Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésér l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér l"

Átírás

1

2 EL TERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képvisel -testülete február 22-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésér l Tisztelt Képvisel -testület! Az önkormányzat évi költségvetésér l szóló rendelet tervezet a költségvetési koncepcióban elfogadott elvek alapján, törvényes el készítés mellett, a költségvetési szervek vezet ivel, a szakszervezetekkel egyeztetetten, a jogszabályi követelmények betartásával elkészült, amit a vonatkozó törvények és kapcsolódó jogszabályi el írások értelmében terjesztek el. Kérem, hogy az intézmények alkalmazotti közösségei, iskolaszék, szül i szervezetek, diákönkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzatok, az Érdekegyeztet Tanács a költségvetési rendelet tervezetér l alkotott véleményét is figyelembe véve a Tisztelt Képvisel -testület az el terjesztést vitassa meg, fogadja el és alkossa meg az Önkormányzat évi költségvetésér l, módosításának, végrehatásának rendjér l szóló rendeletét. Szentes, február 09. Szirbik Imre

3 2 BEVEZET Tisztelt Képvisel -testület! Az éves költségvetés mindig önálló alkotás, amely az el z évek által meghatározott folyamatokra épül, és ebb l kiindulva finanszírozza a jelen m ködését és fejlesztését, valamint megalapozza a jöv lehet ségeit. A 2008-as költségvetés erre a hármas egységre épül. A város folyamatos fejl dése, a körülöttünk lev világ változásai és az abból következ pozitív és negatív hatások megkövetelték a feladatstruktúra, s ennek következtében a költségvetés átalakítását is. Ez a reagálás indult el 2007-ben és folytatódik 2008-ban is. Ennek lényege, hogy a vállalt feladataink színvonalas ellátása mellett a pénzügyi egyensúlyt helyreállítsuk, s megalapozzuk annak folyamatos fenntartását. Ez számokban azt jelenti, hogy a évi közel 8%-os tervezett forráshiányt 2008-ban 3% alá csökkentettük, s tudtunk a stabilitást biztosító tartalékot is tervezni. Ez az egyensúly biztosítja a jelen és a következ évek fejlesztésnek megalapozását és megvalósítását. Ez teszi lehet vé, hogy elinduljanak a város számára olyan fontos programok, mint az ipari park, a ligeti élményközpont és az aktív turisztikai lehet ségek b vítése, a kórház rekonstrukciója, óvoda és iskola felújítások, stb. Köszönöm mindenkinek, aki a költségvetés kidolgozásának feszített munkájában társam volt, s kívánom, hogy a megvalósítás során is maradjon meg a város iránti szakmai és emberi elkötelezettsége. Kérem a Képvisel -testületet, hogy a dokumentum megvitatásával és döntésével támogassa a pénzügyi egyensúlyon alapuló dinamikus városfejl dés folytatását. Szentes, február 12. Szirbik Imre polgármester

4 3 TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETE /2008. ( ) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉR L 6 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szentes város Önkormányzata évi költségvetési bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi m ködési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett bevételeinek összege kiemelt el irányzatonként és intézményenként 2.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett kiadásainak összege kiemelt el irányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi m ködési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatok 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi kiadásai feladatonként, kiemelt el irányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett tartalék el irányzat részletezése 3/b. sz. melléklet Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c. sz. melléklet Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege. 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lév, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

5 4 4. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat évi fejlesztési feladatai 5. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat bankgarancia vállalásai célonként 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi el irányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi hitelképességét bemutató táblázat 7.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a.sz. melléklet Szentes Város önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt el irányzatonként 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 9/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi engedélyezett létszámkeretéb l a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (f ) 9/b.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat intézményeinél évben közfoglalkoztatási támogatással alkalmazottak 10.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat címrendje 11.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés

6 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKOLÁSA 94 5 PROGRAMOK 118 FÜGGELÉK Függelék I. Az önkormányzati intézmények évi tervezett rendezvények támogatási igénye Függelék I/a. Egyéb szervezetek, gazdálkodók évi tervezett rendezvényeinek támogatási igénye Függelék II. Sportlétesítmények használatára irányuló igények Függelék III. A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozata A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozata

7 6 Szentes Város Önkormányzata Képvisel testülete /2008. ( ) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésér l, módosításának és végrehajtásának rendjér l Szentes Város Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CLXIX. törvényben foglaltakra - a évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képvisel -testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához nyújtott önkormányzati források felhasználására. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat, továbbá a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésér l szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képvisel -testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak f összegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft- ban költségvetési kiadását: eft- ban forráshiányát: eft, melyb l m ködési hitelb l finanszírozott: eft- ban fejlesztési hitelb l finanszírozott: eft- ban állapítja meg.

8 7 3. (1) A 2. -ban megállapított bevételi f összegen belül a források összetételét, a m ködési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. -ban megállapított és a 3. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szerepl f összegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehet önkormányzati támogatás el irányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2. -ban megállapított kiadási f összegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt el irányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2. -ban megállapított kiadási f összegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes el irányzatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit, továbbá az általános tartalék jogcímeit és mértékét a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képvisel -testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lév, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képvisel -testület. (6) A 2. -ban megállapított bevételi és kiadási f összegen belül az önkormányzati fejlesztési források jogcímeit az 1/c., a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási el irányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képvisel -testület. (7) A Képvisel -testület az Önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b., a garancia vállalását, garancia ígérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet tartalmazza. (9) A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési id tartama alatt a törleszt részleteket és annak járulékos költségeit a többi kiadást megel z en kell figyelembe venni és teljesíteni. (10) A m ködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremt intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. (11) A Képvisel -testület m ködési hitel felvételér l a likviditási helyzet alakulásának ismeretében el terjesztett tájékoztatás alapján dönt. A 6. számú mellékletben szerepl el irányzat felhasználási ütemtervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezet je köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni, a tervt l eltér esetekben soron kívül a szabályszegéseket - a szükséges intézkedések megtétele céljából - a polgármester felé jelezni. (12) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képvisel -testület döntését követ en - a Polgármester jogosult.

9 8 (13) A beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a kötvénykibocsátásról szóló kés bbi döntés függvényében kell biztosítani. Pályázatok döntésre való el készítése, el terjesztése során a saját er konkrét megjelölése szükséges. (14) A Képvisel -testület a tervezett m ködési, illetve a felhalmozási célú bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámlahitel keret fels határát eft-ban, a városközpont rehabilitácója folytatásához megel legezett kiadásokra a céljelleg likvid hitel keretösszegét további eft-ban határozza meg azzal, hogy a hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. (15) A folyószámla hitelkeret felülvizsgálatára a kötvénykibocsátással kapcsolatos döntést követ en sor kell, hogy kerüljön, melynek ismeretében a Képvisel -testület soron következ ülésén módosítja a jóváhagyott keret összegét. (16) A 3. (14) bekezdése szerinti hitel igénybe vételének alakulásáról, a gazdálkodást érint f bb folyamatok alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezet je a Pénzügyi Bizottságot folyamatosan köteles tájékoztatni, a polgármester pedig a Képvisel -testület soros ülésén köteles beszámolni. (17) A forráshiány mérséklése érdekében a Képvisel -testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el irányzatokra vonatkozó pályázatokat. (18) A költségvetési intézmények évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint, melyb l az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a Képvisel -testület a 9/a melléklet szerint határozza meg. (19) A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma 1 f. (20) A Képvisel -testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresed álláshelyek betöltésének el relátó kontrollját, illetve koordinálását a humán er forrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében. (21) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt intézkedési javaslatot kell készíteni, melynek végrehajtásáról a Képvisel -testület dönt. (22) A Polgármesteri Hivatal évi igazgatási létszámkeretét 106,08 f ben, az illetményalap mértékét Ft-ban állapítja meg. (23) A Képvisel -testület a több éves kihatással járó kötelezettségek el irányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a kés bbi évek el irányzatait az éves költségvetések jóváhagyása során állapítja meg. (24) A Képvisel -testület az önkormányzat számított hároméves m ködési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (25) A Képvisel -testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/d., az önkormányzat évi költségvetésének el irányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú

10 9 melléklet szerint hagyja jóvá, melynek végrehajtását a Számviteli és Tervezési Iroda köteles folyamatosan figyelemmel kísérni. (26) A jóváhagyott el irányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól csak írásban indokolt rendkívüli esetben, és csak id legesen lehet eltérni, mely egyedi kérelmek teljesítését a polgármester engedélyezheti. (27) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képvisel -testület. (28) Az önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képvisel testület. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (29) A Képvisel -testület az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában foglaltaknak megfelel en a évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a 11. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. 4. (1) Az Önkormányzati T zoltóság m ködéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás eft, melyet az intézmény m ködési költségvetésének el irányzatai maradéktalanul tartalmaznak. (2) A normatív kötött felhasználású állami támogatás címén biztosított el irányzatok a (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre kerültek, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható el irányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású el irányzat eft, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. 5. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési el irányzatába az engedélyezett létszámnak megfelel, január 1-t l hatályos bértábla szerint, az emelésekkel növelten került beépítésre. (2) A jogszabályi el írásoknak megfelel en - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - a évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%- ának megfelel összeg (összességében eft) a teljesítmények ösztönzéséhez nyújt fedezetet az intézmények költségvetésében, melynek felhasználást a Képvisel -testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. a.) Az intézmények készítsék el az intézményi teljesítményösztönzés feltételrendszerét, határozzák meg a konkrét feladatokat, a teljesítés értékelésének szabályait és id pontjait.

11 10 b.) Az intézményi teljesítmény ösztönz rendszer m ködésére vonatkozó szabályzatot az illetékes szakmai osztály, iroda és a Számviteli és Tervezési Iroda véleményét kikérve a Jegyz hagyja jóvá. c.) Az intézményvezet k esetében a polgármester, a munkavállalók esetében a intézményvezet k kötelesek kikérni a szakmai felügyeletet ellátó osztály, illetve iroda, a gazdaságvezet k esetében a Számviteli és Tervezési Iroda vezet jének a véleményét a teljesítmény ösztönz keret felosztását megel z en. (3) A teljesítmény ösztönz keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének betartása kötelez, és az intézményvezet k felel ssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. 6.. A m ködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft m ködési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására eft általános tartalékot, az intézmények évi várható pénzmaradványával összefüggésben eft tartalékot, továbbá a hulladékszállítási díj emeléséb l a pályázati öner höz eft tartalékot állapít meg a Képvisel -testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelel en. 7.. (1) A Képvisel -testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai el készítést követ en - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (2) A sporttámogatási keret továbbra is a m ködési költségvetés forráshiánnyal és a tartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érint tételekkel csökkentett el irányzatának 1 %-a ( eft), amit ezen összeg 10%-a (4.415 eft) egészít ki azzal a céllal, hogy a városban megrendezésre kerül nagyobb sport rendezvények szakmai szempontú vizsgálatát követ en a támogatáshoz a fedezet biztosított legyen. (3) A 7. (1) bekezdésében jóváhagyott támogatási összegb l az 1%-os keret el irányzata a zárszámadást követ en, a m ködési kiadások tényleges adatainak függvényében, a forráshiány változása miatt korrigálásra kerül. (4) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján a támogatási szerz dések megkötését követ en, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerz dés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. (5) Az Önkormányzat Hivatala és intézményei által szervezett rendezvények, tanulmányi versenyek lebonyolításához el zetes igény felmérés alapján, a költségvetés céltartaléka eft önkormányzati támogatást tartalmaz, melynek felosztását, a rendezvények szakmai szempontú elbírálását a Képvisel -testület a M vel dési és Oktatási Bizottságra

12 11 bízza azzal, hogy az év folyamán további igény teljesítésére nem lesz lehet ség, és a támogatás 10%-át a reprezentációs költségek nem haladhatják meg. (6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felel sség a Polgármesteri Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezet jét terheli. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 8.. (1) A költségvetési szerveket érint felújítási feladatok el irányzatai a Polgármesteri Hivatal központi felhalmozási és felújítási tervében kerültek megtervezésre, melynek felhasználásáról, az el irányzatok évközi átcsoportosításáról az érintett intézmény vezet jének bevonásával kell gondoskodni. 9. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási el irányzatai felett az intézmények vezet i el irányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt el irányzatok módosítása a Képvisel -testület hatásköre. Az el irányzat módosítására tett intézményi javaslatokban els bbséget kell, hogy élvezzen az el relátó, intézményi feladatok egészét érint felel s gazdálkodás. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképz dés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos m ködésének szem el tt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jelleg kiadási el irányzataikat csak a Képvisel -testület jóváhagyását követ en emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezet i az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is az e rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (5) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezet i munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve az azt követ évekre. (6) Az önkormányzati bevételt képez és az intézményi m ködéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (7) Amennyiben az el z bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezett l pontatlan adatszolgáltatás miatt lényegesen eltér, akkor felel sségre vonás

13 12 kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (8) Az el z bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi el irányzatokat érint hatására. (9) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás el irányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkez ket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján - a konyha egész éves m ködését feltételezve - a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások el irányzata tartalmazza. A évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (10) Az oktatási intézményekben ellátottak részére a törvényi el írásoknak megfelel érintettek számára az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2008/2009. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követ en kerül sor. (11) A nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárm adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (12) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok m ködéséhez megállapított támogatás a Könyvtár Kht részére eft, a Konferencia Központ részére eft, a Rádió Kht részére eft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követ hó 15-ig, míg a Képvisel -testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótel irányzatának kiutalásáról a döntést követ 20 napon belül kell gondoskodni. (13) A Könyvtár Kht támogatása a m ködés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, ezért a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenl mértékben kerültek megállapításra. (14) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. 10. (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttm ködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) Az együttm ködési megállapodások felülvizsgálatát a feladatok és a felel sség rendszer konkretizálása érdekében rövid határid vel el kell végezni.

14 13 (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képvisel -testület döntésének megfelel en kerülhet sor. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási el irányzatai felett az intézmények vezet i el irányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek (5) A Képvisel -testület által jóváhagyott kiemelt el irányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is, köteles betartani illetve betartatni. Az el irányzat túllépés megakadályozása az intézményvezet k kiemelt feladata és felel ssége. (6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az OEP finanszírozott feladatok kivételével pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár m ködtetésén keresztül gondoskodik. (7) Köteles a Számviteli és Tervezési Iroda folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi el irányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezet k felel ssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kies bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 11. (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótel irányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott el irányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekr l, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képvisel -testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) A Képvisel testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) Amennyiben év közben az Országgy lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótel irányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képvisel -testületet tájékoztatni. (4) Amennyiben az Országgy lés el irányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséb l, annak kihirdetését követ en haladéktalanul a Képvisel -testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A Képvisel -testület negyedévenként, de legkés bb a Magyar Államkincstár részére történ információszolgáltatást közvetlenül megel z ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

15 14 (6) A jóváhagyott költségvetésen, képvisel -testületi döntésen alapuló el irányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezet aláírásával) jogosult. 12. (1) A költségvetés végrehajtásának ellen rzésér l az Önkormányzat köteles gondoskodni az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény tekintetében a Bels ellen rzési Társulás éves ellen rzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellen rzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet el terjesztésekor köteles a Képvisel -testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezet je köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bels ellen rzésének megszervezésér l, és a bels ellen rzés tapasztalatairól a félévi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidej leg köteles számot adni. 13. (1) A költségvetés teljesítésér l, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képvisel -testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Valamennyi önkormányzati intézmény köteles a gazdálkodás vitelét, számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat folyamatosan végrehajtani, és a gyakorlat és a szabályozás összhangját a gazdálkodás során biztosítani. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képvisel -testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyid ben. (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képez átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásérték bevételek, központosított el irányzatok, valamint a számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képvisel -testületi döntést kell hozni. (5) A m ködési költségvetés bevételi el irányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teend szükséges intézkedésekr l a Képvisel -testület dönt. (6) A költségvetés kiadási el irányzatai között nem szerepl feladatokra, a tervezett feladatok el irányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás, vagy a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztet intézkedés nem tehet. 14. (1) Az Önkormányzat tulajdonosi min ségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a ,-

16 15 Ft egyedi értéken túli követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte el tt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezet jének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt ,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte el tt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezet jének javaslata alapján a polgármester hozzájárulását kérni. (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történ betéti elhelyezésér l a Számviteli és Tervezési Iroda vezet jének javaslata alapján a polgármester dönt. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési Iroda vezet jének javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekr l a Képvisel -testületet tájékoztatni kell. 15. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezet je az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%- nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat jegyz jének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képvisel -testület a vonatkozó jogszabályi el írásoknak megfelel en teszi meg. Ezzel egyidej leg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. 16. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladatellátásához kapcsolódó bevételekb l a tárgyévi tényleges többletnek megfelel összegben intézményi hatáskörben a Képvisel -testület egyidej tájékoztatásával saját hatáskör módosítást hajthatnak végre. E bevételek a következ k: - hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevételek, - létrehozott áru és készletérték, - szolgáltatások ellenértéke, - helyiségek, eszközök tartós illetve eseti bérbeadásának díja, - szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele, - elhasználódott, feleslegessé vált készletek, eszközök értékesítése, - dolgozók, tanulók kártérítése és egyéb térítése, - ÁFA visszatérülés, illetve kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja, - támogatásérték bevételek, - meghatározott célra átvett pénzeszközök. (2) Az intézményi körben tárgyévet megel z, fel nem használt kiadási el irányzat maradvány és bevételi többlet az éves zárszámadás során a pénzmaradvány

17 16 felülvizsgálatát követ en a Képvisel -testület által jóváhagyott összeg erejéig használható fel intézményi hatáskörben. (3) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítend elvonások: - alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellen rzési feladatok díjbevétele), - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethet vissza, - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása, - kiemelt kiadási el irányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten, egyszeri feladatok céljelleg el irányzat maradványa), - végleges feladat elmaradás, átszervezés miatti megtakarítás, - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás. (4) A évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések el irányzatait a Képvisel -testület módosítja. (5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történ felhasználásánál csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. (2) bekezdése szerint lehet eljárni. (6) Az Önkormányzat a évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (7) Az intézményi saját hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások szabályai: a.) Az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási el irányzatuk f összegének módosítását az (1) bekezdés szerinti saját bevételek többlete terhére saját hatáskörben kezdeményezhetik. Az el irányzat-módosításokról a pénzügyi feladatokat ellátó felügyeleti szervet negyedévenként, illetve szükség szerint tájékoztatni kell. b.) Az intézmények által az (1) bekezdés szerint végrehajtott el irányzat-módosításokról a Képvisel -testületet a negyedévet követ legközelebbi ülésen kell tájékoztatni a költségvetési rendelet egyidej módosításával. c.) A kiemelt bevételi jogcím többlet teljesítése esetén, míg az intézmény más bevételei nem érik el a tervezett el irányzatot kivétel a feladathoz kötött bevételek az intézményi költségvetés f összege nem emelhet. d.) A feladathoz kötött többletbevételek terhére történ el irányzat módosítást az intézmény köteles dokumentumokkal (szerz dés, pályázati értesít stb) alátámasztani. e.) A bevételi többletek terhére csak a dologi el irányzatok emelhet ek, kivétel ha a célhoz kötött forrás felhasználásáról a szerz dés másként rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetése nélkül nem valósítható meg. (8) Többletbevételnek számít a jóváhagyott el irányzaton túl realizált bevétel abban az esetben, ha az a tervezéskor nem volt számításba vehet. (9) Az intézmények vezet i a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélkül, a fenntartótól származó, többlet forrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.

18 17 (10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt el irányzatokon belül a részel irányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre el irányzat átcsoportosítást, azonban a kiemelt el irányzatok saját hatáskörben nem módosíthatók. (11) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani, a közfoglalkoztatási támogatással történ alkalmazásról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Polgármesteri Hivatal részére. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 16. (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az Önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képvisel testület döntésének megfelel en, els dlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, - Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és a Jogi Bizottság véleményének, jóváhagyásának el zetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megel z en a költségek reális számba vételére és el készítésére. (7) A költségek ismeretében a Képvisel -testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés el készítéshez szükséges a pályázattal történ beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhel öner konkrét összegének és megjelölésének, valamint a

19 18 beruházást befejezését követ en a m ködtetéssel kapcsolatosan felmerül költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (8) Nyertes pályázat esetén a felel s személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdését l a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan m ködjön. (9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által m ködtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerz désekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (10) A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft, valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képez és kezelésében lév ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft az éves beszámolón túl folyamatosan köteles adatot szolgáltatni a Számviteli és Tervezési Irodának. (11)A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (12) Az Önkormányzat által alapított, és támogatott kht-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövel beruházásokról. (13)A Szentes Rehab Kht. részére nyújtott támogatásokról, tevékenységében a korábbi évekr l húzódó problémák végleges rendezésének módjáról a Képvisel -testület dönt. (14)A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képvisel -testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttm ködésére, a feladatok koordinált, ellen rzött ellátására. (15)Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerül kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (16)A vagyonkezel i jog létesítésével, m ködtetésével, ellen rzésével, megsz nésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 17. (1) Az Önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a gazdálkodók kötelesek a takarékossági akció tervek végrehajtásáról beszámolni, újabb intézkedések foganatosítását kezdeményezni. (2) A m ködési forráshiány mérséklése, megszüntetése érdekében a költségvetési intézmények kötelesek felülvizsgálni jóváhagyott el irányzataikat és az intézményi költségvetési f összeg 1,5 %-ának megfelel tartalékot kötelesek képezni, melynek

20 19 felhasználását az I. félévi gazdálkodás eredményének függvényében a Képvisel -testület engedélyezheti. (3) A m ködési költségvetés hiányának csökkentése megköveteli, hogy valamennyi területen a tervezett bevételek teljesítése, többlet bevételek beszedése els dleges és kiemelt feladat legyen, melynek hiányában a gazdálkodás területén további korlátozások bevezetésére kell intézkedéseket tenni. (4) A m köd képesség meg rzése érdekében az ésszer takarékosság, a tartalékok feltárása, küls források bevonásával a kiadást kímél megoldások keresése, saját bevételek növelése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótel irányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthet el, melyet el zetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. (5) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követ években pénzügyi kihatással járó el terjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthet k a Képvisel -testület elé. (6) A bizottságok költségvetést érint, a kötelezettségeket növel döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képvisel -testület felé, mely javaslatot el zetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (7) A költségvetés bevételi el irányzataiban nem szerepl - nem kötött felhasználási célú - vagy a tervezett el irányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási el irányzatokban szerepl feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok el irányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékét képezik, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, illetve meg rzése céljából. (8) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszer átszervezésével a m ködési költségeket csökkenteni kell. (9) A Képvisel -testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el : a.) Dr. Sipos Ferenc Parkerd Otthon m ködéséhez szükséges költségvetési javaslatot. b.) A Központi Gyermekélelmezési Konyha rekonstrukciójának id szakára vonatkozó szolgáltatás nyújtás forgatókönyvét a költségek megjelölésével. c.) Ki kell dolgozni az általános iskolai, óvodai beiratkozások ismeretében az intézményhálózat optimális m ködésének feltételeit, figyelemmel az ellátási színvonal meg rzésére és jogszabályokban el írtak betartására. VI. FEJEZET Kisebbségi Önkormányzatok 18. (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képvisel -testület összességében a központi támogatáson túl eft m ködési támogatást biztosít, melyb l a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatása 715 eft.

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178 / 2010. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2012. évi költségvetés módosítása

2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: El terjeszt : Mez

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben