek, ISSN ) Bibliogr. a jegyzetekben Fûzött : 3490,- Ft (hibás ISBN ) 070(035) [AN ] Szilágyi János (1936-) Privát / Szilágyi János. - [Budapest] : Hungalibri : Budapest-Print, [2002] , [20] p., [18] t. : ill., részben színes ; 23 cm ISBN kötött : ár nélkül *Szilágyi János (1936-) (439)(092)Szilágyi J [AN ] 6/488

13 07 Tudomány. Kultúra. Civilizáció tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet Bart István (1944-) Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban / Bart István. - Budapest : Osiris, p. ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2480,- Ft 008:323(439)"1957/198" 655.4/.5(439)"1957/198" [AN ] Gaál Botond (1946-) Az ész igazsága és a világ valósága (angol) The truth of reason and the reality of the world : historic development of exact sciences from a Christian viewpoint / Botond Gaál ; [transl. by Jusztina Nagy-Jánossy] ; [publ. by the] Böszörményi Jenõ Alapítvány, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : Böszörményi J. Alapítvány : Debreceni Ref. Hittud. Egy., p. ; 24 cm Egys. cím: Az ész igazsága és a világ valósága. - Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül 5(4)"-05/19" 215 [AN ] Glatz Ferenc (1941-) Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról : beszédek, cikkek, jegyzetek, / Glatz Ferenc. - [Budapest] : Pannonica, cop XVIII, 580 p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p Kötött : ár nélkül (hibás ISBN ) :323(439)"199" (439)"199" 001(439)"199" [AN ] Kiss Tamás, T. (1949-) Fordulatok, folyamatok : fejezetek a magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról, / T. Kiss Tamás. - Budapest : Új Mandátum, p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM Bibliogr.: p és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven ISBN X fûzött : 2890,- Ft 008:323(439)"186/200"(092) [AN ] Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület. Közgyûlés (2002) ( Nyíregyháza) A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10 éves jubileumi közgyûléssel egybekötött tudományos ülésének elõadásai : Nyíregyháza, szeptember / [szerk. Sikolya László, Páy Gábor]. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., db (691 p.) : ill. ; 24 cm. - (Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének kiadványai, ISSN ) Bibliogr. a jegyzetekben Fûzött : ár nélkül (439-2Nyíregyháza) [AN ] 1. köt p. [AN ] 2. köt. - [16], p. [AN ] Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Veszprémi Területi Bizottság. Tudományos ülés (2001) (Veszprém) Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága ünnepi tudományos ülése a Magyar Tudomány Napja alkalmából : Veszprém, november 6. / [szerk. Szabó Márta, Sisakné Zentai Ilona]. - Veszprém : MTA Veab, p. : ill. ; 23 cm Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300 ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Veszprém) [AN ] Pomogáts Béla (1934-) Magyarok között a nagyvilágban : úti beszámolók, / Pomogáts Béla. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., p. ; 24 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN ) ISBN fûzött : 2100,- Ft 008(=945.11)(100) (=945.11)(100) [AN ] 6/489

14 08 Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika Bucher Katalin Az igazi cigánykártya / Bucher Katalin ; [ill. Halász Alexandra]. - Budapest : Bioenergetic, p. : ill. ; 24 cm ISBN fûzött : 2600,- Ft [AN ] Enigma (magyar) Enigma. - Budapest : M. Kvklub, cm ISBN (100) [AN ] [1.], Az ókori világ rejtélyei p. : ill., színes Ford. Francz Magdolna ISBN kötött : ár nélkül (3) [AN ] Müller Péter (1936-) Boldogság / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop p. ; 24 cm Fûzött : 1990,- Ft (hibás ISBN ) [AN ] Pielmeier, Heidemarie Tarot-Welten (magyar) A tarot világa : 78 új kirakási mód kezdõknek és haladóknak / Heidemarie Pielmeier, Markus Schirner ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, p. : ill. ; 18x25 cm Egys. cím: Tarot-Welten ISBN kötött : 1600,- Ft [AN ] Szabó Judit Fordulópont : a változó kor a nõ életében / Szabó Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] 09 A természet. Környezetvédelem Balogh Károly Csaba Viselkedjünk erdõn-mezõn (is) / Balogh Károly Csaba ; [ill. Gerse Károly]. - Budapest : Szaktudás K., p. : ill. ; 22 cm ISBN fûzött : ár nélkül 504( ) 395( ) ( ) [AN ] Borsos Béla (1958-) Azok a bizonyos könnyû léptek : könnyû léptekkel járj / Borsos Béla. - Budapest : L Harmattan, cm. - (Környezet és társadalom, ISSN ) [AN ] 1., Ökológia és rendszerelmélet p. : ill. Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] Éberhardt Béla Zöld értékeink / Éberhardt Béla. - Dunaújváros : Duna-Tükör Kft., [2002] p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm Fûzött : 350,- Ft [AN ] Szabó Judit Az ezotéria árnyékoldala / Szabó Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003] p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Endes Mihály (1938-) Az élõ Tisza / Endes Mihály. - Debrecen : Csokonai, p. : ill., fõként színes ; 17x24 cm Bibliogr.: p. 79. ISBN kötött : ár nélkül *Tisza 502(439)( ) [AN ] 6/490

15 3263. Gera Pál (1963-) Vidravédelmi programok Magyarországon / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül (439) [AN ] Kereki Albert Egy rózsaszál szebben beszél... : a vadvirág-kereskedelem pusztító következményeirõl / [írta Kereki Albert] ; [... a bevezetést írta Gadó György Pál] ; [kiad. WWF Magyarország]. - Budapest : WWF Mo., p. : ill., részben színes ; 21x30 cm ISBN * fûzött : ár nélkül (439) [AN ] Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban / Bajzát Tamás [et al.] ; [szerk. Baráz Csaba] ; [a fotókat kész. Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., cm *Bükki Nemzeti Park 502.4(439)Bükki Nemzeti Park ( ) 796.5(439)( ) [AN ] 1., Felsõtárkányi tanösvények p. : ill., részben színes, részben térk. Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül 502(439-2Felsõtárkány) [AN ] 2., Rejteki tanösvények p. : ill., részben színes, részben térk. Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül 502(439-2Rejtek) [AN ] Lakossági kettõs-kézikönyv a környezetünk védelméért : Nyíregyháza Környezetvédelmi Program kivonata és amit mi is megtehetünk! : praktikus információk, ötletek környezetünkért /... szerk. Szép Éva, Vágvölgyi Gusztáv ;... kész. Cselószki Tamás [et al.] ; [Nyíregyháza MJV kiadványa]. - Nyíregyháza : Önkormányzat, p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm Fûzött : ár nélkül (439-2Nyíregyháza) [AN ] A Tihanyi-félsziget / [szerk. Futó János] ; [írták Bauer Norbert et al.] ; [fotók Bauer Norbert et al.]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park. Ig., p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Balaton-felvidék természeti értékei, ISSN ; 3.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül *Tihanyi-félsziget 504(439Tihanyi-félsziget) 502.4(439)Balaton-felvidéki Nemzeti Park(036) [AN ] Takács Sándor (1931-) Az ember és környezete : a környezetszennyezés humán következményei / Takács Sándor. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K. : p. : ill. ; 24 cm Példányszám: 500 ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Vasúti környezetvédelem / [fõszerk. Pajor István] ; [szerzõk Hunyár Ádám et al.] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Részvénytársaság [Vezérigazgatósága]. - Budapest : MÁV Rt., p. : ill. ; 29 cm ISBN fûzött : ár nélkül (439)"199/200" 656.2(439)"199/200" [AN ] 6/491

16 10 Matematika Antiæ, Dragan Contribution to the conversion of bond graph models into state space equations and block diagram simulation models / Dragan Antic, Vlastimir Nikolic. - Budapest : BME PAMM-Centre, [2], 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN X ; 23.) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül [AN ] Galántai Aurél (1951-) Numerikus módszerek / Galántai Aurél, Jeney András. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., p. ; 24 cm Bibliogr.: p Példányszám: 500 Fûzött : ár nélkül /.65(075.8) [AN ] Kósa András (1932-) Útban a felsõbb matematikához : tankönyv a hagyományos és a távoktatásban részt vevõ egyetemisták - fõiskolások számára / Kósa András ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - [Budapest] : LSI Oktatóközp., [2002] p. : ill. ; 25 cm ISBN kötött : ár nélkül 517(075.8) [AN ] Weeks, Jeffrey The shape of the space (magyar) A tér alakja : felületek és háromdimenziós alakzatok ábrázolása / Jeffrey Weeks ; ford. Szilárd Ágnes és Stipsicz András. - Budapest : Typotex, IX, 216 p. : ill. ; 24 cm Egys. cím: The shape of the space. - Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2900,- Ft (075.8) [AN ] Kálmán Attila Nemeuklideszi geometriák elemei : a Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometria és a Riemann-féle egyszeres és kétszeres elliptikus geometria vázlatos ismertetése / Kálmán Attila kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., p. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 11 Fizika. Mérés. Atomtechnika Advances in continuum mechanics / auth. Jovo Jariæ [et al.]. - Budapest : BME PAMM-Centre, p. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN X ; 25.) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül [AN ] Kósa András (1932-) Kezdeti lépések a felsõbb matematikában : tankönyv a hagyományos és a távoktatásban részt vevõ egyetemisták - fõiskolások számára / Kósa András ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásainak Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000 [!2002] cm 51(075.8) [AN ] 1., Differenciálszámítás [!2002] p. ISBN X kötött : ár nélkül 517.2(075.8) [AN ] Giber János (1929-) Fizika mérnököknek I-II. : a mûszaki fizika alapjai : egyetemi tankönyv / Giber János, Sólyom András, Kocsányi László ; [közread. a] Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK, Miskolci Egyetem, Veszprémi Egyetem jav. és kieg. kiad. - [Budapest] : Mûegyetemi K., [2], XVI, 1044 p. : ill. ; 25 cm + 1 mell. Bibliogr.: p. VI-VII. ISBN * kötött : ár nélkül (hibás ISBN ) 53(075.8) [AN ] 6/492

17 3278. Halász Gábor (1942-) Áramlás csõhálózatokban : állandósult, tranziens és periódikus áramlások / Halász Gábor, Kristóf Gergely, Kullmann László ; [közread. a] Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar. - [Budapest] : Mûegyetemi K., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (075.8) [AN ] Stockley, Corinne The Usborne illustrated dictionary of physics (magyar) Fizika képes szótár / szöveg Corinne Stockley, Chris Oxlade és Jane Wertheim ; ford. Borsányi János. - [Szeged] : Novum, cop p. : ill., fõként színes ; 24 cm Egys. cím: The Usborne illustrated dictionary of physics ISBN X fûzött : ár nélkül 53( ):030 [AN ] l3 Földtudományok geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia Sümegi Pál A negyedidõszak földtani és õskörnyezettani alapjai / Sümegi Pál. - Szeged : JATEPress, p. : ill. ; 24 cm Egyetemi tankönyv. - Bibliogr.: p Példányszám: 600 ISBN fûzött : ár nélkül (075.8) 551.8(075.8) [AN ] Sass István Huba Attila (1945-) Late stages in stellar evolution / auth. Istvan Huba Attila Sass. - Budapest : BME PAMM-Centre, [6], 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN X ; 24.) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül [AN ] 15 Biológiai tudományok általános biológia, növénytan, állattan Borhidi Attila (1932-) A zárvatermõk fejlõdéstörténeti rendszertana / Borhidi Attila ; [a mutatókat kész. B. Thúry Zsuzsanna] kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., X, 484 p. : ill. ; 24 cm Felsõoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p ISBN X kötött : ár nélkül 582.5/.9(075.8) [AN ] Eisenreich, Wilhelm BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs (magyar) Állat- és növényhatározó természetjáróknak. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop p. : ill., színes ; 20 cm Egys. cím: BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs. - Szerzõk Eisenreich, Wilhelm, Handel, Alfred, Zimmer, Ute E. - Ford. Nagy Erika, Schmidt Egon ISBN kötött : ár nélkül 592/599(083.71) 582(083.71) [AN ] 14 Csillagászat. Geodézia. Térképészet Bagdi Zoltán Õsrobbanások : a minden létezõ elméletének alapjai / Bagdi Zoltán. - Budapest : Kornétás, cop , [2] p. ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : 990,- Ft /119 [AN ] Nagy Csaba A Nyugat-Dunántúl természeti értékei / [írta, fényképezte Nagy Csaba]. - Budapest : Szaktudás K., p. : ill., színes ; 21 cm ISBN kötött : ár nélkül *Nyugat-Dunántúl 581.9(439Nyugat-Dunántúl) 591.9(439Nyugat-Dunántúl) 502.4(439Nyugat-Dunántúl) [AN ] 6/493

18 3286. Rudolf Kinga Budakeszi Vadaspark : Gyalogszafari - erdei tanösvény út : tájékoztató füzet = Budakeszi Wildlife Park : Walking safari - forest learning path : information guide / [szöveg Rudolf Kinga] ; [ford. Anthony Réka, Perjésiné Olaj Krisztina] ; [graf. Deák Kázmér, Bakó Eszter] ; [kiad. a Pilisi Parkerdõ Budakeszi Vadaspark Közhasznú Társaság]. - [Budakeszi] : Budakeszi Vadaspark Kht., [2001] p. : ill. ; 21 cm ISBN X * fûzött : ár nélkül *Budakeszi Vadaspark 581.9(439-2Budakeszi) 591.9(439-2Budakeszi) 502.4(439-2Budakeszi) [AN ] Shallow lakes, 2002 : International Conference on Limnology of Shallow Lakes : Balatonfüred..., May 2002 : abstracts / [ed. by Judit Padisák] ; [organisers Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences... and Department of Limnology, University of Veszprém...]. - Veszprém : Univ. Press, , [6] p. ; 24 cm ISBN fûzött : ár nélkül 574.5(100)(285.2) 061.3(439-2Balatonfüred) [AN ] Bereczki Sándor (1927-) A tudatos önépítkezés fokozatai : a szenvedélybeteg tennivalói felépülése és társadalomképessége érdekében / Bereczki Sándor ; [a rajzokat kész. Kovács Csaba] ; [közread. az] Emberbarát Alapítvány. - [Budapest] : Emberbarát Alapítvány, p. : ill. ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Bilous, Rudy W. Family doctor guide to diabetes (magyar) A cukorbetegség / [Rudy W. Bilous] ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Pannonica, cop p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN ) Egys. cím: Family doctor guide to diabetes ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Buda Béla (1939-) A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései : újabb tanulmányok / Buda Béla. - Budapest : Animula, p. ; 20 cm Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] 16 Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat Beevers, D. Gareth Family doctor guide to blood pressure (magyar) A magas vérnyomás / [D. G. Beevers] ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Pannonica, cop p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN ) Egys. cím: Family doctor guide to blood pressure ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Buda Béla (1939-) Szexuális viselkedés / Buda Béla. - Budapest : Animula, cop p. ; 20 cm Bibliogr. a tanulmányok végén ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Chopra, Deepak Grow younger, live longer (magyar) Fiatalodj és élj tovább! : az örök fiatalság és a hosszú élet titka / Deepak Chopra, David Simon ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, p. ; 21 cm Egys. cím: Grow younger, live longer ISBN fûzött : 1990,- Ft [AN ] 6/494

19 3294. Csapó János (1950-) Tej és tejtermékek a táplálkozásban / Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Mezõgazda, cop p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Csepregi Csaba Tûzjelzõ rendszerek : amit a tûzjelzõkrõl tudni érdemes / Csepregi Csaba. - Budapest : Florian Press, cop p. : ill. ; 20 cm. - (Florian Press könyvek, ISSN ) Példányszám: 3000 ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Csõglei István (1930-) Fejezetek a dombóvári tûzoltóság 125 éves történetébõl, / Csõglei István ; [kiad. a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága]. - Dombóvár : Tûzoltóság, [2001] p. : ill., részben színes ; 24 cm Példányszám: 500 ISBN fûzött : ár nélkül *Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága (439-2Dombóvár)(091) [AN ] Az élelmiszerek adalékanyagai : az E-számok rejtélye / [szerk. és a bevezetõt írta Kalas György] ; [ford. Nagy Colette, Nagy Péter, Kalas Györgyi] kiad. - Gyõr : Öko Stúdió Alapítvány ; Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyes., p. ; 21 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN ; 1.) Fûzött : ár nélkül [AN ] Az emésztõszervi daganatok nem sebészi kezelésérõl = Non-surgical treatment of the tumors of the digestive tract / szerk. Mayer Árpád. - [Budapest] : Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Közp., p. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN ; 7.) Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] European Society of Musculoskeletal Radiology. Annual Meeting (8.) (2001) (Budapest) European Society of Musculoskeletal Radiology : 8 th annual meeting : Budapest... October 5 th - 6 th 2001 : abstracts. - [Budapest] : [M. Radiológusok Társ.], [2002] p. ; 25 cm Közread. a Magyar Radiológusok Társasága Fûzött : ár nélkül (439-2Bp.)"2001" [AN ] Czuriga István Szívinfarctus utáni szekunder prevenció : klinikai bizonyítékok / Czuriga István. - Budapest : Medicina, p. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Az egészség négy sarokköve : természetgyógyász gyógymódok : pozitív gondolkodás, egészséges életmód, egészségvédõ étrend, testedzés / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Mûhely, [2002] p. ; 14 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN ) A ford. az Encyclopedia of natural medicine c. kiad. alapján kész ISBN fûzött : 1250,- Ft [AN ] Fási Katalin Pánikbetegség : tények és tapasztalatok / Fási Katalin, Gyarmati Gábor. - [Budapest] : Sprinter, [2002] p. ; 20 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN ) ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Gastrointestinal immunology : proceedings of the Conference on Gastrointestinal Immunology : Pécs..., November 4, 2000 / ed. Alajos Pár, István Rácz, Gyula Mózsik ; org. by the Pécs and Veszprém Regional Committees of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Akad. K., [2002] p. : ill. ; 25 cm Bibliogr. az elõadások végén ISBN kötött : ár nélkül (439-2Pécs) [AN ] 6/495

20 3304. Gillanders, Ann The busy person s guide to reflexology (magyar) Reflexológia : otthon, illetve munka és utazás közben végezhetõ egyszerû gyakorlatok / Ann Gillanders. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., színes ; 21 cm Egys. cím: The busy person s guide to reflexology. - Ford. Dobrás Zsófia ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Grunfeld, Nina Pregnancy week by week (magyar) Terhesség hétrõl hétre / Nina Grunfeld ; [ford. A. Fodor Ágnes]. - [Budapest] : Glória, [2002] p. : ill., színes ; 24 cm Egys. cím: Pregnancy week by week. - Czeizel Endre utószavával ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Guóth-Gumberger, Márta Stillen (magyar) Szoptatás : tanácsok és gyakorlati segítségnyújtás a szoptatás egész ideje alatt / Márta Guóth-Gumberger, Elizabeth Hormann ; [ford. Mahr Kinga] ; [közread. A Szoptatásért Magyar Egyesület]. - Budapest : A Szoptatásért M. Egyes., p. : ill., színes ; 24 cm Egys. cím: Stillen. - Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Gyenes Gábor A coronaria angiographia és angioplastica kézikönyve / Gyenes Gábor. - Budapest : Melania, VIII, 166 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Gyomorpanaszokra természetgyógyász gyógymódok : fekély, hasmenés, székrekedés, reflux, táplálékallergia / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Mûhely, [2002] p. ; 15 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN ) A ford. az Encyclopedia of natural medicine c. kiad. alapján kész. ISBN fûzött : 1250,- Ft [AN ] Hatékony intervenciók és kommunikáció a dohányzás elleni küzdelemben : szakmai szöveggyûjtemény / írta és szerk. Szilágyi Tibor. - Budapest : Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, p. ; 21 cm. - (Szakmai kötetek / Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, ISSN ; 2001/1.) Összefoglalás angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Hauck, Paul How to love and be loved (magyar) Így szeress, hogy szeressenek! / Paul Hauck ; [ford. Fejér Hédi] ; [ill. Barka Ferenc] átd. kiad. - Budapest : Park, cop , [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN ) Egys. cím: How to love and be loved ISBN fûzött : 1500,- Ft [AN ] Horváth Mihály (1924-) Nukleár kardiológia : honnan, hol tart, merre fejlõdik : rátekintés a konkurrens komputerizált térképezõ eljárásokra / Horváth Mihály ; [közread. a] Veszprémi Akadémiai Bizottság, Állami Szívkórház. - [Veszprém] : MTA Veab ; Balatonfüred : Áll. Szívkórház, p. : ill. ; 30 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] A hypertonia kézikönyve / szerk. Farsang Csaba ; [... írták Alföldi Sándor et al.] átd. és bõv. kiad. - Budapest : Medintel, XVIII, 947 p. : ill. ; 25 cm Bibliogr. a fejezetek végén ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Jákó Péter (1936-) Gyógyító testedzés : [tanácsok testedzésre, sportolásra belgyógyászati betegségekben] / Jákó Péter ; a gyakorlatsorokat összeáll. Felkai Andorné [et al.]. - Budapest : Springer Tud. K., p. : ill. ; 20 cm. - (Betegoktató könyvek, ISSN X) ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] 6/496

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 6. FÜZET 2004. MÁRCIUS 15. 2636-3095. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 19. FÜZET 2003. OKTÓBER 1. 11419-12032. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 22. FÜZET 2003. NOVEMBER 15. 13094-13544. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 18. FÜZET 2004. SZEPTEMBER 15. 8172-8744. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 4. FÜZET 2003. FEBRUÁR 15. 1694-2480. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 14. FÜZET 2003. JÚLIUS 15. 8679-9216. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 12. FÜZET 2004. JÚNIUS 15. 5415-5963. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 23. FÜZET 2003. DECEMBER 1. 13545-14056. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 3. FÜZET 2003. FEBRUÁR 1. 855-1693. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 3. (60.) ÉVF. 10. FÜZET 2005. MÁJUS 15. 4095-4654. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 9. FÜZET 2003. MÁJUS 1. 5617-6362. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 13. FÜZET 2004. JÚNIUS 15. 5964-6461. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF.1. FÜZET 2004. JANUÁR 1. 1-539. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFISSN KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFISSN KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFISSN KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 2. FÜZET 2003. JANUÁR 15. 375-854. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 7. FÜZET 2003. ÁPRILIS 1. 4018-4840. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 8. FÜZET 2004. ÁPRILIS 15. 3629-4117. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 3. (60.) ÉVF. 5. FÜZET 2005. MÁRCIUS 1. 1803-2311. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 19. FÜZET 2004. OKTÓBER 1. 8745-9310. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 10. FÜZET 2003. MÁJUS 15. 6363-6937. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 5. FÜZET 2003. MÁRCIUS 1. 2481-3229. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 14. FÜZET 2004. JÚLIUS 15. 6462-6822. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 13. FÜZET 2003. JÚLIUS 1. 8063-8678. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 24. FÜZET 2004. DECEMBER 15. 11680-12320. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 23. FÜZET 2004. DECEMBER 1. 11084-11679. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben