DR. IFJ. DRA1-Ios ISTVÁN e egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett április 25-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. IFJ. DRA1-Ios ISTVÁN e egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett 1960. április 25-én"

Átírás

1 N.ı«:ııı?:zıı>Aıu Müs'/»\Kı ;ı«:(;yı«:*ı`1«:m ÁısnÁzoı.ı'> (:ı«:omı~:'ı`ıuaı 'ı`anszf.ı< A HENGERES CSIGAHAJTÁS EGYENES ALKOTÓVAL SZERKESZTETT ALAPCSIGÁJÁNAK GEOMETRIAI ADATAI ALTALĂBAN ÉS KÜLÖNLEGES ESETEKBEN DR. IFJ. DRA1-Ios ISTVÁN e egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett április 25-én 1. A csigahajtás alapcsigájáról lévén szó, a tárgyalás során valamennyit hosszúság jellegű mennyiség az ml -_: 1 mm modulra vonatkozik. Az alapcsiga T1 = q/2 közepes sugara és y emelkedési szöge között zl fogszám esetén zl : g tg fy összefüggés van. A g az alapcsiga átmérőhányadosa. Az a kapcsolószög fogalmával részletesebben kell foglalkozni. Ha az ala.pcsiga osztóhengerének egy alkotójától mérve a közepes sugár végtelen nagyra nő (T1->< :, azaz g->-zzzo), de közben a y emelkedési szög változatlan marad, akkor határesetben az alapcsiga azonos emelkedésű alap- /Ogasléccé fajul. Ennek az alapfogaslécnek normálmetszete az a kapcsolószögíi alapprofil.1 Ezek után egy céges g átméróhányadosú. alapcsiga esetében a csígát elő állító kés élét az alapcszfgához kapcsolt alapfogasléc fcgoldalának síkjáhu. helyezve, az előállított csiga a kapcsolószögű alapcsfígaként, definiálható (1. ábrõt). Az alapfogasléc osztósíkja és az alapcsiga osztóhengere az A--A alkotó mentén érintkeznek. Ez az alkotó az alapfogasléc fogoldalának S sikját :ı I' pontban döfi. Az alapcsiga fogoldalát előállító kés éle az S síkban végteleıı sokféleképpen helyezkedhet el. Elvileg az S síknak a P ponton átmenő sug:'ı.ı` sorhoz tartozó valamennyi egyenese, de ezekkel párhuzamosan a P pentoıı át nem menő valamennyi egyenese is lehet késél, gyakorlatilag természet:-seıı csak bizonyos határok között. A kés élének a megmunkálás során minden pillanatban megfelel ez előállított alapcsiga egy-egy alkotója. Ezeknek az alkotóknak közös tulaj (lonságuk, hogy a tengellyel azonos 90 -ıp szöget alkotnak (ıp az alkotó szöge), és a tengelytől való k távolságuk azonos (k a torokhenger sugara). Meg kell tehát vizsgálni, hogy a késél, mint az S síknak a P ponton átmenő sugársorhoz tartozó egyenese ~ vagy egy ezzel párhuzamos egye nese - az alapcsiga tengelyével mekkora ip alkotószöget és mekkora k terek henger sugarat alkot. 2. E«`ló'.s`z(`ı r az alapcsiga alkotószögét fm`z.s`g(iíjzılc meg. 'l`ekintettel, lıogy bármely lelıetséges késéllel pá.ı`lı`lızamosan a.p pontba helyezett egyeııes ıı. tcııgellyel ugyanazt a 9() --- Tp szöget z:'ı.rja be, mint az ereıleti lıelyzı-tű lu'-sül, ' Nem sznlııul ös:-ızel.('veszi.ı'ııl ıı. lıeııgeı`eı-ı l`ogııskerı'~k üıgnslfevı'-ııck ıılıı ıpı`ııi`iljı'ı\':ıl. A rslgıı. ıılııpfııızıuilúrf-ııl~li luıpcnelóıızöue ıı ııorıııúlıııı-tszetheıı. osztıisıı ıı tı~ngı~l_vıııı-.iszı-tlıı-ıı szıılıvíıııyııs. \ Hll

2 i l ıı: ııllmlfı.-ı`ı.ı`ıg \`iz.~ıgı'ı.lnt:ılmr elegeııılő csak a Í' ponton átıııeııő l(éséle u~l.., ıı.'/.nv ıı I' jıoııtoıı ı'ı.tıııeııő sugárser egyeneseit figyelembe venni. A ıp ıılketószög megszerkesztését a P ponton átmenő késél egy általıinos lıel_w.etélıeıı a 2. ábra ınutatja be. A késél helyzete megadható pl. annak ıı. E szögııek a függvényében, melyet a kés élének tengelyirányú merőleges vetiilete a P ponthoz tartozó sugárral zár be. A č>0, ha pl. egy jobbmenetű 4-.siga esetében a késél a csiga tengelyéhez képest jobbos elhelyezkedésű (azaz./'/_"\`\.x `./ L Š ı _.. ' 'WA à f-` 19/ ÍÍ '\ \_\. ' /.-*"' 'L` 'e..._=;~ \./.` -' `\./ É'P.\--- L--J Í- i 4 'Í' `/. K; íj' \` jí Š_*ı /'/ '\ \\ Qı*.---"'ı.Ü x-3..-ff 1. ábra maga is egy a csiga tengelyével azonos tengelyű jobbmenetű csavarvonal -érintője lehetne.) Célszerű a késél helyzetét meghatározó segédváltozónak a Sie g z à z e (1) T1 értéket választani. A c az egységnyi sugarú csiga torokhengerének sugara. Előjele a E-ével azonos, tehát c Š 0 lehet. A ip alkotószög megszerkeszthető, ha a kés élének egyenesét a P ponton átmenő osztóhengeralkotó körül a rajz síkjával párhuzamos helyzetbe forgatjuk. A késél egyenese és az osztóhengeralkotó szögének pótszöge a keresett ip alkotószög. A 2. ábra jelölései alapján felirható, hogy Ugyanez rendezve: is r - T1 cos 5 COSQJ. _ t tgtp=tgysınč- - --ãfícosč.. cosy. Végül az (I) jelölés szerint a (2 segédváltozót felhasználva, az alkotószögro vonntlmzó ált:ı.lánes egyenlet: ill!

3 ` 1»sr:=õfe>f-ı- "Š" V1-«f==z (2) cosy Iilz az egyenlet az általános konivolut alapcsigákra vonatkozik, ahol a c értéke lı-tszőleges. 3. A következőkben az egyes különleges (archímeclesfl, flnoolfat, normál lmnvolfat) alapcsigákra vezetjük le az alkotószögre vonatkozó speciális összeliiggéseket a (2) szerinti általános egyenletből. v \. _/. Í P.I 3 8 /s _/Q l I. r - /f l`\` I z/ `._,. 4% 1-El'. _ Üä /'./._.l_. šjã` :. - -\\\\\` \\. -E _ L. - -_-L.- --J. "`\` (- TA e ir \...QD( \,/ / l -i-vi i"' \ ~»f 'ı -5.--* \.. ""..- ',"// 1/ I fe- és É ~ _ -í...,,,..,.i.._ \` Ő 2. ábra \. 3a. Archflmeáesfl alapcsiga. A c : ca = 0 helyettesitéssel a (2) egyen- ı'l.l)ül2 1; Ég *PA =ii- (3) cosy 3b. Involut alapcsiga. A c : cl : rai/rl -= tg y/tg ip; helyettesitéssel a ( 2) ı igy-'(\l1lol'zl)ől2 t 2 " is vi 808 V is vi.-\z :ılkotószög tangensét kifejezve: irafrvrr' llglpj I _,g Í 2. + e zz Alulıılcításolclcal ugyanez egyszerűbben is kifejezhetől VI resi* ip, tg`-*fi, l/l - ros'-2 af-os* l-lállfl. I I» J. r`~ r ~ : A l l 1 ı y mıs `ı)f Í~. U s ' 1l' ves (1 (sos 'y. l lt 7, ` iıı

4 eos :pl :_ eos a ces y _.\z fı 1-onst. kap:-solószögű és y = const, emelkedési szögű alapcsigák lmzott az involut esigánál van az alkotószög maximuma. Ha a szögnek maxiıııumıı. van, akkor mivel -90 < ıp < 90, tangensének is maximuma van. 'l`ehát a (2) egyenletből: (l(tgıp) :tgy tga ci *O de cos y V - 02 Ebből rendezve és figyelembe véve az előzőleg levezetett (4) C _Cı _ ter És? _ 1>s2<1 svı 1; 2 l/cos2y+ g V (4a) összefüggést: Ez pedig az involut csigára vonatkozó kiinduló feltételünkkel azonos. -- A szélsőérték maximum voltát illetően, itt elegendő a szemléletre hivatkozni. 3c. Normál konvolut alapcsiga. Ha a kés éle a P ponton át az alapfogasléc fogoldalának középvonalára merőleges, akkor egy különleges konvolut alapcsiga keletkezik, és ezt normál konvolut jelzővel különböztetjük meg (3. ábra). A 3. ábra jelölései alapján (itt a ŠN < 0) : azaz T-1 tg a sin yg : tg šn tg -ÉN és az (1) jelölés szerint (itt a EN < 0) : rl, = «- tga siny; t i.. ON ze z V1 +gt0;ã.2sén2 _ --- s1n[arctg (tgasın 'y)]. (5) Ennek első alakjáta (2) egyenletbe behelyettesítve: ien = *g.sí Íg ' - + *L 1. 'ékšifiir Í I/1 + tg2 a s1n2 y cos y tg2 a sınzy Rendezés után: tg a eos y fig«z» -«.,. (6) l/1 + tg-as1n2y, Atalakításokkal ugyanez egyszerűbben is kifejezhető: sin N tg a eos y _ sin a cos y ig ez = V1 - sin2 1pN 1/1 - - tg2 asin2 y I/1 -- sin* a cos2y s ol)l)öl ki.`ıvf*tl{ ezik. hogy sin VN ~ sin a c-os y _ (Ga) ill!

5 4. l*.'::ulıin u..`.' fi/rıpf`.-ngfı.!oml.`lu'ngı'ı`f7m'l`.s'ugm`-if ~m`.:'.~:gıil)`ııl.` meg.\`/. (I) jelölés :ıla ıj:'ııı az últrıláıms komioful :ıl:ı. wsi_g:ı loroklıı~ııgı~ı`ıiııı~l< sııg:ıı`:ı. hıı a kés éle a P ponton ıııegy át: kzrlc. Sorra vesszük a különleges eseteket. 4a. Archrimedest alapcsiga. A c -_: OA : 0, azaz a (T) 4b. Involut alapcsiga. A O : O, : ra,/rl, azaz a kf Í Ta!. 4c. Normál kon-vol-ut alapcsiga. (Itt a kn < 0.) khr Z' CN Tıl, - 2 ON :: - sın [arctg (tg a sın y)]. A normál konvolut alapcsigával két különleges konvolut alapcsiga tarl Tokonságot, az egyik a döntött késsel készült (röviden,,döntött késes ), a másik az ütőkéssel készült csigakerékkel kapcsolódó (röviden,,'ü tó'késes ) konvolut alapcsiga. Mindhárom különleges konvolut alapcsigánál a kés éle az alapfogaslée fogoldalának középvonalára merőleges, tehát egymással párhuzamosak lévéıı..fıüfotószögük azonos.` (lo) 'lpn='*pnd:'pnü- A (ll) Torokkörsugaratk azonban. különböznek egymástól. 4d. Döntött késes konvolut alapcsiga. A P ponton átmenő osztóhcngeralkotó és az alapfogasléc fogárkának középvonala egymást a D pontban nıet szik (3. ábra). Ebben a pontban a fogárok középvonalára merőleges sik ez alapcsiga fogárkának normálsíkja. A fogárok normálsíkját az alapfogaslée fogoldalának középvonala a PD pontban döfi. Ha a normál helyzetű késél! zı P pontból kimozdítva önmagával párhuzamosan a PD pontba toljuk el ' - és ezt a fogárok másik oldalán is megcselekedjük -, akkor a esigıı logárkának két oldalát megmunkáló késélek egy síkba kerülnek és egyetlen Irén két éleként képezhetők ki. Ez a csigát előállító döntött kés. Az eltolással azonban ıı. torokhenger sugara megváltozik, abszolút értékben csökken, azonban ıııı'-g ınimlig negatív marad. A 3. ábra jelölései alapján felírható, hogy rt. 1 knd=kn-l- 4 s1nycosycosčn. A kn :.-.- r, sin EN és tg EN : -- tga siny he-lyettesitések és rendezés után: az cosy km) :z ON ri- ~ -- ~-~ -, ahol2>j _ 4 tgal (lil) eg --- sin [arclg(tgasiııgf)]. l ' Vllıty lll ll 'rx ıirtelw ıııı'ıı` lnıııvrt, akkor M. (5) én (ll) összofllııuı'-h ııluııláıı CN - -- tu y li: wc. lı:ı

6 lo Í`lı'il.`f':sı'. ı Íz'oıH'oÍul fıíıı.)n`.~u`glı..-\ Í' jııııılını ı'ıl.ıııı~ııı'i ııszl(ılıı-ııgı~ı`ıılll.ııl.ı'ı mi n.f le jılogııslér /ogáımlr lu`iv.é ı\`ıııı:ıl:ı. ı~.g_yıııásl. az Ü pnııl.lııııı ıııets'/.ik (Il. :'ı.hı`:ı ). l'ilılıı~ıı ıı jıoııtlnııı u. log közéjıvonaláı`a merőleges sik az alapcsiga. /ogáımzk noı`ımil.~z-ll.f)`fı.. A fog ııermálsíkját az alapfogasléc fogoldalának középvoııala li PÜ ıoııl.lmıı (löfi. lla a normál helyzetű késélt a P pontból kimozdítva oıııııııgával párlnızanıosan a PÜ pontba toljuk el - és ezt a fog másik oldalán is nıegeselekefljük --, akkor a csiga fogának két oldalát megmunkáló késélek egy síkba kerülnek. Ugyanezek a késélek a csigával kapcsolódó cstgakerék M rt*. e / DP - 1 D. \ l' `\ ír s, _/ "e ' 1. / Z 'e r' is * I/" "\`....-_ _ /,,--- -~..` \. (g,-l"\`\.ıã Í/ /' `\\\" D \ g Ü l kg \lıi0 \ 1 -\\\\ ze - ` " 'c *"l ˇ Z ˇ _ 5 úıfmfmıfi, \\ N. H ' -'- \\\"` ms- ;çlyıııül _1 ÉP? ab sínztnı F.š... `~"ıı -ıı.-'i' \"i'//. 5. *' \. ııı-1-ı_ı1ıııııııı-ıııx 1-ı1I_ZZl-I_""' I 3. ábra l.'.»gb '\. I l ıı- ' fogárkának két oldalát 'is megmnnkálhatják, mégpedig egyetlen kés két éleként Tnfűködve. Ez a csigakereket előállító ütókés. Az eltolással azonban a torokhenger sugara megváltozik, abszolút értékben nő -+- éppen annyival, mint amennyivel a döntött késes csigánál csökkent - és természetesen negatív marad. A 3. ábra jelölései alapján felirható, hogy knü = kn - -Í-sinycosg/cosčN. Végercdményben 76 COS ÍCNÜ -:ˇ CN Ti + _;, «a=.h0l2)] ON = - sin [arctg(tg asin 71)]. 5. Ílflzzel az alapcsiga valamennyi különleges esetét megvizsgáltuk.\ kiilíiııleges eseteken kívüli általános eseteket a gyakorlat általában nem l ll-1

7 lııınzııáljıı. lll. ııııinls eııilnl lırll ııelııiıııy Mol nv. állıılıiıııııı llııııvnlııl. ıılıı ıı-nlgıı Ã' éı'l..ı'~kéııelı ıııııpíılfıl oılf-lınlo lııılnıı'ııı`ıl \ ı~f:lp_ıı ıııíllu `ıılı'~m\ sıı~ııı ıııııliı'ılıı'ıl ıı`.`. ııln ıvnlyn lııııılılılıısııgnınuslı ıılısılılııl ı=ılı-lıı- ııeııı lehel. ııııp_yıılılı ııı ıı ııjıı-ıılgıı lálılıeııgeıenıilı snpııııiınıl lllz ıı lnılıiı' ııııııılnın ıı lı-elıııolı'ıp_lııl ıııilıı'-ııe'~gı~lı ııılııtl. ı`eııılıı`ıei`lııl. ıııeg ıieııı lıli'ı.ı~lll.lıı~lll, ıılil sr ls ı~lölııı`ılııllıııl. lıı~ıl\-enilleıı ııılıılıılı eııelıiıı, lıııgy ıız lııvıılııl lılıihıılı~nı~s ı-sel. sem gyı'ıı'l.lııılı'ı. Vejılll ıııı~p ı»p\-eıı.lllı. hogy ıız ıılııjıenlgn lııgıılılıılıılııııll lıııııılıılııııelsıele. vıılıııııenııvl ıı ııeııı ızolıı'ı.ses ıiselaikelz lıı llg_veleııılıe véve ' Alnlı-In loıılıslzı ` ' dılnlti luııhıılıi" Á - Il eseti'-n slnııı" kliıwwelveııı, I. H esetén archinıeılesl sjılıálls, ıı 1.' - ı_',, esetén hurkolt' körevolvens. l` r esetén csúcsos körevolvcns, Ã' r esetén nyújtott körevolvens. Il lüımelı ııı osszeı'ı.llitásnak célja a hengeres csigahajtások egyenes sllınlnvzıl ıeılo-ıılell. ıılııpesigáinak egységes rendszerbe foglalása volt. l.` f, I ( -l)- W1' :" ıfiı- -ıııı ıfl~ l'í* IRODALOM Hsmzııls ı,_ I-' l\'oıısl.ı~ııktive Geometria für Techniker. Wien. Springer-Verlag. I llfıll lmılııı-ı,ll` Ynılııırltıler I-II. Berlin. Springer-Verlag 'l-mm-fr-ı I.. : l`hign.lın.jtón`ıűvek lmıphlıı Z. I..-ffiırı.-ıl I. : Gépelemek IV. (Fogaskerekek) l'mos I..` (lejıelemek III. Fogaskerekek tıgılny I"..` Abrázoló geometria I I'IIMI'L' `l'l'lfl 0CHOBHOI`0 ÍIEPBHRA C IIPHMOÜ 0BPA3YI0l.llEÜ Illlfl LlHJ`Il*IHIl- PH!-IECKOH Í-IEPBHÍ-IHOÜ IIEPEIIAÍ-IH _ llp. l l. IIPAXOLLI MIlA,I1LUl ll7l Pcamme ıı-ıı- ıı< cuoıınr ı`eometpmo ocnosnoro lıcpssıxa co ctaıınap1`ııı.ım nopnaııızııo - - cowuıının «ıı.ııı.ın yı`jıom is oõınz-m ıı cııcıuıaıınsııpycr Iıcpenxıı Ha Orııcıııznızıc Tıinbı, na ı`ccsn-'ı` ııne nıeıe«wıı.ı, sıpxıımeııesoii ılı Oósııııııeıx Konnoııyr. Pasnıırue ote\ıcctıseın~ıoı`o ııpoıı:ınoju"rıı:ı ~e~zınııııı:ı.\uı ~ıı-pnfınıoii nepeııalıı-ı T-peõosaııo ctpcı`oı`o Koncrpyıcrııponaınıoı`o ı`eomc'ı`pıı=ıccı<oı`e no -ıvmmzııııııı (n') Tunos ocnosfloro iıcpıısıxa, a Taıokc nx ıromcrpıılıccıcol-l ıfııaccnqııııeııııııı, õaı-»ıı»ıı-ııını ııpaıımıızınzıx eııpcııcncııııii cııcıuıaııbııoii ııııtcpatypı.ı ıiı ııoııpaımıı ııccıcoıııscııx of-:ıe uı ig-zerııııll. 1 IJEIDMETRIE DER BEZUGSSCHNECKE MIT GERADER ERZEUGENDER EINES ZYLINDRISCHEN SCHNECKENGETRIEBES Von l)r. l. DRAIIOS jun. Z ıı H nm in e n fass u n g lıı ıler Alılııııııllııııg wird (lie (leoıııelzrie ıler lšezı~ugsselıne.eke mit b'tnııdııı`ıl- NoıflııınIeiııgı`il` i~ıwiııkel iıı Allgı~ıııeiııl'erııı ıtlıgeleilet nıııl in einigen Soıııleı-lltllen werden»ile lııvıılııle, ıı.ı`ı-lıiıııeıliselıe ıınıl :lie gewölıııliı-lıı-ıı koııveluten l.5ezu.gı-ıelıneeken ı-ıpe7.iııillllı

8 :ıı-ıl llvı ~`«ıı`.~ıı-lıı`ih flı-ı` ı-iıı ıı~iıııi.~aı-lıvıı H:-lıııı-ı-la:-ıı;4ı~lı`iı-Iıı-ıı- *`ıl ıri ml.iıııı lıııl. ıliv p_ı~ııılııı~ luıııf-ılııılıi.ı\-h L;uıııııı~l.ı`iHı~ ıı~ l'ı`íˇıí`ıııı;_{ ıııııl :lats gı-ı)ıııı~lı`isı:lıı\s (lrılııuıı ı ı~ı` vm`hı:lıiı~ı ı~ııı~ıı Ih-zıı;.gmıı-Iıııı-vlu~ıı, ıliv 7.1ls:Lııııııvııläıssııııg ılvr ı`ı~ı-.lıtmı Erıııittllıııgvıı dm' l*`ıu:lı i1.m`:ıtııı` ııııfl ılıv lı~ı`iı-.lıtigııııg ı»iııi;_ ı~n \-"ˇer.~;vlıcıı ınitgelırıtclıt-. CEOMETRY OF BASIC WORM WITH STRAIGHT GENERATRIX FOR CYLINDRICAL WORM GEARING By Dr. I. DRAHOS jun. S u rn m a r 3-«` In the Outline is generally deduced the geometry of standard normal pressure angle worm and are specialized the certain tippcs-involute, archimedical and the usual con-rvolute basic Worms. The development of the home manufacturing for Worm gearing mechanism required the strict constructive geometrical examination of the different basic worm _ tippes, their geornetrical classification, the summary of proper statements of the technical litcrature and the correction of several errors. GÉOMETRIE DE LA POULIE FONDAMENTALE à GÉNÉRATRICE RECTILIGNE D'UNE PUISSANCE Ă LA POULIE CYLINDRIQUE par le Dr. I. DR-AHOS jun. B é s u m é _Ce traité déduit en général la géometrie de la poulie fondamentale a clou jointif normal standardisé, en la spécialisant aux différents types spéciaux: involute, archimedesienne, des convolutes traditionnées. Le progrës de la production industrielle hongroise des puissances a la poulie a exigé un contrôle serré des différents types de la poulie fondamentale á, Pégard de leur géonıetrie constructive, ainsi que leur' classification géonıetrique. L'aut-eur donne aussi un résumé sommaire des conclusioııs verifiées de la littérat-ure spéciale et la rectification de certa-ines erreurs. ~ illi

9 N EHEZIPARI _ /' MUSZAKI I, EGYETEM KÖZLEMÉNYE1 V. KOTET D/rııkı s/.ı`(iniz0'ı ı-\ı InLFALKıucuÁRn nr(ıhjulsánnun DR ıjrplánzénó ı`ıˇ ` I~ I-mÍı'M-1l«`l!ff!-'lflfiizi E'5ä:!l!!I!l!l!Íi2`-. AKADÉMLA1KıAn0 1961

10 Az ábrákat készítette HEREZEG ISTVÁN egyetemi adjunktus (kohó- és gépészmérnökkari cikkekhez) és KOVÁCS MIKLÓS műszaki rajzoló (báııyamérnökkaı-i cikkekhez) Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc fññ ı --..`...-,_Í 1.r._,.ı.l1.,z.. Ermı V -IfHfZ F1` 'ff KÜZÍ'[Jši.äí,ä'1'z`..if`z:ı`iÍšIÜllÍ Č Ír -"' ~- "ˇ `ı IN-ıfiiııíııánıı-,> of - J. ff' : -ífflm ` 'ˇ Q *Í `;._ÁÍÁ.'Š.ÍS..' \ Í [3 zy 3 ~ *Of ˇ: P ı/i -`` WL/ˇ Ő. _ı `;`-:'.7_. L ÜÓ~ `

11 A NEHÉZIPARI nűszaki EGYETEM KÖZLEMÉNYEI v. 1<öTETENı~:K 7 TARTALOMJEGYZÉKE Dr. Bella Ede tudományos munkatárs, a műszaki tudományok kandidátusa: A réz - meleghenge-rlése folyamán fellépő jelenségek vizsgálata Béres Lajos és Pirko' József egyetemi tanársegédek: Hegesztett sinkötések fmetallográfiai vizsgálata Dr. Bognár János tszv. egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa: A nagyfrekvenciás titrálás j Dr. Bognár János tszv. egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa: Az ionés redoxi-cserélök különös tekintettel analitikai kémiai alkalmazásukra ,1ııı Dr. Boldizsár Tibor egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: Újabb kőzethőmérséklet adatok az Alföldön és a Dunántúlon Dr. Drahos István egyetemi adjunktus: Eoolvens és ciklois csavaroonalak Dr. Drahos István egyetemi adjunktus: A hengeres csigahajtás egyenes alkotóval szerkesztett alapcsigájának geometriai adatai általában és kiilönleges esetekben 89 Farkas József egyetemi adjunktus: Az egyidejű igénybevételek ábrái Dr. Geleji Sándor tsz. egyetemi tanár, akadémikus: Sajtolás süllyesztékben Dr. Gáspár Gyula tszv. egyetemi docens: Determinánsok szorzástételének bizonyitása mátrixok faktorizációja segitségével Hajós Mihály egyetemi tanársegéd: Az áramlásmérés újabb módszerei.... _ Dr. Hos-szá Miklós egyetemi adjunktus, a matematikai tudományok kandidátusa: Megjegyzések mátrixok skalár értékű mıtltiplikatio filggvényéről Dr. Hosszú Miklósné egyetemi tanársegéd: Gömbháromszögek a sztereografikus projekcióban Husztky László egyetemi adjunktus: Görbék leképezése pantograffal Kiss Lajos egyetemi tanársegéd: Tompán hegesztett sinkötések szivóssága Kozák Imre egyetemi adjunktus: A mesterséges égitestek kinematikájárél Kröell-Dalay Imre egyetemi tanársegéd: Elektromágneses tengelykapesolók szerkezeti sajátosságai és méretezése _ ])ı-. Milasovszky Béla tszv. egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: Az Optimális csillagprogram kérdése a meridiánátmeneti idők megfigyelése iitjáıı eszközölt csillagászati idömeghatározásoknál ()-rosz I.ı'tszI(ı egyetemi tanársegéd: Ujabb lehetőségek a kopásállóság növelésére gépu.lkfı.lrffs:f*k felületein `I)ı`. I'ı'tı'ı`ı-li ttı'-zıı. tszv. ı~gyeteıni tanár: Három kitérő egyenes lf'grö`fvir!vhh törtrrmalá ı`i8s:ı'lı`f'i!ı*.w'*ıu'k grafikus fm.-egoldásrı AS'ıısvıir'y Zultıtıı 1*;-H-'ı~t.ı~ıııi tıtııı'tı`segócl: /1 mımkalu'!_ı/i szél!/jzletıfs lmlfisıinfık niivelése lıfgszıı.bıiiyo:ıl.~mııl :is.~mgérl.~ı::f!li/lzlrtő-url ' ltlb

12 )ı`. h'::ı'n.`ı`ı:::f'i l.ıı.jıı.~ı ıııı~.glıt\`ul.t. ı~lı"ı:ı.cló, ıı. ıııíiszıtki t-uıloııu'ı.ıı_\-'ok ılııkt-(mt: _Krmjugált fog»prof:ılok '!'aj-na]/ii.1ózsel.` cgyetoıni adj Luıktus: A legkedvezőbb szabályos fokozatos hajtómű és a kiilönbözó hajtóműtipusokkal megvalósítható szabályozhatósági tartományok Tarján Iván egyetemi adjunktus: A bányalevegő felmelegedése vágathálózatokban 335 Dr. Terplán Zénó tszv. egyetemi tanár, a műszaki.tudományok kandidátusa: Megjegyzések az egyenes, kitlsó fogazású hengeres kerekek méretezéséhez Uray Vilmos tszv. egyetemi docens: Ívkemencék üzemi jellemzőinek vizsgálata a kördiagram alapján..~ Varga István okl. gépészmérnök: Néhány javaslat az egyenes alkotójú hengeres csigahajtás elméletéhez Vincze Endre egyetemi tanársegéd: A gazdaságosság számitásának problémájáról 391 Vörös Imre egyetemi docens: Kisebb hómérsékletkülönbségek mérése 0,01 C érzékenységgel termoelektromos' eljárás segitségével IÜÜ

13 Il'.\Jl ı i'\lil ll{()j lzlltlitll tı lti_ll l`ix lil' l`ãt` {Hl`tı llilt"li 'l`.\ˇi`.f\ ' ' } (l`ljl()íf`l l l*tlml»il.l l". llllıt 'III (lšlflll l'll'ıi) CO,[IEP)i(AHI/IE,[1-p E. Ben/fa: I/lccncııosanızıe fısııcnzñ Hacryıfaıouıczx rıpıi ropiıutii npokatı<e ML-ıuı.. Z!.17. Bepeuı Hupxoz Me_TaJıJıorpa(1)ı4LıecKoe nccııeııosaı-ıızıe csapnsıx coeıızueuıfıii pt-ııı.c 213,II-p H. Boa:-rap: O 'mrpızıposaı-ıızıızı sızıcokoifı Lıacroroii _. 37 ll-p H. Boemıp: Ploınıı- le H peıiokcrı-samectzte.m ı c Ocoõsım ylıetom npzmenenı-uı ııx ıı anannrızuıeckoiixzmnu hi,[1-p T. 50/ıouzucap; Hoseiiwze Liannsıe O Teivmeparype nopoıı, nofıyqeınısıx us õacceiiuuıı Aııqiennullynauryn p H.,Hpaxoıu maomuű : âsoııızeeurıiızıe ri unkfıoızııuıbıe smırosızıe fıznmı _ p H. Llpaxoıu Mııaoıuuă: Feomerpuz ocnosnoro Lıepszka c npzncii Oõpasyıouıeii ıuıiı ı.ııtııımızipzlıeckoı`?'ı sepssuınoiã nepeıiauz Hu FI. <I>apı{aıu: Smopbı oıınospemenmzıx Hıirpysok ! HI.I`e/ıeu:I`lpeccosı<aE8cHKepe lltı 11-p ll. Faıunap:,[IOKasa1`eııscTso Teopembı ynnomenmi iierepmızmanros nomouısıo qıaıcrııpızısauızıızı Marprıkcos lfıl M. Xaiíoıu: Hoesıe Meromzı ıismepefirız notoka l.'ı!ˇz 11-p M. Xoccy: Bazvıcuauııfı othocı ıteiıı Ho uıkaııfıpnsıx My.rısTızınnı ıkatı«ıshbıx ıliyuıcıiııii MaTprıKcoE l73 Muımotuı-is Xoccy: Cqıcpıfıuecıcızıc Tpeyroııbnnıoı 8 crepcorpaıpwieckoü npoeıamıı l7'ı Xycmu : Konızıposanı-ıe Kp!-issıx nauroıpaıpozv _... _.. IH7 JI. Kuıuıu: BH3KOcTs c'ı`ı,ıı<osı.ıx Csapi-ısıx coeıızueıiızıii peııızcos lfiıiı H. Kosakz O ı<ı ıı-ıemarızıkc ıfıckyccrseuı-ıızıx rıfıarıer ! H. Kpafm-llyfıau: 1{oHc'ı`pyı<ı1ı«ıoı~ıHızıe ocoõeınıocrz ı ı paclıet enekrpomamızıruıiıx Myqrr cuerıfıeı~ıuz l!ı Ál-p 5. Mu/ıauwscıfu: Borıpoc OrıTı ımaııshoı`«'ı ssesıinoii nporpammsı apu Onpeııeııcıııııi actpohomızılıecı<oı`o spememı rıyrém naõnıoıienızıiı spe-meuızı rıpcxoıia Lıepes Mepı-ııu-ıaıı 230 J1. Opoc: Hosbıe soamomnocrıı nosızınıenıiiı ızısı-ıococtoı7'ıkoctı»ı nosepxnocreü ııı-1`ajıl-ii Maıııızıı l`ı:'ı 11-p I`. Hempux: I` :aıpı«ılıecı<oc penıenze ıq:atlıai'ıuıcı`o cocıuıneniısl no noııııı`oııy 'ı` ıi-x ckpeunzıeaıcuııfıxcfı_ npfmizıx _ _ Illaıueapu: lˇlosısıııcnı-ıc 3qiı1Jeı<1`ı-ısnocrı-»ı seım-ıııfııııııı paûolıcro ML-c'ı_`a pcı`yjıı-ı ıuııı<ııii ııoıialm ııosııyxa ıı scııomoı`a1`cjıı-zı-im-1 ııch'ı`ııjı>ı'ı`opom Ji.--p./I. (`ı'mz'ı;ı'r:: (`<ııı ı>ı>ı<i~ııııı.ıi- ııpoılııııııı :ıyı`ıı.i-ıı

14 ll lknbnufiınz Ikunhunsunn npnnnntunn ctyuchwatan ucprnaua H nunuuuouhıpcrynnpıııııcıı uryıılcc`ı`ıı.ıı>ıvmı.ıı' pazııııiımıı 'ı`ııııamıı ııcpcuzllı IH7 Il. 'I`up.wı: l :ıı`pvı;:ıııııı.- ııııımyxa ıııaxr D ccrıı saõoee (sı,ıpaõotoı<) jz-p 3. '!`epıı/mu : Bzımcuzıuı-ısı K paclıety npflmsıx, ıiı»ıjıız1h,eıpı ılıecı<ızıx syõqarbıx Konëc c Hapy>ı<ııı,ıM zızııicııııcımcm H..Vpuuz l/iccııeııoeaiırıe sı<cııııoatanızıonı-ısıx xapaktepzctzk enekrpoıiyrosızıx rıeqeii Ha ochosahı-ırı Kpyrosbix,Eirıarpamı H. Bupeaı Hekoropızıe ıipeı1.ıio>kehı ız K Teopzz uznznııpzqeckoä Lıepszqnoifı nepeııauz c rıpsımsııvıızı oõpasyıoummz E. Bungez 0 sonpccax paclıcra ekohomzlıhoctı ı.r _. 391 H. Bapew: 1/Isivıepeıme Heõcnsmux paaıfırıiı Teivmeparyp c To'-ıı~ıocTbıo no 0,01 C, no- Monımo TepMosJieKTpızıLiecKoro Meroııa _

15 \ll'l"l` 'Íll.liI\'(t 'IN l)l*ilt. 'l`l".t'llnlst' ll'zn l`nl\' 'IHH 'l`z\'l` "ÍlIt )ll*é h`(`llwl*l {. Nl)llS'l` t.lic, ı'\llhl{t).l' (l*i\lh.f\lt.n) INHALTSVER-ZEICHNIS _ Dr. E". Bella.` Untersuchung der im Laufe des Vilarmwalzens von Kupfer auftretenden Erscheinungen L. Béres und J. Pirkó : Metallographische Untersuchung von geschweissten Schienenverbindungen '.. _. 25 Dr. J. Bognár: Über die Hochfrequenz-Titrierung _. 37 Dr. J. Bognár: Ionen- und Redoxaustauscher mit besonderer Rücksicht auf ihre analytisch-chemische Anwendung l Dr. T. Boldizsár : Neure Gesteintemperatur-Daten in der Ungarischen Tiefebene und in Transdanubien Dr. I. Drahos : Evolvente und zykloide Schraubenlinien Dr. I. Drahos : Geometrie der Bezugsschıiecke mit gerader Erzeugender eines zylindrischen Schneekengetriebes J. Farkas : Diagramme der simultanen Beanspruchungen _ Dr. S. Geleji: Gesenkpressverfahren Dr. G. Gáspár: Beweisimg des Multiplikatioıxssatzes von Determinanten mit Hilfe der Faktorisation von Matrizen M. Hajós: Neue Methoden der Strömungsmessung _. 157 Dr. M. Hosszú: Bemerkungen über die multiplikative skalare Funktion von Matrizen I73 Frau M. Hosszú: Kugeldreiecke in der stereographischen Projektion L. Huszthy : Projektion von Kurven mittels eines Pantographen L. Kiss: Záhigkeit von stumpfgeschweissten Schienenverbindungen I. Kozák.` Über die Kinematik künstlicher Weltkörper I. Kröell-Dulay : Konstruktive Eigenheiten und Dimensionierung elektromágnetischer Kupplu.ngen I- 9 Dr. B. Milasovszky : Frage des optimalen Sternenprogramms bei den durch die Beobachtung der Meridianübergangszeiten durchgeführten astronomisehen Zeitbestimmungen L. Orosz.` Neuere Möglichkeiten der Erhöhung der Abriebfestigkeit auf :len Oberfláchen von Maschinenbestandteilen Dr. G. Pclrich : Graplıische Lösııııg der kürzı~st.en llruelıı-zl rivlı-\'eı~ ıiıııiııııg zwiselıı-ıı ılroi win(lselıiı~l`ı~ıı (lı~ı`ıulı~ıı _, Hill

16 7.. Hruıvfiry : l*iı`lıı"ı ıııııg :les l"lt`t`el{ts der Bewettcruııg des Ortes mittels Luftregelııııg ııııd Uewetzteruııgs-1lilfsapparates )ı`. ll. Szeniczci : Konjugierte Zahnprofile J. Tajnafõi : Das grösste regelmässige Stufengetriebe und die mit den verschiedenen Get-riebetypen realisierbare Begelbarkeitsbereiche ~ I. Tarján : Erwármung der Grubenluft in Streckennetzen Dr. Z. Terplán : Bemerkungen zur Dimensionierung von Zyljnderrádern mit gerader Aussenverzahııung V. Uray : Die Untersuchung der Betriebseigenschaften von Lichtbogenöfen auf Grund des Kreisdiagramms I. Varga : Einige Vorschláge zur Theorie der zylindrischen Schneckengetriebe mit gerader Erzeugenden E. Vincze: Über das Problem der Wirtschaftlichkeitsberechnung I. Vörös : Messuııg kleinerer Temperaturunterschiede mit einer Empfindlichkeit vom 0,01 C mittels thermoelektrisehen Verfahrens l!)

17 I'IIIII. t`a'l`i()ni`i UIP '1`IlI'I 'I`I*IlÍIlNl(f/\I. lini\' 'JIt.SI'l`Y UI" 'I`IIl*I IIIG/\\'Y lnl)us'i`ltil'ís, MISI{()I.t! (IIUNtt/\ltY) INDEX Dr. E. Bella : Examination of the phenomens presenting themselves in the course of Warm-1`,01]ing of copper L. Béres and J. Pirkó : Metallographic testing of Welded rail bonds Dr. J. Bognár: About high-frequeney titration Dr. J. Bognár: Ion changers and oxydation-reduction changers with a special regard to their analytic-chemical application _ Dr. T. Boldizsár : Recent data of rock temperature in the Great Hungarian Plain and in Transdanubia Dr. I. Drahos jun.: Involute and cycloidal spirals ` Dr. I. Drahos jun.: Geometry of basic Worm With straight generatrix for cylindrical worın gearing J. Farkas.` Diagrams of the simultaneous stresses Dr. S. Geleji : Pressing in dies I III Dr. G. Gáspár : Multiplication theorem of determinants proved by means of the factoring of matrices lfıl M. Hajós : Latest methods of flow measuring Dr. M. Hosszú. Remarks about the scalar valued multiplicative function of matrices Mrs. M. Hosszú : Spherical triangles in the stereographic projection L. Huszthy : Projection of curves With a pantograph L. Kiss : Tenacity of obtusely welded rail bonds I. Kozák : Kinematics of artificial celestial bodies I. Kröell-Dulay : Constructional features and dimensioning of elektromagnetic clutches Dr. B. Milasovszky : Question of the Optimum star program'-`at astronomical time determinations carried out by the observation of meridián transition times 239 L. Orosz : New possibilities for the increase of abrasive resistance on the surfaee of machine parts Dr. G. Patrick : Graphical solution of the slıortest broken-line eonneetioıı between tlıree skew straiglıt. lines Z. Sasvári _-. Iııerıiuse. of the ei`i`ı-et. of titee-ıı.iı`iıı f Iıv air re fııiıi_t.iıııı and ııııxiliıırv F ı 'Í 0 \'ı~ııtı ıı.i ıuıı ` ÜI Ifıfı 72I 179 IH7 I II) !! -III

18 )ı`. I.. ı5'zı'n.iczci.` Ifııııjııgıttml toot.-lı proi`iies J. '!'u.jn.u]ói.' '.I`Iıe greıttıest regular, stepped drive gear, and the ı.`egulat`..-ion rangos to Iıe realized by the Various drive ˇ gear types I..'1'arján: Heating of mine air in tunnel nets ÍIˇ)r. Z. Terplán : Remarks to the dimensioning of cylindrical Wheels Whith straight outer toothing V. Uray : Performance data of arc furnaces examined on basis of the circle diagram 355 I. Varga : Some suggestions in connection With the theory of cylindrical worm gears with straight generatrix i E. Vincze: About the problem of the calculation of economicalness I. Vörös : Measuríng of small temperature differences With a sensitivity of 0,01 C, by means of a thermoelectric process ; I2

19 :\NN:\l.I"Ih' I)l*I l.'unlvi*ihi'l`ič l)i'i I.'INI)lIH'l'ItlI'I l.()ljh.i) ~I l)i*j MISK().t' (II()N(IIi.II'I) TABLE DES MATIÉRES D1-. E. Balla: Examen des phénomencs se présentant lors du laminage á chaud du cuivre 3 L. Béres et J. Pirkó: Examen mét-allographique des connexions de rail á rail soudées Dr. J. Bognár: Titrage a haute fréquence Dr. J. Bognár: Les échangeurs d ions et ckoxydoréduction et certains aspcets de ses a pplications dans la chimie analytique Dr. T. Boldizsár: Nouvelles données température du rocher de la Grande Plııiııe hongroise et de la région Cisdanubienne Dr. I. Drahos: Les spirales développantes et- cycloides _ Dr. I. Drahos: Géomet-rie de la poulie fondamentale á génératrice rectilignc d'ııııe puissancc a la poulie cylindrique J. Farkas: Les figures des sollicitations simultanées Dr. S. Geleji : Emboutissage á Estaınpe Dr. G. Gáspár: Démonstration de la formule de multiplication des déternıiııııııts á l"aide de la factorisation des matrices M. Hajós: Nouvelles méthodes de mesure des courants Dr. M. Hosszú: Remarques concernant la fonction multiplicative á valeur sealu.i`ı e dı -H matrices Mme M. Hosszú : Triangles sphériques dans la projection stéréographiqııe.. L. Huszthy: La projection des courbes avec un pantographe '.... L. Kiss: La ténacité des connexions de rail á rail soudécs par rappı-oelıeıııeııt eıı bout I. Kozák: De la cinématique des astres artificiels I. Kröell-Dulay.` Part-icularités constructives et- dimensionnrmcnt des ur-eoııpleıııı-ııt H électromagnétiques _ Dr. B. Milasovszky; La question du programme stellaire optimal, pour Iıı. dı"-leı-- mination de l'heure sidéral, par Pobservation des heures de passage ıııı'~ı~idieıı Ílz. Orosz: Nouvellcs possibilités pour augmenter la résistanee a l`usiııe des sııı~i`ııı-ı-.~ı des piéees constitutives de maclıines HHÜ I)r. G. Pelriclz-.` Solution graplıique de la eohııexioıı Iu plus euııı`te jııır ııııe Iigııe Iıı`isée, eııt re trois droites iııeliııı'-es Z. Hr!-s'vriry.` /\ll;.{ıııeııtıı.iimı de `el`i`et dlı Veıılilııtiuıı de lıı. jılııve de tı`ıı\`ııii ıııı` le ı`ı'~glıı.ge du veııtilııtiıııı et pm' ıııı \'eııtiluteııı` ııııxiiiıı" ılv JHH ñl ~ I In Ibl Ibb I73 I79 I87 IIIII 2113 `.!Iil h

20 'l)ı-, L. b'.:f'n.-ı`r:zı.'ı`.` I*ı'oI`ils de dent- conjugués J..'l'aj-n.afói_- Les engreııage a graduation réguliere maximum ct les gammes de réglage 1-(ıalisables avee les différentzs types d'engrenages I.. Tarján: L'óeIıauffement de Pair de mine dans des réseaux de galeries Dı`. Z. Terplán: Quelques remarques se rapportantes au dimensionnement des roues cylindriques a denture droite, extérieure V. Uray: Examen des caractéristiques de service des fours á arc, a la base du diagramme circulaire : I. Varga: Quelques propositions concernant la théorie de Pengrenage a vis sans fin cylindrique, a génératrice droite E. Vincze: Réflections concernant le probleme du calcul d'économie I. Vörös: La mesure des petites différences de températures, d une sensibilité de ` 0,01 C, a 1'aide du procédé thermoélect,ique _ _ ` 1.li -r -_~""`. tıazıa L5 a \'* \_ I 16" _ \ * I:,_ - ÜVÍ-_ V' 'Ü ' `..veri 5sÃf.z..~."_', l'f.ffı`.. F "-it \\... li? 1 I ` P Ó F..._'_;É5.ıf 414

szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel.

szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel. v kező SZILIKÁTZÁRVÁNYOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS JELENLÉTÉNEK VIZSGÁLATA ÖNTÖTTVASBAN* NÁNDORI okl, K i V o n a t kohómémökmek GYULA" a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújtott és elfogadott kan didátusi

Részletesebben

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár Egy tudományos szervezet tevékenységében a szakmai találkozók a létjogosultságot és a kitűzött célok eléréséhez vezető utat jelentik. Ugyanez a helyzet

Részletesebben

Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni.

Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni. ELEKTROMOS BÁNYASZELLÖZTETÉSI MODELLEK FELHASZNÁLÁSA TERVEZÉSHEZ ÉS 0KTATÁSHOZ* KRAUSE DIETRICH egyetemi tnársegéd (Bányászti Akdémi Bányművelési Intézet (Mélyművelés) Freiberg/Szi) Áltlános rész A jó

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: BODZÁS SÁNDOR okleveles gépészmérnök főiskolai

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2000. március 24-25. HNGRS CSIGAKRKK FOGAZÁSA SZABÓ ATTILA A kitérő tengelyek közötti teljesítmény-, illetve mozgásátvitelre alkalmazott csigahajtópárok egy

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIX. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 14.

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIX. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 14. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIX. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 14. PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF WEST HUNGARY SAVARIA CAMPUS NATURAL SCIENCES Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN FÖLDESI JÁNOS A kézirat beérkezett: 1976. január 15-én. Napjainkban, a világ bányáiban a leggyakrabban

Részletesebben

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Nagy Ádám Témavezető: Dr. Friedler Ferenc Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Informatikai Tudományok Doktori

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA A HŐTÁROLÁS KÉRDÉSEI A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 141. évfolyam 2008/2. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Részletesebben

1lehetőség 19815754-2-42. százalék. 2011/03 www.mee.hu. 104. évfolyam

1lehetőség 19815754-2-42. százalék. 2011/03 www.mee.hu. 104. évfolyam A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Rendszerszintű tartalék teljesítőképesség tervezése Markov-modell alkalmazásával 2. rész 19815754-2-42 1lehetőség közös százalék cél 1%1

Részletesebben

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA KFKI-1988-70/G GYENES GY MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA (KÉSZÜLT AZ OKKFT G-11/6 ALPROGRAM 6.2.23 TÉMA KERETÉBEN A KFKI AEKI TERMOHIDRAULIKAI OSZTÁLYON)

Részletesebben

Tudományos Bizottság. Elnök: Gyenge Csaba

Tudományos Bizottság. Elnök: Gyenge Csaba Tudományos Bizottság lnök: Gyenge Csaba Alpek Ferenc Bíró Károly Csibi Vencel Csizmadia Béla Danyi József Dudás Illés Gribovszki László Hollanda Dénes Horváth átyás Jodál ndre Kerekes László Kodácsi János

Részletesebben

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Anyagtudomány Fémkohászat Öntészet (100 éves a csepeli vasöntészet) Felsõoktatás Hírmondó 144. évfolyam 2011/5. szám Az Országos Magyar Bányászati és

Részletesebben

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila A végeselem-módszer alapjai Készült a HEFOP 3.3.1-P.-004-09-010/1.0 pályázat támogatásával Szerzők: Lektor: Dr. Páczelt István Dr. Szabó Tamás Dr. Baksa Attila Dr.

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1.

Részletesebben

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8.

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8. É Volume ÉVFOLYAM XII 2009 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

2009/4. fib. Nagy teljesítôképességû. Vasbetonszerkezetek viselkedése magas hômérsékleten 113. Az M0 körgyûrû északi Duna-hídja

2009/4. fib. Nagy teljesítôképességû. Vasbetonszerkezetek viselkedése magas hômérsékleten 113. Az M0 körgyûrû északi Duna-hídja VASBETONÉPÍTÉS A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA CONCRETE STRUCTURES Ára: 1275 Ft JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Dr. Farkas János Németh Imre Korpás Rudolf Kovács Tamás Nagy teljesítôképességû betonhidak

Részletesebben

UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL

UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL THESIS OF PHD DISSERTATION WRITTEN BY: SÁNDOR BODZÁS certified

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

Összefoglalás. 2000 a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada

Összefoglalás. 2000 a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada Összefoglalás Sulyok Zoltán, Turóczi András: A TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavarvizsgáló program A TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavar-vizsgáló programcsomagját egy nagyon gyors és hatékony

Részletesebben

CONTENT. 94 Self-compacting concrete with aggregate BARITMIX-1. 99 Rock and Pebble Quarry Day 2008. 100 Holcim Cement-beton Kisokos.

CONTENT. 94 Self-compacting concrete with aggregate BARITMIX-1. 99 Rock and Pebble Quarry Day 2008. 100 Holcim Cement-beton Kisokos. építôanyag 2008/4 TARTALOM 94 BARITMIX-1 adalékanyaggal készült öntömörödő beton Szendrei Zsolt Nagy Bernadett Dr. Salem Georges Nehme 99 Kő- és Kavicsbányász Nap 2008 Dr. Gálos Miklós Kárpáti László 100

Részletesebben

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS Magyarország-Románia határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére

Részletesebben

KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE

KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövőnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 36. évfolyam 2003/3. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja.

Részletesebben

Matematika a földrajzban

Matematika a földrajzban Telbisz Tamás Szabó Pál Szalai Zoltán Matematika a földrajzban Útmutató és feladatgyűjtemény Földrajzos hallgatók részére ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Budapest,

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben