Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE"

Átírás

1 trwewww«1«..~. 11. Győr, 1936.november évfolyam 30. szám. iseryesztőség és kladóblvatal : Győr, Gróf Tisza Istvánfér 7. szám- Nappali telefón : 808. Effell telefón: 7-63_ A vármegye hármas ünnepnapja Hétfőn diszközgyűlésre sereglik az egyesitett vármegye törvényhatósága. Három vármegyeből gyülekeznek, hogy himnuszt niondjanak egy szentről, egy királyról és egy hősről, három magyarról, akiknek emlékét a történelem arany lapjai őrzik. Püspök áll az oltár elé, hogy imádságot mondjon róluk, mert vallásosak, jó keresztények voltak,.sőt egyik a szentek,sorában tündöklik. Aztán a Szent Hegynek, Pannonhalmának főapátja alt, a szónoki helyre, hogy arról a királyról mondjon himnuszt, aki a szilaj pogányságb..il lassan vetközö magyarok között vitézzé nőtt és mégis liliom maradt. Megmutatja tiszta életének alabástrom edényét, amelyből még ma is illatozó drága kenet arad. Szál a bencés föpap arról,a Szent Imre hercegről, Szent István sarja- Ml eredő királyfiról, aki a keresztény világ követésre méltó példája most is. Szól a fényes csillagról, aki dicső séget, szentséget sugároz ; akinek tiszta, fényes és halhatatlan az emlékezete s akinek csodálatos története még nem fejeződött be, mert ime most is feléje kiáltunk, alakját kőbe véssük, bronzba öntjük, hogy példáját szünet nélkül előttünk láthassuk. A második himnuszt az ősi vármegye törvényhatóságának egyik nagysulyu magyarja mondja Báthory Istvánról, az erdélyi törzsökös katolikus fejedelemrőf és lengyel királyról, aki a közigazgatás, kormányzás és uralkodás erőssége volt, aki megszilárditotta a békességet, a gazdasági életet, aki minden bevett vallás jogait fönntartotta, a keresztény érdekeket pedig hatásosan istápolta Beszél arról a vezéremberről, akinek kormányzása alatt népei kiheverték a hosszas háboruk nyomait, aki alatt Erdély aranykorát élte. Akinek nagystilusu diplomáciai képessége hirt, tekintélyt szerzett, aki a török problémát ugy intézte, _hogy ez nyomorult földet a török ne üldözné Dicsérettel emlékezik arról a kiváló magyarról, aki a lengyelekkel szoros barátságot kötött, amely ba- rátságnak ma is halála után esztendővel hasznat látjuk, s amely barátság nagy szeretet mutat az mi nemzetünkhöz ", A vármegye egyik fiatal földbirto kosa mondja a harmadik himnuszt, a vármegyei hajduk őrnagyáról, a Budavár falait elfoglaló eörményesi _Mink. Jánosról, az egykori nemes és nemzetes alis.pánunkról, hogy dicsőségét magasztalja annak : Kit az Isten ki is mutatott tükörül" aki nemcsak vitéz volt, hanem Mária kongregánista is, Esterházy Pállal, Lotharingiai Károllyal, a Budavárát vivó fővezérekkel egyetemben. Akinek az egyik cinverében tigrissel viaskodó lovas hajdu van, annak hősi voltát holnaptól kezdve emléktábla dicséri vármegyeházunk falán. Dicsérni fogja a györvárrnegyei hajdulcat is, a vitéz hajdukat, akikről Arany János énekli : Ez az igaz magyar hajluk csapatja ; Ez az ősi vitézségnek virága. Beszélni fog a hajduról, akiről a régi magyar vitézi ének is azt mondja: Ahol te jársz: rózsa keljen. Ahova lépsz : gyöngy teremjen Ahol te jársz : az nap megáll, Páva módon nézvén csudál.. És a három szónok ajkáról elhangzó históriai megemlékezés után fölcsendül a lelkünkben a negyedik himnusz is, a nemzeti himnusz, amelyet mindannyian elmondunk magunkban : Szánd meg Isten a magyart, Kit vészek hányának, Nyujts feléje védőkart Tengerén kinjának A vármegyeház nagytermének ősi falai, amelyeket hajdan templom céljaira épitettek, befogadják a négy himnusz szavait, amelyek a hitnek és a hazának érzéseiből torlódtak egybe. Igy válik igazán széppé a vármegyeházi hármas ünnep. Budapest Bécs jéghoki 1 : 0 Budapest, nov. 21. MTI. A Budapesti Korcsolyázó Egylet szombaton este barátságos mérkőzést tartott a Bécsi Korcsolyázó Egyesület csapatával és 1 : 0 arányban győzött. Vasárnap,M Előfizetési ára egy bónaprá 2 P, negyedévre 6 P, egész évre 22 Egyes szám ára Oétköznapon vasdrnapon 14 Ml- tegfelenik naponta, bétfri kivételével- Pollnic zky Eiipöl nyilaikozala a Nemzeti Hirlapnak Az én prograrnrnom Darányi és a kormány programja" Nemzeti Hirlap munkatársa szombaton délelőtt beszélgetést folytatott Polniecky Lipóttal Győr, Mosott, Pozsony egyesített vármegye és Győr szab. kir. város főispánjával. A főispán kérdéseinkre a programmját illetően, a következőket mondta : Az én programmon a kormány programmja és Darányi Kálmán miniszterelnök ur programmja, nemcsak a célkitilzésekben, de a módszerekben is. Győr, Moson, Pozsony vár- Berlin, nov. 21. MTI. Schmidt osztrák külügyi államtitkár és kisérete befejezve a berlini megbeszéléseket repülőgépen hazautaztak Bécsbe. Bucsuztatásukra megjelentek Meissner államtitkár Hitler kancellár képviseletében, Neurath báró kül- megyét és annak figyelt teljes mértékben ismerem, Győr város ügyeivel most kell foglalkoznom és azokról tájékozódást szereznem. Egyebekben a programmomat az installáció alkalmával fejtem ki részletesen. Az installáció napja még nincs rnegállapitva, ebben a tekintetben megbeszélést folytatok a mi-. niszterelnök és a belügyminiszter urral, azonban az installáció napjának kitlizése rövid időn belül megtörténik. Sehinnidt és Papen visszarepültek Bécsbe ügyminiszter, a berlini osztrák követ, Sztojay Döme magyar követ, Olaszország berlini követe és mások. Papen bécsi német nagykövet szintén ezzel a repülőgéppel tért vissza Bécsbe. Szibériába szcímlizlék az oroszországi némeí kommunislák vezetőjéí Varsó, nov. 21. (Éjféli jelentés.) ták vezérével együtt, miután több- A GPU a volgai német kommu- évi kényszermunkára itélték őket. A nista köztársaság területén rengeteg hirek szerint összeesküvést szitottak letartóztatást hajtott végre A letar- a szovjet ellen A moszkvai német tóztatottak százait vitték ezután Szi- kommunista egyletet feloszlatták. bériába, a volgai német kommunis- Poinnáz ikörintii-ékén bujkál a gyilkos cigány Budapest, nov. 21. B. É Strei- környékén bujkál. A csendőrök Posinger Ernő ócskavaskereskedő meg- máz Összes huvóhelyeit felkutatják, gyilkolásával gyanusitható '25 éves hogy nyomára akadjanak a cigánycigánylegény valószinüleg Porváz legénynek. FELSŐDUNÁNTÚLI Amoir FOGYASZTÁSI És ERTÉKESITÖ SZÖVETKEZET F Ő ÜZLET ÉS KÖZPONTI IRODA: GYŐR, BAROSS-UT 27. SZÁM. FÜSZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUIIA, DISZMI) ÉS EDÉNYARUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI- TÁSA. VÁSÁRLÁSI VISSZATÉRITÉS TAGJAINKNAK FIÓKÜZLETEINK GYŐRÖTT: WENNES JENŐ-UT 101c. KÁLVÁRIA-UT 45/a. GR. NÁDASDY-U. 30. FEHÉRVÁRI-U, 22. KOLOZSVÁRI-U. 30. KOSSUTH LAJOS-U, 60. VIDÉKEN: BÁBOLNAPUSZTA - GÖNYÜ - ÉS KISBÉR

2 2. oldal narwneywr wranwffixem Eisillyeszlettek egy bajól ca nemzeliek (London, nov. 21. MTI.) A Star szerint a nemzeti haderők birtokában levő Canarias cirkáló elsülyesztette a Sac 4. nevű spanyol kereskedelmi gőzüst, melynek személyzete a tengerbe ugrott és a partra úszott. Egy matróz életét veszítette, 16, megsebesült. (Rabat, nov. 21. MTI.) Madridban és környékén továbbra is heves ütközetek folynak. A nemzeti Csapatok nagy erőfeszítéseket tesznek az előnyomulásra. Az egyetemi városban a gyalogsági csapatok nagyon közel vannak egymáshoz, ezért a tüzérség nem is lövi ezt az övezetet. (London, nov. 21. MTI) A burgosi kormány értesítette az angol kormányt, hogy hozzájárul a Madrid északkeleti részén levő semleges övezet kibővítéséhez, hogy ott az angol, amerikai nagykövetségek, valamint más külképviseletek személyzetei is elhelyezhetők legyenek. Az így kibővített semleges terület mintegy egy négy- Hamburg, nov. 21. Éjféli jelentés. Offenbach Hoffmann Henrik olyan szárnyakat készitett, amelyek segítségével hosszu ideig tud a magasban tartózkodni. Offenhach szomba-.4 győri r_ k_ egybázközségek ülése Az Actío Calbolica jövő évi munkalerve Győr Városának katolikus társadalma szombaton este 6 órakor értekezletre gyült össze a Katolikus Kör 'nagytermében. Ezen az értekezleten. tiltakozott Győr nyolc egyházközségének katolikus hívője Sztranyavszky Sándornak az evangélikus egyházi zsinaton elhangzott kijelentései ellen. A termet zsúfolásig megtöltötte a közönség. Az emelvényen.pokorny Miklós székesegyházi kanonok, belvárosi esperes-plébános, Füves` Károly dr., a ker. közs. párt elnöké, Gábriel Gotthárd, a Kat. Kör elnöke. és Németh János, az Actio Catbolica egyházmegyei igazgatója 'foglaltak helyet. Pokorny Miklós nyitotta meg a népes gyűlést. Bevezető szavaiban arról szólt, hogy a szeretet vezessen bennünket munkánkban, de szükség van arra ís, hogy kiálljunk és megvédjük az anyaszentegynázat a támadások ellen. Krisztus is szerette az anyaszentegyházat, életét adta érte és híveiért, mert az anyaszentegyházra fontos feladatot akart bízni. Az anyaszentegyház véd bennünket és biztos utat ad számunkra és nekünk teljes öntudatossággal kell meghajolni előtte, szeretnünk, becsülnünk kell. Ezekben az igazságokban benne kell élni, ebben a megszenteli", munkában részt kell venni. Ha valaki nem él benne, az ne formáljon jogot magának, hogy beleszóljon. Először nézze meg azt a kultúrmunkát, amelyet az anyaszentegyház végez és végzett évszázadokon keresztül. Vegye észre azt a sok jót, amelyet elültetett egyesek lelkében. összegyűltünk mondotta, hogy a közelmult megdöbbentő és sajnálatos eseménye felett nyilatkozzunk. Hangsúlyozzuk, hogy semmi más nem akar belőlünk szólni, mint az egyházát szerető, öntu- zetmérföld kiterjedésű lesz. (Bilbao, nov. 21. MTI.) Hivatalosan is megerősítették azt a hírt, hogy a bilbaoi törvényszék által halálraítélt osztrák konzult; egy olasz és egy paraguaji tisztviselőt kivégezték. Félezer méter magasban a szárnyasember datos katolikus tétek, Nem olyan pontokat akarunk keresni, ahol alkalmat találunk széthúzásra, de nem felejtjük el azt sem, hogy kötelességet teljesítünk akkor, ami-. kor kemény szót kell alkalmaznunk. Ezután Füves Károly dr. emelkedett szófásra. Beszéde elején tájékoztatta a hallgatóságot a katolikus házasságra vonakozó..érvényes rendelkezésekről, majd' bejelentette, hogy a római katolikus egyházközségek katolikus társadalmának nevében tiltakozó táviratot küldenek 'Darányi Kálmán miniszterelnökhöz, amelynek szövege, a következő:. Nagyméltóságú Darányi' Kálmán dr. miniszterelnök úrnak Budapest. Győr szabad királyi város egyházközségeinek képviselőtestületi harmincötezer katolikus nevében a sértet katolikus önérzet jogos felháborodásával utasítják vissza azt a támadást, amely a katolikus egyházat Sztranyavszky Sándor házelnök részéről érte. Nagyméltóságod, mint győri főispán, évek során át közvetlen szemlélője volt annak a békés kultúrmunkának, amellyel Győr katolikus társa- ton is felszállott és hatalmas szárnyaival 427 méter magasra emelkedett. Az eddigi rekordot Frankfurtban állították fel, ahol 300 méter magasságot értek el ilyen módon. dalma a haza iránti kötelességeit áldo7.atos lélekkel iparkodott teljesíteni, azért mi győri katolikusok különösen feszült várakozással. tekintünk Nagyméltóságod intézkedése elé, amelytől sértett önérzetünk számára igaz- Ságszolgállatást, a jövőre nézve pedig a békés munka nyugodt atmoszférájának biztosítását reméljük és 'várjuk. Pokorny Miklós városplébános. Az értekezlet az indítványt elfogadta és tiltakozását fejezte ki Sztranyavszky Sándor kijelentései.felett. Pokorny Miklós megköszönte Fiives tájékoztatását és megjegyezte, hogy a kedvező alkalmat, amikor a katolikus egyházközségek küldöttségei is megjelentek arra használja fel, hogy megkéri Németh Jánost, az Actio Catholica egyházmegyei igazgatóját, ismertesse az AC.munkaprograminját. Nemeit János.előadásában részletesen vázolta a jövőre szóló nagyszabású munkaprogrammot, beszámolt a szakosztályok működési kin-ér-öl és rámutatott az AC építő munkájának fontosságára. Építeni kell mondotta azzal a komoly meggyőződéssel és biztos tudattal, hogy ezzel magyar hazánk jövőjét is építjük. Pokorny Miklós zárta be a lelkes hangulatú gyűlést, megjegyezve, hogy ez alkalommal is több - időt fordítottak az alkotó munkára, mint a tiltakozásra. csodás ARKANSAS" bouk ~~11~~ffla győri lerakata: DOBOS DIEILOGIÉRIA november Összeütközött és elsülyedt az U. [8. Berlin, nov 21. MTI. A Weddigen-rajhoz tartozó U 18 tengeralattjaró lőgyakorlat közben támadt összeütközés következtében elsüivedt. liusz főnyi személyzete közül nyolc életét vesztette. Megvalósul a Nemzeti Liga 8) osztálya Budapest, nov. 21. MTI. Az MLS1 elnöki tanácsa szombaton este ülést tartott, amelyen sor került a bajnoki mérkőzések szabályainak uj tervezetére is. Az elnöki tanács elvben hozzájárul a Nemzeti Liga B) osztályának két csoportban történő felállításához. Evangélikus nap Debrecenben DeOrecen, nov. 21. MTI. Az Országos Luther-Szövetség evangélikus napot tartott Debrecenben, amelyen Kapi Béla dr püspök is ré3ztvett. Tömeges letartóztatás Szófiában Szófia, nov 21. MTI. A hatóságok 32 embert ietartóztattak,*akik feloszlatott régebbi pártok hivei voltak és bebizonyult. hogy célzatos hireket terjesztettek 'az ország politikai helyzetéről. A letartoztatottakat internálni fogják. IlázkutatáNok az erdélyi magyar párt vezetőinél Kolozsvár, nov 21. MTI. Kósa Béla tasnádi ügyvédnél, a magyar pát't helyi tagozatának elnökénél éjszakának idején kétizben is házkti tatást tartott a román hatóság. Az utóbbi házkutatásnál az ügyész is jelen volt, a lakáson azonban semmii sem találtak. Ezt követőleg házkutatást tartottak a tasnádi takarékpénztár épületében, a magyar kaszinóban és több vezető magyar egyéniség lakásán, teljesen eredménytelenül, Jósika 'János báró képviselő hivatalos helyen érdeklődött a házkutatások felől és azt a felvi lágositást kapta, hogy a házkutatásokat névtelen feljelentés alapján az igazságügyminisztérium rendeletére foganatositották..,000oo= KÜL Bécs, nov. 21. MTI. A bécsi lapok. írják; hogy Horthy Miklós kormányzó Rómából hazatérőben hivatalos látogatást tesz Bécsben Miklas szövetségi elnöknél. Bukarest, nov. 21. MTI. A hivatalos lap közli Raul Bossy meghatalmazott miniszternek budapesti ro-, mán követté történt kinevezését. Novemberi költözködésnél és téli lakás beren d e- zésnél sok pénzt takarit meg ha szükségleteit 161SS 1,INDL4/EUM és szőnyewszakiizletnél szerzi be. 1-3.A.H4SS-Urr 21.

3 Grövi 3. oldal. 193G. november "'"' Rábaszabályoz TársulaÍ kiizgyiblifése Öisz-clme.zer pengös belvizrendezésil munkáról fialároziak A Rábaszabályozó Társulat érdekeltsége szombaton délelőtt 11 órakor tartotta őszi rendes közgyülését a vármegyeház " nagytermében, Cziráky József gróf elnökletével. Az illés elején Cziráky ' József gróf bejelentette, hogy a Rábaszabályozó Társulat Darányi Kálmán miniszterelnököt kinevezése.alkalmayal távirátilag- üdvözölte, amelyet a miniszterelnök most táviratitag tnegköszönt. K észthelyi Gyula felsőházi tag javaslatára a választmány új tagjának Ragats János dr: prépostkanonokot választották meg. F e. kete Kálmán igazgató a Választmány határozati javaslatát ismertette, amelyet- a RábaszabáJyozó Társulat évi munkaprograrnmja és költségvetésének megállapítása tárgyában hoztak óta tart már a társulat mimkája. a belvizek fejlesztésére, amelyek az idők folyamán kibiívífősre, tatarozásra szorulnak. A törvény által előírt programmot a társulat elkészítette és az építési bizottság a felmerült és Szükségesnek mutatkozó belvízrendezésre pengő költséget állapított meg. Ha ezenkívül külön munkálatokat ki-. várnia valamely érdekcsoport, akkor a költségek 50 százalékának vállalása esetén ennek a lehetősége is megvan. A belvíz rendezésére vonatkozó javaslatot ezután felolvasva részletesen ismertették. Ebböl kitűnik, hogy az ötletszer ű belvizmentesítés helyett rendszeres munkaprogramm alapján kerül sor a belvízrendezésre. Az eddig elkér szült művek egy részének költségei a Györvárosi es Megyei Takarékpénztárnál felszabadult P-ős takarékbetét terhére rendezendök. Ilyen módon pengős kiadást engedélyezett a közgyűlés. Szolnoky Dezső, a társulat elnöke felsiólalásában 'a továbbfejlesztési progratinti jelentőségéről beszélt. Amikor a földinívelésügyi miniszter felkérésére a programm elkészítéséhez fogtak, kiderült, hogy a.rendezéssel kapcsolatos kívánságok teljesítése. 2, pengő költséget igényelne. A társulat épitöbizottsága. ezt az összeget 508 ezer pengőre redukálta, 'ebben azonban nincs benn a szivattyútelepek, büvítésének költségei. A társulat pengőt már befektetett a belvízrendezésre, csatornák építésére. Vannak már kész munkák és ezek költségei az pengös költségkeret terhére. fizetendők. A fennmaradó összeget a jövő ben elkészülő csatornák. költségeire fordítják. Vannak még megoldásra váró problémák, így a Kis-Rábatoroki duzzasztó kiépítése; a Fertő rendezése, az öntözöberendezések rendbehozása. A szükséges. munkálatok sorrendjének megállapításánál a választmány arra az álláspontra jutott, hogy.először a kisbirtokos parttulajdonosok kérését teljesítik és csak azután kerül sor az uradalmakra. Hogy mikor végezne a programmal, erre időpontot nem mondott ki a választmány. A költségekkel természetesen nem jár együtt az árterületi járulékok emelése. A közgyűlés a választmányi ülés határozatát és a munkaprogrammot egyhangúan elfogadta. Ezzel kapcsolatban került tárgyalás alá a társulat jövő évi költségvetése, amelyet élénk vita után a közgyülés elfogadott. A tárgysorozat további pontjainak tárgyalásánál a közgyűlés elhatározta, hogy nem indít pert a Györvárosi és Megyei Takarókpénztár volt igazgatói ellen. Miniszteri leiratok ismertetése után a közgyűlés fél kettőkor ért véget. IMI ,. Milyen lesz a Nádorvárosban épülő Szent Imre templom A tavasszal meginduló templomépitkezés a városrésznek nagy eseménye lesz. A tervező épitőmérnök leirásából és az egyházmegyei szakvélemény összevetéséből a következőket irhatjuk : A templom, a torony, a keresztelőkápolna és plébánialakás épületcsoportja az Erzsébet-liget város felé néző sarokterfiletére ugy van elhelyezve, hogy a Szent Imre iskola után meglepő városkép fogadja az arra haladókat. A lombos, parkos háttérből intim templomkert bukkanik elő. Amint a szakvélemény mondja : bizonyos magyaros lendülettel vannak az épületek egybekapcsolva Eleven egységet adnak, mintha az egész egy magból hajtott volna ki a földből. A templom egyhajós, amelyhez jobboldalon 7 pilléren empórium csatlakozik, alul gyóntató-. székekkel, középen szent sir kápolnával. A kórus és empórium között van a lépcsö, amely mindkét helyre közösen vezet. Az empóriumon szoba van, a zene- és énekkari szerek számára. Igen érdekes ujitás a tervezésben az, hogy a bejárattól az oltár korlátjáig a templom padlója 30 centimétert lejt, igy a közönség egymás feje fölött ellát a szentélybe. A szentély másfél méterrel magasabban van, mint a templomhajó padlója, igy az oltár minden felől jól látható. A világosság színes ablakokon át jut a templomba ugy, hogy igen kellemes, szép, misztikus hatást biztosít. Az ablakok az ó- és ujszövetség jeleneteit örökítik meg. A szemben levő oldalsikon Szent István, Szent Gellért, Szent Imre, thitringiai Szent Erzsébet, Árpádházi Boldog Margit, Kapisztrán Szent János, Szent László képei készülnek freskószerüen. A szentélyben Jézus szent szive,.a Teremtés és a Feltámadás eucharisztikus csoportképei készülnek. A templom főhomlokzatán Szent Imrét ábrázoló szines kerámiából -készült dombormű lesz. =000 00= Al= azt főispán Schaffer diadta a magyaróvdri föszolgabiról hivatali korcsolyavilágbajnok Győrött Tuboly Béla vármegyei számvevőségi főnök szombaton Magyaróvárra utazott, ahol Polniczky Lipóttól, az egyesitett vármegyék és Győr város ujonart kinevezett főispánlátót, a magyaróvári járás volt főszolgabirójától átvette a ftiszolgabirői hivatal vagyonát és pénzkezelését. Szombaton délután egy meggypiros gépkocsi állott meg az egyik győri étterem előtt és az autóból a világhirü korcsolyázó, Karl Scháffer ugrott ki. A sok babért aratott világbajnok elmondotta a Nemzeti Hirlap munkatársának. hogy Budapestre igyekszik gépkocsiján, mert látni akarja az ott lefolyó jégkorong mérkőzéseket, amelyen a Wiener Eislauf Vetein szerepel a magyar együttes ellen. SchUfer kétórás győri tartózkodás után autójával tovább folytatta utját Budapestre. A Mezőgazdasagi Kamara közgyülése A Felsődunintúli Mezőgazdasági Kamara november 20-án, hétfőn délelótt 9 órai kezdettel Györött a városháza nagytermében tartja rendes közgyűlését, amelynek tárgysorozata a kővetkező : Elnöki bejelentések, megnyitó Az évi kamarai költségvetés és munkatervezet. Állásfoglalas az időszerű mezőgazdasági kivánalmak tárgyában. Személyzeti ügyek. A kamarai magtisztitótelep felszerelése. Javaslat a vadászati törvény módositására. javaslatok a földreform során juttatott földek :függő kérdéseinek a végleges rendezésére. Az érdekképviseleti törvény reformtervezetének ismertetése Esetleges -inditványok. CNIILLÁRT DIÖT oic,., NI 11:411r villamossági és cstllárgyár Rt. győri fiókjánál vásároljon. IROSS.UT 12. TELEFON : Dijtalan rádióbesidatis 12! Részletre is!

4 Gyötvi november oldal. Dr. Hász István Megalakull tábori püspök Győrött a Győri Gyümölcsiermelő és Értékesitő Szövelkexel Második Kecskemét lesz Győr vidéke Elsőnek írta meg a Nemzeti Hírlap, hogy Révfaluban mozgalom indult, amelynek célja gyümölcstermelő és értékesítö szövetkezetnek a megalakítása volt. Óriás Oszkár számtanácsos, Cs ő sz Gábor okleveles kertész, Holler Mártón és még többen buzgólkodtak már hosszú -ideje ennek, a rendkívüli nagy jelentőségű szövetkezetnek létrehozásán, ami igen sok györvi, déki gyümölcstermelőnek elsőrend ű fontossággal bíró érdeke. A nagyszabású terv most végre megvalósult,a révfalui Hármas Asztaltársaság szép együttm űködésével. Tegnap este a révfalui Hangya helyiségében gyűltek össze nagy számmal a gyümölcstermelők, hogy határozzanak a szövetkezet megalakítása felől. Spáth Gyula polgármester is megjelent a gyűlésen, ahol nagy lelkesedéssel üdvözölték a város első polgárát, aki eljött az alakuló gyűlésre. A polgármester beszédében kijelentette, hogy elsőrend ű kötelességének tartja a legmeszszebbinenőleg támogatni a nemes célt, hogy a györvidéki kitű nő gyümölcs felvehesse a versenyt a kecskemétivel. Több érdekes felszólálás után kimondották a Győri Gyümölcster'neki és trtékesítő Szövetkezet megalakítását, majd a jelenlevők két-két pengös részjegyeket jegyeztek, amit nern kellett készpénzben lefizetni, hanem terményben is le lehet róni. Kimondották, hogy minden tag a gyümölcs eladási árából kg-ként félfillért lead a szövetkezet javára, ennek fejében a szövetkezet díjmentesen permetezi a tagok gyümölcsfáit motoros permetez ővel, van Győr vidéke, mert egyrészt közelebb vagyunk a nyugati exmásrészt, pedig porthelyekhez, Györ vidéke talaja alkalmasabb bizonyos gyümölcsök termelésére és az éghajlat is egyenletesebb. Hűtőház, aszaló, konzervgyár. A megalakult szövetkezet célul tűzte lő egész Felsődunántál beszervezését, miáltal lehetővé válnék a hűtőház, konzervgyár, aszaló és szeszfözde megépítése, ami régi, égetően sürgős problémája a györvidéki. gyümölcstermelöknek. Köszönetet mondtak még a Révfalui Hármas Asztaltársaság vezetöségének.is, amely lelkes munkával elősegítette a szövetkezet megalakítását. A szövetkezet a tél folyamán gyümölcstermelői előadásokat is tart és állandóan a felszínen tartja a termelési lehetőségeket, problémákat. A szövetkezet közli, hogy részjegyeket a révfalui Hangyában lehet még jegyezni A Turul Szövetség küldöttsége Magyaróvárott a f őispánnál A Turul Szövetség Felsödunántúli Kerületi Vezérség nevében szombaton délután megjelent Magyaróváron györi főispánnál Polniczky Lipót Hável Lajos felsődunántúli kerületi alvezér és Ordódy Géza a magyaróvári Festetich B E. vezére, hogy a felsödunántúli ifjuság nevében szerencsekivánataikat tolmácsolják. A föispán háromnegyedórás kihallgatása alatt biztosította az ifjuság vezetőit az ifjuság iranti jóindulatáról Mint eddig mondotta a főispán megtettem mindent az ifju- ság elhelyezése érdekében, ezután még fokozottabb mértékben és szeretettel fogom ezt tenni, mert -mindig vérző szívvel tekintettem az állástalan ifjuságra. A régi világ fiataljai könnyen és szórakozással élték le fiatal éveiket, de a mai fiatalságnak már korán redőkbe borul gondterhes homloka. Az ifjuság vezetői a hosszu, kedves és közvetlen kihallgatás után azzal a meggyőződéssel jöttek el az uj főispántól, hogy a fiatalság izig-vérig magyar és szerető atyát kap ö benne.!hoffmann műki5szörtis acéláru-szakilziele GY Ő R Kármellia éptilet 31 (a Rába felől). 1 /11./ww.1 Jogutódja-e a feleség a férjnek? ezt a kérdést dönti el a győri 'törvényszék Stelczer Mátyás ügyében Az export megszervezése. Felállítanak egy védekéző csapatot ebbő l a pénzből, amely azután ellátja a permetezéseket. Akiknek kevés gyümölcsfájuk van és emiatt nem akarnak tagok lenni, azoknak önköltségi áron végzi el a dőesapat a permetezést, de minden fát permetezni kell, amit hatósági segédlettel is elvégeznek szükség esetén. Az export lebonyolítása úgy tör ténik, hogy a kisebb termelőktől is agyhelyre gyűjtik össze a gyümölcsöt egy központi helyen, amely a révfalui Hangyával szemben levő üres telken lesz, ott szakszerüleg csomagolják, márkázzák és szállítják külföldre a gyümölcsöt, legfőképpen az epret és kajszíbarackot, amely európai hírnévre tett már szert. A szövetkezethez szükséges tökét a budapesti Hangya központja adja és a szövetkezet tulajdonképpeni célja az árszabályozás. Végül Spáth Gyula polgármester lelkes beszédet intézett az össze-biztogyiilt sítva ő ket arról, hogy ugyanolyan lankadatlan buzgalommal igyekszik elősegíteni a gyümölcstermelés fejlesztését Győ r vidékén, mint azt a kecskeméti polgármester teszi. Kecskeméttel szemben előnyben Ültessen gyümölcsfát Schrikker lerakatából a Dunahíd mellett! 123 Mintafák! A szombat délutáni vonattal a győri helyőrség meglátogatására Győrbe érkezett dr. Hász István tábori püspök, aki győri tartózkodása alatt Breyer István dr. megyéspüspök vendége. Az állomáson a titkára, vitéz ökrös László m. kir. esperes kiséretében érkezett tábori püspököt Matherny Ödön tábornok, állomásparancsnok, vitéz Pekle Béla határőrezredes, dr. Géczy -Lajos tábori lelkész és a tisztikar küldöttsége fogadták. Az estét a püspökvárban töltötte dr Hász István, ahol tiszteletére vacsorát rendeztek. A vasárnap délelőtti hivatalos ténykedést a bencéstemplomban tartandó ünnepélyes szentmise és szentbeszéd előzi meg, utána a honvédkórházat látogatja meg a tábori püspök. II órakor a laktanyában lesz hivatalos látogatás,. 12 órakor tiszti megbeszélésre jönnek Össze a Frigyes-laktanyában: majd ugyanott 1 órakor diszebéd lesz a-magas vendég tiszteletére Rövid látogatások és hivatalos fogadások után este 6 órai vonattal tér vissza, székhelyére a tábori püspök. Szent Imre szobor a megyeházán Bizalmas megbeszélések a nemzeti egység pártjában B. É SzomBudapest, nov. baton a nemzeti egység pártjának. helyiségében első megbeszélését tartotta a pártnak a választójogi és egyéb alkotmányos kérdésekben a pártközi konferenciára kiküldött tíztagu bizottsága. A bizalmas megbeszélésen résztvett Darányi miniszterelnök és Kozma belügyminiszter is' Az értekezlet után a párt 60 tagu vezetősége tartott ugyancsak bizalmas jellegű megbeszélést lvády Béla elnöklete alatt. Stelczer Mátyás dr. volt győrmegyei tiszti fő ügyész hozzátartozói érdekes kereseti pert indítottak Országi] Pál- dr. ilgyvéd által a vármegye ellen, amelyben annak a megállapítását kérik a törvényszékfől, hogy a feleség nem jogutódja a férjnek. A megye fegyelmi választmánya ugyanis nemcsak állásvesztésre, hanem még illetményeinek elvesztésére ;s ítélte a volt tisztiföügyészt. A belügyminisztérium fegyelmi bírósága viszont a fellebbezés folytán úgy határozott, hogy Stelczer hozátartozóinak ellátási igénye érintetlenül maradjon. Ennek folytán a vármegye véghatározatában az özvegyi nyugdíj, lakbér és két kiskorú nevelési járuléka címén összesen havi 333 pengő illetményt állapított meg. A vármegye azonban a kisgyűlés határozata szerint nem fizette ki ezt az összeget, azzal az indokolással, hogy Stelczer visszaéléseivel kárt okozott a vármegyének, valószínű pengő összegben. Ezzel az összeggel a határozat szerint Stelczer adósa maradt a megyének, ennélfogva dr. Stelczer Mátyásné férjének jogutódjává vált és felelős jogelödjének' tartozásaiért. A megyének így. a.. határozat,.szerint visszatartási joga van és igy az illetmények egyharmadát a megye visszatartja. Stelczer családja tehát ezután csak havi 222 pengőt kapott. A perben most megállapítani kérik azt, hogy a feleség nem jogutódja férjének, hogy annak semmiféle tartozásáért nem felelős és a megyének nincs joga visszatartani a havi 111 pengőt. A győ ri törvényszék már ki is tűzte az érdekes kereseti tárgyalást 24-ére, A tárgyalást nagy érdeklődés előzi meg. S Z 1 V. Műszer: finom, precíziós, kacajra, könnyre jós. Élet mit ad, ha irt, ha kint, teírja csendbe mind. Míg új, siet, dobog, zenél, piros tűz hajtja : vér. Azkín kileng... bódult delej vardzsa kapja el... két- szemiminél na ég se szebb... s a ndia vége: seb. Erős Gyula

5 .1 Mil november oldal. Az egészséges és ja5 -v-íz Minden na gyóbbszabású korszakalkotó gondolat megvalósításának elsö itelléke és feltétele, hogy azt a közvélemény megismerje, elfogadja és állandóan napirenden tartsa. A köztudatba kell átvinni, hogy az élgondolás megvalósítása szükséges és lehetséges. Napjainkban az egyke elleni küzdelem, telepítés, az Alföld öntözése és a Raaton környékének kiépítése mellett már ;ikerült erős közvéleményt kialakítani. Azt hiszem, nem kevésbbé fontos és időszerű a falu és város egészségügyi állapotának megjavítása sem. Szükség lenne arra, hogy ez a kérdés is napirendre legyen tűzve és a közönség a vízellátás, a csatornázás szükségessége, fontossága, a megoldás lehetősége tekintetében tájékozást nyerjen. A mai egészségügyi politika egylc kiinduló pontja a falusi és a városi lakosság egészségügyi helyzetének. előbbre vitele s egyik legelső teendője az egészséges és jó ivóvizről való gondoskodás. Ha nem is valljuk azt az orthodox elvet, hogy víz nélkül nincsen élet, nincs életlehetőség, sem pedig egészéges ember, el kell ismernünk, hogy minden élű szervezet életnyilvánulásaiban igen fontos szerepe van a víznek, amit semmi más pótolni nem tud. A szervezetben minden olyan mozgásnak, amelyet fiz&ai, vagy kémiai átalakulás okozott, a víz a közvetitöje; testünk hőmérsékletének ez a szabályozója, ruházatunk, környezetünk, testünk tisztántarfásának elengedhetetlen szükséglete. Az egészséges és jő viz szerzése nem okozott külön gondot mindaddig, míg az emberiség családonként vagy törzsenként elszórtan élt, mert tartózkodási helyüket úgy választották ki, hogy vízben hiányt ne szenvedjenek. Az emberiségnek a városokba való tömörülése és a városi élet kialakulása a vízellátás terén új helyzetet teremtett. Amint sűrűn és sűrűbben épülnek egymás mellé lakóházak és gazdasági épületek, annak megfelelően mind nagyobb lesz a házak környékén a talaj beszenynyezödése, úgy hogy az egészséges ivóviz megszerzése új megoldandó problémaként jelentkezik. A megtalált régi emlékek azt bizonyítják, hogy az első ivóvizvezetékeket azok a népek építették, amelyek magasabb kultúrájuk folytán városokba tömörülve éltek, Az etruszkok és görögök valóságos művészei voltak a vízvezeték építésének. Rómában Krisztus után 100- ban 7 régi és egy új vizvezeték volt. A városba bevezető csatorna földfeletti részének hossza 350 km, földalatti részéé pedig 50 km volt s a római vízmű akkori kurátora Sextus Julius Frontinus mál vizmérövel adta a vizet a fogyasztóknak. A római kultura terjedésével szaporodnak a vizvezetékek is. A leghíresebb.ezek közöl nálunk az aquincumi, Német- ADLE PÁL 111:0 UNAGYkE RES IK FOIÉ S E Tele,foira Nr- GV4)111 Farkas lenrc országban a meinzi, trieri és kölni, Franciaországban az 50 km hosszú és napi m, teljesítőképességii niniesí és a 4R km hosszú Arles sur Rhone-i. Sajnos, a római kultura hanyatlásával ezek is lassanként veszendőbe mentek. A k/3:épkori nagy járványok és az emberi élet óriási mérvű pusztulása az egészséges ivóvízellátás kérdését újra előtérbe állította. Londonban 1235-ben kezdik építeni azt a vezetéket, amelyik Tybouerneből ólomcsöveken szállítja a vizet, a városban készült és ólommal bélelt medencébe. Ezeknek a medencéknek egy része még ina is megvan ben készült el London-Bridge mellett egy vizi kerék, amelyikkel 36 m magas víztoronyba tudták a vizet felemelni, ahonnan négy fából készült fővezetéken vezkiték a környék házaiba. Találunk még a középkorban kísérleteket vízemelésre és vízszállitásra, mint amilyen Vitruvirus Juranello V. Károly udvari mechanikusának próbálkozása is volt, amellyel a Tájó folyóból az Alcazár császári kastélyba 00. m magasra emelte a vizet. Ez a vízemelti és szállító berendezés hidszerkezetre erősített lengő csatornákból állott, amelyeket egy nagy vizikerék hozott mozgásba és a vizet olyképen szállította, hogy egyik ládaszerű %,ályil a másikba öntötte a vizét, hig a víz eljutott a vízdartóba. Ezt a szerkezetet azonban inkább tekinthetjük egy nagyon ügyes és elmés technikai játékszernek, mint komoly N,Ízvezetéknek. A XVIII. században a vasesővek készítése, a gözgép feltalálása, később pedig a fúrótechnika fejfödése tud a vízellátás kérdésének nagyobb lendületet adni. A vizszerzésnek fúrás útján való nagyobb lehetősége, a vizemelés és tárolás kérdésének megoldása, egyszerre megkönnyítette a vízellátás kérdésének megvalósítását. De nagyban hozzájárult ehhez az is, hogy Simpson 1829-ben m est ers éges zűrő beren d ez ésb k ésizítet t, amelyben a természetes sziirés jelenségeit igyekezett utánozni. Nem akarom ettől kezdve mutatkozó rohamos fejlődést részletesen ismertetni. De meg kell krmlítenem, hogy a szomszédos Ausztriában a 2000-nél nagyobb lakosú városoknak több mint fele vízvezetékét elkészítette, Németországban nincsen 5000 lakosnál nagyobb község vagy város, amelyiknek v-ízvez etéke ne volna. Hollandiában a lakosság 61 %-a lakik olyan városban, ahol a vízvezeték megvan. Svédországban az ország lakosságának kétharmada vízvezetékes városban vagy községben lakik. S ezzel szemben nálunk az évi népszámlálás adatai alapján 3414 község, illetve városból 30-nak van csak vizvezetéke és van olyan nél nagyobb lakosú város három, amelyiknek még ma sincs vizvezetéke. (Folytatjuk). Iliaross=ut 35. Kiváló minőségü uradalmi fajborok Meinl-kávé : Fazenda keverék hírneves ültetvények válogatott fajtáinak keveréke lls kg P. Meinl Gyula Rt. fidküzlete Győr, Baross-nt 9. Telefon : Vasárnapi Írás Érdemes tanittatni? Nem, nem érdemes. Ha valaki ma arra számít, hogy a kitanult fia vagy leánya emberségéből Öreg korára nyugodtan megél a legtöbb ember csalódik. Ellenkezőleg, nekik kell a tanult gyermeket etetni, ellátni harminc éves korukig, vagy azontul is. Ez igy nem jói van, de igy van ; sajnos, ujabban egyre gyakrabban. Nősülés, férjhezmenés ritka fehér holló, igazán fehér holló az apa, mikor egyetlenkéjét kisért az elemi iskolába, tegnap is láttam, szomoru, törődött, szárnyaszegett holló. Az élettan törvényei szerint anya lehetne a legtöbb leány tízennégyéves korában, a fiu tizenhat után apa, az egyházjog se tesz ellene kifogást, az élet kegyetlenül rávágja, nem igy lesz, várj, fonnyadj még husz évig, még tovább, várj, mig meghalsz, s közben álmodj családi boldogságról, ha van rá kedved. Nem érdemes tanittatni, mire a fiad kereső állásba jut, te már csendes őrök pihenődön legfeljebb virágot és megemlékezést kapsz tőle. Különben is 'a mai igényes világban még inkább áll a mondás, mint valaha : Könnyebben eltart egy özvegy szegény asszony hét gyermeket, mint hét gyermek az özvegy anyját. - Azért a falusi ember már egyre kevesebb diákot hoz a városba. Fogy a számuk évről-évre. Én mégis azt mondom, ha igen nagy megerőltetéssel is, de hadd tanuljon minden gyermek, akinek kedve van hozzá, ha tanittatni nem érdemes, tanulni feltétlenül érdemes. 1. Ma minden foglalkozáshoz egyre magasabb minősitést kívánnak Inassághoz, szobaleánysághoz négy polgárit, varrodába szintén, altisztnek érettségit, tisztviselőnek főiskolát, hogy a nyelvtudásról ne is beszéljünk. Elemi iskolával semmit se lehet kezdeni, csak érettségivel is igen keveset. Évekkel ezelőtt vittem egy fiatalembert a földmivelési minisztériumba, mondván : A fiu okleveles gazda, a gazdasági egyetemen szerzett szakdoktorátusa van, azonkívül jogi doktor is, tartalékos huszárhadnagy, külön tanult gazdaságokban lótenyésztést, tehenészetet, sertéshizlalást, rétjavitást, növényneme- Érdemes lanlifalni? sitést. Londontól Nápolyig, Páristól Bukarestig átjárta Európát gazdaszemmel, néhány európai nyelven beszél Azt felelte az elnöki osztály vezetője, ezt a fiut nem eresztjük el, ez már is a mienk. Német, francia, angol gépirónőt, gyorsirónőt sokszor hiába keresnek, nincs. 2. A tanulás és műveltség a saját szerényebb munkakör munkateljesitményén nagyon is meglátszik. Az északi államok falusi gazdái rendesen érettségizett kisgazdák, van is ott oly szövetkezeti tervszerű termelés és értékesités, amelyet mi elképzelni sem tudunk. A tudálékos félműveltség ma nálunk a legnagyobb akadálya a termelés sikerének Ez teszi nevetségessé, hasznavehetetlenné iparosainkat, s ez teszi selejtessé a keresztény kereskedelmünket, mondjuk a szakmabeli járatlanság s a tanulékonyság sokszor az ízlés hiánya. Persze más ok is, de ez is, a kontár tudatlanság. 3. Aki kitanul valamit, természetesen abból a testi, vagy szellemi befektetéséből kenyeret is akar leszelni, amelyet jobb jövője érdekében nagy nekifeszüléssel megcsinált, államnak, társadalomnak kötelessége minden polgára megélhetéséről gondoskodni ; ha pedig kifogásolja, hogy miért ezt vagy azt a foglalkozás választotta valaki, akkor irányitsa a helyes választásra : de a közjó az egyesek jóléte, s ez általában az állam feladata, hiába akarják felelős tényezők ezt maguktól elhárítani. De viszont a szellemi tudás és kultura kell, hogy az egyénnek annyira nagy értéke legyen, amiben nélkülözései, harcai, szenvedései közepette megnyugvást, vigasztalást, erőt meri) s a tudást, műveltséget Önmagában is a legnagyobb földi értéknek s nem csupán megélhetése alantas eszközének tartja, még kevésbbé alantas ösztönélte, szenvedélyei segitségének. Az már igaz, hogy egy kulturgazembert tsz bokornyi betyár nem tud utolérni, de biznunk kell benne, hogy a műveltség ielkinemességgel, kötelességérzettel, lelkiismerettel párosulva mégis csak a legnagyobb jótéteménye az emberiségnek. (s. I.)

6 GyöLi 6. oldal november 22. ====.1 A falu problémái III. A kuzség A község bizonyos meghatározott területen együttlakó polgári társadalomnak a törvények alapján hatósággá megszervezett helyközössége a törvények végrehajtására és a helyiközösségböl folyó belső ügyek intézésére." Igy határozza meg a közigazgatást:la a községet. A község szó etimologiája többet fejez ki ennél. A község, közösség elnevezés nemcsak a politikai és közigazgatási értelemben vett községet illeti, de ezen túlmenően, annak keretein belül vagy ettől függetlenül is vannak a falu lakosságának oly szervezetei, melyekre a község szót használjuk. Hogy csak egy példát emlitsek, vannak hegyközségek, melyekben a szölöter-!neki gazdák közös érdekeik védelmében szervezkedhetnek önkormányzati alapon. A szűkebb értelemben vett községeek két faja van: nagyközség és kisközség. Nagyjában az köztük a különbség, hogy a nagyközség, melynek anyagi ereje nagyobb, egymaga tartja fenn a községi jegyzik irodát, jegyzőt és segédszemélyzetet. mig a kisközség más kisközségekkel együtt közösen tartja cl adminisztrációját. A falu megismerése szempontjából kevéssé fontos, hogy valamely község nagy- vagy kisközség, de még az sem jellemző, hogy közigazgatásilag község-e vagy város. A város és falu közti 4<ülönbség nem a közigazgatási formájában, hanem úgy mondjam, letkületében rejlik. Ismerlink alföldi városokat, melyeknek légkör; életformája sokkal falusiasabb, mint egyes dunántúli községeké. A politikai szervezetet illetőleg egyformák vohtak a felvidéki begyifalyak, melyekben elszórt hegyitanyák alkották a községet s a bánáti sokezer lelket számláló falvak, holott valójában sokkal nagyobb különbség van köztük, mint a 24 lakosú Orosháza nagyközség, Kiskunhalas megyei város és Kecskemét törvényhatóságú jogú város között. A falut leinni épen ezért nehéz feladat. Általános megállapitásokkal még csak meg sem küzelíthetjük célunkat, aminek nem csupán az előbb entlitett különbségek az okai, hanem azon sokféleségben is rejlik, mely hazánk településeit jellemzi. Ha valaki veszi magának a fáradságot s elolvassa négy-öt falu monografiáját, csodálkozva fogja látni, hogy ezek közt akkora eltérést fog találni, akár egy olasz és egy német falu közt. Faji, vallási, gazdasági okai vannak ennek a sokréntilésgnek. Mily más a külső formája is egy nógrádmegyei faluna,c, mint egy sopronmegyeinek, mily más a lelkülete egy kun településnek, mint egy vasmegyei falunak. Mennyire más az életforma ott, ahol lelket számláló község területe csupán 1500 hold, mint Baranyamegye egykés vidékein, ahol lakosú falvak határa 5-6 ezer hold. Hogy a városhoz való közelség mennyire befolyásolja a falut, szinte felesleges hangsúlyozni. Nagytétény, Albeitfalva, Budafok, Budaörs, Gödöllő stb. közúti közlekedéssel is szorosan össze van fűzve Budapesttel, a lakosság nagyrésze a fővárosban keresi kenyerét s az emberek mentalitása már el- Téli 1ḵarisnyAK Kivül selyem, belül flór, garantált kivitelben P. Női téli pamutharisnya angol hordós 0.78,5 Férfi zokni prima tartós belül bolyhos Téli zokni kis hibával tartós Iria: NémelD Andor vesztette falusias jellegzetességét. Thirring Lajos mutatott rá arra, hogy a fővárost száz évvel ezelőtt környező 9 községnek 12 ezer lakósa volt s ma ugyanott ember szorong, ami :öbb, mint Szabolcsvármegye összes lakóssága. A városok befolyása a közvetlenül szomszédos községeken túl is érezhetik Hogy ezen befolyás nem a legjobb, azon már nem lehet vitatkozni, mert az egész világon, még a legnagyobb városok hazájában, az Egyesült Államokban is felismerték, mennyire szükség van a lakóaság decentralizálására, amiről majd még külön is fogok szólani. Tény az, hogy nemcsak a bűnözés nagyobb a város es különösen a pestkörnyéki községekben, de nagyobb a tbc. megbetegedések száma is. Az indusztriálizálódással, sajnos velejái az elproletáriasodás s ezzel a lélek eldurvulása és az elkeseredés is. IX: térjünk át azokra a községekre, melyeket a város nem befolyásolt enynyire. Az Alföld és Dunántúl közt nagy az eltérés. Dunántúlon a községek általában kisebbek, a falvak közelebb esnek egymáshoz, a lakósság a faluból jár ki földjeire dolgozni. Hasonlóak voltak a viszonyok Erdélyben és a Felvidéken is. Az Alföklre a nagyhatárú, nagy lélekszámú községek jellemzők. itt a nagy határ és nagy távolságok miatt a lakósság egyrésze nem lakik állandóan a község területén, hanem a tanyákon. E nagy különbségeknek a törökdúlásban rejlik a magyarázata, mert az ezt megelőző idökbén az egész országban a kisközségrendszer volt az általános. Tudjuk, hogy Békésvármegyének, melynek ma csupán 27 községe van, a tiirökdúlás előtt 78 községe volt. Hódmezővásárhely 12 község összetelepüléséböl keletkezetít. A lakósság a török elöl a szomszédos védettebb községekbe menekült, vagy oda, ahol bármely okból nagyobb volt a biztonsága, nádasok közé, zsombékos területekre. Amikor a török elvonult, ezek az elrejtett helyek voltak az egyetlenek, ahol még maradt valami s nem perzseltek le és pusztítottak le mindent. Itt történt azután az újratelepülés s ez az oka annak, hogy az. alföldi falvaink nagyrészt mélyenfekvő, mocsaras, egészségtelen területen fekiiszntk. A nagyközségrendszerben a községkit messze távolfekv ö gazdaságok lassan leromlottak, mert km-re Gőz- és kád!ürdö Értesitern a nagyérdemű közönséget, hogy október hó én kazántisztítás miatt a gőz- és kádfürd ő zárva n azonban a kádfürdő nyitva lesz. 117 Győri gödürdő, HÖFL fekvő földeket l'endesen megművelni, trágyázni lehetetlen volt. Bizonyos javulást hozott az a folyamat, amidőn a gazda távoleső földjére kis gunyhót épített, ahol esetleg meghálhatott. Később ez a ház állandó jellegűvé vált s a gazda vagy egészen kiköllözött oda, vagy legalább is a gazdasági munkák idején lakott ott családjával. Ez a tanyarendszer. A tanyarendszer gazdaságilag indokolt és helyes, de sokféle, főképpen kulturális kihatása súlyos. Hódmezilvársárhely határa;.kereken kat, hold, ahol közel 6000 tanya van. Szeged holdnyi területe telnyúlik északra 50 km hosszúságban s itt ember lakik tanyákon. Általában az alföldi városok és községek lakósságának 50 százaléka ét künn a tanyákon. Ezer és ezer lélek, aki nemcsak hogy soha 11C111 volt városban, de a szomszédon kívül afig érintkezik mással, szinte szigetszerii elzárküzottságban, kulturától és civilizációtól elmaradva éli egyforma független életét. iisszél gyermekek születnek, akiket csak tavasszal, mikor elillan a sár, lehet kercsztelésre vinni. Az iskolák 5-6 kin-in vire vannak, nem lehet tehát csodálkozni, ha a tanyákon több az analfabéta és kisebb a mezőgazdasági szaktudás. Az orvos legtöbbször későn érkezik. A közigazgatás is nehezen ér el a tanyaikig s nem ritkaság, hogy 2-3 pengő:: ad nhátralék miatt a gazdának oly távolságba kell mennie, hogy egy nap alatt meg sem tud fordulni. E sok haj orvoslása nehéz és drága A megoldás ma az ti. tanyai központ, amidőn a tanyaviliig egyes helyein iskolát, templomot építenek, lakást a szillésznönek, bolthelyiséget. E tanyaközpontokat a tanyákkal már néhány helyen kisvasait köti össze. Az alföldi útviszonyok is nagyban hozzájárulnak a tanyaiak elmaradottságához, mert hisz éppen télen, amikor a gazdaember' ráérne a városba vagy községébe bemenni, járhatatlanok az utak a sártól. A tanyavilág sivárságát még emeli a legtöbb vidéken ma is meglevő kopár fátlanság. Sokhelyütt a lakosság egyenesen gyűlöli a fát, holott köztudomású, hogy az Alföld területének nagyrésze eredetileg erdő volt s az erdiipusztitás okozta a csapadékviszonyok megválto-:tiszit, az Alföld lassú kiszáradását, horuukosodását, elszikesedését, Nagyon is indolwttak tehát a kormányzat fásitási és erdűsítési tervei. Ezzel egész röviden érintettem néhány, az Alföldre jellemzői sajátosságot. Nem kívánom az olvasót úntatni a politikai község szerver...tével, mert ez messze vezetne, Köztudomású, hogy a községi szervezet is autonóm, vagyis saját ügyeit maga intézi. De már a törvényhatóságok iinkormányzalába is lényegbe vágóan beleszólnak a felettes hatóságok, elképzelhető tehát, hogy a községek, melyek felett sokkal több hatóság iirködik és gyámkodik, autonó- [Mának már csupán látszatát védelmezik nagy kitartással. Annak a jelenségnek, hogy a képvisekitestilieti tagok és a bíró választása körül sokszor ádáz harcok dúlnak, nem annyira az az oka, mintha ezen választástól a község lakossága valami il'anyváltozás félét remélne, mert erre alig van lehetiíség, hanem sokkal inkább abban leli magyarázatát, hogy a Péntektől hétfőig, nov ig, hétköznap 5, 7 es órakor, vasárnap fél 3. negyed 5, 6, háromnegyed 8 és fél.0 órakor Gogol y. az orosz iróóriás legnagyobb regénye filmen I Harry Baur Hortobágyon és Sarospatakon készült világfilmje : Taras 13ulyba (Kozákok kapitánya) a legszebb, legregényesebb kozáklegenda, egy sziget vad harcáról. ni; L gyarember szenvedélyes választó. Kétségtelen azonban, hogy a k épviselotestületi tagság, vagy a bírói tisztség épofy tekintélyt ád, mint a városban a városatyai vagy polgármesteri tisztség. Néhány rövid szóval még rá szeretnek mutatni egy másik oly közösségre, mely a falu életében fontos szerepet játszik ami a városi ember előtt kevéssé ismeretes. Az úrbéri rendezéskor úrbéresek közös legelőket, erdőket kaptak tulajdonul, ugyanígy nemeseknek megvoltak közös legelőik, erdeik. K é- söbb a tagosítás és földbirtokreform során is hasítottak ki az állattenyésztes emelésére közösleglöket. Régebben sok helyen felosztották ezen közös földeket a tulajdonosok egymás között, később ezt az állatenyésztés érdekéb:m a törvény megtiltotta s ilyképpen a tulajdonjog már csak eszmei részekre áll nem (legelőknél ú. n. legeliiilletőség formájában) s a haszonban és terhekben való részesedés arányát és nagyságát határozza meg. A közös legelő és ercliibirtokosokitak is meg vannak a maguk autonóm szervei, közgyűlése, vezetősége s teljesen függetlenek a polittkai községföl, Természetes, hogy ezen szervezetek iránt, minthogy itt a tulajdont érzése erősebb és a belöly zsármazó haszon la kiizvetienebb, sokkal nagyobb az érdeklődés, mint a község iránt, melynek vagyonából csak közvetve van haszna a latin lakosságának. Ezért azon községekben, ahol nagy,a :tizbirtokossági tulajdon, vagy a közös birtoklásnal: valamely más formája, a közéleti küzdelmek sokkal inkább ott játszódnak le, mint a politikai község életében. A közös tulajdonnak még sok más alakját is megtaláljuk a magyar faluban. Igy a régi időkből fennmaraitak épületek, jogok, melyek eredetileg a nemes családok tulajdonai voltak és ezek tulajdonjoga az öröklés által az idők folyamán annyira elaprózódott, hogy pl. Bönyrétalapon nem ritkaság, hogy a ma élő tulajdonosokat már csak 1/164. rész illeti meg. A közbirtokosság és közös hirtoklas egyik legnehezebb fejezetei közé tartozik a jogtudományeak, mert ezek megértéséhez nagy történelmi tudás, a felmerülő vitás ügyek elintézésére pedig gyakran beható levéltári és történelmi kutatások szükségesek. A továbbiakban sorra fogom venni azon legfontosabb kérdéseket, melyek többé-kevésbbé egyformán vonatkoznak minden falura. 11 KEZTYUS ES FUZOS atememeszeme= 19 PÁPA

7 1936. november '2. 7. oldal. I= FÖRU Már megint egy uj vitamin Postatakarékpénztári zálogházat Győrbe! A következő sorokat kaptuk : Tisztelt Szerkesztőség! Nagy,brömmel és megelégedéssel olvastuk, hogy a Nemzeti Hirlap síkra szállt a győri zálogházi probléma rendezése,érdekében. Azt hiszem nem kell bővebben bizonyitgatnunk, hogy a köz- -érdek elsőrendű parancsa az, hogy -az a monopólium, amely ezen a téren Győrött hosszú idő óta élvezi a messzemenő előnyöket, minél sürgősebben megszűnjék. Ha az országnak számos vidéki városában szükségesnek látták altruista alapon álló postatakarékpénztári zálogház felállítását, miért maradna el ez az üdvös intézmény éppen Győrött? A legelesettebb emberek szorulnak rá a.zálogházra, azok, akiken elsősorban kell segíteni. Micsoda indokoa szólnak amellett, hogy a nyomorúságból ágy kell lehúzni az üzleti sápot, hogy ott semmiféle konkurrencia a jótékony nivelláló hatást ne érvenyesithesse? Meg kel! érteni az illetékes tényezőknek, hogy Gyűrött a postatakarékpénztári zálogház sürgős -fetállitása olyan fontos szociális lépés amelynek tnegvalósitásán egy -pillanatig sem szabad késlekedni. Tisztelettel egy előfizető. Látogatás Trianonban. Fogaimam sem volt, hogy milyen is a tr:anoni telep Győrött Jó messze van a belvárostól, teszem a Széclienvi-tértől. Legszebben és leamiztost-ibban kiérünk oda, ha a Kossuth Lajos-ucca vége felé jobbra bekanyarodunk az ujvárosi apácaiskola frontjának, ahonnan rövid házsor végén már látjuk az utat, amely egyenesen -elvezet a még elég messze fekvő telepre, amelyet legkevésbbé sem hittem volna oly kiterjedettnek, amilyen voltában- Az uton kérdeztem egy kedvesen köszönő 15 éves fiti- Ugy-e a haloldalon, ahol a A Kath. Kör Hölgybizottsága dec. "hó 5.-én d. u. 5 órai kezdettel ren-,dezi teával és sorsolással egybekötött Mikulás délutánját, melyre a tagokat, azok vendégeit és az érdeklődőket szeretettel meghiyják a házi- -asszonyok : Orosz józsefné, özvegy kisebb házak vannak, ott laknak a szegények? Kérem itt mindenki szegény." De milyen szép házak vannak a jobboldalon, ott csak nem laknak szegények?' Ott is nagy a baj, mert azoknak sincs rendes munkájuk." Magam hat uccasort olvastam meg. Lehet, hogy tévedek. Hamar elvezettek néhány nagyon szegény 9, 10, I2t gyermekes családhoz, akik igazán nagy nvomorban élnek. A magammal vitt P-nek hamar lába kelt. Az 1 vagy 2, pengős adomány helyett a végén hat esetben `20,.10 fillérrel kellett beérnem. Gazdag aratása lehet itt a krisztusi szeretetnek. Az adományt hálával fogadták. Imádságukat ígérték. Uri lelkek, főkép karitatív egyesületek szép működési területet találunk itt. Reklám lett a Miatyánk. A legnagyobb megdöbbenéssel láttam egyik kis tanítványom tizóraiját takaró csomagoló papiroson az Ur imádságának, a Miatyanknak ízléstelen megsértését. Összetett kézzel imádkozó családot mutat a kép. Az anya szegi a kenyeret és a kép felett ez az ízléstelen és meggondolatlan szöveg áll : Add mpu im.?künk It F p/. IUTTER kenyerünket. Ne hogy bárki is félreértse, nem egy megtévedt mohamedán, hanem egy keresztény cég hirdeti igy kenyerét és nem is rejtjük véka alá. hiszen üzleti papirján ő is hirdeti : Győr, Bálint Mihály-utca 72. Itt sütik azt a kenyeret, melyet a cégtulajdonos nem resten a Miatyánkkal reklámozni. Nem gondolja, hogy jói/légi emberek is vannak, sőt, tudtunkkal törvény is van, amely megvédi azt, ami nekünk szent, az üzleti mohóság botránkoztató izlési elrugaszkodásaitól Pedagógus. A Kath. Kör Mikulás délutánja Öveges Kálmánné, Pálfy Ferencné, dr Pákozdy Jenőné, Polgár Rudolfné, Rábl Elemérné, Rendessy Dezsőrté, özv. Rácz Béláné, Simon Miklósné, Schill Vincéné, özv. Schöpf Antalné és Csősz Gytiláné. Tea jegy I pengő. waotiíemeamoe9=meemi=...v9..~-, ügyben keresse fel siiirgígs wt az Iső Keresztény Biztosító R, -T ;:',,yőx-i főkiv-entleit=:ég.1. Telefon 001. Győr, 11)C 211 en112. )Kartellen kivüli, szintiszta magyar keresztény intézet. Biztosítási ügyben a lap olvasóinak bármikor diitalanui áll rendelkezésére. Lassan a végére érünk az A.B.C.-nek a vitaminok elnevezésében. Ez évben a szegedi egyetemen megint egy eddig ismeretlen tagját állították elő ezeknex az anyagoknak. Magyar vizsgálóknak, Rusznyák és Szentgyörgyi professzoroknak és munkatársainak nevéhez fűződik ennek a P-vitaminnak a felismerése. Lássuk csak, mik is tulajdonképpen ezek a vitaminok? Valami.. kor, sajnos, nagyon régen, mikor még az egyetemen az élettan keretében az emberi anyagfotnga,intat megismertem, azt tanították, hogy az élő szervezet egy ideális kalorikus gép, melynek működése fenntartásához bizonyos mennyiség,ii kalóriára van szüksége, melyet táplált:- kában fehérje, szénhydrát és zsír formájában vesz magához és oly tökéletesen használ fel, mint egy másik gépe :et sem, melyet szerkeszteni tudunk, Ebből a bevitt fűtőanyagból állítjuk elő a szervezet pótlásához szükséges anyagokat. a belöle származó energiát használjuk fel az életjelenségek munkájához és ha erre nem használódik fel teljesen, akkor mint tartalék anyag, hölgyeink réme, zsír rakódik le, vagy felhasználatlanul kiürül. Mindehhez kell még megfelelő mennyiségű víz és néhány fajta ásványi só. Mindez megy pontosan és maradék nélkül a fizika és vegytan egyéb dolgokra is érvényes szabályai szerint. Milyen egyszerű materiális felfogása és magyarázása az életfolyamatoknak! Bilszkeségünkben megfeledkezünk nagy természettudós jóstásáról, ki azt mondta az élet jelenségeinek végleges megfejtéséről, hogy: ignoramus ct igrtorahinirts, nem tudjuk és nem is fogjuk tudni soha sem. Kiderült, hogy vegyi anyagokkal és megfelelő mennyiségű kaloriával még sem lehet a szervezetet életben tartani. Arra a különös rnegismerésre jöttünk rá, hogy megbetegedhetik az élő szervezet nem csak attól, amit magába vett, hanem attól is, amit nem vett magába, ami tápláléka- Ml hiányzik. Igy ismertük meg az ú. n. hiány okozta betegségeket" (Mangelkrankheiten), mint pl. a scorbut, az angolkór, bizonyos szembajok, idegbajok stb., melyek mindegyike bizonyos anyagoknak a táplálékból való hiánya miatt támad. Az emberi elmének és a természettudományoknak képviselői sorba derítették ki ezeket az anyagokat és hogy ne kelljen nehézkesen scorbut ellenes", angolkór ellenes" stb. fartoroknak nevezni őket, elnevezték vitaminoknak és az A. B. C. betűivel különböztetik meg őket egymástól. Ezen anyagok jó rész, vegyi szerkezetét sikerült már kikutatni, sőt egy részüket mesterségesen előállitani. Ezek egymással sem vegyileg, sem élettani vonatkozásban semmiféle rokonságban nincsenek, egy részük vízben oldható, más részük zsírokban, az egyetlen közös vonásuk az, hogy az emberi szervezet önerejéből előállitani őket nem tudja, kell hogy a természet nagy konyhájából készen kapja őket és hiányuk esetén megbetegszik, sőt elpusztul. Ennek a sorozatnak a tagja a P-vitamin, amelyet Szentgyörgyi és muka társai a citromterű állítottak elő és amelynek hiánya egy vérzékenység,gel járó megbetegedés formájában jelentkezik. Mindezeknek az anyagoknak közös tulajdonsága, hogy igen kevésre van szükségünk belőlük, a miligrarrímok és törtrészei az a mennyiség, mely elegendő arra, hogy a hiány okozta egészségzavar nc jelentkezzék. Majd kivétel nélkül olyanok, hogy forralva, hosszabb ideig sütve vagy fűzve elvesztik hatékonyságukat, elbomlanak, leginkább a nyers tápanyagokban találhatók meg. Ismerve az ép és kóros életfolyamatoknak még számtalan meg nem oldott problémáját, bizonyos, hogy az ilyen vágy fogyasztja napról-napra. Igy is fog fogyni, az emberi elme és kutatástermészetű vitaminoknak még egy légiója vár a felfedezésre, az A. B. C. ei fog fogyni, az emberi elme 'és kutatásvágy fogyasztja napról-napra. Igy is van az rendjén, mint a költő mondja, nincs nagyobb boldogság az ember számára, mint kifürkészni azt, ami kitörkészhetil. Minden új felfedezés közelebb visz az életműködések problémájának megoldásához. De közelebb jutunk-e a véghez? Van-e még akkol'a lépés, mely közelebb visz a végtelenhez? Nem! ignorabimus, soha sem fogjuk teljesen, maradék nélkül megfejteni. Mert túl minden vitantinon, tul az emberi elme képességein, túl a tudásvágyhajtotta ambició minden csodálatraméltó eredményén, az élet politikájának mutatásában, ott fogja minden természettudós találni azt, akit a bölcs lángesze fel nem ér. (ArYdrY Figyelem! Remek uj mintáju Indantrehn függönykelméket különleges minőségti Torontati szőnyegeket, valódi teveszőr és gyapjutakarőt 21 Szabó és Riadó cégnél Szt. László király-u. 17. vásároljon igen olcsó árakon! Bővitik a Teleky-utcai szociális hivatalt A napokban nyílt meg Telekyutcában lévő uj helyiségében a Szociálpolitikai hivatal, ahol a város nyomora és szegénysége annyi jóindulatu segítségben részesül. A Nemzeti Hírlap rámutatott arra, hogy a folyosó, a jelenlegi helye a várakozóknak, nagyon szűk, várócsarnokot kellene építeni, hogy a hideg folyosó helyett meleg helyen tartózkodhassanak. Most arról értesülünk. hogy ez a várócsarnok felépül és a közel jövőben már el is kezdik az építkezést. Leyrcr László dr. th. tanácsos, az ügyosztály vezetőjének elgondolása szerint. A csarnok állandó jelleggel, téglából épül. Az anyagi fedezet rendelkezésre áll, mert a szükséges téglát a Bástya-ricai lebontott házak szolgáltatjak, xz épitkezés pedig inségmunka keretében, inségesekkel történik. A várócsarnok felépitésével ujabb szociális intézménnyel gazdagodik a város szegénygondozási ügye, ameilet az ügyosztály előcsarnoka megszabadul az állandó tömeges ott tartózkodástól és csökkenti az arnugy is nagy zsufortságot. BORSALINO, GYUKITS, PICHLEIZ stb_ inarkas és satim Készliésii dtvalk.a.lapok tökéletes választékban. ITINCZE JUN KAILAPOSN1ESTER Un! KALAPSZAKÜZLETÉBEN, D E Á S.

8 S. oldal november 2 2..=.. HIREK Gyógyszertári inspekciók : November 16.-tól nov. 22. éjszakájáig: megvaitó gyógyszertár, Széchenyi-tér 12, Deák Ferenc gyógyszertár Deák F.-n. 17. Szelnháromság gyógyszertár Hunyadiutca 5. Aranysás gyógyszertár Kossuth Lajosutca 20. November 23-tól nov. 29. éjszakájáig. Korona" gyógyszertár, Baross-út 24. Angyal" gyógyszertár, Széchenyi-tér. Isten szeme" gyógyszertár, Híd-u. 15. ;,Kigyó" gyógyszertár, Gyárváros. A Városi Közkönyvtárban könyvkölcsönzés: hétfő, szerda, péntek d. u. 5-8-ig. Olvasó órák: minden nap d. u. 9-1-ig, kedd, csütörtök d. u. 4 7 ig. -- Probászka könyvei olvasok Hiszek a küzdelmes élelemben..." Hiszek én is, te is, utindnyájan hiszünk, akiknek az élete szintén küzdelmes a mindennapok forrongásában. Dolgozom, törtelek, rózsát:közt hempergek: a tövisek szárnak és az illat, mindig kevesebb, mint a tövis... És nekem mégis: :rózsát, pazar illatu rózsát kell az ablakotokba helyeznem, emberek.. Bukdácsolok, liánok gáncsolnak s mire végik érek a kerten : az arcom csupa sirom, csupa vér.,. De ti nem láttok belőle semmit, mert ablakotok magasan van S én meghúzódom az ablak alatt. Reggelre csak a rózsák illatoznak... Proluíszka könyvet olvasok. Bujkálok a.5orok közt és lnenekülni igyekszem a gondolatok utánam iramló árnyai elől. Futok Szememben fény csap, nem innen való erő valami megragad, leteper. Ember vagyok egy pillanatra, olyan ember, amilyennek teremtettek. A sirásom a ti könnyeitekbe ömlik Egy életet élek... Prohászka könyvet olvasok... A szél rózsuillatát hozza felém. Az ablakhoz lépek s karomba ölelem a rózsát. És elhintem -mindenütt, serte, szerte... Proltászkra püspök pedig abban a lyukas cipölében, amelyben Székeslehérvárra püspökn ek ment, elballag az ablakom alatt... (ma) Főispánváltozás. A hivatalos lap szombati száma vezető' helyen közli R ad o c sa y László dr.-nak a gyári és györvármegyei föispáni állástól saját kérelmére történt felmentését és Polniczky Lipót magyar(ivari járási főszolgabirónak győri főispánná való kinevezését ; ugy, amint azt szombat reggeli számunkban részletesen megirtuk. Doktorrá avatás. Hanzély Lászlót, Hanzély Gyula nyug m. kir. állami fa- és fémipari szakiskolai tanár fiát, f. hó 20-án a debreceni m. kir. Tisza István-tudományegyetemen a jogtudományok doktorává avatták. -- A Csanaki Népfőiskola az elmult héten tartotta megnyitó ünnepséget. A vármegyei népművelési bizottságot Katona Géza népművelési titkár képviselte. Diósi Ákos bencés plébános, igazgató ismertette a folyó tanévi munkatervezetet. A programmban faluvédelmi, női kézimunka, ének és magyar nyelvi tanfolyamok szerepelnek. Jó táncos csak akkor lesz, ha táncórát Lantostól vesz, - Gyászmise az OltáregyIet elhunyt tagjaiért. A győri Oltáregylet elnöksége értesiti a tagokat, hogy az elhunyt tagtársa kért a szentmise a székesegyház kegyoltárán november 27-én, pénteken reggel 8 órakor lesz. A résztvevők szentátdozásukat is sziveskedjenek érettük felajánlani. Tanárok gyülése. A Győri Tanári Kör f. hó 2o-án tartotta:rendes évi közgyülését a Révai Miklós gimnázium tanári termében. Fehér Géza leánygimnáziumi tanár, köri elnök üdvözlő szavai után vázolta a kör életében lefolyt eseményeket, majd a tanárságot érintő kérdések megvitatása után a tisztikar az alapszabályokban jelzett rendelkezéseknek megfelelően lemondott s a közgyülés egyhangulag megválasztotta az uj tisztikart, amely ujabb 3 évre a kör ügyeit ellátja. Elnök lett Heppner Antal dr., titkár Zalay József, a Révai Miklós gimnázium tanárai, pénztáros Petényi Oszkárné Strasser Judit leánygimnáziumi tanárnő, ellenőr Bencsik Gergely gimnáziumi tanár. A központi választmányba kiküldöttnek megválasztották a kör részéről Posch Károly c. igazgatót, leánygimnáziumi tanárt, a győri Révai Miklós gimnázium részéről Bencsik Gergelyt, a gyári Apponyi Albert leánygimnázium részéről Fehér Géza tanárt, a papai ref. gimnázium képviseletében Földy József dr tanárt. A napirend letárgyalása után a megjelentek az intézet fizikai előadótermébe vonultak, ahol Bodács István tanár a fénytan köréből tartott magas szinvonalu, általános érdeklődéssel kisért s tudományos tekintetben is ujszerü előadást. A XX. század közszükségleti cikke az irágép. Ha irógépp legyen MERCEDES exammafflessem mert megbízható, gyorsjáratu nagyleljesitményü Minden erszénynek megfelelő modellek! Előnyös fizetési feltételek! Kérjen dijtalan ismertetest Egyházi zene a székesegyházban. Ma a 10 órai énekes szentmisén a Palestrina-kórus énekel. Az énekek rendje : I. Kromolichi : b-moll mise ; Halmos : Alleluja (6 szólamu) offertorium. A többi énektételt a főiskolai Szent Gergely-férfikara adja elő a Graduale Romanum szerint. írógép Bduzatali Rt. Budapest, V. A Jótékony Nőegylet bridgeszalonjában hétfőn háziasszonyok lesznek : Horváth 1stvánné és dr..kovák Bözsí. Rákóczy Ferenc utca 40. Tel.: 890. Nádor-utca Legolcsóbb a legjobb I Díjtalanul bemutatják a körzeti képviselők. Mészáros Béla - László könyv és pa. irkereskedés Baross-ut 38. Telefon: Szent Erzsébet Egylet elnöksége ezuton mond hálás köszönetet összes kedves vendégeinek és mindazoknak, akik adományaikkal az est si;erét elő rnozditották, különösen pedig a háziasszonyoknak sok fáradozásaikért és lelkes támogatásokért. Orvosi bir. Dr. Kiss Ferenc mezőőrsi orvost 9 évi dicséretes m űködése után a belügyminiszter Perre nevezte ki körorvossá. Helyébe dr. Bajcsi Ferenc tiszaszolnoki kórházi segédorvos került, aki hivatalát a napokban átvette. - Utlezárás Komárom hatá rában. A bécs budapesti m üuton, Komárom határában levő vasuti átjárónál, lezárták az utszakaszt, miután a vasuti átjárót átépitik. A forgalom kerülő uton bonyolódik le, amiért is fokozott figyelem ajánlatos, mert a kitérő nem áttekinthető. Tárcánk mai számunkból anyagtorlódás miatt kimaradt. A vagongyár közgyülése. A Magyar Vagon és Gépgyár Rt. november 30-án déli 12 órakor tartja Győrött közgyülését. Minden este Flacker Pista teljes zenekarával muzsikál a Hungária83 kávéházban. Az iparoslanorlcok tehetségversenye iránt nagyarányú érdeklődés nyilvánul országszerte. Az iparügyi miniszter a tanoncképzés szinvonalának emelése érdekében eredményesebbététete és telletségv,ersenyeket. rendszeresiti a Ugyanis ez a terv alkalmasnak látszik arra, hogy a munkaadókna-k a tanoncképzés terén kifejtendő tevékenységét eredményessé fokozza. A tehetségvervidékenkint rendezik, majd Budapesten országos verseny lesz. Ohtlevélpályázat. A Győri Kereskedelmi és Iparkamara oklevélpályázatára eddig 11 pályamű érkezett be. A pályázatok elbírálása folyamatban van, Győri zeneszerző a rádióban. Az Egyetemi Énekkarok éneknégyesének szombat déli műsorában Halmos Lászlónak három műve szerepelte: a 126. zsoltár Sik Sándor fordításában, a Hazaért" cimii dal Splith Gyula verse és a Köszöntii". Ungár Imre hangverscri>e. A Győri mult évi bérleti Ének- és Zeneegyle't hangversenyei során úgy azok részéről, kik Ungát' Imre zongoraművész átszellemült, nagyszerű játékában gyönyörködtek, mint azok részéről, akik a terernböl kiszorultak, az a kívánság hangzott el, hogy a nagy magyar művész ezidén Győrött újabb hangversenyen szerepeljen. Minthogy a zeneegyleti bérleti hangversenyek programmjában már erre hely nem jutott, a Győri Lloyd Általános Kereskedelmi Testület szerez lehetőséget a győri közönségnek, hogy a magyar államfő által is kitüntetett művészt újból hallhassa és egyúttal saját hibájukon kivül tönkrement győri kereskedők karácsonyi segélyéhez hozzájárulhasson. A jótékonycélú, (3-4u:ember 15-én a városi Kulturházban tartandó hangversenyen Bachnak, Beethovennek és Chopinnek műveiből fog játszani. Közreműködik Baráti György, a győri származású gordonkaművész is. Jegyek 3. 2 és 1 P 50 f-es árban Wolf Gyuia könyvkereskedésében kaphatók. Készüljön a báli szezonra és tanuljon táncolni Lantosnál. Dr. Jeney Ferenc előadása. A Révfalui Hármas Asztaltársaság Erzsébet királyné-uti helyiségében vasárnap délután 5 órakor vetitett képes előadást rendez. A műsoron dr. Jeney Ferenc városi könyvtáros folytatólagos előadása szerepel Győr városáról. Előadását vetitett képek kisérik. Csütörtöktől szerdáig, az előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor ; vasárnap V23, 1/45, 6, V48 és 1/210 órakor : A vidámságok szirtes csokra : Jávor. Kabos, Ágay kén és Erdélyi Mici ötletekben kifogyhatatlan, pompás, vigjátéka : Násztat féláron. -- Halálozás. Őszinte részvéttea értesülünk, hogy Lovas Zsigmond: nyug. műszaki tanácsos f. hó 21r-ár; hajnalban 69 éves korában Budapesten meghalt. Az elhunyt 30 éven át fejtett ki értékes munkásságot a. város szolgálatában. Temetése hétfór lesz Budapesten. A város képviseletében Gi-őber Géza tanácsos vesz részt a temetésen. Áthelyezik a Bástya-utcai, baromfipiacot. A Bástya utca bontási munkálatai következtében felmerült annak szükségessége, hogy az ottani baromfipiacnak más helyet jelöljenek ki. A bontási munkálatok ugyanis zavarják a piac forgalmát. A baromfipiac uj helyéről a közel' napokban döntenek. Tartsuk lezárva a teát, hogy aromája el ne illanjon. Igen jók a. a Meinl-féle csiszolt dugás tartályüvegek, melyekbe csomagolva a legfinomabb teákat kapni Mein Gyulánál. (Ajándékba igen alkalmas.) Fióküzlet Baross-ut 9. Telefon Fiáth Jánosnak, a budavári hős hajduőrnagynak a budai várészaknyugati nagy rotundáján van már emléktábláia, amelyet a magyar Mária-kongregációk illesztettek a vár régi falába. A fehér emléktábla felirata a következő: Budam virginis dabit. auxilium Xl. ince pápa. Eörményesi. Fiáth Jánosnak s a magyar és kül-földi kongreganistáknak, kik szeptember 2-án Budavár felszabaditásáért e helyen két kongreganista vezér Lotharingiai Károly és Esterházy Pál nádor alatt az elsők között küzdöttek. Dicsőséges emlékezetüli állitották 1930-ban, szent Imre évében, a Magyar Mária Kongregatiók. - - Ipartörvények és ipari jogszabályok" cinien több mint 700, oldal terjedelmű, könnyen áttekinthető könyvet állitott össze Glück: Mihály k. fogalmazó és dr. Lexa Ferenc ny. v. aljegyző. Az értékes: munka felöleli a végrehajtási rendeleteket és azokat az elvi jelentőségű határozatokat, amelyek az egyes., iparjogi kérdések elbirálásánál fel-tétlenül fontos szerepet játszanak. Az idei modán táncokat, külön, órákon Lantosnál tanuljuk. COTY PUDER I kis doboz P. 150 Minden szinben ismét kapható: APOLLO" PARFUNIERIA Baross-út

9 d november 22. A vármegye ünnepi közgyűlése. Hétfőn délelőtt 10 órakor tartja az egyesített vármegye ünnepi közgyülését, amelyen a Szent Imreszobrot és a Fiath-emléktáblát leplezik le és Báthory István halálának évfordulójáról emlékeznek meg. Az ünnepi szónokok : Kelemen Krizoszlom dr., Guóth Béla dr. és Németh Andor. A közgyülés el őtt fél 10 órakor a bencés-templomban ünnepi mise lesz, amelyet Breyer István dr. megyéspüspök celebrál. Egyházmegyei kinevezés. Kóczán Lajos sopronkövesdi segédlelkészt a sopronkövesdi megüresedett plébánia adminísztrátorává nevezte ki a megyéspüspök. Szent Erzsébet Kongregáció ünnepélye. Ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel a Kati'. Körben árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére műsoros előadást rendez a Szent Erzsébet Kongregáció. Belép& díj nincs. Autóbuszkirándulás Budapestre f. hó 24 én, kedden. Indul reggel fél 7 órakor a Star-garage - visszaindul este 8 órakor a Lánchíd pesti hidfő jétől. Menettérti jegy ára 8 pengő. Ismeretterjesztő előadás. A győri ev. iskola tantestülete hétfőn, november 23-án este ti órakor tartja a fiuiskoia nagytermében 11. ismeretterjesztő előadását (vetitett képek) Norvégiai utazásom cimen. Előadó : Szollár Irén tanítón ő. Belenti dij nincs. Mindenkit szívesen látunk. Gazgasági elő adások. A Felsődunátitiiii Mezőgazdasági Kamara Győrszentiván községben ismeretterjesztő gyakorlati népies gazdasági szakelőadásokat tart november hó 22-én, vasárnap délután 3 órai kezdettei. Előadók: Sokorópátkai Szabó István, Tóth Lajos, Ripka Lajos és ifj. Ormándy János. Szent Erzsébet ünnepély Ujvárosban. Ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel az ujvárosi Szent József Otthonban' (a rám. kath. templom mellett) gazdag műsóru szent Erzsébet ünnepélyt tart áz egyházközség Jakatits Sándornak az ujvárosi elemistákból alakitott gyermekkara Grell és Halmos 3 szólamu kórusait adja elő. Ezeken kivül még Harmat A. R. Romána és Szendrei J. 3 szólamu kórusai kerülnek előadásra. Több szent Erzsébetet dicsőitő szavalat is élénkiti a műsort. Az ünnepély legkimagaslóbb pontja Barilich Lőrinc c. kanonok, plebános ünnepi beszéde lesz. A kerület SC kulturköre ma,este 8 órai kezdettel az iparostanonciskola nagytermében szinielőadást -rendez. Színre kerül : A csacsi pusztán, 3 felvonásos, énekes és zenés népszinm ű. Rendező : Cséfalvay Lajos. Helyárak : 1 pengő, 80 és 50 fillér. Bejárat az előadásra a Palatinus-utca felől. 67. Jótékonycelu M. kir. Államsorsjáték Huzás: december 4. Fönyeremény : ar. P. 17,030 különböző nyeremény, melyeket mind készpénzben fizetnek ki. Sorsjegy ára: Egész 3.P. Fél: 1.50 P. Kapható minden bank., osztálysorajegyfőárusitóknál, sorsjegyüzletben, dohánylőzsdékben, valamint a pénz előzetes bekuldése után a Székesfővárosi Pénzogyrgazgatőságnál, Budapest, V. Szalatal.u. 10. VADÁSZATRA speciális vadászcipő, ing, harisnya, bokavadó, gyapjumelleny. vadászkalap stb. Nagy Bula Zsülénél Eltűnnek a kórház melletti barakok. A kórház melletti barakok egyre jobban ritkulnak. Két hatalmas épületet már teljesen lebontottak és anyagát el is hordták, a harmadik épület bontását pedig most kezdték meg. Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segély" mondja a példabeszéd. Vegyen államsorsjegyet és szerencsés esetben minden gondjától szabadul Ha nem nyer, jötékonyságot gyakorol, mert az államsorsjegy bevételeit közhasznu és jótékonycélra fordítják. Minden szombaton, vasárnap d. u. és este össztánc Lantosnál._ A husiparosság figyelmébe. Ma, vasárnap délután fel 5 órakor sertésexport-ügyben értekezlet lesz az ipartestületnél. Az érdeklődők p intos megjelenését kéri az elnökség. Budapesten fogták el a győri aranygyűrűs" csalót. Hoszszu ideig a győri utcákon garázdálkodott egy furfangos csaló cigány. legény a társaival, akik ócska rézgyürüket adtak el aranygyintlk gyanánt. A rendőrség nemrég Sopronban fogta el az egyiket, mire a banda vezére, Kajtár Mihály áttette működési körét" Budapestre, ahol most szintén rendőrkézre került, miután rengeteg embert becsapott a hamis gyürükkel. Lakásán a detektivek kilószámra találtak rézgyitri1ket. A csaló cigányt, aki egész rokonságát ebből tartotta, letartóztatták. - Épitési engedélyek. Az utóbbi két hétben a városi épitészeti bizottsága a következő engedélyeket adta ki : Herczeg István a Budai-uti barakoknál árusító bódé építésére, Knapp Gyula Megyeház-u 30 átatakitásra, Szoltár János Szent István-ut 36. toldalék épitésére, Udvaros István Bácsai-ut 162. földszintes dákóház, özv. Póder Györgyné gazdasági épület építésére kapott engedélyt. Royal Gobelin-termében ma 5 órai tea és tánc. Karácsonyi bevásárlásánál gondoljon az írógépre, amely ma már minden dolgozó embernél nélkülözhetetlen cikk. Ha írógép, legyen Mercedes, mert a legjobb és kedvező fizetési feltételekkel is kapható. Kérjen dijtalan ismertetőt az írógép Behozatali Rt-tói, Budapest, Nádorutca 24, vagy tekintse meg a gérápeket Mészáros Béla cégnél, kóczi Ferenc-utca 40. és László könyv- és papirkereskedőnél, Baross-ut 38 Felborult egy szekér a Kálvária-utca sarkán. Szombat délután a nádorvárosi Kert-utcában haladt kifelé egy egylovas szekér, amelyen két tényői gazdalegény ült. Hirtelen egy autótól megvadult a Ió és elragadta a szekeret, amely végül felborult. A két legény véres fejjel -terült el. egy kőrakáson. A két -erő- sen vérző ember nem engedte magát kórházba vitetni, hanem felállították a szekeret, felkapaszkodtak rá és hazahajtattak Tényőre. -- Rendőrségi és OT[ palotát épit Sopron. Ujabban több város, igy Miskolc, Szeged, Pécs, abból az összegből épit rendőrségi palotát, amellyel az államnak tartozik. Sopronban is felvetődött az épitésgondolata, de mig a többi városok több százezer pengős hátralékkal szerepelnek, addig Sopron mindössze P-vel adósa az államnak és ebből az összegbő l nagyszabásu építkezést folytatni nem lehet. Most mégis arról értesülünk, hogy Sopron az ÜTI palotán kivül megépíti a rendő rség uj palotáját is és ebben az ügyben a._polgármester Budapesten tárgyalásokat is folytatott, melyek kedvező eredménnyel biztatnak. Népkönyvtár. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter úr az C gyesitett vármegyék népkönyvtárai részére 256 kötet könyvet adományozott. A 'könyvek szétosztását 1 Népművelési Bizottság megkezdte. Fedüllizellések. A 13udaiv.:sti Vasutas Ének- és Zene-Társaság folyó évi nov. hó 7-én tartott hangversenye alkalmából a gyüt'i hősi emlékmű javára az alábbi felülfizetések- folytak be: Dr. Radocsay László 10, Bogyós' Ottó 10, Gysev. Vonatkisérök szakcsoportja 5, Weisz Ben ő 4.80, Saly László 3.60, Pentelényi János 2.40, Dr. Réka Lajos 2.40, Vámos Imre 2, Steiner István I, Bubela Pál I, Lö'winger Gyula I pengő. Összesen P. A befolyt összegeket illetékes helyre juttattuk. A nemes célt szolgáló felülfizetésekért hálás köszönetet mond a rendezöbliottság. Tiltakozás a birtokközpont terve elled. A TÉBE vidéki osztályának igazgatósága és választmánya november 19én egy Országos Birtokközpont felállitása mellett foglalt állást az adósgazdák birtokforgalmának.kizárólagós lebonyolítása céljából. Ennek a híre a gazdák körében országszerte nagy izgalmat keltett, mert a gazdák meg vannak győződve arról, hogy az így felállítandó Országos Birtokközpont az eladósodott gazdák birtokainak liquidációját egyoldalú bankszempontok szerint bonyolitaná le. Az összes mezőgazdasági kamarák: Győr, Kaposvár, Kecskemét, Debrecen, Miskolc, élükön a budapesti Országos Mezőgazdasági Kamarával egyidejűleg kérték fel a felelős kormánytényezőket a TÉBÉ életrehivandó birtokközpont intézményének a megakadályozására. A mezőgazdasági kamarák csak olyan intézmény életrehívását tartják egyetemes kő/érdekből megengedhetönek és alkalmasnak, amely intézményben az adások és a hitelezők teljesen egyforma befolyással rendelkeznek semleges és pártonfehili elnök vezetése Kávéházakban és vendéglőkben kérje. a Győri Nemzeti Hírlapot! ingatlanforgalom. Az 4-mult héten a következő ingatlanok cseréltek gazdát Győrött. Eladó: Bozsoki Mihály, Szóka Gyuláné, Bozsoky Lajos, Bozsoky Ernő, vevő: visontai Kovács János (Nádasdyu. 94.), a Fehérlaposi dülöben 742 El-öl szántót 742 pengőért. Eladó: Kapuvári Géza és Elemér, vevő Endréidy Ágnes (Schwarzuriberg-u. 5.) Köcsey-u. 7. sz. házat, 820l-ö) 4800 pengőért. Eladó: Windisch János, vevő Szabó Mária, Buda-u. 26., a Buda-u. 26. számó ház, udvar és kelt fél részét 2500 pengőért. Eladó: Győri Keresztény Takarék és Hitelszövetkezet, vevő Bólya Győrgy és neje Rákóczi-u. 2., a Zöldfa u. 22. sz. házat, pengőért. Eladó: Győri Általános Takarékpénztár, vevő Czingraber Ilona, a Töltés-u. 4. száma házat, 1390-öl 15.0'00 pengőért. Eladó: Dsida Ottóné, született Bulkó Erzsébet, vevő Szabó István és neje, Rosenberg Ilona, az Andrássy-úton, 298C3-öl ház, udvar pengőért. Zenés országzászló diszőrségváltás a csonkahazában közel 250 országzászló hirdeti a magyarságnak a reviziós feltámadásba vetett szilárd hitét. Mialatt a magyar állam jelenlegi feje : Horthy Miklós kormányzó és miniszterei Olaszországban járnak, azalatt az összes csonkamagyarországi országzászlók előtt diszőrség lesz ugyanazon elvek és eszmék kidomborítása céljából. A győri országzászló előtt is jövő vasárnap nov. 29-én a déli órában zenés diszőrségváltás tesz, amelynek megrendezését a győri országzászló bizottság a város polgármesterének irányítása mellett fogja ellátni. A Turul Szövetség Hargita B. E, az Emericana Szövetség, a győri leveuték, a győri cserkészek, a Frontharcosok, a Move szervezet, a 19-esek, és a vadászok Bajtársi egyesülete, az Öreg cserkészek és a győri fiu- és női iskolások kiküldöttei vonulnak ki az országzászló előtti hazafias ünnepélyre. Kiemelkedett a vízből a kotróhajó. Megírta a Nemzeti Hirlap, hogy a révfalui hid mellett felborult kotróhajó ri,ellé henziumotort szereltek egy uszályhajóra és ezzel szivattyuzták ki a vizet a hajótestböl. A munkálatok eredményre is vezettek és szombaton már a felszinre emelkedett a kotróhajó fedélzete is A hajótestben azonban még sok viz van, annak eltávolítása még napok munkája. Házasulandók : Titrik Sándor és Edcit' Margit, ifj. Varga Gyula és Armbrust Éva, Pörczi János és 'Hermán kén, Herbszt György és Csaplár Etelka, Varga Ferenc és Otoltics Mária, Hornak János Alajos és Horváth Mária, Kozma József és Tóth Margit, Farnadi József és Polák Margit. Házasságot kötöttek: Farkas Miklós és Medey Ilona, Györgyi Ignác és Szabó Julianna, Vas Sándor' és Kanser Zsuzsanna, Fürst Ferenc és Kocsis Mária, Horváth László és Holubeck Mária, Dornán Elek és Bezzeg Piroska, Szabó Ferenc és Kriska Katalin, Széles Lajos és Lengyel Mária, Vörös Károly és Francsics Erzsébet, Horváth József És Kasper Lenke, Laudán Sándor József és Vadász Erzsébet, Szabó József és Gancz Olga, Kalász Sándor és Reider Erzsébet, Mohácsi József és Nagy Mária Badacsonyi István és Dancsok Erzsébet. Kovács János Jenő és Barát Mária, Kainer László és Szamer Mária, Koch Sándor és Rosenfeld Irén, Varga Sándor és Pálfi Valéria, Szalay Mihály és Szabó Julianna, Martini Géza és Szendrei Gizella. Halálozás: Papp Mária 80 éves, Nagy Sándor 46 éves, Tóth Teréz 3 hónapos, Kakics Márton 76 éves, Horváth József 70 éves, Szalavicz László 1 napos, Kornacher Antal 33 éves, Macher Sándor 65 éves, Márkus Károly 23 éves, Ugronic Julianna 40 éves, Szlatkóczi Margit 22 éves, Kákai Andrhs 50 éves, Midler Margit 27 éves; özv. Sátori JGnásné 83 éves. Született 8 fiú és 10 leánygyermek. Piaci árak november 21-én. Tej.16, tojás A2, tejfel.80, vaj 3., tuffi.60, zöldség.0.1, spenót.36, kelkáposzta.16, fejeskáposzta.06, sav. káposzta.20, savanyú répa.24, karlio/.36, karalábt!.24, retek.08, saláta.03, sóska L, tök.10, alma 30 60, körte 28-70, dió.80, szölfi 38-70, naspolya.60, citrom.05, hízott liba 125, sovány 4.80, hízott kacsa 1.25, sovány 4.60, csirke sütni 3., rántani '1.90, tyúk 4., pulyka 5.50, hal , búza 18.33, árpa 15., zab 14.50, tengeri 9., burgonya 8., kenyér , élő sertés.95, élő borjú.85, élű marha.50. sertéshús 1.50, borjúhús 1.60, marhahús L20, szalonna 1.70, zsír 2., háj 1.80, vöröshagyma.10, f. hagyma...60, paprika.01.

10 10. oldal november 22. Előfizetési felhívás: December 1-ével új előfizetést nyitunk.. Azok számára, akik már ma rendelik meg lapunkat, páratlan kedvezményt nyujtunk: december 1-ig díjmentesen kézbesítjük lapunkat a megadott címre és az előfizetési díjat csak a jövő hónapban kérjük. Reméljük, hogy ez az újabb áldozatkészségünk megértésre talál azok kőrében, akik még nem elölizetői lapunknak és ezt a páratlan kedvezményünket azzal honorálják, hogy lapunk előfizetői táborába lépnek. Lapunk előfizetési díja: egy hóra 2 pengő, negyedévre 6 félévre 11 Lapunk barátait, előfizetőít ismét felkérjük, hogy munkánkban legyenek segítségünkre, szerezzenek minél több előfizetőt, mert a harc fegyvereit a mi előfizetőink adják, akikért élünk, akikért vagyunk. Hozzájuk fordulunk most: segítsenek minél magasabbra emelni a keresztény nemzeti lobogót, melynek nyomán egy szebb jövő, egy boldogabb jövő felé vezet az út. Támogassa céljainkat minden testvérünk azzal, hogy előfizet a keresztény és nemzeti gondolat bátorhangú organumára, a Győri Nemzeti Hírlapra. Elölizetéseket felvesz kiadóhivatalunk: gróf Tisza István-tér 7. Telefon: itúdió műsor Vasárnap, november 22. Budapest I. 9.30: Hírek. 10: Református istentiszlelet, 11: Egyházi ének és szentbeszéd a kir. udvari és várplébánia templomból. A szentbeszédet mim előtt dr. Koudela Géza' mondja : Pontos idöjelzés, időjárás- és vizállásjelentés : Budapesti Hangverseny Zenekar. 2: 'Előadás. 2.15: Cigányzene. 3: Előadás. 350: Séta az erzsébetvárosi búcsúban. 4:30: Hanglemez-bemutató. 5.30: Előadás. 6: Katonazene. 6.50: Elöadás. 7.20: Ének, zongorakísérettel. 7.50: Sporteredmények. 8: Hangjátékelőadás a Studióban. Az ismeretlen ellenfél'. 9.40: Hírek, sporteredmények : Rözvetités egy kávéházba 11: Közvetítés egy szállóból. - Budapest il. 3: Mit üzen a rádió? 3.45: Cigányzene. 5.30: Hanglemezek. 6: Költemények. 6.55: Katonazene. 7.20: Előadás. 8.05: Hírek, ügettiversenyeredmények : Rádió szalonzenekara. Hétfő, november 23. Budapest I. 6.45: Torna, utána hanglemezez. 7.20: Étrend. 10: Hírek : Felolvasás : Felolvasás : Nemetközi.vizjdzöszolgálat. 12: Déli harangszó, időjárásjelent6% : Zongora. 1: Állástalan zenészek szimfonikus zenekara : Pontos időjelzés, időjárás- és állásjelentés : Hirck, étrend, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4.15: A rádió iliákfélórája. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentes, hírek. 5: Közvetítés egy cukrászdába 5.45: Előadás. 6.15: Cigányzene. 7.10: Csevegés. 7,40: Asbóth Gyula tárogatózik. '8.10: A Filharmónia Társaság hang-versenyének közvetitése az Operaházból : Hírei:, időjárásjelentés. Hangknuezek: 11: Hitek német nyelven : Tánclemezek. 0.05: Hírek. '- Budapest U.: 6: Német nyelvoktatás. 7.15:" Ének. 43: Elbeszélés : Hírek : Hang- -lemezek. =!"':' ffille ~~1 SPORT Toldit, a Ferencváros csatárát, felmentették A március 20-én lejátszott Szeged-.Ftrencváros mérkőzésnek utóhullámai felett most hirdetett ítéletet László dr. járásbíró. Mint ismeretes Deák Viktor dr. rendörtanácsos és Toldi Géza a mérközés hevében összeszólalkozott és a rendörtan. megsértette a játékost, aki emiatt feljelentést tett ellene. A szegedi járásbiróságon a rendőrtanácsos viszontvádját elutasították és Toldit. felmentették. A bíróság egyrendbeli, folytatolagosan elkövetett feltűnően durva becsiiletsértes vétségében bűnösnek mondatta ki a rendörtanácsost és ezért 150 pen. go pénzbirságra ítélte, - de az ítéletet 3 évi próbaidőre felfüggesitette. Az ítélet nem jogerős. - Ausztriában nincs Kisok es ezért az osztrák szövetség legutóbbi ülésén elhatározta, hogy -sürgöst%i felállítja a középiskolások futbalifórumát. Kedden állítja össze a szövetségi kapitány a londoni keretet Dietz dr._ szövetségi kapitány a sajtó számára kiadott nyilatkozatában kijelentette, hogy kedden kondicióedzést tart a szóbajöhető játékosokkal, majd a szövetségi orvos tüzetes vizsgálat alá veszi a fiúkat. Ennek befejeztével hozza nyit. vánosságra a 15-ás londoni keretet. NB vasárnapi mérkőzései: Ujpest- Ferencváros) Hungária-Phtibus, Nemzeti -III. Kerületi FC, Kispest-Budai 11, Haladás-EP, So., Szeged-Elektromos. Z T A" és egyéb kartelelt kívüli izzölá Kapható: Wattban: JAKSA JOZSEF villamossági és rádió szaküzletében ANDRÁSSY-UT 42. TEL.: 5-12 Elárusitás csak detailban. Az nj szabályrendeletek szerint hat közgyülést tart évente a város törvényhatósága A város törvényhatósági bizottsága szabályrendeletet alkotott a törvényhatósági bizottság közgyüléseiről, azok számáról, megtartásuk időközeiről és a közgyűlés ügyrendjéről. A törvényhatósági bizottság a szabályrendeletet felterjesztette a belügyminiszterhez, aki.most érkezett leiratában közli a város polgármesterével, hogy a szabályrendeletet jóváhagyja Eszerint a törvényhatóság közgyülései rendesek és rendkivüliek. Rendes közgyűlést évente. hatot tart a törvényhatóság : március, május, junius, szeptember, október és december hónapokban. Rendkívüli közgyűlést pedig a szükséghez ké-. pest hívhat össze a főispán. Öltöny vegyileg tisztitva 3.50 P Női ruha vegyileg tisztitva 2.50 től.13 "E ill-z E C Z kelinefest5 és vegytiéztild Árpád-nt 5.0. szám. Westuvs Jen4"-g t TSC-ETO Vezeti: Fülepp. Tatabánya. Tatabányán erős küzdelemre van kilátás a két csapat találkozásánál. Pillanatnyilag a TSC van jobb formában, amit a hazai páva fölénye csak növel a tatabányaiak javára. A zöld-fehér együttes azonban ennek ellenére a győzelem reményében veszi fel a harcot. Az ETO múlt héten reális vereséggel tért haza, amit most feltétlenül ki akar javitani olyan küzdelemmel, ami a két pontot eredményezi. A györiek különautóbuszon utaznak Tatabányára és a következű összeállításban vieszik fel a harcot: Pécsi - Brezányi, Tóth Dékán, Hrabovs:zky 11., Hrabovszky 1. Szalay, Boros, Lantos, Tóth III., Tóth I. II. Ker. S. C.-Füzfői A. K. Vezeti: Németh P. GyAC pálya 2 óra. A két csapatnak immár másodszor hirdetett találkozója nem várt érdeklődést vált ki a sportrajongókban. A GyAC pályán olyan izgalmas és szép mérkőzést ígér.a stílusos. futballt játszó füzföiek és a keménykötésű tejvárosiak találkozása, amilyenre csak az igazi derbiknél számíthatunk. A füzföiek komoly szereplésre jönnek Győrbe, de az erőt képviselő Kerülettel szemben alig lehet sikerük. Kerület az alanti összeállításban játszik: Nagy - Kneif, Juhász I, - Szabó, Juhász II., Hiba - Balogh, Farkas, F. Horváth, Winkler, Hajdár. Elűmérkőzés: Kerület II.-Gyárváros. A nyugati alszövetség egyéb merkiizései: Svse-Sz. Vasutas 11., Perutz- Hubertus, SzSE-SFAC. - II. osztály: KFC 11.-DAC 11., TSC ' [I.-ETO II., Sotex--;Kapuvár. p á k 9S ML adóval együtt. Katalin-est A Győri Jótékony Nőegylet nov. 25 -én este 9 órai kezdettel Katalinestet tart a Hungária-kávéházban. Belépődíj 1 pengő. Háziasszonyok : Benes Györgyné, Faber Lipótné, dr. Radda Gyuláné, v. Somogyi Lászlóné, dr. Smikli Gyuláné, Stinner Kató. Házikisasszonyok : Benes Dóra, Dalibor Mária, Jósfay Margit, Kapi Kató és Klári, Kertész Kató, Smikli Kató és Judit. =00000z - GyAC Mikulás-est A Győri Atlétikai Chib a mult hagyományaihoz hiven az idén is megrendezi sikeresnek igérkező Mikulás-estjét a Royal-szálló Összes termeiben. A rendezőség már most minden előkészületet megtesz a december 7-én tartandó táncestély sikere érdekében. A GyAC fiatal és öreg" rendezőgárdája nagy lelkességgel készül az estre, amelynek sikere még az előző évekét is felül fogja mulni. Nagy valutacsempészés Bécsben Bécs, nov. 21. MTI. A valutarendőrség nagyarányu valutacsempészést leplezett le A csempészések évek óta folytak az osztrák schilling rovására és egész Középeurópára kiterjedt. Az eddigi adatok szerint több millió schillingről van szó. Kinyomozták a csempészek bécsi központját és nyomára akadtak a futárszolgálatot teljesitőknek is. Eddig 12 embert vettek őrizetbe. 11«ffil. Hogyan lehet ingyen egy férfiöltönyhöz jutni Sok gondot származtat ma, a figyelmes öltözködés korában a férfiaknak a ruházkodás kérdése. Ha már a ruha árát nagy gonddal valahogyan összekuporgatta is, még mindig nem szabad a gondoktól, söt: akkor van csak a legnagyobb. gondja: hol vegye meg a ruhát,. melyik az a cég, amelyiknek abszolut. kereskedői tisztessége, szolidsága garancia arra, hogy kielégítő kiszolgálásban részesül. Az első gondolata a vásárlónak az, hogy szabott árú üzletet keressen, nehogy ki legyen téve annak. hogy százalékkal többet fizessen, csak azért, mert nem szeret alkudni, vagy kapacitálásokkal a vételárból ledisputálni. Igen ám! de a prix fix"-táblák sem mutatkoznak az utóbbi időben csalhatatlanoknak: sok esetben csak tábla van, de a fix árból, ha mer, elég szépen lealkudhat. Ez a tény bizony rontja a szigorúan szabott árú üzletek renoméját és még azokét is, melyek abszolut példaképei. a kereskedői korrektségnek. A ruhát vásárló közönségnek azaggályok eloszlatása tekintetében most rendkívüli erős bizonyságot szolgáltat a Székely, Győri és Morruhakereskedő cég. Nem kevesebbet ajánl a cég azon vevdinek,kik győri, Barossút 34. számú fióküzletük fennállása óta, az előírt szabott árakból akár csak egy pengő alkuengedményben részesültek is és azt be tudják igazolni, az tetszése szerint választhat magának teljesen ingyen egy öltözet ruhát.. A próba frappáns erejű, a vásárló közönségnek módja van kísérletet tenni, annál is inkább, mert a kísérlet kecsegtető: vagy szárrhaztat ingyen egy kitűnő ruhát, vagy,. ami valószínűbb: származtat bizalmat, abszolut bizonyságot a cég szolidsága, meghízhatósága iránt, mely a vásárlásnál rendkívüli horderejű. A kérdés nyílt, az eshetőségek érdemesek s megérdemlik a kísérletet Cserélje ki régi függönyeit! Gyönyörű új iüggönykelmék 41 érkeztek. Magyarperzsa szőnyegek olcsó árban. MAGYAR FERENC GYŐR, Baross-út 23. sz. Takarékosság" beszerzési helye! ffinemeemmumamememei

11 1936. november oldal. Róma Győr A nemesen érző' frontharcos bajtársak Róma szent földjéből hasitották ki azokat a rögöket, amelyeket egy urnába zárva kegyeletes emlékezésül, a győri temetőben nyugvó olasz hősi ha.loitak sirhantjaira küldtek el... Roma földje ma már Győrött van és- várja azt az ünnepélyes órát, mikor összevegyülve a testvéri.magyar földdel befödheti, a kötelesség teljesités örök mintaképeinek sirhantjait Az oly messze. örökre megpihent hősökhöz elza rándokol az édes haza.főldje, annak a,szent földnek egy parányi része, amelynek nagyságáért..a. becsület mezején a legnagyobb kinc::, ilket, az életüket áldozták fel. Az. olasz...frontharcosok na k.ezen sintte költőien- Szép,,gondolatat,. kár Volna egyszerüen t udomástb venni és..,,azzal a '. inegtürtént esentények felett napirendre térni. Ne' felejtsük el; hogy a nemzetek csak a hősi katonai erényekben tudták egymást mindenkor megérteni..a ludományokban. a tudói,,ok egyes tantételei között lehet félreértés és Vita, a képzőmű vészetekben sikert. érhet el az, ;amiről a másik.el itélőleg nyilatkozik, az irodalomban itt Szép lehet az, amit. ouaát megvetnek; az..élet Minden. vonatkozásában eltérőek hétnek az egyes, nemietek nézetei és -felingásai, vagy megitélései. Ezt a mindennapi életkilzdelm.ekben nap-., röf-napra láthatjuk Ue. a hősi harci -erényeknek tiszteletében..elismerésében mindenkor - egyek voitak a nemzetek.. Mily megható, hogy kirátyok. átlainférflak, testületek, vagyegy7 szerl.1 _polgárok rálépve az idegen ország területére első utjuk mindig a, hösi emlékművekhez vezet, hogy babérral a kézben és a nemzet szineit viselő szalagokon hódoló feliratokkal térdet hajtsanak a hazájukért hösi halált halt katonák sirjai előtt. Az ismeretlen katonák sirjai az egyes országokban azok a felszentelt helyek, ahol összetalálkoznak a legellentétesebb ideálokért elkeseredetten küzdő nemzetek is. A hála és elismerés kegyeletes érzésein tul, ez adja meg a hősi emlékoszlopoknak azt a fenkölten magasztos tekintélyt, mely leküzd minden ellentétes 'érzést és egybe olvasztja.. a legellentétesebben dobbanó szíve. ket is. Első sorban tehát ezért kell ne- künk győrieknek igenis.magasra értékelni.az' -olasz frontharcosok :dernényét, mert a világpolitika és vele együtt az életben minden vále tozhat,,de a hat cierények elismerése 'és kölcsönös megbecsülése évezredek 'óta változatlanul fennáll 'és örökkön örökké élni fog. Győr városa a közeljövőben fogja leróni tartozását a város hősi halottal iránt, a már régen fájdalmasan hiányzó. hősi emlékmű felallitásával. Minden. jogom meg van annak kijelentésére, hogy a hősök áldozati.onárának gránit alapjaiban ott fog.juk láthatni a testvér olasz nemzet márvány tömbjeit is. Emlékeztetésül arra, hogy nemes. ellenfelek.voltunk ugyan, de Sohasem gyűlölt ellenségek és a két nemzet egykoron.még közös határokon fogja megszorithatni egymásnak hűséges bajtársi jobbját De Sgardelli Caesar. =1, KISIPAR 1111~ A Kisipari Kiviteti IntéZet megkezdte a kisiparosoknak az export céljait szolgáló szakmai termelőszövetkezetekbe való megszervezését. A napokban alakult meg Budapesten az első ilyen szövetkezet Sico" címmel, amely elsősorban a konfekció-ipar exportlehétőségeit kívánja előmozdítani a kisiparosság érdekében: A kisiparosság gondjai. Bor- nernisza Géza iparügyi miniszter nyilatkozott az iparügyi tárca időszerű - kérdéseiről. Részletesen foglalkozott a kisipar, aktuális problémáival és utalt elsősorban azokra a szociálpolitikai intézkedésekre, amelyek az ipari munkásság és a kézmíliparosok, mint kiegzisztenciák jobb sorsának előmozdítását vannak hivatva szolgálni. A miniszter részéről kezdeményezett szociális reformok, mint a maximális munkaidő, a legkisebb munkabérek, a tanoncok szabadságidejének bevezetése és az ipari munkások részére biztosított fizetett szabadságidőnek kezdeményezése a kézműiparosság köreiben a legnagyobb megértéssel találkoztak. Utalt a miniszter a jó terméseredmények nyomában jelentkező gazdasági fellendülésre is, amely a kézművesiparosság szempontjából szintén jelentőséggel bír. A valóban jelentkező gazdasági fellendülés azonban csak akkor éreztetné kedvező hatását a kisiparosságra, ha mód találtatnék arra, hogy vállalkozásaihoz a szükséges forgótőke is rendelkezésre álljon, mert csak igy lehet reménysége arra, hogy a gyáripar által dl-lódított munkaterilleteket; Mpésről-Jépésre visszahódíthassa. A kisiparosságnak ez a hátrányos.. helyzete - különösen a közszállitásoknál jelentkezik szembetünöen. BELPOLITIKA (Budapest, nov. 21. B. É.) A vidéki távbeszélő hálózatok állburásainak évi október havi kiadású betürendes névsora megjelent. A vidéki előfizetők a központjuk állomásait magában foglaló névsorkötetet az 1935, évi névsor beszolgáltatása ellenében díjtatatud kapják. (Budapest, nov. 21. MT1.) A belügyminiszter Verebély Tibor dr. egyetemi nyilvános rendes tanárt az országos orvoskamara elnöki tisztségében megerősítette. (Budapest, nov. 21. MTI.} A kereskedelmi és közlekedési miniszter rendeletet adott ki, annak előrebocsájtásával, hogy a törvény a hadirokkantak fogyatékosságát nem százalékban fejezi ki, hanem őket a pénzellátás szempontjából a kereső és munkaképesség csökkenését okozó hadirokkantság mértékének megfelelően 1, 2, 3, 4 járatlék osztályba sorolta, megállapítja, hogy a rádió díjmentességre az L járadékosztályba sorozott hadirokkantak tarthatnak igényt. SÁNDORI NÁNDOR ÉS FIA VASKERESKEDÉSE ALAPRA GYŐR, BAROSS-ÜT 31 TELEFON 58. SS. KALOR, REX, NEO~PIERPETEUUM a legjobban bevált és megbinahl salgttadául folytonégő kályhák LUNA, HEKLA, H. F. az izléses, tartós, tehát oicsó malgótarjáni takarék-tazhelyek < nagy raktára. ZENE A Győri Kath. Kör Szalonzenekaranak hangvérsenye A szórakoztató zene birodalmában áz utóbbi években mindig több és több: teret foglaltak el a sekélyes egyvéleg és üres sláger szániok _gyári produkciói. A már várt egészséges visszahatásnak be kel-. lett következnie. Egyik jele volt ennek a könnyű zene három napos ünnepsége Pyrmontban, augusztus hó folyamán. Az új szórakoztató zene címen rendezett hangversenysorozatnak.az volt a célja,.hagy az újabban. komponált, könnyen ért-, hete; és nem igényes, mindamellett bizonyos rriürészi színvonalat,elérő szórakoztató darabokat megismertesse.a közönséggel és igy az értékes szalonzenének legyen terjesztője. A.mai hangverseny műsorából kitünik, hogy Dal ló dr., a Kat. Kör szalonzenekarának karnagya is ezt a helyes utat járja. Könnyű zenét vezényel, de csak oly műveket, amelyek nemcsak szórakoztatnak, de amellett értékes alkotások is Weber, Ponrltieffi, Dohnányi, Strauss, Kicsóh szerzeményeit adta elő a zenekar s a nagy nevek ismert műveit ügyesen egészítették ki Seele, Seregi, akinek Xiloplion szólóját Baditz Kálmán nagy rutinnal és hatalmas sikerrel játszotta, Myers és Dávid hangulatos darabjai. A még csak két éves és közel 30 tagú zenekar legnagyobbrészt Győr legjobb műkedvelőiből - áll. Igy érthető meg az magas nívó, amelyet ily rövid idíj alatt elértek. Pápai és soproni sikerei után mai hangversenyével ismét öregbitette megérdemelt hírnevét a Kat. Kör pompás zenekara. A meg-megújuló zajos tetszésnyilvánítás volt ennek leghangosabb bizonyítéka. Az ünneplés természetesen nem csekély részben a fáradhatatlan karmesternek, Dalló Gyula dr-nak szólt. Dalló dr. nem hivatásos zenész, de annál több hivatása van a zenéhez és ez többet jelent minden diplománál. Vérében van a muzsika és ez; zel pezsditi, lenditi, viszi magá.l. zenekarát és annak színdús játékával együtt a közönséget is. Anibár jól tudjuk, hogy Úgy- a zenekar tagjai, mint -annak lelkes karnagya polgári életükben nagyon elfoglalt emberek, mégis arra. kérjük öket, jelenjenek meg gyakrabban a hangversenydobogón, hogy könnyed és zsongító mizsikájuk-. kal.eifeledtessék velünk a porond harci lármáját, a sebeket melyeket adtunk és amelyeket kaptunk az, élet kalancldús tarka forgatagában.. (Y4 1r> a. qiir b - 4Pd, Q.:t" ` '%{ % 1?" :: v 'R 04'%' %kb 4 4,4b. %4& P' 't. t' o 1? Időprognózis: Gyenge légáram- lás, éjjel sok helyen mirtusz 2, mi- nusz 4 fokos fagy..a nappali. hőmérséklet alig változik... Az északi megyékben napközben ujabb borulás, sok helyen köd, délután több helyen eső, havas eső. Miniszteri helyettes Lések Budapest, nov. 21. B. É. Darányi miniszterelnök kihallgatáson jelent meg a kormányzónál és előterjesztést tett arra nézve, hogy kik helyettesitsék őt és a külügyminisztert egy hetes olaszországi távollétük alatt. A kormányzó az előterjesztést elfogadta és eszerint Darányit miniszterelnöki minőségében Rőeler Vilmos honvédelmi miniszter, földmivelésügyi miniszteri minőségében Fabinyi pénzügyminiszter, Kánya külügyminisztert pedig Kozma Miklós belgyminiszter helyettesiti. Főszerkesztő: Németh Andor. Felelős szerkesztő: Dr. Ullaki Andor. Kiadóhivatali igazgató: Langrnár László. Kiadja a Győri Sajtó és Lapkiadó Vállalat. Győr, Gróf Tisza István-tér 7. szám. Baross"-nyomda, Uzsaly és Koncz, Győr, Andrássy-út 24.

12 oldal. i-codalr)m Gulácsy Irén uj regénye Nagy Lajos király, az Egyház zászlótartója" legendás alak, csodalény, nem is érezzük embernek. Környezete sem érezte annak. Köd vette körül rejtélyes alakját, köd és tömjénfüst. Nem tudni, mi volt nagyobb: bölcsesége, bátorsága, tisztfasága, dángetméje, alázatossága, akarata, hite? Avagy testi nyomorúsága? Az bizonyos, hogy nála lélekben erősebb, testben nyomorúságosabb halandó nem élt a Duna partján, ahol akkor 'Európa sorsát intézték: a visegrádi vár' Európa középpontja volt. Gulácsy kén új regénye Nagy Lajost kelti életre. Az Anjouk Magyarországát, a magyar életnek ezt a tündöklő korszakát, távoli viharfelhőivel és shakespearei alakjaival. Ragyogó sikurekben gazdag irodalmi pályájának csúcspontját jelenti ez a Nagy Lajos-regény, utolérhetetlen korfestő művészetének kiteljesedését, kompon,áló teh4tségének legihletesebb megnyilatkozását. Amilyen.nagyszabású ez a háromkötetes regény, oly nyomasztóan feszült az atmoszférája, oly drámai a cselekménye, szerteágazásában is csodálatosan egységes s hatásában egyedül a shakespearei tragédiákhoz hasonlítható. De az a költői nyelv is shakespearei, amely ebben a művében Gulácsy Irén megszólal. A szavaknak gazdagsága, színe, fénye, íze, ereje, zengése a brit költőóriás nyelvét idézi az olvasó eszébe, olyan pompás, olyan megjelenítő erejű, a nemes pátosznak olyan tüze heviti. Gidácsy Irén látnoki sugallata megfejtette Nagy Lajos király rejtélyes életének izgalmas titkát s írói tehetsége a csodálatos Anjou életét olyan. regénnyé formálta, amely messze felülmúlja eddigi alkotásait. Harangszó országos evangélikus néplap. Alapította K a p i Béla 1910-ben. Laptulajdonos a Dunántúli Luther-Szövetség. Megjelenik minden vasárnap Győrött. Szerkesztőség és kiadóhivatal Győr, II. Petőfi-tér 2. Előfizetési ára egy évre 4 P 80 fillér. Felelős szerkesztő és kiadó Szabó József. IMÁT ÓR FÉNYKÉPEZ Ő K Nyári felvételekről. Feldolgozta már a nyári felvételeit? Ha igen, akkor nézze meg könyvtárunkban Dr. Paul Wolf Sonne" című könyvét és hasonlítsa össze saját felvételeivel. Ennyi napfényt, ennyi levegőt, üdeséget, ennyi életet egy parányi filmkockára odavarázsolni: igazi művészet. Ha végig lapozzuk ezt a könyvet, bámulatunknak kell kifejezést adnunk a végtelen változatos. ságú témakör felett, annál is inkább, mert ezek a felvételek voltaképen egy szűk tárgykörből vannak véve. A főmotivum mindenütt egy szóval fejezhető 1d: nyaralás. Természetz.xs tehát, hogy a domináns elemek: napfény, homok, viz és levegő, minden egyes képen. De hogy ezeknek az anyagszerű ábrázoiása milyen bravurral van megoldva, az egyenesen párját ritkitja. Végignézve a technikai adatokat, meglepödve fogjuk megállapítani, hogy a képük fele rövidgyutávú lencsével van felvéve, Azzal a lencsével tehát, amelyet mi oly mostohán kezelünk, hogy szerepléshez soha sem juthat, mert minden amatőr a teleobjektivről álmodik, amelynek pedig oly csekély szerepet osztott ki a fenti szerző. Hogy milyen lehetőségeket jelent egy ilyen rövid fókuszú lencse használata, arra nwgkapóbb példát nem igen találunk. Szinte az az érzésems, hogy helyes térbehelyezést nem is érhetünk el másként csak ezzel a lencsével. Hogy mit jelentene ez a mi speciális alföldi és kisalföldi tárnánk felvételeinél, erre még visszatérünk. B. j. Modern amatőrfényképezés és amatörtnozi címen tartja, igen érdekesnek igér'kezü vetilettképei% és keskenyfunibernutatóval egybekötött előadását Diebold Károly a Royal szálló gobelin torméhen, holnap hétfőn este 39 órai kezdettel Belépödij nincs a rendezőség szivesen lát minden érdeklődőt. özgazdateigg Sertés-export. A Külkereskedelmi Hivatal értesítette a Mezőgazdasági Kamarát arról, hogy Németországgal a kormányuk egyelőre darab vágott sertésre szerződést kötött ugy, hogy már a jövő héten, november 25-én és 26-án, szerdán és csütörtökön megindulhat a kivitel. A kiszállitás daral}g korlátlan, tehát minden városból, ott ahol vágóhid van, annyi szállitható, amenynyit a vágóhidon le lehet vágni és be lehet rakni. Azonban a vágást minden hét elején, tehát jelen esetben legkésőbb november 23-án. hétfőn a ni. kir. Külkereskedelmi Hivatalhoz be kell jelenteni. Az ár a tavalyival szemben 10 fillérrel emelkedett. Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyama november 21-en Buza 77-es tiszavidéki P dunántúli 78-as tiszavidéki dunántúli 79-es tiszavidéki dunántúli 80-as tiszavidéki dunántúli Rozs pestvidéki... egyéb Takarmányárpa 1. r., közép Sörárpa kiváló. I. r. egyéb Zab L r.., közép Tengeri tiszántúli egyéb Határidős piac: Rozs márciusra 15.74, tengeri május Magyar Nemziti Bánk hivatalos árfolyamai, Valuták, nov. hó 21. Angol font Belga frank Kanadai dollár Cseh korona Dán korona Dinár Dollár Francia frank Hollandi forint Lengyel zloty Lel Leva Lira Német márka - - Norvég korona Osztrák schilling Spanyol pezeta -.- Svájci frank Svéd korona Külföldi kifizetések. Amszterdam Athén deviza kompenzáció Belgrád Brüsszel Bukarest Konstantinápoly Kopenhága London Madrid Milánó New-York Oszló Páris Prága Szófia Stockholm Varsó Wien Zürich G imal.111 Győr sz. kir. város kórházbizottsága 38/1936. kórházbiz. szám. Versenytargyalási hirdetmény Győr szab. kir. város kórházbizottsága a közkórház ágy- és testi fehérnemüszükségleténekszállitására, valamint a matracjavitási munkák elvégzésére nyilvános versenytárgyalást hirdet. A versenytárgyalási hirdetmény teljes szövege (munka- és szállitási feltételek és annak mellékletei} a közkórház gondnoki hivatalában (Gyár, Közkórház 1 pav. (szint) a hivatalos órák alatt (8-14 óráig) megtekinthetők és dijtalanut beszerezhetők. A lepecsételt ajánlatokat évi december hó 9-ik napjának délelőtt 10 órájáig kell a közkórház gondnoki hivatalánál beadni Ugyanezen időpontig kell az ajánlati összeg 2 /o-ának megfelelő összeget, vagy,értékpapirt bánatpénzül Győr szab. kir. város főpénztáránál letenni. Győr, nov. 19. Kollnr Jenő s. k., h. polgármester, kórházbizottsági elnök. Röfös- és kötöttáruk legolcsóbban LI S ZY- cégnél Győr, Jedlik Ányos-u. 10. (Zöldségespiac.) 78 Vffir. Nöi ruhák, kötények, női és férfi ingek. Düftinek 2.58 P-ért, divatflanellok 1.28 P-ért kaphatók. Magyar birazések nagy választékban Míkó Nővérek - kezimunkikuzien - Győr, Kazinczy-utca 14. sz Gyapju bluzok és szvetterek kötésére ingyen megtanitjuk 115 Uri házhoz a legmegbízhatóbb tüzelőanyag a lepárolt szénből készült kokza. baikett, nem fűstől, nem sül a rostélyra, kalóriája a porosz, lengyel szenekkel egyenlő. Dorogi, tatai és pécsi brikettek és szenek, valamint száraz tüzda Is NovAK IstsrAnnAl Homok-utca 8. sz. - Telefon: 627. sz. Győri gázgyári kokaa gyári áros Gőzítirdő.. Értesztem a n. é. közönséget, hogy a győri gdzflirdtil ~elleni. A legkényesebb izlésnek megfelelően pontos, tiszta kiszolgálásról és meleg termekröl gondoskodom, jegyárak. Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását : Tötb itirdöbérlö Rpdca-utca november 22. Apróhirdetések. Legki:ehb apróhirdetés (Ida liétközna p50, vasárnap 100 fillér. Foglalkozást vagy bármilyen munkát keresők által feladott hirdetések még olcsóbbak. Minden vastagon szedett szó két szónak számit Jeligés leveleknél az eredeti okmányok melléklése nem szükséges, mert azokért kiadóhivatalunk felelősséget nem vállal. Apróhirdetéseket- előre kell fizetni. Próbálja ki a Modern átkezdte házikosztját (Baross-út 28. I.). Olcsó árak. Választékos ételek. Uri közönség. 93 Aranyáért fazon árat is fizet: Schlichter órás és ékszerész, Baross-út Irodai gyakornokit részvénytársaságnál havi 60 pengő kezclőfizetés-, sel felvétetik. Érettségizett fiatalemberek, akik a gép- és gyorsirásban jártasak, sajátkezüleg irt ajánlattal pályázhatnak, mely Győr, 7. számú postafiók címre küldendők. 125, Használt jókarban levő ablakok és ajtók eladók. Petöti-tér Gyermekkocsi eladó Schwareenberg-u. 7. a., emelet Olcsóbb lett a zsír! Kg-ja 1.76 P. Füstölt házikolbász 2 P. Minden szombaton friss véres- és májashurka. Kaptató Kurcz hentesmesternél, Jedlik Anyos-u. 8. Káptalani bérház. Telefonszám: Modern 1 szobás lakás, egy hentes üzlet, egy péküzlet, egy fűszerüzlet azonnal kiadó, ugyanott 1 drb. eszterházi kocsi és 200 q széna eladó. Megtekinthető vasárnap egész nap, köznapokon 4-6-ig. Cím a kiadóban. 129 Jó megjeienésíi, lehetőleg műszakilag képzett és eladásban jártas, intelligens fiatalembert keresek,. Ajánlatok Autóvezetö" jeligére a kiadóhivatalba küldendők. 130 Vendéglő megnyitás. Tisztelettel van szerencsém a n. é közönséget értesíteni, hogy a volt Csákány-féle vendéglőt átvettem és azt Arany János-u. 20. szám alatt magam tovább vezetem. Szombaton este disznótoros vacsora. Esténkint cigányzene. Jó magyaros konyha, abonenseket elfogadok. Szives támogatást kér BUZAS LAJOS, VENDÉGLŐS. Pécsi brikett Pécsi koksz Uradalmi tűzifa FEJES LÁSZLÓ RT. meiew cégnél Győr, Árpád ut 30 szám Telefonszóm S-27

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 10. napján megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZATOK MUTATÓJA 7/2013.(I.10.) számú határozat

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20- án (csütörtök) 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A kitelepítési emlékművel kapcsolatos kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. A kitelepítési emlékművel kapcsolatos kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A kitelepítési emlékművel

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 OU VZÍ Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 1. Mezőkovácsháza története vázlatosan (1) Mezőkovácsháza Magyarország egyik legnagyobb megyéjében, az 5669 km2 területű Békés

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: A Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Tőkés László a Dalai Lámával találkozott december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y

Tőkés László a Dalai Lámával találkozott december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y Tőkés László a Dalai Lámával találkozott 2008. december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y A Dalai Láma polgári nevén: Tenzin Gyatso, Tibet indiai száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben