DR. ANDRÉKA TAMÁSHOZ BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. ANDRÉKA TAMÁSHOZ BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK"

Átírás

1 DR. ANDRÉKA TAMÁSHOZ BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK 1. Az ingatlan tulajdonjoga átruházása körében szükséges hatósági jóváhagyás időigénye miatt az eljárás rendkívül hosszú - a gyakorlat nap a szerződés megkötését követően. Ez nagyon hosszú jogbizonytalan időtartamot jelent! Gyakorlatomban előfordult, még le nem zárt konkrét eset: a hosszú eljárási időtartam alatt az eladó meghalt, jogképességét elvesztette, a hatóság a jóváhagyást a jegyző hibájából (összepingálta a biztonsági okmányt, egyébként engedélyezték volna) megtagadta, a vételár már ügyvédi letétbe került, tehát a vevő teljesített. Hogyan kezelhető a probléma a jelen hatályos jogi környezetben, hogy alakulnak a felelősségi viszonyok, ki fizeti meg az ügyvédi munkadíjat, mely a letéti szerződésben rögzítésre került? 2. Hogy értelmezi a Jogalkotási Főosztály a közös tulajdon megszüntetését? 3. 1 ha alatti zártkertet lehet e nem közeli hozzátartozónak ajándékozni, és ki kell e függeszteni a szerződést az önkormányzatnál? február 26-án kifüggesztett vételi ajánlattal összefüggésben lehet e még adásvételi szerződést kötni, ha eddig nem léptek az érintettek? 5. Hogyan értelmezendő a évi CXXII. törvény 20. -ának b) pontja? a. az adás-vétel eredményeként a vevőnek 1/1 tulajdoni hányada keletkezzék vagy b. elegendő az eladó és a vevő között a közös tulajdon megszűnése, azaz az eladónak szűnjék meg a tulajdonjoga az adott ingatlanon, de a vevőnek nem kell az ügylet eredményeként 1/1 hányaddal rendelkeznie. 6. Ahhoz hogy valaki a földművessé váláshoz szükséges tanfolyamot elvégezhesse, rendelkeznie kell B kategóriás jogosítvánnyal. Ennek a feltételnek eleget tesz-e a következő esetben: B kat. vezetői eng. ( USA ), lefordítva, hitelesíttetve. 7. Bt. alapítása, amelynek földműves a beltagja. A beltag külföldi lakóhellyel rendelkezik. A Bt kültagja magyarországi lakóhellyel rendelkező őstermelő (az őstermelő nem tudott a szükséges igazolások hiányában eleget tenni a a földműves regisztrációnak, tanfolyam elvégzéséhez már idős). A Bt, illetve beltagja nem pályakezdő földművesnek minősülnek? 8. Telephelyek létesítése esetén ezek 20 km-es körzetében lehet vásárolni? A 20 km-en belüli helyben lakás az 1 hektár alatti vásárlásoknál nem kötelező? Ebben az esetben a vásárlók, illetve a társtulajdonosként elővásárlásra jogosult szerződését ilyen formán nem kellene kifüggeszteni?

2 9. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok adásvételénél a társtulajdonosok közötti ügyletek kifüggesztésével kapcsolatban várható e változás a jogszabály értelmezésében, esetleg jogszabályváltozás (ti: csak akkor nem kell kifüggeszteni, ha az összes társtulajdonostól megvásárolja az összes tulajdoni hányadot a vevő) 10. A helyi földbizottság döntése ellen van-e/lesz-e valamilyen jogorvoslati lehetőség. 11. Ön szerint van -e ellentmondás az 1996 évi XXV.Tv. 30 (1) bek.b.) pontjában írt értékesítés illetőleg a 2013 évi CXXII. Tv. -ben előírt szigorú szerzési feltételei között?( A kérdés háttere: adóság rendezési eljárásban megvásárolt földterület tulajdonjogát nem jegyezte be a földhivatal tekintettel arra, hogy az nem a földforgalmi törvény rendelkezései szerint került megvételre.) 12. Zártkerti ingatlanra nem közeli hozzátartozó három német állampolgárok holtig tartó haszonélvezeti joga van bejegyezve. A jogszabály alapján legkésőbb ig a földhivatal törli a haszonélvezeti jogot. A törvény erejénél fogva a haszonélvezők joga napjával megszűnt. Kérdés: a tulajdonos után jogosan kérheti az ingatlan kiürítését, és ha ez nem történik meg a haszonélvezők birtokháborítók? Ha el kell hagyniuk az ingatlant, amelyben egyébként életvitel szerint tartózkodnak, ki téríti meg az ezzel kapcsolatos kárukat? Tervezi-e a jogalkotó, hogy a magyar állam kártérítést fizet a volt haszonélvezőknek? A haszonélvezők által e joguk alapításakor kifizetett összeg és a tulajdonos neve alatti haszonélvezői hozzáépítés ellenértéke, hogy térül meg, ha a tulajdonos nem hajlandó vagy nem képes azok ellenértéke megfizetésére? A haszonélvezők polgári perben csak az Itv szerinti értékre jogosultak igényt érvényesíteni a tulajdonossal szemben, vagy ha ennél többet fizettek a haszonélvezet alapításért a többletet és az általuk beépített dolgok ellenértékét is igényelhetik? 13. A zártkerti adásvételi okiratban - nem közeli hozzátartozói haszonélvezeti jog fennállása esetén - kell-e feltűntetni a jogszabály által megszűnt haszonélvezeti jogot vagy elég pl. megállapítani, hogy az ingatlan tehermentes? én zártkert ingatlant bérelt 30 évre nem földműves német állampolgár, mely ingatlanon gazdasági épület is található. Egy összegben előre megfizette a bérleti díjat és annak mértéke erejéig jelzálogjogot és elidegenítési terhelési tilalmat kötött ki az ingatlanra én, mely jelzálogszerződés án lett széljegyezve. Érvényes e (bejegyezhető- e) a zálogjogi

3 megállapodás? Ha a gazdasági épület önálló kivett helyrajzi számra kerülne jogszerűen bérelhetné-e azt 30 évre a német állampolgár? 15. Nem földműves tulajdonostárs vehet -e egy hektárnál többet 1/1-es megváltással? 16. Résztulajdon eladásoknál lehet e két eladó általi tulajdoni részt egy vevőnek egy okirattal vásárolni (természetesen a két tulajdoni hányad vételára megbontásra kerül a szerződésben) vagy a két külön kifüggesztendő okirat készüljön, mert az egybe eladás nehezíti az elővásárlási joggyakorlást? 17. Ki kell e újból függeszteni ha módosíthatják a felek a már kifüggesztett adásvételt és ez hogy zajlik? Közös megegyezéssel megszüntethető-e a már kifüggesztett, jóváhagyás alatti adásvételi szerződés? 18. A föld adásvételi szerződés jóváhagyását a Megyei Földhivatal azzal az indokkal tagadta meg, hogy a kifüggesztés időtartama csak 59 nap volt. Újból kössem a felek között a szerződést vagy van lehetősége a jegyzőnek pótlólagos kifüggesztésre is? 19. Mi a teendő, ha azért utasították el a tulajdonjog bejegyzési kérelmet (adásvétel), mert hiányzik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, a jegyző nem küldte tovább jóváhagyásra. Jogorvoslat (Fellebbezés) esetén, annak benyújtásával egyidejűleg pótolható-e a fenti hiány? 20. Külföldi közjegyző (záradék + apostille + OFFI fordítás) vagy magyar konzul előtt aláírt földszerzési okirat jóváhagyható-e? Mi a helyzet, ha eladó és vevő is külön külföldi közjegyző előtt ír alá más- más országban? Ha közjegyző előtt történik az aláírás mind a négy okiraton legyen záradék és apostille vagy elég négy okiraton záradék és egyen apostille? Az utolsó aláírástól (pl. külföldi közjegyző előtt tett aláírás) számít a kifüggesztési 8 nap vagy az OFFI fordítás elkészülte dátumától? 21. Ha meghatalmazással vásárol külföldi zártkertet a külföldi közjegyző előtt tett meghatalmazását biztonsági okmányon kell tennie? 22. Különböző időpontban ír alá eladó és vevő:ha egy ügyvéd előtt teszi elég ha a dátumokból ez kiderül, vagy a szerződés lényeges tartalmi eleme legyen ennek a körülménynek feltűntetése?mi a helyzet ha nem ugyanazon ügyvéd előtt teszi meg eladó és vevő az aláírását, a szerződés lényeges tartalmi eleme legyen ennek a körülménynek feltűntetése? 23. Művelés alól kivett út vagy gazdasági épület adásvétele esetén kell-e biztonsági okmányon szerződni és kell e kifüggeszteni? 24. Zártkerti ingatlant EU-s állampolgár megvásárolna. Befolyásolja-e a jóváhagyást az a tény hogy korábban a vevő zálogjogot jegyeztetett az ingatlanra? Nem minősül ez zsebszerződésnek? E körben elég-e a PTK. 5:142. [A zálogjog megszűnése] f) pontjára utalni, mely szerint - mert a zálogjogosult a

4 zálogtárgy tulajdonjogát megszerzi - a zálogjog megszűnik? Sérül-e az elővásárlási jogosultak érdeke az által hogy ők csak zálogjoggal együtt vehetik meg az ingatlant? 25. Általában véve az uniós vevő javára szóló zálogjogi bejegyzés illetve a haszonélvezeti jog bejegyzés jóváhagyást megtagadó ok e? A jóváhagyási eljárásban vizsgálat tárgyát képezik-e a zálogjog/haszonélvezeti jogokat alapító korábbi szerződések - jogellenességi vagy zsebszerződési szempontból? Ha az okiratot készítő ügyvéd észleli a zálogjog vagy haszonélvezeti jog bejegyzését uniós vevő javára jogszerűen elvállalhatja-e az adásvételi okirat szerkesztését vagy azzal azt kockáztatja, hogy a büntetőjog mezsgyéjére lép? Milyen szempontok alapján és milyen mélységi vizsgálódjon az ügyvéd az ilyen megbízások esetén? 26. Az ügyvéd két biztonsági iraton készíti az adásvételi szerződést.(egyik az irattárban marad) Szabályos e? 27. Ha házastársak egymás között tulajdonjog rendezést (elismerést) vagy házastársi vagyonjogi rendezést tesznek földre kell e jóváhagyás / engedély az okirat érvényességéhez? 28. Ráépítéssel lehet e földtulajdoni jogát megszerezni, ha igen kell e jóváhagyás? 29. Földre házastársi ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonjog - tulajdoni jog elismeréssel bejegyezhető e? 30.Két egymás mellett fekvő termőföldnek két külön tulajdonosa van, de csak együtt szeretnék a földjeiket értékesíteni, szerkeszthető-e jelen esetben egy adásvételi szerződés vagy eladónként kell a szerződést elkészíteni, hivatkozva arra, hogy együtt eladók. 31. Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén, ha társtulajdonos veszi meg az ingatlant, említette, hogy tervben van az, hogy nem kell a kifüggesztés és a hatósági jóváhagyás, erről lehet valami közelebbit megtudni? 32. Haszonélvezeti jog törlése termőföldek esetén ig a haszonélvezeti jog/használat jogának jogosultjai részére nyilatkozattételre a miniszter által rendszeresített nyomtatványt kell megküldenie a földhivatalnak. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, ha közeli hozzátartozói viszonyról nyilatkozik, milyen iratokat kell bekérnünk az igazolására (anyakönyvi kivonat, örökbefogadási papír), illetve kell-e egyáltalán valamit bekérnünk vagy a nyilatkozat elég? 33.Kell-e a földhivatalnak a haszonélvezeti jog törlése iránti eljárásban külön végzést írni az ügyfeleknek, vagy elég a formanyomtatvány és a tájékoztató? 34. Ha beigazolódok a közeli hozzátartozói viszony, az eljárást megszüntetjük, vagy ha nem kell végzést írni mellé, akkor elég, ha az ügyiratot egyszerűen lezárjuk?

5 35. Ügyfelem kérdése: Az lenne a kérdésem, hogy 2015 évében el szeretném kezdeni a saját földterületünkön a gazdálkodást! Jelen állás szerint nincs senkinek mezőgazdasági iskolája és nem vagyunk 3 évre visszamenőleg őstermelők! A föld gépi talajmunkáját bérben szeretnénk műveltetni a többi munkálatokat (kapálás, címerezés, stb) saját kézi erővel szeretnénk elvégezni! Kérdésem az lenne, Mi kaphatunk-e földalapú támogatást 2015 évétől! 36. Földet, erdőt, mezőt örökölhet-e a leszármazott nélkül elhunyt örökhagyó testvérének unokája, ha egyébként nem számít földművesnek? 37. Ha több örökös van, és osztályos egyezséget kívánnak kötni, lemondhat-e ezzel párhuzamosan az egyik örökös a gyerekei részére az örökségéről? 38. Osztályos egyezség szándéka esetén az egyik örököst képviselheti-e meghatalmazás esetén gyermeke? 39. A jegyző értesített, hogy a kifüggesztésre megküldött 4 adásvételi szerződés a polgármesteri hivatalban eltűnt. Ügyfelek egyike Izlandon, másik Tirolban lakik. Mivel újból kell kötniük a szerződést, komoly káruk keletkezik. Államigazgatási jogkörben okozott kár esete forog fenn, ezért ügyfeleim kérdése: Milyen jogcímen, milyen károk, ki ellen érvényesíthetőek a tényállás alapján? 40. Ügyfelem kérdése: Svájcban szerzett mezőgazdasági végzettséggel rendelkezem, szeretnék két, egymással határos agrárterületet megszerezni, melyek együttesen m2-esek. Van-e rá lehetőség, hogy mezőgazdasági termelőként megvásároljam ezeket, mert össze akarom őket vonatni? (Bérlőként közel 10 éve már mezőgazdasági tevékenységet folytatok az ingatlanon, birkákat tenyésztek, szőlőt termesztek saját célra, profit nélkül. Rendelkezem a szükséges járműparkkal, és gazdasági épületekkel itt, Magyarországon.) 41. Ügyfelem kérdése: Szárnyas állományra vonatkozólag milyen állategység szabályozás van egy négyzetméterre vetítve? (pl. A Kalocsai Tanyák vonatkozásában) Szomszédom rengeteg szárnyast tart, véleményem szerint túlzott mértékben melynek terjedő szaga és zaja zavaró. 42. Okiratot szerkesztő ügyvéd, ha haszonélvezet alapít földre kötelező-e a felektől anyakönyvi kivonatot kérnie és lemásolnia esetleg azok azonosító számát a szerződésben rögzítenie vagy elég nyilatkozatuk szerződésbe foglalása? 43. Haszonélvezeti jog törlési eljárás és a földszerzés szempontjából a bejegyzett élettárs és féltestvér közeli hozzátartozónak minősül-e? 44. Jóváhagyható- e az olyan földadásvétel mely eladó tulajdoni jogának csupán felére vonatkozik? Eladó és tulajdonostársa természetbeni kizárólagos használati megállapodással biztosítanák vevőt, hogy mely ingatlanrészt veszi meg vevő. A vonatkozó földmérői használati vázrajz a kifüggesztésre kerülő szerződések elválaszthatatlan mellékletét kell képezzék?

6 45. Telekhatár-rendezéssel meg lehet e szerezni a földtulajdoni jogát? Nem földműves esetében lehet-e 1 Ha-nál több ebben az esetben a földszerzés mértéke? Kell-e kifüggesztés, jóváhagyás? 46. Testvéri földajándékozáskor átléphető-e az 1 ha korlát,ha a megajándékozott nem földműves? 47. Ügyfelem kérdése: Földműves férjem vásárolt 10 hektárt. Mivel én nem vagyok földműves, házasságunk felbontása esetén házassági vagyonközösség megszüntetésével- megszerezhetem e az 5 hektár földet? Ha igen, kell e engedélyeztetni a szerzést? 48. Ügyfelem kérdése: 2015 évében el szeretném kezdeni a saját földterületünkön a gazdálkodást! Jelen állás szerint nincs senkinek mezőgazdasági iskolája és nem vagyunk 3 évre visszamenőleg őstermelők! A föld gépi talajmunkáját bérben szeretnénk műveltetni a többi munkálatokat (kapálás, címerezés, stb) saját kézi erővel szeretnénk elvégezni! Mi kaphatunk-e földalapú támogatást 2015 évétől! 49. Szíveskedjen kifejteni a földforgalmi törvény 42. és 43. -ában írtakat. konkrétan azt, hogy a földhasználati jogosultság átengedése esetén a földalapú támogatás, illetve az egyéb támogatás kit illet? Az átengedőt, vagy az átvevő tényleges földhasználót. A degresszió érinti-e ilyen esetben a földhasználót? 50. Átengedheti-e a földhasználatot a földtulajdonos a legalább 25 %-ban vagy közeli hozzátartozójának legalább 25 %-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelő szervezet részére? 51. A mezőgazdasági termelőszervezet átengedheti-e a földhasználatot annak, aki legalább 25 %-ban vagy az ilyen személy közeli hozzátartozójának, aki ugyancsak legalább 25 %-ban tulajdonosa a mezőgazdasági termelő szervezetnek? Érvényesül-e ilyen esetben az 1800 ha-os birtokmaximum, és mi a helyzet a földalapú támogatással, figyelemmel arra, hogy az 1200 ha-os határ túllépésre kerül? 52. Az 1800 ha-os mérték érvényesül-e akkor, ha a termelő szervezet legalább egy éves tagsággal rendelkező tagjának földjét használva lépi túl az 1200 ha-t? Van-e ilyenkor a földalapú támogatásnál valamilyen elvonás vagy egyéb hátrány? 53. A földtulajdonos ajándékba adhat-e nem közeli hozzátartozója részére 1 hanál kisebb mértékű zártkerti ingatlant, akinek ezzel együtt sem lenne 1 ha-t meghaladó mértékű termőföldje, vagy kötelező az adásvételi szerződés kötése, ami viszont ellentétben áll a felek akaratával és a tényleges átruházási jogcímmel, amely kifejezetten ajándékozásra irányul? 54. Egy adásvételi szerződésben lehet-e több helyrajzi számú termőföldet átruházni vagy mindegyik helyrajzi számú ingatlanra külön adásvételi szerződést kell kötni, ha a földek nem egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak?

7 55. Külföldön élő földtulajdonos adhat-e meghatalmazást belföldi hozzátartozójának termőföld eladására oly módon, hogy a meghatalmazást külképviseleten konzuli felülhitelesítéssel látják el? 56. Mi a helyzet akkor, ha február 28. előtt került sor a vételi szándék kifüggesztésére, azonban az érintettek csak most tudnának adásvételi szerződést kötni? Nem futottak-e ki valamilyen határidőből a felek? 57. Tervezi-e a jogalkotó, hogy a jegyző feladatává teszi a felek tájékoztatását a kifüggesztés levételekor annak eredményéről? 59. Jóváhagyás előtt a földadásvételi szerződés érkeztethető-e a Földhivatalnál? 60. A haszonélvezet alapításakor a haszonélvezeti jog értékén felül a tulajdoni jog vételárát is megfizették egymás közt a felek. Német haszonélvezők a tulajdonos hozzájárulásával a zártkerti ingatlanon levő felépítményhez hozzáépítettek továbbá az ingatlanra ráépítettek. A vegyes tulajdon - most haszonélvezők megvásárolják: föld 1 mft-t felépítmény 10 mft-t ér. Az adásvételi szerződésben eladó kijelenti hogy a föld értékét már megfizetettnek tekinti. Az adásvételi szerződésben a felek azt is rögzítik, hogy ha elővásárlási jog jogosult vásárolja meg az ingatlant akkor annak jóváhagyását követő 5 napon belül a a német vevők bankszámlájára tartozik átutalni a 11 mft vételárat. Kérdés: jóváhagyható-e ebben a formában a szerződés? 61. Földadásvételi szerződés aláírásakor vevő készpénzben megfizeti a teljes vételárat. Szabályos e? Birtokba veheti e a vevő az ingatlant a szerződés aláírása napján? Ha nem, de a felek ennek ellenére a szerződésben mégis így rendelkeznek jóváhagyható-e a szerződés? Mi a helyzet ha a vevő a korábbi haszonélvezeti joga alapján ( amely május 1. napjával a földforgalmi törvény alapján megszűnt mert nem közeli hozzátartozó) már az ingatlant 10 éve birtokolja,átépített, felújította? Ebben az esetben sem írható az adásvételi szerződésbe hogy a vevő az ingatlant már birtokolja mert a jóváhagyási kérelem megtagadásra kerül? Nem közeli hozzátartozó haszonélvezeti joggal bíró vevő általi föld vételénél az adásvételi szerződésben hogyan kell helyesen rögzíteni a tulajdoni lapon szereplő de jogilag megszűnt haszonélvezeti jogot és az említett birtoklás tényét? 62. Ha a vágásérettség 5 év múlva lejár, a /2/ bekezdés szerint 15 évre köthetek haszonbérletet max, vagy az /1/ bekezdés szerint 20 évre? Továbbá: - mi a helyzet, ha hrsz-en belül az erdőterv szerint többféle vágásérettségű erdőrészletek vannak ( és én osztatlan közös hányadot veszek haszonbérbe, ami elvileg a hrsz minden pontjából képvisel részt, mennyi időre köthetek szerződést a tulajdoni hányadra?

8 44. (1) A haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - legfeljebb 20 évre köthető meg. (2) Az erdőnek minősülő földre, illetve az engedélyezett erdőtelepítésre kijelölt földre a haszonbérleti szerződést az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglalt eltéréssel legfeljebb a termelési időszak (vágás érettségi kor) lejártát követő 10. év végéig lehet megkötni. 63.Letelepedési Magyar Államkötvény alapján tartózkodási engedéllyel rendelkező személy vehet-e termőföldet? 64. Ptk 6:310. szerint bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt termőföld esetében a vagyonkezelőnek földművesnek kell-e lennie? 65. Vevő tulajdonossal első körben - kölcsönszerződés alapján az általa megvásárolni kívánt földre jelzálogjogot jegyzetet be, majd kifüggesztéssel vásárol. Jóváhagyható-e a vásárlása, nem sérti-e az elővásárlási jogosultak érdekét a korábbi jelzálogjog alapítás? 66. Hogyan értelmezhető ez, ha tulajdonostárs veszi meg, megelőz-e ( a Magyar Államon kívül) mindenkit akkor is a földműves tulajdonostárs? (3) A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának harmadik személy javára történő eladása esetében az (1) bekezdés b)-e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott földműveseket - az elővásárlásra jogosultak sorrendjében - megelőzi a földműves tulajdonostárs. 67. Föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása ténye feljegyzési eljárásban az ügyvéd + 1 szerződési pl. megküldésével kérheti e a kifüggesztésre illetékes jegyzőt hogy érkeztetve küldje vissza és közölje az elektronikus tájékoztató közzétételének időpontját is? Kötelező a jegyzőnek kérést teljesítenie? 68. Az elkészített és aláírt adásvételi szerződést a jogi képviselő megküldi az illetékes jegyzőnek. Mi történik akkor ha, a, A szerződés aláírásakor az ingatlanon részarány telekmegosztási eljárás van folyamatban.. Ne kössünk ilyen ingatlanra szerződést? b, A szerződés aláírásakor az ingatlan tiszta, de elindul a szerződés földhivatalhoz való beadása előtt bármilyen telekmegosztási eljárás, pl.részarány kimérés. Mi a teendő ekkor? c, Területszámítási kiigazítás van folyamatban az ingatlanon. Ne kössünk ilyen ingatlanra szerződést?

9 d, A szerződés megkötése után indul el a területszámítási kiigazítás. Mi a teendő ekkor? e, A szerződés megkötése után, a földhivatalba való beadásakor már megosztották az ingatlant,vagy kiigazították a területét. Mi a teendő? Az egyik megyei földhivatalunk elutasított egy bejegyzési kérelmet, mert a telekmegosztási széljegy megelőzte a szerződés beadását. 69. Az elkészített és aláírt adásvételi szerződést a jogi képviselő megküldi az illetékes jegyzőnek. Mi történik akkor ha a szerződő felek közül valamelyik meghal? 70. Ügyfelemnek a Börzsönyben van egy meghatározott nagyságú erdő területe, ami után fizeti az évente kivetett adót. Szeretne túladni rajta, de a környezetében senki nem hajlandó megvenni és az Önkormányzat sem tart igény rá. Kérdés: akár ingyen is, de elfogadja-e az állam, vagy mit tehet az ügyfél, hogy megszabaduljon az ingatlantól? 71. A földforgalmi tv. 14. (2) bekezdésében foglaltakról az eltérő megfogalmazás ellenére a vevő köteles-e nyilatkozni, illetve ezen nyilatkozat elmulasztása a 23. (1) bek. b) pontjában meghatározott kötelező elutasítási ok-e?(14. (2) bek: A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.) 72. Ha az adásvételi szerződésben nem föld, hanem AK érték szerepel, ugyan olyan feltételekkel kell megkötni a szerződést? Ki is kell függeszteni? 73. Jogszerű-e ha az eladó úgy köti ki az elállás jogát az adásvételi szerződéstől, hogy az azt követő 30 nap,ahogy kézhez veszi a szakigazgatási szerv jogerős jóváhagyó záradékkal ellátott szerződést? 74. Államigazgatási jogkörben okozott kárnak minősül,ha a jegyző hamarabb veszi le a kifüggesztett szerződést? 75. Ha közeli hozzátartozók között jön létre az adásvételi szerződés és több egymással nem szomszédos ingatlan a szerződés tárgya, minden ingatlanra külön szerződést kell kötni? 76. Ha a haszonbérlő állattartó telep - ki kell- e függeszteni a szerződést? 77. Mi történik ha az osztatlan közös tulajdonban álló szántó tulajdonosai nem tudnak megegyezni, hogy az adott terület használata miként történjen illetve semmilyen variációt nem írnak alá? évi CXXII. tv. 10. (2) bekezdése szerint az a természetes személy, aki nem minősül földművesnek, az pontja alapján nem szerezhet 1 hektárnál nagyobb földterületet:

10 a) elbirtoklás esetére is vonatkozik a korlát? Ha igen, ez visszamenőlegesen gátolja a tulajdonszerzést mivel az elbirtoklás nyilvánvalóan a régi Ptk évi IV. tv. - hatályossága idején indult. b) Zártkerti földek esetén - figyelemmel arra, hogy a zártkertekben családi házak épültek, ezen családi házak tulajdonosai a családi házuk terhére tartási és öröklési szerződést sem köthetnek? (Ez jelentős személyiségi jogi korlát ezen felül ilyen ingatlan mezőgazdasági művelésre alkalmatlan..) évi CXXII. tv. az erdőket a külterületi földdel veszi egy tekintet alá. Viszont az erdők művelése teljesen más jogszabályok által rendezett és ezen oknál fogva viszonylag gyakori, hogy a különböző helyrajzi szám alatt fellelhető erdő művelési ágú területek cseréje során az 1 hektár szerzési korlát gátolja a cserék létrejöttét? Ha a külterületen lakópark van és az egyes építési telkek m2-esek mert az önkormányzat úgy látta jónak, hogy maradjon külterület és csak a lakóházak, felépítmények által elfoglalt területeket vonta ki a termelés alól - miért kell végigjárni az engedélyezési procedúrát ebben az esetben? 80. A részesművelésbe adó félnek is részt kell venni a termelésben vagy elég ha a földet a részes művelő felek rendelkezésére bocsátja? (Tehát egy földtulajdonos 2 vagy 3 személy részére adja részesművelésbe a földet és ez a 2 vagy 3 személy osztja el egymás között a FÉT tv. 67. (1) bek. szerinti munkálatokat.)a részes művelő félnek földművesnek kell lennie? 81. A Földforgalmi törvény 14. (2) szerint a tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. Ezen jogszabály alapján kérdéseim a következők: Ki tartja nyilván azon személyeket, akiknek a fenti okból kizárt a földszerzése? Hol tekinthető meg a nyilvántartás, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd ellenőrizhesse a jogosultsági feltétel meglétét? Esetleg lesz-e olyan nyilvántartás, ahol az eltiltott személyek kereshetők, mint például cégeljárásban a weboldalon ingyenesen. Ha egy büntető eljárásban állapítják meg, hogy valaki a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése bűncselekményét követte el, akkor arról, hogy szerez tudomást az igazgatási szerv? Ha bíróság állapítja meg, hogy valaki semmis szerződést kötött és a semmisséget bíróság állapítja meg, honnan szerez róla tudomást az okiratszerkesztő ügyvéd, illetve az igazgatási szerv. Meg kell várni a semmiséget kimondó ítélet jogerőre emelkedését?

11 évi VII. törvény ( 1)-( 2 ) -a körébe tartozó-e a föld adásvételi szerződést kötő felek között a vétel tárgyú ingatlanra előtt tett kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog megállapodás és a haszonélvezeti jog alapítás? Érvényesíthető e bírósági úton a jelzálogjog? Ha elővásárlási jog jogosult veszi meg az ingatlant tőle bíróság előtt követelhető e annak kielégítése vagy semmis a jelzálogjog és a kölcsönszerződés is? 83. Föld tv c. Mezőgazdasági termelőszervezet:amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik. Kérdés, hogy a tag más szervezetben is gyakorolhatja ezt a tevékenységet? 84. Földműves igazolást hol adnak ki, ha egy őstermelő korábban több évig mezőgazdasággal foglalkozott (min.10 éven keresztül 2011-ig), de csak 2 évre vonatkozóan van betétlapja (2000 és 2001); egy másik őstermelői igazolvány alapján viszont már több mint 2 éve (2012 óta) erdőgazdálkodással foglalkozik, ahol betétlap nincs kitöltve, mert fa-értékesítés volt, ami nem szerepel a betétlapon felsoroltak között? A 3 év egybefüggő kell legyen az igazolási kérelem benyújtásától visszamenőleg? 85. Jóváhagyás előtt a zártkerti ingatlan vevője milyen jogcímen veheti használatba az ingatlant? 86. Ha egy jelenlegi haszonbérlő (aki egyben résztulajdonos is) átadja a használatot egy termelő szervezetnek, amiben 25 % feletti tulajdonos, akkor azt nem kell kifüggeszteni és engedélyeztetni, csak bejelenteni az Erdészeti Igazgatóságnak? 87. Egy termelőszervezetnek több mezőgazdasági üzemközpontja is lehet, amennyiben több föld használati jogával rendelkezik különböző megyékben?

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Tanulj a tegnapból,

Részletesebben

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap 13B400 ADATLAP ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A földforgalmi törvény háttere és elvei

A földforgalmi törvény háttere és elvei A földforgalmi törvény háttere és elvei dr. Papp Bálint főosztályvezető Földügyi és Térinformatikai Főosztály GIS Open, Székesfehérvár 2014. 04. 15. Bevezető gondolatként Hogy az országon kívül valóknak

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e a lakáshoz jutás helyi támogatásáról A képviselő-testület: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében

A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes GIS Open Székesfehérvár, 2014. április 15. 1 1 Mit szabályoz a Földforgalmi tv.? a föld forgalmát

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve: Pénzügyi intézmény azonosítója:...év...hó

Részletesebben

NYILATKOZAT. Állt-e gondnokság/gyámság alatt:...gondnok/gyám neve: címe:...

NYILATKOZAT. Állt-e gondnokság/gyámság alatt:...gondnok/gyám neve: címe:... NYILATKOZAT 1. Az elhunyt neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Családi állapota:... Állampolgársága:... elhalálozás helye, ideje:... Az örökhagyó tagja-e kamarának ( MOKK:

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben