/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3."

Átírás

1 /2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés december 16-i ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai Gábor, Domján Gergely, Fercsák Róbert, Gáspár Zsolt, Gyenes Attila, Horváth Roland, Ikotity István, Jankovszki Zoltán, Nyitray András, Rausch Sándor, Rideg László, Suhajda Krisztián, Szabó Sándor, Szántó István, Szedmák Tamás, Szőcs Imre, Temerini Ferenc, Dr. Vakulya István, Varga Nelli (21 fı) Igazoltan távol: Jekı Attila, Dr. Molnár Gábor, Nagy Ferenc (3 fı) Bányai Gábor elnök: Köszönti a közgyőlés tagjait, a megjelent vendégeket, a testület ülését megnyitja. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a megyei közgyőlés határozatképes. Horváth Roland jelezte napirend elıtti hozzászólási szándékát. (Szó szerint) Horváth Roland: Tisztelt elnök úr. Egy szívességre szeretném kérni abból a célból, hogy az IMF delegációnak egy technikai segítségnyújtásban próbálja meg konstruálni, hogy lehetıség szerint péntek délutánra tegyék a tárgyalást, délelıttre kultúrprogramot, várlátogatást, vagy egyéb programot szervezzenek azért, hogy a magyar emberek hétvégéje ne azzal teljék, hogy már megint a magyar forint esik. Bányai Gábor elnök: Horváth Roland képviselı felvetése nem tartozik SZMSZ szerint a napirend elıtti felszólalások témájába, egyébként sincs módom az általa elmondottakat tolmácsolni az IMF magyarországi rezidensének. (Szó szerinti vége) Bányai Gábor elnök: Javasolja, hogy a közgyőlés fogadja el a napirendet a késıbb postázott elıterjesztésekkel együtt, azzal, hogy: a mai ülésen ne tárgyalják meg a 3. sorszámú napirendet az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. Ahogy a kiküldött kísérı levelekben is jelezték, az elıterjesztések sorszáma az eredetihez képest is változott, a logikus tárgyalási sorrend kívánta meg a változtatást.

2 A Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal (4 fı nem szavazott) döntött: 214/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyőlés ülésének napirendje 2 1. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 2. Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás évi díjtételeire Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 3. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítására Elıadó: Dr. Szigeti László megyei fıjegyzı 4. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza fıigazgatói állásának betöltésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 5. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 6. Elıterjesztés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvénybıl adódó megyei önkormányzati feladatokról, vagyon- és intézmény átadásokról Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 7. Elıterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok intézményi használatba és kezelésbe adásáról Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 8. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turisztikai Kft ügyvezetıje munkaviszonyának megszőnésére, új ügyvezetı megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására, évi üzleti tervére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 9. Elıterjesztés megállapodásra Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésével a Bács-Kiskun Megyei Mővészeti Non-profit Kft január 1-jétıl történı átadásátvételérıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 10. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Kecskemét, Balaton u. 24. (hrsz.: 3498/1) sz. alatti ingatlan értékesítésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 11. Beszámoló a megyei alapítványok évi tevékenységérıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke

3 3 12. Elıterjesztés a Kalocsa-környéki Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 13. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézmény igazgatói feladatainak ellátására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai 1. sorszámú napirend: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Bányai Gábor A napirend elıadójaként kiegészítést tesz az írásos elıterjesztéshez, melynek szövegét a kiosztós dossziéban találják a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Kéri, hogy ezzel együtt tárgyalják meg a tervezetet. A Megyei Közgyőlés 17 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett (4 fı nem szavazott) 20/2011. számon módosította évi költségvetési rendeletét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 20/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatáskörérıl szóló évi XX. tv (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele E Ft-ban, E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban

4 4 tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - pénzforgalom nélküli kiadások - Céltartalékok: - tervezési keret - vis maior keret - kötvény céltartalék - intézményi céltartalék - Általános tartalék tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. - Megyei Közgyőlés Hivatala - Intézmények - A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát - Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra - Intézmények pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra hagyja jóvá. Finanszírozási mőveleteket (fejlesztési hitel visszafizetés) hagyja jóvá. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló mőveletek - mőködési célra hagyja jóvá. A kisebbségi önkormányzatok bevétele A kisebbségi önkormányzatok kiadása E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft A közgyőlés az éves engedélyezett létszámkeretet fıben határozza meg. 2. A R. 2. (4) bekezdésében a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész helyébe a E Ft összegő intézményi céltartalék szöveg rész lép.

5 5 3. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. melléklete helyére e rendelet 13. sz. melléklete lép. A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép. A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép A R. 5.1.sz. melléklete helyébe e rendelet sz. melléklete lép A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 4. (1) A rendelet (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetést követı napon lép hatályba. (2) A 15., 15.1 melléklet a fejrovatában, illetve címében szereplı idıpontok szerint lép hatályba. Bányai Gábor Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László megyei fıjegyzı 2. sorszámú napirend: Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás évi díjtételeire A Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal (4 fı nem szavazott) 21/2011. számon módosította a kéményseprı-ipari közszolgáltatás díjtételeit: A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 21/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 6/1997 (V.12.) Kgy. számú rendelete módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló évi XLII tv. 1. és 2. -ában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

6 1.. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a többször módosított 6/1997 (V.12.) Kgy. számú rendeletének 3. és 3/a. számú mellékleteinek helyébe az e rendelettel megállapított 1. és 1/a. számú mellékletek lépnek ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. Bányai Gábor s.k. Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei fıjegyzı A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 21/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 6/1997. (V. 12.) Kgy. számú rendelete 3. sz. melléklete FILANTROP Kft. A KÖTELEZİ KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÉVI D Í J T É T E L E K [Az évi XLII. törvény, valamint a 27/1996. (X. 30.) BM. rendelet alapján] [BÁCS-KISKUN MEGYEI KIRENDELTSÉGEK] M E G N E V E Z É S MENNYISÉGI EGYSÉG NETTÓ ÁRAK Ft-ban A./ A BM. RENDELET ai ALAPJÁN (KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL) I. A használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására vonatkozó díjak: 1.) Egyedi kémény; a.) SZILÁRD tüzelésnél Ft/db/év b.) GÁZ tüzelésnél Ft/db/év ) Egyedi tartalékkémény Ft/db/év ) Győjtıkémény (egycsatornás, Ft/szint/év mellékcsatornás) ) Győjtıkémény tartalék Ft/szint/év ) Központi kémény;

7 a.) Szilárd- és olajtüzelésnél a.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 236 a.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom 874 b.) Gáztüzelésnél b.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 476 b.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom ) Kéményégetés Ft/óra/alkalom ) Négyévenkénti - faltörés, bontás nélküli - mőszaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemény; a.) Egyedi kémény Ft/db b.) Győjtıkémény Ft/db/szint c.) Központi kémény (4096 cm 2 alatt) Ft/db B./ A BM. RENDELET 11. -a ALAPJÁN (MEGRENDELÉSES) II. A kémények használatával összefüggı szakvélemények díjai: 7 1.) Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés eredményét tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján 2.) Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez megfelelıséget tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján 3.) Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó kémények megfelelıségét tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db

8 b.c. 120 kw terhelhetıség felett 8 egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján 4.) Gázüzemő és más tüzelıberendezés, továbbá a tüzelési mód vagy a kémény terhelhetıségének megváltoztathatóságát (megfelelıségét) tanúsító szakvélemény: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján III. A használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására elıírt kötelezı gyakoriságon felüli díjak: 1.) Egyedi kémény Ft/db/év ) Győjtıkémény (egycsatornás, Ft/szint/év mellékcsatornás) ) Központi kémény: a.) Szilárd- és olajtüzelésnél; a.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 240 a.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom 992 b.) Gáztüzelésnél; b.a cm 2 -nél kisebb Ft/fm/alkalom 520 b.b cm 2 -nél nagyobb Ft/fm/alkalom ) Kéményégetés Ft/óra/alkalom IV. A kémények használatával összefüggı kötelezı szakvélemények adásán felüli szolgáltatási díjak: 1.) Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemények (pl. kémény építés, felújítás, karbantartás, méretezés) díja: a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi) Eseti árképzés mérnök óradíj alapján Ft/ó V. Az építési engedélyezési eljáráshoz adott szakvélemény: ( SZJ: ) a.) Lakossági (háztartási) Ft/db b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.b. 60 kw felett Ft/db b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján c.) Több lakásos épületek; 6 lakásig Ft/eset lakásig Ft/eset

9 12 lakás felett Ft/eset VI. G.M.B.SZ. szerinti gázterv engedélyezéshez kiadott elızetes tervegyeztetés: a.) Lakossági (háztartási) Ft/terv b.) Közületi (üzemi); b.a. 60 kw terhelhetıségig Ft/terv b.b. 60 kw terhelhetıség felett Ft/terv b.c. 120 kw terhelhetıség felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján c.) Győjtıkémények; 2-6 bekötésig Ft/terv bekötésig Ft/terv VII. A kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására meghatározott munkálatokon felüli szolgáltatások díja: 1.) Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat: a.) 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.) 60 kw terhelhetıség felett Ft/db c.) Helyszíni felmérés alapján egyedi árképzéssel a rezsi óradíj arányos része (egyedi kémény, társasház, stb. esetén) ) Mőszeres füstgázelemzés (szén, olaj, gáz) tüzelés esetén: 2.1. Lakossági (háztartási); a.) 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.) 60 kw terhelhetıség felett Ft/db Közületi (üzemi); a.) 60 kw terhelhetıségig Ft/db b.) 60 kw terhelhetıség felett Ft/db REZSI ÓRADÍJ: MÉRNÖKI ÓRADÍJ: KISZÁLLÁSI DÍJ: - Telephely szerinti közigazgatási határon Ft/km kívül Éves kötelezı gyakoriságon felüli kiszállás Ft/eset 587 C./ TÜZELİBERENDEZÉSEK TŐZTÉROLDALI TISZTÍTÁSA Egyedi árképzés alapján, a rezsi óradíj alapul vételével. D./ AZ N1, N2 ÉS A P1, P2 NYOMÁSOSZTÁLYÚ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETİ BERENDEZÉSEK MŐSZERES GÁZTÖMÖRSÉGI VIZSGÁLATI DÍJAI

10 1.) Használatbavétel elıtti vizsgálat: a.) Saját elvezetı rendszer esetén; a.a. Lakossági - 60 kw-ig kw felett Használatbavétel elıtti vizsgálat: a.b. Közületi - 60 kw-ig kw felett kw felett egyedi árképzés mérnöki óradíj alapján b.) Győjtı jellegő elvezetı rendszer esetén; b.a. 2 bekötésig b.b. 3-6 bekötésig b.c bekötésig ) Használatba vétel utáni rendszeres (1 és 4 évenkénti) ellenırzések és vizsgálatok: a.) Évenkénti rendszeres égéslevegı összetétel méréses vizsgálat és ellenırzés, illetve szükség esetén tisztítás; a.a. Saját elvezetı rendszer esetén; - 60 kw -ig kw felett kw a.b. Sötétsugárzó elvezetı rendszer esetén; - 60 kw -ig 57 perc kw felett 65 perc a.c. Győjtı jellegő rendszer esetén; - 60 kw -ig 63 perc kw felett 73 perc b.) Négyévenkénti rendszeres 200 Pa-os vizsgálati nyomás mellett gáztömörség ellenırzés mérımőszerrel, tanúsítvány kiadása mellett; b.a. Saját elvezetı rendszer esetén b.b. Győjtı jellegő elvezetı rendszer esetén - 60 kw -ig kw felett Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

11 11 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 21/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1/a. számú melléklete A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 6/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelete 3/a. sz. melléklete Halas Thermo Kistérségi Kéményseprı Kft A Kötelezı Kéményseprı-ipari Közszolgáltatásra vonatkozó NETTÓ DÍJTÉTELEK ( 6.sz.körzet ) január 01-tıl /Az évi XLII. törvény, valamint a 27/1996.(X.30.) BM. rendelet alapján/ A., A BM rendelet ai alapján (külön megrendelés nélkül) I. A használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálatára,ellenırzésére és tisztítására vonatkozó díjak: 1. - Egyedi kémények Ft/db/év Egyedi tartalék kémény Ft/db/év Győjtıkémény Ft/szint/év Központi kémény Ft/fm/alk cmˇ2 ig cmˇ2 felett Kéményégetés Ft/h/alk Négyévenkénti-faltörés,bontás nélküli-mőszaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemény / közületi (üzemi) / a. - egyedi kémény Ft/db b. - győjtıkémény Ft/db/szint c. - központi kémény Ft/fm B., A BM rendelet 11. alapján (külön megrendelésre) II. A kémények használatával összefüggı szakvélemények díjai: 1. Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés eredményét tanúsító szakvélemény: a. - Lakossági (háztartási) Ft/db b. - Közületi (üzemi) - 60 KW terhelhetıségig Ft/db KW terhelhetıség felettft/db

12 12 2. Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a kémény megfelelıségét tanúsító szakvélemény a.- Lakossági (háztartási) Ft/db b.- Közületi (üzemi) - 60 KW terhelh.-ig Ft/db KW terhelh.felett Ft/db Újonnan épített, vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó kémények megfelelıségét tanúsító szakvélemény: a.- Lakossági (háztartási) Ft/db b.- Közületi (üzemi) - 60 KW terhelh.-ig Ft/db KW terhelh.felett Ft/db Gázüzemő és más tüzelıberendezés, továbbá a tüzelési mód, vagy a kémény terhelhetıségének megváltoztathatóságát (megfelelıségét) tanúsító szakvélemény: B tip.készülékek esetén: a.- Lakossági (háztartási) Ft/db b.- Közületi (üzemi) - 60 KW terhelh.-ig Ft/db KW terhelh.felett Ft/db C tip.készülékek esetén: a. - Lakossági (háztartási)ft/db b. - Közületi Ft/db kiszállási díj: - telephely szerinti közig.határon belül Ft/eset telephely szerinti közig.határon kívül Ft/km 84.- C., III. Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemény: 1. Kéményméretezés Ft/db Tervfelülvizsgálat építési engedélyeztetési eljáráshoz: a. - Lakossági Ft/db b. - Közületi Ft/db c. - többlakásos épület Ft/db

13 13 3. GMBSZ szerinti gázterv engedélyezéshez elızetes tervegyeztetés: a.- lakossági(háztartási) Ft/db b.- közületi(üzemi) Ft/db D., IV. A kémények mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és tisztítására meghatározott munkákon felüli szolgáltatások díjai: 1. Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat a.- 60 KW terhelhetıségig Ft/db b.- 60 KW terhelhetıség felett Ft/db Mőszeres füstgázelemzés a.- lakossági (háztartási) Ft/db b.- közületi (üzemi) Ft/db Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. 3. sorszámú napirend: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítására A Megyei Közgyőlés 17 igen, 3 nem szavazat mellett (4 fı nem szavazott) hozta meg döntését: 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75.. (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 2. A közgyőlés felhívja elnökét és a fıjegyzıt arra, hogy az új Szervezeti és Mőködési Szabályzattal összefüggı intézkedéseket megtegyék. Határidı: december 31. Felelıs: Megyei Közgyőlés elnöke megyei fıjegyzı Értesülnek: Megyei közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı

14 14 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35.. (2) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a 75.. (3) bekezdésére és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20.. (1) és (2) bekezdésére, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91.. (2) bekezdésére, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 61.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala 2. Székhelye: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. I. ÁLTALÁNOS ADATOK 3. Létrehozásának éve, törzskönyvi nyilvántartási száma: év törzsszám: Mőködési területe: Bács-Kiskun megye 5. Alapító szerve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6. Felügyeleti szerve: Bács-Kiskun Megyei közgyőlés 7. Alapító okirat száma, kelte: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 27/2011. (III. 25.) Kgy. határozata 8. Jogállása: Költségvetési szerv, jogi személy A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szerint a megyei közgyőlés szerve. 9. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége, és a tevékenységek forrásai: Jogszabályban meghatározott tevékenysége

15 15 a.) A megyei önkormányzati testületek és tisztségviselık munkájának segítése, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat döntéseinek szakmai elıkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése, és ellenırzése. Rendelkezı jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75.. (1) bekezdése. A tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés. Feladatmutató: nincs. b.) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása. Rendelkezı jogszabály: az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66.. A tevékenység forrása: A felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés. Feladatmutató: nincs. 10. Vállalkozási feladatok: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatalának önálló, saját nevében végzett vállalkozási tevékenysége nincs. 11. A Hivatal bankszámla száma és adóalanyisága: Bankszámlát kezelı pénzintézet: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága Bankszámla száma:. A Hivatal általános forgalmi adóalany Adószám: A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat

16 II. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI FELÉPÍTÉSE BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS TISZTSÉGVISELİI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KÖZGYŐLÉS ALELNÖKEI BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALA FİJEGYZİ ALJEGYZİ ÜGYINTÉZİK ÜGYKEZELİK FIZIKAI ALKALMAZOTTAK BELSİ ELLENİR

17 17 III. A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDSZERE 1. A Közgyőlés Hivatala egységes hivatal. 2. A Hivatal személyi állománya: a.) Fıjegyzı - A hivatal vezetıje. A költségvetési szerv képviselıje. - A fıjegyzı kinevezıje: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés. - A fıjegyzıvel szemben az egyéb munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke gyakorolja. - A megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnökének irányításával végzi. - A jogszabályokban fıjegyzıi hatáskörként megállapított feladatokat a hatályos jogszabályok elıírásai szerint önállóan végzi. - A hivatal köztisztviselıit és ügykezelıit a fıjegyzı nevezi ki, a fizikai alkalmazottakkal munkaszerzıdést köt és gyakorolja a munkáltatói jogokat. b.) Aljegyzı - A hivatal vezetıjének általános helyettese. - Kinevezıje: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés. - Az egyéb munkáltatói jogokat a fıjegyzı gyakorolja. - Feladatait a fıjegyzı irányításával, és vezetésével látja el. c.) Ügyintézık - A köztisztviselıi törvényben elıírt feltételeknek megfelelı munkavállalók. - Feladatuk a közgyőlés, a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elıkészítése, valamint a végrehajtás szervezése. - A kapott utasítások és határidık figyelembe vételével munkaterületén felelısek a hivatal állandó és idıszakos feladatainak megvalósításáért. - A köztisztviselıi törvényben elıírtaknak megfelelıen a hivatalból 5 fı részére a munkáltatói jogkört gyakorló fıjegyzı szakmai tanácsadói, és szakmai fıtanácsadói címet adományozhat. - A szakmai tanácsadók és szakmai fıtanácsadók a fıjegyzı által meghatározott, a Hivatal egyes kiemelt feladatai megoldásában munkacsoport-vezetıként dolgoznak. d.) Ügykezelık - A köztisztviselıi törvényben elıírt feltételekkel alkalmazott munkavállalók. - Feladatuk ellátni mindazokat a nem érdemi jellegő feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. e.) Fizikai alkalmazottak - Tevékenységükkel segítik a vezetıi, ügyintézıi, és ügyviteli feladatok ellátását.

18 18 3. A Hivatal irányítása, vezetése: - A közgyőlés elnöke irányítja a Hivatalt. A fıjegyzı javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Közgyőlés Hivatala feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában. - A közgyőlési alelnökök a közgyőlés elnöke által meghatározott feladatmegosztásuknak megfelelıen igényelhetik a Hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek közremőködését az önkormányzati ügyek elıkészítése és végrehajtása során. - A fıjegyzı a hivatal vezetıje. Gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Rendszeres kapcsolatot tart a közgyőlés tisztségviselıivel és tagjaival. Értékeli a hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendı idıszak feladatait. - A Hivatal köztisztviselıinek, ügykezelıinek munkautasítást a fıjegyzı, vagy helyettesítési jogkörében az aljegyzı ad. - A fıjegyzı meghatározza az ügyintézık és ügykezelık részletes feladatait, felügyeli munkájukat, és meghatározza a helyettesítés rendjét. IV. A HIVATAL FELADATA, MŐKÖDÉSE 1. A Hivatal mőködését meghatározó általános szabályok: a.) Az egységes Hivatal általános feladatai mellett a közgyőlés munkaterve, az elıírt teljesítmény-követelmények határozzák meg az ügyintézık és ügykezelık kiemelt feladatait. b.) A Közgyőlési Hivatal mőködését a jogszabályok, belsı szabályzatok, valamint a közgyőlés és közgyőlés elnöke, alelnökei döntései, továbbá a fıjegyzı utasításai határozzák meg. c.) A fıjegyzı, aljegyzı, az ügyintézı, az ügykezelı, és a fizikai alkalmazott feladatait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, és a munkaköri leírás szabályozza. d.) A munkaköri leírás a felelısség megállapítására is alkalmas módon többek között tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltık alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos elıírásokat, és a helyettesítés módját. e.) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezetı utasításai szerint eljárni, együttmőködni, az ügy intézésébe bevont más köztisztviselıkkel. 2. Az egységes hivatal fontosabb feladatai: - Elıkészíti és szervezi a közgyőlés üléseit. - Az elıterjesztések törvényességi szempontból történı elızetes felülvizsgálata. - A közgyőlés elnöke, alelnökei feladatainak segítése, részükre a szükséges adminisztráció biztosítása. - Közremőködik a rendelet-tervezetek elıkészítésében. - Figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosságát, és idıszerőségét.

19 19 - Elkészíti a testületi ülések jegyzıkönyveit, nyilvántartja a határozatokat, elkészíti az önkormányzat közlönyeit. - Közremőködik a fıjegyzıi elıterjesztések elkészítésében. - Közremőködik a közgyőlés és a hivatal szabályzatainak elkészítésében. - Intézi az önkormányzat és a hivatal mőködésével kapcsolatos jogi ügyeket, ellátja a jogi képviseleti feladatokat. - Ellátja a fıjegyzı hatáskörébe tartozó, választásokkal és népszavazással kapcsolatos jogi és szervezési feladatokat. - Kezeli a köztisztviselıi személyi anyagokat, nyilvántartásokat és vagyonnyilatkozatokat, koordinálja a képzéseket, elıkészíti a munkáltatói döntéseket. - A fıjegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben elıkészítı és végrehajtó feladatot lát el. - Ellátja a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ügyek szervezését. - Végzi a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodásokban foglalt adminisztrációs és szervezési feladatokat. - Végzi a közgyőlés hivatalának központi iktatását, kezeli az irattárat. - Segíti a közgyőlés bizottságai mőködését, ellátja adminisztrációs és ügyviteli feladataikat. - Közremőködik a közgyőlés elnöke, alelnökei állami, önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartásában, végzi az e területen szükséges szervezési feladatokat, koordinálja az együttmőködést. - A helyi önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel való kapcsolattartásban, az önkormányzati érdekképviselet ellátásában közremőködik. - Az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredı szervezési, elıkészítési feladatok ellátása. - Javaslatával elısegíti és közremőködik a megye idegenforgalmi értékeinek feltárásában, a célkitőzések meghatározásában, a teljesítésükben résztvevık tevékenységének összehangolásában. - Elıkészíti az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és a zárszámadási rendeletek tervezeteit. - Közremőködik a jóváhagyott költségvetési rendelet végrehajtásában. - Összeállítja az önkormányzat összevont éves, féléves költségvetési beszámolóit. - Teljesíti az önkormányzat összevont költségvetési, pénzforgalmi, információs feladatkörével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Közgazdasági elemzések készítése. - Bankkapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek elıkészítésében való részvétel. - A hivatal gazdálkodásának szervezése, számviteli feladatok ellátása. - Teljesíti a hivatal költségvetési, pénzforgalmi, információs adóbevallási és feladatkörével kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Részt vesz a hivatal számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat. - Vezeti a megyei önkormányzat tárgyi eszközkészleteit, és analitikáját. - Végzi a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a velük kötött együttmőködési megállapodás keretében.

JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:

JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor: 3438-9/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. november 25-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya,

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben