Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/ Fax: 53/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu"

Átírás

1 Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/ Fax: 53/ Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének 2./2011.(I.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Törtel Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Az adókötelezettségre vonatkozóan a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 35. (1) bekezdése az irányadó. (2) Az adóalanyiságra vonatkozóan a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 35. (2) bekezdése az irányadó. 2. (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a. (2) A fizetendő adó összege az ideiglenes jelleggel építőipari tevékenység folytatása, illetve természeti erőforrás feltárása vagy kutatása esetén, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, naptári naponként Ft. (3) A fizetendő adó összege bármely az (1) és (2) bekezdésbe nem sorolható tevékenysége után, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert az adózó, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, naptári naponként Ft. 3. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló, többször módosított évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet február 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított 3/1999. (IV.7.) önkormányzati rendelete. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyző

2 Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének 4./2011.(I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szoláltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló, többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szoláltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló, többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a lakossági fogyasztó részére IV.01-től évre 252,- Ft/m3 szövegrész helyébe a lakossági fogyasztó részére február 01-től január 31.-ig terjedő időszakra Ft+Áfa/m3 szöveg lép. (2) A Rendelet 3. 1 bekezdésének b) pontjában a közületi fogyasztó részére IV.01- től évre 305,- Ft/m3 szövegrész helyébe a közületi fogyasztó részére február 01.-től január 31.-ig terjedő időszakra 323 Ft+Áfa/m3 szöveg lép. (3) A Rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontjában a lakossági fogyasztó részére IV.01-től évre 305,- Ft/m3 szövegrész helyébe a lakossági fogyasztó részére február 01-től január 31.-ig terjedő időszakra Ft+Áfa/m3 szöveg lép. (4) A Rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontjában a közületi fogyasztó részére IV.01- től évre 375,- Ft/m3 szövegrész helyébe a közületi fogyasztó részére február 01.-től január 31.-ig terjedő időszakra 394 Ft+Áfa/m3 szöveg lép. (5) A Rendelet 3. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: A csatornahasználati díj alapját az április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra az elő-, oldal, vagy hátsó kerttel rendelkező ingatlanok esetében az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10%-al csökkentett mennyisége adja. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyző 2

3 Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének 6./2011. (III.25.) önkormányzati rendelet tervezete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3

4 Törtel Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában és az Ötv. 1. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1 (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Törtel Község Önkormányzata. (2) Az Önkormányzat székhelye: 2747 Törtel, Szent István tér 1. (3) Az Önkormányzat működési területe Törtel község közigazgatási határain belülre terjed ki. Az Önkormányzathoz tartozó közigazgatási terület leírását, illetve térképvázlatát az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza. 2. (1) Az önkormányzat szervei: a) a Képviselő-testület, b) a Képviselő-testület bizottságai, melyek ba) Jogi és Ügyrendi Bizottság, bb) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, bc) Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság, c) a polgármester és d) a Képviselő-testület hivatala. 3. (1) Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, valamint azok használatáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Az önkormányzat címerének, zászlajának leírását, valamint bélyegzőinek lenyomatát az SZMSZ 2. függeléke tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről, díszpolgári cím alapításáról, valamint azok odaítélésének rendjéről külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 5. (1) Az önkormányzat a lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében havonta megjelenő ingyenes lapot, a Törteli Híradót adja ki. (2)A lap felelős szerkesztője a három tagú Szerkesztő Bizottság. A Szerkesztő Bizottság tagjaira a Jogi és Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot és a megválasztásukról a Képviselőtestület dönt. A Szerkesztő Bizottság névsorát az SZMSZ 3. függeléke tartalmazza. (3) A lapban tájékoztatást kell nyújtani: a) az önkormányzati rendeletekről, a teljes szöveg közzétételével, b) a közérdeklődésre számot tartó határozatokról, azok szó szerinti ismertetésével, c) a bizottságok fontosabb döntéseiről, d) az önkormányzati kapcsolatokról, együttműködésekről, e) a Polgármesteri Hivatal híreiről, f) az önkormányzati fejlesztésekről, g) a község eseményeiről. (4) A lap megjelent példányait évente legalább 2 példányban be kell köttetni, 1 példányt a könyvtárban, 1 példányt a polgármesternél kell megőrizni. 6. (1) A képviselő-testület a községben elhelyezett 6 db hirdetőtáblán keresztül minden, a lakosság számára fontos információt közöl az állampolgárokkal. II. Fejezet 4

5 Az Önkormányzat feladat- és hatásköre 7. (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök Törtel Község Önkormányzat képviselőtestületét illetik meg. (2) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre és a bizottságokra ruházza át. (3) Az átruházott hatáskör gyakorlója évente legalább egy alkalommal köteles a képviselőtestületnek írásban vagy szóban tevékenységéről, intézkedéseiről, annak eredményéről beszámolni. (4) A Képviselő-testület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolását a 1. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület által a bizottságokra ruházott hatáskörök felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv. 10. (1) bekezdésében foglaltakon túl: a) minden önkormányzati célt szolgáló hitelfelvétel, értékhatárra tekintet nélkül, b) a képviselő-testület munkatervének elfogadása, c) gazdasági társaság létrehozása, megszüntetése, gazdasági társaságba való belépés, illetve kilépés, d)a rendszeresen ellátandó közfeladat önkéntes felvállalása, vagy erről történő lemondás, e) együttműködési megállapodás létesítése, felmondása. III. Fejezet 1. A Képviselő-testület működése 9. (1) Törtel község képviselő-testülete 6 választott települési képviselőből és a közvetlenül megválasztott polgármesterből áll. A polgármester nevét, címét és a települési képviselők névsorát és címét a 4. függelék tartalmazza. 1. A települési képviselő jogállása, jogai és kötelezettségei 10. (1) A települési képviselő az Önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célkitűzések valamint az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért vállalt felelősséggel vesz részt a község lakosságának, az önkormányzat érdekeinek képviseletében. 11. (1) A települési képviselő jogait az Ötv a tartalmazza, mely az alábbiakkal egészül ki: a) magasabb rendű jogszabályban foglaltak betartásával önkormányzati iratokba, dokumentumokba való betekintés, azok tanulmányozása a polgármesterrel és a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után, b) a polgármestertől és a jegyzőtől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást és egyeztethet ügyviteli és adminisztratív jellegű közreműködés érdekében, c) a polgármester egyes települési képviselőket szakmai ismereteik, felkészültségük szerint bevonhat a döntések előkészítésébe, a különböző szervekkel történő tárgyalásokba, d) a polgármester a képviselő-testületnek javaslatot tehet egyes ügyekben arra, hogy a képviselettel a testület valamely képviselőt bízzon meg, (2) Az (1) bekezdés d) pontjában említett megbízásról a Képviselő-testület egyszerű többséggel, nyílt szavazással, határozatában dönt. A megbízást írásba kell foglalni és a képviselőnek átadni. A megbízásnak tartalmaznia kell: a) a képviselet tárgyát, b) a képviselet terjedelmét, 5

6 c) az esetleges hatáskört, d) a megbízás időtartamát. (3) A képviselők részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg, melynek részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 12. (1) A képviselő köteles: a) írásban vagy szóban a polgármesternek (állandó bizottság elnökének) előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület (állandó bizottság) ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik, b) részt venni a képviselő-testület munkájában, közreműködni a bizottság tevékenységében, a testületi döntések előkészítésében, a különböző vizsgálatokban, c) igény szerint fogadóórát, lakossági fórumot tartani, kapcsolatot tartani a lakossággal, önszerveződő közösségekkel, d) a képviselői megbízáshoz méltó, a képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani, e) a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, valamint egyéb információkat a vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni, f) a polgármesternek jelezni bármilyen jellegű összeférhetetlenségi ok felmerülését. 13. (1) A 11. és 12. -ban foglaltak értelemszerűen a bizottságok nem képviselő tagjaira is érvényesek. 2.Képviselői felvilágosítás-kérés Interpelláció 14. (1) Az interpelláció olyan felszólalás, amelynek tárgya szoros kapcsolatban áll az Önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg valamely az Önkormányzat irányítása alá tartozó - szervezet hatáskörébe tartozik. Problémát tár fel és arra vár választ, hogy az mikor szűntethető meg, vagy valamilyen mulasztás, helytelen gyakorlat, panasz orvoslását kéri. 15. (1) A települési képviselő interpellációt intézhet: a) polgármesterhez, b) az alpolgármesterhez, c) a jegyzőhöz, d) a bizottságok elnökeihez. (2) Az interpellációt az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal - a polgármesternél kell írásban benyújtani, aki intézkedik annak a címzetthez való eljuttatásához. Az interpellációnak tartalmaznia kell: a) az interpelláló nevét, b) az interpelláció címzettjét, c) az interpelláció tárgyát. (3) Az interpelláció képviselő-testületi ülésen szóban is előterjeszthető a napirendek megtárgyalását követően. A szóbeli interpelláció előterjesztésének ideje maximum 5 perc. 16. (1) Az írásban benyújtott interpelláció esetén az interpelláló interpellációja tartalmát a napirendek megtárgyalását követően a képviselő-testület ülésén szóban ismertetheti és kiegészítheti. (2) Az interpellációra a képviselő-testület ülésén kell érdemi választ adni. A szóbeli válaszadás időtartama az 5 percet nem haladhatja meg. A képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz, hogy az interpellált személy indokolt esetben 15 napon belül írásban is válaszolhat. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni. A válasznak tartalmazni kell a végrehajtásért felelős személy nevét és a végrehajtás határidejét. (3) Írásban adott választ a következő rendes képviselő-testületi ülés napirendjére kell tűzni, melynek során az interpelláció címzettje írásbeli válaszának tartalmáról tájékoztatja a képviselő-testületet. 6

7 (4) A válaszadást követően az interpelláló viszontválaszt adhat, melyben nyilatkozik arról, hogy a kapott választ elfogadja-e, ha igen, akkor a képviselőt-testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. (5) Ha az interpellációra adott választ a települési képviselő nem fogadja el, a képviselőtestület dönt annak elfogadásáról. Ha a választ a képviselő-testület sem fogadja el, az ügy további vizsgálat és javaslattétel céljára a képviselő-testület által kijelölt bizottság vagy a polgármester elé utalandó. A bizottság vagy a polgármester állásfoglalását és határozati javaslatát a következő ülésen terjeszti elő, amelyről a képviselő-testület határoz. Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell vonni. (6) Az interpellációról a jegyző nyilvántartást vezet. Képviselői kérdés 17. (1) A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó bármely (pl. szervezeti, működési, döntés-előkészítési stb.) ügyben történő felvetés vagy tudakozódás. (2) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén, a napirendek tárgyalását követően: a) a polgármesterhez, b) az alpolgármesterhez, c) a jegyzőhöz, d) a bizottságok elnökeihez maximum 5 percben intézhet kérdést, amelyre az ülésen maximum 5 percben szóban vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni. (3) A kérdést írásban is be lehet nyújtani az ülést megelőzően legalább 2 munkanappal - a polgármesternél, aki intézkedik annak a címzetthez való eljuttatásához. A kérdésnek tartalmaznia kell: a) a kérdező nevét, b) a kérdés címzettjét, c) a kérdés tárgyát. (4) Az írásban benyújtott kérdés esetén a kérdés felvetője a kérdés tartalmát a napirendek megtárgyalását követően a képviselő-testület ülésén szóban ismertetheti és kiegészítheti. (5) A kérdésre adott válasz elfogadásáról sem a képviselő, sem a képviselő-testület nem dönt. 3.A képviselő-testület ülései 18. (1) A képviselő-testület alakuló-, rendes ( munkaterv szerinti) és rendkívüli üléseken látja el feladatát. (2) A képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal (2747 Törtel, Szent István tér 1.) tanácstermében tartja, a kihelyezett ülés kivételével. 4.Az alakuló ülés, a képviselő-testület megalakulása, az alakuló ülés eljárási rendje 19. (1) A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg, melyet az újonnan megválasztott polgármester hív össze. A meghívót az ülést megelőző 3 nappal kell kézbesíteni. 20. (1) Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő (korelnök) vezeti a polgármester eskütételéig. 7

8 (2) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményeiről. (3) A települési képviselők esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő. (4) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a polgármester választás eredményéről. (5) A polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz, és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő. (6) Az eskütételt követően a polgármester megszavaztatja az alakuló ülés kötelező napi rendi pontjait, melyek az alábbiak: a) a polgármester programjának ismertetése, b) a polgármester juttatásainak megállapítása, c) az alpolgármester megválasztása, d) az alpolgármester juttatásának megállapítása, e) a bizottsági struktúra kialakítása. 5. Rendkívüli ülés 21. (1) Rendkívüli ülés az év bármely napjára összehívható. 22. (1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze. 23. (1) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a) a települési képviselők 1/4-nek, vagy b) a képviselő-testület bármely bizottságának indítványára. (2) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) előterjesztésé(i)t, határozati javaslatokat, amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek, a rendkívüli ülés összehívását megalapozó körülmények leírását. (3) A polgármester az (1) bekezdés szerint indítványozott rendkívüli ülés összehívásáról 8 napon belül - lehetőleg az előterjesztésben javasolt időpontra gondoskodik. (4) A rendkívüli ülés összehívásáról szóló meghívóhoz mellékelni kell az indítványt (kivéve, ha az ülés összehívását a polgármester kezdeményezte), az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat. (5) A (4) bekezdésben ismertetett szabálytól eltérni csak kivételesen szabad, ebben az esetben azonban lehetőség van a testület tagjait az ülésről értesíteni telefon, üzenet, ill. futár útján, a sürgősség indokának megjelölésével. (6) A rendkívüli ülésen kizárólag azok a napirendek tárgyalhatók, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt. 6.A rendes ülések 24. (1) A képviselő-testület évente legalább nyolc rendes ülést tart. Az üléseket lehetőleg a hónap utolsó csütörtökére kell összehívni. (2) A képviselő-testületi ülések időpontját úgy kell kitűzni és az üléseket összehívni, hogy azon valamennyi képviselő a munkaidején kívül, szabadidejében részt tudjon venni. (3) A képviselő-testület évente nyári ülésszünetet tart, melynek időtartamáról a lakosságot tájékoztatja. 7.Képviselő-testület üléseinek nyilvánossága, a zárt ülésre vonatkozó szabályozások 25. (1) A képviselő-testület ülései a (3) bekezdésben foglaltak kivételével nyilvánosak. 8

9 (2) A képviselő-testület nyilvános ülésein megjelenő polgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet és a tanácskozást nem zavarhatják. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az ülést levezető elnök a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot rendre utasíthatja, felszólíthatja a rendzavarás megszüntetésére, végső esetben pedig az ülésről kiutasíthatja. A képviselő-testület ülésén csak a tanácskozási joggal rendelkezők szólalhatnak fel. (3) A képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben. (4) A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (5) A (3) bekezdésbe foglalt személyi ügy tárgyalásakor az érintettet az elnök nyilatkozattételre kéri fel arra vonatkozóan, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. A nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe bele kell foglalni. (6) A (4) bekezdésben szabályozott esetekben a zárt ülés megtartását: a) a polgármester, alpolgármester b) bármely képviselő, c) a jegyző indítványozhatja. A zárt ülés megtartásáról a Képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt. (7) A zárt ülésen: a) a Képviselő-testület tagjai, b) a jegyző, c) a kisebbségi szószóló, d) meghívása esetén az érintett ill. a szakértő, e) a jegyzőkönyvvezető vehet részt. 26. (1) A zárt ülésen hozott döntésről a polgármester tájékoztathatja a közvéleményt, a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáló érdekek megsértése nélkül. (2) A zárt ülés anyagát kizárólag a következő személyeknek lehet átadni: a) a képviselő-testület tagjainak, b) a jegyzőnek, c) napirendi pontot tárgyaló bizottságok tagjainak, d) a polgármester döntése szerint az előterjesztés tárgyalására meghívott személyeknek, e) a kormányhivatal vezetőjének, f) a napirendi pontot előkészítő, valamint végrehajtó személynek. (3) Zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe az tekinthet be, aki a zárt ülésen részt vehet, valamint a kormányhivatal vezetője. 8.Munkaterv 27. (1) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott féléves munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az I. félévi munkaterv képviselő-testületi döntésre történő beterjesztésének és elfogadásának időpontja az adott évet megelőző év utolsó testületi ülése, a II. féléves munkatervet a tárgyév júniusi testületi ülésén kell beterjeszteni és elfogadni. (2) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a) képviselő-testület tagjaitól, 9

10 b) képviselő-testület bizottságaitól, bizottsági tagjaitól, c) jegyzőtől, d) országgyűlési képviselőtől, e) kisebbségi önkormányzattól, f) önkormányzati intézmények vezetőitől, g) helyi társadalmi szervezetek vezetőitől, h) közszolgáltatást végző szervezetektől. (3) A munkaterv tervezetét a jegyző a hivatal közreműködésével állítja össze, és azt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az munkaterv tervezet előterjesztésekor a polgármester - indoklással ellátott - tájékoztatást ad a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról. (4) A munkaterv tartalmazza: a) az ülések időpontját (hónap és nap megjelölésével), b) az ülések napirendjét, továbbá az előterjesztések előadóit, c) az előterjesztés előkészítésében közreműködő szerv, vagy személy megnevezését, d) az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megjelölését, e) az adott napirendi pont tárgyalásához meghívandók körét, f) azon témák megjelölését, amelyek előkészítésénél lakossági fórum összehívása szükséges, g) a közmeghallgatások időpontját. (5) A jegyző a helyi újságban és a település honlapján való megjelentetés útján gondoskodik arról, hogy a munkaterv a község polgárai számára megismerhető legyen. (6) A munkatervet meg kell küldeni mindazoknak, akiktől az előkészítés során javaslatot kért, illetve kapott a jegyző. 9.Az ülés összehívása 28. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester tartós akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester hívja össze. A helyettesítésről a polgármester folyamatosan gondoskodik. A személyi változásról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testület. A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása, illetőleg a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök hívja össze. 29. (1) A képviselő-testületet össze kell hívni: a). a munkatervben meghatározott időpontra, b.) a képviselők egynegyedének, c.) a képviselő-testület valamely bizottságának, d.) a kormányhivatal, e) a polgármester kezdeményezésére, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja. (2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a javasolt napirendet. (3) Az ülést a kezdeményezés átvételétől számított 8. napon belül össze kell hívni. (4) A képviselő-testületet határozatképtelensége esetén 8 napon belüli időpontra ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására újra össze kell hívni. 30. (1) Az ülés összehívása írásbeli meghívóval történik. (2) A képviselő-testület ülésére szóló meghívót a napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a települési képviselők és a meghívottak rendes ülés esetén az ülés előtt 5 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete előtt 48 órával megkapják. A települési képviselő írásos kérésére a - zárt ülés anyagainak kivételével - az írásos anyagokat online módon is meg lehet küldeni. A meghívók és előterjesztések kézbesítéséért a jegyző a felelős. (3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a rendes ülést megelőzően 5 nappal, a rendkívüli ülés előtt 48 órával - a község lakóit a hivatal hirdetőtábláján 10

11 történő kifüggesztéssel és a község honlapján való megjelenítéssel értesíteni kell. A meghívó közzétételéért a jegyző a felelős. (4) A meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés minősítését (rendes, rendkívüli ülés), b) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját, c) a javasolt napirendi pontokat, d) a napirendek előadójának megjelölését, e) az ülést összehívó aláírását, bélyegző lenyomatát, dátumot. (5) A meghívóhoz mellékelni kell: a) az előterjesztéseket, b) határozati javaslatokat, c) az addig beérkezett interpellációk tárgyát. 31. (1) A képviselő-testület ülésére minden esetben meg kell hívni a települési képviselőket. (2) A képviselő-testületi ülésekre meg kell hívni: a) a jegyzőt, b) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit c) a község egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjét, d) megyei kormányhivatal vezetője, e) megyei közgyűlés elnökét, a megyei közgyűlés helyi képviselőjét, f) a bizottságok nem képviselő tagjait g) helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, h) a község díszpolgárait, helyi társadalmi és civil szervezetek, egyházak képviselőit, i) helyi intézmények vezetőit, j) akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, valamint akiknek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges (könyvvizsgáló, belső ellenőr stb). (3) A (2) bekezdésben megjelölt meghívottak közül az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg: a) jegyzőt, b) megyei kormányhivatal vezetőjét, c) az egyházak képviselőit, d) a község egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjét, e) Törtel község díszpolgárait, f) akinek a részvétele a napirend tárgyalásához szükséges (előkészítésben közreműködő csoportvezetők, érintett intézmények, szervek, szervezetek képviselői), g) a tárgyalt napirendhez kapcsolódóan a Törtel községben működő társadalmi szervek közül azokat, amelyek tevékenységi köre a tárgyalt napirendhez kapcsolódik, h) a bizottság nem képviselő tagját, abban az esetben, ha a napirendi pontot a bizottság előterjesztésként javaslattal ellátva tárgyalta. (4) A (2) bekezdés d)-j) pontban meghatározott meghívottak részére írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kell megküldeni, amelynek tárgyalásában érintettek, illetve amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. A község egyéni választókerületi országgyűlési képviselője részére az írásos előterjesztést kérésére formájában meg kell küldeni. 32. (1) A képviselő-testület ülése halasztást nem tűrő indokolt esetben - a jegyző útján - telefonon is összehívható, melynek szükségességéről a polgármester saját hatáskörben dönt. (2) A telefonon történő összehívás esetén írásos anyag nem kerül előzetesen megküldésre a képviselőknek. (3) A telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi témájához kapcsolódó írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai az ülést megelőzően kapják kézhez. (4) A képviselő-testület tagjainak 30 perc áll rendelkezésére az írásos előterjesztés áttanulmányozására. 11

12 10.Előterjesztések rendje 33. (1) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányulhat, b) beszámoló, jelentés valamely feladat elvégzéséről, szerv tevékenységéről, stb., c) tájékoztató anyag, amely tudomásulvételt igényel. 34. (1) A 33. (1) bekezdés a) pontjában írt előterjesztésre jogosult: a) polgármester, alpolgármester, b) témakör szerint illetékes bizottság elnöke, c) bármely települési képviselő, d) képviselő-testület döntése alapján felkért szerv vagy szervezet vezetője. (2) A rendelet-tervezet csak a) az illetékes szakbizottságok és a b) Jogi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezését követően terjeszthető a képviselő-testület elé. (3) További testületi előterjesztések az munkatervben meghatározott előkészítést követően kerülnek előterjesztésre. (4) A 33..(1) bekezdésben megjelölt további előterjesztések bizottság előtti megtárgyalását a polgármester, alpolgármester, települési képviselő, valamint a jegyző kezdeményezheti. Képviselő-testületi előterjesztésre csak a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek kerülhetnek. (5) A testület elé kerülő előterjesztést a határozati javaslattal, rendelet tervezettel együtt írásban meg kell küldeni a képviselő-testület tagjainak. (6) Egyszerű ügyekben nem kell írásbeli előterjesztést készíteni. Egyszerűbb ügynek tekinthető a költségvetési tételt, fejlesztést, működést, hitelfelvételt, személyi ügyet nem érintő kérdés. A meghívóban utalni kell a szóbeli előterjesztésre. A határozati javaslat szövegét ekkor is írásban kell a képviselő-testület tagjainak kiadni. 35. (1) Az írásbeli előterjesztés két részből áll. (2) Az első részben: a)meg kell határozni az előterjesztés tárgyát, b) meg kell nevezni az előterjesztőt, c) le kell írni a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, d) be kell mutatni az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, e) számot kell adni a témában esetlegesen korábban született testületi döntések végrehajtásáról, f) ismertetni kell a jogszabályi kereteket, g) meg kell fogalmazni a jövőbeni feladatokat, h) részletesen be kell mutatni a meghozandó döntés körülményeit, több döntési változat esetén az egyes alternatívák mellett és ellen szóló érveket, valamint a várható következményeiket. (3) A második részben: a) fel kell tüntetni a rendelet-tervezetet, határozati javaslatot, b) annak esetleges alternatíváit, c) a végrehajtásért felelős személy (ek) megnevezését, d) a végrehajtási határidőt. 36. (1) Az írásbeli előterjesztés terjedelme a rendelet-tervezetek előterjesztései kivételével a határozati javaslattal és a melléklettel együtt maximum 15 gépelt oldal lehet. Indokolt esetben a polgármester előzetes engedélyével ettől el lehet térni. (2) Szóbeli előterjesztés leghosszabb ideje 15 perc, ettől a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével eltérhet. 12

13 (3) Előterjesztés csak a jegyző ellenjegyzése után kerülhet a Képviselő-testület, ill. annak bizottságai elé. 11.A képviselő-testület ülései, az ülések vezetésnek szabályai Az ülés megnyitása 37. (1) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes távollét esetén a korelnök vezeti. 38. (1) Az ülésvezető: a) megnyitja a képviselő-testület ülését, köszönti a megjelent képviselőket és a képviselő-testületi ülésre meghívott egyéb személyeket, b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését e rendelet szabályai szerint hívták-e össze, c) a jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő települési képviselők számát, az ülés határozatképességét, d) ismerteti a távollétüket bejelentőket, e) javaslatot tesz két fő jegyzőkönyv-hitelesítő jelölésére. (2) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, így a képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több mint a fele (4 fő) jelen van. Az ülésvezető a határozatképességet az ülés egész időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni, azt minden döntés előtt megvizsgálni. (3) A testület határozatképtelensége esetén az elnök legfeljebb l óra időtartamra rendkívüli szünetet rendelhet el. (4) Amennyiben a rendkívüli szünet eredménytelenül eltelik, az elnök az ülés későbbi időpontra történő elhalasztására tesz javaslatot. Ennek elfogadásához a jelenlevő képviselők egyszerű szótöbbségű egyetértő döntése szükséges. (5) A megismételt ülés - melyet nyolc napon belülre kell összehívni - elmaradása esetén a soron következő ülésen kell az elmaradt napirendi pontokat sorrendben elsőként megtárgyalni. (6) A jegyzőkönyvet hitelesítő képviselő-testületi tagok ABC sorrendben követik egymást, akadályoztatásuk esetén a sorrendben következő lép a helyébe. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről vita nélkül határoz. A napirend elfogadása 39. (1) Az ülés napirendjére és azok sorrendjére a polgármester tesz javaslatot. (2) Az előterjesztett javaslatról a képviselő-testület vitát követően határoz. (3)A képviselő-testület ülésén a napirend sorrendje: a) napirend előtti felszólalás, b) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülésszak között eltelt időszak jelentősebb hivatali tevékenységéről, c) előterjesztések d) interpellációk, e) képviselői kérdések. Sürgősségi indítvány 40. (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel. (2) A sürgősségi indítványt határozati javaslattal együtt az adott ülés megkezdése előtt a képviselőknek ki kell adni. A polgármester ezt követően alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid megindokolására. 13

14 (3) A képviselő-testület a polgármester javaslatára - vita nélkül minősített szótöbbséggel soron kívül dönt az előterjesztés tárgyalása tárgyában. (4) A sürgősségi indítványt elfogadása esetén a testületi ülés első napirendi pontjaként kell tárgyalni. (5) Ha a képviselő-testület döntésével nem ismeri el a sürgősség tényét, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni és a képviselő-testület következő ülésén kell napirendre venni. Sürgősségi indítvánnyal vagyoni jellegű ügy csak akkor terjeszthető elő, ha a határozati javaslatban bizottsági szintű és szakmai előkészítést nem igényelnek. 41. (1) A sürgősségi indítványt (a kiküldött meghívóban nem szereplő napirendi javaslat) legkésőbb az ülést megelőző munkanap 10 óráig kell a polgármesternél írásban benyújtani, a konkrétan megfogalmazott határozati javaslattal, a sürgősség tényének rövid indokolásával együtt. Sürgősségi indítvány szóban nem nyújtható be. (2) Sürgősségi indítványt nyújthat be: a) polgármester, b) alpolgármester, c) bizottság elnökei, d) települési képviselők, e) a kisebbségi önkormányzat elnöke. Napirend előtti felszólalás 42. (1) A napirend előtti felszólalás igényét a jegyzőhöz vagy a polgármesterhez a képviselő-testületi ülést megelőző 1 munkanappal írásban kell benyújtani a felszólalás tárgya megjelölésével, és tartalmának tényszerű kifejtésével. (2) A napirend előtti felszólalásra a képviselőnek 5 perc, a polgármester esetleges válaszára 5 perc áll rendelkezésre. 12.Előterjesztések tárgyalása 43. (1) A sürgősségi indítványok, a napirend előtti felszólalások és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámoló tárgyában való döntést követően a képviselő-testület az elfogadott napirend szerinti előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokat tárgyalja. (2) A polgármester a napirendek sorrendjében, minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát mely során: a) szót ad a napirendi pont előadójának szóbeli kiegészítésre, b) szót ad az előterjesztést megtárgyaló bizottság előadójának a bizottság döntésének ismertetésére, c) igény szerint szót ad a bizottsági kisebbségi vélemény előadójának, d) megnyitja a napirend vitáját, és a bejelentkezés sorrendjében ad szót a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak, e) ismét szót ad a napirendi pont előadójának, a napirendet megtárgyaló bizottság elnökének, hogy válaszoljon a vitában elhangzott hozzászólásokra, f) lezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, vagy ha a képviselő-testület a vita lezárásáról döntött, g) a vita lezárását követően szót ad az illetékes bizottság elnökének. (3) A napirendi előadó, valamint az illetékes bizottság elnökének, tagjának felszólalását követő vitában egy-egy felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc lehet. Ezt az időt a testület egy alkalommal, a felszólaló kérésére meghosszabbíthatja, a hosszabbítás időtartamának meghatározásával, mely maximum további 5 perc lehet. Erről a testület vita nélkül, egyszerű 14

15 többséggel, nyílt szavazással dönt. A kérdéseknek és felszólalásoknak rövidnek, tömörnek, a tárgyhoz tartozónak kell lenniük, azok segítsék a döntés meghozatalának lehetőségét. (4) A hallgatóság a napirendhez kapcsolódva kérdést tehet fel és hozzászólhat. A polgármester hozzászólásonként legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosít a hallgatóság minden egyes tagjának. (5) Az ülésen elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselőnek joga van a felszólalást követően nyomban, legfeljebb azonban 2 perc időtartamban észrevételt tenni. Ha az elnök nem ad szót, az érintett képviselő kívánságára az észrevétel-tétel tárgyában a testület felszólalás nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Viszontválasznak helye nincs. (6) A vita lezárását javasolhatja: a) az előterjesztő, b) bármely bizottság elnöke, c) az elnök. Ebben a kérdésben a testület vita nélkül egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. (6) A vita lezárása után, a döntéshozatal előtt: a) bármely bizottság elnöke jogosult a bizottság álláspontját összefoglalni legfeljebb 3 percben. A bizottsági összefoglalókkal kapcsolatban új vitát nyitni nem lehet. b) a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 13.A tanácskozás rendjének fenntartása 44. (1) A tanácskozás rendjének, méltóságának fenntartásáról a polgármester gondoskodik: (2) Az elnök ebben a jogkörében az alábbi jogosítványokkal élhet a rendzavaró képviselővel, meghívottakkal és a hallgatóság tagjaival szemben. (3) Az elnök azt a képviselőt, meghívottat a) akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása, első alkalommal figyelmezteti, b) aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, ill. ismételt rendzavarást követ el, rendreutasítja. (4) Az elnök a hallgatóság sorából azt, aki a) a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, rendreutasítja, b) a tanácskozás rendjét ismételten, vagy súlyosan megzavarja, a terem elhagyására kötelezi. (5) Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülés meghatározott idejű félbeszakítására tesz javaslatot. A félbeszakításról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 45. (1) Az a képviselő-testületi tag, aki a tanácskozás méltóságát magatartásával sérti, illetőleg a képviselő-testület ülésén a képviselő-testület tagjait sértő kifejezésekkel illeti széksértést követ el. A képviselő-testület széksértést elkövetett tagja rendbírsággal sújtható. (2) A széksértés tényének megállapítását a polgármester és bármely képviselő indítványozhatja a képviselő-testületi ülés során. A széksértés tényét a képviselő-testület vita nélkül, minősített szótöbbséggel állapítja meg. (3) A széksértést elkövető képviselő Ft Ft összegig terjedő rendbírsággal sújtható. (4) Amennyiben a képviselő-testületi ülésen a széksértést elkövető bántó kijelentését rögtön visszavonja, továbbá a sértettet, illetőleg a képviselő testületet megköveti, a képviselő-testület eltekinthet a bírság kiszabásától. (5) A rendbírság összegéről a széksértés tényének megállapítását kérő polgármester vagy képviselő indítványára a képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel dönt. A 15

16 széksértés tényének, valamint a rendbírság összegének megállapításáról szóló határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. (6) A rendbírság összegét kiszabását követő 8 napon belül kell befizetni a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. A rendbírság befizetésének elmaradása esetén a képviselő tiszteletdíját a következő esedékesség után automatikusan a bírság összegével csökkentve kell folyósítani. (7) A széksértés megállapításának pontos okáról, a rendbírság kiszabásáról, meg nem fizetéséről a jegyző közérdekű közleményként a Törteli Híradóban tájékoztatja a lakosságot. 46. (1) Az ülések alatt tilos a dohányzás! (2) A képviselő-testületi ülések alatt a tárgyaló asztalnál foglalnak helyet: a polgármester, a jegyző, a képviselők és a meghívottak. A hallgatóság, a szemlélődők pedig a széksorokban kapnak helyet. 14.Az ülés elnapolása, félbeszakítása 47. (1) Az elnök kezdeményezheti az ülés félbeszakítását, ill. elnapolását, ha annak alapjául fontos indok szolgál. (2) Az ülés félbeszakítása határozott időre történhet, amelynek letelte után amennyiben lehetséges az ülést folytatni kell. (3) Az elnök javaslatot tehet az ülés elnapolására, ha a) a tárgyalt napirendi pontokban a Képviselő-testület nem tud állást foglalni, illetve dönteni, b) az ülés a félbeszakítás eltelte után sem folytatható, c) az ülés a 44. (5) bekezdésben említett oknál fogva nem folytatható. (4) Az ülés félbeszakításáról, ill. elnapolásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 15.A szavazás módja, képviselő-testület döntései, a döntéshozatali eljárás 48. (1) Ha törvény, e rendelet vagy más helyi rendelet mást nem ír elő, az előterjesztett javaslat elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. (2) Egyszerű szótöbbség esetén a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. (3) A megválasztott képviselők több mint felének (4 fő) igen szavazata szükséges (minősített többség) a törvényekben, e rendeletben és más helyi rendeletekben rögzített eseteken túl: a) alapítvány létrehozásához, b) hitelfelvételhez, c) fegyelmi ügyekben, az eljárás megindításához és a felelősség megállapításához. 49. (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. (2) A nyílt szavazás kézfelemelés formájában történik. (3) Szavazásnál igen, nem vagy tartózkodom szavazat adható. 50. (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Ötv. 12. (4) bekezdésben foglalt esetekben, illetve bármely képviselő javaslatára, ha a képviselő-testület azt vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű többséggel elfogadja. (2) A titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottság kerül megválasztásra vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű többséggel. A bizottság három tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. (3) A titkos szavazáshoz szavazólapot kell készíteni, amelynek az eldöntendő kérdést egyértelműen, valamint a kérdésre adható igen, nem vagy tartózkodom szavazati lehetőséget kell tartalmaznia. A szavazólapot az Önkormányzat pecsétjével kell ellátni. Titkos szavazás esetén a szavazólap kitöltésére a polgármester szobájában kerül sor, a szavazólapot a tanácsteremben elhelyezett urnába kell bedobni. A szavazólapot úgy kell leadni, hogy a 16

17 szándék egyértelműen eldönthető legyen. Titkos szavazás esetén a szavazólap kitöltésére a polgármester szobájában kerül sor, a szavazólapot a tanácsteremben elhelyezett urnába kell bedobni. A szavazáshoz borítékot is rendelkezésre kell bocsátani. (4) A szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazatok összeszámlálása után kihirdeti a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít. (5) A (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) a szavazás helyét, napját, kezdő és záró időpontját, b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, tisztségét, c) a szavazás során felmerült körülményeket, d) a szavazás eredményét. (6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az ülésről készült jegyzőkönyvhöz, ill. zárt ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 51. (1) A Képviselő-testület bármely képviselő javaslatára, egyszerű többséggel, nyílt szavazással név szerinti szavazást rendelhet el. (2) Név szerinti szavazást kell elrendelni az Ötv. 18. (3) bekezdésében meghatározott esetben. (3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, a képviselők pedig nevük elhangzása után igen, nem vagy tartózkodom válasszal szavazhatnak. (4) A név szerinti szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és hirdeti ki. A név szerinti szavazás tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 52. (1) A döntéshozatalból kizárható az a képviselő, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. (2) A szavazásból való kizárásról a képviselő-testület az érintett vagy bármely képviselő javaslatára vita nélkül, minősített többséggel, nyílt szavazással határoz. (3) Az elnök kizárása esetén a napirendi pont döntéshozatala vonatkozásában az ülésvezetői teendőket az alpolgármester, akadályoztatása esetén a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke látja el. 16.Rendeletalkotás 53. (1) A képviselő-testület döntésével: a) rendeletet alkot, b) határozatot hoz. 54. (1) A Képviselő-testület önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazása az Alkotmány 44/A. (2) bejkezdésén, és az Ötv. 16. (1) bekezdésén alapul. (2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a) a polgármester, b) a települési képviselők, c) a Képviselő-testület bizottságai, d) a jegyző. e) cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, f) civilszervezetek képviselői. (3) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesternél lehet benyújtani. (4) A polgármester a rendelet tárgya szerint illetékes bizottság elnöke és a jegyző bevonásával az adott eset összes körülményét mérlegelve megvizsgálja, hogy a) a rendeletalkotás indokolt-e, b) a rendelet megalkotásának célja valós-e, c) a tervezett szabályozás nem áll-e ellentétben magasabb szintű jogszabállyal, 17

18 d) melyek a rendelet hatályosulásának várható feltételei. (5) Amennyiben a kezdeményezés megfelel a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a polgármester a tárgyban illetékes bizottság, a jegyző és a kezdeményező bevonásával elkészíti a rendelet tervezetét, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti. (6) Kétség esetén a rendeletalkotás szükségességéről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 55. (1) A tervezet elkészítésével a jegyzőt kell megbízni, aki koordinációs, szakmai, adminisztrációs feladatai körében: a) a közreműködők között elosztja az előkészítéssel összefüggő feladatokat, b) gondoskodik a bizottsági vélemények beszerzéséről és feldolgozásáról, c) biztosítja az elvi célkitűzések érvényesítését, a vitás kérdések megfelelő szintű eldöntését, d) együttműködik az érintett szervekkel, e) megszervezi az adminisztrációs munkát, f) részt vesz a tervezet testület előtti megvitatásában. (2) A tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület indokolt esetben más szakértőket is felkérhet, illetőleg előkészítő csoportot hozhat létre. (3) A tervezet elkészítése során elemezni szükséges a szabályozni kívánt társadalmi viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének eszközeit, a szabályozás várható hatását, a végrehajtás feltételeit. Vizsgálni szükséges a tervezett szabályozás társadalmi, gazdasági, költségvetési és adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, környezeti és egészségi következményeit. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételekre vonatkozó vizsgálatok eredményét is. (4) Az új szabályozást, illetve az átfogó módosítást tartalmazó önkormányzati rendeletek tervezetét indokolással együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az indokolásnak tartalmaznia kell azokat az okokat, célokat, amelyek a szabályozást szükségessé teszik. (5) A polgármester ill. a jegyző a tárgyalás során tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról. (6) A szavazás előtt a jegyzőnek nyilatkoznia kell a tervezet törvényességéről. 56. (1) A rendelet-tervezetekhez módosító javaslatokat lehetőleg a képviselő-testület ülése előtt kettő munkanappal korábban írásban kell eljuttatni a jegyzőhöz. (2) A jegyző köteles gondoskodni a rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítvány legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon a képviselőkhöz történő eljuttatásáról. (3) A polgármester a vita lezárása után előbb a módosító indítványt, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. 57. (1) Az Önkormányzat rendeletét az elfogadását követő napon a hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel kell kihirdetni, melyről a jegyző gondoskodik. (2) Az elfogadott rendelet teljes vagy kivonatos szövegét egyúttal az önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában is közzé kell tenni. (3) A rendeletek a jegyzőkönyvekkel együtt a hivatalban is megtekinthetők. (4) A rendeletek megjelölését tekintve a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásai az irányadók. A rendeleteket külön-külön, naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal kell ellátni. (5) A rendeletek utólagos hatásvizsgálatát a jegyzőnek kell lefolytatni, a rendelet hatályosulásának évenkénti felülvizsgálatát a Képviselő-testület a tárgykörben illetékes bizottsága vagy a polgármester hatáskörébe utalhatja. (6) A hatályos rendeletekről a jegyző nyilvántartást vezet, mely az SZMSZ 5. számú függelékét képezi. 17.Határozathozatal 18

19 58. (1) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, nem számozott, alakszerű határozat nélkül dönt: a) jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről, b) a napirend meghatározásáról, c) ügyrendi kérdésről, d) képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról, e) sürgősségi indítványról, f) tájékoztató elfogadásáról, g) név szerinti szavazás elrendeléséről. 59. (1) A vita lezárását követően az elnök vagy a napirendi pont előadója megfogalmazza a határozati javaslatot. (2) A napirendi pont előadója határozati javaslatát főszabályként írásban, előterjesztése részeként fogalmazza meg. (3) A napirendi pont tárgyalása során a felmerülő határozati javaslatot, illetve módosítást a jegyző bevonásával az elnök fogalmazza meg, majd felolvassa és szavazásra bocsátja. (4) A határozati javaslatot úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen igennel vagy nemmel, vagy tartózkodommal lehessen szavazni. (5) A határozati javaslat részekre is bontható, ez esetben részenként kell szavazni. A részekre bontást csak a tárgy előadója és az elnök javasolhatja. 60. (1) A határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslatokat tehetnek a testület tagjai, pontosan megfogalmazott szöveggel, az ülést megelőzően lehetőleg 2 nappal korábban a jegyzőhöz írásban benyújtva. (2) A módosító javaslatokról külön-külön kell szavazni. A módosító javaslatról a képviselőtestület olyan arányú szavazással határoz, amilyen arányú szavazással a teljes határozatról dönt. (3) A határozat teljes szövegéről szavazni az elfogadott módosító javaslatoknak a határozattervezet szövegébe történt beillesztése után lehet. 61. (1) A képviselő-testület határozatát az elfogadását követő napon a hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel kell közzétenni, melyről a jegyző gondoskodik. A határozatokat emellett az önkormányzat honlapján is elérhetővé kell tenni (2) A képviselő-testület határozatai a jegyzőkönyvekkel együtt a hivatalban is megtekinthetők. (3) A képviselő-testület határozatait külön-külön, naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal kell ellátni. A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, elfogadásának évét, hónapját és napját. (4) A határozati javaslatot annak végrehajtására megadott határidő kitűzésével, a végrehajtásért felelős és a végrehajtását végző megjelölésével kell megfogalmazni, nem szükséges a végrehajtásért felelős megjelölése, ha a határozat csak általános érvényű állásfoglalást tartalmaz. A Képviselő-testület határozat-kivonatait a jegyző aláírásával és bélyegzője lenyomatával hitelesíti. A jegyző köteles a határozatokat az ülést követő három napon belül az érintettek részére eljuttatni. (5) A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet, mely az SZMSZ 6. számú függelékét képezi. 18.A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyve 62. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Ötv. 17. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmazza: a) az ülés helyét, időpontját, az ülés megnyitásának időpontját, 19

20 b) a távolmaradt képviselők nevét, a távollét okát, vagy, hogy annak okát a képviselő nem jelezte, c) az elfogadott napirendet, d) a jegyzőkönyvi hitelesítők nevét, e) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, a felszólalók nevét és mondanivalójuk lényegét, f) a szavazás módjára való utalást, az elfogadott határozatok és rendeletek szövegét, az esetleges kisebbségi véleményt, g) az elhangzott bejelentéseket, tájékoztatókat, interpellációkat, kérdéseket, az azokra adott válaszokat, határozatokat, megtett intézkedéseket, h) a képviselő kérésére, véleményének ilyen irányú szándéka esetén szó szerinti rögzítését, i) az elnök ülésvezetéssel kapcsolatos intézkedéseit, j) az ülés lezárásának időpontját, k) aláírásokat, dátumot, pecsétet. (2) A jegyzőkönyv melléklete: a) a meghívó, b) az előterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek egy-egy példánya, c) jelenléti ív, d) névszerinti szavazás esetén a hitelesített névsor, e) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólása, f) a jegyző törvényességi észrevétele. (3) A jegyzőkönyvet a tanácskozásról készített hangfelvétel alapján kell elkészíteni, melyről a jegyző gondoskodik. A hangfelvétel az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009 (X. 30.) ÖM rendelet alapján nem selejtezhető. (4) A zárt ülésről, ill. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 63. (1) A jegyzőkönyv a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével egy-egy példányát a Polgármesteri Hivatal titkárságán, valamint a Könyvtárban minden érdeklődő számára hozzáférhető helyen, betekinthetőséget biztosítva kell tartani, továbbá az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. A Polgármesteri Hivatalban kezelt példányokat évente be kell köttetni. A jegyzőkönyvről, illetőleg annak részeiről, valamint más önkormányzati dokumentumokról az állampolgárok térítési díj ellenében másolatot kérhetnek. (2) A jegyzőkönyv egy példányát kérésükre a képviselőknek meg kell küldeni. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a képviselő kérésére elektronikusan (pendrive-on, vagy CD lemezen) át kell adni. (3) A jegyzőkönyvek további egy példányát mint nem selejtezhetőt kell irattározni, egy példányt pedig az üléstől számított 15 napon belül a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek meg kell küldeni. (4) A jegyzőkönyvet aláírásával a polgármester (elnök) és a jegyző és a jegyzőkönyvi hitelesítők hitelesítik. 19. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 64. (1) A képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés rendjét. 20. Lakossági fórumok 65. (1) A lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják a lakossági fórumok. Ezek a következők: 20

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2011.(IV.04) számú önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2011.(IV.04) számú önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 42/2007.(XII.05.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 24/1992. (X.l3.) számú önkormányzati rendelete a 17/1992. (V.l2.) sz. önkormányzati rendelettel és a 14/1992. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/1992. (1.21.)

Részletesebben

I.FEJEZET BEVEZETÉS. 1. Dorog Város Önkormányzata

I.FEJEZET BEVEZETÉS. 1. Dorog Város Önkormányzata Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése. 2. Hatáskör átruházás. 3. A képviselő-testület ülései

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése. 2. Hatáskör átruházás. 3. A képviselő-testület ülései Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2003. (II.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezután a Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Ezután a Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2010. november 2-án 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötő

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben