FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u : Pf.:246 : (42) Fax: (42) Internet: Hivatali Kapu: FETIKTVF Ügyfélfogadás: hétfő és péntek ,szerda és Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő csütörtök és , péntek /2014. Bajuszné dr. Gyebrószky Szilvia 225 Tárgy: Kömörő 014 hrsz.-ú Natura 2000 területen C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) (továbbiakban: ügyfél) meghatalmazásából eljáró, Multiverzum Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert utca 98.) által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban, a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján megállapította, hogy a Kömörő 014 hrsz.-ú Natura 2000 területen C típusú erdei kilátó és pihenőhely létesítéséből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a hivatkozott rendelet 2. számú melléklete szerinti egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. A tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyek beszerzése nem szükséges. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság /2014. számú, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az SZR/079/ /2014. számú, Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 263-1/2014. számú, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság HBG/01/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül járult hozzá a tevékenység folytatásához. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala SZ-10D/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírás: - Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelőse vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről a felelős őrzés szabályai szerint a hatóság intézkedéséig gondoskodni. Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz ,-Ft-ot, továbbá Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság szakhatósági közreműködésének igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 1

2 Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít. A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Felügyelőségnek 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik- a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. A határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a felügyelőséghez 7 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles, díja ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke 2.500,- Ft. A fellebbezési díj teljes összegét a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) a rendelkezik. INDOKOLÁS Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) meghatalmazásából a Multiverzum Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert u. 98.) május 06-án előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából kérelmet, illetve előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Felügyelőségre Kömörő 014 hrsz. alatti Natura 2000 területen létesítendő C típusú erdei kilátó és pihenőhely tárgyában. A beruházás célja erdei kilátó, pihenőhely és tájékoztató tábla kihelyezése. A tervezett létesítmények közjóléti, illetve oktatási tevékenységet, az erdő látogatását, az erdő bemutatását, az erdőben történő kirándulás alkalmával a kirándulók pihenését szolgáló erdei berendezések lesznek. A létesítmények helye: Kömörő külterület, 014 hrsz.-ú ingatlan a alrészlete, 12 C erdőrészlet. A kilátó súlyponti EOV koordinátái: x: ,001 y: ,180 Igénybevett terület nagysága: A Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlan a alrészlete erdő művelési ágban van nyilvántartva, területe 8 ha 0748 m². A tervezett közjóléti létesítmény, erdei kilátó és pihenőhely kialakítása létesítménnyel együtt 0,0054 ha területet vesz igénybe. A kihelyezésre tervezett berendezések típusai, mennyiségük: - 1 db erdei kilátó - 4 db erdei bútor garnitúra - 2 db pad - 1 db tájékoztató tábla. A tervezett erdei kilátó és pihenőhely kialakításához évi kora nyári időszakban kb. 10 munkanap szükséges. A beruházás erdei tisztáson fog megvalósulni, így a létesítés során fakivágásra nem kerül sor. A kilátó, valamint a többi berendezés faanyaga már előregyártott, 2

3 tűzvédelmi és gombairtó anyaggal impregnáltan ellátva kerül a helyszínre. Az erdei berendezések kialakítása kizárólag kézi szerszámokkal és kézi erővel fog történni. Az erdei kilátó és pihenőhely létesítése fakivágással nem jár, mivel a kilátó az erdő tisztás területén kerül elhelyezésre. A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Felügyelőségnél, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 112. b) pontja hatálya alá tartozik / Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha-tól /, így a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. Az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet 1. sz. melléklet I. 49. pontja értelmében díjköteles, a díj mértéke Ft. Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésekre is sor került. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.02.) VM rendelet 1. sz. melléklet pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága szakhatósági közreműködésének igazgatási szolgáltatási díja 7.500,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat, összesen ,- Ft.-ot az ügyfél megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Felügyelőség hivatalában, valamint honlapján az eljárásról a nyilvánosság biztosítása érdekében közleményt tett közzé és a 3. (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Felügyelőségre, sem Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. A kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Felügyelőség a /2014. számú végzésében hiánypótlást írt elő. Az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett. A Felügyelőség a /2014. számú iratában a Ket. 29. (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; HNPI) is értesítette, ezzel egyidejűleg belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult a HNPI-hoz. A Felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóságok állásfoglalásai és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. A Felügyelőség a /2014. és /2014. számú irataiban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján 3

4 szakhatóságként a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, a helyi környezet-és természetvédelemre kiterjedően Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, az erdő védelmére kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Miskolci Bányakapitányságot, annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot kereste meg. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ) /2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: Tisztelt Címzett fenti hivatkozási számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságtól (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) által, a Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálati eljárásában. Megkeresésében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjára hivatkozással annak elbírálását kérte, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A Vízügyi Hatóság a Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján előírások nélkül hozzájárul. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. INDOKOLÁS Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) május 12-én érkezett megkeresésében a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) által, a Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálati eljárásában szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vízügyi Hatósághoz. A Vízügyi Hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: A Kömörő, 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósítása, üzemeltetése vízhasználattal, szennyvízkibocsátással, csapadékvíz elvezetéssel nem jár. 4

5 A tervezett létesítmény kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. A Vízügyi Hatóság az árvízvédelmi feladatok ellátásával és különösen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése programmal összefüggésben, a /2014. számú levelében belföldi jogsegély keretében a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság véleményét kérte a tervezett kilátó kialakítására vonatkozóan. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság /2014. számú, május 22-én érkezett levele az alábbiakat tartalmazta: A május 15-én kelt /2014. ügyiratszámú levelében belföldi jogsegély keretében véleményemet kérte a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) által, a Kömörő 014 hrsz.-ú, erdő művelési ágú földrészleten tervezett kilátóval kapcsolatban. Megkeresésében csatolta az előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció linkjét. Kérelmének eleget téve a Biki Gyöngyi környezeti hatásvizsgáló és a Sámi Lajos levegő és zajvédelmi szakértő által készített dokumentációt vízügyi szempontból megvizsgáltam és az alábbi megállapításokat teszem: A kilátó a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (VTT) program részeként esetleg a jövőben megvalósuló Nagyari árapasztó tározó területén épül meg. A tározó tanulmánytervének készítése a Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára című, HUSKROUA 1001/221. számú ENPI projekt keretében még folyamatban van. A kilátót közjóléti, illetve oktatási céllal tervezik megvalósítani. A kilátó faszerkezeti elemeinek egymáshoz rögzítését csavarkötéssel biztosítják, összeszerelése és ebből következően szétszerelése kb. 10 napot igényel. A létesítményhez kapcsolódó közmű illetve erősáramú elektromos rendszer kiépítésére nincs szükség. A FETIVIZIG a létesítmény megépítése ellen kifogást nem emel. A (későbbiekben megvalósuló) Nagyari árapasztó tározó árapasztási célú elárasztása esetén a Kömörő 014. hrsz.-ú, erdő művelési ágú földrészleten tervezett kilátó állag és vagyonvédeleméért a Vízügyi Igazgatóság felelősséget nem vállal. A Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdés és 5. számú melléklet 3. pontja által megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 42/2014. (II.24.) Korm. rendelettel módosított 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 12/A. -a alapján a Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. A Vízügyi Hatóság illetékességét/működési területét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg. A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdésére tekintettel adtam. A Ket. 78. (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Vízügyi Hatóság részére megküldeni szíveskedjen. 5

6 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az SZR/079/ /2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Mónus Béla Györgyné megbízásából eljáró Multiverzum Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert u. 98.) által előterjesztett Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely előzetes környezeti vizsgálata ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) megkeresése nyomán, a bemutatott adatok alapján jelentős környezeti hatást nem állapít meg. E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen, Mónus Béla Györgyné megbízásából eljáró Multiverzum Bt. (4030 Debrecen, Tégláskert u. 98.) által előterjesztett Kömörő 014 hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely létesítése tárgyában előzetes környezeti vizsgálati eljárás indult. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 70. -ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-4. rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a következőket állapította meg: A C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósítása, működtetése során a bemutatott hatásfolyamatok, számítások illetve azok kimeneti adatai - szerint jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet következtetni. A környezetvédelmi, környezethasználati engedélyezéshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének külön szakági engedélye, határozata nem szükséges. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Szakhatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 6

7 államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint 2. (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg. Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 263-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyába a megvalósításhoz HOZZÁJÁRULOK Ezen szakhatósági hozzájárulás nem mentesít más, általános és eseti hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás kéréssel fordult hatóságomhoz a Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. A rendelkezésre álló iratokból megállapítottam, hogy a megvalósítani kívánt kilátó és pihenőhely helyi környezet és természetvédelemre vonatkozóan nem okoz visszafordíthatatlan maradandó károsodást. A C típusú erdei kilátó és pihenőhely kialakítása a Község Közigazgatási területére vonatkozó Kömörő Szabályozási Tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (XII.1.) KT számú rendeletnek megfelel, ezért a megvalósításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultam. Végzésem jogszabályi alapja: A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Hatásköröm és illetékességem alapja a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Kor. Rendelet 5. számú melléklete. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala SZ-10D/ /2014. számú szakhatósági állásfoglalását előírással adta meg, amely előírás a határozat rendelkező részében szerepel. Állásfoglalása ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 7

8 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a Kömörő 014. hrsz. alatti ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában első fokú örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás eljárás megindítását kezdeményezte Hatóságomnál május 15. napján érkezett megkeresésében. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. (2) bekezdése alapján a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: Kömörő község területén eddig csupán egy régészeti lelőhely vált ismertté, és ezen a területen sem történt semmilyen kutatás, így a település fehér foltként szerepel a régészeti lelőhelyek térképén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén szisztematikus régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért a beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, így az erdei kilátó építése során nem csak elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. Amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódó földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, akkor a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 24. -ban foglaltak szerint szükséges eljárni. Az esetről a területileg illetékes Jósa András Múzeumot (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21., tel.: 42/ ) haladéktalanul értesíteni szükséges. A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Korm. r. 3. (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Szakhatósági eljárásom során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. számú melléklet A. I. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. Hatóságom hatáskörét Korm. r. 2. (1) a) pontja, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 7. melléklet II. pont 1. szakasz 6. pontja, illetékességét a Korm. r. 2. (3) bekezdése és 1. sz. mellékletének 15. pontja határozza meg. A Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság HBG/01/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kérelemmel fordult a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, hogy a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) beruházásában megvalósuló, Kömörő külterület 014 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett erdei kilátó építéséhez és pihenőhely 8

9 létesítéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárásához szakhatósági állásfoglalását adja meg. Megkeresésükre az alábbi állásfoglalást adom: Az elkészített előzetes vizsgálati dokumentációval szemben kifogást nem emelek. Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából nem származhat jelentős hatás, valamint azt, hogy a tevékenység a kilátó építésére vonatkozóan jogerős építési engedély birtokában nem kezdhető meg. Az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Szakhatósági állásfoglalásom az ügyben eljáró hatóság érdemi határozata elleni fellebbezésben támadható meg. A fellebbezési illeték mértékét az érdemi határozat fogja tartalmazni. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kérelemmel fordult a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, hogy a Mónus Béla Györgyné (4700 Mátészalka, Zöldfa u I/3.) beruházásában megvalósuló, Kömörő külterület, 014 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett erdei kilátó építéséhez és pihenőhely létesítéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárásához szakhatósági állásfoglalását adja meg. Megkereséséhez elektronikus úton közzétette az előzetes vizsgálati dokumentációt. Hatósági nyilvántartásunk és a csatolt dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a Kömörő 12 C jelű erdőrészletet érinti. A tervezett kilátó, a tanösvény elősegíti az erdő hármas szerepének érvényesülését, erdészeti létesítménynek minősül (Evt. 15. (1) bekezdés c) pont, Evt. Vhr. 1. m) és n) pont). Az Evt. 15. (2) bekezdése az erdészeti létesítmények létesítéséhez, bővítéséhez az erdészeti hatóság engedélyének szükségességét állapítja meg, az engedélyezési eljárás során az erdő igénybevételére vonatkozó szabályokat be kell tartani (Evt. 15. (3) bekezdés). Az ügyfél részére a HBMKH Erdészeti Igazgatóság HBG/01/ /2013. ügyiratszámú határozatában engedélyezte a tervezett közjóléti létesítmény létesítését, valamint hozzájárult a létesítmény elhelyezésével járó erdőterület rendeltetésszerű használatát akadályozó igénybevételhez. A fentiek alapján erdészeti igazgatási szempontból a beruházással szemben kifogást nem emeltem. Szakhatósági állásfoglalásomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 1. (1) bek. c) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete 8. pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv a szerint adtam ki. A Miskolci Bányakapitányság (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.) MBK /2014. sz. végzésében a Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanon tervezett C típusú erdei kilátó és 9

10 pihenőhely megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyú eljárásban megindított szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a beruházás várható környezeti hatásait a Felügyelőség az alábbiak szerint értékeli: Környezeti zaj: A beruházás (kilátó építése) építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet. Mivel a kilátó üzemeltetése gyakorlatilag nem jár zajkibocsátással, ezért a Felügyelőség a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. (1) pontjában foglaltakat figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket. A kilátóhoz kapcsolódó gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 db mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. Levegő: Az erdei létesítményeket előre gyártott és felületkezelt elemek helyszínre szállításával és összeállításával létesítik, mely műveletek levegőterheléssel járnak. Az építés időtartama 10 nap. Az építés hatásterülete az NO 2 anyag vonatkozásában a kilátó centrumától számított 93 m sugarú körrel fedett terület. Az ökológiai éves határérték NO 2 vonatkozásában 30 µg/m 3, a határérték teljesül. Az építési szakasz levegőkörnyezeti hatása terhelő, a hatás időtartama átmeneti. A kilátó üzemelésének levegőterhelését a látogatók járműveinek kibocsátásai határozzák meg. A kilátó (bekötőút) forgalma lokális járulékos levegőterheltséget okoz. Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása elviselhető, a hatás időtartama átmeneti. Hulladék: A kivitelezés során nem veszélyes hulladékok (építési hulladékok) keletkezésével kell számolni, melyet jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtenek, és a munkálatok befejeztével elszállítják a területről. Üzemszerű működés során kommunális hulladék keletkezik, melyet a területen elhelyezett hulladékgyűjtőben gyűjtenek, majd időszakosan elszállítanak. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy Kömörő községben nem üzemel engedélyezett hulladéklerakó. Vízvédelem : A tervezett kilátó és pihenőhely megvalósítása, illetve annak későbbi üzemeltetése kapcsán vízvédelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. és 2. számú mellékletével összhangban, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján az érintett Kömörő község és a tervezett létesítmény a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen helyezkednek el. A Kömörő 014 hrsz.-ú ingatlanra tervezett C típusú kilátó és pihenőhely megvalósítása, üzemeltetése vízhasználattal, szennyvízkibocsátással, csapadékvíz elvezetéssel nem jár. A tervezett létesítmény kijelölt, vagy becsült felszín alatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. A megvalósítandó létesítmények kivitelezése, illetve üzemeltetése vízvédelmi érdeket nem sért, a felszíni és a felszín alatti vizek vízminőségét nem veszélyezteti, így a tervezett beruházásnak vízminőségi akadálya nincs. Természet-és tájvédelem : A létesítés országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, azonban a tárgyi ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 10

11 rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül: - Szatmár-Bereg Különleges Madárvédelmi Terület (HUHN10001). A Felügyelőség a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint illetékességgel rendelkező természetvédelmi kezelő felé belföldi jogsegély iránti megkereséssel élt, az Igazgatóság /2014. számú belföldi jogsegélyét az alábbiak szerint adta meg: A megkeresésben említett erdőrészlet a Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület (HUHN10001) (275/2004. (X.8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet) részét képezi. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának adatbázisa alapján a területről védett, fokozottan védett, Natura 2000-es jelölő fajról nincs tudomásom. Ezzel egyidejűleg az alábbi természetvédelmi kezelői ügyféli nyilatkozatot adta: A kérelmezett erdei kilátó és pihenőhely kialakítása a Natura 2000 területen a közösségi és kiemelt jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetét nem befolyásolja. A terület tervezett füvesítéséhez nem ragaszkodunk, elegendőnek tartjuk az építkezés utáni két évben az évente legalább 3 kaszálás elvégzését a gyomosodás megakadályozása érdekében. Amennyiben mégis a füvesítés mellett döntenek, abban az esetben csak az igazolt helyről származó, őshonos, ide illő fűmagkeverékkel történjen. Javasolom továbbá, hogy a munkálatok megkezdése előtt (már a terület megtisztítása előtt) értesítsék a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Barcánfalvi Péter 06-30/ ). A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a rendelet 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A hiv. Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. A Korm. rendelet 10. (2) bekezdésében foglaltak alapján hatásbecslést szükséges végezni, amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak a Natura 2000 területre jelentős hatása lehet. A terület legértékesebb jelölő madárfaja a haris (Crex crex), mint fészkelő soha nem fordult elő a beruházás helyszínén, legközelebbi fészkelő területei a tárgyi ingatlantól légvonalban több mint 400 méterre találhatóak. 11

12 A benyújtott dokumentáció szerint a tervezett beruházás térségében, a földút menti bokrosokban, kb. 50 m-re költ a tövisszúró gébics (Lanius collurio). A jelölő fajok közül a fekete gólya (Ciconia nigra) illetve fehér gólya (Ciconia ciconia) a Kömörői-erdőben, valamint Kömörő településen mintegy méterre költ, míg a jégmadár (Alcedo atthis) a Túr-mentén, 700 méterre, a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) a Túr-menti bokrosokban kb. 650 méterre költ a kivitelezés helyszínétől. A Felügyelőség rendelkezésére álló adatok és az előzetes vizsgálati dokumentáció élővilágvédelmi tervfejezete szerint a beruházás várható hatásai az élővilágra és Natura 2000 területre: A megvalósítandó kilátó és pihenőhely helyszíne jelölő madárfajoknak nem nyújt megfelelő költőhelyet, védett illetve fokozottan védett fajok előfordulását az érintett területről nem regisztrálták. A tervezett kilátó egy erdőtelepítésben valósulna meg. A telepítést határoló szomszédos területeken hasonló korú, fiatal tölgytelepítés, intenzíven használt szántók, viszonylag fiatal gyümölcsösök, illetve extenzíven használt gyepek találhatóak. Az erdei kilátó és pihenőhely létesítése fakivágással nem jár, mivel a kilátó az erdő tisztás területén kerül elhelyezésre. A létesítés egyes munkafázisai rövid idejűek lesznek, csak néhány napot vesznek igénybe. A létesítés során végzett munkálatok következtében por-, zajszennyezésre lehet számítani. Amennyiben a munkálatokat fészkelési időszakon kívül végzik (augusztus 01. március 15. között), úgy a közelben lévő tövisszúró gébics költésének sikerességét nem veszélyeztetik. Az üzemelés a Natura 2000 területre, a potenciálisan előforduló védett, fokozottan védett illetve jelölő fajokra negatív hatást nem gyakorol, a kilátó és az erdei berendezések látványhatása sem minősíthető kedvezőtlennek. A Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett építmény kialakítása a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelentős mértékű kedvezőtlen hatást nem gyakorol, a Natura 2000 terület természeti állapotát jelentősen nem befolyásolja, a területre kitűzött természetvédelmi célok elérését nem akadályozza, ezáltal a Korm. rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes. A Felügyelőség konkrét természet-és tájvédelmi szempontú előírásait a későbbiekben lefolytatandó egyéb (építésügyi szakhatósági) eljárásban fogja megtenni, amelyek megvalósulása esetén és az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzített feltételek, korlátozások betartása esetén a tervezett tevékenységnek nincs jelentős hatása a védett, valamint a kijelölés alapjául szolgáló fajokra, ezért hatásbecslés elvégzése nem indokolt. A fentieket figyelembe véve a Felügyelőség nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a Kömörő 014 hrsz.-ú Natura 2000 területen C típusú erdei kilátó és pihenőhely megvalósításából, üzemeltetéséből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 67. (1) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. (1) 12

13 bekezdése szerinti tartalommal, a 71. (1) bekezdésnek megfelelően határozati formában lett meghozva, a Ket. 80. (5) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve. A Felügyelőség hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 9. (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 18. (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint 43. (1), (3) bekezdései, illetékességét a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/7. pontja állapítja meg. A Felügyelőség a határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése szerint gondoskodik. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdése biztosítja. Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díját a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. (4), (5) és (7) bekezdése és az 1. sz. melléklet 49. pontja állapítja meg. A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.) a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján megküldöm. Nyíregyháza, július 14. dr. Vilmányi Zoltán igazgatóhelyettes sk. Szentesi Péter igazgató megbízásából A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 13

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása:

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104440-1-12/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Berényi Anita Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kiskunhalas MOL

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Határozat. A Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett labdarúgó stadion létesítésének előzetes vizsgálata. 8755-19/2015. Székelyhidi Ferenc 226

Határozat. A Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett labdarúgó stadion létesítésének előzetes vizsgálata. 8755-19/2015. Székelyhidi Ferenc 226 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 8755-19/2015. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: A Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett labdarúgó stadion létesítésének előzetes vizsgálata Határozat A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 10084-19/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Ecoeline Zrt., meglévő betonelem gyártó csarnok bővítésének előzetes vizsgálati eljárása 103 407 746 100 355 162 HATÁROZAT

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] HATÁROZAT

[Ide írhatja a szöveget] HATÁROZAT [Ide írhatja a szöveget] Ügyszám: 6303-27/2015 Tárgy: a Nagyhódos-Nagypalád (Velyka Palad) települések között tervezett közúti határátkelőhely és közúti csatlakozásának megvalósítása - előzetes vizsgálat

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi létesítési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

HATÁROZAT. Master-Good Kft. 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. sz. alatti 5. jelű mélyfúrású kút létesítésének kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálat

HATÁROZAT. Master-Good Kft. 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. sz. alatti 5. jelű mélyfúrású kút létesítésének kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálat Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 7786-27/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Master-Good Kft. 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. sz. alatti 5. jelű mélyfúrású kút létesítésének kialakítására vonatkozó előzetes

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások a környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 92832-1-13/2013. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Lovászi Péter H A T Á R O Z A T Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda Tartalomjegyzék 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 25/2011.

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

IGAZGATÁSI OSZTÁLY HATÁROZAT II.

IGAZGATÁSI OSZTÁLY HATÁROZAT II. Debrrecen Megyeii Jogú Várros Önkorrmányzatt Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I DDeebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S

Részletesebben

HATÁROZAT. helye: Békés megyében, Szeghalom területén a HHE-Déva-K-3 jelű kútban

HATÁROZAT. helye: Békés megyében, Szeghalom területén a HHE-Déva-K-3 jelű kútban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/452-5/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. április 30. Tárgy: robbanóanyag felhasználási

Részletesebben

1/8. Tárgy: HATÁROZAT II. Település ingatlan (hrsz.) terület (ha) Köröstarcsa, külterület 0484/50, 0489/7, 0494, 0500 130

1/8. Tárgy: HATÁROZAT II. Település ingatlan (hrsz.) terület (ha) Köröstarcsa, külterület 0484/50, 0489/7, 0494, 0500 130 1/8 11118-016/2014Szám: 135-1/2014/VH. számú példány Tárgy: Köröstarcsa külterületén 130 haos szántóföldi öntözés vízjogi üzemeltetési engedélye HATÁROZAT I. Az Ügyfél részére kiadott 53006-011/2009. ikt.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben