Az Igazgatóság közleményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15 Az Integrált Rendszer hírei 16 Az MVM Csoport hírei 18 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 26 Sport 27 KulTÚRA 31 Humorsarok 33 Hotel OVIT hírdetés 34 Integrált Rendszer - rejtvény 35 Szerkesztőségi közlemények 36 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikő MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Az Igazgatóság közleményei Az OVIT ZRt április 18-i évi rendes Közgyűlése Az OVIT ZRt. Közgyűlése megtárgyalta az OVIT ZRt évi üzletpolitikai célkitűzései teljesítésének értékeléséről szóló előterjesztést, megállapította, hogy a társaság évi üzletpolitikájával kapcsolatos elvárások a 11/2011. (IV. 11.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltaknak és az időközben elfogadott korrekcióknak megfelelően teljesültek, ezért a Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. A Közgyűlés tudomásul vette az OVIT ZRt. mint ellenőrzött társaság beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdésében írtak alapján az Uralmi Szerződésben foglaltak teljesítéséről. A 2011-es üzleti év lezárása keretében a Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, az OVIT ZRt es üzleti évéről előterjesztett éves beszámolót, jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladata teljesítésének értékelését. Az eredményfelosztási javaslat, a mérleg jóváhagyása, valamint a felmentvény megadása tárgyában a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: A Társaság Közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság 2011-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerül kifizetésre. A Társaság a meglévő eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az OVIT ZRt évi mérlegét és eredménykimutatását E Ft, azaz Huszonnégymilliárd-hatszázhatvannégymillióötszázharminckettőezer forint mérlegfőösszeggel, E Ft, azaz Egymilliárd hatvannyolcmillió - ötszázharminchétezer forint adózott eredménnyel és nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. A Társaság Közgyűlése az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat, az OVIT ZRt. ügyvezetését a jogszabályoknak és az Uralmi Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Gt. 60. (4) bekezdésében írtak szerint az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. (5) bekezdése és az OVIT ZRt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt a üzleti év vonatkozásában megadja. A jegyzőkönyvben rögzített kiegészítéssel elfogadta a Közgyűlés a társaság évi üzletpolitikája c. előterjesztésben foglaltakat. A Közgyűlés határozott a vezérigazgató évi alapbéréről és prémiumfeladatairól, valamint megállapította az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazását. Tokai Magdolna április 18. napjával lemondott igazgatósági tagságáról. A Közgyűlés április 19. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig Dr. Nagy Tibor Urat az Igazgatóság tagjává megválasztotta. Az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítása tárgyában a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: A Közgyűlés a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint elfogadja az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az egységes szerkezetű Javadalmazási Szabályzatnak a hatályba lépéstől számított 30 napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni. A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályát a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező, az egyes módosításokat korrektúrázott formában bemutató Alapszabályban foglaltak szerint és elrendelte a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabálynak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtását. 1

3 2012/3. OVIT HÍRADÓ Az Alapszabály módosítása a megváltozott jogszabályi előírásoknak való megfelelés és az MVM Csoport tagvállalatai Alapszabályaival való egyezőség megteremtésére irányult. A legfontosabb változás, hogy megváltozott a Társaság neve az alábbiak szerint: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Társaság rövidített neve: MVM OVIT Zrt. Beszámoló az MVM OVIT Zrt es üzleti évéről ***** április 26-ai rendkívüli ülésén az Igazgatóság megtárgyalta és jóváhagyta az OVIT ZRt. vonatkozásában kidolgozott rövid, közép- és hosszú távú hatékonyságnövelési koncepció jóváhagyása tárgyú előterjesztésben foglaltakat. Az Igazgatóság felkérte az OVIT ZRt. vezérigazgatóját, hogy az OVIT ZRt. munkaszervezete állítsa össze a koncepció végrehajtására vonatkozó Intézkedési Tervet és egyetértett azzal, hogy a koncepcióban és az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok végrehajtására az OVIT ZRt. vezérigazgatójának irányításával Munkacsoport jöjjön létre az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Felkérte az Igazgatóság a vezérigazgatót, hogy a Munkacsoport által elfogadott Intézkedési Tervet terjessze az Igazgatóság soron következő ülésére jóváhagyásra. Társaságunk közgyűlése április 18-ai ülésén elfogadta a 2011-es üzleti évről készített éves beszámolót. Az OVIT évi adózás előtti eredménye 1.180,7 M Ft, mely érték jelentősen meghaladja a tulajdonosi eredményelvárásként meghatározott értéket évben társaságunk üzleti tevékenysége révén ,1 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: A vezérigazgató az Igazgatóság következő ülésein rendszeresen számoljon be a Munkacsoport által elvégzett feladatokról, az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról. Dr. Sidló Krisztina 2011-ben hálózatszerelési tevékenységből 2,3 Mrd Fttal, erőművi karbantartási szolgáltatásokból 0,9 Mrd Fttal, egyéb szolgáltatási tevékenységből 2,4 Mrd Ft-tal több árbevétel származott az előző évhez viszonyítva, míg a technológiai szerelési munkákból származó árbevétel 5,3 Mrd Ft-tal csökkent. A beszámolási időszakban az értékesítési nettó árbevétel 75,3%-a származott az MVM Csoport konszolidációs körébe vont társaságok részére végzett munkák teljesítéséből, mely részarány közel azonos az előző évi értékkel (74,7%). A társaságcsoportbeli megrendelések 34,2%-át a technológiai szerelési, 43,5%-át pedig a karbantartási és egyéb szolgáltatási jellegű munkák tették ki. 2

4 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Társaságunk megrendelői körén belül évben is a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesült, a évi összárbevétel 30,2%-a realizálódott ezen a vevői szegmensen. E partnerünk megrendeléseinek teljesítéséből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli aránya az előző évhez viszonyítva 10,9 százalékpontos csökkenést mutat. Abszolút értékben az ebből a vevői szegmensből származó árbevétel 25,9%-kal csökkent a évi értékhez viszonyítva. Másik legnagyobb vevőnk, a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel (13.777,2 M Ft) összárbevételen belüli részaránya a évihez képest 1,7 százalékponttal emelkedett. Értékét tekintve az előző évi értékhez képest 6,9%-kal növekedett. Az MVM Zrt. részére végzett munkákból származó értékesítési nettó árbevétel társasági szintű összárbevételen belüli aránya jelentősen nőtt az előző évi értékhez viszonyítva (+7,6 százalékpont), elsősorban az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiépítésével kapcsolatos megrendelésekre végzett munkák következtében. Az MVM Csoport konszolidációs körébe vont egyéb tagvállalatok részére végzett munkákból származó évi árbevétel az előző évhez képest 71,2%-kal növekedett. Az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vállalatok megrendeléseiből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli részaránya nem változott jelentősen az előző évhez viszonyítva. A társasági szinten realizált árbevétel vevőkörönkénti megoszlását a következő ábra szemlélteti: évben az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -608,9 M Ft volt. Az egyéb ráfordítások meghatározó tényezője az önkormányzatokkal elszámolt adók és kötelezettségek, összege 466,3 M Ft, összetevőit tekintve legjelentősebb tételei: az iparűzési adó (375,5 M Ft), az önkormányzatoknak fizetett építményadó (49,4 M Ft), valamint a gépjármű adó (40,8 M Ft). Jövőbeli kötelezettségekre céltartalékot képeztünk, 190,1 M Ft értékben. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 39,4 M Ft-ot tett ki, míg a gépjárművekkel kapcsolatos káresemények révén 13,4 M Ft összegű kárunk keletkezett. A beszámolási időszakban 10,2 M Ft-ot fizettünk ki kooperatív képzésre, 19,4 M Ft-ot pedig közhasznú és egyéb szervezetek részére utaltunk át. Az egyéb bevételek meghatározó tétele a korábbi években képzett céltartalék felhasználása (132,3 M Ft). A biztosító társaságok együttesen 11,6 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a 2011-ben, illetve a megelőző években bekövetkezett, gépjárművekkel és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A kapott késedelmi kamatok értéke 29,6 M Ft. A különféle egyéb bevételek tárgyévi összege 28,7 M Ft volt, melyből 14,2 M Ft egy korábban értékvesztésként elszámolt követelés befolyt összege. A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek eredménye 136,8 M Ft-tal csökkentette társaságunk jövedelmezőségét, mely érték 19,2 M Ft-tal kedvezőbb a évi értékhez képest. A évi pénzügyi eredmény alapvetően a devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamveszteségének, valamint árfolyamnyereségének egyenlege (-130,5 M Ft) miatt negatív. Társaságunk működési folyamatainak finanszírozása 2011-ben folyamatosan külső forrás igénybevételét tette szükségessé a cash-pool rendszer keretein belül, mely a vizsgált időszak legnagyobb részében devizában fennálló kötelezettséget jelentett. Átlagos értéke 1.378,6 M Ft volt, volumene 300,1 M Ft és 2.446,9 M Ft között változott. Éves szinten hitelfelvételünk összességében 43,9 M Ft kamatráfordítást eredményezett. Szintén a cash-pool rendszer keretein belül a kötelezettségünk mellett egész évben folyamatosan követelésünk is jelentkezett, melynek átlagos állománya 3

5 2012/3. OVIT HÍRADÓ 663,9 M Ft volt, volumene 1 M Ft és M Ft között változott, a realizált kamatbevétel 34 M Ft volt. Társaságunk évi pótló és bővítő beruházásait a éves középtávú fejlesztési tervben megfogalmazott prioritások mentén, az elfogadott költségkereteken belül, az év közben jóváhagyott módosítások figyelembevételével teljesítette. Fejlesztési forrásainkat az árbevételben megtérülő amortizáció és a fejlesztési tartalék-képzés, valamint a földgáz projekttel kapcsolatban a tulajdonostól kapott tőkeemelés jelentette. Az MVM OVIT Zrt. részére évre 766 M Ft beruházási keret került jóváhagyásra a meghatározott, aggregált beszerzési kategóriák szerinti bontásban. A terv az év során az MVM Zrt. engedélyével módosításra került, tekintettel arra, hogy az OVIT jövőbeli tevékenységét bővítendő a vasúti felsővezeték-építés és - szerelés piaci szegmensét, valamint a kazángyártási profil kialakítását célozta meg, és ezen munkák elvégzéséhez nem rendelkezett eszközökkel. A MÁV-projekttel módosított tervben 310 M Ft-ot terveztünk különféle vasúti szerelő járművek, munkagépek és eszközök (hidraulikus autódaruk, Palfinger rakodódaruk, vasúti vontatójármű, RES teherkocsik stb.) beszerzésére. Az új termelési profilok kialakításának forrásigénye jelentős volument (42,1%) tett ki a jóváhagyott beruházási kereten belül, ezért az egyéb területek beruházási igényei közül 2011-re csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint a megkezdett, vagy feltétlenül szükséges beruházásokat, és a rossz műszaki állapot miatt indokolt jármű és eszközcseréket irányoztuk elő. A tervet a módosítások mellett is az eredeti költségkereten belül, 739,6 M Ft-ra teljesítettük. Ezen belül a MÁV-projekt előirányzatai alulteljesültek, ugyanakkor olyan, CAPEX-forrást igénylő befektetési tételt is számításba vettünk, mint az Energo-Merkur Kft. üzletrészének megvásárlása (77,6 M Ft). A tulajdonos döntése alapján az MVM OVIT Zrt. feladata volt a tárgyév során a Vecsés Balassagyarmat (országhatár) magyar szlovák földgázvezeték megépítésére vonatkozó felkészülési intézkedések megtétele. Ezzel kapcsolatban a tervezetthez képest 223,7 M Ft többlet fejlesztési forrás felhasználására került sor, melyet a évi fejlesztési keretösszeg még nem tartalmazott. A beszámolási időszakban pótló és bővítő beruházásokra 885,7 M Ft-ot fordítottunk, mely összeg 65,9%-a az előző évi értéknek. Az aktiválások értéke (836,7 M Ft) 269 M Ft-tal alacsonyabb a bázisidőszak hasonló adatánál. Az elszámolt amortizáció 40,1 M Ft-tal növekedett. A megvalósított beruházások alakulása kiemelt területek szerinti bontásban a következő volt: Ø MÁV-projekt 209,0 M Ft Ø Földgázprojekt 223,7 M Ft ØEgyéb beruházás 453,0 M Ft évben a szervezet tevékenységében résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma 1579 fő volt, mely 3 fővel kevesebb az előző évi tényértéknél. Összetevőin belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma (1531 fő) 7 fővel csökkent, a nem teljes időben foglalkoztatottak átlaglétszáma (48 fő) pedig 4 fővel emelkedett. Az MVM OVIT Zrt évi gazdálkodása során is teljesítette a célkitűzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövőben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevői igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. **** évi üzletpolitikai követelmények A Közgyűlés az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikáját a következő követelményekkel, célkitűzésekkel fogadta el: 1.) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidőre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerződésekben foglaltakat. Szerződéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. 4

6 OVIT HÍRADÓ 2012/3. 2.) A Társaság erőmű karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat. 3. Megfelelő jövedelmezőség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét, az ahhoz tartozó alvállalkozói teljesítmények arányának szinten tartása, vagy csökkentése mellett. 4.) Hajtsa végre az MVM Zrt. stratégiájában az MVM OVIT Zrt.-re megfogalmazott akciókat, az átvilágítási projekt tulajdonos által elfogadott intézkedéseit, valamint a TRAFO program implementációja során az MVM OVIT Zrt.-re háruló feladatokat. 5.) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a.) az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ft-ot, melyből az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vevői szegmensen elért külső árbevétele érje el a M Ft-ot; b.) adózás előtti eredménye érje el az M Ft-ot; c.) személyi jellegű ráfordításai ne haladják meg a M Ft-ot; d.) a beruházások, befektetések műszaki teljesítése ne haladja meg a 812 M Ft-ot; e.) tartsa meg a Társaság folyamatos fizetőképességét úgy, hogy a XII. 31-i hitel- és kölcsönállománya ne haladja meg a M Ft-ot; f.) az igénybe vett és a közvetített szolgáltatások együttes értékének összköltséghez viszonyított aránya ne haladja meg a 45 %-ot. A személyi jellegű ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettől való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges. 6.) A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az Uralmi Szerződésben és Csoportszintű Szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Beszerzései során törekedjen a minél nagyobb mértékben érvényesített versenyeztetésre. Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. E prioritásokat kell társaságunknak az év folyamán teljesítenie, a stratégiai célkitűzésekből ez évben esedékes feladatokkal együtt. Közgazdasági osztály Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői Az OVIT vezetése az elmúlt években sokat tett a társaság versenyképességének a fenntartása, sőt javítása érdekében, a nehezedő gazdasági körülmények ellenére. Saját döntése alapján hatékonyságfejlesztési projektet indított (az ún. HFP-t, melyről többször tájékoztattunk az OVIT Híradóban). A projekt jelentős hatékonyságfejlesztési lehetőségeket tárt fel, melyek megvalósítására a cégvezetés hatékonyságfejlesztési akciókat indított. Ezek egyikeként pl. a gépjárművek üzemanyag felhasználása tekintetében jelentős, kézzel fogható eredmény született. Időközben ugyancsak hatékonyságnövelési okból az MVM vezetése a csoportszintű irányítási rendszer (CSIR) megújítása mellett döntött (melyről és a kapcsolódó OVIT-os feladatokról ugyancsak tájékoztattunk az OVIT Híradóban). A CSIR elvek megvalósítására irányuló projektek koordinálására az MVM létrehozta az ún. TRAFO programot. Emellett az MVM az OVIT hatékonyságnövelése érdekében átvilágította tevékenységét. Mindezek összességében mind mennyiségében, mind minőségében hatalmas feladatot raktak és raknak az OVIT minden érintett munkavállalójának a vállára úgy, hogy eközben biztosítaniuk kellett és kell az OVIT továbbra is eredményes, zavartalan működését. Az MVM Csoport eredménytermelő képességének a növekedése elképzelhetetlen a tagvállalatok közte az OVIT eredménytermelő képességének az erősödése nélkül. Ennek egyik kulcsa a működési hatékonyság javítása. Az elmúlt hónapok fejleményei nyomán az OVIT hatékonyságfejlesztési programja jelenleg négy pilléren nyugszik: 5

7 2012/3. OVIT HÍRADÓ Projektjeinkről A MAVIR ZRt. részére végzett 400 kv-os távvezeték-építések Az 1. pillért a TRAFO-ból fakadó teendők, a 2. pillért az átvilágításon alapuló hatékonyságnövelés, a 3. pillért a saját elhatározású intézkedések, míg a 4. pillért stratégiai akciók (HFP-1.0 stb.) alkotják. Ezek mindegyikére erős hatást gyakorolnak a TRAFO egyes projektjei, de a négy pillér feladatai egymásra is hatnak. Az egyes pillérekhez külön-külön is sok-sok feladat tartozik, melyeket ráadásul a TRAFO program által diktált roppant feszes ütemezés mellett kell végrehajtani. Ennek a négy pillérbe szervezett a korábbi HFP-nél jóval összetettebb, ambiciózusabb hatékonyságfejlesztési programnak a HFP-2.0 nevet adtuk (részben utalva a korábbi HFP-vel való folytonosságra, de egyben arra a minőségi különbségre is, melyet az időközben mennyiségében és minőségében is jelentősen megnövekedett feladatok rónak az OVIT-ra). Az OVIT vezetői a május 23-ai keszthelyi vezetői értekezleten kaptak átfogó tájékoztatást a HFP-2.0 részleteiről, a legutóbbi (2011. novemberi) vezetői értekezlethez képesti lényegi fejleményekről, nyomatékkal az OVIT felső vezetőinek és képviselőinek a TRAFO projektek és munkacsoportok keretében végzett tevékenységéről. Emellett további hangsúlyt kapott egyrészt az, hogy versenyképességének a fenntartása érdekében magának az OVIT-nak is elemi érdeke hatékonyságának a javítása, másrészt az a kérés, hogy a HFP-2.0 végrehajtásban érintett vezetők és munkatársak továbbra is kreatívan, proaktívan, megoldásorientáltan vegyenek részt annak munkálataiban. Görgey Péter törzskari főmérnök A 2011-ben az OVIT Híradó 6. számában tájékoztatást adtunk az Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték egyrendszerű szakaszainak kétrendszerűvé történő átépítéséről. Az akkori helyzetjelentés a távvezeték építésének október végi állapotát tükrözte, és azzal zárult, hogy reményünket fejeztük ki a szerződésben rögzített az egyes ütemekre megállapított határidők pontos betartására. Nos, társaságunk eleget tett évre vállalt kötelezettségeinek, és most már a sikeres próbaüzem lezárulása után rendeltetésszerűen üzemelő kétrendszerű távvezetékről beszélhetünk. A távvezeték-építés teljességéhez tartozó munkák közül a régi kétrendszerű szakasz alapfelújítása, valamint a 2010-ben épített 36 oszlop alapjának felületvédelme elkészült, és folyamatban vannak jelen pillanatban az alábbiak: a évben épített alapok Keston Flex-el történő bevonatolása, a feszültségmentesítés nélkül végezhető csomóponti és javítófestés kb. 80 %-a elkészült, a többi folyamatban van, az oszlopok felsőrészeinek csomóponti és javítófestését a távvezeték egyidejű kétrendszerűre tervezett kikapcsolásához alkalmazkodva végezzük el június hónapban. E távvezetékkel kapcsolatban is sajnálattal kell megállapítani, hogy ugyan az építés csak az OVIT részére jelent kihívást, de a megépített álló oszlopokból történő a háztáji gazdálkodásban és egyebütt remekül használható méretű vasak kiszerelése, eltulajdonítása másokat is cselekvésre ösztönöz, mit sem törődve a közüzem veszélyeztetésével. 6

8 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Az eddig elvégzett munkájáért köszönet illeti az építésben részt vevő valamennyi kollégát. A másik nagy 400 kv-os távvezeték a Martonvásár Győr közötti összeköttetés létesítése. Ezen távvezeték paramétereit a 2011/2 sz. OVIT Híradóban ismertettük, így újólag azokra nem térünk ki. Kitérünk viszont arra, hogy ez év január 1-től a helyszíni építésvezetők személyében változás történt az alábbiak szerint: Bíró József építésvezető, aki a 115. sz. oszlop Győr, portál szakasz építésvezetője volt, nyugdíjba vonult, Juhász József építésvezető, az sz. oszlop közötti szakasz gazdája volt, teljes munkaidejében vasútépítéssel kapcsolatos feladatokat lát el, a teljes összeköttetés építésvezetője (felelős műszaki vezetője) egy személyben Kopasz Sándor lett, a vállalati központban végrehajtott feladatkörök átalakítása miatt a projektmenedzser (a projekt teljes körű, költség-előirányzaton belüli lebonyolításáért felelős személy) Szepes Kálmán lett. A távvezeték ez évi építésénél könnyebbséget jelent, hogy az Albertirsa Martonvásár összeköttetés gyakorlatilag tavaly elkészült, így a felszabaduló gép-, technikai és dolgozói kapacitásnak a nagy részét a Martonvásár Győr távvezeték kivitelezésére lehetett átcsoportosítani. Erre nagy szükség is van a rendkívül szoros megrendelői elvárások teljesítésének érdekében. A távvezeték építésének állása május közepén a következő: Alapozás: elkészült 215 oszlophely (összesen 245 oszlophely) Oszlopszerelés, -építés 151 db (összesen 245 oszlophely) Oszlopállítás, -építés 141 db (összesen 245 oszlophely) Vezetékszerelés kb. 38,3 km (összesen 86,2 km) Bontási munkák 76 km (összesen 88,9 km) közép- és kisfeszültségű hálózatok feszültségmentesítése, kábelezése, átalakítása, út- és vasútkeresztezések egyeztetése, alap- és főelosztó-hálózati vezetékek szükséges összehangolt feszültségmentesítései és optikai üzemszünetei, az E.ON gönyűi erőművének karbantartásra történő leállításáról szóló egyeztetés). Az előzőekben vázlatosan részletezett feladatok elvégzése vagyis a távvezeték-építési munkáinak november 15-re, valamint a kivitelezés befejezése üzembe helyezett állapotban december 31-re rengeteg munkát követel meg, rendkívüli erőfeszítésre kényszeríti a távvezeték építésében részt vevő valamennyi munkatársunkat, amelyhez erőt, jó egészséget kívánok mindnyájuknak! Reméljük az idő előre haladtával az év vége felé megjelenő OVIT Híradóban a kivitelezés sikereiről számolhatunk be. Balogh Imre projektmenedzser Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség Részvételünk a tiszai vízerőművi fejlesztésekben A fentieken túlmenően elkészült valamennyi oszlopcsonk és oszlop gyártása is. A kivitelezés során az időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodáson és a mindennapi szervezési gondokon túlmenően az építéshez szükség van valamennyi egyéb szervezési, egyeztetési feladat elvégzésére is, valamint azoknak kivitelezési határidőkhöz való illesztésére, így például a keresztezett létesítményeken végzendő feladatok ütemezésére (mint például a 7

9 2012/3. OVIT HÍRADÓ Az OVIT-nak évtizedekre visszanyúló, jól működő kapcsolatrendszere van mind a tiszalöki, mind a kiskörei vízerőmű viszonylatában egyaránt. A jó kapcsolat megvolt már akkor is, amikor mindkét erőmű szervezetileg a Tisza II. Hőerőműhöz tartozott, és megvan ma is, azok után, hogy 1996-ban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába kerültek, és üzemeltetőjük a Tiszavíz Vízerőmű Kft. lett. A speciális szakterület az, amely összeköt minket, legyen az felújítás, bővítés vagy akár karbantartás. Az elmúlt évtizedben mindkét erőmű komplett gépészeti és villamos retrofiton esett át úgy, hogy gépek hatásfoka Tiszalökön ( ig) 89,2%-ra, Kiskörén ( ig) 92 %-ra nőtt, 4,5 m-es vízesést feltételezve. A kiskörei vízerőműben 2007-től, a tiszalökiben től jószerivel már csak azok a villamos primer és szekunder karbantartások maradtak, amelyek alapfeltételei az üzembiztonságnak, a kiszámítható, tervezhető áramszolgáltatásnak, egy speciális menetrend alapján. Mindezek mellett rendelkezésre állást is biztosítunk (elsősorban Felsőzsolcáról) mindkét vízerőmű részére, hogy rendkívüli esetekben eszközzel, szakértelemmel adott időn belül a helyszínen legyünk. A karbantartások éves viszonylatban mintegy 20 főnek kéthavi munkáját jelentik, a rendelkezésre állást pedig az OVIT ügyeleti rendszeréből szolgáltatjuk. Természetesen bízunk abban, hogy van jövőnk ezen a szakterületen is a külső piacokon. Az erőművek 120, 20 és 2,5 kv-os kapcsolóberendezései is teljesen megújultak, új korszerű primer készülékek, transzformátorok, valamint védelmi, irányítástechnikai berendezései, szekunder elemei is cserélődtek, korszerűsödtek az elmúlt években. Takács Attila területi főmérnök 8

10 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Új terület az OVIT mérnökszolgáltatási portfóliójában Az alállomási szekunder technológiai rendszerekben újabb generációváltás zajlott(ik), aminek során a védelmi és irányítástechnikai eszközök gyártótól függetlenül kapcsolhatók egymáshoz azonos, Ethernet (számítógép-hálózat) felületen. A rendszer bevezetésére, egységesítésére létrehozták az IEC es szabványt, amely részletesen leírja, hogy milyen követelményeket kell az adott berendezésnek tudni a kompatibilitáshoz. A kifejlesztett készülékek megfelelőségét a hollandiai székhelyű KEMA tanúsítóintézet vizsgálja. Ezeknél a rendszereknél kulcsfontosságú az eszközök összeállítását, összeismertetését, paraméterezését végző ún. rendszerintegrátori szerep, amelynek műveléséhez célszoftverre, tudásra és alapos védelmi, irányítástechnikai ismeretekre van szükség. Az OVIT még évekkel ezelőtt felismerte az ebben rejlő lehetőséget, ezért saját rendszerintegrátori szoftverfejlesztésbe fogott egy a nemzetközi multikhoz képest (ABB, Siemens) kisebb (de a magyar és a környező országokban is jelentős piaci részesedéssel bíró) védelmiberendezés-gyártóval, a Protectával. Ennek eredményeképpen 2010-ben a MAVIR ZRt. bicskei 400/120 kv-os alállomásán a védelmi rendszerének élesztését, próbáit már ezzel a szoftverrel végezték a KSZÜ szakemberei. A szoftver továbbfejlesztése jelenleg is zajlik, ennek egyik lépéseként a szekundertervezői OmegaCad programmal való összekapcsolás fog megtörténni. Ahogyan korábban említettem, a Protecta egyben a védelmi berendezések gyártója is, így adott volt a lehetőség, hogy ahova eladja a készülékeit, adja mellé a rendszerintegrálási mérnökszolgáltatást is. Ennek elvégzésével pedig a KSZÜ szakembereit bízta meg, mint a szoftverfejlesztésben közreműködő és jelentős védelmi-irányítástechnikai gyakorlattal rendelkező csapatot. Jelenleg az ELMŰ-ÉMÁSZ megrendelésére 5 alállomásban zajlik(ott) a rendszerintegrálás : Csepel, Gödöllő, Károlyfalva, Balassagyarmat, Laczkovich utca (Budapest). Ezek az alállomások 120/kf felépítésűek, az IEC es rendszer a középfeszültségű oldalon kezeli a védelmi-irányítástechnikai rendszert. Újabb áramszolgáltatói megbízás is a látómezőbe került: az EDF DÉMÁSZ megrendelésére Kecskeméten fogunk dolgozni ugyanebben a szerepkörben. A jelenleg futó nagyobb MAVIR-os projektjeinket is érinti ez a technológia: a Dunamenti alállomás most kezdődő 120 kv-os rekonstrukciója során a védelmi, a Debrecen 400/120 kv-os új alállomás esetében a védelmi és irányítástechnikai rendszert is a KSZÜ fogja összerakni, valamint a távolabbi jövőbe tekintve a 400/120 kv-os Perkáta alállomáson is a KSZÜ által rendszerintegrált védelmek fognak működni. Egy aspektusáról még nem esett szó az IEC es szabvány használatának: a cikk elején említettem, hogy Ethernet alapú hálózat köti össze a rendszerbe kapcsolt eszközöket. A csatlakoztatást végző switch (kapcsoló) eszközök paraméterezését, telepítését, rendszerbe állítását szintén az OVIT saját szakemberei végzik. A fentebb leírtakból következik, hogy az alállomási (és erőművi) védelmi és irányítástechnikai készülékek, rendszerek felülvizsgálatához, üzembe helyezéséhez (üzemelő rendszerben hibakereséshez!) nem elegendő a hagyományos védelmes ismeret, rendelkezni kell számítógép-hálózatos tudással is. Nem beszélve arról, hogy egy távolabbi (de egyre közelebb kerülő) jövőben a mérőváltók és az egyéb primer készülékek nem rezes szekunder kábelen, hanem Ethernet hálózaton (fénykábellel) küldik majd a mérési értékeket, fogadják a kioldó parancsokat De ez már az IEC következő verziója lesz. Dr. Danyek Miklós irányítástechnikai szakágvezető KSZÜ 9

11 2012/3. OVIT HÍRADÓ Az MVM OVIT Zrt. együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá fűtőművi fejlesztés megvalósítására a bosznia-hercegovinai Bosanska Krupa város önkormányzatával Bosanska Krupa polgármestere, Armin Halitovic, valamint Gopcsa Péter, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója május 8-án írta alá azt a szándéknyilatkozatot, amely a két fél többlépcsős együttműködését határozza el a bosznia-hercegovinai város fűtőművi fejlesztési beruházásának megvalósításra. A nyilatkozat aláírásával az MVM OVIT Zrt. kötelezettséget vállalt arra, hogy az együttműködés első lépéseként egy biomassza-tüzlésű, fluid tüzelési rendszerű kazán és a hozzá tartozó segédberendezések műszaki koncepciótervét elkészíti, és Bosanska Krupa város önkormányzatának rendelkezésére bocsátja. Rendezvények Részvételünk a RENEXPO nemzetközi energetikai szakkiállításon Május között került megrendezésre a 6. RENEXPO nemzetközi energetikai szakkiállítás és vásár Budapesten a HUNGEXPO Vásárközpontban. Idén először a cégcsoporttal közös standon az MVM OVIT Zrt. is részt vett a kiállításon, illetve Kotnyek József projektmenedzser a kiállítást kísérő konferencián előadást is tartott. Az alternatív energiaforrások szerepének növekedésére hívta fel a figyelmet a rendezvény megnyitóján Glattfelder Béla, európai parlamenti képviselő, az esemény fővédnöke. Az utóbbi évtizedben az energia ára jobban emelkedett, mint az Egyesült Államok és Európa GDP-je, ezért keresni kell az alternatív energetikai megoldásokat mondta Glattfelder Béla. Az energiatakarékosság mellett nagy szerep jut a megújuló energiának, amelynek széles körű használata új munkahelyeket teremt és bővíti a gazdaságot tette hozzá a fővédnök. A szakkiállításon 10 országból közel 100 kiállító mutatta be termékeit; az alternatív energiában érdekelt cégek mellett egyetemek, szakmai szervezetek, valamint önkormányzatok is képviseltették magukat a zöldgazdaság legkorszerűbb fejlesztéseit bemutató rendezvényen. A szándéknyilatkozat aláírását megelőzően a felek referencialátogatást tettek a Komlói Fűtőműben, amelyben Magyarországon elsőként épült meg egy teljes egészében hazai fejlesztésű, 18 MW hőteljesítményű biomasszakazán, amely a bosznia-hercegovinai fejlesztés mintájául fog szolgálni. PR és kommunikációs iroda A kiállítás kísérőrendezvényeként szakmai konferenciákon vehettek részt az érdeklődő szakemberek, kiemelten a biogáz- és a napenergia-hasznosítás témában. Az MVM OVIT Zrt. részvételét a kiállításon és a konferencián egy megújuló fejlesztés a fluid tüzelési rendszerű, biomassza-tüzelésű forróvíz-kazán bemutatása indokolta, amelyet az OVIT kiskunfélegyházi Erőművi gépgyártási üzemének mérnökei fejlesztettek ki. 10

12 OVIT HÍRADÓ 2012/3. A Magyarországon hazai fejlesztésben megindult biomassza fluid technológia alapon történő erőműi hasznosítása eddig első sorban a nagy erőműveket érintette (Vértesi Erőmű, Ajkai Erőmű, Borsodi Erőmű). A tüzelőanyag, és ennek következtében a távfűtés árának emelkedése azonban a kistelepüléseken élő fogyasztókat is érintette, akik új, olcsó tüzelőanyag keresésben gondolkodnak. Erre az igényre lett kifejlesztve a fluid tüzelési rendszerű, biomassza-tüzelésű forróvíz-kazán. A kiállításon az MVM Csoport közös standján az OVIT tevékenységeit és a biomassza kazánt bemutató tabló mellett az érdeklődők figyelmét odavonzva, lehetőség nyílt az egyes tüzelőanyagok szemléltetésére is. A kiállítást kísérő konferencián a Vállalkozási Igazgatóságról Kotnyek József projektmenedzser előadásában is bemutatta a kifejlesztett kazán előnyeit a Komlói Fűtőműben lévő biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési rendszerű forróvíz-kazán példáján keresztül. A kiállításra egy kiadványt is készítettünk, aki bővebben szeretné megismerni a kazán szerkezetét, működését, műszaki adatait a prospektust megtekintheti az OVIT intranet portálján a kiadványok menüpontban. Az első ilyen kis teljesítményű (18 MW kiadott hőteljesítményű) kazán a Komlói Fűtőerőműben épült meg. A kazánban tüzelőanyagként felhasználható faapríték, energianád, alternatív tüzelőanyag, szükség esetén szén, illetve ezen tüzelőanyagok különböző mértékű keveréke. Az eltérő teljesítményigényt figyelembe véve jelenleg három teljesítményfokozatú kazánt képes gyártani az OVIT Erőművi gépgyártási üzeme Kiskunfélegyházán: 5 MW, 10 MW és 18 (20) MW teljesítményűt. V. Vasúti tréning Lengyel Enikő PR és kommunikációs irodavezető A szakma igazi nagyágyúinak megszólalásával zajlott le május 24-én, Óbudán a Ramada Pláza Hotel alagsorának Hadrianus konferenciatermében az immár ötödik alkalommal, évente megrendezésre kerülő Vasúti Tréning névre keresztelt egynapos előadássorozat. Prezentációt tartott többek között Mosóczi László úr, a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese, Rácz Imre úr, a MÁV-TRAKCIÓ vezérigazgatója, Kovács Imre úr, a Rail Cargo Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke, valamint az NKH és az NFM több főosztályvezetője. A nem hivatalos becslések szerint mintegy fős, a mozdony füstje által megcsapott, így a vasúti közlekedés felé nem titkoltan elfogult hallgatóság körébe társaságunk képviselői is meghívást kaptak, igaz, bennünket ezidáig leginkább csak a vasúti felsővezetékben folyó áram csaphatott meg. Dr. Schváb Zoltán közlekedési helyettes államtitkár úr megnyitójában a közösségi közlekedés folyamatban levő rendszerszintű átszervezésének alapelveit, céljait és legfőbb eszközeit ismertetve kitért arra, hogy az uniós és a nemzeti kormányzati törekvések között továbbra is kiemelt szerepet kap a kötöttpályás közlekedés fejlesztése. A hazai vasúti pálya biztonságának és szolgáltatási színvonalának fokozásával, a kiemelt törzshálózati folyosók megbízható működésével, a tranzitforgalom kötöttpályás áruszállítás irányába történő terelésével a vasútnak a többi 11

13 2012/3. OVIT HÍRADÓ áruszállítási ágazattal szembeni versenyképessége számottevően javítható. A korridorok szerepe és jelentősége a nap folyamán többször említésre került, különösen olyan összefüggésben, hogy a legrövidebb vasúti útvonal Európa és Kína között Magyarországon halad keresztül. Ez a tény, amennyiben hazánk teljesíteni tudja a vasúti hálózat minőségével és megbízhatóságával szemben támasztott szigorú követelményeket mint például két nyomtávon, akár km/óra sebességgel való közlekedést lehetővé tevő, villamosított vasúti pályák rendelkezésre állása számtalan lehetőséget hordoz a magyar vasút számára. Ugyanez a helyzet a fejlődő Balkán tekintetében is fennáll. Külön érdekesség, hogy a vasúti áruforgalom bővítése érdekében az EU által finanszírozott korridorok pályáinak használata során az áruszállítás szerelvényei elsőbbséget kapnak a személyszállítási feladatokat ellátó vonatokkal szemben. A kötetlen hangulatban lezajlott program jól szolgálta a vasúti közlekedés ügyét, az eddigieknél is hangsúlyosabbá téve számunkra is azt az üzenetet, hogy a vasúti beruházásokban való részvétel során a magas színvonalú szakmai munkára igény van, az eddigi tapasztalatokat felhasználva érdemes tehát a vasúti felsővezetékszerelési tevékenységünk fejlesztése érdekében további erőfeszítéseket tennünk. Dr. Németh György A Szenior Energetikusok Klubjának látogatása az Erőművi gépgyártási üzemben Köszönet és nagyfokú elismerés Két tudományos egyesület, az ETE és a MEE, valamint a Magyar Elektrotechnikai Múzeum hátterével mintegy 25 éve működik a Szenior Energetikusok Klubja. Célja, hogy az energetika területén dolgozott idősebb szakemberek az adott kor tudományos, ipari és gazdasági kérdéseiről friss és széles körű tájékoztatást kapjanak. Egy jó előre elkészített program szerint évente kb. 35 előadást hallgatunk meg. Ezek mellett évente megtekintünk 1 2 üzemet vagy épülő létesítményt. Így például az előző években voltunk a 4-es metró építésén, a Paksi Atomerőműben, Bátaapátiban, a kis aktivitású hulladékkezelő építésén. Idén egyik látogatásunkat az MVM OVIT Zrt. kiskunfélegyházi gépgyártási üzemében tettük. Kérésünknek Gopcsa Péter vezérigazgató úr készségesen tett eleget, és biztosította a feltételeket, hogy május 10-én megtekinthessük a cég egyik új vállalkozási területét, Kiskunfélegyházán az Erőművi gépgyártási üzemben végzett munkát. A helyszínen Bárány László üzletigazgató úr és munkatársai minden lehetőt megtettek, hogy a 65 és 87 életév között lévő szakemberek részére akik közül többen, különböző területeken megbecsült vezető szakemberek voltak az üzem múltjáról és a jelenleg folyó munkákról átfogó képet adjanak. Ennek az eredményeként a résztvevők véleményét tömören összefoglalva azt kell mondanom, hogy az egész csapat számára, mindenkinek, kivétel nélkül, rendkívül nagy élményt jelentett ez az üzemlátogatás. Én azonban, aki kis híján 30 éve lelkileg és szakmailag együtt élek az OVIT vállalat, majd a részvénytársaság tevékenységével, annak minden változásával, szeretném egy kicsit részletezni ezt az összefoglaló véleményt. Akik még emlékeznek a vállalathoz történő belépésem időszakára, azok tudják, hogy akkor is a külső vállalkozások növelésére törekedtem, amikor az OVIT az átviteli hálózat tulajdonosa, fejlesztője, üzemeltetője és karbantartója volt, amely önmagában biztos árbevételt jelentett. Most pedig, amikor a részvénytársaság és az ott dolgozók jövője csakis a vállalkozások sokrétűségén múlik, az első perctől lelkesedtem a vasúti felsővezetéképítési piacra való belépésért, de különösen az erőművi berendezések gyártásában való részvételért, mert ezek biztos piacot jelenthetnek több okból is. Az egyik ok, hogy erőművi gépészeti berendezések gyorsabban elhasználódnak, azokat pótolni kell. Példa erre az üzemben most készülő hőcserélő a Paksi Atomerőmű részére. 12

14 OVIT HÍRADÓ 2012/3. A jelenlegi energiastratégia 2050-ig, elsősorban a kiöregedő erőművek pótlására figyelemmel, 8 9 ezer MW teljesítménynövelést irányoz elő az országban. Ebből 2000 MW atomerőmű. Ennek a növekedésnek a szükségességét, véleményem szerint, az is igazolja, hogy a évben már a hazai fogyasztók által felhasznált villamosenergia-mennyiség mintegy 16 %-át importból szereztük be. Ez az arány várhatóan már ez évben növekedni fog. Minden hőerőmű esetében, de különösen az atomerőműnél, ahol még az építészetben is dominál a gépészet a rendkívül nagy volumenű minőségi hegesztéseken keresztül, az adott beruházás jelentősen nagyobb hányadát ez a szakterületi tevékenység tölti ki. Az újonnan épülő erőművek főberendezéseit, véleményem szerint, alapvetően külföldi nagyvállalatok fogják szállítani, de nem mindegy, hogy milyen magyarországi gyártói és szerelői részarányt tudunk elérni, elsősorban az építés és a segédberendezések gyártása és a felszerelés területén. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha jó szakember- és gyártókapacitással, megfelelő referenciamunkákkal rendelkezve versenyképes ajánlatot tudunk adni. A kiskunfélegyházi gépgyártási üzem magyar viszonyok között egy gyáróriás, amelynek a környékről dinasztiákon keresztül biztosítva volt a jó szakemberekkel való ellátottsága. Egy ilyen nagy múltú gyár újraindítását az OVIT neve alatt nagyon fontos és hosszú távú lépésnek tartom. Már igazolják ezt a Paksi Atomerőmű mellett a jelenleg gyártásban lévő külföldi megrendelések is. Az üzem sokféle termék gyártására képes kiemelkedő minőség mellett. A látogatás alkalmával nagyon fellelkesítettek az ott dolgozókkal történt beszélgetéseim. Felemelő volt az érzés, hogy ezek az emberek ugyanolyan magas szinten művelik ezt a szakmát, mint a cég egyéb területein, más szakmaterületen pl. a távvezetékek-szerelésében, -karbantartásában több általam elismert szakember. Úgy gondolom, hogy az OVIT egész kollektívája gazdagodott ezzel az üzemmel, és ezzel nem az OVIT hagyományos, villamos szakterületen való vállalkozásai ellen, hanem a vállalkozások ilyen irányú szélesítése mellett érvelek. Szabó Benjamin a Szenior Energetikusok Klub elnöke az OVIT nyugalmazott vezérigazgatója 13

15 2012/3. OVIT HÍRADÓ Munkavédelmi fórum Keszthelyen Az MVM OVIT Zrt május én házigazdája volt a VII. Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fórumának (VIMFÓ), amelyet a különböző szervezeti változások és a munkavédelmi bizottsági választások miatt csak idén volt lehetőségünk megrendezni. A sok előkészítési-szervezési munka után május 10-én 45 résztvevővel amely rekordlétszámnak számít kezdődött meg a VIMFÓ. A tagvállalatokat a munkáltatói és a munkavállalói oldal is képviselte, a munkáltatók közül sok munkavédelmi vezető is tiszteletét tette. A munkavállalókat a Munkavédelmi Bizottság tagjai képviselték. A programot a VIMFÓ vezetősége állította össze bizottságunk segítségével. A fórum elnöke nyitotta meg az ülést, köszöntötte a résztvevőket és ismertette a két nap programját. Elsőként Gopcsa Péter vezérigazgató bemutatta az MVM OVIT Zrt. történetét, ismertette a cég gazdasági és pénzügyi helyzetét, valamint a mostani és az elkövetkező évek terveit, munkáit. Második előadó Papp János tűzvédelmi előadó volt. Ismertette a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szabályok változásait, illetve ezek módosításából származó munkáltatói feladatokat. Felhívta a figyelmet a fokozott bírságolási tevékenységre, mely érinti a munkáltatót és a munkavállalót is. Következő előadó Borhidi Gábor volt, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának képviselője. Előadásában kihangsúlyozta, hogy a munkavédelmi törvény több pontban is változni fog, és nem mindig a munkavállalók érdekeit veszi figyelembe. Negyedik előadóként Leipniker László, a munkavállalói MVB-elnök ismertette az MVM OVIT Zrt.-nél működő munkavédelmi érdekképviselet helyzetét. Tájékoztatást adott a bizottság eddigi munkájáról, illetve az idei év terveiről, feladatairól. Ezek után Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese, mondanivalójában pozitívan értékelte a VIMFÓ munkáját. A szakszervezet nagyon fontosnak tartja a munkavédelmet, sok sikert kívánt a munkavédelmi képviselők jövőbeni munkájához. Kiemelte, hogy a munkabalesetek számát csökkenteni kell, ami a VIMFÓ munkájának egy fontos része. Az első nap befejezéseként Kovács János, a VIMFÓ társelnökének vezetésével a tagvállalatok képviselői beszámoltak a helyi munkájukról, problémákról és terveikről. A második napon Takács István, az MVM OVIT Zrt. biztonsági osztályvezetője tartotta meg elsőként beszámolóját. Vázolta a cég munkavédelmi tevékenységét, problémáit. A munkahelyi balesetek visszaszorítása érdekében szigorítások várhatóak, ezeket az MVB-vel együtt fogják kidolgozni. Következő előadó Péterfy Lajos, a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért kuratóriumának tagja volt. Beszélt az alapítvány munkájáról, illetve feladatairól. Kiemelte a munkavédelmi képviselők oktatásának fontosságát, melyhez a képviselők ingyen hozzájuthatnak a oldalon. Itt a munkavédelemmel kapcsolatos témákkal ismerkedhet meg minden munkáltató és munkavállaló. Ezután Budai Gabriella (az MKKOK ügyvezető igazgatója) ismertette a Munkavédelmi Képviselőket Képző Országos Központ tevékenységét. Legfőbb feladatuknak tekinti a munkavédelmi képviselők oktatását és a rendszeres stressz-kezelő tréningek megtartását. Ezt követően Dr. Németh Mihály az MVM OVIT Zrt. zuglói közös üzemek foglalkozás egészségügyi főorvosa tartott előadást a feszültség alatti, illetve melletti munkavégzés munkaegészségügyi előírásairól. Megemlítette a foglalkozás-egészségügy területét érintő jogszabályi változásokat is. Kiemelte a munkavédelmi oktatások és az elsősegélynyújtó tanfolyamok fontosságát.utolsó napirendi pontként Bella Elek és Tárnai Ferenc VIMFÓ-társelnökök vezetésével konzultációt tartottunk az iparág területét érintő munkavédelmi kérdésekről, problémákról. A VIMFÓ zárásaként Szabó Béla, VIMFÓ-elnök, értékelte a fórum két napos munkáját és megköszönte a részvételt. Legközelebbi VIMFÓ november hónapban lesz megtartva Szegeden. Köszönjük a menedzsmentnek, hogy idén az MVM OVIT Zrt. Munkavédelmi Bizottsága lehetett a VIMFÓ házigazdája! Leipniker László MVB-elnök 14

16 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Személyi hírek Új belépők március belépett 1 fő szellemi állományú 3 fő fizikai állományú kilépett 5 fő fizikai állományú nyugdíjba ment 1 fő szellemi állományú április belépett 7 fő szellemi állományú 14 fő fizikai állományú kilépett 22 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú Személyi változások május 1-jével Az MVM Zrt. távközlési vagyonának üzemeltetésére létrejött MVM NET Zrt május 1-jével 30 fő OVIT-os munkavállalót vett át a Távközlési hálózatfelügyeleti osztály és Távközlési üzem állományából. A távközlési karbantartási és létesítési feladatokat ellátó Távközlési üzem vezetését május 1-től Vereczki György vette át május 1-jével a Központi távvezeték létesítési üzem vezetését Baranya Gyula vette át a nyugatmagyarországi távvezeték létesítési üzemvezetői és a távvezeték szolgáltató üzemvezetői feladatok ellátása mellett. Kovács Zoltán távvezetéki szolgáltató üzemvezetői megbízatása április 30-ával megszűnt, munkáját a Vállalkozási Igazgatóság Hálózati projekt osztályán folytatja. Humán erőforrás osztály Holló Zoltán KTLÜ, vasúti projektiroda építésvezető Miskolcon születtem 1971-ben. Itt folytattam általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat. Elektrolakatosnak tanultam, majd karbantartó villanyszerelőként helyezkedtem el a MÁV-nál, szülővárosomban. Átszervezés folytán 1993-ban pályát módosítottam, ekkor kezdtem el foglalkozni a nagyvasúti villamos felsővezetékekkel. Alap-, majd felsőfokú tanulmányokat folytattam felsővezeték-szerelésből. Mellette érettségit és villamos energetikai technikusi bizonyítványt szereztem. Munkahelyem és tanulmányaim is Miskolchoz kötöttek. Elvégzett tanulmányaim és növekvő szakmai tapasztalatom elismeréseként felsővezetékes mester lettem, majd kirendeltségvezetői feladatokat kaptam és láttam el a MÁV-nál. Ez a munkakör a karbantartásban teljesedett ki. Már korábban kacsingattam az építés felé, és amikor volt lehetőségem, próbáltam ott is bővíteni felsővezetékes tapasztalataimat. Utóbbi időben karbantartási ellenőri feladatokat láttam el. Ekkor tudatosult bennem, ha előrébb akarok lépni, tovább kell fejlesztenem tudásomat. Ezért 2007-ben megkezdtem tanulmányimat, majd 2011-ben diplomát szereztem a Miskolci Egyetemen Villamosmérnöki Kar villamos energetika szakán. Ezt követően már nem csak ellenőriztem, hanem gyakorlati oktatóként oktattam is a nagyvasúti villamos felsővezeték építését, karbantartását. Ilyen oktatás-vizsgáztatás alkalmával találkoztam először az MVM OVIT Zrt. dolgozóival, 15

17 2012/3. OVIT HÍRADÓ vezetőivel. Beszélgetéseink során hallottam, hogy nyitnak a távvezeték-építés mellett a vasúti felsővezetéképítés felé is. Mivel korábbi munkahelyemen is változások voltak, ezek a körülmények segítették elő az OVIT-tal való egymásra találásunkat februárjától dolgozom a vasúti projektiroda építésvezetőjeként. Feladatom a Szajol (kiz) Püspökladány (kiz) vasúti vonalszakaszon az OVIT által vállalt építési feladatok szervezése, irányítása, levezényelése, valamint kapcsolatok tartása az építés során a különböző vasútépítési társszolgálatok építésvezetőivel és a megrendelőkkel. Ezeken túlmenően segítem az építésben résztvevő dolgozókat, igyekszem gyakorlati tapasztalataimat számukra megtanítani, átadni. Bízom benne, hogy az MVM OVIT Zrt.-vel kölcsönösen megtaláljuk egymásban számításainkat! Feleségem, és két szép lányom van. Szabadidőmben a családdal a természetet, a fürdőket járjuk, és szívesen horgászom. **** Későbbiekben a Fabricom egyik leányvállalatához kerültem, minőségellenőri pozícióban folytattam munkám. Itt ismerkedhettem meg a közép- és nagyfeszültségű távvezeték-kivitelezés és a vasszerkezetgyártás rejtelmeivel. Az acélipar különböző ágazataiban szereztem tapasztalatot, elsősorban acélszerkezeti és egyedi gépgyártás területén. Erőművi tartályok, füstcsatornarendszerek, fémkémények műszaki és gyártás-előkészítési feladatainak révén további gyártási technológiákkal találkoztam, és közben tudásomat kamatoztattam, illetve fejleszthettem az idősebb kollégák segítőkészsége által. Kötetlen munkakörömnek köszönhetően a gyártási folyamatokat a kezdetektől egészen a szállítmányozással bezárólag végig vezethettem mint megbízott projektfelelős. Az MVM OVIT Zrt. gödi acélszerkezeti üzemébe 2010-ben kerültem egy külsős cég megbízásából. Az itteni feladatkör számomra nem volt teljesen ismeretlen, így nagy meglepetés nem ért. A megkezdett utam pedig folytatom tovább Szabadidőmben, ha tehetem a természetet járom, sportrendezvényeket látogatok, és alkalmanként thai-box edzéseken veszek részt. ***** Molnár Tamás Gyártás-előkészítő iroda gyártás-előkészítő technológus Nagykátán születtem, és itt, a tápiómenti régióban fejeztem be középiskolai tanulmányaimat, majd Budapesten folytattam diákéveimet, amelyek végeztével gépgyártás-technológus végzettséget szereztem. Katonai szolgálatom letöltése után, az Electrolux Kft. szerszám- és célgépüzemében kaptam álláslehetőséget, mint CNC-marós. Frissen végzett, pályakezdő technológusként egy működő gyár üzemi életének megismerésére, tapasztalatok szerzésére érdekes és hasznos volt számomra. Az Integrált Rendszer hírei Folyamatmenedzsment-rendszer kialakítása és bevezetése az OVIT-nál Egy gazdálkodó cég tevékenysége során alapvetően a hatályos jogszabályi környezetre, valamint az érdekelt felek elvárásai és a rendszerszabványok követelményeire alapozva kialakítja azt a szabályozási rendszert, mely a munkavállalók számára rögzíti, hogy mely esetekben mi az eljárás, hogyan kell tervezni/előkészíteni, elvégezni, ellenőrizni, dokumentálni, majd értékelni a tevékenységeket. (Ez tulajdonképpen a PDCA Plan, Do Check, Act ciklus megvalósulása.) 16

18 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Társaságunk tevékenysége a korai időktől megkövetelte, hogy eleinte elsősorban a műszaki tevékenységekre vonatkozóan, majd 1996-tól a szervezési, vállalati ügyviteli, dokumentumkezelési stb. tevékenységekre vonatkozóan is dokumentált szabályozási rendszert alakítson ki, tartson fenn. Az OVIT által végzett tevékenységekkel szemben támasztott magas minőségi követelmények, a sokszínű, szerteágazó és egyben sokszor veszélyes munkafolyamatok minden időpillanatban megkövetelik azt, hogy a belső szabályozó rendszer megfelelően ellássa feladatát. A jelenleg hatályos, mindenki által ismert szabályozási rendszer tulajdonképpen alapvetően az Integrált Rendszer dokumentumai, illetve a különféle szervezeti szintű (vezérigazgatói, igazgatói stb.) szabályozások szöveg alapú rendszerként készült. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a szabályozások készítői megfogalmazták és írásba rögzítették azokat az előírásokat, melyek mint arra már utaltam a társaság működési szabályait tartalmazzák. Ezeket később folyamatábra és felelősségi mátrix egészítette ki, melyek együttesen biztosították az egyértelműséget. Az MVM Csoporton belül formálódó Csoportszintű Irányítási Rendszer (ahogyan már mindenki hallott róla: a CSIR) kialakítása során nevéből is kitűnik bizonyos működésre ható szabályokat nem tagvállalati (OVIT), hanem irányító/uralkodó tagi (MVM) szinten kívánnak szabályozni. Annak okán, hogy ezen törekvést úgy kell megvalósítani, hogy tagvállalati szinten és csoportszinten is működőképes legyen, a kialakítandó szabályozás olyan megoldásokat követel, mely biztosítja a különböző cégek tevékenységének összehangolását, összeillesztését. Ennek a követelménynek a megvalósítására döntött az MVM vezetése arról, hogy valamennyi tagvállalatnál folyamatmenedzsment-rendszert kell bevezetni, melynek eszköze az ARIS program. Korábban többször is jártunk tapasztalatcserén a MAVIR-ban, vagy az MVM-ben (ezek a vállalatok már korábban bevezették az ARIS alapú folyamatmenedzsment-rendszert), így némi ismerettel és rálátással rendelkeztünk a feladat természetéről. Ennek ellenére több okból kifolyólag nagy feladat elé állított bennünket ennek végrehajtása. Egyrészről magával az ARIS programmal sem volt felhasználói tapasztalatunk, a szabályozási rendszerünk sem volt egy az egyben átemelhető ebbe a logikába. Utóbbi oka az, hogy a folyamatmenedzsment először magukat a folyamatokat alkotja meg (minden lényeges elemi lépést, az érintettek körét, a bemeneti és kimeneti elemeket meghatározva), majd ezen folyamatmodelleken alapulva szövegesíti azt meg, kialakítva a munkavállalók által is fogyasztható szabályozásokat. Az idő is sürgetett, hiszen a MVM TRAFO (Transzformációs Projekt) különböző szakmai területeket képviselő alprojektjei megkezdték a csoportszintű folyamatok kialakítását, melyekhez nekünk is folyamatok szintjén kell tudnunk kapcsolódni. A munka során a jelenlegi folyamatok feltérképezésével (AS-IS fázis) kezdtünk. A szakterületek vezetőivel és képviselőivel együtt áttekintve ezeket alapvetően két csoportra bontva folytattuk a munkát: amely folyamatok nem, vagy csak kismértékű korrekciót igényeltek, ott a validált AS-IS folyamatokat állítottuk elő. Azokban az esetekben, ahol jelentősebb beavatkozásra volt szükség, vagy új folyamat kialakítását láttunk célravezetőnek, ott az AS-IS folyamatokból kiindulva, a LEAN módszertan alkalmazásával optimalizálva szakértői körben több megbeszélésen keresztül alakítottuk ki a leendő (ún. TO-BE) folyamatokat. Természetesen a legfontosabb értékteremtő folyamatainkra, valamint azokra a folyamatokra koncentráltunk, ahol sürgető volt a TRAFO projektjeinek folyamatkapcsolódása. Bár jelentős előrehaladás történt, a munka nem fejeződött be. Egyrészről folytatjuk azokkal a folyamatokkal, melyek az első körben nem kerültek be a legsürgősebb kategóriába, másrészről az elkészült folyamatainkból egy pontos ütemterv mentén haladva elkezdjük az új szabályozások kialakítását. Várhatóan ősztől számíthatnak rá kollégáink, hogy széles körű oktatások keretében megkezdődik az új szabályozások bevezetése. Nagypál Béla IR-vezető 17

19 2012/3. OVIT HÍRADÓ Tájékoztató az ISO 9000 FÓRUM által megalapított szervezeti érettségi díjról (Folytatás) Az előző cikkekben tájékoztatást adtunk a díj megalapításáról, tájékoztatást adtunk arról, hogy a díj célja a versenyszférában szereplő, a tartós sikert fenntartó azon szervezetek tevékenységének elismerése, amelyek képesek hosszútávon kiegyensúlyozott módon teljesíteni vevőik és más érdekelt feleik elvárásait, igényeit, valamint környezettudatosan, a tanulás és az innováció megfelelő alkalmazásával folyamatosan tudják növelni érettségi (fejlettségi) szintjüket. A díjat pályázat útján lehet elnyerni. Továbbá az ISO 9004-es szabvány alkalmazási lehetőségeinek tárgyalásakor már korábban bemutattuk, hogy a szabványban rögzített elvek alkalmazása mellett az önértékelés módszere az értékes eszköz az érettségi szint meghatározására. Az önértékelés az erre ajánlott szoftver segítségével, támogatásával végezhető. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk egy nem és egy igen alatti felsorolásban, hogy az ISO 9004-es szabvány mit adhat, és mit nem akar adni a szabvány elveit alkalmazó szervezeteknek, vállalkozásoknak. NEM IGEN Nemcsak a kiválóknak szól A tartós sikerre fókuszál Nem általános és merev A szervezet jellegzetességei követelményrendszer és stratégiája áll a középpontban Az alapelvek és eredmények Az eredmények az alapelvek szerinti nem függetlenek egymástól működést mérik Nem kezeli külön a szervezet Az eredményeket a befolyásoló eredményeit és az adottságokat, tényezőkkel való összefüggésben valamint a megközelítéseket vizsgálja Nem a fogalmazás a fontos Az objektivitás a fontos Nem pályázat Átfogó, strukturált elemzés Nem díj elnyerése a cél A fejlődés eszköze Nemcsak feltárja a fejlesztendő Segít a fejlesztéseket támogató területeket módszerek megtalálásában Nem verseny Benchmarking A pályázással kapcsolatos követelményeket és részleteket pályázati útmutató tartalmazza. Pleininger József Az MVM Csoport hírei Módosul az MVM hivatalos neve A Magyar Villamos Művek Zrt. döntött hivatalos cégnevének módosításáról: beemelte az MVM rövidítést, így mostantól MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-re változott az elnevezés. A társaság rendkívüli közgyűlésen két új igazgatósági tagot választott. A vezető testületbe került dr. Pőcze Orsolya a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára és Márton Péter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatója. Egyúttal visszahívták az igazgatóságból Rozgonyi Árpádot. Kovács Árpád miután a Költségvetési Tanács elnöke lett, lemondott az MVM Zrt. felügyelő bizottságában betöltött pozíciójáról Üzembe állt az MVM első villanyautója Forrás: mvm.hu Átvette első villanyautóját az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Az integrált nemzeti energetikai társaságcsoport egy Citroën C-Zero típusú, teljesen elektromos meghajtású személygépjárművet állított üzembe, ezzel is hozzájárulva a szén-dioxid-kibocsátás nélküli közlekedéshez. A társaság energiakereskedő leányvállalata, az MVM Partner ZRt. a közelmúltban vezette be garantáltan megújuló forrásokból származó Zöldáram termékét, amelynek egyik első vevője a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Az energetikai társaságcsoport a környezettudatosság jegyében, a Zöldárammal hajtott villanyautók elterjedésében bízik. 18

20 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Magyarország egyik legnagyobb társaságcsoportjaként, a hazai villamosenergia-termelés közel felét adó piaci szereplőként az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. jó példával kell elöl járjon a környezettudatos, fenntartható működésben, mondta Kóbor György, az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese. Több technológiát is megvizsgáltunk, a kisebb lökettérfogatú benzin- és dízelmotoroktól, a hibrideken át, az emisszió-mentes, teljesen elektromos hajtásig. Végül ez utóbbit választottuk pilot projektünkhöz. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy például a kilométeres szervizidőszakkal jelentős megtakarításra számítunk az üzemeltetési költségekben is, így még hatékonyabban, eredményesebben működtethetjük az integrált nemzeti energetikai társaságcsoportot Forrás: mvm.hu Az MVM Csoport eddig is sokat tett a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért: tagvállalata, az MVM Paksi Atomerőmű ZRt. üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül látja el Magyarországot villamos energiával, a hazai termelés több mint 40 százalékát adják a paksi blokkok. Az MVM szakemberei kiszámították a társaságcsoport ökológiai lábnyomát, ez alapján határozták meg a stratégiai fejlesztési irányokat. Az MVM Csoport középtávú célja, hogy tovább csökkentse szén-dioxid-kibocsátását. Ennek egyik hangsúlyos eleme és lehetősége a környezetbarát gépjárművek üzembe állítása. Az MVM Partner ZRt. néhány hónapja mutatta be Zöldáram termékét, amely garantáltan megújuló forrásokból származó villamos energiát kínál a KKV- és nagyvállalati szektornak. Ahogy a fenntarthatóság, a környezettudatos működés az MVM Csoport számára is egyre fontosabbá válik, úgy vevői ez irányú igényét is szeretné minél szélesebb spektrumú portfóliójával kielégíteni, mondta Bally Attila, az MVM Zrt. kereskedelmi vezérigazgatóhelyettese. A múlt héten jelentettük be, hogy a Szentkirályi Ásványvíz Kft. az elsők között választotta az MVM Partner Zöldáramát. Szélesebb körű együttműködésről is megállapodtunk: az idén 20 millió ásványvizes palackon népszerűsítjük a környezetbarát villamos energiát. Lakossági tájékoztató kampányunkban az MVM első villanyautójának is fontos szerepet szánunk. Meggyőződésünk, hogy a jövő az emisszió-mentes villamos energiáé és - közlekedésé, ezért is kitűnő párosítás az MVM Partner Zöldárama és a Citroën C-Zero villanyautója. A legértékesebb magyar márkák között az MVM Magyar Villamos Művek Magyar Brand lett az MVM: ünnepélyes keretek között a Nemzeti Színházban vehette át méltán megérdemelt elismerését az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., amely a független szakértői bizottság hét szempont alapján történő értékelése szerint 2011-ben a legjobbnak bizonyult. A nagyszabású program záró eseményén résztvevő magyar brandeknek a Hollóházi Porcelán által készített díjakat nyújtották át. Ez az elismerés is megerősítette, hogy az MVM a vezető magyar márkák közé tartozik. 19

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2015.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2015. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2015. Pécs, 2016. április 04. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna

Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna MEE vándorgyűlés Szeged Dátum: 2011. 09 14-16. Tartalom Előadás célja Balesetek és kvázi balesetek alakulása Áramütéses balesetek ismertetése Kvázi balesetek

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben