DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szintay Gergely. Veszprémi Egyetem. Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szintay Gergely. Veszprémi Egyetem. Általános és Szervetlen Kémia Tanszék"

Átírás

1 A CINK(II)- ÉS A RÉZ(II)- TETRAFENIL- ÉS OKTAETIL- PORFIRINEK FOTOFIZIKAI SAJÁTSÁGAI, KOMPLEXKÉPZÉSÜK ÉS KIOLTÁSUK NITROGÉN- TARTALMÚ DONOR MOLEKULÁKKAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szintay Gergely Veszprémi Egyetem Általános és Szervetlen Kémia Tanszék 2004

2 ELŐZMÉNYEK, BEVEZETÉS Bár Soret már 1883-ban említést tesz arról, hogy a hemoglobin intenzív elnyelést mutat 400 nm környékén és ezt 1897-ben Gamgee is megerősíti egyéb porfirin vegyületek esetében, a porfirin kémia kezdete mégis a XX század elejére tehető. Küster 1912-ben javaslatot tett a porfirinek ma is ismeretes négy pirrol gyűrűből felépülő szerkezetére és bár ezt a feltevést a modern porfirin kémia atyjaként emlegetett Fischer még csaknem két évtizeden keresztül elutasította, végül 1929-ben, többek között Fischer munkássága alapján, sikerült pirrolból, szintetikus úton porfirint előállítani, így adva egyértelmű bizonyítékát e vegyület konstitúciós szerkezetének. A porfirin vegyületek illetve ezek fém ionokkal képzett komplexei az úgynevezett metalloporfirinek alapvető jelentőségű molekulái olyan, az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen folyamatoknak, mint amilyen a fotoszintézis (klorofill) vagy az O 2 -CO 2 anyagcsere (hemoglobin). Vizsgálatuk, tervezésük és fejlesztésük fontos feladat napjainkban is; a porfirin-kémia jelentősebb kutatási és alkalmazási területei közé tartozik a napcellák készítése, a mesterséges fotoszintézis modellezése, valamint a tumor sejtek pusztítása (Fotodinamikus Terápia, röviden: PDT). Ez utóbbi kutatási terület adta az ötletet, hogy megvizsgáljam néhány fémközpontú porfirin egyensúlyi folyamatait nitrogén tartalmú elektron donor molekulák jelenlétében. Modell vegyületeknek réz(ii)-tetrafenil (Cu(TPP)), réz(ii)-oktaetil (Cu(OEP)), cink(ii)-tetrafenil (Zn(TPP)) és cink(ii)-oktaetil (Zn(OEP)) porfirineket választottam, amelyek elektrondonor molekulákkal egyaránt csak 1:1 összetételű adduktumot képeznek, viszont a központi fématom különbözőségéből eredően lumineszcencia tulajdonságaik és ötös koordinációjú komplexeik stabilitása jelentősen eltér egymástól. Komplexképző tulajdonságának köszönhetően a Zn(TPP) egyensúlyi állandóit számos bázis jelenlétében, több hőmérsékleten is meghatározták már, míg a réz-porfirinek közül csak a Cu(TPP) szobahőmérsékleten mért egyensúlyi állandója található az irodalomban. A megfelelő oktaetil származékokkal kapcsolatban pedig semmilyen adat nem állt rendelkezésre. Így a disszertáció célja elsősorban az volt, hogy a vizsgálat tárgyát képező négy metalloporfirin nitrogéntartalmú 1

3 donor molekulák jelenlétében kialakuló ötös koordinációs számú komplexeinek stabilitási állandóit spektrofotometriás módszerrel meghatározza és egymással összevesse. A réz-porfirinek sajátos energiaszerkezete adta a második célkitűzést, nevezetesen a Cu(TPP) és Cu(OEP) kioltási állandóinak meghatározását a hőmérséklet függvényében folytonos megvilágításos, és lézervillanófény-fotolízis módszerrel. 2

4 TÉZISEK 1. A Zn(OEP), a Zn(TPP), a Cu(OEP) és a Cu(TPP) alap és gerjesztett állapotú fényelnyelését, valamint lumineszcenciáját tanulmányoztam és hasonlítottam össze. 1.1 A lumineszcencia- és az elnyelési színképek elemzéséből kiszámoltam a négyes- és ötös koordinációjú cink-porfirinek alap- (S 0 ) és gerjesztett állapotainak (S 1 ) vibrációs szintjei közötti energiakülönbséget, míg a Cu(II) komplexeknél csak a 2 S 1 állapot vibrációs szintjei közötti energia különbséget tudtam meghatározni. 1.2 Kiegészítettem a cink(ii)- és réz(ii)-porfirinek általánosan ismert Jablonski diagrammját az ötös koordinációjú komplex energia szintjeivel és a koordináció következtében megváltozott energiavesztési reakcióutakkal. 2 Mértem a réz(ii)-porfirinek lumineszcencia élettartamát a hőmérséklet függvényében 10 és 70 C között. 2.1 Méréseimből végzett számítások és korábban közölt eredmények alapján megállapítottam, hogy a Cu(TPP) legkisebb energiájú trip-multiplett állapotai közötti energia különbség kétszerese a Cu(OEP) esetében mért értéknek. 2.2 Megállapítottam, hogy míg a Cu(TPP) gerjesztett állapotának lecsengése tartalmaz egy hőmérsékletfüggő és minimum egy hőmérséklet független energiavesztési folyamatot, a Cu(OEP) hőmérséklet független energiavesztési folyamatának sebessége oly kicsiny, hogy az a hőmérsékletfüggő folyamat mellett elhanyagolható. 3. Hét nitrogén tartalmú elektrondonor molekula jelenlétében, legalább öt különböző hőmérsékleten vizsgáltam a cink(ii)- és réz(ii)-porfirinekre történő axiális koordináció termodinamikáját. 3.1 Az egyensúlyi mérések alapján igazoltam a következő, eddig nem közölt, új komplexek jelenlétét az oldatban: Cu(TPP)3p, Cu(TPP)4p, Cu(OEP)p, Cu(OEP)3p, Cu(OEP)4p, Zn(TPP)2,6Lut, Zn(TPP)An, Zn(TPP)Bn, Zn(OEP)p, Zn(OEP)2p, Zn(OEP)3p, Zn(OEP)4p, Zn(OEP)2,6Lut, Zn(OEP)An, Zn(OEP)Bn. 3.2 Az MRA számítások eredményeként, az irodalmi közlésekkel teljes összhangban 1:1 porfirin:bázis összetételt állapítottam meg valamennyi vizsgált porfirin és bázis rendszerben és kizártam a Zn(P)D 2 illetve a Cu(P)D 2 keletkezésének lehetőségét. 3.3 Megállapítottam, hogy a réz(ii)-porfirinek esetében mért egyensúlyi állandók öt nagyságrenddel kisebbek a cink(ii)-porfirinekre meghatározott értékeknél. 3.4 Bár adott bázis és hőmérséklet esetén a cink(ii)-porfirinek egyensúlyi állandói egy nagyságrenden belül vannak, mégis a Zn(TPP) egyértelműen stabilabb komplexeket képez, mint a Zn(OEP). 3

5 3.5 A réz(ii)-porfirineknél ezt a tendenciát pont fordítottnak találtam, viszont figyelembe véve a kicsi, viszonylag nagy relatív hibával terhelt képződési állandókat, azt a következtetést vontam le, hogy a Cu(TPP) és a Cu(OEP) gyakorlatilag azonos stabilitású komplexeket képeznek. 3.6 A Cu(OEP)D keletkezésével járó negatívabb S és H értékeket egy olyan, szerkezeti átrendeződésnek tulajdonítottam, amely az ötödik ligandum koordinációjának a következménye. A Cu(OEP)D esetében tapasztalt felhasadást az ötös-koordinációjú fémközpont kialakulásával járó Jahn-Teller torzulással magyaráztam. 3.7 Mind a négy metalloporfirin esetében egyértelműen kimutattam, hogy a sztérikus gátlás (2-pikolin, 2,6-lutidin) a komplex stabilitásának csökkenéséhez, míg a pozitív indukciós hatás (3-pikolin, 4-pikolin) ennek növekedéséhez vezet. 3.8 A cink(ii)-porfirineknél a kisugárzási színképekből is különböző hőfokon titrálási görbeseregeket vettem fel. Ezek alapján a gerjesztett állapotú komplexek szabad entalpiáját határoztam meg ( G *) és azt az eredményt kaptam, hogy ezen értékek százalékkal negatívabbak mint az alapállapotú komplex képződéséé. 3.9 A G * értékekből, G *= -RTlnK* összefüggés alapján számítottam a gerjesztett állapotot jellemző egyensúlyi állandókat (K*), amelyekről megállapítottam, hogy az alapállapotú komplex keletkezését jellemző stabilitási állandókhoz (K) képest egy nagyságrenddel nagyobbak. Az elnyelési görbeseregeknél alkalmazott módon kiszámoltam a kisugárzási színkép sorozatokból is az egyensúlyi állandókat és azokat hibán belül azonosnak találtam. A mért és számított állandók közötti különbséget az S 1 állapot rövid élettartamával (τ F 2,7 ns) magyaráztam. 4. Vizsgáltam a két réz(ii)-porfirin kioltását, a hét Lewis-féle bázissal, szintén több hőmérsékleten. 4.1 A hőmérsékletfüggő kioltási méréseim azt igazolták, hogy a *Cu(OEP)D molekulák kialakulásához nagyobb aktiválási energia szükséges, mint a *Cu(TPP)D képződéséhez. 4.2 A G értékek mindkét réz(ii)-porfirin esetében egyértelműen mutatják a metilcsoport(ok) sztérikus hatását, viszont azt tapasztaltam, hogy az aktiválási szabadentalpia a pozitív indukciós hatásra nem érzékeny. 4.3 Azt tapasztaltam, hogy a 2 PQ állapot keletkezését mérsékelt negatív aktiválási entrópia változás és mérsékelt aktiválási energiagát jellemzi, amely eredmény egybevág azzal a feltevéssel, miszerint a pentakoordinált komplex keletkezése a réz-porfirinek trip-multiplett állapotainak szerkezeti átrendeződését eredményezi. Mikor a 2 PQ állapot kialakul, egy gyors spin-megengedett átmenet biztosítja a gerjesztett állapotú molekula relaxációját alapállapotba, és ez adja a hatásos kioltás magyarázatát. 4

6 Tudományos közlemények 1. G. Szintay, A. Horváth, G. Grampp Temperature dependence study of pyridine complex formationand emission quenching of copper(ii) octaethyl- and tetraphenylporphyrin J. Photochem. & Photobiol. A: Chem., 126 (1999) G. Szintay, A. Horváth Temperature dependence study of five-coordinate complex formation of zinc(ii) octaethyl and tetraphenylporphyrin Inorganica Chimica Acta, 310 (2000) G. Szintay, A. Horváth Five-coordinate complex formation and luminescence quenching study of copper(ii) porphyrins Inorganica Chimica Acta, 324 (2001) Szintay G., Horváth A. Cink(II)- és Réz(II)- oktaetil és tetrafenil porfirinek fotofizikai sajátságainak összehasonlítása és nitrogén bázisokkal képzett komplexeinek jellemzése Magyar Kémiai Folyóirat, 108, 10 (2002)

7 Tudományos előadások, poszterek 1. Szintay G., Horváth A.: Előadás: A réz(ii)-tetrafenil-porfirin és a réz(ii)-oktaetil-porfirin fotofizikai és fotokémiai tulajdonságainak összehasonlítása MKE XXXIII. Komplexkémiai Kollokviuma, Paks, május Szintay G., Horváth A.: Előadás: Cink(II) és réz(ii) porfirin komplexek fotofizikai és fotokémiai sajátságai MKEKE XXXIV. Komplexkémiai Kollokviuma, Tata, Május Szintay Gergely: Előadás: Réz(II) porfirinek fotofizikája és lumineszcenciájuk kioltása nitrogén bázisokkal MTA Reakciókinetikai és fotokémia Munkabizottság ülése, Balatonalmádi, április G. Szintay, A. Horváth Poszter: Temperature dependence study of five coordinate complex formation and quenching of metalloporphyrins in the presence of nitrogen bases XVIII. IUPAC Symposium on Photochemistry, Dresden, Germany, July 22-27, G. Szintay, A. Horváth Poszter: Five-coordinate complex formation and luminescence quenching study of copper(ii) and zinc(ii) porphyrins in the presence of nitrogen bases 14 th International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds, Veszprém, Hungary July 7-12,

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére unokád DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai

Részletesebben

A 2-METIL-3-HIDROXI-4(1H)-OXOKINOLIN 2,3- DIOXIGENÁZ ENZIM FUNKCIONÁLIS ENZIMMODELL RENDSZEREINEK VIZSGÁLATA

A 2-METIL-3-HIDROXI-4(1H)-OXOKINOLIN 2,3- DIOXIGENÁZ ENZIM FUNKCIONÁLIS ENZIMMODELL RENDSZEREINEK VIZSGÁLATA VESZPRÉMI EGYETEM A 2-METIL-3-IDRXI-4(1)-XKILI 2,3- DIXIGEÁZ EZIM FUKCIÁLIS EZIMMDELL REDSZEREIEK VIZSGÁLATA DKTRI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: CZAU MIKLÓS okleveles vegyészmérnök Témavezető: Dr. SPEIER

Részletesebben

BABEŞ - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR FENOTIAZIN TARTALMÚ 5,10,15,20 TETRAARIL - PORFIRINEK ELŐÁLLÍTÁSA

BABEŞ - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR FENOTIAZIN TARTALMÚ 5,10,15,20 TETRAARIL - PORFIRINEK ELŐÁLLÍTÁSA EŞ - LYI TUDMÁYEGYETEM KÉMI ÉS VEGYÉSZMÉÖKI K FETIZI TTLMÚ 5,10,15,20 TETIL - PFIIEK ELŐÁLLÍTÁS IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 TUDMÁYS VEZETŐTÁ: Lovász Tamás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BARKÓCZI MARGIT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BARKÓCZI MARGIT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BARKÓCZI MARGIT MOSONMAGYARÓVÁR 2004 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK Precíziós növénytermesztési módszerek doktori

Részletesebben

Redox paraméterek mérése daganatos kutyákba.

Redox paraméterek mérése daganatos kutyákba. A kutatás eredeti célja az volt, hogy olyan paramétereket találjunk a kutyákban előforduló daganatok kezelésére, amelyek az eddiginél pontosabban leírják és megbízhatóbb prognózist adnak a gyógykezelésre

Részletesebben

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei 7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei Kutatásainkat az Al(III)-on kívül kiterjesztettük olyan fémionokra is, amelyek lúgos közegben számottevő oldhatóságot mutatnak és/vagy amelyek viselkedéséből az Al(III)-

Részletesebben

Válasz. A kérdésekre, kritikai megjegyzésekre az alábbiakban válaszolok:

Válasz. A kérdésekre, kritikai megjegyzésekre az alábbiakban válaszolok: Válasz Kiss Tamás egyetemi tanárnak Az Imidazolgyűrű szerepe a fémionmegkötésben: oldalláncban több donorcsoportot tartalmazó peptidek és származékaik átmenetifém komplexeinek egyensúlyi és redoxi sajátságai

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. Hegyesné Vecseri Beáta

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. Hegyesné Vecseri Beáta DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során Hegyesné Vecseri Beáta Budapest, 2004 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

1. Gyorshűtéssel előállított tömbi amorf ötvözetek. 1.1. Zr alapú tömbi amorf ötvözetek[8,68,78] :

1. Gyorshűtéssel előállított tömbi amorf ötvözetek. 1.1. Zr alapú tömbi amorf ötvözetek[8,68,78] : Gyorshűtéssel, mechanikus ötvözéssel, illetve nagy deformációval előállított nanokristályos anyagok mikroszerkezete, termikus és mechanikai tulajdonságai 1. Gyorshűtéssel előállított tömbi amorf ötvözetek

Részletesebben

A fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai

A fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai 44 Magyar Kémiai Folyóirat - Előadások fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai KUINYI Miklós 1,2, VIDÓCZY Tamás 1 Magyar Tudományos kadémia Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai

Részletesebben

Az AKI kíváncsi kémikus" nyári kutatótábor krónikája 2009

Az AKI kíváncsi kémikus nyári kutatótábor krónikája 2009 Az AKI kíváncsi kémikus" nyári kutatótábor krónikája 2009 Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet MTA KK AKI Az AKI kíváncsi kémikus" nyári kutatótábor krónikája

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN Feigelné Terék Orsolya Témavezető: Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Budapest 2012 A doktori

Részletesebben

A LIKOPIN FELSZÍVÓDÁSA, HASZNOSULÁSA ÉS GYAKORLATI SZEREPE TOJÓMADARAK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN (JAPÁN FÜRJÖN VÉGZETT MODELLKÍSÉRLETEK)

A LIKOPIN FELSZÍVÓDÁSA, HASZNOSULÁSA ÉS GYAKORLATI SZEREPE TOJÓMADARAK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN (JAPÁN FÜRJÖN VÉGZETT MODELLKÍSÉRLETEK) SZENT ISTVÁN EGYETEM A LIKOPIN FELSZÍVÓDÁSA, HASZNOSULÁSA ÉS GYAKORLATI SZEREPE TOJÓMADARAK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN (JAPÁN FÜRJÖN VÉGZETT MODELLKÍSÉRLETEK) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Papócsi-Réthy Katalin GÖDÖLLŐ

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes ErbB2 molekula modellezésében Horváth Gábor Témavezet k: Prof. Dr. Szöll si János

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM CIRKÓNIUM-ASZKORBÁT HATÁSA A BÚZA CSÍRANÖVÉNY KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI PARAMÉTEREIRE

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM CIRKÓNIUM-ASZKORBÁT HATÁSA A BÚZA CSÍRANÖVÉNY KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI PARAMÉTEREIRE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM CIRKÓNIUM-ASZKORBÁT HATÁSA A BÚZA CSÍRANÖVÉNY KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI PARAMÉTEREIRE Dr. FODOR MARIETTA doktori értekezése Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszékén

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/9 Munkanélküli-segélyezés Magyarországon a kilencvenes években NAGY GYULA Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Munkaerő-piaci Kutatások

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

HOMOGÉNKATALITIKUS KARBONILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA NITROGÉNBÁZISOK JELENLÉTÉBEN

HOMOGÉNKATALITIKUS KARBONILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA NITROGÉNBÁZISOK JELENLÉTÉBEN VESZPRÉMI EGYETEM HMGÉKATALITIKUS KARBILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA ITRGÉBÁZISK JELELÉTÉBE Készítette: Szarka Zsolt okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi docens Veszprémi Egyetem

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben

Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei

Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei MTA Doktori értekezés Hórvölgyi Zoltán There is Plenty of Room at the Bottom (Richard P. Feynman, 1959) *

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 679-685

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 679-685 Patocskai Mária 1 A LAKOSSÁG ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSÁNAK KAPCSOLATA TELEPÜLÉSTÍPUSONKÉNT A jelenlegi ökológiai válságért az emberiség tehető felelőssé közvetlen és közvetett környezetkárosító

Részletesebben

Munkanélküli-segélyezés Magyarországon a kilencvenes években

Munkanélküli-segélyezés Magyarországon a kilencvenes években Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. október (799 816. o.) NAGY GYULA Munkanélküli-segélyezés Magyarországon a kilencvenes években Magyarországon a tömeges munkanélküliség megjelenésével egy idõben

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A KÖZÉPFÜL GÁZNYOMÁS EGYENSÚLYÁNAK SZABÁLYOZÁSA. Dr. Csákányi Zsuzsanna

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A KÖZÉPFÜL GÁZNYOMÁS EGYENSÚLYÁNAK SZABÁLYOZÁSA. Dr. Csákányi Zsuzsanna Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A KÖZÉPFÜL GÁZNYOMÁS EGYENSÚLYÁNAK SZABÁLYOZÁSA Dr. Csákányi Zsuzsanna Témavezető: Prof. Dr. Sziklai István, az MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Idegtudományi Doktori

Részletesebben

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei.

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei. Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE Doktori (PhD.) értekezés tézisei Brandt Sára Gödöllő 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI PROGRAM, GYÁRTÁSI

Részletesebben

Terhelésfüggő enzimmechanizmusok vizsgálata nem-izom miozin molekulán

Terhelésfüggő enzimmechanizmusok vizsgálata nem-izom miozin molekulán Terhelésfüggő enzimmechanizmusok vizsgálata nem-izom miozin molekulán Sarlós Kata szakdolgozat Témavezető: Dr. Kovács Mihály, tudományos főmunkatárs Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Részletesebben