/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3."

Átírás

1 /2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés december 16-i ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai Gábor, Domján Gergely, Fercsák Róbert, Gáspár Zsolt, Gyenes Attila, Horváth Roland, Ikotity István, Jankovszki Zoltán, Nyitray András, Rausch Sándor, Rideg László, Suhajda Krisztián, Szabó Sándor, Szántó István, Szedmák Tamás, Szőcs Imre, Temerini Ferenc, Dr. Vakulya István, Varga Nelli (21 fı) Igazoltan távol: Jekı Attila, Dr. Molnár Gábor, Nagy Ferenc (3 fı) Bányai Gábor elnök: Köszönti a közgyőlés tagjait, a megjelent vendégeket, a testület ülését megnyitja. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a megyei közgyőlés határozatképes. Horváth Roland jelezte napirend elıtti hozzászólási szándékát. (Szó szerint) Horváth Roland: Tisztelt elnök úr. Egy szívességre szeretném kérni abból a célból, hogy az IMF delegációnak egy technikai segítségnyújtásban próbálja meg konstruálni, hogy lehetıség szerint péntek délutánra tegyék a tárgyalást, délelıttre kultúrprogramot, várlátogatást, vagy egyéb programot szervezzenek azért, hogy a magyar emberek hétvégéje ne azzal teljék, hogy már megint a magyar forint esik. Bányai Gábor elnök: Horváth Roland képviselı felvetése nem tartozik SZMSZ szerint a napirend elıtti felszólalások témájába, egyébként sincs módom az általa elmondottakat tolmácsolni az IMF magyarországi rezidensének. (Szó szerinti vége) Bányai Gábor elnök: Javasolja, hogy a közgyőlés fogadja el a napirendet a késıbb postázott elıterjesztésekkel együtt, azzal, hogy: a mai ülésen ne tárgyalják meg a 3. sorszámú napirendet az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. Ahogy a kiküldött kísérı levelekben is jelezték, az elıterjesztések sorszáma az eredetihez képest is változott, a logikus tárgyalási sorrend kívánta meg a változtatást.

2 A Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal (4 fı nem szavazott) döntött: 214/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyőlés ülésének napirendje 2 1. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 2. Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás évi díjtételeire Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 3. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítására Elıadó: Dr. Szigeti László megyei fıjegyzı 4. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza fıigazgatói állásának betöltésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 5. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 6. Elıterjesztés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvénybıl adódó megyei önkormányzati feladatokról, vagyon- és intézmény átadásokról Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 7. Elıterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok intézményi használatba és kezelésbe adásáról Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 8. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turisztikai Kft ügyvezetıje munkaviszonyának megszőnésére, új ügyvezetı megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására, évi üzleti tervére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 9. Elıterjesztés megállapodásra Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésével a Bács-Kiskun Megyei Mővészeti Non-profit Kft január 1-jétıl történı átadásátvételérıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 10. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Kecskemét, Balaton u. 24. (hrsz.: 3498/1) sz. alatti ingatlan értékesítésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 11. Beszámoló a megyei alapítványok évi tevékenységérıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke

3 3 12. Elıterjesztés a Kalocsa-környéki Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 13. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézmény igazgatói feladatainak ellátására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai 1. sorszámú napirend: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Bányai Gábor A napirend elıadójaként kiegészítést tesz az írásos elıterjesztéshez, melynek szövegét a kiosztós dossziéban találják a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Kéri, hogy ezzel együtt tárgyalják meg a tervezetet. A Megyei Közgyőlés 17 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett (4 fı nem szavazott) 20/2011. számon módosította évi költségvetési rendeletét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 20/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatáskörérıl szóló évi XX. tv (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele E Ft-ban, E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban

4 4 tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - pénzforgalom nélküli kiadások - Céltartalékok: - tervezési keret - vis maior keret - kötvény céltartalék - intézményi céltartalék - Általános tartalék tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. - Megyei Közgyőlés Hivatala - Intézmények - A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát - Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra - Intézmények pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra hagyja jóvá. Finanszírozási mőveleteket (fejlesztési hitel visszafizetés) hagyja jóvá. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló mőveletek - mőködési célra hagyja jóvá. A kisebbségi önkormányzatok bevétele A kisebbségi önkormányzatok kiadása E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft A közgyőlés az éves engedélyezett létszámkeretet fıben határozza meg. 2. A R. 2. (4) bekezdésében a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész helyébe a E Ft összegő intézményi céltartalék szöveg rész lép.

5 5 3. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. melléklete helyére e rendelet 13. sz. melléklete lép. A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép. A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép A R. 5.1.sz. melléklete helyébe e rendelet sz. melléklete lép A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 4. (1) A rendelet (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetést követı napon lép hatályba. (2) A 15., 15.1 melléklet a fejrovatában, illetve címében szereplı idıpontok szerint lép hatályba. Bányai Gábor Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László megyei fıjegyzı 2. sorszámú napirend: Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás évi díjtételeire A Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal (4 fı nem szavazott) 21/2011. számon módosította a kéményseprı-ipari közszolgáltatás díjtételeit: A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 21/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 6/1997 (V.12.) Kgy. számú rendelete módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló évi XLII tv. 1. és 2. -ában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

6 1.. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a többször módosított 6/1997 (V.12.) Kgy. számú rendeletének 3. és 3/a. számú mellékleteinek helyébe az e rendelettel megállapított 1. és 1/a. számú mellékletek lépnek ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. Bányai Gábor s.k. Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei fıjegyzı A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 21/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 6/1997. (V. 12.) Kgy. számú rendelete 3. sz. melléklete FILANTROP Kft. A KÖTELEZİ KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÉVI D Í J T É T E L E K [Az évi XLII. törvény, valamint a 27/1996. (X. 30.) BM. rendelet alapján] [BÁCS-KISKUN MEGYEI KIRENDELTSÉGEK] M E G N E V E Z É S MENNYISÉGI EGYSÉG NETTÓ ÁRAK Ft-ban A./ A BM. RENDELET ai ALAPJÁN (KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL) I. A használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására vonatkozó díjak: 1.) Egyedi kémény; a.) SZILÁRD tüzelésnél Ft/db/év b.) GÁZ tüzelésnél Ft/db/év ) Egyedi tartalékkémény Ft/db/év ) Győjtıkémény (egycsatornás, Ft/szint/év mellékcsatornás) ) Győjtıkémény tartalék Ft/szint/év ) Központi kémény;

7 a.) Szilárd- és olajtüzelésnél a.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 236 a.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom 874 b.) Gáztüzelésnél b.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 476 b.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom ) Kéményégetés Ft/óra/alkalom ) Négyévenkénti - faltörés, bontás nélküli - mőszaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemény; a.) Egyedi kémény Ft/db b.) Győjtıkémény Ft/db/szint c.) Központi kémény (4096 cm 2 alatt) Ft/db B./ A BM. RENDELET 11. -a ALAPJÁN (MEGRENDELÉSES) II. A kémények használatával összefüggı szakvélemények díjai: 7 1.) Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés eredményét tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján 2.) Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez megfelelıséget tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján 3.) Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó kémények megfelelıségét tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db

8 b.c. 120 kw terhelhetıség felett 8 egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján 4.) Gázüzemő és más tüzelıberendezés, továbbá a tüzelési mód vagy a kémény terhelhetıségének megváltoztathatóságát (megfelelıségét) tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján III. A használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására elıírt kötelezı gyakoriságon felüli díjak: 1.) Egyedi kémény Ft/db/év ) Győjtıkémény (egycsatornás, Ft/szint/év mellékcsatornás) ) Központi kémény: a.) Szilárd- és olajtüzelésnél; a.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 240 a.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom 992 b.) Gáztüzelésnél; b.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 520 b.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom ) Kéményégetés Ft/óra/alkalom IV. A kémények használatával összefüggı kötelezı szakvélemények adásán felüli szolgáltatási díjak: 1.) Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemények (pl. kémény építés, felújítás, karbantartás, méretezés) díja: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi) Eseti árképzés mérnök óradíj alapján Ft/ó V. Az építési engedélyezési eljáráshoz adott szakvélemény: ( SZJ: ) a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján c.) Több lakásos épületek; 6 lakásig Ft/eset lakásig Ft/eset

9 12 lakás felett Ft/eset VI. G.M.B.SZ. szerinti gázterv engedélyezéshez kiadott elızetes tervegyeztetés: a.) Lakossági (háztartási) Ft/terv b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/terv b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/terv b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján c.) Győjtıkémények; 2-6 bekötésig Ft/terv bekötésig Ft/terv VII. A kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására meghatározott munkálatokon felüli szolgáltatások díja: 1.) Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat: a.) 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.) 60 kw terhelhetıség felett Ft/db c.) Helyszíni felmérés alapján egyedi árképzéssel a rezsi óradíj arányos része (egyedi kémény, társasház, stb. esetén) ) Mőszeres füstgázelemzés (szén, olaj, gáz) tüzelés esetén: 2.1. Lakossági (háztartási); a.) 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.) 60 kw terhelhetıség felett Ft/db Közületi (üzemi); a.) 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.) 60 kw terhelhetıség felett Ft/db REZSI ÓRADÍJ: MÉRNÖKI ÓRADÍJ: KISZÁLLÁSI DÍJ: - Telephely szerinti közigazgatási határon Ft/km kívül Éves kötelezı gyakoriságon felüli kiszállás Ft/eset 587 C./ TÜZELİBERENDEZÉSEK TŐZTÉROLDALI TISZTÍTÁSA Egyedi árképzés alapján, a rezsi óradíj alapul vételével. D./ AZ N1, N2 ÉS A P1, P2 NYOMÁSOSZTÁLYÚ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETİ BERENDEZÉSEK MŐSZERES GÁZTÖMÖRSÉGI VIZSGÁLATI DÍJAI

10 1.) Használatbavétel elıtti vizsgálat: a.) Saját elvezetı rendszer esetén; a.a. Lakossági - 60 kw-ig kw felett Használatbavétel elıtti vizsgálat: a.b. Közületi - 60 kw-ig kw felett kw felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján b.) Győjtı jellegő elvezetı rendszer esetén; b.a. 2 bekötésig b.b. 3-6 bekötésig b.c bekötésig ) Használatba vétel utáni rendszeres (1 és 4 évenkénti) ellenırzések és vizsgálatok: a.) Évenkénti rendszeres égéslevegı összetétel méréses vizsgálat és ellenırzés, illetve szükség esetén tisztítás; a.a. Saját elvezetı rendszer esetén; - 60 kw -ig kw felett kw a.b. Sötétsugárzó elvezetı rendszer esetén; - 60 kw -ig 57 perc kw felett 65 perc a.c. Győjtı jellegő rendszer esetén; - 60 kw -ig 63 perc kw felett 73 perc b.) Négyévenkénti rendszeres 200 Pa-os vizsgálati nyomás mellett gáztömörség ellenırzés mérımőszerrel, tanúsítvány kiadása mellett; b.a. Saját elvezetı rendszer esetén b.b. Győjtı jellegő elvezetı rendszer esetén - 60 kw -ig kw felett Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

11 11 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 21/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1/a. számú melléklete A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 6/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelete 3/a. sz. melléklete Halas Thermo Kistérségi Kéményseprı Kft A Kötelezı Kéményseprı-ipari Közszolgáltatásra vonatkozó NETTÓ DÍJTÉTELEK ( 6.sz.körzet ) január 01-tıl /Az évi XLII. törvény, valamint a 27/1996.(X.30.) BM. rendelet alapján/ A., A BM rendelet ai alapján (külön megrendelés nélkül) I. A használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálatára,ellenırzésére és tisztítására vonatkozó díjak: 1. - Egyedi kémények Ft/db/év Egyedi tartalék kémény Ft/db/év Győjtıkémény Ft/szint/év Központi kémény Ft/fm/alk cmˇ2 ig cmˇ2 felett Kéményégetés Ft/h/alk Négyévenkénti-faltörés,bontás nélküli-mőszaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemény / közületi (üzemi) / a. - egyedi kémény Ft/db b. - győjtıkémény Ft/db/szint c. - központi kémény Ft/fm B., A BM rendelet 11. alapján (külön megrendelésre) II. A kémények használatával összefüggı szakvélemények díjai: 1. Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés eredményét tanúsító szakvélemény: a. - Lakossági (háztartási) Ft/db b. - Közületi (üzemi) - 60 KW terhelhetıségig Ft/db KW terhelhetıség felettft/db

12 12 2. Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a kémény megfelelıségét tanúsító szakvélemény a.- Lakossági (háztartási) Ft/db b.- Közületi (üzemi) - 60 KW terhelh.-ig Ft/db KW terhelh.felett Ft/db Újonnan épített, vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó kémények megfelelıségét tanúsító szakvélemény: a.- Lakossági (háztartási) Ft/db b.- Közületi (üzemi) - 60 KW terhelh.-ig Ft/db KW terhelh.felett Ft/db Gázüzemő és más tüzelıberendezés, továbbá a tüzelési mód, vagy a kémény terhelhetıségének megváltoztathatóságát (megfelelıségét) tanúsító szakvélemény: B tip.készülékek esetén: a.- Lakossági (háztartási) Ft/db b.- Közületi (üzemi) - 60 KW terhelh.-ig Ft/db KW terhelh.felett Ft/db C tip.készülékek esetén: a. - Lakossági (háztartási)ft/db b. - Közületi Ft/db kiszállási díj: - telephely szerinti közig.határon belül Ft/eset telephely szerinti közig.határon kívül Ft/km 84.- C., III. Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemény: 1. Kéményméretezés Ft/db Tervfelülvizsgálat építési engedélyeztetési eljáráshoz: a. - Lakossági Ft/db b. - Közületi Ft/db c. - többlakásos épület Ft/db

13 13 3. GMBSZ szerinti gázterv engedélyezéshez elızetes tervegyeztetés: a.- lakossági(háztartási) Ft/db b.- közületi(üzemi) Ft/db D., IV. A kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására meghatározott munkákon felüli szolgáltatások díjai: 1. Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat a.- 60 KW terhelhetıségig Ft/db b.- 60 KW terhelhetıség felett Ft/db Mőszeres füstgázelemzés a.- lakossági (háztartási) Ft/db b.- közületi (üzemi) Ft/db Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. 3. sorszámú napirend: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítására A Megyei Közgyőlés 17 igen, 3 nem szavazat mellett (4 fı nem szavazott) hozta meg döntését: 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75.. (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 2. A közgyőlés felhívja elnökét és a fıjegyzıt arra, hogy az új Szervezeti és Mőködési Szabályzattal összefüggı intézkedéseket megtegyék. Határidı: december 31. Felelıs: Megyei Közgyőlés elnöke megyei fıjegyzı Értesülnek: Megyei közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı

14 14 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35.. (2) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a 75.. (3) bekezdésére és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20.. (1) és (2) bekezdésére, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91.. (2) bekezdésére, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 61.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala 2. Székhelye: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. I. ÁLTALÁNOS ADATOK 3. Létrehozásának éve, törzskönyvi nyilvántartási száma: év törzsszám: Mőködési területe: Bács-Kiskun megye 5. Alapító szerve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6. Felügyeleti szerve: Bács-Kiskun Megyei közgyőlés 7. Alapító okirat száma, kelte: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 27/2011. (III. 25.) Kgy. határozata 8. Jogállása: Költségvetési szerv, jogi személy A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szerint a megyei közgyőlés szerve. 9. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége, és a tevékenységek forrásai: Jogszabályban meghatározott tevékenysége

15 15 a.) A megyei önkormányzati testületek és tisztségviselık munkájának segítése, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat döntéseinek szakmai elıkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése, és ellenırzése. Rendelkezı jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75.. (1) bekezdése. A tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés. Feladatmutató: nincs. b.) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása. Rendelkezı jogszabály: az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66.. A tevékenység forrása: A felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés. Feladatmutató: nincs. 10. Vállalkozási feladatok: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatalának önálló, saját nevében végzett vállalkozási tevékenysége nincs. 11. A Hivatal bankszámla száma és adóalanyisága: Bankszámlát kezelı pénzintézet: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága Bankszámla száma:. A Hivatal általános forgalmi adóalany Adószám: A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat

16 II. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI FELÉPÍTÉSE BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS TISZTSÉGVISELİI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KÖZGYŐLÉS ALELNÖKEI BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALA FİJEGYZİ ALJEGYZİ ÜGYINTÉZİK ÜGYKEZELİK FIZIKAI ALKALMAZOTTAK BELSİ ELLENİR

17 17 III. A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDSZERE 1. A Közgyőlés Hivatala egységes hivatal. 2. A Hivatal személyi állománya: a.) Fıjegyzı - A hivatal vezetıje. A költségvetési szerv képviselıje. - A fıjegyzı kinevezıje: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés. - A fıjegyzıvel szemben az egyéb munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke gyakorolja. - A megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnökének irányításával végzi. - A jogszabályokban fıjegyzıi hatáskörként megállapított feladatokat a hatályos jogszabályok elıírásai szerint önállóan végzi. - A hivatal köztisztviselıit és ügykezelıit a fıjegyzı nevezi ki, a fizikai alkalmazottakkal munkaszerzıdést köt és gyakorolja a munkáltatói jogokat. b.) Aljegyzı - A hivatal vezetıjének általános helyettese. - Kinevezıje: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés. - Az egyéb munkáltatói jogokat a fıjegyzı gyakorolja. - Feladatait a fıjegyzı irányításával, és vezetésével látja el. c.) Ügyintézık - A köztisztviselıi törvényben elıírt feltételeknek megfelelı munkavállalók. - Feladatuk a közgyőlés, a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elıkészítése, valamint a végrehajtás szervezése. - A kapott utasítások és határidık figyelembe vételével munkaterületén felelısek a hivatal állandó és idıszakos feladatainak megvalósításáért. - A köztisztviselıi törvényben elıírtaknak megfelelıen a hivatalból 5 fı részére a munkáltatói jogkört gyakorló fıjegyzı szakmai tanácsadói, és szakmai fıtanácsadói címet adományozhat. - A szakmai tanácsadók és szakmai fıtanácsadók a fıjegyzı által meghatározott, a Hivatal egyes kiemelt feladatai megoldásában munkacsoport-vezetıként dolgoznak. d.) Ügykezelık - A köztisztviselıi törvényben elıírt feltételekkel alkalmazott munkavállalók. - Feladatuk ellátni mindazokat a nem érdemi jellegő feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. e.) Fizikai alkalmazottak - Tevékenységükkel segítik a vezetıi, ügyintézıi, és ügyviteli feladatok ellátását.

18 18 3. A Hivatal irányítása, vezetése: - A közgyőlés elnöke irányítja a Hivatalt. A fıjegyzı javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Közgyőlés Hivatala feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában. - A közgyőlési alelnökök a közgyőlés elnöke által meghatározott feladatmegosztásuknak megfelelıen igényelhetik a Hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek közremőködését az önkormányzati ügyek elıkészítése és végrehajtása során. - A fıjegyzı a hivatal vezetıje. Gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Rendszeres kapcsolatot tart a közgyőlés tisztségviselıivel és tagjaival. Értékeli a hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendı idıszak feladatait. - A Hivatal köztisztviselıinek, ügykezelıinek munkautasítást a fıjegyzı, vagy helyettesítési jogkörében az aljegyzı ad. - A fıjegyzı meghatározza az ügyintézık és ügykezelık részletes feladatait, felügyeli munkájukat, és meghatározza a helyettesítés rendjét. IV. A HIVATAL FELADATA, MŐKÖDÉSE 1. A Hivatal mőködését meghatározó általános szabályok: a.) Az egységes Hivatal általános feladatai mellett a közgyőlés munkaterve, az elıírt teljesítmény-követelmények határozzák meg az ügyintézık és ügykezelık kiemelt feladatait. b.) A Közgyőlési Hivatal mőködését a jogszabályok, belsı szabályzatok, valamint a közgyőlés és közgyőlés elnöke, alelnökei döntései, továbbá a fıjegyzı utasításai határozzák meg. c.) A fıjegyzı, aljegyzı, az ügyintézı, az ügykezelı, és a fizikai alkalmazott feladatait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, és a munkaköri leírás szabályozza. d.) A munkaköri leírás a felelısség megállapítására is alkalmas módon többek között tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltık alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos elıírásokat, és a helyettesítés módját. e.) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezetı utasításai szerint eljárni, együttmőködni, az ügy intézésébe bevont más köztisztviselıkkel. 2. Az egységes hivatal fontosabb feladatai: - Elıkészíti és szervezi a közgyőlés üléseit. - Az elıterjesztések törvényességi szempontból történı elızetes felülvizsgálata. - A közgyőlés elnöke, alelnökei feladatainak segítése, részükre a szükséges adminisztráció biztosítása. - Közremőködik a rendelet-tervezetek elıkészítésében. - Figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosságát, és idıszerőségét.

19 19 - Elkészíti a testületi ülések jegyzıkönyveit, nyilvántartja a határozatokat, elkészíti az önkormányzat közlönyeit. - Közremőködik a fıjegyzıi elıterjesztések elkészítésében. - Közremőködik a közgyőlés és a hivatal szabályzatainak elkészítésében. - Intézi az önkormányzat és a hivatal mőködésével kapcsolatos jogi ügyeket, ellátja a jogi képviseleti feladatokat. - Ellátja a fıjegyzı hatáskörébe tartozó, választásokkal és népszavazással kapcsolatos jogi és szervezési feladatokat. - Kezeli a köztisztviselıi személyi anyagokat, nyilvántartásokat és vagyonnyilatkozatokat, koordinálja a képzéseket, elıkészíti a munkáltatói döntéseket. - A fıjegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben elıkészítı és végrehajtó feladatot lát el. - Ellátja a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ügyek szervezését. - Végzi a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodásokban foglalt adminisztrációs és szervezési feladatokat. - Végzi a közgyőlés hivatalának központi iktatását, kezeli az irattárat. - Segíti a közgyőlés bizottságai mőködését, ellátja adminisztrációs és ügyviteli feladataikat. - Közremőködik a közgyőlés elnöke, alelnökei állami, önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartásában, végzi az e területen szükséges szervezési feladatokat, koordinálja az együttmőködést. - A helyi önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel való kapcsolattartásban, az önkormányzati érdekképviselet ellátásában közremőködik. - Az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredı szervezési, elıkészítési feladatok ellátása. - Javaslatával elısegíti és közremőködik a megye idegenforgalmi értékeinek feltárásában, a célkitőzések meghatározásában, a teljesítésükben résztvevık tevékenységének összehangolásában. - Elıkészíti az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és a zárszámadási rendeletek tervezeteit. - Közremőködik a jóváhagyott költségvetési rendelet végrehajtásában. - Összeállítja az önkormányzat összevont éves, féléves költségvetési beszámolóit. - Teljesíti az önkormányzat összevont költségvetési, pénzforgalmi, információs feladatkörével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Közgazdasági elemzések készítése. - Bankkapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek elıkészítésében való részvétel. - A hivatal gazdálkodásának szervezése, számviteli feladatok ellátása. - Teljesíti a hivatal költségvetési, pénzforgalmi, információs adóbevallási és feladatkörével kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Részt vesz a hivatal számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat. - Vezeti a megyei önkormányzat tárgyi eszközkészleteit, és analitikáját. - Végzi a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a velük kötött együttmőködési megállapodás keretében.

20 20 - Vezeti az Közgyőlés Hivatala inmateriális javai nagy-, és kis értékő tárgyi eszközei és készletei analitikáját. - Ellátja az önkormányzat és a hivatal közbeszerzési feladatait. - Közremőködik a jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásában. - Nyilvántartja, az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint kezeli az önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyakat (vagyonleltár, ingatlankataszter). - Ellátja az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatait. - Végzi az önkormányzat vagyon-biztosításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. - Elıkészíti a fejlesztési vonatkozású elıterjesztéseket. - Kapcsolatot tart a megye gazdasági szereplıivel. - Figyelemmel kíséri az Európai Uniós és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását és eredményét, mőködteti az önkormányzati pályázatfigyelı rendszert. - Közremőködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok elıkészítésében. Nyilvántartja az önkormányzat által benyújtott pályázatokat, azokról rendszeres idıközönként tájékoztatja az önkormányzat vezetését. - Pozitív döntést követıen feladatkörében ellátja az önkormányzat projektjei megvalósításával kapcsolatos menedzsmenti feladatokat. - Részt vesz a térséget érintı területrendezési tervek és térségfejlesztési programok kidolgozásában. - Közremőködik a közgyőlés által jóváhagyott beruházások, felújítások elıkészítésében, ellenırzi bonyolításukat. - Mőemlékvédelem, és az épített környezet védelmével összefüggı feladatok ellátása, e tevékenységek összehangolása, megyei fıépítészi feladatok ellátása. - Közremőködik az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos térségi feladatok összehangolásában, elıkészíti a megye környezetvédelmi programmal kapcsolatos döntéseket. - Biztosítja a Közgyőlés Hivatala mőködtetésével kapcsolatos ellátási (irodaszer, nyomtatvány, egyéb szakmai anyag, és kis értékő tárgyi eszköz beszerzés, valamint takarítási, karbantartási, a gépkocsi üzemeltetési) feladatokat. - Gondnoki feladatokat lát el az önkormányzat tulajdonában lévı, átmenetileg üres ingatlanok vonatkozásában. - Részt vesz az önkormányzati rendezvények szervezési feladataiban, a szükséges feltételeket biztosítja. - A közgyőlés és bizottságai üléseinek technikai feltételeit biztosítja. - Végzi a postázási feladatokat. - Biztosítja a hivatal nyilvántartásában szereplı vagyontárgyak leltári elszámolását. - Gondoskodik a munkavédelemrıl, ellátja a balesetvédelmi- és érintésvédelmi feladatokat. - Ellátja a gépkocsi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az önkormányzati székház takarítási munkáiról. - Biztosítja a hivatal informatikai rendszereinek mőködését. - Mőködteti, és fejleszti az önkormányzat honlapját. - Elkészíti a hivatal informatikával összefüggı szabályzatait.

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 7. szám Kecskemét, 2011. December 20. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 216/2011. (XII. 16.) Kgy. BKMÖ Kórháza fıigazgatói

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK. 69/2011. (IV. 29.) Kgy. Bírósági ülnökök megválasztása 1

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK. 69/2011. (IV. 29.) Kgy. Bírósági ülnökök megválasztása 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 2. szám Kecskemét, 2011. május 4. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 55/2011. (IV. 29.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. augusztus 19-ei ülésérıl. Jelen van 20 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete

12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 14-én 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben