Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15 Az Integrált Rendszer hírei 16 Az MVM Csoport hírei 18 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 26 Sport 27 KulTÚRA 31 Humorsarok 33 Hotel OVIT hírdetés 34 Integrált Rendszer - rejtvény 35 Szerkesztőségi közlemények 36 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikő MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Az Igazgatóság közleményei Az OVIT ZRt április 18-i évi rendes Közgyűlése Az OVIT ZRt. Közgyűlése megtárgyalta az OVIT ZRt évi üzletpolitikai célkitűzései teljesítésének értékeléséről szóló előterjesztést, megállapította, hogy a társaság évi üzletpolitikájával kapcsolatos elvárások a 11/2011. (IV. 11.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltaknak és az időközben elfogadott korrekcióknak megfelelően teljesültek, ezért a Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. A Közgyűlés tudomásul vette az OVIT ZRt. mint ellenőrzött társaság beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdésében írtak alapján az Uralmi Szerződésben foglaltak teljesítéséről. A 2011-es üzleti év lezárása keretében a Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, az OVIT ZRt es üzleti évéről előterjesztett éves beszámolót, jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladata teljesítésének értékelését. Az eredményfelosztási javaslat, a mérleg jóváhagyása, valamint a felmentvény megadása tárgyában a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: A Társaság Közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság 2011-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerül kifizetésre. A Társaság a meglévő eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az OVIT ZRt évi mérlegét és eredménykimutatását E Ft, azaz Huszonnégymilliárd-hatszázhatvannégymillióötszázharminckettőezer forint mérlegfőösszeggel, E Ft, azaz Egymilliárd hatvannyolcmillió - ötszázharminchétezer forint adózott eredménnyel és nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. A Társaság Közgyűlése az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat, az OVIT ZRt. ügyvezetését a jogszabályoknak és az Uralmi Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Gt. 60. (4) bekezdésében írtak szerint az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. (5) bekezdése és az OVIT ZRt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt a üzleti év vonatkozásában megadja. A jegyzőkönyvben rögzített kiegészítéssel elfogadta a Közgyűlés a társaság évi üzletpolitikája c. előterjesztésben foglaltakat. A Közgyűlés határozott a vezérigazgató évi alapbéréről és prémiumfeladatairól, valamint megállapította az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazását. Tokai Magdolna április 18. napjával lemondott igazgatósági tagságáról. A Közgyűlés április 19. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig Dr. Nagy Tibor Urat az Igazgatóság tagjává megválasztotta. Az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítása tárgyában a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: A Közgyűlés a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint elfogadja az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az egységes szerkezetű Javadalmazási Szabályzatnak a hatályba lépéstől számított 30 napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni. A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályát a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező, az egyes módosításokat korrektúrázott formában bemutató Alapszabályban foglaltak szerint és elrendelte a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabálynak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtását. 1

3 2012/3. OVIT HÍRADÓ Az Alapszabály módosítása a megváltozott jogszabályi előírásoknak való megfelelés és az MVM Csoport tagvállalatai Alapszabályaival való egyezőség megteremtésére irányult. A legfontosabb változás, hogy megváltozott a Társaság neve az alábbiak szerint: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Társaság rövidített neve: MVM OVIT Zrt. Beszámoló az MVM OVIT Zrt es üzleti évéről ***** április 26-ai rendkívüli ülésén az Igazgatóság megtárgyalta és jóváhagyta az OVIT ZRt. vonatkozásában kidolgozott rövid, közép- és hosszú távú hatékonyságnövelési koncepció jóváhagyása tárgyú előterjesztésben foglaltakat. Az Igazgatóság felkérte az OVIT ZRt. vezérigazgatóját, hogy az OVIT ZRt. munkaszervezete állítsa össze a koncepció végrehajtására vonatkozó Intézkedési Tervet és egyetértett azzal, hogy a koncepcióban és az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok végrehajtására az OVIT ZRt. vezérigazgatójának irányításával Munkacsoport jöjjön létre az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Felkérte az Igazgatóság a vezérigazgatót, hogy a Munkacsoport által elfogadott Intézkedési Tervet terjessze az Igazgatóság soron következő ülésére jóváhagyásra. Társaságunk közgyűlése április 18-ai ülésén elfogadta a 2011-es üzleti évről készített éves beszámolót. Az OVIT évi adózás előtti eredménye 1.180,7 M Ft, mely érték jelentősen meghaladja a tulajdonosi eredményelvárásként meghatározott értéket évben társaságunk üzleti tevékenysége révén ,1 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: A vezérigazgató az Igazgatóság következő ülésein rendszeresen számoljon be a Munkacsoport által elvégzett feladatokról, az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról. Dr. Sidló Krisztina 2011-ben hálózatszerelési tevékenységből 2,3 Mrd Fttal, erőművi karbantartási szolgáltatásokból 0,9 Mrd Fttal, egyéb szolgáltatási tevékenységből 2,4 Mrd Ft-tal több árbevétel származott az előző évhez viszonyítva, míg a technológiai szerelési munkákból származó árbevétel 5,3 Mrd Ft-tal csökkent. A beszámolási időszakban az értékesítési nettó árbevétel 75,3%-a származott az MVM Csoport konszolidációs körébe vont társaságok részére végzett munkák teljesítéséből, mely részarány közel azonos az előző évi értékkel (74,7%). A társaságcsoportbeli megrendelések 34,2%-át a technológiai szerelési, 43,5%-át pedig a karbantartási és egyéb szolgáltatási jellegű munkák tették ki. 2

4 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Társaságunk megrendelői körén belül évben is a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesült, a évi összárbevétel 30,2%-a realizálódott ezen a vevői szegmensen. E partnerünk megrendeléseinek teljesítéséből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli aránya az előző évhez viszonyítva 10,9 százalékpontos csökkenést mutat. Abszolút értékben az ebből a vevői szegmensből származó árbevétel 25,9%-kal csökkent a évi értékhez viszonyítva. Másik legnagyobb vevőnk, a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel (13.777,2 M Ft) összárbevételen belüli részaránya a évihez képest 1,7 százalékponttal emelkedett. Értékét tekintve az előző évi értékhez képest 6,9%-kal növekedett. Az MVM Zrt. részére végzett munkákból származó értékesítési nettó árbevétel társasági szintű összárbevételen belüli aránya jelentősen nőtt az előző évi értékhez viszonyítva (+7,6 százalékpont), elsősorban az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiépítésével kapcsolatos megrendelésekre végzett munkák következtében. Az MVM Csoport konszolidációs körébe vont egyéb tagvállalatok részére végzett munkákból származó évi árbevétel az előző évhez képest 71,2%-kal növekedett. Az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vállalatok megrendeléseiből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli részaránya nem változott jelentősen az előző évhez viszonyítva. A társasági szinten realizált árbevétel vevőkörönkénti megoszlását a következő ábra szemlélteti: évben az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -608,9 M Ft volt. Az egyéb ráfordítások meghatározó tényezője az önkormányzatokkal elszámolt adók és kötelezettségek, összege 466,3 M Ft, összetevőit tekintve legjelentősebb tételei: az iparűzési adó (375,5 M Ft), az önkormányzatoknak fizetett építményadó (49,4 M Ft), valamint a gépjármű adó (40,8 M Ft). Jövőbeli kötelezettségekre céltartalékot képeztünk, 190,1 M Ft értékben. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 39,4 M Ft-ot tett ki, míg a gépjárművekkel kapcsolatos káresemények révén 13,4 M Ft összegű kárunk keletkezett. A beszámolási időszakban 10,2 M Ft-ot fizettünk ki kooperatív képzésre, 19,4 M Ft-ot pedig közhasznú és egyéb szervezetek részére utaltunk át. Az egyéb bevételek meghatározó tétele a korábbi években képzett céltartalék felhasználása (132,3 M Ft). A biztosító társaságok együttesen 11,6 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a 2011-ben, illetve a megelőző években bekövetkezett, gépjárművekkel és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A kapott késedelmi kamatok értéke 29,6 M Ft. A különféle egyéb bevételek tárgyévi összege 28,7 M Ft volt, melyből 14,2 M Ft egy korábban értékvesztésként elszámolt követelés befolyt összege. A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek eredménye 136,8 M Ft-tal csökkentette társaságunk jövedelmezőségét, mely érték 19,2 M Ft-tal kedvezőbb a évi értékhez képest. A évi pénzügyi eredmény alapvetően a devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamveszteségének, valamint árfolyamnyereségének egyenlege (-130,5 M Ft) miatt negatív. Társaságunk működési folyamatainak finanszírozása 2011-ben folyamatosan külső forrás igénybevételét tette szükségessé a cash-pool rendszer keretein belül, mely a vizsgált időszak legnagyobb részében devizában fennálló kötelezettséget jelentett. Átlagos értéke 1.378,6 M Ft volt, volumene 300,1 M Ft és 2.446,9 M Ft között változott. Éves szinten hitelfelvételünk összességében 43,9 M Ft kamatráfordítást eredményezett. Szintén a cash-pool rendszer keretein belül a kötelezettségünk mellett egész évben folyamatosan követelésünk is jelentkezett, melynek átlagos állománya 3

5 2012/3. OVIT HÍRADÓ 663,9 M Ft volt, volumene 1 M Ft és M Ft között változott, a realizált kamatbevétel 34 M Ft volt. Társaságunk évi pótló és bővítő beruházásait a éves középtávú fejlesztési tervben megfogalmazott prioritások mentén, az elfogadott költségkereteken belül, az év közben jóváhagyott módosítások figyelembevételével teljesítette. Fejlesztési forrásainkat az árbevételben megtérülő amortizáció és a fejlesztési tartalék-képzés, valamint a földgáz projekttel kapcsolatban a tulajdonostól kapott tőkeemelés jelentette. Az MVM OVIT Zrt. részére évre 766 M Ft beruházási keret került jóváhagyásra a meghatározott, aggregált beszerzési kategóriák szerinti bontásban. A terv az év során az MVM Zrt. engedélyével módosításra került, tekintettel arra, hogy az OVIT jövőbeli tevékenységét bővítendő a vasúti felsővezeték-építés és - szerelés piaci szegmensét, valamint a kazángyártási profil kialakítását célozta meg, és ezen munkák elvégzéséhez nem rendelkezett eszközökkel. A MÁV-projekttel módosított tervben 310 M Ft-ot terveztünk különféle vasúti szerelő járművek, munkagépek és eszközök (hidraulikus autódaruk, Palfinger rakodódaruk, vasúti vontatójármű, RES teherkocsik stb.) beszerzésére. Az új termelési profilok kialakításának forrásigénye jelentős volument (42,1%) tett ki a jóváhagyott beruházási kereten belül, ezért az egyéb területek beruházási igényei közül 2011-re csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint a megkezdett, vagy feltétlenül szükséges beruházásokat, és a rossz műszaki állapot miatt indokolt jármű és eszközcseréket irányoztuk elő. A tervet a módosítások mellett is az eredeti költségkereten belül, 739,6 M Ft-ra teljesítettük. Ezen belül a MÁV-projekt előirányzatai alulteljesültek, ugyanakkor olyan, CAPEX-forrást igénylő befektetési tételt is számításba vettünk, mint az Energo-Merkur Kft. üzletrészének megvásárlása (77,6 M Ft). A tulajdonos döntése alapján az MVM OVIT Zrt. feladata volt a tárgyév során a Vecsés Balassagyarmat (országhatár) magyar szlovák földgázvezeték megépítésére vonatkozó felkészülési intézkedések megtétele. Ezzel kapcsolatban a tervezetthez képest 223,7 M Ft többlet fejlesztési forrás felhasználására került sor, melyet a évi fejlesztési keretösszeg még nem tartalmazott. A beszámolási időszakban pótló és bővítő beruházásokra 885,7 M Ft-ot fordítottunk, mely összeg 65,9%-a az előző évi értéknek. Az aktiválások értéke (836,7 M Ft) 269 M Ft-tal alacsonyabb a bázisidőszak hasonló adatánál. Az elszámolt amortizáció 40,1 M Ft-tal növekedett. A megvalósított beruházások alakulása kiemelt területek szerinti bontásban a következő volt: Ø MÁV-projekt 209,0 M Ft Ø Földgázprojekt 223,7 M Ft ØEgyéb beruházás 453,0 M Ft évben a szervezet tevékenységében résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma 1579 fő volt, mely 3 fővel kevesebb az előző évi tényértéknél. Összetevőin belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma (1531 fő) 7 fővel csökkent, a nem teljes időben foglalkoztatottak átlaglétszáma (48 fő) pedig 4 fővel emelkedett. Az MVM OVIT Zrt évi gazdálkodása során is teljesítette a célkitűzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövőben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevői igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. **** évi üzletpolitikai követelmények A Közgyűlés az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikáját a következő követelményekkel, célkitűzésekkel fogadta el: 1.) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidőre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerződésekben foglaltakat. Szerződéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. 4

6 OVIT HÍRADÓ 2012/3. 2.) A Társaság erőmű karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat. 3. Megfelelő jövedelmezőség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét, az ahhoz tartozó alvállalkozói teljesítmények arányának szinten tartása, vagy csökkentése mellett. 4.) Hajtsa végre az MVM Zrt. stratégiájában az MVM OVIT Zrt.-re megfogalmazott akciókat, az átvilágítási projekt tulajdonos által elfogadott intézkedéseit, valamint a TRAFO program implementációja során az MVM OVIT Zrt.-re háruló feladatokat. 5.) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a.) az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ft-ot, melyből az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vevői szegmensen elért külső árbevétele érje el a M Ft-ot; b.) adózás előtti eredménye érje el az M Ft-ot; c.) személyi jellegű ráfordításai ne haladják meg a M Ft-ot; d.) a beruházások, befektetések műszaki teljesítése ne haladja meg a 812 M Ft-ot; e.) tartsa meg a Társaság folyamatos fizetőképességét úgy, hogy a XII. 31-i hitel- és kölcsönállománya ne haladja meg a M Ft-ot; f.) az igénybe vett és a közvetített szolgáltatások együttes értékének összköltséghez viszonyított aránya ne haladja meg a 45 %-ot. A személyi jellegű ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettől való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges. 6.) A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az Uralmi Szerződésben és Csoportszintű Szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Beszerzései során törekedjen a minél nagyobb mértékben érvényesített versenyeztetésre. Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. E prioritásokat kell társaságunknak az év folyamán teljesítenie, a stratégiai célkitűzésekből ez évben esedékes feladatokkal együtt. Közgazdasági osztály Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői Az OVIT vezetése az elmúlt években sokat tett a társaság versenyképességének a fenntartása, sőt javítása érdekében, a nehezedő gazdasági körülmények ellenére. Saját döntése alapján hatékonyságfejlesztési projektet indított (az ún. HFP-t, melyről többször tájékoztattunk az OVIT Híradóban). A projekt jelentős hatékonyságfejlesztési lehetőségeket tárt fel, melyek megvalósítására a cégvezetés hatékonyságfejlesztési akciókat indított. Ezek egyikeként pl. a gépjárművek üzemanyag felhasználása tekintetében jelentős, kézzel fogható eredmény született. Időközben ugyancsak hatékonyságnövelési okból az MVM vezetése a csoportszintű irányítási rendszer (CSIR) megújítása mellett döntött (melyről és a kapcsolódó OVIT-os feladatokról ugyancsak tájékoztattunk az OVIT Híradóban). A CSIR elvek megvalósítására irányuló projektek koordinálására az MVM létrehozta az ún. TRAFO programot. Emellett az MVM az OVIT hatékonyságnövelése érdekében átvilágította tevékenységét. Mindezek összességében mind mennyiségében, mind minőségében hatalmas feladatot raktak és raknak az OVIT minden érintett munkavállalójának a vállára úgy, hogy eközben biztosítaniuk kellett és kell az OVIT továbbra is eredményes, zavartalan működését. Az MVM Csoport eredménytermelő képességének a növekedése elképzelhetetlen a tagvállalatok közte az OVIT eredménytermelő képességének az erősödése nélkül. Ennek egyik kulcsa a működési hatékonyság javítása. Az elmúlt hónapok fejleményei nyomán az OVIT hatékonyságfejlesztési programja jelenleg négy pilléren nyugszik: 5

7 2012/3. OVIT HÍRADÓ Projektjeinkről A MAVIR ZRt. részére végzett 400 kv-os távvezeték-építések Az 1. pillért a TRAFO-ból fakadó teendők, a 2. pillért az átvilágításon alapuló hatékonyságnövelés, a 3. pillért a saját elhatározású intézkedések, míg a 4. pillért stratégiai akciók (HFP-1.0 stb.) alkotják. Ezek mindegyikére erős hatást gyakorolnak a TRAFO egyes projektjei, de a négy pillér feladatai egymásra is hatnak. Az egyes pillérekhez külön-külön is sok-sok feladat tartozik, melyeket ráadásul a TRAFO program által diktált roppant feszes ütemezés mellett kell végrehajtani. Ennek a négy pillérbe szervezett a korábbi HFP-nél jóval összetettebb, ambiciózusabb hatékonyságfejlesztési programnak a HFP-2.0 nevet adtuk (részben utalva a korábbi HFP-vel való folytonosságra, de egyben arra a minőségi különbségre is, melyet az időközben mennyiségében és minőségében is jelentősen megnövekedett feladatok rónak az OVIT-ra). Az OVIT vezetői a május 23-ai keszthelyi vezetői értekezleten kaptak átfogó tájékoztatást a HFP-2.0 részleteiről, a legutóbbi (2011. novemberi) vezetői értekezlethez képesti lényegi fejleményekről, nyomatékkal az OVIT felső vezetőinek és képviselőinek a TRAFO projektek és munkacsoportok keretében végzett tevékenységéről. Emellett további hangsúlyt kapott egyrészt az, hogy versenyképességének a fenntartása érdekében magának az OVIT-nak is elemi érdeke hatékonyságának a javítása, másrészt az a kérés, hogy a HFP-2.0 végrehajtásban érintett vezetők és munkatársak továbbra is kreatívan, proaktívan, megoldásorientáltan vegyenek részt annak munkálataiban. Görgey Péter törzskari főmérnök A 2011-ben az OVIT Híradó 6. számában tájékoztatást adtunk az Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték egyrendszerű szakaszainak kétrendszerűvé történő átépítéséről. Az akkori helyzetjelentés a távvezeték építésének október végi állapotát tükrözte, és azzal zárult, hogy reményünket fejeztük ki a szerződésben rögzített az egyes ütemekre megállapított határidők pontos betartására. Nos, társaságunk eleget tett évre vállalt kötelezettségeinek, és most már a sikeres próbaüzem lezárulása után rendeltetésszerűen üzemelő kétrendszerű távvezetékről beszélhetünk. A távvezeték-építés teljességéhez tartozó munkák közül a régi kétrendszerű szakasz alapfelújítása, valamint a 2010-ben épített 36 oszlop alapjának felületvédelme elkészült, és folyamatban vannak jelen pillanatban az alábbiak: a évben épített alapok Keston Flex-el történő bevonatolása, a feszültségmentesítés nélkül végezhető csomóponti és javítófestés kb. 80 %-a elkészült, a többi folyamatban van, az oszlopok felsőrészeinek csomóponti és javítófestését a távvezeték egyidejű kétrendszerűre tervezett kikapcsolásához alkalmazkodva végezzük el június hónapban. E távvezetékkel kapcsolatban is sajnálattal kell megállapítani, hogy ugyan az építés csak az OVIT részére jelent kihívást, de a megépített álló oszlopokból történő a háztáji gazdálkodásban és egyebütt remekül használható méretű vasak kiszerelése, eltulajdonítása másokat is cselekvésre ösztönöz, mit sem törődve a közüzem veszélyeztetésével. 6

8 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Az eddig elvégzett munkájáért köszönet illeti az építésben részt vevő valamennyi kollégát. A másik nagy 400 kv-os távvezeték a Martonvásár Győr közötti összeköttetés létesítése. Ezen távvezeték paramétereit a 2011/2 sz. OVIT Híradóban ismertettük, így újólag azokra nem térünk ki. Kitérünk viszont arra, hogy ez év január 1-től a helyszíni építésvezetők személyében változás történt az alábbiak szerint: Bíró József építésvezető, aki a 115. sz. oszlop Győr, portál szakasz építésvezetője volt, nyugdíjba vonult, Juhász József építésvezető, az sz. oszlop közötti szakasz gazdája volt, teljes munkaidejében vasútépítéssel kapcsolatos feladatokat lát el, a teljes összeköttetés építésvezetője (felelős műszaki vezetője) egy személyben Kopasz Sándor lett, a vállalati központban végrehajtott feladatkörök átalakítása miatt a projektmenedzser (a projekt teljes körű, költség-előirányzaton belüli lebonyolításáért felelős személy) Szepes Kálmán lett. A távvezeték ez évi építésénél könnyebbséget jelent, hogy az Albertirsa Martonvásár összeköttetés gyakorlatilag tavaly elkészült, így a felszabaduló gép-, technikai és dolgozói kapacitásnak a nagy részét a Martonvásár Győr távvezeték kivitelezésére lehetett átcsoportosítani. Erre nagy szükség is van a rendkívül szoros megrendelői elvárások teljesítésének érdekében. A távvezeték építésének állása május közepén a következő: Alapozás: elkészült 215 oszlophely (összesen 245 oszlophely) Oszlopszerelés, -építés 151 db (összesen 245 oszlophely) Oszlopállítás, -építés 141 db (összesen 245 oszlophely) Vezetékszerelés kb. 38,3 km (összesen 86,2 km) Bontási munkák 76 km (összesen 88,9 km) közép- és kisfeszültségű hálózatok feszültségmentesítése, kábelezése, átalakítása, út- és vasútkeresztezések egyeztetése, alap- és főelosztó-hálózati vezetékek szükséges összehangolt feszültségmentesítései és optikai üzemszünetei, az E.ON gönyűi erőművének karbantartásra történő leállításáról szóló egyeztetés). Az előzőekben vázlatosan részletezett feladatok elvégzése vagyis a távvezeték-építési munkáinak november 15-re, valamint a kivitelezés befejezése üzembe helyezett állapotban december 31-re rengeteg munkát követel meg, rendkívüli erőfeszítésre kényszeríti a távvezeték építésében részt vevő valamennyi munkatársunkat, amelyhez erőt, jó egészséget kívánok mindnyájuknak! Reméljük az idő előre haladtával az év vége felé megjelenő OVIT Híradóban a kivitelezés sikereiről számolhatunk be. Balogh Imre projektmenedzser Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség Részvételünk a tiszai vízerőművi fejlesztésekben A fentieken túlmenően elkészült valamennyi oszlopcsonk és oszlop gyártása is. A kivitelezés során az időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodáson és a mindennapi szervezési gondokon túlmenően az építéshez szükség van valamennyi egyéb szervezési, egyeztetési feladat elvégzésére is, valamint azoknak kivitelezési határidőkhöz való illesztésére, így például a keresztezett létesítményeken végzendő feladatok ütemezésére (mint például a 7

9 2012/3. OVIT HÍRADÓ Az OVIT-nak évtizedekre visszanyúló, jól működő kapcsolatrendszere van mind a tiszalöki, mind a kiskörei vízerőmű viszonylatában egyaránt. A jó kapcsolat megvolt már akkor is, amikor mindkét erőmű szervezetileg a Tisza II. Hőerőműhöz tartozott, és megvan ma is, azok után, hogy 1996-ban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába kerültek, és üzemeltetőjük a Tiszavíz Vízerőmű Kft. lett. A speciális szakterület az, amely összeköt minket, legyen az felújítás, bővítés vagy akár karbantartás. Az elmúlt évtizedben mindkét erőmű komplett gépészeti és villamos retrofiton esett át úgy, hogy gépek hatásfoka Tiszalökön ( ig) 89,2%-ra, Kiskörén ( ig) 92 %-ra nőtt, 4,5 m-es vízesést feltételezve. A kiskörei vízerőműben 2007-től, a tiszalökiben től jószerivel már csak azok a villamos primer és szekunder karbantartások maradtak, amelyek alapfeltételei az üzembiztonságnak, a kiszámítható, tervezhető áramszolgáltatásnak, egy speciális menetrend alapján. Mindezek mellett rendelkezésre állást is biztosítunk (elsősorban Felsőzsolcáról) mindkét vízerőmű részére, hogy rendkívüli esetekben eszközzel, szakértelemmel adott időn belül a helyszínen legyünk. A karbantartások éves viszonylatban mintegy 20 főnek kéthavi munkáját jelentik, a rendelkezésre állást pedig az OVIT ügyeleti rendszeréből szolgáltatjuk. Természetesen bízunk abban, hogy van jövőnk ezen a szakterületen is a külső piacokon. Az erőművek 120, 20 és 2,5 kv-os kapcsolóberendezései is teljesen megújultak, új korszerű primer készülékek, transzformátorok, valamint védelmi, irányítástechnikai berendezései, szekunder elemei is cserélődtek, korszerűsödtek az elmúlt években. Takács Attila területi főmérnök 8

10 OVIT HÍRADÓ 2012/3. Új terület az OVIT mérnökszolgáltatási portfóliójában Az alállomási szekunder technológiai rendszerekben újabb generációváltás zajlott(ik), aminek során a védelmi és irányítástechnikai eszközök gyártótól függetlenül kapcsolhatók egymáshoz azonos, Ethernet (számítógép-hálózat) felületen. A rendszer bevezetésére, egységesítésére létrehozták az IEC es szabványt, amely részletesen leírja, hogy milyen követelményeket kell az adott berendezésnek tudni a kompatibilitáshoz. A kifejlesztett készülékek megfelelőségét a hollandiai székhelyű KEMA tanúsítóintézet vizsgálja. Ezeknél a rendszereknél kulcsfontosságú az eszközök összeállítását, összeismertetését, paraméterezését végző ún. rendszerintegrátori szerep, amelynek műveléséhez célszoftverre, tudásra és alapos védelmi, irányítástechnikai ismeretekre van szükség. Az OVIT még évekkel ezelőtt felismerte az ebben rejlő lehetőséget, ezért saját rendszerintegrátori szoftverfejlesztésbe fogott egy a nemzetközi multikhoz képest (ABB, Siemens) kisebb (de a magyar és a környező országokban is jelentős piaci részesedéssel bíró) védelmiberendezés-gyártóval, a Protectával. Ennek eredményeképpen 2010-ben a MAVIR ZRt. bicskei 400/120 kv-os alállomásán a védelmi rendszerének élesztését, próbáit már ezzel a szoftverrel végezték a KSZÜ szakemberei. A szoftver továbbfejlesztése jelenleg is zajlik, ennek egyik lépéseként a szekundertervezői OmegaCad programmal való összekapcsolás fog megtörténni. Ahogyan korábban említettem, a Protecta egyben a védelmi berendezések gyártója is, így adott volt a lehetőség, hogy ahova eladja a készülékeit, adja mellé a rendszerintegrálási mérnökszolgáltatást is. Ennek elvégzésével pedig a KSZÜ szakembereit bízta meg, mint a szoftverfejlesztésben közreműködő és jelentős védelmi-irányítástechnikai gyakorlattal rendelkező csapatot. Jelenleg az ELMŰ-ÉMÁSZ megrendelésére 5 alállomásban zajlik(ott) a rendszerintegrálás : Csepel, Gödöllő, Károlyfalva, Balassagyarmat, Laczkovich utca (Budapest). Ezek az alállomások 120/kf felépítésűek, az IEC es rendszer a középfeszültségű oldalon kezeli a védelmi-irányítástechnikai rendszert. Újabb áramszolgáltatói megbízás is a látómezőbe került: az EDF DÉMÁSZ megrendelésére Kecskeméten fogunk dolgozni ugyanebben a szerepkörben. A jelenleg futó nagyobb MAVIR-os projektjeinket is érinti ez a technológia: a Dunamenti alállomás most kezdődő 120 kv-os rekonstrukciója során a védelmi, a Debrecen 400/120 kv-os új alállomás esetében a védelmi és irányítástechnikai rendszert is a KSZÜ fogja összerakni, valamint a távolabbi jövőbe tekintve a 400/120 kv-os Perkáta alállomáson is a KSZÜ által rendszerintegrált védelmek fognak működni. Egy aspektusáról még nem esett szó az IEC es szabvány használatának: a cikk elején említettem, hogy Ethernet alapú hálózat köti össze a rendszerbe kapcsolt eszközöket. A csatlakoztatást végző switch (kapcsoló) eszközök paraméterezését, telepítését, rendszerbe állítását szintén az OVIT saját szakemberei végzik. A fentebb leírtakból következik, hogy az alállomási (és erőművi) védelmi és irányítástechnikai készülékek, rendszerek felülvizsgálatához, üzembe helyezéséhez (üzemelő rendszerben hibakereséshez!) nem elegendő a hagyományos védelmes ismeret, rendelkezni kell számítógép-hálózatos tudással is. Nem beszélve arról, hogy egy távolabbi (de egyre közelebb kerülő) jövőben a mérőváltók és az egyéb primer készülékek nem rezes szekunder kábelen, hanem Ethernet hálózaton (fénykábellel) küldik majd a mérési értékeket, fogadják a kioldó parancsokat De ez már az IEC következő verziója lesz. Dr. Danyek Miklós irányítástechnikai szakágvezető KSZÜ 9

11 2012/3. OVIT HÍRADÓ Az MVM OVIT Zrt. együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá fűtőművi fejlesztés megvalósítására a bosznia-hercegovinai Bosanska Krupa város önkormányzatával Bosanska Krupa polgármestere, Armin Halitovic, valamint Gopcsa Péter, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója május 8-án írta alá azt a szándéknyilatkozatot, amely a két fél többlépcsős együttműködését határozza el a bosznia-hercegovinai város fűtőművi fejlesztési beruházásának megvalósításra. A nyilatkozat aláírásával az MVM OVIT Zrt. kötelezettséget vállalt arra, hogy az együttműködés első lépéseként egy biomassza-tüzlésű, fluid tüzelési rendszerű kazán és a hozzá tartozó segédberendezések műszaki koncepciótervét elkészíti, és Bosanska Krupa város önkormányzatának rendelkezésére bocsátja. Rendezvények Részvételünk a RENEXPO nemzetközi energetikai szakkiállításon Május között került megrendezésre a 6. RENEXPO nemzetközi energetikai szakkiállítás és vásár Budapesten a HUNGEXPO Vásárközpontban. Idén először a cégcsoporttal közös standon az MVM OVIT Zrt. is részt vett a kiállításon, illetve Kotnyek József projektmenedzser a kiállítást kísérő konferencián előadást is tartott. Az alternatív energiaforrások szerepének növekedésére hívta fel a figyelmet a rendezvény megnyitóján Glattfelder Béla, európai parlamenti képviselő, az esemény fővédnöke. Az utóbbi évtizedben az energia ára jobban emelkedett, mint az Egyesült Államok és Európa GDP-je, ezért keresni kell az alternatív energetikai megoldásokat mondta Glattfelder Béla. Az energiatakarékosság mellett nagy szerep jut a megújuló energiának, amelynek széles körű használata új munkahelyeket teremt és bővíti a gazdaságot tette hozzá a fővédnök. A szakkiállításon 10 országból közel 100 kiállító mutatta be termékeit; az alternatív energiában érdekelt cégek mellett egyetemek, szakmai szervezetek, valamint önkormányzatok is képviseltették magukat a zöldgazdaság legkorszerűbb fejlesztéseit bemutató rendezvényen. A szándéknyilatkozat aláírását megelőzően a felek referencialátogatást tettek a Komlói Fűtőműben, amelyben Magyarországon elsőként épült meg egy teljes egészében hazai fejlesztésű, 18 MW hőteljesítményű biomasszakazán, amely a bosznia-hercegovinai fejlesztés mintájául fog szolgálni. PR és kommunikációs iroda A kiállítás kísérőrendezvényeként szakmai konferenciákon vehettek részt az érdeklődő szakemberek, kiemelten a biogáz- és a napenergia-hasznosítás témában. Az MVM OVIT Zrt. részvételét a kiállításon és a konferencián egy megújuló fejlesztés a fluid tüzelési rendszerű, biomassza-tüzelésű forróvíz-kazán bemutatása indokolta, amelyet az OVIT kiskunfélegyházi Erőművi gépgyártási üzemének mérnökei fejlesztettek ki. 10

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010-es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben