FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u : Pf.:246 : (42) Fax: (42) Internet: Hivatali Kapu: FETIKTVF Ügyfélfogadás: hétfő és péntek ,szerda és Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő csütörtök és , péntek /2014. Bajuszné dr. Gyebrószky Szilvia 225 Tárgy: Kömörő 014 hrsz.-ú Natura 2000 területen C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) (továbbiakban: ügyfél) meghatalmazásából eljáró, Multiverzum Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert utca 98.) által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban, a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján megállapította, hogy a Kömörő 014 hrsz.-ú Natura 2000 területen C típusú erdei kilátó és pihenőhely létesítéséből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a hivatkozott rendelet 2. számú melléklete szerinti egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. A tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyek beszerzése nem szükséges. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság /2014. számú, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az SZR/079/ /2014. számú, Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 263-1/2014. számú, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság HBG/01/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül járult hozzá a tevékenység folytatásához. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala SZ-10D/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírás: - Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelőse vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről a felelős őrzés szabályai szerint a hatóság intézkedéséig gondoskodni. Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz ,-Ft-ot, továbbá Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság szakhatósági közreműködésének igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 1

2 Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít. A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Felügyelőségnek 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik- a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. A határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a felügyelőséghez 7 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles, díja ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke 2.500,- Ft. A fellebbezési díj teljes összegét a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) a rendelkezik. INDOKOLÁS Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) meghatalmazásából a Multiverzum Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert u. 98.) május 06-án előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából kérelmet, illetve előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Felügyelőségre Kömörő 014 hrsz. alatti Natura 2000 területen létesítendő C típusú erdei kilátó és pihenőhely tárgyában. A beruházás célja erdei kilátó, pihenőhely és tájékoztató tábla kihelyezése. A tervezett létesítmények közjóléti, illetve oktatási tevékenységet, az erdő látogatását, az erdő bemutatását, az erdőben történő kirándulás alkalmával a kirándulók pihenését szolgáló erdei berendezések lesznek. A létesítmények helye: Kömörő külterület, 014 hrsz.-ú ingatlan a alrészlete, 12 C erdőrészlet. A kilátó súlyponti EOV koordinátái: x: ,001 y: ,180 Igénybevett terület nagysága: A Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlan a alrészlete erdő művelési ágban van nyilvántartva, területe 8 ha 0748 m². A tervezett közjóléti létesítmény, erdei kilátó és pihenőhely kialakítása létesítménnyel együtt 0,0054 ha területet vesz igénybe. A kihelyezésre tervezett berendezések típusai, mennyiségük: - 1 db erdei kilátó - 4 db erdei bútor garnitúra - 2 db pad - 1 db tájékoztató tábla. A tervezett erdei kilátó és pihenőhely kialakításához évi kora nyári időszakban kb. 10 munkanap szükséges. A beruházás erdei tisztáson fog megvalósulni, így a létesítés során fakivágásra nem kerül sor. A kilátó, valamint a többi berendezés faanyaga már előregyártott, 2

3 tűzvédelmi és gombairtó anyaggal impregnáltan ellátva kerül a helyszínre. Az erdei berendezések kialakítása kizárólag kézi szerszámokkal és kézi erővel fog történni. Az erdei kilátó és pihenőhely létesítése fakivágással nem jár, mivel a kilátó az erdő tisztás területén kerül elhelyezésre. A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Felügyelőségnél, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 112. b) pontja hatálya alá tartozik / Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha-tól /, így a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. Az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet 1. sz. melléklet I. 49. pontja értelmében díjköteles, a díj mértéke Ft. Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésekre is sor került. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.02.) VM rendelet 1. sz. melléklet pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága szakhatósági közreműködésének igazgatási szolgáltatási díja 7.500,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat, összesen ,- Ft.-ot az ügyfél megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Felügyelőség hivatalában, valamint honlapján az eljárásról a nyilvánosság biztosítása érdekében közleményt tett közzé és a 3. (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Felügyelőségre, sem Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. A kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Felügyelőség a /2014. számú végzésében hiánypótlást írt elő. Az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett. A Felügyelőség a /2014. számú iratában a Ket. 29. (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; HNPI) is értesítette, ezzel egyidejűleg belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult a HNPI-hoz. A Felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóságok állásfoglalásai és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. A Felügyelőség a /2014. és /2014. számú irataiban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján 3

4 szakhatóságként a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, a helyi környezet-és természetvédelemre kiterjedően Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, az erdő védelmére kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Miskolci Bányakapitányságot, annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot kereste meg. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ) /2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: Tisztelt Címzett fenti hivatkozási számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságtól (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) által, a Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálati eljárásában. Megkeresésében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjára hivatkozással annak elbírálását kérte, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A Vízügyi Hatóság a Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján előírások nélkül hozzájárul. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. INDOKOLÁS Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) május 12-én érkezett megkeresésében a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) által, a Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálati eljárásában szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vízügyi Hatósághoz. A Vízügyi Hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: A Kömörő, 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósítása, üzemeltetése vízhasználattal, szennyvízkibocsátással, csapadékvíz elvezetéssel nem jár. 4

5 A tervezett létesítmény kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. A Vízügyi Hatóság az árvízvédelmi feladatok ellátásával és különösen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése programmal összefüggésben, a /2014. számú levelében belföldi jogsegély keretében a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság véleményét kérte a tervezett kilátó kialakítására vonatkozóan. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság /2014. számú, május 22-én érkezett levele az alábbiakat tartalmazta: A május 15-én kelt /2014. ügyiratszámú levelében belföldi jogsegély keretében véleményemet kérte a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) által, a Kömörő 014 hrsz.-ú, erdő művelési ágú földrészleten tervezett kilátóval kapcsolatban. Megkeresésében csatolta az előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció linkjét. Kérelmének eleget téve a Biki Gyöngyi környezeti hatásvizsgáló és a Sámi Lajos levegő és zajvédelmi szakértő által készített dokumentációt vízügyi szempontból megvizsgáltam és az alábbi megállapításokat teszem: A kilátó a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (VTT) program részeként esetleg a jövőben megvalósuló Nagyari árapasztó tározó területén épül meg. A tározó tanulmánytervének készítése a Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára című, HUSKROUA 1001/221. számú ENPI projekt keretében még folyamatban van. A kilátót közjóléti, illetve oktatási céllal tervezik megvalósítani. A kilátó faszerkezeti elemeinek egymáshoz rögzítését csavarkötéssel biztosítják, összeszerelése és ebből következően szétszerelése kb. 10 napot igényel. A létesítményhez kapcsolódó közmű illetve erősáramú elektromos rendszer kiépítésére nincs szükség. A FETIVIZIG a létesítmény megépítése ellen kifogást nem emel. A (későbbiekben megvalósuló) Nagyari árapasztó tározó árapasztási célú elárasztása esetén a Kömörő 014. hrsz.-ú, erdő művelési ágú földrészleten tervezett kilátó állag és vagyonvédeleméért a Vízügyi Igazgatóság felelősséget nem vállal. A Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdés és 5. számú melléklet 3. pontja által megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 42/2014. (II.24.) Korm. rendelettel módosított 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 12/A. -a alapján a Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. A Vízügyi Hatóság illetékességét/működési területét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg. A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdésére tekintettel adtam. A Ket. 78. (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Vízügyi Hatóság részére megküldeni szíveskedjen. 5

6 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az SZR/079/ /2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Mónus Béla Györgyné megbízásából eljáró Multiverzum Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert u. 98.) által előterjesztett Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely előzetes környezeti vizsgálata ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) megkeresése nyomán, a bemutatott adatok alapján jelentős környezeti hatást nem állapít meg. E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen, Mónus Béla Györgyné megbízásából eljáró Multiverzum Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert u. 98.) által előterjesztett Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely létesítése tárgyában előzetes környezeti vizsgálati eljárás indult. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 70. -ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-4. rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a következőket állapította meg: A C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósítása, működtetése során a bemutatott hatásfolyamatok, számítások illetve azok kimeneti adatai - szerint jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet következtetni. A környezetvédelmi, környezethasználati engedélyezéshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének külön szakági engedélye, határozata nem szükséges. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Szakhatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 6

7 államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint 2. (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg. Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 263-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyába a megvalósításhoz HOZZÁJÁRULOK Ezen szakhatósági hozzájárulás nem mentesít más, általános és eseti hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás kéréssel fordult hatóságomhoz a Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. A rendelkezésre álló iratokból megállapítottam, hogy a megvalósítani kívánt kilátó és pihenőhely helyi környezet és természetvédelemre vonatkozóan nem okoz visszafordíthatatlan maradandó károsodást. A C típusú erdei kilátó és pihenőhely kialakítása a Község Közigazgatási területére vonatkozó Kömörő Szabályozási Tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (XII.1.) KT számú rendeletnek megfelel, ezért a megvalósításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultam. Végzésem jogszabályi alapja: A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Hatásköröm és illetékességem alapja a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Kor. Rendelet 5. számú melléklete. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala SZ-10D/ /2014. számú szakhatósági állásfoglalását előírással adta meg, amely előírás a határozat rendelkező részében szerepel. Állásfoglalása ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 7

8 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a Kömörő 014. hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában első fokú örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás eljárás megindítását kezdeményezte Hatóságomnál május 15. napján érkezett megkeresésében. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. (2) bekezdése alapján a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: Kömörő község területén eddig csupán egy régészeti lelőhely vált ismertté, és ezen a területen sem történt semmilyen kutatás, így a település fehér foltként szerepel a régészeti lelőhelyek térképén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén szisztematikus régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért a beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, így az erdei kilátó építése során nem csak elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. Amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódó földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, akkor a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 24. -ban foglaltak szerint szükséges eljárni. Az esetről a területileg illetékes Jósa András Múzeumot (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21., tel.: 42/ ) haladéktalanul értesíteni szükséges. A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Korm. r. 3. (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Szakhatósági eljárásom során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. számú melléklet A. I. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. Hatóságom hatáskörét Korm. r. 2. (1) a) pontja, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 7. melléklet II. pont 1. szakasz 6. pontja, illetékességét a Korm. r. 2. (3) bekezdése és 1. sz. mellékletének 15. pontja határozza meg. A Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság HBG/01/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kérelemmel fordult a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, hogy a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) beruházásában megvalósuló, Kömörő külterület 014 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett erdei kilátó építéséhez és pihenőhely 8

9 létesítéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárásához szakhatósági állásfoglalását adja meg. Megkeresésükre az alábbi állásfoglalást adom: Az elkészített előzetes vizsgálati dokumentációval szemben kifogást nem emelek. Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából nem származhat jelentős hatás, valamint azt, hogy a tevékenység a kilátó építésére vonatkozóan jogerős építési engedély birtokában nem kezdhető meg. Az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Szakhatósági állásfoglalásom az ügyben eljáró hatóság érdemi határozata elleni fellebbezésben támadható meg. A fellebbezési illeték mértékét az érdemi határozat fogja tartalmazni. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kérelemmel fordult a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, hogy a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) beruházásában megvalósuló, Kömörő külterület, 014 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett erdei kilátó építéséhez és pihenőhely létesítéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárásához szakhatósági állásfoglalását adja meg. Megkereséséhez elektronikus úton közzétette az előzetes vizsgálati dokumentációt. Hatósági nyilvántartásunk és a csatolt dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a Kömörő 12 C jelű erdőrészletet érinti. A tervezett kilátó, a tanösvény elősegíti az erdő hármas szerepének érvényesülését, erdészeti létesítménynek minősül (Evt. 15. (1) bekezdés c) pont, Evt. Vhr. 1. m) és n) pont). Az Evt. 15. (2) bekezdése az erdészeti létesítmények létesítéséhez, bővítéséhez az erdészeti hatóság engedélyének szükségességét állapítja meg, az engedélyezési eljárás során az erdő igénybevételére vonatkozó szabályokat be kell tartani (Evt. 15. (3) bekezdés). Az ügyfél részére a HBMKH Erdészeti Igazgatóság HBG/01/ /2013. ügyiratszámú határozatában engedélyezte a tervezett közjóléti létesítmény létesítését, valamint hozzájárult a létesítmény elhelyezésével járó erdőterület rendeltetésszerű használatát akadályozó igénybevételhez. A fentiek alapján erdészeti igazgatási szempontból a beruházással szemben kifogást nem emeltem. Szakhatósági állásfoglalásomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 1. (1) bek. c) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete 8. pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv a szerint adtam ki. A Miskolci Bányakapitányság (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.) MBK /2014. sz. végzésében a Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és 9

10 pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyú eljárásban megindított szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a beruházás várható környezeti hatásait a Felügyelőség az alábbiak szerint értékeli: Környezeti zaj: A beruházás (kilátó építése) építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet. Mivel a kilátó üzemeltetése gyakorlatilag nem jár zajkibocsátással, ezért a Felügyelőség a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. (1) pontjában foglaltakat figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket. A kilátóhoz kapcsolódó gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 db mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. Levegő: Az erdei létesítményeket előre gyártott és felületkezelt elemek helyszínre szállításával és összeállításával létesítik, mely műveletek levegőterheléssel járnak. Az építés időtartama 10 nap. Az építés hatásterülete az NO 2 anyag vonatkozásában a kilátó centrumától számított 93 m sugarú körrel fedett terület. Az ökológiai éves határérték NO 2 vonatkozásában 30 µg/m 3, a határérték teljesül. Az építési szakasz levegőkörnyezeti hatása terhelő, a hatás időtartama átmeneti. A kilátó üzemelésének levegőterhelését a látogatók járműveinek kibocsátásai határozzák meg. A kilátó (bekötőút) forgalma lokális járulékos levegőterheltséget okoz. Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása elviselhető, a hatás időtartama átmeneti. Hulladék: A kivitelezés során nem veszélyes hulladékok (építési hulladékok) keletkezésével kell számolni, melyet jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtenek, és a munkálatok befejeztével elszállítják a területről. Üzemszerű működés során kommunális hulladék keletkezik, melyet a területen elhelyezett hulladékgyűjtőben gyűjtenek, majd időszakosan elszállítanak. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy Kömörő községben nem üzemel engedélyezett hulladéklerakó. Vízvédelem : A tervezett kilátó és pihenőhely megvalósítása, illetve annak későbbi üzemeltetése kapcsán vízvédelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. és 2. számú mellékletével összhangban, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján az érintett Kömörő község és a tervezett létesítmény a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen helyezkednek el. A Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanra tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósítása, üzemeltetése vízhasználattal, szennyvízkibocsátással, csapadékvíz elvezetéssel nem jár. A tervezett létesítmény kijelölt, vagy becsült felszín alatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. A megvalósítandó létesítmények kivitelezése, illetve üzemeltetése vízvédelmi érdeket nem sért, a felszíni és a felszín alatti vizek vízminőségét nem veszélyezteti, így a tervezett beruházásnak vízminőségi akadálya nincs. Természet-és tájvédelem : A létesítés országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, azonban a tárgyi ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 10

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben