DR. IFJ. DRA1-Ios ISTVÁN e egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett április 25-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. IFJ. DRA1-Ios ISTVÁN e egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett 1960. április 25-én"

Átírás

1 N.ı«:ııı?:zıı>Aıu Müs'/»\Kı ;ı«:(;yı«:*ı`1«:m ÁısnÁzoı.ı'> (:ı«:omı~:'ı`ıuaı 'ı`anszf.ı< A HENGERES CSIGAHAJTÁS EGYENES ALKOTÓVAL SZERKESZTETT ALAPCSIGÁJÁNAK GEOMETRIAI ADATAI ALTALĂBAN ÉS KÜLÖNLEGES ESETEKBEN DR. IFJ. DRA1-Ios ISTVÁN e egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett április 25-én 1. A csigahajtás alapcsigájáról lévén szó, a tárgyalás során valamennyit hosszúság jellegű mennyiség az ml -_: 1 mm modulra vonatkozik. Az alapcsiga T1 = q/2 közepes sugara és y emelkedési szöge között zl fogszám esetén zl : g tg fy összefüggés van. A g az alapcsiga átmérőhányadosa. Az a kapcsolószög fogalmával részletesebben kell foglalkozni. Ha az ala.pcsiga osztóhengerének egy alkotójától mérve a közepes sugár végtelen nagyra nő (T1->< :, azaz g->-zzzo), de közben a y emelkedési szög változatlan marad, akkor határesetben az alapcsiga azonos emelkedésű alap- /Ogasléccé fajul. Ennek az alapfogaslécnek normálmetszete az a kapcsolószögíi alapprofil.1 Ezek után egy céges g átméróhányadosú. alapcsiga esetében a csígát elő állító kés élét az alapcszfgához kapcsolt alapfogasléc fcgoldalának síkjáhu. helyezve, az előállított csiga a kapcsolószögű alapcsfígaként, definiálható (1. ábrõt). Az alapfogasléc osztósíkja és az alapcsiga osztóhengere az A--A alkotó mentén érintkeznek. Ez az alkotó az alapfogasléc fogoldalának S sikját :ı I' pontban döfi. Az alapcsiga fogoldalát előállító kés éle az S síkban végteleıı sokféleképpen helyezkedhet el. Elvileg az S síknak a P ponton átmenő sug:'ı.ı` sorhoz tartozó valamennyi egyenese, de ezekkel párhuzamosan a P pentoıı át nem menő valamennyi egyenese is lehet késél, gyakorlatilag természet:-seıı csak bizonyos határok között. A kés élének a megmunkálás során minden pillanatban megfelel ez előállított alapcsiga egy-egy alkotója. Ezeknek az alkotóknak közös tulaj (lonságuk, hogy a tengellyel azonos 90 -ıp szöget alkotnak (ıp az alkotó szöge), és a tengelytől való k távolságuk azonos (k a torokhenger sugara). Meg kell tehát vizsgálni, hogy a késél, mint az S síknak a P ponton átmenő sugársorhoz tartozó egyenese ~ vagy egy ezzel párhuzamos egye nese - az alapcsiga tengelyével mekkora ip alkotószöget és mekkora k terek henger sugarat alkot. 2. E«`ló'.s`z(`ı r az alapcsiga alkotószögét fm`z.s`g(iíjzılc meg. 'l`ekintettel, lıogy bármely lelıetséges késéllel pá.ı`lı`lızamosan a.p pontba helyezett egyeııes ıı. tcııgellyel ugyanazt a 9() --- Tp szöget z:'ı.rja be, mint az ereıleti lıelyzı-tű lu'-sül, ' Nem sznlııul ös:-ızel.('veszi.ı'ııl ıı. lıeııgeı`eı-ı l`ogııskerı'~k üıgnslfevı'-ııck ıılıı ıpı`ııi`iljı'ı\':ıl. A rslgıı. ıılııpfııızıuilúrf-ııl~li luıpcnelóıızöue ıı ııorıııúlıııı-tszetheıı. osztıisıı ıı tı~ngı~l_vıııı-.iszı-tlıı-ıı szıılıvíıııyııs. \ Hll

2 i l ıı: ııllmlfı.-ı`ı.ı`ıg \`iz.~ıgı'ı.lnt:ılmr elegeııılő csak a Í' ponton átıııeııő l(éséle u~l.., ıı.'/.nv ıı I' jıoııtoıı ı'ı.tıııeııő sugárser egyeneseit figyelembe venni. A ıp ıılketószög megszerkesztését a P ponton átmenő késél egy általıinos lıel_w.etélıeıı a 2. ábra ınutatja be. A késél helyzete megadható pl. annak ıı. E szögııek a függvényében, melyet a kés élének tengelyirányú merőleges vetiilete a P ponthoz tartozó sugárral zár be. A č>0, ha pl. egy jobbmenetű 4-.siga esetében a késél a csiga tengelyéhez képest jobbos elhelyezkedésű (azaz./'/_"\`\.x `./ L Š ı _.. ' 'WA à f-` 19/ ÍÍ '\ \_\. ' /.-*"' 'L` 'e..._=;~ \./.` -' `\./ É'P.\--- L--J Í- i 4 'Í' `/. K; íj' \` jí Š_*ı /'/ '\ \\ Qı*.---"'ı.Ü x-3..-ff 1. ábra maga is egy a csiga tengelyével azonos tengelyű jobbmenetű csavarvonal -érintője lehetne.) Célszerű a késél helyzetét meghatározó segédváltozónak a Sie g z à z e (1) T1 értéket választani. A c az egységnyi sugarú csiga torokhengerének sugara. Előjele a E-ével azonos, tehát c Š 0 lehet. A ip alkotószög megszerkeszthető, ha a kés élének egyenesét a P ponton átmenő osztóhengeralkotó körül a rajz síkjával párhuzamos helyzetbe forgatjuk. A késél egyenese és az osztóhengeralkotó szögének pótszöge a keresett ip alkotószög. A 2. ábra jelölései alapján felirható, hogy Ugyanez rendezve: is r - T1 cos 5 COSQJ. _ t tgtp=tgysınč- - --ãfícosč.. cosy. Végül az (I) jelölés szerint a (2 segédváltozót felhasználva, az alkotószögro vonntlmzó ált:ı.lánes egyenlet: ill!

3 ` 1»sr:=õfe>f-ı- "Š" V1-«f==z (2) cosy Iilz az egyenlet az általános konivolut alapcsigákra vonatkozik, ahol a c értéke lı-tszőleges. 3. A következőkben az egyes különleges (archímeclesfl, flnoolfat, normál lmnvolfat) alapcsigákra vezetjük le az alkotószögre vonatkozó speciális összeliiggéseket a (2) szerinti általános egyenletből. v \. _/. Í P.I 3 8 /s _/Q l I. r - /f l`\` I z/ `._,. 4% 1-El'. _ Üä /'./._.l_. šjã` :. - -\\\\\` \\. -E _ L. - -_-L.- --J. "`\` (- TA e ir \...QD( \,/ / l -i-vi i"' \ ~»f 'ı -5.--* \.. ""..- ',"// 1/ I fe- és É ~ _ -í...,,,..,.i.._ \` Ő 2. ábra \. 3a. Archflmeáesfl alapcsiga. A c : ca = 0 helyettesitéssel a (2) egyen- ı'l.l)ül2 1; Ég *PA =ii- (3) cosy 3b. Involut alapcsiga. A c : cl : rai/rl -= tg y/tg ip; helyettesitéssel a ( 2) ı igy-'(\l1lol'zl)ől2 t 2 " is vi 808 V is vi.-\z :ılkotószög tangensét kifejezve: irafrvrr' llglpj I _,g Í 2. + e zz Alulıılcításolclcal ugyanez egyszerűbben is kifejezhetől VI resi* ip, tg`-*fi, l/l - ros'-2 af-os* l-lállfl. I I» J. r`~ r ~ : A l l 1 ı y mıs `ı)f Í~. U s ' 1l' ves (1 (sos 'y. l lt 7, ` iıı

4 eos :pl :_ eos a ces y _.\z fı 1-onst. kap:-solószögű és y = const, emelkedési szögű alapcsigák lmzott az involut esigánál van az alkotószög maximuma. Ha a szögnek maxiıııumıı. van, akkor mivel -90 < ıp < 90, tangensének is maximuma van. 'l`ehát a (2) egyenletből: (l(tgıp) :tgy tga ci *O de cos y V - 02 Ebből rendezve és figyelembe véve az előzőleg levezetett (4) C _Cı _ ter És? _ 1>s2<1 svı 1; 2 l/cos2y+ g V (4a) összefüggést: Ez pedig az involut csigára vonatkozó kiinduló feltételünkkel azonos. -- A szélsőérték maximum voltát illetően, itt elegendő a szemléletre hivatkozni. 3c. Normál konvolut alapcsiga. Ha a kés éle a P ponton át az alapfogasléc fogoldalának középvonalára merőleges, akkor egy különleges konvolut alapcsiga keletkezik, és ezt normál konvolut jelzővel különböztetjük meg (3. ábra). A 3. ábra jelölései alapján (itt a ŠN < 0) : azaz T-1 tg a sin yg : tg šn tg -ÉN és az (1) jelölés szerint (itt a EN < 0) : rl, = «- tga siny; t i.. ON ze z V1 +gt0;ã.2sén2 _ --- s1n[arctg (tgasın 'y)]. (5) Ennek első alakjáta (2) egyenletbe behelyettesítve: ien = *g.sí Íg ' - + *L 1. 'ékšifiir Í I/1 + tg2 a s1n2 y cos y tg2 a sınzy Rendezés után: tg a eos y fig«z» -«.,. (6) l/1 + tg-as1n2y, Atalakításokkal ugyanez egyszerűbben is kifejezhető: sin N tg a eos y _ sin a cos y ig ez = V1 - sin2 1pN 1/1 - - tg2 asin2 y I/1 -- sin* a cos2y s ol)l)öl ki.`ıvf*tl{ ezik. hogy sin VN ~ sin a c-os y _ (Ga) ill!

5 4. l*.'::ulıin u..`.' fi/rıpf`.-ngfı.!oml.`lu'ngı'ı`f7m'l`.s'ugm`-if ~m`.:'.~:gıil)`ııl.` meg.\`/. (I) jelölés :ıla ıj:'ııı az últrıláıms komioful :ıl:ı. wsi_g:ı loroklıı~ııgı~ı`ıiııı~l< sııg:ıı`:ı. hıı a kés éle a P ponton ıııegy át: kzrlc. Sorra vesszük a különleges eseteket. 4a. Archrimedest alapcsiga. A c -_: OA : 0, azaz a (T) 4b. Involut alapcsiga. A O : O, : ra,/rl, azaz a kf Í Ta!. 4c. Normál kon-vol-ut alapcsiga. (Itt a kn < 0.) khr Z' CN Tıl, - 2 ON :: - sın [arctg (tg a sın y)]. A normál konvolut alapcsigával két különleges konvolut alapcsiga tarl Tokonságot, az egyik a döntött késsel készült (röviden,,döntött késes ), a másik az ütőkéssel készült csigakerékkel kapcsolódó (röviden,,'ü tó'késes ) konvolut alapcsiga. Mindhárom különleges konvolut alapcsigánál a kés éle az alapfogaslée fogoldalának középvonalára merőleges, tehát egymással párhuzamosak lévéıı..fıüfotószögük azonos.` (lo) 'lpn='*pnd:'pnü- A (ll) Torokkörsugaratk azonban. különböznek egymástól. 4d. Döntött késes konvolut alapcsiga. A P ponton átmenő osztóhcngeralkotó és az alapfogasléc fogárkának középvonala egymást a D pontban nıet szik (3. ábra). Ebben a pontban a fogárok középvonalára merőleges sik ez alapcsiga fogárkának normálsíkja. A fogárok normálsíkját az alapfogaslée fogoldalának középvonala a PD pontban döfi. Ha a normál helyzetű késél! zı P pontból kimozdítva önmagával párhuzamosan a PD pontba toljuk el ' - és ezt a fogárok másik oldalán is megcselekedjük -, akkor a esigıı logárkának két oldalát megmunkáló késélek egy síkba kerülnek és egyetlen Irén két éleként képezhetők ki. Ez a csigát előállító döntött kés. Az eltolással azonban ıı. torokhenger sugara megváltozik, abszolút értékben csökken, azonban ıııı'-g ınimlig negatív marad. A 3. ábra jelölései alapján felírható, hogy rt. 1 knd=kn-l- 4 s1nycosycosčn. A kn :.-.- r, sin EN és tg EN : -- tga siny he-lyettesitések és rendezés után: az cosy km) :z ON ri- ~ -- ~-~ -, ahol2>j _ 4 tgal (lil) eg --- sin [arclg(tgasiııgf)]. l ' Vllıty lll ll 'rx ıirtelw ıııı'ıı` lnıııvrt, akkor M. (5) én (ll) összofllııuı'-h ııluııláıı CN - -- tu y li: wc. lı:ı

6 lo Í`lı'il.`f':sı'. ı Íz'oıH'oÍul fıíıı.)n`.~u`glı..-\ Í' jııııılını ı'ıl.ıııı~ııı'i ııszl(ılıı-ııgı~ı`ıılll.ııl.ı'ı mi n.f le jılogııslér /ogáımlr lu`iv.é ı\`ıııı:ıl:ı. ı~.g_yıııásl. az Ü pnııl.lııııı ıııets'/.ik (Il. :'ı.hı`:ı ). l'ilılıı~ıı ıı jıoııtlnııı u. log közéjıvonaláı`a merőleges sik az alapcsiga. /ogáımzk noı`ımil.~z-ll.f)`fı.. A fog ııermálsíkját az alapfogasléc fogoldalának középvoııala li PÜ ıoııl.lmıı (löfi. lla a normál helyzetű késélt a P pontból kimozdítva oıııııııgával párlnızanıosan a PÜ pontba toljuk el - és ezt a fog másik oldalán is nıegeselekefljük --, akkor a csiga fogának két oldalát megmunkáló késélek egy síkba kerülnek. Ugyanezek a késélek a csigával kapcsolódó cstgakerék M rt*. e / DP - 1 D. \ l' `\ ír s, _/ "e ' 1. / Z 'e r' is * I/" "\`....-_ _ /,,--- -~..` \. (g,-l"\`\.ıã Í/ /' `\\\" D \ g Ü l kg \lıi0 \ 1 -\\\\ ze - ` " 'c *"l ˇ Z ˇ _ 5 úıfmfmıfi, \\ N. H ' -'- \\\"` ms- ;çlyıııül _1 ÉP? ab sínztnı F.š... `~"ıı -ıı.-'i' \"i'//. 5. *' \. ııı-1-ı_ı1ıııııııı-ıııx 1-ı1I_ZZl-I_""' I 3. ábra l.'.»gb '\. I l ıı- ' fogárkának két oldalát 'is megmnnkálhatják, mégpedig egyetlen kés két éleként Tnfűködve. Ez a csigakereket előállító ütókés. Az eltolással azonban a torokhenger sugara megváltozik, abszolút értékben nő -+- éppen annyival, mint amennyivel a döntött késes csigánál csökkent - és természetesen negatív marad. A 3. ábra jelölései alapján felirható, hogy knü = kn - -Í-sinycosg/cosčN. Végercdményben 76 COS ÍCNÜ -:ˇ CN Ti + _;, «a=.h0l2)] ON = - sin [arctg(tg asin 71)]. 5. Ílflzzel az alapcsiga valamennyi különleges esetét megvizsgáltuk.\ kiilíiııleges eseteken kívüli általános eseteket a gyakorlat általában nem l ll-1

7 lııınzııáljıı. lll. ııııinls eııilnl lırll ııelııiıııy Mol nv. állıılıiıııııı llııııvnlııl. ıılıı ıı-nlgıı Ã' éı'l..ı'~kéııelı ıııııpíılfıl oılf-lınlo lııılnıı'ııı`ıl \ ı~f:lp_ıı ıııíllu `ıılı'~m\ sıı~ııı ıııııliı'ılıı'ıl ıı`.`. ııln ıvnlyn lııııılılılıısııgnınuslı ıılısılılııl ı=ılı-lıı- ııeııı lehel. ııııp_yıılılı ııı ıı ııjıı-ıılgıı lálılıeııgeıenıilı snpııııiınıl lllz ıı lnılıiı' ııııııılnın ıı lı-elıııolı'ıp_lııl ıııilıı'-ııe'~gı~lı ııılııtl. ı`eııılıı`ıei`lııl. ıııeg ıieııı lıli'ı.ı~lll.lıı~lll, ıılil sr ls ı~lölııı`ılııllıııl. lıı~ıl\-enilleıı ııılıılıılı eııelıiıı, lıııgy ıız lııvıılııl lılıihıılı~nı~s ı-sel. sem gyı'ıı'l.lııılı'ı. Vejılll ıııı~p ı»p\-eıı.lllı. hogy ıız ıılııjıenlgn lııgıılılıılıılııııll lıııııılıılııııelsıele. vıılıııııenııvl ıı ııeııı ızolıı'ı.ses ıiselaikelz lıı llg_veleııılıe véve ' Alnlı-In loıılıslzı ` ' dılnlti luııhıılıi" Á - Il eseti'-n slnııı" kliıwwelveııı, I. H esetén archinıeılesl sjılıálls, ıı 1.' - ı_',, esetén hurkolt' körevolvens. l` r esetén csúcsos körevolvcns, Ã' r esetén nyújtott körevolvens. Il lüımelı ııı osszeı'ı.llitásnak célja a hengeres csigahajtások egyenes sllınlnvzıl ıeılo-ıılell. ıılııpesigáinak egységes rendszerbe foglalása volt. l.` f, I ( -l)- W1' :" ıfiı- -ıııı ıfl~ l'í* IRODALOM Hsmzııls ı,_ I-' l\'oıısl.ı~ııktive Geometria für Techniker. Wien. Springer-Verlag. I llfıll lmılııı-ı,ll` Ynılııırltıler I-II. Berlin. Springer-Verlag 'l-mm-fr-ı I.. : l`hign.lın.jtón`ıűvek lmıphlıı Z. I..-ffiırı.-ıl I. : Gépelemek IV. (Fogaskerekek) l'mos I..` (lejıelemek III. Fogaskerekek tıgılny I"..` Abrázoló geometria I I'IIMI'L' `l'l'lfl 0CHOBHOI`0 ÍIEPBHRA C IIPHMOÜ 0BPA3YI0l.llEÜ Illlfl LlHJ`Il*IHIl- PH!-IECKOH Í-IEPBHÍ-IHOÜ IIEPEIIAÍ-IH _ llp. l l. IIPAXOLLI MIlA,I1LUl ll7l Pcamme ıı-ıı- ıı< cuoıınr ı`eometpmo ocnosnoro lıcpssıxa co ctaıınap1`ııı.ım nopnaııızııo - - cowuıının «ıı.ııı.ın yı`jıom is oõınz-m ıı cııcıuıaıınsııpycr Iıcpenxıı Ha Orııcıııznızıc Tıinbı, na ı`ccsn-'ı` ııne nıeıe«wıı.ı, sıpxıımeııesoii ılı Oósııııııeıx Konnoııyr. Pasnıırue ote\ıcctıseın~ıoı`o ııpoıı:ınoju"rıı:ı ~e~zınııııı:ı.\uı ~ıı-pnfınıoii nepeııalıı-ı T-peõosaııo ctpcı`oı`o Koncrpyıcrııponaınıoı`o ı`eomc'ı`pıı=ıccı<oı`e no -ıvmmzııııııı (n') Tunos ocnosfloro iıcpıısıxa, a Taıokc nx ıromcrpıılıccıcol-l ıfııaccnqııııeııııııı, õaı-»ıı»ıı-ııını ııpaıımıızınzıx eııpcııcncııııii cııcıuıaııbııoii ııııtcpatypı.ı ıiı ııoııpaımıı ııccıcoıııscııx of-:ıe uı ig-zerııııll. 1 IJEIDMETRIE DER BEZUGSSCHNECKE MIT GERADER ERZEUGENDER EINES ZYLINDRISCHEN SCHNECKENGETRIEBES Von l)r. l. DRAIIOS jun. Z ıı H nm in e n fass u n g lıı ıler Alılııııııllııııg wird (lie (leoıııelzrie ıler lšezı~ugsselıne.eke mit b'tnııdııı`ıl- NoıflııınIeiııgı`il` i~ıwiııkel iıı Allgı~ıııeiııl'erııı ıtlıgeleilet nıııl in einigen Soıııleı-lltllen werden»ile lııvıılııle, ıı.ı`ı-lıiıııeıliselıe ıınıl :lie gewölıııliı-lıı-ıı koııveluten l.5ezu.gı-ıelıneeken ı-ıpe7.iııillllı

8 :ıı-ıl llvı ~`«ıı`.~ıı-lıı`ih flı-ı` ı-iıı ıı~iıııi.~aı-lıvıı H:-lıııı-ı-la:-ıı;4ı~lı`iı-Iıı-ıı- *`ıl ıri ml.iıııı lıııl. ıliv p_ı~ııılııı~ luıııf-ılııılıi.ı\-h L;uıııııı~l.ı`iHı~ ıı~ l'ı`íˇıí`ıııı;_{ ıııııl :lats gı-ı)ıııı~lı`isı:lıı\s (lrılııuıı ı ı~ı` vm`hı:lıiı~ı ı~ııı~ıı Ih-zıı;.gmıı-Iıııı-vlu~ıı, ıliv 7.1ls:Lııııııvııläıssııııg ılvr ı`ı~ı-.lıtmı Erıııittllıııgvıı dm' l*`ıu:lı i1.m`:ıtııı` ııııfl ılıv lı~ı`iı-.lıtigııııg ı»iııi;_ ı~n \-"ˇer.~;vlıcıı ınitgelırıtclıt-. CEOMETRY OF BASIC WORM WITH STRAIGHT GENERATRIX FOR CYLINDRICAL WORM GEARING By Dr. I. DRAHOS jun. S u rn m a r 3-«` In the Outline is generally deduced the geometry of standard normal pressure angle worm and are specialized the certain tippcs-involute, archimedical and the usual con-rvolute basic Worms. The development of the home manufacturing for Worm gearing mechanism required the strict constructive geometrical examination of the different basic worm _ tippes, their geornetrical classification, the summary of proper statements of the technical litcrature and the correction of several errors. GÉOMETRIE DE LA POULIE FONDAMENTALE à GÉNÉRATRICE RECTILIGNE D'UNE PUISSANCE Ă LA POULIE CYLINDRIQUE par le Dr. I. DR-AHOS jun. B é s u m é _Ce traité déduit en général la géometrie de la poulie fondamentale a clou jointif normal standardisé, en la spécialisant aux différents types spéciaux: involute, archimedesienne, des convolutes traditionnées. Le progrës de la production industrielle hongroise des puissances a la poulie a exigé un contrôle serré des différents types de la poulie fondamentale á, Pégard de leur géonıetrie constructive, ainsi que leur' classification géonıetrique. L'aut-eur donne aussi un résumé sommaire des conclusioııs verifiées de la littérat-ure spéciale et la rectification de certa-ines erreurs. ~ illi

9 N EHEZIPARI _ /' MUSZAKI I, EGYETEM KÖZLEMÉNYE1 V. KOTET D/rııkı s/.ı`(iniz0'ı ı-\ı InLFALKıucuÁRn nr(ıhjulsánnun DR ıjrplánzénó ı`ıˇ ` I~ I-mÍı'M-1l«`l!ff!-'lflfiizi E'5ä:!l!!I!l!l!Íi2`-. AKADÉMLA1KıAn0 1961

10 Az ábrákat készítette HEREZEG ISTVÁN egyetemi adjunktus (kohó- és gépészmérnökkari cikkekhez) és KOVÁCS MIKLÓS műszaki rajzoló (báııyamérnökkaı-i cikkekhez) Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc fññ ı --..`...-,_Í 1.r._,.ı.l1.,z.. Ermı V -IfHfZ F1` 'ff KÜZÍ'[Jši.äí,ä'1'z`..if`z:ı`iÍšIÜllÍ Č Ír -"' ~- "ˇ `ı IN-ıfiiııíııánıı-,> of - J. ff' : -ífflm ` 'ˇ Q *Í `;._ÁÍÁ.'Š.ÍS..' \ Í [3 zy 3 ~ *Of ˇ: P ı/i -`` WL/ˇ Ő. _ı `;`-:'.7_. L ÜÓ~ `

11 A NEHÉZIPARI nűszaki EGYETEM KÖZLEMÉNYEI v. 1<öTETENı~:K 7 TARTALOMJEGYZÉKE Dr. Bella Ede tudományos munkatárs, a műszaki tudományok kandidátusa: A réz - meleghenge-rlése folyamán fellépő jelenségek vizsgálata Béres Lajos és Pirko' József egyetemi tanársegédek: Hegesztett sinkötések fmetallográfiai vizsgálata Dr. Bognár János tszv. egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa: A nagyfrekvenciás titrálás j Dr. Bognár János tszv. egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa: Az ionés redoxi-cserélök különös tekintettel analitikai kémiai alkalmazásukra ,1ııı Dr. Boldizsár Tibor egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: Újabb kőzethőmérséklet adatok az Alföldön és a Dunántúlon Dr. Drahos István egyetemi adjunktus: Eoolvens és ciklois csavaroonalak Dr. Drahos István egyetemi adjunktus: A hengeres csigahajtás egyenes alkotóval szerkesztett alapcsigájának geometriai adatai általában és kiilönleges esetekben 89 Farkas József egyetemi adjunktus: Az egyidejű igénybevételek ábrái Dr. Geleji Sándor tsz. egyetemi tanár, akadémikus: Sajtolás süllyesztékben Dr. Gáspár Gyula tszv. egyetemi docens: Determinánsok szorzástételének bizonyitása mátrixok faktorizációja segitségével Hajós Mihály egyetemi tanársegéd: Az áramlásmérés újabb módszerei.... _ Dr. Hos-szá Miklós egyetemi adjunktus, a matematikai tudományok kandidátusa: Megjegyzések mátrixok skalár értékű mıtltiplikatio filggvényéről Dr. Hosszú Miklósné egyetemi tanársegéd: Gömbháromszögek a sztereografikus projekcióban Husztky László egyetemi adjunktus: Görbék leképezése pantograffal Kiss Lajos egyetemi tanársegéd: Tompán hegesztett sinkötések szivóssága Kozák Imre egyetemi adjunktus: A mesterséges égitestek kinematikájárél Kröell-Dalay Imre egyetemi tanársegéd: Elektromágneses tengelykapesolók szerkezeti sajátosságai és méretezése _ ])ı-. Milasovszky Béla tszv. egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: Az Optimális csillagprogram kérdése a meridiánátmeneti idők megfigyelése iitjáıı eszközölt csillagászati idömeghatározásoknál ()-rosz I.ı'tszI(ı egyetemi tanársegéd: Ujabb lehetőségek a kopásállóság növelésére gépu.lkfı.lrffs:f*k felületein `I)ı`. I'ı'tı'ı`ı-li ttı'-zıı. tszv. ı~gyeteıni tanár: Három kitérő egyenes lf'grö`fvir!vhh törtrrmalá ı`i8s:ı'lı`f'i!ı*.w'*ıu'k grafikus fm.-egoldásrı AS'ıısvıir'y Zultıtıı 1*;-H-'ı~t.ı~ıııi tıtııı'tı`segócl: /1 mımkalu'!_ı/i szél!/jzletıfs lmlfisıinfık niivelése lıfgszıı.bıiiyo:ıl.~mııl :is.~mgérl.~ı::f!li/lzlrtő-url ' ltlb

12 )ı`. h'::ı'n.`ı`ı:::f'i l.ıı.jıı.~ı ıııı~.glıt\`ul.t. ı~lı"ı:ı.cló, ıı. ıııíiszıtki t-uıloııu'ı.ıı_\-'ok ılııkt-(mt: _Krmjugált fog»prof:ılok '!'aj-na]/ii.1ózsel.` cgyetoıni adj Luıktus: A legkedvezőbb szabályos fokozatos hajtómű és a kiilönbözó hajtóműtipusokkal megvalósítható szabályozhatósági tartományok Tarján Iván egyetemi adjunktus: A bányalevegő felmelegedése vágathálózatokban 335 Dr. Terplán Zénó tszv. egyetemi tanár, a műszaki.tudományok kandidátusa: Megjegyzések az egyenes, kitlsó fogazású hengeres kerekek méretezéséhez Uray Vilmos tszv. egyetemi docens: Ívkemencék üzemi jellemzőinek vizsgálata a kördiagram alapján..~ Varga István okl. gépészmérnök: Néhány javaslat az egyenes alkotójú hengeres csigahajtás elméletéhez Vincze Endre egyetemi tanársegéd: A gazdaságosság számitásának problémájáról 391 Vörös Imre egyetemi docens: Kisebb hómérsékletkülönbségek mérése 0,01 C érzékenységgel termoelektromos' eljárás segitségével IÜÜ

13 Il'.\Jl ı i'\lil ll{()j lzlltlitll tı lti_ll l`ix lil' l`ãt` {Hl`tı llilt"li 'l`.\ˇi`.f\ ' ' } (l`ljl()íf`l l l*tlml»il.l l". llllıt 'III (lšlflll l'll'ıi) CO,[IEP)i(AHI/IE,[1-p E. Ben/fa: I/lccncııosanızıe fısııcnzñ Hacryıfaıouıczx rıpıi ropiıutii npokatı<e ML-ıuı.. Z!.17. Bepeuı Hupxoz Me_TaJıJıorpa(1)ı4LıecKoe nccııeııosaı-ıızıe csapnsıx coeıızueuıfıii pt-ııı.c 213,II-p H. Boa:-rap: O 'mrpızıposaı-ıızıızı sızıcokoifı Lıacroroii _. 37 ll-p H. Boemıp: Ploınıı- le H peıiokcrı-samectzte.m ı c Ocoõsım ylıetom npzmenenı-uı ııx ıı anannrızuıeckoiixzmnu hi,[1-p T. 50/ıouzucap; Hoseiiwze Liannsıe O Teivmeparype nopoıı, nofıyqeınısıx us õacceiiuuıı Aııqiennullynauryn p H.,Hpaxoıu maomuű : âsoııızeeurıiızıe ri unkfıoızııuıbıe smırosızıe fıznmı _ p H. Llpaxoıu Mııaoıuuă: Feomerpuz ocnosnoro Lıepszka c npzncii Oõpasyıouıeii ıuıiı ı.ııtııımızipzlıeckoı`?'ı sepssuınoiã nepeıiauz Hu FI. <I>apı{aıu: Smopbı oıınospemenmzıx Hıirpysok ! HI.I`e/ıeu:I`lpeccosı<aE8cHKepe lltı 11-p ll. Faıunap:,[IOKasa1`eııscTso Teopembı ynnomenmi iierepmızmanros nomouısıo qıaıcrııpızısauızıızı Marprıkcos lfıl M. Xaiíoıu: Hoesıe Meromzı ıismepefirız notoka l.'ı!ˇz 11-p M. Xoccy: Bazvıcuauııfı othocı ıteiıı Ho uıkaııfıpnsıx My.rısTızınnı ıkatı«ıshbıx ıliyuıcıiııii MaTprıKcoE l73 Muımotuı-is Xoccy: Cqıcpıfıuecıcızıc Tpeyroııbnnıoı 8 crepcorpaıpwieckoü npoeıamıı l7'ı Xycmu : Konızıposanı-ıe Kp!-issıx nauroıpaıpozv _... _.. IH7 JI. Kuıuıu: BH3KOcTs c'ı`ı,ıı<osı.ıx Csapi-ısıx coeıızueıiızıii peııızcos lfiıiı H. Kosakz O ı<ı ıı-ıemarızıkc ıfıckyccrseuı-ıızıx rıfıarıer ! H. Kpafm-llyfıau: 1{oHc'ı`pyı<ı1ı«ıoı~ıHızıe ocoõeınıocrz ı ı paclıet enekrpomamızıruıiıx Myqrr cuerıfıeı~ıuz l!ı Ál-p 5. Mu/ıauwscıfu: Borıpoc OrıTı ımaııshoı`«'ı ssesıinoii nporpammsı apu Onpeııeııcıııııi actpohomızılıecı<oı`o spememı rıyrém naõnıoıienızıiı spe-meuızı rıpcxoıia Lıepes Mepı-ııu-ıaıı 230 J1. Opoc: Hosbıe soamomnocrıı nosızınıenıiiı ızısı-ıococtoı7'ıkoctı»ı nosepxnocreü ııı-1`ajıl-ii Maıııızıı l`ı:'ı 11-p I`. Hempux: I` :aıpı«ılıecı<oc penıenze ıq:atlıai'ıuıcı`o cocıuıneniısl no noııııı`oııy 'ı` ıi-x ckpeunzıeaıcuııfıxcfı_ npfmizıx _ _ Illaıueapu: lˇlosısıııcnı-ıc 3qiı1Jeı<1`ı-ısnocrı-»ı seım-ıııfııııııı paûolıcro ML-c'ı_`a pcı`yjıı-ı ıuııı<ııii ııoıialm ııosııyxa ıı scııomoı`a1`cjıı-zı-im-1 ııch'ı`ııjı>ı'ı`opom Ji.--p./I. (`ı'mz'ı;ı'r:: (`<ııı ı>ı>ı<i~ııııı.ıi- ııpoılııııııı :ıyı`ıı.i-ıı

14 ll lknbnufiınz Ikunhunsunn npnnnntunn ctyuchwatan ucprnaua H nunuuuouhıpcrynnpıııııcıı uryıılcc`ı`ıı.ıı>ıvmı.ıı' pazııııiımıı 'ı`ııııamıı ııcpcuzllı IH7 Il. 'I`up.wı: l :ıı`pvı;:ıııııı.- ııııımyxa ıııaxr D ccrıı saõoee (sı,ıpaõotoı<) jz-p 3. '!`epıı/mu : Bzımcuzıuı-ısı K paclıety npflmsıx, ıiı»ıjıız1h,eıpı ılıecı<ızıx syõqarbıx Konëc c Hapy>ı<ııı,ıM zızııicııııcımcm H..Vpuuz l/iccııeııoeaiırıe sı<cııııoatanızıonı-ısıx xapaktepzctzk enekrpoıiyrosızıx rıeqeii Ha ochosahı-ırı Kpyrosbix,Eirıarpamı H. Bupeaı Hekoropızıe ıipeı1.ıio>kehı ız K Teopzz uznznııpzqeckoä Lıepszqnoifı nepeııauz c rıpsımsııvıızı oõpasyıoummz E. Bungez 0 sonpccax paclıcra ekohomzlıhoctı ı.r _. 391 H. Bapew: 1/Isivıepeıme Heõcnsmux paaıfırıiı Teivmeparyp c To'-ıı~ıocTbıo no 0,01 C, no- Monımo TepMosJieKTpızıLiecKoro Meroııa _

15 \ll'l"l` 'Íll.liI\'(t 'IN l)l*ilt. 'l`l".t'llnlst' ll'zn l`nl\' 'IHH 'l`z\'l` "ÍlIt )ll*é h`(`llwl*l {. Nl)llS'l` t.lic, ı'\llhl{t).l' (l*i\lh.f\lt.n) INHALTSVER-ZEICHNIS _ Dr. E". Bella.` Untersuchung der im Laufe des Vilarmwalzens von Kupfer auftretenden Erscheinungen L. Béres und J. Pirkó : Metallographische Untersuchung von geschweissten Schienenverbindungen '.. _. 25 Dr. J. Bognár: Über die Hochfrequenz-Titrierung _. 37 Dr. J. Bognár: Ionen- und Redoxaustauscher mit besonderer Rücksicht auf ihre analytisch-chemische Anwendung l Dr. T. Boldizsár : Neure Gesteintemperatur-Daten in der Ungarischen Tiefebene und in Transdanubien Dr. I. Drahos : Evolvente und zykloide Schraubenlinien Dr. I. Drahos : Geometrie der Bezugsschıiecke mit gerader Erzeugender eines zylindrischen Schneekengetriebes J. Farkas : Diagramme der simultanen Beanspruchungen _ Dr. S. Geleji: Gesenkpressverfahren Dr. G. Gáspár: Beweisimg des Multiplikatioıxssatzes von Determinanten mit Hilfe der Faktorisation von Matrizen M. Hajós: Neue Methoden der Strömungsmessung _. 157 Dr. M. Hosszú: Bemerkungen über die multiplikative skalare Funktion von Matrizen I73 Frau M. Hosszú: Kugeldreiecke in der stereographischen Projektion L. Huszthy : Projektion von Kurven mittels eines Pantographen L. Kiss: Záhigkeit von stumpfgeschweissten Schienenverbindungen I. Kozák.` Über die Kinematik künstlicher Weltkörper I. Kröell-Dulay : Konstruktive Eigenheiten und Dimensionierung elektromágnetischer Kupplu.ngen I- 9 Dr. B. Milasovszky : Frage des optimalen Sternenprogramms bei den durch die Beobachtung der Meridianübergangszeiten durchgeführten astronomisehen Zeitbestimmungen L. Orosz.` Neuere Möglichkeiten der Erhöhung der Abriebfestigkeit auf :len Oberfláchen von Maschinenbestandteilen Dr. G. Pclrich : Graplıische Lösııııg der kürzı~st.en llruelıı-zl rivlı-\'eı~ ıiıııiııııg zwiselıı-ıı ılroi win(lselıiı~l`ı~ıı (lı~ı`ıulı~ıı _, Hill

16 7.. Hruıvfiry : l*iı`lıı"ı ıııııg :les l"lt`t`el{ts der Bewettcruııg des Ortes mittels Luftregelııııg ııııd Uewetzteruııgs-1lilfsapparates )ı`. ll. Szeniczci : Konjugierte Zahnprofile J. Tajnafõi : Das grösste regelmässige Stufengetriebe und die mit den verschiedenen Get-riebetypen realisierbare Begelbarkeitsbereiche ~ I. Tarján : Erwármung der Grubenluft in Streckennetzen Dr. Z. Terplán : Bemerkungen zur Dimensionierung von Zyljnderrádern mit gerader Aussenverzahııung V. Uray : Die Untersuchung der Betriebseigenschaften von Lichtbogenöfen auf Grund des Kreisdiagramms I. Varga : Einige Vorschláge zur Theorie der zylindrischen Schneckengetriebe mit gerader Erzeugenden E. Vincze: Über das Problem der Wirtschaftlichkeitsberechnung I. Vörös : Messuııg kleinerer Temperaturunterschiede mit einer Empfindlichkeit vom 0,01 C mittels thermoelektrisehen Verfahrens l!)

17 I'IIIII. t`a'l`i()ni`i UIP '1`IlI'I 'I`I*IlÍIlNl(f/\I. lini\' 'JIt.SI'l`Y UI" 'I`IIl*I IIIG/\\'Y lnl)us'i`ltil'ís, MISI{()I.t! (IIUNtt/\ltY) INDEX Dr. E. Bella : Examination of the phenomens presenting themselves in the course of Warm-1`,01]ing of copper L. Béres and J. Pirkó : Metallographic testing of Welded rail bonds Dr. J. Bognár: About high-frequeney titration Dr. J. Bognár: Ion changers and oxydation-reduction changers with a special regard to their analytic-chemical application _ Dr. T. Boldizsár : Recent data of rock temperature in the Great Hungarian Plain and in Transdanubia Dr. I. Drahos jun.: Involute and cycloidal spirals ` Dr. I. Drahos jun.: Geometry of basic Worm With straight generatrix for cylindrical worın gearing J. Farkas.` Diagrams of the simultaneous stresses Dr. S. Geleji : Pressing in dies I III Dr. G. Gáspár : Multiplication theorem of determinants proved by means of the factoring of matrices lfıl M. Hajós : Latest methods of flow measuring Dr. M. Hosszú. Remarks about the scalar valued multiplicative function of matrices Mrs. M. Hosszú : Spherical triangles in the stereographic projection L. Huszthy : Projection of curves With a pantograph L. Kiss : Tenacity of obtusely welded rail bonds I. Kozák : Kinematics of artificial celestial bodies I. Kröell-Dulay : Constructional features and dimensioning of elektromagnetic clutches Dr. B. Milasovszky : Question of the Optimum star program'-`at astronomical time determinations carried out by the observation of meridián transition times 239 L. Orosz : New possibilities for the increase of abrasive resistance on the surfaee of machine parts Dr. G. Patrick : Graphical solution of the slıortest broken-line eonneetioıı between tlıree skew straiglıt. lines Z. Sasvári _-. Iııerıiuse. of the ei`i`ı-et. of titee-ıı.iı`iıı f Iıv air re fııiıi_t.iıııı and ııııxiliıırv F ı 'Í 0 \'ı~ııtı ıı.i ıuıı ` ÜI Ifıfı 72I 179 IH7 I II) !! -III

18 )ı`. I.. ı5'zı'n.iczci.` Ifııııjııgıttml toot.-lı proi`iies J. '!'u.jn.u]ói.' '.I`Iıe greıttıest regular, stepped drive gear, and the ı.`egulat`..-ion rangos to Iıe realized by the Various drive ˇ gear types I..'1'arján: Heating of mine air in tunnel nets ÍIˇ)r. Z. Terplán : Remarks to the dimensioning of cylindrical Wheels Whith straight outer toothing V. Uray : Performance data of arc furnaces examined on basis of the circle diagram 355 I. Varga : Some suggestions in connection With the theory of cylindrical worm gears with straight generatrix i E. Vincze: About the problem of the calculation of economicalness I. Vörös : Measuríng of small temperature differences With a sensitivity of 0,01 C, by means of a thermoelectric process ; I2

19 :\NN:\l.I"Ih' I)l*I l.'unlvi*ihi'l`ič l)i'i I.'INI)lIH'l'ItlI'I l.()ljh.i) ~I l)i*j MISK().t' (II()N(IIi.II'I) TABLE DES MATIÉRES D1-. E. Balla: Examen des phénomencs se présentant lors du laminage á chaud du cuivre 3 L. Béres et J. Pirkó: Examen mét-allographique des connexions de rail á rail soudées Dr. J. Bognár: Titrage a haute fréquence Dr. J. Bognár: Les échangeurs d ions et ckoxydoréduction et certains aspcets de ses a pplications dans la chimie analytique Dr. T. Boldizsár: Nouvelles données température du rocher de la Grande Plııiııe hongroise et de la région Cisdanubienne Dr. I. Drahos: Les spirales développantes et- cycloides _ Dr. I. Drahos: Géomet-rie de la poulie fondamentale á génératrice rectilignc d'ııııe puissancc a la poulie cylindrique J. Farkas: Les figures des sollicitations simultanées Dr. S. Geleji : Emboutissage á Estaınpe Dr. G. Gáspár: Démonstration de la formule de multiplication des déternıiııııııts á l"aide de la factorisation des matrices M. Hajós: Nouvelles méthodes de mesure des courants Dr. M. Hosszú: Remarques concernant la fonction multiplicative á valeur sealu.i`ı e dı -H matrices Mme M. Hosszú : Triangles sphériques dans la projection stéréographiqııe.. L. Huszthy: La projection des courbes avec un pantographe '.... L. Kiss: La ténacité des connexions de rail á rail soudécs par rappı-oelıeıııeııt eıı bout I. Kozák: De la cinématique des astres artificiels I. Kröell-Dulay.` Part-icularités constructives et- dimensionnrmcnt des ur-eoııpleıııı-ııt H électromagnétiques _ Dr. B. Milasovszky; La question du programme stellaire optimal, pour Iıı. dı"-leı-- mination de l'heure sidéral, par Pobservation des heures de passage ıııı'~ı~idieıı Ílz. Orosz: Nouvellcs possibilités pour augmenter la résistanee a l`usiııe des sııı~i`ııı-ı-.~ı des piéees constitutives de maclıines HHÜ I)r. G. Pelriclz-.` Solution graplıique de la eohııexioıı Iu plus euııı`te jııır ııııe Iigııe Iıı`isée, eııt re trois droites iııeliııı'-es Z. Hr!-s'vriry.` /\ll;.{ıııeııtıı.iimı de `el`i`et dlı Veıılilııtiuıı de lıı. jılııve de tı`ıı\`ııii ıııı` le ı`ı'~glıı.ge du veııtilııtiıııı et pm' ıııı \'eııtiluteııı` ııııxiiiıı" ılv JHH ñl ~ I In Ibl Ibb I73 I79 I87 IIIII 2113 `.!Iil h

20 'l)ı-, L. b'.:f'n.-ı`r:zı.'ı`.` I*ı'oI`ils de dent- conjugués J..'l'aj-n.afói_- Les engreııage a graduation réguliere maximum ct les gammes de réglage 1-(ıalisables avee les différentzs types d'engrenages I.. Tarján: L'óeIıauffement de Pair de mine dans des réseaux de galeries Dı`. Z. Terplán: Quelques remarques se rapportantes au dimensionnement des roues cylindriques a denture droite, extérieure V. Uray: Examen des caractéristiques de service des fours á arc, a la base du diagramme circulaire : I. Varga: Quelques propositions concernant la théorie de Pengrenage a vis sans fin cylindrique, a génératrice droite E. Vincze: Réflections concernant le probleme du calcul d'économie I. Vörös: La mesure des petites différences de températures, d une sensibilité de ` 0,01 C, a 1'aide du procédé thermoélect,ique _ _ ` 1.li -r -_~""`. tıazıa L5 a \'* \_ I 16" _ \ * I:,_ - ÜVÍ-_ V' 'Ü ' `..veri 5sÃf.z..~."_', l'f.ffı`.. F "-it \\... li? 1 I ` P Ó F..._'_;É5.ıf 414

DETERMINÁNSOK SZORZÁSTÉTELÉNEK BIZONYÍTÁSA MÁTRIKOK

DETERMINÁNSOK SZORZÁSTÉTELÉNEK BIZONYÍTÁSA MÁTRIKOK I A Nlűlllíi'/.II'.-\ il lll"~s7..-\i\`l l'i(1\' 'I' `l'i:\l :\l.=\'i`l*im.1\'l`lli.-\l'iwnhziííiš DETERMINÁNSOK SZORZÁSTÉTELÉNEK BIZONYÍTÁSA MÁTRIKOK FAKT0RIZÁCIŐJA SEGÍTSÉGÉVEL DR. GÁSPÁR GYULA tszv.

Részletesebben

Nı«:ıı ı?:z.ıı'am MÜszAKı.ı«:(iv.ı«:*ı`.ı«:M H ı:ánya(:ıf:ı'*ı`anı 'ı`z\ Nszıfııi

Nı«:ıı ı?:z.ıı'am MÜszAKı.ı«:(iv.ı«:*ı`.ı«:M H ı:ánya(:ıf:ı'*ı`anı 'ı`z\ Nszıfııi Nı«:ıı ı?:z.ıı'am MÜszAKı.ı«:(iv.ı«:*ı`.ı«:M H ı:ánya(:ıf:ı'*ı`anı 'ı`z\ Nszıfııi A BÁNYALEVEGŐ FELMELEGEDÉSE VÁGATHĂLÓZATOKBAN* TARJAN IVAN egyetemi adjunktus Kézirat beérkezett 1960. március 10-én Régi

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő ü ó ő ü ő ő ú ĺ ľ ľí ĺ í Á ó ő ő í ó ő ü ĺ ü ő ö ő ĺ ľ ľ ő ü ú ö ĺ ľ ľ ĺ ő ó ö ö ő ĺ đ ó ĺ ľ ý ö ő ü ź ź ő ö ö ź ő ľí í ľ ó ő ő í ő ű ľ ö ö íđ ź í ő ź ő ü ő ĺ ľ ú ö ö ő ľ ľ źĺ í ď ő í í ó í Á ę ó ó ó

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ď ł ł ĺ ł ő ľ ű ö ő Á ľĺ ľá É ľ ľĺá ÁľÁ Á ł ő ľ ü ó ľ ĺ ő ź ľ ĺ í ő ő ó ľ ö ľ Í őő źĺ ľ ü ő ö ő ő ő ľ ľ ö ź ĺ ľ ĺĺ ó ó ó ö ľó ó ó ö ö ő ó ó ľ ź ĺ ľ ó ĺĺľ ő ľ ö ö ő ö í ő ü í ő ö ú ö ö ó ľ ľ Üđ ľ ű ő ó

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ö ü Ĺ Ú É Á í ü í ę ű ö ú Í ö ö ö ű ö ü ű Á ű ö ö ü ű ü í ö ö ĺ ö ö ű ű ö ö ű ü ö ö ö ö í ö ö Ĺ ö ł ö ö ĺ ö ű ö ĺĺ ú Á ľ ĺ Á í ö ü í ö ę Ĺ ü ü ü ü Ö ü í í ö ü ú í ö ĺ ö ö íí ö ü ü Í ö ö ö ö ö í ú í ę ĺĺ

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü źĺ ü ą Ł É ź ü ľ ĺ ľ ő ü í ľľ ę ľ ęĺ ő ě ĺ í ó ű ľ ýú í óť ľ ő ľ ő í ľ ď ä ö ü ř ó ő ĺ í í ó í í ó í ő ľ ő ő Ü ö ú ó í í í ÍÍ ö ó ő ü ĺ ź ź ö ó Ü ö í Ŕ ł ł ĺ ľó ő ú í łłł ü ľ ó ä ď Ě ő ö ł

Részletesebben

Ś ľ ĺ ľ ő ő ľ ő ő Ĺ ü ő ľ ő Í ź ľ íĺ ő ĺ ľ í ü ľ źů ű ü É Í É Á ľé É Ű Ö ĺľ ĺ Á Ü ĺ É Í ľ Á ľá ľ ł Ü ľľé É Ü É Á ĺ ľé ľ ę ĺá ĺ ľ ü Í ĺ ĺ í ď ő ü ź ł ő ü ő ő ľü ę ő ź ő ü ĺ ź đĺ ö ő ľ üöđ ő ö ö ű ö ő ĺ

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

ĺą ľ ľ ł ł ľ ľ ľ ľ ľ ü ú ľ ľ ľ ľ ü í ĺ ź đ ź í É Í ľ É ľĺá Á Ü Á É Íľ ľĺá ł Ü É É Ü É ľĺ É ľ ł ŕ ť ł ľ ĺ É ü Ł ĺńĺ ľ ü ź Í ĺ í ö ľ ö ľ ľ ö ö ĺ ĺ ü ĺ ľ ę ö źł í ľ ĺ ť ú í ź ú ö ľ ú ö í ľ ľ ł ť ĺ ľ Ł ĺ ü

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

Í ĺ ľ ľ ĺ ľ ĺ í ľ ü ú ľ í ľ ö í ľ ľ ĺ ű ö í ľ Í ö ü í ľ ľ í É Í É Ó ľ Á Á Í É Éľ É ĺ Á É ĺé ĺ ľ ľ ĺ ĺáľ Ü É É Ü É ĺ Ľ Á ľ É ł ł ą ĺá ĺ ľ ĺ źł ł ü ľ ĺ ą ĺ ľ ö ľ ľ ů í ú ö ö ľ í ű É ľ ű ö ö ľ ľ ľ ź Ĺ ű ź

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ő É Ő ĺ É ĺ Ĺ Ť ü ő ő ĺ ĺ ź í ü ö ü ę Í ű í í ő ö ö ü őđ ö ĺ ĺ ő í ź ő ź ű í ĺĺ í í ő ü ö ü ü ö ź ö źúő ĺ í ő ő ő í ő ő í ő ő ö ű í ö ö ő őö ĺ ö ý ő ĺ ö ö ő ű ĺ í í ő ő ö ö Ö ö ö ź ö ö ő ĺ ü ő ő őö ö

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

8. előadás. Kúpszeletek

8. előadás. Kúpszeletek 8. előadás Kúpszeletek Kör A k kört egyértelműen meghatározza C(a,b) középpontja és r sugara. A P pont pontosan akkor van k-n, ha CP=r. Vektoregyenlet: p-c = r. Koordinátás egyenlet: (X-a)2 + (Y-b)2 =

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ő Ĺ ü ő ľ ľ ľ ł ľáľĺ ú ľ ü ć đ ő í ÍÍ É Í ą É Ü ľ É Íľ É Ü É ľ ľ Á ü ľ Ą É É ň É ĺ É Á ĺ Óľ Í ł ľ ü ć ü ý ő ó ľ ĺ ĺ ő ő ľ ú ľ í ó ű ź Í ľ ó ó ľ í í ó ó í ő ó ďí ő ĺ ú ź đ ö ö ú ő ö ú

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ł ó ü ĺ ę ľ ü ü ó ľ ľ í ľ ü ę ĺ ľ Ő ü É Í ĺ É Ü ö É Í ľľ ĺí É Ü É É Á Ą ł ü č ĺ ĺ ĺ ľ ł Ö É É É í É Á ľ ü ĺ ĺ ź ź ý ĺ ĺ ź ź Í ĺĺ ü ĺíľ ü ó ĺí ü ĺ ü ó í ö ź ó ó í ľ ö ö óľ ö ú ľ ö ľ ź í ź đ ĺ í ź ó É Ą

Részletesebben

Ĺ ĺ Ü Ĺ í í Á í í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺí Ĺ ő ľü ő ü ľ ĺí ľ ĺ ĺ ü ü ľő ő ľ í ő ĺĺľ ľĺ ľ ő ü ĺ ź ö ö ľü ü ő ö ö ę ő ĺ ü ü ő ö ę Ä Á ą Ä ą ĺ ąá Áľ ő ľ ľ ę ę ö ľ í ę ľ ö ő ő ľ ĺ ź í ő ú ú ľ ö ĺ í ö ő ö ü Í ő

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ó Ö ľ ü ĺ ę ó ö ľ ĺ É ü ľ ĺ ľ ź ź ó ö ó ö ó ę ľ í ó ü ľ ü ľ ľ ľ ó ľ ú ü ć ű ź ű ö ö ú í ę ö ö ü ú ö ö ó í ó ľ ö ö ľ ó ľ ö ĺę ű ö ýć ű ö ü ź ö ö ó ľ Í ó ű ó ö ĺĺ Ą ó ę ľ ö ö ó í ó ö ę ę ö ę ü ó ö Í ó ľ

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ľ Í ĺ ĺ ľ ú ľ ĺ ľ ľ ü ł ľ ĺ ĺľ ú ĺ ľ ľ Í ü ĺ ń ł ł ó ó ú ü í ó ľ ĺ í ĺĺ ü ź ö ó ó ö ü ó ú ů Ö Ĺ í ź ĺ ľ ü ö ź í ö í ľ í ź í ĺ ú ľ ä ľ Ę í ł üź ĺ ö Ż ű ö ń ú Í ĺ ĺ ó ú Ö ź Ĺ ú ź ź í ö ó ú ź ź ú ö í đö ú

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ó ľ ľ ĺ ľ ó ü ü ú ľ ĺ ľ úúę Á ľ í ó ľ ö ľ í ü ó É Í É ľ Áľ É ľ É Íľ ľľ ľ Á Éľ Ü Éľľ ľ É Á Ł ľ Ą ľé ł ą Ą ĺá ĺ ľ ĺ ĺ í ľ ü Í ĺ ĺ ü ĺ ľ ľ ü ó ľ ľ Í ö ľ ľ ľ Á ľ ľ ö ľľ ö öľ í ĺ ľ ö í í ú öĺ í ĺ ö í í ú ľ

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö ő ü ĺ ő ĺ ĺ ĺ ü Ő É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ŕ ľ ľĺĺ ľ ľ ĺ ú ő ĺ ľ ľ ő ő ő ő ĺĺ ĺ ľ ö ö ť ć ö ö ľ ľ ü ĺ ź ő ö ö ĺ ĺ ő ń ú ő ľ ü ö ő ĺ Á ö ö ü ľ ű ö ö ő ő Ł ö ö ő ĺ Ĺ ő ĺ ő ľ ĺ Á ć ľ ő ü ĺ ź ű ź ź ú ö ĺľ ą ľ Ĺĺ ę ő

Részletesebben

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA Csavarvonal, csavarfelületek Összeállította: Dr. Geiger János Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM 2014 TARTALOM 1. A munkafüzet célja, területei, elsajátítható kompetenciák...

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ü ľ ĺ ľ ü ľ ó ľ ľ í ó ĺ ĺ í ú í ľ ú ł ĺ ľ í ľ ő ő ź ő ľ í ő í ü ö Í Ĺ ź ő ö ď ź í ź ó ľ ĺ ö ľ ľ ľ ő ü ź Ú ź ú ö ö ú ľ ó Ú ó ĺ ú ő ű ź ó ú ľ ľ ó í Ęö Í ľ ľ ó ó ö ľ ő ű í ó ö ľ ű ö ó ö ľő ő ő ö

Részletesebben

ö ö Í ü í ź ĺ đ ź ľ Ĺ ü ľ ĺ í Ę ź đ í Ú ń ü ú ĺí ĺ í ź źł ľ í Ü ł Í Ü ĺü ü ł í ö ľ ů í Ó Í Á ĺ í źąź ĺ í đ ů ö ü í ö ź ł ö í ö ö ľĺ ľľ ľ ÍľÉ í ź ź ď ź

ö ö Í ü í ź ĺ đ ź ľ Ĺ ü ľ ĺ í Ę ź đ í Ú ń ü ú ĺí ĺ í ź źł ľ í Ü ł Í Ü ĺü ü ł í ö ľ ů í Ó Í Á ĺ í źąź ĺ í đ ů ö ü í ö ź ł ö í ö ö ľĺ ľľ ľ ÍľÉ í ź ź ď ź ľ ü ĺí ľ ü ü ľ ü ľ ĺí ľ ĺ ľ Ĺ öľ ö ö Á ľ ö ĺ ľ ö ź í ľ ľ Í í ľ ľ ź ľ ü Ü ł ĺź Ä ĺ ł Ü ä ľ Á ľ ą ůź đ ľ í ü ö ľ ź ľ ą ĺ ľ ö ł ö ĺ í ľ ĺ Ę í ý ť ľ Ę ö ö Í ü í ź ĺ đ ź ľ Ĺ ü ľ ĺ í Ę ź đ í Ú ń ü ú ĺí ĺ í ź

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Í ĺ łť í íľ ł í ł ł ął š Ť ľ ú Ö ľ í É ú ĺ ű Ö ő ü ĺí ö ü ő ő ü ł ö ó ľő ź ő ĺ ú ü Ĺ ő ő ú ő ę ö ö ű ö ő ľ ó ö ű ú ő í ź ő ő ľ ő ö ú ű ť ö ę ő ľ ľ ö í ú ő ľ ĺ Ĺĺ ĺ ű ĺ ź đő ťę ő ú ĺ ő ö ľ ő ľ ó ö í ú ü

Részletesebben

ó ľ ü ľ ľ ľ ü ľ Í ľ ľ ľ ĺí ä ü ľ ĺą ĺ Í ü É ĺ É ĺ Á Ü Á É Íľ É Ü É É Á Ł ą Á ĺ łł ł Đ ĺ ĺ Ĺ Í ą ĺ ą ĺ ł ł Ľ ĺ ľ ů Í ý ź ź ĺ ü ó ó ö ź ĺ ĺ í ó ó ę ö Ĺĺ ó ę ű ó ö ó ľ ó ö ľó ó ó ľ ĺ ę ľ ó ľ ľ ú ö ľ ó ĺľ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ó ĺ ľ ľ ľ É í ľ ď ľ Ĺ ö ľí Ę ü É Í É ľĺá Á Á Ü ĺ É É Í ó É ľ ł É Ü Á Á ĺá ľľ ĺ ł É Ü É É ł Á ľ Ą É É É É ą ĺ ü Í Í źę ź ŕ ĺ ü ó ź ü ű ź ó ę Ĺ í í ö ö ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ľ ä ó í ó ö ź ź ź ó ó ó ü ĺ ĺ ü ű ö Í

Részletesebben

í ľ ó ö ű ľ ĺ ó í ľ ó ľ ö í đ í ź ö ľ í ł ó ö ú Í ö ú ú ú ú Í ó Á ĺ ź ĺ ĺ ľ ü ú ö ĺ ĺ ĺ ú ľ ĺ ľĺ ĺ ú ĺ ę öľ ľ ú ľĺ í ó Á ü ö í ĺ ú ľü ĺ ó ĺ ü ö í ö ű í öľ í ó ź í ú ó ĺí ó ľ ó ó ö ľ í ó ĺ ĺí ó ó ź ó ť

Részletesebben

Ą ł ó ĺ ő ő ľ ő ő ĺ ö ľ ľ ő Í ľ Ü ĺ ľ ö ľ Í ľ ľ ĺ ź ü ĺ Í í ę É Í É ľé ó ĺ Á Ü ľá É Í Ü ĺ É Öľ ľ É Ü É É Á ą ü ľ ĺ É Á ą ľ ů ľ ľő ľ í ź ź ź ź ü ľ ő ő ő Ó ő ů ľ ó ĺ í ó łí Ü ö ú ő ű ĺ ĺ ĺ Ö ľ ĺ ö ő Ĺ ó

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

ľü ó ĺĺľ ľ ź ľ ľ ľ ľ ľ ľľ ľ ü ľ ó ú í ľ ó ó ó ľ ľ ź ź í ó ĺ ľ ü í ö ú Ĺ ľ Í ľ ľ ü ź ĺ í ź ú í ó ü ý ö ĺ źú ĺ ö ö ĺĺ ź ó ĺ ĺ ź đ ö ö Í ó í ľĺ ü ö ĺ ź ú í ĺ ö ö ö ĺ źúź ź ź Ĺ ú ö Í Ĺ ę í ĺ ĺ ö ö ó ü ĺ ű

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ľ Ż ő ę ö ę ľ ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ľ í ü ĺ ő ľ ľ Ö ľ ľ ľ öľ ő ý ł ľ ü ł ĺź ĺź Á ó ú ľ ű ľ ĺó ó ő Ż Ż ä ű ö ľ źł ö ő ö ü őł í ĺźľ ź ĺő ĺź ľ ľ ľü ą ą ö ű ó ő ú ó ó łö ö ĺ ľ ö Đ ĺ Ö Ĺ ľü ó ü ú ĺ ő ó ü ű Í ľ

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ę ę ą ęĺ ę ö ę ú ĺ ü ľ ĺ ľ Ü ľ ĺ ł ü ü ü ü ö ö ĺ ľ ö ľ ľ ö ü ö ú ľ ü ö ľ ľ öľ Ż ý ľ ľ Ż ö ľ ű ľ ľ ľ Á Í ö ľ ę ü ö ľ ö ű ö ö ľ ý ü ű ü ü ü ľ ü ö ľ ö ľ ĺĺ ö ö ľ ľ ö ö ö ö ö ĺ Ź ľ ű ľ ĺ ľö ö ĺ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ú ľ ľ ĺ ü ĺ ü ĺľ ĺ ľ ľ ń ĺ ĺĺó ó í í ľ ĺ ľ í í Ü í ľ ü ĺ ľ Ö É ö ó ó í ä ű ĺ ö ó ó í í ś ó ó í ö í ö ú ľ í đ ü ľö đ ü ĺ ü ľ ľ í ĺ ľ ö í ľó ó ó ĺ ź ö ĺ ű ö ó ę ż ü ĺí ö ľ ľ ĺ í ĺ ó ö ö í ó í ö ĺ

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ľ ľ ľ ü Ĺ ö ľ ü ź ű Ę ö ü É Íľ É É ľ Á Á Ü ľá É Í ľ Ü É Ő ř ľľ É Ü É É Á ľľ Ł Ą ŕ ľ ľé ľ ľ Á ľ ł Áľ ľľ ľ ü ľ ľ ź ľ ľ ľ ľ ľ ü Í ű ź ö ö ľ ź ü ö ö ö ź ľ ľ ö ü ö ľ ű ö ľ ö ú ź ö ö ö ľ ú ö í ł ý ľ Á Ĺ ą ö

Részletesebben

ź ű ź ö ó ľ Ý í ó í ö ó ü ź ö ľí ź ź ź ú í ú ó ľ ľ ö í ľ ű ź ó ö ú ľ ť ó í ľ ľí ź ö ź ĺ ü í ľ ó ó í ź ź ü ó í ó ü űí ö ó í ź ű źĺ ó í ű ľ ó í ü ű ö ľ

ź ű ź ö ó ľ Ý í ó í ö ó ü ź ö ľí ź ź ź ú í ú ó ľ ľ ö í ľ ű ź ó ö ú ľ ť ó í ľ ľí ź ö ź ĺ ü í ľ ó ó í ź ź ü ó í ó ü űí ö ó í ź ű źĺ ó í ű ľ ó í ü ű ö ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ ó ľ ę ü ź ľ ö ľ ľ ó í ü ľ í ü ĺ ö í ö É Í É É ľ É Íľ ľ ľ ę É Ü ĺ É Á Ł ŕ ŕ ĺ É ä ź ź ź ü ĺ ľ ź ź ü ĺ ű ű ó ľ ź ö ú ľ ö ö ź ü ü ź ú ö ĺ ľ ö ó ü ü ľ ľ ó í ľ ź ĺí ź ť ĺ Ż łá ł ł ĺ ź ű ź

Részletesebben

ĺ Í ĺ ű ö í í ö í ö É Í É É í ú É Í Ö É Ü É Á ł Ĺ ŕ Á É ĺą Á ł Á ł ĺ ź ź ĺĺ ú ź ĺĺ ű ź ź í ö ö ö ĺ ź Ą ö ź ú í ĺ ö ĺ źĺ ö í ö í í ú í ĺ ź É Ú ää Ĺ ú í ö í ť ę í ö ú í ä ť í í í ö íĺ źů í ť ĺ í ö ö ä í

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

ó ĺ ĺ Ĺ ü ĺ íĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í đ í ĺ Íź í ę ü É Í É Á ą łĺ É Í ĺá ł ł É ĺ Ü É ĺ É Á Ł ę ł Ę Á É ĺá Ě ĺ ü Í ĺ ź ź ĺ ü ó Ö ĺ ĺ í ö ö ó ö ĺ ö ü ú ó ó ó ó ö í ó ĺ ĺ ĺ ó í ó ó ů ó ó ö ĺź ź Ĺ Í Ĺ ü ü ź ű ź ó üö ö

Részletesebben

ú Ö ü ĺĺ ú ź ü ü ú ű ú ö Í ĺ ĺ Á Á Í ö Í Ó ö Ą Á ö Ó Á ł ĺ ü Í ĺ ö ö ö Ĺ ú Í ü ü ü ö ü ĺ ű Ż Ż ú ĺ ü ű ĺ ĺ Ż ú Ö ü ű ú Ż Ż ö ü ö ć ĺ ĺ ĺ ł ĺ ô ĺ ĺ ĺ ĺć ł ĺ ĺ Í ü ü Ĺ ú ö ö ĺ ĺ ö ö ĺ ü ö Ĺ ö ú Í ü ö Ó Á

Részletesebben

ą ł ę ú ľ ő ä ő ő ź ľ ő ĺ ő ľ É ą É Ą í Ĺ í ľ đ źů ő í É Í É É Íľ É Íľ ľľ É ĺá É Éľ Ü É É É ľ É É ĺ ĺ í ź ÍÍ ź Đ É Á ĺ ĺ ĺĺ ĺ Ą ő ő ő ő ź ű ź ĺľ ĺĺ É í ź É Ĺ Ĺ í ő í Ĺ ľ í ő ő ź ľ ź ź ľ í ĺ ľő ő ő É ź

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ľ Ż Ż ą ę ą ľ ú ľ ü ĺ ľ ü ľ ľó ó ó ö ľ ľ ó í öľ í ú Ö ź Í ö ľü Ż Ż ö ľ ó ó ö ü ĺ ó í Á ĺ í ľ ó ú ö Í ó Í ó ó ü ó ó ö ü ź ľ ö ľ ĺ ľ ó ź ź ó ö Ż ü ľ ü í ü ľ ó ó ó ľ í ö ü ó ĺ í ľ ó ó ö í ń ľ ó ö í ü ü ö

Részletesebben