Falunap Vdgegyhd.za, augusztus 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20."

Átírás

1 I Xfff.6vfolyam2. sz6m augusztus Falunap Vdgegyhd.za, augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene, hogy amikor a Nem viletlen or<imteli felkifltdssal kezdeni a tov6bbi ismertet6st, mert n6hilny h6nappal tervezisben id6ig jutottunk elfogyott akeret. Vdgiil ezellttmig nem volt egydrtelmii, hogy a testiilet zsebbe nyflt, s az 6ves tartaldkkereterhere szerz6d6st kotott a viszonylag kedvez6 feltdtelt a lakossdgunk rlltal nagyon v6rt teleptil6si rendezvdny hagyomdnya tovdbb nyrijt6 pirotechnikai c6ggel, tehit tiizljitdk is lesz. folvtat6dik. A ivi koltsdevetdstink tervez6se Gondoskodtunk az adrenalinszint kizokkentdsdr6l iddszakiiban forr6sa ink szdmb#dtele, d s a piiyizatl kililtiisok a tombola 6ltal, s az utcabdllal, amelyet majd a mdg akkori iillapota szerint megaz a gondolat hftralev6 is ott lebegett Demokl6sz 3 munkasziineti napon ki lehet pihenni. kardjak6nt a testiilet feje felett, amit most nem is merek leirni. Kiiriilirni is csak Orommel tillkoztatom a Kedves Olvas6kat,hogy annyit, fdl6 volt, hogy megszakadhat a hagyom6ny. kozsdgtink civilszervezetei is r6szt kdrtek ds vdllaltak a falunap tartalmasabbds sz6rakoztat6bbi A hagyom6ny azonban nem szakad meg. Kozs6gi tdtel6ben. Onk6rmilnyzatuk felkdr6s6nek eleget tdve onkorm6nyzatunk a kotelez6 feladatok elldtiisa Szalka mellett, az egyeb feladatellit6sok terh6re a takardkos Jfnosnd 6s Engilhardt f6zsefnd vdrnyoindst 6s vdrcukorszintet mdrt, az arra onkdnt jelentkez6knek gazdilkodds v6rhat6 eredm6nydire sziimitva a vi ktilts6gvetdsben d6lel6tt 9-12 orakdzott. falunapi rendezvdny cimen biztositott F[-ot. Az id6 mril6s6val letisztu]tak Az Alkony Nyugdijas KIub is ki fog teleptilni, bizonvira drdekes ds drtekes l6tni- ds tudnival6kkal. az ez 6i pinyiaat{lahet6sdgek is, igy azuj Magyarorsz69 Vid6kfejlesztdsi Programban az Eur6pai Mez6 gazdasdgi Vid 6kfej le szt6si Alapban p ily 6zni A Vtrroskereszt helyi szervezete hrien profiijihoz lehetett falunapi rendezvdnyre. A pilydzat sikeres egdszsdgme gbr z6 i smeret anyagot fog terj eszteni. volt, s fiabb Ft-ot nyerttink. (az elmult dvinek - salnos - csak a fel6t.) igy m6r elkezdhetttink s6gi (KRESZ-tot6) 6s kozlekeddsi gyakorlati jstdkos A V6gegyh6 zi Polg6r6r Egyesiilet ktizlekeddsbizton - tervezgetni, hogy mi is legyen a nap programja. programmal fog j elentkezni. A tervezdshez meghatiiroz6 volt az el6z6 ivek fa- A Barangol6 Egyestilet sokszinti foglalkoztat6 Iunapjainak sikere. Els6sorban az a gondolat, hogy (gyongyf(iz6s, korongozds, origami, arcfestds,...) mindlnnyiunknak sztrksdge van az di folyam n efu 6s 6rtelmes vet6lked6 (drogtot6, helytortdneti tot6) olyan napra, amikor a tobblnap gondj6n-6ajdn fehl'- lehet6sdgeket tervez. erirett<edve onfeledten tudunk tin-nepelni. Ai az erzes, hogy a falu ap raj a- nagyja az egyittllt orom 6b en tu d A Vdgegyh6zi Falunap rcndezvdnyt szives figyelmtikbe ajdnlva, v6gezettil engedjenek meg egy zirro mag6nak v6lasztani sz6rakoztat6 dlmdnyt, alkot6 tev6kenysdget, onmegval6sit6 bemutatkoz6st. gondolatot. A nap siker66rt, az immfron hagyomdny megteremtds66rt 6s 6poliis66rt mfr eddig is sokan, A nap mrisordnak osszeallit6s6ndl figyelembe kel- sokatettek. A mostani augusztus 20-a sem lesz mindenkinek <infeledt tinnepl Sokan fognak firadozni, Iet vdnniiik gyerekeink ig6nyeit. Goildolni kellett a sportolni v6gy6kra, a fiatalokra, az aktiv 6s a feladatot villalni, szerve zni, rcndezni, l6tni-futni, deriis koz6pkoniak elvdriisaira, a nyugdfasokra. A f6- arccal izgulni a nap sikerddrt,6rtiinh mindnydjunkdrt. mtisorszimnak tekintett e gytitte s kiviilaszt iis6n 6l Minden r6sztvev6 ds szimpatiziins kozremiikdd6sdt a az anyagr szempontok mellett a,,buliz6s" stilust rendezvdnyt sz er vez6 zsdg O nkormf nyzata nev6ben szeretn6m el6re is megkoszdnni. elkdp zel6k dlliisp ontj a gy 6z ott. A J6 z 6ve rs eny anyagi-technikai feltdteleinek biztositdsdhoz egyontetrien pozitiv volt a " tervez6illldspont, hiszen a nap Bardth Mihdlv,,legbens6s6gesebb eleme. Legyen-e ti,zljirtekd [z alpo196rmester

2 Vfcncvuizr Httr'mxn+ A fnlunnp rdszletes menete Q * :Ft: UJ MAGYARORSZAS vtnf,rrr-: trszrr$ t PP$C R,ar'l 2047 *?o1 3 "/#* s w&twgwaws V#gugirhdsa, &ffin awwsmtus g'0" ,,, ,0"tr5. 1,0.00:n5,.,00 12, , t Unnepi szentmise a R6mai Katolikus Templomban Fdzdvetseny V ge gyh hza l<up a-kispdlyis lab d aru g6-toma Falunapi,{negnyitd. He'lyi civil,szerv ze,te,kl'bbmutatko zdsa s/fd $erlijabdarugds Karaoke I '. " ''. Y6gegyhdzi AMK gyetmekeind'k miisora H.ly" rorna kcizdssdg bemutatkozdsa Nyugdij asklub ndpdalcsoportiinak miisora Dolce Vita Miivdszeti Tdrsulat miisora Meglepetds miisor az UMVP t6mogat6s6val Tombola$orcoles Jolly s a Romincok miisora Tiiziifitflk I-rtcabril ra: ingyenes l6gvdr, rn6sz6fal es egydb j6tdkok,ingyenes vdrcukor6s vdrnyomds rndrds,k<izlekeddsi tot6,kresz iigyessdgi vetelked6,gy6ngyfiizds,origami, drog tot , ora kozritt az AMK el6csarnokdban helytortdneti kidllitds 16that6. A nap folyamdn biife 6ll a kildtogatdk rendelkezdsdre. A rendezvdny helyszinei : Liget,AMK A rendezvdny szervez6j e : Vdgegyhina Kozsdg Onkorm6ny zata Er*r rd pa"i f:.tl ez.#g azcj a.sdg i \r'i <J *'.<fej I esztes i Alap : a rzicj 6 l,< i terr--r lete l,< t>e treru t*r "26 Eu r<3 p>a

3 V$cnctrrAzl Hiruroulld Hivat olo s kii zlem 6ny ek, tdj 6ko zt otdk emberek nemcsak a keritdsig tartottilk rendben a port6jukat, hanem az rittestig maguk6nak lreztdh Felhivjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok ds -Hasznril6k figyelmdt, hogy az 6lelmiszerl6ncr6l ds hat6- rendelkez6s 6rtelmdben ktilondsen figyeljtink az ftivesitettdh nyirtilk, gondoztiik a teriiletet. A helyi s6gi feltigyeletdr6l sz6l vi XLVI. torv6nyben al6bbiakra: el6irt kotelezettsdgtiknek megfelel6en ingatlanaikat folyamatosan tartsiik virfigzo parlagf:d mentesen.. A kozs6g tertiletdn ldvcj ingatlanoktiszt6ntart6s6- r oi az ingatlanok tulaj donosai, tdnyle ge s h asznill6i A tdrvdny drtelmdben a foidhasznll6 ktlteles az kotelesek gondoskodni, toviibbd kotelessdgtik, adott 6v jrinius 30. napjiig az ingatlanon a parlagfti hogy ingatlanukat megmiivelj6k rendben tartsiih vi rf gbimb6j 6nak ki alakul6s6t megakadilyo zn i, ds gyomt6i, gazt6i megt iszt it s ik ezt k0vet6en ezt az iillapotot a veget6ci6s id6szak vdgiig folyamatosan fenntartani.. Koztisztasfgi szempontb6l jirdfnak min6stil az a gyalogos kozlekeddsre rendelt, ki6pitett ds ki6pitetlen ftteriilet, amely az ingatlan telekhatdriit6l A megjelolt hat6rnap eltelte ut6n kiilteriileten a Mez1gazdasilgi Szakiga zgatisi Hivatal Novdny- ds az fttest szellig (szegdlyeig) terjed Talajvddelmi lgazgat6siga (B6k6scsaba, Szarvasi ft. 791L.), illetve beltertileten a jegyz1 Az ingatlan el6tti jilrda tisztintartisa az ingatlan hat6s6gi ellen6rz6seket tdnyleges haszniil6jdnak kotelessdge a k6zsdgben kialakult szokdsrendnek megfelel6en. vdgez. Amennyibe n bizonyititst nyer, hogy a foldhaszn6l6 Intdzmdnyek, kereskedelmi 6s venddgl6t6-ipari nem tett eleget kotelezetts6gdnek, rigy forintt6l forintig terjed6 novdnyv6deimi kaszt a t6nyleges haszniil6nakell tisztiintartani egys6geh 6s miis eldrusit6helyek el6tti jirdasza- birsilggal stijthat6, tovibbi azonnali koz6rdekri fiiggetlentil att6l, hogy a szemdtizleti tev6kenysigb6l sz6rmazik-e. Ez a kotelezettsdg kiterjed vddekezds rendelhet6 el a tulaidonos el6zetes kidrtesit6se ndlkiil. a h6eltakarit6ssal, a sikossig megsztintet6sdvel Kdrjiik a Ti szt elt I ngatlantulaj donosokat, Foldhasznill6kat, hogy a parlagfri elleni vddekezdst fokozott. A tinyleges haszn6l6 k6telessdge a jarda meilett kapcsolatos feladatokra is. gondossiiggal 6s rendszeress6ggel vegezzek, hogy nov6 gaz kiirtisa, a jirdirakinyril6 6gak ds bokrok megfelel6 nyesdse. eziital is csokkenjen az, allergiis megbeteged6sek kialakul6sa. 6nos es6t6l, j gt6l, h6t6l sikossii vflt jirdit a Polgiirmesteri H ivatal sztiks6ghez kdpest naponkdntbbbszdr fel kell Yegegyhiza hinteni. A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homoh hamu, Ert elme zziilc egys ige s en, s t elj e s it siik fiirdszpor, kciporliszt) kell haszn6lni. E c6lra tiizel6s ut6n visszamaradt darabos, sdrtildst okoz6 maradfiktalanul! anyagot hasznillni nem szabad. A sz6r6anyag ;;;;;;il,;;;;;;;;;;;il;; ^,, beszerzds6r6l a tisztintart6sra kotelezettnekell hogy milyen kornyezetben dltinh nagyban meghatirozza dletiink min6s6gdt is. gondoskodni. A jsrda ds a kozrit sikossdg-mentesitdsdt a tisztiintartiisra kotelezettnek rigy kell elvegezni, hogy Tiszta udvar, rendes hiz - rdgi id6kben ez atilbia illt ahizakfalen. abb6l ne szirmazzon baleset. R6gen termdszetes volt, hogy mindenki a Saj6t ingatlana el6tti jirda tisztfntartdsilr6l, t6len a sikos foly6krik, 6t e re szek tiszt ntar tis a, a c s apaddkv i z A kozteriileten l6v6 6rkok, nyitott csatorndk, jdrdaszakasz csrisz6smentesit6s6r6l gondoskodott, akadrilytalan elfolyris6nak biztositiisa - az ingatlan az 6rokb6l a hulladdkot osszegyiijtotte, a kozutak el<itti szakaszra terjed6en - az ingatlan tdnyleges mentdn gondozta a fiivesitett r6szt 6s a fikat. Az haszniil6j6nah illetve tulajdonos6nak kotelessdge.

4 Polgdrmesteri Hivatal Yegegyhiza Vfercm#rr Hf*uol{DO KtitelezS A feladatot etl6t6 gondoz6 ig6ny szerint j6r ki a filsdatak teleptildsre jrinius 30. napjiln az esti 6rikban a Remedium Kht e -mail A szolgdltat 6sra val6 igdnytiket b ej elenthet ik telefo - formdj dban t j koztatta telepiildsiink Polgfrmesteri Hivataldt,hogy julius non a es 6s a os sz6mon, 1. napjfval hdtf6t6l- csritortdkig t6i ig, p nteken Y gegyhiza telepiildsen a tevikenysdgit besztrnteti i g, vagy szemdlyesen a v6gegyh6zi Polgirmesteri Hivatalban jrilius 2.napjina Polg6rmesteri Hivatal a miikoddsiengeddlytkiad6onkorm nyzatf eleielezteatdrt6nteket, ezzelegyid6ben megkezdte a kotelez6 feladatok Bilt ran vegy6k igdnyb e szolgilltatisainkat! ell6t6silval kapcsolatos tigyint6z6s el6kdszitdsdt. Kaszaper, julius 13. Mind az ebddkihordfs, mind ahizi segitsignyfjtfs t6rit6smentesen vehet6 ig6nyb e. Pdl Andrea jegyz6 Koswper I Ei*An S zolg$"rtat A esi, Amennyiben a tulajdonos (haszniil6) ezt nem vtgzi ei, az tlnkormdnyzat a felmertilt k0lts6gek Gond.ozd:si Kiizpon:t' 6th6rit 6sa mellett, elv egzi vagy elvdgeztet i Kaszaper, Arpiid u. 19., tel.: , 3. j6rmiibehajt6k 6tereszeinek dpitdse, j6 karban 6s , khszgkcitromail.hu tisztintartdsa minden esetben az ingatlan hasznril6jinals illetve tulajdonosdnak kotelessdge. Tisztelt Id6sek!. A csapaddkelvezet6 drokba szennyezett (olajos, Kaszaper Kozsdg Onkorm6nyzata ftvette a hizi vegyszeres, stb) vizet bevezetni tilos! Eldugulds vagy segits6gnyrijtf s feladatainak elliit6 sit Y gegyhiza rongill6diis okoz6sira alkalmas anyagot (szemetet, teleptildsen. iszapot, papirt, trirmel6ket, tiz- 6.s robbandsveszdlyes anyagot) a csapad6kviz-elvezetf iirokba sz6rni, Ahizi segitsdgnyfjtis keretdben az aldbbi faladatokat letjuk el: belednteni, beleseperni vagy belevezetni tilos! - mosas, A sarkon ldv6 6ptiletek esetdben mindkdt oldalon - lev<i rd sz gyomtalan it6s a, t i sztf nt art 6sa az ingatlan takaritis, tulaj donos6nak kdtelessdge. - bev6s5rl5s, - gy6gyszerfeliratis, kiv6lt6s, Aki ezen rendelkezdseket nem tartja be szabiilys6rt6si elierds indithat6. ment6lis gondoz6s, - - postai es egydb hivatalos iigyek int6zese. A hizi segits6gnyrijtisdrt nem kell tiritdsi dijat fizetni. Kas zap e r Ko zs 6 g O nko rm6n y zata f eladatft vdllali s keretdben a hini segitsdgnyrijtds tekintetdben kinyilvdnitotta Udvodettel : Simon Annamdria mb. intdzmenyvezeto t6rsul6si sziind6kit, igy az tigyfelek miel6bbi e116t6sa rdekdben julius 13. napjit6l a kdt onkor minyzat megillapod6st kotott. '',,:',$y iddsek Otthona :,,, Y.gegyhinakozsdgOnkormdnyzatahatfu ozatban Az intezml,ny Sz6p kornyezetben tal6lhat6, teljes kinyilviinitotta, hogy a szociillis torvdnyben meghatfrozott feladatokon kiviil mis feladatot nem lak6k szimira. A lak6k ell6t6s6t: szakkepzett iipo- korti ell6t6st ds szabadid6s programot biztosit az ott vr{llal (pl. tanyagondnoki szolgilltatiis, id6sek nappali l6k vdgzik. Az intezmtny hdziorvosi ds neurol6giai ell6t6sa). elenleg az eb6.d kihord6sdt avegegyhizi szakorvosi elliitfst is biztosit. onkorm6nyzat, ah6zi segits6gnyfjtist pedig a kaszap eri onkormdny zat litja ei. Vdrjuk azok jelentkezes6t, akik a nyugdijas dveiket nyugodt kornyezetben szeretn6k eltdlteni! A SZOLOS ld6sek Otthona a 174 lakosri Pusztasz616s ktlzpontj6ban, 6sf6kkal ovezett parkban, az egykori Wenckheim-kririrlb6l dtalakitott dptiletben kapott helyet. AkOzos fiird6szobrikkal, nappalival ds egydb kozossdgi terekkel rendelkez6 dpiiletben egy

5 ds kdtilgyas, szdpen berendezett szobiikba vdrjrik a lak6kat az otthon szakk6pzett dolgoz6i. Azintdzmdrry modern gy6gyiszati segddeszkozokkel felszerelt, igy b6rmilyen egdszsdgi iillapotban l6v6 lak6 szsmira tudjuk biztositani a sztiksdges gondozdst, elliitfst. Szolgii.ltatdsok:. teljes elldtds napi hdromszori 6tkez6ssel,. rendszeres orvosi feliigyelet,. kulturiilis ds szabadid6s programok V$cnevrrAzr HfnuoNod. N a gy Kr i s ztin a igyv ez et6 igazgato, Az ld6sek Otthondhoz tartoz6 nagy zoldtertilet a intezmenyvezetf (68) 4B-A00; (30) lak6k aktiv pihendsdt szolgilja. A jelenleg kialakit6s Hevesi Imrdnd vezet6 ilpol6 alatt liv6 gytimolcsol a zoldsig- 6s friszerkert, a pihe- Q0) I Honlap : hon n6par( kdscibb a barkicsmrihely szakkipzett segitsig mellett lehet6siget nyrijt a szabadid6 hasznos eltolt6- sdre, biztositj a nyugodt, de tevikeny id6skort. Araink: T6ritdsi dij: Ftlflh6 Eldrhet6sdg: Sz<il6s Id6sek Otthona Kaszaper-Pusztasz6l6s, D6zsa t6r 7. Tel.: (68) A Polgdrmester Vdlaszol Fontos kdrddsek, fontos iigyekben... - Milyen szemdlyi vi{ltoz6sok tortdntek a nyir folyam 6n az int zm{nye i nkn dl? - Az emlitett vezet6k elpilyizisasokfele sz6beszdd ttugya jrilius elej6n Agonis Margit az AMK igazgat6ja jelezte, hogy megpilyazta a Battonyai Mikes miatt kovetkezett be. A gyermekldtsziim csokkendse A kdt AMK vezetb tivozdsa nem szem6lyi probl6mrik Kelemen Gimndzium igazgat6helyettesi rllt6sheiydt. elkeriilhetetlennd teszi a j6v6 tandvtdl kezd6d6en a Agon 6s M argit p ily inatitt az intezmdny j 6nak it6lt e t6rsul6sr6l sz6l6 tdrgyal6sok megkezddsdt. ds a munkahelyet 6 kapta meg augusztus 15- Amennyiben 2010-t6l tdrsult form6ban miikodik t61 a battonyaint6zmdny dolgoz6ja lesz. A Vdgegyhrizi AMX vezet<ijek6nt vdgzett munk6j6t megko- tov6bb az iskola, :dlgy gazdasigi vezetfire 6s igazgat6ranem lesz sztiksdg. A helyi feladatokat egy f6 szonve, d0nt6sdt tudomilsul vette az onkormimyzat. tagintlzmdny vezet6 is egy f6 iskolatitkfr l6tja el jrilius 22-ei testiileti til6s6n az Onkorm Snyzat Kdpvisel6-testtilete egyhangri szavaziissal Liz\r - Olyan hirek is szdrnyra kaptak, melyek szerint a Szilve szte rt bizta me g az intdzmdnyve zet6i t e en d6k polgdrmester rir Ie akar mondani tiszts6gdr6l? ell6tiissval augusztus 15 -t61. Ezeknek a hiresztel6seknek nincs semmi alapia. Az - Mds fontos tisztsdgbeli villtozilsr6l is hallani. onkorm6nyzat elliitja kotelez6 feladatait, nem ad6sodott el, toreksztink arra, hogy p ilyizatilehet6s6gek Az AMK-nil tortdnt mdg egy szemdlycsere. A felhaszniildsdval fejleszteni tudjunk. A mindennapok gazdasigt vezet6i teend6ket ell6t6 Agostonnd probldmiit pedig a tdrv6nyek riltal biztositott kereteken beltil megoldjuk. Nem sz6nddkozom amunk6- Dohinyos Ivett megpilyizta a Mez6kov cshizi Onkormiiny zat iital.kiirt pdnziigyi csoportvezetli mat befejezni, a viilaszt6 polgdrok ig 6ll6st. A munkahelyet 6 kapta meg. A pilyd,zata szavaztak b izalmat 6s adtak lehet6sdget szimomra. beadisiir6l hivatalos inform6ci6t nem kaptunk. A a vdlasztdsok 6ve lesz. Nagy val6sziniisdggel dont6s megsztiletdse utdn jrinius24-en sz6lt a fjra indulok a polg6rmesteri tiszt elnyer6s6irt. dolgoz6 tilozfusi szind6kiir6l. Ot augusztus I -j6vel Termdszetesen csak abban az esetben, amennyiben engedttik el. Kozben kiirt az Atvt f egy p ily ilzatot a ehhez a megfelel6 tdmogatds drezhet6lesz. gazd as 6gvez et6i 6ll6shelyre. E zeket a pliy inatokat (hiirom fr) drtdkelve megsziiletett a d6nt6s. Ennek - K0szonjiik az informdci6kat. eredmdnyekdnt szeptember 1-t6l Kunos Agnes l6tja Bardth Mihdly el az AMK gazdasigvezet6i munkak6rt.

6 e, '':., Vtcrcvwia HlnMorno In memoriom Mikula MihdlY Mint 6rz6 embert megtlz ds elgondolkodtat egyegy hakllhir. Az ut6bbi hetekben tdbb olyan ember tett rekdsz int6zm6nyvezet6kkel, a valasztott fi atal kibb kerested a telepi.il6sen 616, akkor mdg fiatal ds vesztette letdt Vdgegyhizin vesztettel6t csalildja' testtileti tagokkal, hivatalbdli munkat6rsaiddal a rokonai, ismer6sei 6s az egytittirz6 kiizv6lem6ny, kapcsolatot, s jott l6tre egy olyan osszhang, amely akikre azt szoktuk mondani, hogy bizony dlhettek Y igegyhltzapelda6rtekri fejl6d6s6t szolgdfta' Minden volna mdg. az elmdletismeretek megszerzdse mellett a gyakorlat: elet iskol6ia is volt szimodra, amit sikeresen M indekiizben terj ed el e hir a k6rhizba keriil6sedr6l, abszolviiltill. s egy id6 ut6n arr6l, hogytaliin ism6t kilibalsz majd a fenyeget6 vesz6lyb6l, mint tetted aztai6 tiz 6wel A gyarl6, a hal6l ut6nir6l mit sem tud6 ember az ezel6tt. Biztam benne, hogy visszatdrsz szeretteid,,oiadtot" febuhilzzaaz itteni dletbeli kbriilmdnyekkel. Ebben leledzek6n is, amikor azt mondom,hogy kdr6be, s majd rijra megl6togathatlah mint annak idej6n a gylztes csat6d ut6n.,,odaftr6l" megeligedetten szeml6lheted mindazt, ami az rlltalad vezetettestiilettel igy dolgozva l6trejott, s most m6r helytortdnet: tdnykdnt ismert: a Megrendiiltem a halilod hir6re. Megrendtiltem, mert fdl evszinadnyi ismeretsdgtink alatt megtapasztaltam, hogy nem sokszor hagytad el veszteskdnt- nem akirmilyen ellen6ll6s ut6ni - kialakit6sa s a vi zktrzmti megsztinte utdn a g6zk6zmii gerincdnek szirzhlszasb an, vagy ot sz6z asb an a ztildp os zt 6s a sztalt, vagy azoldgyepet, s most m6gis alul maradt6l' hii6zatkidpitese, az a1s6 iskoladptiletek vizesblokkj ai nak kialakit6s 6b an, az 6voda korfbbi feluj it 6sa, az Orokre, vdgirv6nyesen... utc6k sziliird burkolatri kozrithiil6zatdnak megkezd6se, a sok-sokilomdter hosszrisigri sz6les j6rdrik Csat6dtagjaid 6s a hozzid ktizel 6ll6k tal6n m6r kezdenek beletor<idni abba, amibe belenyugodni 6pitdse, a napkozis konyha 6pit6se' villanyfenyes sohasem lehet. Nekiink, a tdged ismer6knek, a ve- kispalya l6tesit6se, s m6g lehetne sorolni tov6bb' Az Ied valamikor munka- 6s embert6rsi kapcsolatban a sok-sok tilrsadalmi munka..., vza sok-sok alkot6 ldv<iknek nem maradt m6s, csak az eml6kek 6s az osszejdvetel, ami most mir annyiranem jelent semmit, mint a emldkeztetds. l6tbiztons6g. Igen, az emldkeztetds. Misi! Az eml6keztetds vdtetett tollat a kezembe, s az e Havalakitudja, akkor 6n igen, hogyelhunyt szeretteimmel tovfbbra is egyiitt lehet elni, az emldkkdpek sorokra olvas6knak tudtiira hozni, az esetleg nem ismer6sdkkel tudatni, hogy volt az dletedben egy rendszeresen visszatdrnels s talln enne kosztinhet6, olyan szakasz, amikor egy voltiil, a szeretett telepiildsiink Vdg egyhiza eletdvel. Lakonikus rtividsdggel: keirres ismer6sokr6l megmarad, elmrilhatatlanul hogy hianyukat el lehet viselni. Egy- egy eml6kkdp a tizenk6t 6ven 6t voltil teleptiliseink els6 embere, 6s elhalv6nyui6s n6lktil. Ha gondolataimban el6- tan6cselntlke. jtissz, mindig az aval6sdgban sokszor lejiitsz6dott jelenet elevenedik meg, hogy 6n 6rdekl6dok a gyerekeid irdnt, s ilyenkor konnyes lesz a szemed' Adottsiigaiddal megfeleltel egy kor politikai eivir6- sainak, hogy lehet6leg munkfsember kertilljdn erre a posztra, s t6ltse be ezt, az akkor is nagy felel6ss6ggelnyugodj bdkdben! Isten veled! j616 tisztsdget. Bardth Mihdlv P6lda6rt6kti volt, ahogy megmaradt6l egyszerii vlgegyhizinak, Mi sinek, M iskdnak, M ih6lynak, akihez bdrhol, bdrmikor fordulni lehetett k6r6ssel, magy ar 6zatt al, vdlem dnnyel, vagy c s ak e gyszerti en j6 sz6val. Akinek nem sz6llt fej6be a dics6s6g, s in-

7 V.*cE 'Hi* r*fi, 6tven 6ves a Vdgegyhdzi Altald,nos Iskolo fij hpiilete Prolflgr awgy az iskola jelentdsdgdt politikai okb6l kellet t!ryoznia,hargitai Laci bdcsival halit ig j6 ismeretsdgben voltunk. megildgfts bevezetcs ds n6:hd,ny, -Egyszer tanyai munkahelydn, 2-3 alkalommal kdtegyhizi koll6gium,, elk alan d o z 6" go n d ol at so r igazgat6i kordben l6togattam meg. -Vdgegyhdra Valakir6l, valamir6l irni, besz6lni nagyon neh6z, ha m6rcius 1-t6l kertiltem labdarug6 edz6nek, majd kev6s a mondanival6. Ennil csak akkor nehezebb, milrcius 1-t6l iskola igazgat6nak. Osszesen ha'nagyon sok az elkdpzelt kozlend6, leirni sziind6kozott gondolat. E b6s6g zavarival ktizdok tobb kek, illetve az 6venk6nti iskolai taliilkoz6k. mintegy 216vkotott akozsdghez. Azfitacsak emld- hete, mi6ta Bardth Mihrily rir, a v6gegyhdzi helyi lap f6szerke sztlje felkdrt. e feladatra. Az els6 v zlat KelI az iskolnbftvitds! osszeilllitisa utin kideriilt: az nem ndhfny oldalas cikklenne, hanem oldalnyi kisebb kdnyv. Az alapfokir iskolai oktatds iiltalsnoss6 t6tel6nek, Eltilr6l rijra kellett irni, hiszen nem egy falutortdnet nemzeti drdekb6l Orszdgos terj esztds6nek ndlktilozhetetlensdgdt tal6n legkivill6bban a Horthy- k6sziil; m6g csak nem is egy int ezmeny6., csak annak egy dptletd 6.. Igaz, ennek keretdben sok-sok megorokitend6 szemdly - holtak 6s 616k - el<itt is nagy ismerte fel, s majd tiz even 6t folytatta megval6sikorszak oktatdsi minisztere, gr6f Klebelsberg Kun6 tiszteletad6sk6nt. De h6t - terjedelmi akadrilyok t6siit. Tanyai, falusi iskolak sz zait, ezreit 6pittette, miatt - sz6 sem leheteljess6gre torekvdsr6l csak az iiltalsban tanit6i lakdsokkal egytitt. ellegzetes ktillemtik alapj6n konnpi felismerni 6ket. (Val6szintiIeg id6 kegyetlen mril6s6val halvrlnyul6 emlekek alapjrin id6.zni a legut6bbi otven 6v, f6leg oktatiistigybeni ekkor dpiilt avl,gegyhizifn.,,kett6s iskold'is). De az helyi, s ezekhez valahogyan kapcsol6d6 emldkb6l. iskola fontossiigira utal nagy ir6nh Gdrdonyi Gdza (Val6tlant nem irok. Esetleges tdveddsek elk6pzelhet6k, de azok nem hami sitj iik a z egtszet) Saj nos, 4-5 tanit6 csak j6 iskoladpiiletben, munkahelyeben tud is, aki a tanit6kat,,a falu l6mp6sainak" nevezi. A 6wel ezel6tt rengeteg irott jegyzete megsemmisitetten; azt hittem m6r senkit nem 6rdekel. is, hogy milr lvszizadokkal koribban is t6rekedtek eredmdnyesen dolgozn i, hivatiisinak ilni. De igaz az ndlkiilozhetetlen oktat fsi-neveld si int6zetek alapi - Egy kis szemdlyes esemdnyr6l, mintegy bemutatkoz6sk6nt is. Hiszen lehet, hogy a mai ven tani, miiktldtetni; pl.: s6rospataki, debreceni, piipai aluliak nem 6rtik: midrt 6ppen 6n irok (Ki ez kolldgiumok. Avagy a vd gegyiltizirin.,,bed6-6ptilet", az ember?) augusztus vdgdn - els6 munkahelyemre utazva e)6szor ldptem a mez6koviicshfzi jdrds egy t antermes iskola, amelyet az as 6vek m6- sodik fel6ben rijitottunk fel. igy ma m6r terti{et6re. Mez6hegyesen, dtszalliisra vdrva, tal llkoztam egy ffiiskolai 6vfolyamtdrsammal, aki azonnal 6ves (bilr tal6n m6r nem iskola). A fehijitis utdn m6g dvtizedekig mrikodott tanteremkdnt, majd napkozis bemutatott egy d6lceg, 6sz hajri rirnak. Hargittai otthonk6nt. A felujitrisi munkakidejdn szikrdt hrinyt Laci bfcsi volt, av6gegyh6zi iskola akkori igazgat6ja. a csiikfny a vertfalban. Tdlen j6l melegen tarthat6, Azonnal hivott: menjek V6gegyh zilra, mert immdr nyiiron htivos volt. De az irpidtdepi iskola is -ma kozos ismer6stinkt6l tudta, hogy akkor mdgfutbalm6r nem az- kb ves, a mdnes-birtokialakitrisa sorfn, mdg mez6hegyesi teriileten ldtesi- Ioztam. Ezt a hiv6st megism6telte 1956 tavaszin, amikor iskolis gyermekeinkkel voltunk meccseket tettdk, nagy lak6ssal egytitt. -N6lunk b elteriileten 6, jdtszani Ydgegyh zltn. Persze, sz6 sem lehetett r6la, Arpidtelepen egy tanterem volt 1958-ban. hiszen irinyitott hivatalos kihelyez6stink volt a munkahelytnkre. Ki sejthette akkor, hogy 6 j6 b6 ftl6v iskolai oktatiist, figyelembe vdve a gyarapod6 gyer- Mivel a fejl6dds kovetelte a nyolc ivnyi 6ltal6nos mrilva el kell hagyja munkahelyet...; 6n pedig sziik mekl6tszimot is, nagyon siirget6ek lettek a tanterem kdt dv utdn ut6dj6nak kerulok oda?! Az 6 politikai 6pit6sek. Az lital{nos iskola tulajdonk6ppen dtvette okb6l eltdvolit6sa 6,s az 6n kinevez6sem kozbtt egy a polgiri iskola nigy, a gimniziumok als6 n6gy megbizott (ideiglenes) igazgat6 (J6vor M6ria), majd osztiiyfit;drthet6 volt az igdny novekedise Es m6g egy kinevezett (vdglegesitett), J6nosi nevti vezet6 valami! Az un. Ratk6-korszak megnovekedett gyer- kertilt az iskola 6l6re. Neki ali dv utiin - nem mekl6tszfm6b6l mind t6bben lettek tankotelesek.

8 VtcseyuAzr Hiruaorcno (Ratk6 Anna korszak: az 50-es ivek egdszsigiigyi minisztere, amikor minden megfogant gyermeket meg kellett sztilni. Az abortuszl'rt ltaleban bdrton jdrt. (Vrlrhat6 volt e. 400 koruli tanul6i l tszilm, azaz megjelentek a p6rhuzamos osztilyok. Csak 51. f6ndl lehetett piirhuzamos osztilyt inditani. (Figyelem, egyes mai,,lizad6" koll6gdk: gyermek egy osztdlyban, ft5leg afels6-tagozatont Es a nagyldtszim miatt nem j6rt tobblet p6nz.) Ugy emldkszem, csak egy oszt6ly miikodhetett 8 dven 6t pdrhuzamosan; a tobbi 6vfolyamon midig hifnyzott 2-3 f6 az 51-es bont6 szdmig. -Viszont iskolinkban j elentkezett egy speciiilis probldma. (Val6szimileg sok-sok miis iskol6ban is. S meggyciz6ddssel vallom ma is kellene igy foglalkozni ezzel a kdrd6ssel.) Kdnytelenek voltunk miikddtetni als6 tagozaton egy kisegit6 oszt6lyt is. Ugyanis szeptemberit6l beiskol6ztunk minden tankoteles koru ciginygyereket is. N6h6nyat ves koriban az els6 osztilyba, osszevont -l-lv.- tagozaton. Addig csak 1-2 roma-gyerek jilrt iskoldba. Ebb6l az un, kisegit6 osztilyb6l eleinte o jutott fel az 5. osztflyba, k6s6bb o. Kozirliika nyolc osztiilyt elvegzett els6 cigilnygyerek Farag6 Mihily (a dadog6s Misi) volt. Soha nem volt vele ktilonleges gond. T6ltink iillatgondoz6i iskoliiba keriilt. Tehiit kel let t az ajabb, legal6bb hat tanterem. Azt, hogy a kis als6sok d6lut6n jiirjanak iskolfba, nem trirhettirktov6bb. Gyereh nevel6 f6radt, dsitozik..., 6sszel, t6len sotdtben megy haza, d6lel6tt mi legyen a dolgoz6 sziil6k gyerekeivel stb. Siirg6sen cselekedni kellett az iskola b6vit6sdrt. V6gtil sz6molgatva viirhat6kat, megegyeztiink, hogy minden kovet megmozgatunk hat tanterem6rt. 6: Menjiink a j6rilshoz! Menttink, de ott sem jutottunk sokra, mondvdn :,,Nincs tervben." Menjrink a megyd - hez, beruhdzdsokban ott dontenek. Mentiinh eldrttik ndgy tanterem ig6retdt, de csak a kovetkez6 otdves tervben. A vonaton hazafel Miska br{csi:,,nektink kell a legalibb hat tanterem, mert ha nem lesz,2 6v mflva a tanilcshiiza termdbe kell hozni egy osztilyt; az utina kovetkezs 6vt6lpedig vagy a nagykocsm6ba., vagy atemplomba." En: Meg kell 6rtetniink mindenkivel: az als6 tagozat, ahol egy tanit6 tev6kenykedik osztdlyonkdnt, lehet ktilon-ktilon dptiletben; de a fels6 tagozaton, ahol szaktdrgyi oktatils folyik, egy iptiletben kell elhelyezni minden osztdlyt. Neveldsi kdrddseknil nem is beszdlve. K.M.: Igazad van. Mit tegyiink?.en.: Engedd meg, hogy felmenjtink Budapestre! K. M. : V6llalod? Akkor menj egyedtrl, ndlkiilem tobbre mdsz. -Nih6ny napi telefonos el6k6szit6s ut6n elindultam. - Budapesten is,,nyikorgott"a megoldiis.,,mdg csak vonal alatt sincs tervezveytgegyhizaz akkor 6rv6nyes otdves tervben." (,Jonal alatt" azt jelentette, hogy mdg esetleges tartal6k beruhdziiskdnt sincs jelolve. Vdgtil jott segitsdg, egy viddkr6l Bp.-re keriilt vezet6 beosztfsri szem6lyt6l. Leegyszertisitve: egybdkds megyei tervezett hasonl6 beruhiziis telepiil6si hely6t, tal6n vdletlentil, (vdletleniil?) V6geg yhizlr a irtdk valahol a vigs6 kijelol6sn6l. Nyert:iinkl Eeind'i1.,:.o'r iib,l:!::t':"'',,,-, A tanicsi szervezet vezetesdnek az iskola vezet6 snek ossze kellet fogni, 6s azonnal. Indulni..., gondolkodtunk igy mind tobben. Ekkor ismertem feligazhn: milyen abd,r egyszerii, kevds iskoliizottsigti, de nagyon drtelmes j6indulatf, atlmdhoz n6la jobban 6rt6, neki is segiteni akar6 Es ime, itt az els6 tisztelg6 emldkfllitis egy nagyszeni embert elfogad6, a nagy kozossdg drdekei szerint emberneh az akkori tanicselnoknek. Elmondta, hogy gondolkod6 parasztember. (Hol voltak mdg akkor eddigi elk6pzeldstik.gy (!) tanterem,,6llitisa" volt. a ma uralkod6 p6rt- 6s szem6lyi 6rdekek?!) Ennek taniicsiildsi vit6j6ban hangzott el - sz6momra orok drvinyii mondisa:,,a jdrdiknak valahovd Elindultunk: Kasza Mihrily, tanilcselnok; Spi6k vezetnie kell." Ugyanis az addigi szerdny, de elfogadhat6 jdrdik szdlesitdse mellett kardoskodtak tobben, titker; Varali Istvfn, akkor mg-i el6ad6, k6s6bb vb- Antal, t6rs. tanicselnolchelyettes; Deiik Sdndor, vb- mondvdn: az iskola 6s mis 6pitkezds 166r azut6n. Nos, titk6r, majd. taniicselndk; Dr. Ftiredi Lajos, kdzsdgi megtortdnt a szavazils,6s csek6ly tobbs6ggel ugyan, orvos, vb-tag. A bevezet6 t!$6koztat6:,,ltt hagytunk de az iskolab6vit6s mellett. igy a KOFA-b6l (kozsdgfejlesztdsi ad6) els6sorban erre mehetett akotelez6 is dptilt fel; akkor dppen kukorica. 6rett rajta). Csak ki hf rom telket a hiizhely osztiskor az iskol6nak (oda hozz jirulits. Most mdr,,csak" az illlami beruhiz6si bimultam: l0-i2 6wel azel<itt - ilyen el6rel6t6 dontis kellett. Elindultunk Kasza Mihfly bicsival, gondoskodiist! De hiit,,itt se mtift, sem rendes i6rdi'. mert 6volt ez a harcos tan6cselnok,ezt,azeredend6-mire az iskola felipiil,lesz mindkett6- kaptam a en egyszeni embert konnyii volt meggy6znom. Ime! viilaszt. Lett. - Igaz a jir ditj 6l meg6piten i, a mtiutat Mivel azegy tantermet dn is semminektartottam.6: kialakit an i c sak p ir 6v mrilva tudtuk. Gondolataim A Bucsek melletti udvaron dpitstnk kett6 tantermet tov6bb sziguldoztak kozel a vasriti megiill6, az akkor b ej gyere kb. egy km -rel is egy nevel6i szob6t, En: Kevis, nyolc kell. kevesebbet

9 V*Cscynr,zr fft*uoxpo kell gyalogoljonaponta. Tovfbb siti{lva megtudtuk: Kosz0net 6rte 6s tisztelet elhunytaknak 6s dl6knek! hol lesz a kultrirhdz, a mozi a tandcshdza. (Ebben K0zttik ftileg ut6daimnak, akik az iskoldt vezettdk. annyi v6ltoz6s tort6nt, hogy a tandcshfza maradt a Id6rendben: Luk6cs Mfria (f6l6vig megbizott igazgat6), Nagy M6ria (Farkas P6ternd), Bar6th Mihaly rdgi helyen, az eik pzeltre a tsz-iroda keriilt.) (aki kit alkalommal volt igazgat6i az intdzmdnyneh ezzellegt6bb ideig) Ldzir Szilveszter (akilelkes,,,;liiki i*;i,,'ikunt lt i;iirt'ffii", tiiliiiillit' tetrtitc zenekar-vezet6nkvolt a kultrirhdzban, kb, 356ve). Kb okt6berdbe n or ganizirci6s (szervez6si) 6k mind nemcsak 6rizttka j6 hagyomdnyokat, de 6rtekedet a kivitelez6 ds m6s kozremiikod6 szervvel, villalattal: anyagszrillitfs (akkor mdg megvolt a sajnos nincs 6rdemismeretem, de hiszem: az ei6bb sok j6 rijat is megval6sitottak. (A jelenlegi vezetdsr6l vasriti kit6r6 (rakod6) vfiginy,hatdskorok (felel6sok), felsoroltakhoz, mdltdn sorolhatjuk 6t is. terv- 6s fltemezds ismertetdstb. - Els6, jelent6s Ezen tinnepi alkalmon hadd eml kezzem meg probl6ma: a. n6met tipusterv szerint a f6homlokzat a D6zsa u feld, a luszk6-,zentai-, Debreczeni munkdssiigit ebben az int6zmdnyben toltott6k Nagy ndhdny volt munkatdrsamr6l, akik egesz dletiik portfk kertjeinek tovdbbi megcsonkitfsival nyert M6ria (Farkasn6), Janosik Anna, Priigai Magdolna tertiletre (kis tdr) kertilt volna. Sajnos, igy ki kellett (Szkupenynd), Kiriily Jiinos (a kotelessdgtudatban sajiititania aziilamnak egy s6vot. N6hdny nap alatt tflszirnyalhatatlan hivatalseg6d) Bizom benne, (!) megtortdnt a terv iitdolgoziisa (6ttiikrozds). Az hogy most, mivel terjedelmi okok miatt ezen irdst elhelyezds kijelol6s6n6l kideriilt aziiabb gond: a m6r fel kell ftiggesztenem, lesz m6dom mdg a tervezett folyamatban 16v6, kds6bbi melegkrit sz6ls6 terem folytat6sra. Mert mdg sok mindenr6l, f6k6nt sok ktrzepdre kertilt volna. Kritfiir6s alljl Az egdszet 6t mindenkir<il j6 lenne irni. Azokr6l sz6lni, akik e kell helyezni. A nagybdnhegyesi kritfiir6 -mester nagy tdmakorb en, m int Vdgeg yhiza tdrtdnet6nek Pap Vili b6csi djjel-nappal dolgozott, igy vdgleges egy szeletdben sokatettek falujukdrt, oktatf si intezminyi.ikdrt: i skolilirt, 6vodddrt, napkdzi otthon6rt, helyere kertilhetett minden gyorsan. (Nem kellett a btirokriicia vit6iban bir6siigra szaladgiilni, mint kultrir66rt, a teleptil6s j obb lakhat iis 66rt. manapsiig minden, akdr jelentdktelen esetben is.) Most pedig -elve a iinnepi alkalommal, hadd ismdteljek meg egy imm6r el6bbi javaslatomat, mint januitrjfban (kb 6.-rln) elkezd6d6tt a t6nyleg dpitds: a megyei 6pitkez6si vfllalkozds dolgoz6i kozott sok vdgegyhiizi is volt tal6n ez is segitette a hat6kony, gyors, de m6gis j6 munkdt. (Neveket most... Kezdemd,nyezns nem emlitek, mert emldkeim ebben nemi biztosak, Kapjon nevet ez az iskolais! Ugy mint sok mfsik. Ne s tril nagyot nem szeretn6k tdvedni.) Az 6v kozepe csak egy legyen az ezernyimagyar,,altal6nos Iskola" t6j6n megjelent a 3. jelent6s probl6ma: kdsleked s, kozott.. ( ogilag megoldhat6, tdbb pdldavan 16.) S van,,fu rcsa" hireh vi ss zadlds gyanrik. Jelezttik a villalat helyben nagyon 6rdemeszem6ly, akinek nev6t elismerdssel, egyet6rtdssel adhatnrik az iskoliinak. Els6 6s vezetds6nek. 6k azonnal kijottek helyszini 6tfog6 ellen6rzdsre, amelynek eredm6ny e: az 6pit6,svezet6 azonnali leviiltsa. Att6l kezdve minden ment utols6, tehilt egyetlen munkahelye volt. Gyermekeket, feln6tteket tanitott dvtizedeken 6t. Volt beos ztott tanir rendben: augusztus 31-6n dtadtrlk az tij iskola ri-, oszt6lyf6noki-, akmai-tag ozatv ezetli beo szt6s - 6ptiletet. Id6ben meg6rkeztek az rij britorok is. Megrohantik az rij iskolft a kivincsiskod6k/drdekl6d6k: ban. Eveken ift vezette a gyermekszervezetet (ftt0r6k)' majd. igazgat6-helyetteskdnt, igazgat6kdnt vezette az boldog gyerekek, sztil6h ismeretlenek szeptember 2-6n, d6lut6n megtartottuk az tinnepelyes iskol{t. T<ibb tfrsadalmi megbizfsban rdszt vett (pl. testtileti -tanilcs-tag). Elismer6seh kittintet6sek birtokosa. Sem szakmai-, sem politikai-, sem magindleti megnyit6t. A Megyei Tan6cs nev6ben Dr. Gicser I6zsetoktat{si osztiilyvezet6 adta 6t akozsdgneh az kifogils nem lehet vele kapcsolatban. A j avasolt szem6ly: iskolavezet6snek. Mindannyiunk nev6ben fogadtam F. Nagy Mir ia. (Az F. betii utalis asszonynevdre. S fdrje meg, hogy t isztess6ggel 61n i fogunk az ii lehet6s 69- is aktivk<iz6leti,aziskol6t is segit6 szem6$ Nagyon j6 gel igyeksziink meg6ri zni, szdpiteni, gyarapitani. lenne: F. NAGY MARIA Altalfnos Iskola". Ugy eml6keze ma is, hogy mi, akkori 6rdekelteh majd ut6daink ezt az igdretemet megtartottuk, Oroshiza augusztus 5. igyekezttink/igyekeznek 6ri zve tovdbb fejleszteni. Arn6czky l1zsef Mindezt a helyi k0zsdgi vezetds tdmogat6s{val.

10 f0, VfcncvrrAsr EfRMoFrsO Kir dn dul d. s B ol at o n s z dr s z6 r a utols6 napjaitoltotte, 6s els6 sirhelyet is felkeresttk. Az es6s napokon Activity- 6s k6rtyapartik, filmvetitdsek, valamint kozos j6t6kok, dnekldsek, szellemi Minden iskolai dvet a j6l megdrdemelt pihen6s, a hagyomdnyoss6 v6lt kirfndul6s kovet. Ebben az 6s jitdkos vet6lked6h,,ki mit tud?". Bej6rtuk Balatonsz6rsz6t, Balatonfoldv6rt is. 6vben is igy volt ez.izgatottan v6rtuk a jrinius 19-6t, elutaz6sunk napj6t: 20 gyerek ds 3 pedag6gus indult el a vasrit6llomdsr6l. Ekkor m6g meleg volt, P iiy Szati pdnzekre r 6g6ta nem tudunk szert tenni, igy nagyon bizakodtunk, hogy az egesz kirilndulilsunkat j6 id6ben tdlthetjtik el. De nem igy tortdnt. hattak, a csal6dok anyagi terhei csdkkentek. T6mo- de ho zzijirulisokkal programj a ink me gval6sul- Meg6 rkezdstink ddlut 6njin md g tudtunk fti rodn i gat6ink, akiknek ezfton is szeretndnkoszonetet a Balatonban, m6snap viszont borirs, es6s, hideg mondani : Y 6.gegyhaz66rt Kozhasznri Alapitvfny, id6 koszontott ranh mely egdsz nyaral6sunk alatt Barfth Mihrily, Batta Piroska, Kiriily S6ndor, valamint teleptildstink onkormdnyzata 6s az AMK. kitartott. De a rossz id6 nem vehett el a j6kedv{inket. Igyekeztiink szines ds vfltozatos programokat Biir lebarnulni nem volt lehet6s6gtn( remdljtik, szervezni a gyerekeknek haj6kiriindul6son voltunk hogy tanul6ink lmdnyekkel ds emldkekkel gazdagon tdrtek haza akirfndulfsr6l. Tihanyban, Si6fokon dlm6nyftird6zttink elliitogattunk ahhoz ah6zhoz, ahol T6zsef Attila 6letinek DLkdnv Ildikd

11 VsescYliAzr fftttuotgoo 11 Folugazddsz beszdmolf Tdj dko zt at 6 Vd ge gyh dz a Kii z s d g 6 nk o r m dny z at a, a kiizsdg gazddlkodfii ds a telepiilds lakossdga szdmd.ra A cimben emlitett kozdssdgek r6.szdre k6szitett A program teljesen rij volt, a tesztel6sre nem volt lehet6s6g, tehit maximilisan dlesben indult. A kezdeti beszimol6ban sz6mot kell adnom a 2008-as 6v munk6j616l. neh6zsdgek utf n j 6l lehetett hasznf lni a programot, Az iigyfdlfogadisi renddel kapcsolatbanincs villtozds az elmrilt id6szakhoz kdpest. igy megkonnyitve a bead6s menet6t. El6zetes id6- p ont egyeztet6s sor6n a t6mogat6st ig6nyl6k minden zoksz6 ndlktil vrlllaltdk a Mez6kovdcsh6z6ra tdrtdn6 Minden hdten egy alkalommal vagyok Vdgegyhhzin, szerdai napokon. A tovdbbi tigyftlfogadrisi beutaz6st, amit szeretndk nekik megktiszonni. id6p ontokb an a Mez6kov fucshizi Kor zetkozp ontb an A 2008-as 6vben pilyizati lehet6sdg a kertdszeti vagyok megtaliilhat6, 6s telefonon az el6rhet6 sdgem gdpek beszerzdsdre nyilt meg, valamint novdnytermeszt6s ldtesitmdnyeinek korszertisitdsdhe z nyfjtott folyamatos (hdtv6g6n is). Ebben azevbenis tobbszor elmaradt az igyfllfogad6s a nydrih6napokban. Ennek oka, hogy r6szt kell venntink a Mez6gazdasdgitok). Feladatom volt mdg a termel6st6l elvonatkoz- timogat6sra volt lehet6s dg. (Voltak sikeres p 6ly6za- 6s Viddkfejlesztdsi Hivatal ellen6rz6sein, mint tfrsellen6r. Ez a munka 6vr61-dvre hosszabb ideig tart, mertetdse a gazdillkod6kkal ds az ehhez kapcsol6d6 tatott tort6nelmi b6zis alapri timogatdsok megis- 6s vdrhat6an ez csak novekedni fogaz ellen6rzdsek bej elentd si kotele zetts 6gekre val6 fi gyelemfelh ivf s. szimdnak emelked6se miatt. Ezen idlszakokra a Ez nem volt mindig egyszeni, de rigy gondolom, meg6rtisiiket k6rem, 6s a kolldgrik a korzetkozpontban mindenben illnak a segits6giikre. hogy a mezlgazdasfggal foglalkoz6k kezdik megszokni ds elfogadni a szimunkra sokszor 6rtelmet- A 2008-as 6v az 6stermel6knek rijabb viiltoz6st hozott. Minden olyan termel6, aki drtekesit valamilyen Iennekttin6 dolgokat. termdket ad6sz6mmal kell, hogy rendelkezzen. Ez A 2008-as 6v feladata mig a mezlgazdas6gban felhasznilt gizolajovedikad6-visszatdritdssel kapcsola- az 6fa torvdny viiltozdsa miatt kertilt bevezetdsre. Ugyanis a felvfsdrldsi jegy tartalmi rdsze megv6ltozott. Kompenzfci6s fel6rat csak azon termel6k oly an gazddlkod6k, akik elektronikus ad6bevall6sra tos v6ltoz6sok tovibbitisa a termel6k feli t6l az realizilhatnak, akik az adott tevdkenysdgre kiv6ltott6k az ad6szimot. Azon termel6kneh akik igdnyelhetik vissza. Ehhez regisztrilniukell magu- kotelezettek a jtiveddki ad6t is csak elektronikusan piacon 6rt6kesitik a megtermelterm6kiiket, vagy kat a Regionillis Joved6ki Ellendrzdsi Ktizpontnil. A mdsik termel6nek drt6kesitenek, nyugtaad6si vagy visszaig6nylds csak f6l6vet kovet6 h6 15-it kovet6en k6.szp lnzfizet 6 si szimlaad6sra kotele zettek. Ezen adhat6 be, vagy az 6vet kovet6 els6 h6nap 15-6t k0vet6 ad6szdmokat az 6stermel6nek be kell jelenteni az napon egysdgesen 97 liter g{zolaj ut6n hektdronk6nt. MVH Bdk6s Megyei Kirendeltsdg6re is, ha rendelkeznek regisztriici6sz6mmal. Az 6stermel6igavdny kertilt forgalomba, is minden esetben fontos az E,z uonaikorik mittden visszaig6nyl6re. Uj nyomtatzolv6nyok megrijit6sa ez6rt kicsit hosszadalmasabbaktuilis frildhasznilati lapszemle. volt az elmult dvekhez k6pest 6s sokkal tdbb adatot kellett felvezetni egy-egytermel6 esetdben. A tdmogatisok igdnyldse is megviltozott a 2008-as 6vben,, t6mogat6sok trilig6nyl6s6nek a rendbetdtele, vala- A jov6vel kapcsolatos feladatok k6zott szerepel a mig2007 -ben csak a 200 ha feletti termel6nekellett mint iawiri6t6l,,kolcs6nos megfeleltet6s" a timogatisi kirelmdt elektronikusan benyfjtani, bevezetdsdvel kap csolatos inform6ci6k eljuttat 6s a a addig a tfrgydvben m6r b6rki vdlaszthatta ezt a termel6khoz. megoldiist. Ytgegyhizdn 110 db tiimogatiisi csomag Remdlem a kovetkez6 id6szakban is segitsdg6re keriilt kiosztdsra, akik kiv6tel ndlktl az elektronikus bevall6st vdlasztott6k a falugazdisz iavaslatita. drdemben viilaszolni a hozzim feltett k6rddsekre' tudok lenni a vdgegyh 6zi gazdiikod6knak ds tudok Mivel a technikai h6tteret Ylgegyhizdn nem sikeriilt kidpiteni rajtunk kivnl6ll6 okok miatt, ezlrt a valamint megold{st keresni a probl6m6kra. tfmogatfs ig6nyl6sdt Mez<jkov6c shizin vdgezttik. Bizalmukat el6re is k0szon6m. A szeivezdsimunkiban a Vdgegyhdzi Onkormdnyzatt6l minden segitsdget megkaptam, amit ezriton is HalLsz Istvdn falugazdisz szeretn6k megkoszonni.

12 xg Vfcuevr$a Himaoxpd Figyelnek Az ut6bbi hetekben tapasztalhattuk meg, hogy k6ztestiileteken, temet6b en, utciik hosszan, a kdzsdg legeldugottabb rdszein felbukkannak s6rga mell6nyt visel6 kerdkpdros, zbmdben fiatal ferfiak. Figyelnek 6s dszrevesznek minden koriilm6nyt esem6n1't, amely valami veszdlyt, vagy kellemetlensdget okozna gyermekeink, id6seink dpsdgdre, a szemdlyi 6s vagyoni biztons6gra. Ioggal vet6dhet fel a k6rdds, hogy kik ezek ds mit A tippel6s eredmdnyet, tapasztalatait - ha sztiksdges csiniilnak. - f6nyk6pe z6g6ppel, irfsos besz6mol6 jelentissel dsszegzik, s teszik a polgiirmester asztal taesetleges Onkormiinyzatunknak j6 ndhdny intezkeddse azt a int6zkedds v6gett. Igaz, hogy elj 6rf si j ogosultsiiggal cdlt szolgrllja, hogy biztonsilgban 6s nyugalomban nem rendelkeznek, de rilland6 telefonkapcsolatuk dlhesstnh er6stidj0n az emberhez mdlt6 biztons6g6rzettink. igy koriibban a mez66rt szolgdlat van a Mez6kov6csh6zi Rend6rkapit6nysdg iigyelet6vel ds a katasztr6favddelemmel. megszervezdse, a kozelmfltban a rend6rsdgi korzeti megbizotti st6tuszt betoltetdse, a polg6r6rseggel az Figyel6 szolgiilatuk biztonsilgdrzetet adhat a becsiiletesen 6s nyugodtan 6lni kivdn6lakosainknak, s jog- dvek 6ta tart6 egyiittmtikod6s, stb... gal kelthet nyugtalanslgot a tdrsadalmi egyiitt6lds Ebbe a tudatos onkormfnyzati koncepci6ba illik szabiilyait megszegni hajlamosak koriben. az emlitett s6rga mell6nyesek tevekenys6ge, ha rigy tet szik s zolgflata. Ezek az emb erek k0zmunk6sok, Bardth Mihdlv akik munkaidejtikben - rigy is mondhatjuk - falu6ri szolgdlatot lftnak el. Sz em e zget 6 s t dr s adalmi s z er v ezet eink 6l et 6b 6l Yl.gegyhiza Kozsdg K6pvisel6 - testtilete a dvi 2008-ban a l6tsz6muk 41 f6 volt. Igen sokretri 6s munkaterve 6rtelmdben meghallgatta 6s megt6rgyalta a kozs6gtinkben mrikod6 tfrsadalmi szervek d6ktalanul teljesitettek. izelitoiil Ujdv koszdntdse, sokszinii munkaprogramjuk volt, amelyet mara- 'beszfmol6jft, amelyeket a vben timogatott. p6tszilveszter a Farmer Csiirdfban, nyolcadik ive rendeztdk a B atyusbiilat, N6nap, Mircius I 5 -e megtinnepl6se ili. koszorrizfs, hfsv6t utiini cstitortbkon Szeretndm, ha lakossfgunk megisme rn6. ezentf rsadalmi szerveket 6s a szemezgetdsi eredmdnyek6ppen betekintdst nyerhetne 6lettikbe 6s kozhasznossdgukba. 6s az Augusztus 20-i Falunapon. Kiemelked6 esemdny volt sz6mukr a klub megalakulisilnak 25. evfordul6ja. Kiriindultak Szegedre, Ezen szervezetek rdszletes beszimol6t ktildtek 6s vezet6ikkel kdpviseltettdk magukat az onkorm inyzat megtinnepeltdk az Id6sek YiISgnapjit, a Kardcsonyt. iilis6n. A beszfmol6kb6l csak a zokat az elemeket szeretndm az olvas6k s z m rakozhirr6 tenni, amelyeket klubjaival, szinte minden h6napban 2-3 alkalommal Szoros kapcsolatot tartanak a k0rnyez6 telepiil6sek drdekl6ddstikre sz6motart6nak vdlelq s amelyek az taldlkoz6kon vesznek rdszt. adott szervezetekre legink6bb jellemz6ek. Az Alkony Ndpdalkor nagy sikerrel szerepelt - Az Alkony Nyugdijas Klub vezetcije Kirilly Bdkessiimsonban, Eleken, Bdk6scsab6n. I6zsefne dvente munkaprogramot k6szit, amelyet a tagok Ujabb sikeres 25 6vet kivinok minden Olvas6 nev6ben! j ov 6hagy nak. F o galako zf s aik cstitortokonk6nt vannak. Ilyenkor tfijdkoztatja 6ket a nyugdijasokat - A Vdgegyhfzi vagyonv6delmi Polg6r6r Egyesiilet leginkiibb 6rint6 rendelkezdsekr6l, foglalkoznak KHSZ munkiijdr6l Eleki Jdnos elnokszdmolt be, aki segdlyek is rendkivtili nyugdijemel6si k6relmek 2008-ban az Orszfugos Polgir6r Erdemdrem arany felterjeszt6sdvel. fokozatilt kapta kittintetdsiil. Gratuldlunk!

13 V e r t3 Az Egyesiilet 2008-ban is btinmegelfzist, akiizbiztonsdg javit6s6t 6s a lakossdg biztonsilgdrzet6neksikert! novel6sdt ttizte ki cdlul. Emberkozpontri szolgiilataikban tovdbbra is sok A Mez6hegyesi Gyongyszemek Mazsorett Csoport Az O r szigos Polg6r6r Szerve zet i riinymutatds 6nak szerdny (50000 Ft) tilmogatfst kap onkormdnyzatunkt6l, mert tagjai kozott a vdgegyhizi tanul6k megfelel6en a vagyon elleni btino z6s megel6z6sdr6l forditottak legtobb gondot. aktiv rdsztvevcik Androvicz Edina, Balogh Edina, Liptdk Lilla, Molndr Szabina, Molnf r Vivien, Riiday A szervezeten behili oktatdssal kivdnj iik el6rni, hogy valamennyi polg6r6r, rendelkezzen azokkal az alap - Ren6ta, Szalay Vanessza, Szegedi Zs6fia, M6td S6ra ds Ujr6ti Klaudia. vet6 jogi, brinmegel6z6si 6s szolgflatismeretekkel, amelyek onkdnt v6llalt munkijukhoz nelktiltizhetet- Paulikn6 Szab6 Ildik6, az egyestilet vezetcijeleiris6- Ienek. A tovebbkdpzdseket megyei szinten a megyei b6l megtudjuk, hogy az egyesiilet 40 ftivel dolgozik. sz6vetsdgek szervezt6k. Az orszirgos szervezet tagozataiban is tevdkenykedik a v6gegyhizipolgir6r. A hasznositjilk. (Egy ruha iira Ft, a kisebbekd A t6mogat6si osszeget ruhilk 6s botok v6s6rl6siira kozleked6sitagozatban Kovics Pdter 6s Elek 6nos, 6500 Ft., abot 6ra 3600 F0. a biinmegel6zdsiben Kulcsiir Istv6n ban Ujdvi Koncerten Mez6hegyesen 6s Uj6vi Szolgiilataik leginkribb jiir6r is figyel6szolgiilat, rendezvdnyek biztositiisa, postai kdzbesit6k kisdrdse. tuk 6ket ayegegyhszi Majiilison ds a Falunapon is. Koncerten Vd gegyhiz n vettek r6szt. Megcsodiilhat- Mez6hegyesen a Majiilis 6s aliingos-fesztivil iilland6 Valamennyiiiknek j 6 egdszsdget, iildozatos munk6- attrakci6i. Eljutottak T6tkoml6sra, Kdzdivls6rhelyre jukhoz sok sikert! (Erd6lybe) Glatteub e (Nimetorsz 6gba). A V6gegyhdzi Mozg6skorl6tozottak Egye stilete 13 0 A V6gegyhizi Asztalitenisz Klub besz6mol6jft Bogndr Istvdn klubvezet6 terjesztettel6. taggaj, mtikodik. - sz6molt be Elek 6nosnd egyesiileti elnok. F6bb tevdkenys6giik a lakdst6mogatiis igdnyb ev6tel6nek tigyi nt dz6se, a fogyatdkossdgia klub versenyz6i a megyei csapatbajnoks6gon tfmogatiis tigyintdz6se ds a gdpkocsi-vds6rl6s t6mogat6s6nak lebonyolit6sa. a negyedik, a miisodik csapat a megyei mdsodosz- vettek rdszt. Az els6 csapat a megyei els6 osztiilyban tdlyban az otodik helye nvdgzett. A klub kiemelked6 Evente egyszer taggyiildstartanah amely egyben rendezv6nye a Farsang Kupa. Ezen 8 csapat vett rdszt. kap csolattart6, tinnepdlyes osszej Ovetel a kornyez6 A rendezv6ny oregbitette asztalitenisz sportunk ds egyestiletek tagj aival. kdzsdgtink j6 hirnev6t. Aprilisban T6tkoml6sr6l a A Vordskereszt Alapszervezet miikodds6r6l. Elek Koml6s Kupiit hoztilkhaza, Bdkdscsabdr6l a 12 csapatos torn6r6l szintdn elhoztiik az els6 helyezdst. 6nosn6, alap szervezet i t itk6r arr6l tilj 6ko ztatott, hogy 110 taggal rendelkezik Ordmmel szdmolt be arr6l a klubvezet6, hogy 2008 Legfontosabb tev6kenysdgtik az dvente kdtszeri 6szit<il illtalilnos iskolds gyerekek is jelentkeztek, s6t alkalommal megtartott vdradfs szervez6se, lebonyolitiisa. Rdszt vesznek a kozsdgi rendezvdnyeken, megyei versenyr6l bronzdremmel tdrtek haza. a tertileti versenyen m6r els6 helyez6st 6rtek el. A tinneps6geken, t6mogatj 6k a gyermekrendezv6nyeket. Tobb alkalommal segdlycsomagot osztotak az Tov{bbra is sok sikert klvfnunk! arca fitszorul6knak, lll.. az azt igdnybe vev<iknek. Osszeiillitotta: Bardth Mihdly

14 14 \ltcrcysazr Hfnuorod Babondk Altaldban a babon6s emberek a p6ratlan sz6mokat Bal ldbbal kelni az 6gyb6l,j6 fogfllj6s ellen. tartj 6k szerencs6sekneh de ktilonosebbabona csak '7-es Ha jobb szem viszket, b6nat; a bal oromet jelent. a 13-as, 9-es, is a 3-as sz5lmhozfiizfidlk. H a vi s zket ahita az emb ernek, ve rd st kap; U gy anazt A 13-aszerencs6tlen szim. A baboniis ember a Vililg6rt sem til olyan asztalhoz, ahol mirtizenketten til- jelenti a n6kneh ha leold6dik az als6szoknyrijuk. nek. A szdm babon6jaz utols6 vacsorilt6l szdrmazih Ha kiomlik a paprika, veszekedds lesz. ahol Jdzus tizenharmad magdval iilt az asztalndl, s piir nappal a vacsora utfn f6zust keresztre feszitett6k. Ha kds vagy o116 estdben megall a padl6ban, vfratlan venddg jon. Egydbkdnt a tizenhdrmaszimhoz legaldbb ezerfele babona, dspedig kivdtel n6lkiil rossz babona fiiz6dik. Gyerekes hiiznill le kell rilni a venddgnels mert elviszi aztlmot. A 9-es szimot a kuruzsl6k haszn6ljiik. Kilencfele fti, kilenc fa, kilenc term6 r0gye ds m6g szimtalan m6s esetben. A 7-es szdlm a kincsisdsndl fordul el6. A hetedik gyerek hetedik dv6ben talalja a foldben a kincset. A 3-as sz m:hiirom fi6kordog. Hamupip<ike h6rom probija, a ttind6r h6rom teljesithet6 kdrddse, az ordog hdrom kisdrtdse s igy tovibb. Es vdgtil hiirmasokb6l van osszetdve a Magyarorszdgon tali{lhat6 boszorkfnyok szimais: Babonds dltatok Ha a kisgyermeket valaki szemmel megveri, tiizes szenet kell egy pohdr vizbe tenni. Ha a p6k este leereszkedik valakire, az szerencsdt jelent. Aki halva I6tjamagit, az mitka lesz. Terhes asszony ne n6,zzen be halottashiz ablak6n, mert ndma lesz a gyerek. Ha esik az es6, ds stit a nap, verr az 0rdog a felesdg t. Nem j6 a tehenet vajridfsiban ntzni, mert elapad a teje. A ndpbabona el6tt a kuvik a halillmaddr, a bagoly a tud6s, a fecske 6s g6lya szerencsdthozahlzra,debilntani Az orvossigot nem szabad megkoszonni, mert nem szabad 6ket. A kigy6, haah6z koriil mutatkozih nem hasznrll. Pappal taliilkozni szerencs6tlensdg, veszedelem van kdsztil6ben. A f,lj6s torkrinak a gyik kdmdnysepr6vel szerencse. tork6t kell megsimogatni, hogy megsziinjdn a torokf,ljisa. A macska tudvalev6, hogy a boszorkdny fel keze. Vaddsznak, halisznak 6s kdrtyiisnak nem szabad szerencs6t kivdnni, mert az ellenkez6je teljesiil. A kutya is kisdrt n6ha, fekete vagy feh6r szinben. anonuhazi Kiadia: VEGEGY 5811 V6geghriza, Sz chenyi u. 2. (tel :68/ ) Megjelenik 700 peldinyban.. Enged6lyszr{rn: 75943(2) 1997 MKM Felel6s kiad6: V6gegh6zi Onkormrinyzat Szerkeszti: Barith Mihily Nvomdai munkdlatok:.4 PC-Stridi6,

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL 1 KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL Tartalom: Don-kanyar hősi áldozataira emlékezünk Városbál 2015 Hagyományos disznóvágás, disznótor Pátzay János Zenei Alapítvány

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket.

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket. Jegyzıkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 14-én 17 órakor megtartott Falugyőlésérıl. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Ö Ö Í í í í í Í í í í Ú í É í í Ö 4. l Y agyonkezelsi megllapods El ad : Fekete Ferenc Zoltnpolgrmester Dr. Baji Mihly jegyzo 5./ Bej elentsek, egyebek 1./ Étkezsitrítsíd.rj meghuttírozdsa Fekete Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2015-2019 1 !" # $ % & & '($) # $) ) *+, -.. /0 1!. # '$+00 '20 '20!00' '3' 3# "- 45#% * & " )0*%!",-6! %4,-6! 004,2004.7!! &

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Utalás a bizottság határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Utalás a bizottság határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. október 6. napján 11.10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ö ü ö Ü ű ü ü Á É Ü ö ű Á ö ö Ü Ö ű ISKOLAI HIREK OVODAI HIREK 2ot4. június 6-n vzrval egybekötött ballags volt a Vattai Tündrkert Óvodban. A műsort a Faluhz dsztermben tartottk' Az ünnepsgen Murnyi Zsoltn

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A József Attila-lakótelep közbiztonságának helyzete

Jegyzıkönyv. 1. A József Attila-lakótelep közbiztonságának helyzete Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 364-6/2012. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (02.28.) Öh. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-i nyílt üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Kis Miklós polgármester, Kis

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. október 20-án tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. október 20-án tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-21/2011./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. október 20-án tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Koncz Ferenc, Dr. Egeli

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben